F A - 6 Nyhed: GSM backup system

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F A - 6 Nyhed: GSM backup system"

Transkript

1 F A - 6 Nyhed: GSM backup system Produkt information & Installationsvejledning Okt

2 CB Svendsen A/S Jan Produktblad FA-6: Udvidet fjernaflæsning hos mellem og storforbrugere. Beskrivelse: FA-6 er en lavpris fjernaflæsningsenhed, beregnet til fjernaflæsning af varme, el, gas og vand via det almindelige telefonnet. FA-6 er en enhed bestående af en dataopsamlingsdel og en kommunikationsdel. Ved hjælp af det serielle interface og/eller pulsindgange opsamler FA-6 data, for senere at kunne aflevere dem igen via det indbyggede telefonmodem. Den primære funktion er at håndtere måleraflæsning til en pris, der er konkurrencedygtig med manuel aflæsning. Databehandling -serielle data: FA-6 overvåger ydermere målerens funktionsduelighed og forbruget ved hjælp af alarmgrænser og - såfremt måleren har egen fejlerkendelse - målerens egen fejlkode. FA-6 tilbyder endvidere muligheder for udvidet databehandling, idet FA-6 kan udføre datalogning på såvel pulsindgange som det serielle interface. FA-6 aftaster måleren serielt op til 96 gange i døgnet (programmerbart) og kontrollerer de modtagne tal. For energimålere kan der indlægges alarmgrænser for frem- og returtemperatur, samt for døgnforbrug af varme og vand. Hvis der registreres fejl eller alarmgrænse overskridelse, vil dette blive meddelt hovedstationen ved hjælp af et ekstraordinært telefonopkald (programmerbart). FA-6 gemmer ekstraordinært en måleraflæsning ved midnat den første i hver måned, således at ens afregningstidspunkter kan opnås. 2

3 Databehandling -pulsindgange: FA-6 er udover den serielle indgang udstyret med 3 pulsindgange - efter S01 normen - beregnet for målere med pulsudgange af typen S01, relæ eller optokobler. Mindste pulsbredde er 24 ms og max. pulsfrekvens er 18 pulser pr. sekund. Datalogning, Pulser: Datalogning, Serielle data: Datalogning, Kapacitet: Hver pulsindgang har sin egen pulstæller på 8 cifre og der rulles rundt på Evt. pulsfaktor indlægges i hovedstationen. I tilfælde af strømsvigt lagres tællerstandene i EEPROM, hvis indhold ikke berøres af strømsvigt. FA-6 kan udføre datalogning af pulstællerstandene med et, fra hovedstationen, programmerbart interval fra 1 minut til 240 min. FA-6 kan udføre datalogning af udvalgte emner fra det serielle målertelegram, f.eks. energi og temperaturer fra varmeenergimålere. Anbefalet logningsinterval er fra 15 minutter til 240 min. FA-6 kan IKKE tale i telefon samtidig med at data indhentes serielt, hvorfor der skal være tid mellem logninger til at aflevere data. Ønskes kortere logningsinterval end ovenstående anbefales FA-6/SDM, der er en videreudvikling af FA-6. FA-6 kan udføre datalogning i et, fra hovedstationen, programmerbart antal data ringbuffere i intervallet fra 1 til 6 stk, hvori der lagres efter FIFO-princippet. Udover ringbuffere til måleværdier, er der altid en ringbuffer, der logger tidspunkt (måned, dato, time og minut) for hvert log, foruden evt. mærkning af data (EDIEL). Antal pladser til rådighed i hver ringbuffer afhænger af antal ringbuffere med måleværdier: Antal ringbuffere, Antal pladser pr. ringbuffer, Antal døgn (timelog) Fra hovedstationen programmeres FA-6 via parameter opsætning til hvilke egenskaber, der skal logges og til hvilke ringbuffere. Logning af pulser og serielle data kan frit blandes! Logdata lagres i batteri-sikret RAM, således at strømsvigt af en samlet varighed mindre end 360 dage over 8 år ikke medfører tab af data. 3

4 Kommunikationsbeskrivelse: FA-6 understøtter "Dial-back"-princippet, der er baseret på, at FA-6 selv tager initiativ til hjemringing af data. Initiativet kan skyldes tid for rutinehjemringning, alarmerkendelse eller tastetryk. Dette telefontekniske princip muliggør, at man uden problemer kan anvende en telefonlinie, der i forvejen anvendes til almindelig telefonbrug. Man har derfor ikke nogen udgift til en ny telefonlinie (oprettelses- og kvartalsafgift). Hvis der er en telefonsamtale i gang på det tidspunkt, hvor FA-6 normalt ville sende data hjem, erkender FA-6 dette og venter til en senere lejlighed. En typisk datahjemsendelse vil vare fra 30 sekunder og op til knap 20 minutter, såfremt det er nødvendigt at overføre alle loggede værdier (den samlede loggerhukommelse). Hovedstationen erkender selv, hvor mange logdata det er nødvendigt at overføre og styrer kommunikationen herefter. FA-6 programmeres til at udføre rutinehjemringning enten fast rutine hver time, døgn, uge, måned, kvartal eller frit defineret. Interval mellem rutinehjemringning kan ændres fra hovedstationen med virkning fra første efterfølgende kommunikation. For at sikre imod at flere FA-6 ringer hjem på samme tidspunkt, er alle FA-6 udstyret med særlig software for opkaldsspredning. FA-6 vælger at forsinke hjemringningen et tilfældigt antal minutter indenfor et tidsvindue, der er programmerbart via hovedstationen. FA-6 understøtter også dial-back på absolut tid, hvor det er hovedstationen der vælger det tidspunkt, incl. dato og måned, hvor FA-6 skal ringe hjem. FA-6 kan også tilringes, idet FA-6 kan programmeres til at "tage røret" efter et antal ring, der ligeledes er programmerbart. Evt. telefoner, tilknyttet samme telefonlinie som FA-6, vil dog ringe, indtil røret af FA-6 (eller på en telefon) bliver løftet. Tilringnings muligheden skal opfattes som et supplement til "dial-back"-princippet. FA-6 tæller anvendt telefontid op i en sekundtæller som ekstra kontrolmulighed. FA-6 anvender ægte modem og der kommunikeres på 300 baud. Protokollen er en fuld tovejs, kommando orienteret ACK/NAK protokol med BCC-checksum, format- og værdivalidering. Der anvendes kryptocerede password på flere niveauer. Hensigten med anvendelse af ægte modem er, at sikre flere aflæsninger, større flexibilitet, øget systemsikkerhed og reduceret telefontid. Denne hensigt er funktionelt knyttet til følgende: - At skabe udstrakt parameter programmerings muligheder, der udføres på hovedstationen og indlægges i FA-6 via telefonkommunikation. 4

5 - At skabe mulighed for at indlægge ny software i FA-6 via telefonkommunikation (mellem 5-15 minutter for komplet software). - Generelt at holde kommunikationstiden nede samtidig med, at FA-6 både sender flere aflæsningstyper og opdateres fra hoved- Tilslutning til telefonlinie: Afstand til telefonlinie: Antal telefoner: Antal telefonnumre: Signallamper: Tast: stationen med ur, kommunikationsparameter og forbrugsalarmgrænser. FA-6 parallelmonteres med den øvrige telefoninstallation, som om det var en ekstra telefon. Det sker enten ved hjælp af et almindeligt telefongennemgangsstik eller ved direkte tilslutning. Normalt op til 1000 m, dog afhængig af lokale forhold, såsom afstand til telefoncentral. FA-6 kan sidestilles med en godkendt telefon og påvirker derfor i praksis ikke antallet af telefoner, der kan sidde på samme telefonlinie som FA-6. Der kan maximalt indlægges 5 telefonnumre i FA-6. FA-6 understøtter også alle typer automatiske opkald gennem omstillingsborde mm., hvor f.eks. "vent på klartone" funktion er nødvendig. En grøn og en rød lysdiode til visning af driftstilstande. 1 tast for aktivering af måleraftastning med efterfølgende hjemringning. Strømforsyning: 230 VAC, 50 Hz. 30 ma -10% +5%. Effektforbrug: Max. 9 W, typisk 1.6 W. Strømsvigt: FA-6 er udstyret med en særlig integreret kreds, der indeholder et litiumbatteri, urkreds og 32 Kbyte RAM, hvori bl.a. logdata lagres. I tilfældes af strømsvigt af en varighed på mere end ca. 2 sek. vil FA-6 stoppe sin almindelige drift. Inden dette sker, vil det batteridrevne ur blive opdateret med FA-6's driftsur, der anvender elnettets 50 Hz. som reference. Under strømsvigtet vil logdata blive bevaret i den batteridrevne RAM og den sidste månedsaflæsning, indhentet via den serielle port, vil blive bevaret i EEPROM. Når strømmen vender tilbage, vil FA-6 genoptage normal drift uden urfejl, idet FA-6's driftsur opdateres af det batteridrevne ur. Såfremt strømsvigtet ønskes hjemrapporteret, kan FA-6 programmeres til at foretage en hjemringning efter at elnettet er normaliseret. Under alle omstændigheder vil FA-6 meddele hovedstationen ved første lejlighed at der har været et strømsvigt. Også i forbindelse med denne type opkald anvendes opkalds spredning, der sikrer imod overbelastning af hovedstation og telefonnet. Den særlige integrerede kreds, der indeholder ur, batteri og RAM er placeret i en sokkel, hvorfor simpel udskiftning på stedet er mulig. 5

6 Urfunktion: Ægte "real-time" urfunktion med år, måned, dato, dagstype, time, minut, sekund, skudår, samt sommer/vintertid. I normal drift synkroniseres FA-6's ur med elnettets 50 Hz. Under strømsvigt anvendes den batteridrevne urkreds med typisk nøjagtighed bedre end 2 sekunder pr. døgn. FA-6's ur stilles i øvrigt i forbindelse med kommunikation med hovedstationen. Godkendelser: Teleinspektionen i Danmark (DK ) Teleinspektionen i Sverige (S ) SEMKO: S-mærkning efter EN60950 Normer/CE: EN60950 (230 VAC) EN og -2 (Emission) EN og -2 (Immunity) Temperaturområde: Standard udgave: -10 til 50. Speciel version : -40 til 50. Relativ fugtighed: 15 til 95% (ikke kondenserende) Tæthedsklasse: Dimensioner: Vægt: IP44 105*180*50 mm (B*H*D), Der bør regnes med 30 mm frigang til kabelindføringen. 0,6 kg Generelt: FA-6 er en slagkraftig fjernaflæsnings- og databehandlingsenhed, der i kraft af sin store kapacitet (bl.a. 32Kbyte RAM og 24 Kbyte EEPROM) og fleksible softwarestruktur (bl.a. mulighed for overførsel af komplet ny software (firmware) via telefonlinien), sætter nye standarder for fjernaflæsningsenheder. FA-6 tilfredsstiller dagens krav til pris /funktionalitet og kan funktionsudvides via ny software til at møde fremtidens krav. FA-6 har ledig programmeringsplads til fremtidige funktioner; f. eks. avancerede tariffer baseret på effekt og/eller tid, særlige datalogningsfaciliteter eller kommunikation med særlige ydre enheder (display enheder mv.). FA-6 er endda forberedt for intern montage af et udvidelsesprint - just in case. Specielt: Nye produkter opstår løbende til FA-SYSTEM gennem en dynamisk dialog. Her ses et lille, men nyttig tillægsprodukt (en Pulsdobler), der muliggør at en puls på pulsindgang nr. 1 videregives via en højkvalitets relækontakt til andet puls opsamlende dataudstyr, der kun aftaster med sløjfestrøm i mikroa området. Puls- dobleren overholder også S01 normen og kan derfor også anvendes i forbindelse med elmålere. (Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes) 6

7 Backup system til FA-6: Uagtet det store arbejde, der er lagt i at gøre FA-6 uhyre pålidelig, vil der altid være ydre omstændigheder, der medføre at data ikke kan hjemtages på det ønskede tidspunkt. Den typiske årsag til dette er problemer i telefonnettet f.eks. afbrudt telefonlinie grundet lokalt gravearbejde. Sådanne problemer i telefonnettet løses desværre sjældent så hurtigt som det er ønskeligt og derfor har CB Svendsen A/S udviklet en GSM baseret backup "kuffert", som er en lille plastic "kuffert", der indeholder en GSM-enhed, de to nødvendige kabler (230V netledning med fladt stik og kommunikationskabel med stik for tilslutning til FA-6) og en GSM dualband antenne. Når manglende forbindelse erkendes, grundet hovedstationens alarmering, er der nu mulighed for at køre ud og på nem og hurtig vis reetablere forbindelsen til FA-6 via GSM. Nu da forbindelsen er reetableret via GSM back-up enheden, kan man stille og roligt fejlmelde telefonforbindelsen og afvente reparation uagtet ventetiden. Der er intet behov til at afbryde telefonforbindelse til FA-6, idet FA-6 kan være tilslutte både fastnet og GSM-nettet samtidigt. Tværtimod kan man nemt teste om forbindelsen er reetableret ved at ringe via fastnettet til FA-6. Når data igen kan tappes via fastnettet kan GSM-backup systemet nedtages ved passende lejlighed. 7

8 Liste over aktuelle drivere til serielle målere på det danske marked til FA-6: Siemens (Landis&Gyr): 1. WSC med sidste version af PT-udgang. 2. WSD med add-on modul type PT. 3. WSD med add-on modul type M-bus Version III. 4. WSF via M-bus modul monteret internt i måler. Siemens (Siemens) 1. 2WR3 strømsløjfe via klemme direkte på måler. 2. 2WR4 via M-bus modul monteret internt i måler 3. 2WR5 via M-bus modul monteret internt i måler Kamstrup (Grundfos) 1. Alle typer EM-målere via EM-LOK tilslutningskit. Kamstrup (Kamstrup) 1. Multical III via data modul monteret internt i måler. 2. Multical II via data modul monteret internt i måler. 3. Kamstrup 66CDE inkl. trykmåling via data modul monteret internt i måler. 4. Multigas (TZ og PTZ) via data modul monteret internt i måler. 5. Unigas (TZ og PTZ) via data modul monteret internt i måler. Neve Varmecontrol 1. Målere af type 920X via Neve tilslutningskit Brunata HG 1. HG754 via M-bus modul monteret internt i måler. 2. HGR via M-bus modul monteret internt i måler. 3. HGP via M-bus modul monteret internt i måler. 4. HGS via M-bus modul monteret internt i måler. 5. HGQ via M-bus modul monteret internt i måler. Clorius 1. QEC via M-bus modul monteret internt i måler. 2. EPD via M-bus modul monteret internt i måler. Før FA-6 kan kommunikere serielt med en måler, skal FA-6 kunne tale målerens "sprog". FA-6 anvender til dette formål en "driver". En driver er et stykke software, der håndterer følgende funktioner: 1. At spørge måleren om data. 2. Kontrollere data når/hvis de modtages. 3. Herefter oversætter de modtagne data til standard FA-format. Listen med drivere vokser løbende. Kontakt venligst CB Svendsen A/S, hvis ovenstående ikke dækker Deres målere. 8

9 CB Svendsen A/S PS Grønt nummer til Fjernaflæsning: Et grønt nummer kaldes også "ring gratis nr." eller 80 - nr.. Et grønt nummer anvendes, når forsyningsvirksomheden ønsker at friholde den enkelte kunde for via sin egen telefonregning at skulle betale for fjernaflæsningen. Et opkald til et grønt nummer betales via det grønne nummers telefonregning. Div. forhold: A. Et grønt nummer er et ekstra 8 cifret telefonnummer, der starter med 80 og som af TeleDanmark A/S på telefoncentralen viderestilles til et andet almindeligt telefonnummer. Såfremt forsyningsvirksomheden ikke allerede har et almindeligt telefonnummer, der ønskes anvendt, skal et sådan oprettes. B. En forsyningsvirksomhed kan have behov for flere telefonlinier, grundet et stort antal af fjernaflæsningsenheder, der alle f.eks. skal levere data inden d. 8 i hver måned. En løsning er, at knytte flere telefonlinier til samme grønne nummer ved hjælp af et Overløbsmodul. Et overløbsmodul er en funktion, som skal bestilles til det grønne nr. og som sikrer, at hvis en telefonlinie er optaget, stilles der videre til næste ledige nummer. Man skal samtidig bestille et eller flere ekstra svarsteder, som i praksis er det/de hjælpetelefonlinie(r), der skal stilles videre til, hvis den første linie er optaget. Eksempel: Der ønskes et grønt nr. med automatisk omstilling til et ledigt nr. af 4 muligheder. Bestil: 1 Grønt nr. 4 Nye almindelige telefonlinier. 1 Overløbsmodul. 3 Ekstra svarsteder. D. Takster (alle priser er gældende dagspriser incl. moms): Oprettelse af ét grønt nummer Opkaldsafgift Samtaleafgift dag (og lørdag) Samtaleafgift søndag + nat= Overløbsmodul Ekstra svarsted Bemærk : 1400 kr. oprettelse og 560 kr. pr. kvartal : 0,25 kr. pr. opkald : 0,39 kr. pr. minut : 0,20 kr. pr. minut : 200 kr. oprettelse og 150 kr. pr. kvartal : 200 kr. oprettelse og 150 kr. pr. kvartal : Samtaleafgift afregnes pr. sekund E. Såfremt fjernaflæsningsenheden taster alle 8 cifre i det grønne nummer bliver regningen på hele samtalen sendt til det grønne nummers telefon regning. Kun i det sjældent forkomne tilfælde, at fjernaflæsningsenheden bliver forhindret i at taste alle 8 cifre, bliver kunden takseret 12,5 øre plus de nogle sekunder samtaletid. F. For yderligere tekniske oplysninger, kontakt : TeleDanmark A/S, Tlf G. For bestilling, kontakt: TeleDanmark A/S, Tlf Ovenstående beskrivelse er baseret på oplysninger fra TeleDanmark 10/

10 10

11 11

12 Produktblad FA-6/Analog: 12

13 CB Svendsen A/S Produktblad FA-6/Analog: Projektet: FA-6/Analog er udviklet på ønske fra danske varmeværker for at kunne hjemtage måleværdier for tryk og temperaturer i nettet på en kost effektiv måde. FA/Analog tilbyder 4 stk. analoge indgange og 3 stk. pulsindgange, men den serielle port til varmemålere som findes på FA-6 er ikke tilgængelig på FA-6/Analog. FA-6/Analog: FA-6/Analog er en FA-6 med et ekstra print monteret. Dette ekstra print er et modul, der indeholder en 12 bits A/D konverter og signaltilpasnings kredsløb for 4 stk. analoge indgange. Modulet leveres i to udgaver: 1. Standard, hvor det analog modul er monteret for direkte tilslutning af 2 styk PT500 følere og 2 styk 0(4) til 20 ma transmittere (f.eks. tryktransmittere). Denne udgave udmærker sig ved, at eksterne PT500 transmittere, der typisk kan koste fra 800 kr. pr. stk., spares, da de er indbyggede i det analoge modul. Da det analoge modul endvidere kan strømforsyne 2 styk 0-20 ma s transmittere - uden brug af ekstern strømforsyning - opnås en meget kost effektiv løsning. 2. Transmitter, hvor det analog modul er monteret for tilslutning af 4 styk 0(4) til 20 ma transmittere, hvoraf de 2 kan strømforsynes fra det analoge modul. Denne udgave af FA-6/Analog er mere fleksibel, da alle analoge indgange kan tilpasses måleopgaven via eksterne transmittere. 13

14 Målenøjagtighed: De målte 12 bits værdier afrundes internt til 8 bits resultat, hvorefter opløsningen af de målte værdier er 8 bit, svarende til 0,4% i opløsning af fuld skala. Målenøjagtighed på 0(4) til 20 ma indgange er bedre end 0,4% af fuld skala og vil typisk være bedre end 0,2% af fuld skala. Målenøjagtighed på PT500 indgange er bedre end 0,8% af fuld skala og vil typisk være bedre end 0,4% af fuld skala. PT500 indgange justeres som standard for måling i området grader. Andre værdiområder kan leveres på bestilling. Signalgiveres tolerance er ikke medregnet i ovenstående. Databehandling: FA-6 scanner de analoge indgange hver 10. sekund. På basis af disse øjebliksværdier findes minimums- og maksimumsværdi indenfor hver datalognings periode og ægte gennemsnitsværdi beregnes tilsvarende for hver datalognings periode. Datalognings perioden kan vælges i intervallet 1 til 240 minutter. Konfigurerings muligheder: De fundne værdier kan datalogges frit i kombination med pulser, dog begrænset af de maksimale 6 ringbuffere i FA-6. Bemærk at en ringbuffer indeholder op til 3 analoge værdi, se eksempel. Ringbuffer Data i ringbuffer 1 El måler Puls indgang 1 2 Vandmåler Puls indgang 2 3 Min+gns+max. Analog indgang 1 4 Min+gns+max. Analog indgang 2 5 Min+gns+max. Analog indgang 3 Bemærk: Der anvendes fælles NUL i FA-6/Analog for alle 0(4) til 20 ma indgange. (Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes) 14

15 Produktblad FA-6/SDM: 15

16 Produktblad FA-6/SDM: Projektet: FA-6/SDM er udviklet på bestilling fra Rødovre Kommunale Fjernvarme og med Cowi som tilsynsførende på projektet. Formålet med projektet har været at skabe en flexibel og prisbillig fjernaflæsningsenhed med lave installationsomkostninger, der kunne udføre seriel datalogning med korte tidsintervaller (1-240 min.) på én energimåler og med ekstra følere for f.eks. temperatur. FA-6/SDM er valgt fremfor CTS-understationer med traditionel 4-20 ma transmittere. FA-6/SDM: FA-6/SDM er en FA-6 med et ekstra print monteret. Dette ekstra print "modul for Seriel Datalogning via M-bus" (SDM) indeholder egen processor og en M-bus forstærker, der tillader kommunikation med op til 6 M-bus enheder. Aktuelt forefindes M-bus drivere til Clorius M-BUS (mrk.i), Grundfos M-BUS modul (mrk.ii m/u pulsindgange), Multical III og Frode Pedersens M-bus transmittere (temperatur oa.). Senere vil andre drivere blive udviklet til SDM-modulet efter aftale. Det vil forsat være muligt at udnytte FA-6's almindelige pulsindgange, men ikke FA-6 s egen serielle port til energimålere, der erstattes af SDM-modulets M-bus port. Installation: Installationen er enkel, idet M-bussens 2 ledere sløjfes fra FA-6 til energimåleren og videre til temperatur transmitterne. Da temperatur transmitterne endvidere lever af den strøm FA-6 via M-bussen leverer, spares en ekstra strømforsyning og montage af samme. Målenøjagtighed: Da kommunikation på M-bussen er digital, er målenøjagtigheden alene bestemt af energimåler og temperaturgivere. Da Frode Pedersens M-bus transmittere selv beregner middelværdi med høj samplings rate (typisk 5 sek.), opnås et ægte overblik over temperaturforhold. Konfigurerings muligheder: FA-6/SDM er udstyret med software for udvidet datalogning. Denne software skaber bl.a. mulighed for følgende: Ringbuffer Data i ringbuffer 1 Mwh/GJ 2 M3 3 Fremløb 4 Returløb 5 3 styk Gns. temperaturer. Når FA-6/SDM logger i 5 ringbuffere har FA-6/SDM 1000 log pr. kanal i hukommelseskapacitet. (Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes) 16

17 Produktblad FA-6/TM: 17

18 CB Svendsen A/S Produktblad FA-6/TM: FA-6/TM er FA-6 med isat Telemetri modul Det "løse" Telemetri modul Produkt ideen: FA-6/TM er udviklet udfra et ønske om, at det i mange situationer er hensigtsmæssigt at kunne ringe FA-6 op uden at en parallel koblet telefon ringer. Herved opnås, at initiativet til etablering af forbindelse og datahjemtagelse kan placeres på centralt hold, samtidig med at man stadig kan anvende en telefonlinie, der også bruges til almindelig telefonsamtale. Metode: Teledanmark har indført 2 funktioner i telefonnettet; nemlig VIS-NUMMER og TELEME- TRI-NUMMER. Begge funktioner er baseret på, at modtageren af et telefonopkald skal kunne se nummeret på den, der ringer op. Dette sker i praksis ved, at telefonnettet overfører oplysningen v.hj.a. DTMF-toner, som det er muligt at detektere f.eks. i et VIS-NUM- MER display. På samme måde lytter FA-6/TM efter de numre, der ringer op og hvis nummeret svarer til et af 3 indkodede numre, da løfter FA-6 røret med det samme før ringningen kommer. TELEMETRI NUMMER afviger fra den almindelig VIS-NUMMER dels ved, at det er en 3. part f.eks. et forsyningsselskab, der bestiller (og betaler) funktionen og dels ved at der for en sikkerhedsskyld ikke genereres ringning overhovedet. Dette sikrer imod utilsigtet ringning i tilfælde af lokalt strømsvigt. TELEMETRI NUMMER kan kun bestilles til direkte linier, idet funktionen ikke eksisterer til f.eks. omstillingsbord eller ISDN. Både TELEMETRI NUMMER og VIS NUMMER koster oprettelses- og kvartalsafgift. Aktuelt (ult. 2000) koster TELEMETRI NUMMER 40 kr. i oprettelse og 7 kr. i kvartalsafgift. FA-6/TM: FA-6/TM er en FA-6 med et ekstra print monteret. Dette ekstra print er et modul, kaldet telemetri modul, der indeholder en detektor, der snuser på telefonlinien. Dette modul kan eftermonteres på eksisterende FA-6, der dog skal opdateres til version 5.12 eller senere. (Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes) 18

19 Produktblad: FA-Hovedstations modems. 19

20 Nye hovedstationsmodems til FA-SYSTEM FA-M1(PSTN): FA-M1 er det nye modem til det almindelige telenet (fastnet), der afløser det gamle GVCmodem og 2MODEM. FA-M1 leveres som standard med påmonteret netledning med almindelig fladt 230V stik, påmonteret telefonledning med almindelig 3-polet telefon hanstik og påmonteret RS232 kabel med standard DB-9 hunstik for direkte tilslutning til PC. FA- M1 har medhør med volumen knap på fronten for nem betjening. FA-M1 er i øvrigt kendetegnet ved stor støj og transient immunitet overfor påvirkninger fra både elnet, telefonnet og RS232. FA-M1 understøtter FA-5 (alle varianter), FA-6 (alle varianter ex. GSM), FA-10 (alle varianter) og FA M-bus master. FA-M2000 (Dual Band GSM modem): Parat til montage. Uden låg. FA-M2000 er en nyhed i FA-SYSTEMET, der anvendes sammen med FA-9. FA-M2000 udfører datatransmission via GSM-nettet med understøttelse af V.110 og datatransmission med hastigheder op til 9600 bit/s. FA-M2000 har integreret strømforsyning og leveres inkl. antenne og med påmonteret RS232 kabel med standard DB-9 hunstik for direkte tilslutning til PC/server. Se selvstændig produktinformation for GSM produkter FA-M2000 og FA-9. (Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes) 20

21 Installationsvejledning FA-6 Maj

22 CB Svendsen A/S maj 2001 Installationsvejledning FA-6: Fjernaflæsningsenheden FA-6 installeres ved at følge denne vejledning punkt for punkt: 1. FA-6's fysiske placering. FA-6 placeres typisk ved siden af en af de målere, som FA-6 skal fjernaflæse. Af hensyn til FA-6's tast og de 2 signal lamper, er det mest hensigtsmæssigt at FA-6 er placeret lodret mod væg med knap og signallamper i øjenhøjde, f.eks. 1,6 meter over gulvet. 2. Vægmontage af FA-6. FA-6 er beregnet for vægmontage ved hjælp af 3 selvskærende skruer (BN615: 3.5x30) med evt. rawplugs (HFC365: Ø6). Såfremt rawplugs skal anvendes: Placér FA-6 uden låg mod væg og marker boreposition på væg. Bor derefter de tre huller (Ø6, 40 mm dybt) og fastgør herefter FA-6 til væg. 3. Installation af pulsindgange. FA-6 er udstyret med 3 stk. pulsindgange beregnet for pulssignal fra potentialefri kontakt (relæ), S01 eller optokobler. Anvendt kabel skal have en ydre diameter på 4,5 mm +- 0,5 mm af hensyn til optimal trækaflastning. De tre pulsindganges tilslutnings klemmer er nr. 3,4,5,6,7 og 8. Figur 1 (Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes) 22

23 4. Tilslutning af serielle målere. Serielle målere tilsluttes FA-6 ved hjælp af tilslutningsklemmer 9-12 i FA-6. Se i målerens installationsvejledning mht. hvorledes måleren tilsluttes. Anvendt kabel skal have en ydre diameter på 4,5 mm +- 0,5 mm af hensyn til optimal trækaflastning. Da der ikke findes en fælles standard for, hvorledes målere skal tilsluttes vises efterfølgende et tilslutningsdiagram for de fleste typer af målere, som FA-6 kan interface: Bemærk: FA-6 skal bestilles til den serielle målertype, som FA-6 skal interface serielt. FA-6 har kun én målerdriver indkodet. Nogle målerdrivere dækker dog flere målere f.eks. håndterer Grundfos driveren alle Grundfos EM målere. Da software i FA-6 kan opdateres via telefonkommunikation, kan også målerdriveren i FA-6 skiftes via datakommunikation over telefonnettet og selvfølgelig hos CB Svendsen A/S. Aktuelle målerdrivere og liste herover leveres separat typisk via . Obs: Deaktivering af kommunikation med serielle målere. På FA-6 s bundprint øverst midtfor sidder en skrue, der holder bundprintet. Under denne skrue sidder en stikbensrække bestående af 7 etager hver på 2 stikben. På nederste etage længst væk fra montageskruen sidder en sort "jumper". Den kan enten slutte forbindelse mellem 2 vandrette stikben eller sidde "parkeret" på et af benene. Normalt vil en nyleveret FA-6 ca. 2-3 min. efter power-up begynde at lede efter en seriel måler af den/de typer, som svarer til ilagt målerdriver. Dette medfører jf. manual at grøn lampe slukker, mens den leder efter seriel måler og hvis en seriel måler ikke findes vil rød lampe efterfølgende lave et rød 3s blink. Denne procedure vil på de fleste serielle målertyper blive gentage 2 gange yderligere (genforsøg). Dette (grøn/rød lampes opførelse) forvirrer montører der kun anvender pulsbaserede målere og ikke anvender seriel forbindelse til måler. Derfor leveres FA-6 til kunder, der forventes primært at bruge pulsbaserede målere med ovennævnte jumper monteret, således at forbindelse etableres mellem stikben. Dette fortæller FA-6, at den IKKE skal lede efter en seriel måler. FA-6 vil heller ikke på tastetryk lede efter en seriel måler, når jumperen er monteret. Jumperen kan kun midlertidigt "overskrives" fra en hovedstation, men et strømsvigt vil genindlæse jumperstillingen. Derfor SKAL jumperen fjernes (eller parkeres på ét ben) i forbindelse med tilslutning til seriel måler. Kontroller altid jumperen i forbindelse med fejlsøgning, der omfatter seriel måler. 23

24 Grundfos EM: Siemens 2WR3: Landis&Gyr WSC + WSD med PT-modul: 24

25 Kamstrup Multical II og III: Kamstrup Multical 66C: Multical 66C tilsluttes på samme måde som de andre Multical typer MEN der SKAL forbindes en 6,5 kohms modstand mellem GND og DATA. Denne modstand kan monteres i klemrækken i Multical 66C eller i FA-6 s klemrække mellem klemme 10 og 12. Årsagen til modstanden er en hardware ændring i 66C i forhold til Multical III. Neve Varmekontrol: Anvend et styk: Montagekit mellem FA-6 og energimåler 920X. Montagekittet indeholder stik, tilslutningstegning mm. Tilslutning af målere med M-bus f.eks: Clorius: EPD og QEC. L&G: WSD og WSF. Brunata HG: HGR, HGP, HGQ og HG754. Siemens: 2WR5. Siemens 2WR4 med M-bus modul. 2WR4 med M-bus modul skal have en "M-bus adaptor" monteret. Det er en lille sort "dims" med 3 ledninger, der skal forbindes på følgende måde: Rød ledning til FA-6 s klemme nr. 3 (=+P3). Grøn ledning til FA-6 s klemme nr. 11 (=T). Orange ledning til FA-6 s klemme nr. 12 (=V). De to ledere fra M-bus modulet i 2WR4 tilsluttes til FA-6 s klemme nr. 10 og 12. (Polaritet af M-bus tilslutningen er uden betydning). 25

26 Multigas: Unigas: Anvendelse af seriel interface som alarmindgang: Såfremt FA-6 er leveret med alarmdriver eller downloaded med alarmdriver, kan det serielle interface på FA-6 anvendes som en alarmindgang. Mellem klemme 10 og 11 i FA-6 kan tilsluttes et relæ eller en optokobler. Når relæ eller optokobler tillader strømgennemgang vil FA-6 s rød lampe blinke meget hurtigt og i FA-6 s interne hukommelse vil en fortløbende sekund tæller tælle +1 for hvert sekund, der er strømgennemgang. Sekund tælleren er på 3 byte svarende til 194 døgn med sekund opløsning, hvorefter der rulles rundt. Denne sekund tæller kan datalogges. Den eksterne signalgiver (relæ eller optokobler) bliver max. påtrykt 32 Vdc (open loop) og der løber max. 18 ma i strømsløjfen (closed loop). Klemme 11 er plus og klemme 10 er minus. Sløjfemodstand incl. modstand i ekstern signalgiver skal være mellem ohm, hvor sløjfestrøm vil være i lås med en typisk værdi på ma. Der er indlagt 100 ms. prel undertrykkelse. 26

27 5. Tilslutning til telefon FA-6 tilsluttes til telefonlinien ved hjælp af tilslutningsklemme nr. 1 og 2. Polariteten af tilslutningen er uden betydning. Anvendt kabel skal have en ydre diameter på 4,5 mm +-0,5 mm af hensyn til optimal trækaflastning. 6. Tilslutning af 230 VAC: FA-6 leveres i en 230 VAC version. FA-6 må under ingen omstændigheder tilsluttes andre spændinger! FA-6 indeholder 2 klemmer for 230VAC, der er placeret nederst til højre. Der skal anvendes dobbelt isoleret ledning godkendt til 230Vac f.eks. 2x0,75 mm2. Den fase, der anvendes til FA-6, skal være sikret med 10A sikring eller mindre. Ledningen til elnetforsyning skal have en ydre diameter på 6 mm +-1 mm af hensyn til optimal trækaflastning og monteres via PG-forskruningen. 7. Indlæggelse af telefonnummer i FA-6: Indlæggelse af telefonnummer i FA-6 kan enten være forprogrammeret fra fabrik eller indlægges i FA-6 ved hjælp af terminal/pc (se særskilt vejledning herom), eller indlægges ved, at FA-6's hovedstation ringer FA-6 op og via datakommunikation indkoder telefonnummeret i FA Kontrol Efter afsluttet installation tændes for strømmen til FA-6. FA-6 skal da begynde at blinke med grøn lampe. Såfremt FA-6 endnu ikke har fået indlagt telefonnummer, indlægges det ved hjælp af enten terminal/pc eller et hovedstations opkald til FA-6. Herefter aktiveres FA-6's trykknap, der resulterer i at FA-6 først forsøger at aftaste en seriel måler og dernæst forsøger at ringe hovedstationen op. Det er muligt alene ved hjælp af FA-6 s grønne og røde lamper at afgøre om et dataopkald er gennemført korrekt og om datakommunikation med seriel måler er iorden, ligesom modtagelse af pulser fra pulsgivende målere også indikeres via lamperne. Vedr. signalprogrammer for grøn og rød lampe, se særskilt vejledning herom. (Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes) 27

28 Terminaltilslutning i FA-6: FA-6 er udstyret med en 10 polet header (2x5), hvor midterbenet i den ene række er demonteret for korrekt tilslutning. Denne header anvendes dels i forbindelse med indlæggelse af firmware i FA-6 og dels i forbindelse med FA-6's terminalprogram. Formålet med terminaltilslutningen er at skabe en mulighed for at indlægge et telefonnummer i FA-6, således at FA-6 ikke behøver at blive tilringet i forbindelse med installation. Efter fysisk installation af FA-6 aktiveres FA-6's tast og FA-6 vil da aftaste den serielle forbrugsmåler og derefter udføre en hjemringning til det indlagte telefon nummer (hovedstationen), hvor FA-6 vil blive meddelt øvrige driftsparametre. For at udnytte terminal muligheden i FA-6 anvendes enten en PC eller en håndterminal med et standard terminalprogram, samt et specielt tilslutningskabel. Terminal programmet skal sættes op til 1200 bit/s, 8 databit, ingen paritet og 1 stopbit. Da FA-6 "ekkoer" modtagne karakterer, skal terminalprogrammet ikke sættes op til lokalt "ekko". Efter opstart af terminalprogram og tilslutning af kabel, tastes på <Enter>-tast, hvorefter FA-6 vil svarer i henhold til eksempel: SERIE NR = FIRMWARE = TELEFON = 0C C234DDDDDD NYT TLF. : _ Såfremt der kun tastes på <Enter>-tasten ændres der ikke i FA-6's opsætning. Hvis der tastes et 20 karakter langt telefonnummer, vil det nye telefonnummer blive installeret og FA-6 vil blive konfigureret således, at tastetryk med en varighed på 1 sekund vil medføre hjemringning. Et nyt telefonnummer eller <cr> under indtastning vil medføre at de to nederste linier genudskrives. ESC sletter skærm og afslutter terminalprogrammet. Der er indbygget en 40 sekunder timeout. Når FA-6 aftaster energimåleren vil terminalen ikke reagere på tastetryk - vent da typisk sekunder til grøn lampe igen blinker. Husk, ALLE 20 karakter skal tastes, før FA-6 accepterer et nyt telefon nummer. Lovlige karakterer: 0-9, A for *, B for # C for vent i 10s på klartone D,E udfyldningskarakterer F som første karakter: FA-6 venter ikke på klartone, men venter fast 2s og taster derefter videre. Til omstillingsborde, der ikke leverer en ren klartone. OBS. kun STORE bogstaver (Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes) 28

29 FA-6's signalprogrammmer for grøn og rød lampe: Grøn lampe fortæller om aktuel driftssituation: A. Fast grønt lys: FA-6 anvender telefonlinien til datakommunikation. B. Grøn lampe blinker (0,5s on og 0,5s off): Betyder at FA-6 afventer tidspunktet for næste aktivitet; aflæsning af måler, hjemringning eller tilringning. C. Grøn lampe slukker kortvarigt: Aftastning af seriel måler pågår.. D. Grøn lampe konstant slukket: Betyder at normal drift er stoppet. Det kan være pga. strømsvigt eller at FA-6 har erkendt en intern - af FA-6 uoprettelig - fejl (Rød lampe vil da være fast tændt). Rød lampe: A. Rød lampe blinker ét meget kort blink pr. modtaget puls på pulsens bagkant. Blinket er computerstyret og kommer kun, hvis pulsen er godkendt ægte puls med bl.a. korrekt min. længde. B. Rød lampe lyser i 3s: Melding om fejl uden fatal betydning for normal drift. Dette skyldes typisk: 1. En seriel aftastning af måler er mislykket. 2. En datakommunikation med hovedstationen er mislykket. 3. Kortvarigt strømsvigt. Mere atypisk kan interne fejltyper (Watchdog, Illegal opcode trap, Clock monitor, Software interrupt error, Main rutine sikkerhedstimere) aktivere rød lampe i 3s. Disse interne fejltyper håndteres normalt af FA-6 selv og ofte uden nødvendigvis at normal drift har været påvirket. Sådanne fejltyper registreres også internt i et driftfejlsregister, der overføres til hovedstationen i forbindelse med hver kommunikation. C. Rød lampe lyser fast og grøn lampe blinker: Rød lampe tændes og forbliver tændt i tilfælde af at alle hjemringningsforsøg er opbrugt (dvs. op til10 på hinanden følgende opkaldsforsøg, der alle er mislykkedes). Gennemført kommunikation, aktiveret af tastetryk eller tilringning fra hovedstationen, vil normalisere rød lampe og hjemringningsrutiner. D. Rød lampe lyser fast og grøn lampe fast slukket: Fatal fejl: CRC-fejl for driftparameter i EEPROM er den eneste fejl der medfører, at FA-6 stopper normal virkemåde og aktiverer nøddrift. En sådan CRC-fejl betyder, at driftparametre, såsom telefonnumre muligvis ikke er korrekte længere. Nøddrifts pro grammet tillader kun tilringning og kun såfremt driftparametre reetableres ved kommunikationen, vil FA-6 genoptage normal drift. CRC-fejl kan naturligvis ikke slettes ved afbrydelse af strømforsyningen til FA-6. 29

30 Installationsvejledning ANALOG MODUL (FA-6/Analog) Maj

31 Installationsvejledning: Analog-modul. Gul lysdiode: Kontakt: Blink betyder, at FA-6 A/D-Scan betyder, FA-6 scanner analoge indgange hver 10. s. scanner de analoge indgange. Terminal betyder, PC/håndterminal kan tilsluttes for indlæg- gelse af telefon nummer. Husk at sætte kontakt tilbage til A/D-Scan! Tilslutning af 0(4) til 20 ma transmitter: (Indgang nr. 1 og 2 er til 0(4)-20mA signaler) Tilslutning af PT500 temperatur følere: (Indgang nr. 3 og 4 er til PT500-følere) 1. Hvis FA-6 skal strømforsyne strømsløjfen, 1. Tilslut PT500 til klemme 7 og 8 for da tilsluttes transmitter med plus til tilslutning til indgang 3. Anvend til- Vsup og minus til +IA for indgang 1 eller svarende klemme 9 og 10 for tilslutning til +IB for indgang 2. til indgang nr. 4. Polaritet er normalt uden betydning. 2. Hvis strømsløjfe er strømforsynet fra anden side, da indsættes strømsløjfens plus i +IA og minus i IA- for indgang nr. 1. Tilsvarende anvendes +IB og IB- for indgang 2. NB. Bemærk der anvendes fælles NUL i FA-6/Analog for alle 0(4) til 20 ma indgange. 31

F A 7. Internet baseret fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Produkt information 3. Installationsvejledning. Feb. 2007

F A 7. Internet baseret fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Produkt information 3. Installationsvejledning. Feb. 2007 F A 7 MRK.2 Internet baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produkt information 3. Installationsvejledning Feb. 2007 (Installationsvejledning rev. april 2011) 1 FA-7, Kort og godt. Datalogger med Integreret

Læs mere

F A - 9. 1. Kort og godt 2. Produkt information 3. Installationsvejledning. GSM baseret fjernaflæsning. Feb. 2007

F A - 9. 1. Kort og godt 2. Produkt information 3. Installationsvejledning. GSM baseret fjernaflæsning. Feb. 2007 F A - 9 GSM baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produkt information 3. Installationsvejledning Feb. 2007 (Installationsvejledning rev. april 2011) 1 FA-9, Kort og godt. Anvendelse: Datalogger med

Læs mere

FA - 20. GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning 2013.01.18

FA - 20. GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning 2013.01.18 FA - 20 GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2013.01.18 CB Svendsen A/S Kirke Værløsevej 22-24 DK-3500 Værløse Danmark Phone: (+45) 4448

Læs mere

FA - 40. Flex GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2013.05.17

FA - 40. Flex GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2013.05.17 FA - 40 Flex GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2013.05.17 CB Svendsen A/S Kirke Værløsevej 22-24 DK-3500 Værløse Danmark Phone: (+45)

Læs mere

RF-5. Trådløs fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Installationsvejledning (Både 230Vac og 24Vac) 18. Januar 2013

RF-5. Trådløs fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Installationsvejledning (Både 230Vac og 24Vac) 18. Januar 2013 RF-5 Med pulsudgang (Fra firmware version 3.15, januar 2013) (Hardware release 3) Trådløs fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Installationsvejledning (Både 230Vac og 24Vac) 18. Januar 2013 1 RF-5, Kort og

Læs mere

CB Svendsen A/S PS 02-08-2015/ rev. 1.5

CB Svendsen A/S PS 02-08-2015/ rev. 1.5 CB Svendsen A/S PS 0-0-0/ rev... Beskrivelse Installationsvejledning for. en er beregnet til kopiering af signaler fra el-, varme- og vandmålere til CTS anlæg, således at både datalogger og CTS-anlæg får

Læs mere

FA - 27. 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning. Internet baseret fjernaflæsning 2013.01.18

FA - 27. 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning. Internet baseret fjernaflæsning 2013.01.18 FA - 27 Internet baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2013.01.18 CB Svendsen A/S Kirke Værløsevej 22-24 DK-3500 Værløse Danmark Phone: (+45) 4448 5286

Læs mere

RF-6. Trådløs fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Installationsvejledning 2015.08.02. (Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes)

RF-6. Trådløs fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Installationsvejledning 2015.08.02. (Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes) RF-6 2015.08.02 Trådløs fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Installationsvejledning 1 RF-6, Kort og godt. Fjernaflæsning via kortdistance radiokæde netværk Beskrivelse: RF-6 er en fjernaflæsningsenhed med

Læs mere

RF Trådløs fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Installationsvejledning. (Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes)

RF Trådløs fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Installationsvejledning. (Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes) RF-6 2017.02.17 Trådløs fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Installationsvejledning (Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes) 1 RF-6, Kort og godt. Fjernaflæsning via kortdistance radiokæde

Læs mere

FA- 47 2015.08.02. OBS: Nu også med option for Wireless M-Bus og fortrådet M-Bus udgang (Se side 20)!

FA- 47 2015.08.02. OBS: Nu også med option for Wireless M-Bus og fortrådet M-Bus udgang (Se side 20)! FA- 47 Flex Internet baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2015.08.02 OBS: Nu også med option for Wireless M-Bus og fortrådet M-Bus udgang (Se side 20)!

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag 1. Udkast til Kravspecifikation Rammeaftale på Datalogger.

Indholdsfortegnelse. Bilag 1. Udkast til Kravspecifikation Rammeaftale på Datalogger. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Minimumskrav (MK)... 2 2 Beskrivelse af datalogger MK... 2 2.1 Integration til systemet Energy-Key. MK... 2 2.2 Strømforbrug, batteri og lagring. MK... 2 2.3 Kommunikation.

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL

MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf.: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL Overførsel af status og vægt for digitale vejeceller via simpel PC/PLC protokol

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz NORDISK CONTROL A/S FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz Portstyringen NC6005 er en CE-mærket universal 3-knaps styring interface for ABDL-Anlæg. Af primære funktioner kan nævnes: hukommelse

Læs mere

Installationsvejledning for CTS-Boks.

Installationsvejledning for CTS-Boks. CB Svendsen A/S THF/PS 14-08-2003/ rev. 1.1 Installationsvejledning for CTS-Boks. 1. Beskrivelse CTS Boksen er beregnet til kopiering af signaler fra el-, varme- og vandmålere til CTS anlæg, således at

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

GSM / SMS port kontrol enhed

GSM / SMS port kontrol enhed 26.1.2011 GSM / SMS port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm besked

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004 Side 1 Installationsvejledning for µ-pc systemet µ-pc Version 1 December 2004 Side 2 µ-pc systemet µ-pc systemet er opbygget af moduler som vist på figur 1. Hvert modul består af en kasse med stikforbindelser,

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang 1+1 indgange 1 Infrarød AUX Trådløs alarm Duplex Industri 4+1 udgange 4+4 indgange 60 trådløse - display Duplex 988 8 udgange

Læs mere

QUICKGUIDE multiguard Klima

QUICKGUIDE multiguard Klima QUICKGUIDE multiguard Klima Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som

Læs mere

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S NoteSync vejledning Leba Innovation A/S Indholdsfortegnelse NoteSync... 3 USB Interface... 3 Opladning og sync af mere end 16 enheder... 3 Ventilation... 4 Forbinde enheden til strøm... 4 Skifte sikring...

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

QUICKMANUAL til multiguard Technic/Duplex 400. Montering

QUICKMANUAL til multiguard Technic/Duplex 400. Montering QUICKMANUAL til multiguard Technic/Duplex 400 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Lagtykkelsesmåler Elcometer 345 MARK II

Lagtykkelsesmåler Elcometer 345 MARK II STRENOMETER INFORMATION Lagtykkelsesmåler Elcometer 345 MARK II Elcometer 345 MARK II er en let, bærbar digital lagtykkelsesmåler med vidvinklet (105º) display for nem aflæsning af de gentagelige målinger.

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

CPU, 702 702 702 15 6.22 MJK

CPU, 702 702 702 15 6.22 MJK ComTroller 702 er udviklet til styring og overvågning af mindre pumpestationer og boringer til vandforsyning. ComTroller 702 er en komplet enhed med ind- og udgange, CPU, datalogger, og kommunikationsporte

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED DLP 241 og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Sammenkoblings muligheder af styreenheder, med op til 80 kanaler. Frostsikring. Mulighed for tilslutning af pumpestyring. Kan

Læs mere

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2 1 13.04.2015 SSI 6000.0410 SSI 6000.0410 GSM PORT brugervejledning V1.2 Port / Dør åbner via telefon opkald eller SMS - op til 30 brugere SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

X88MV. Manual Version 1.26

X88MV. Manual Version 1.26 X88MV Manual Version 1.26 X88MV er udviklet til styring/fjernstyring af markvanding. Hurtig montering. Fleksibel. Hurtig. Kompakt. Billig. Intet abonnement. Indbygget timetæller. Kan køre på taletidskort.

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL Specifikationer 20-0547 20-0547-2 Mærkespænding: 400V, 50/60Hz, 3-faset. 230V, 50/60Hz, 1-faset. Mærkeeffekt: 13000W. 3680W. Mærkestrøm: 3 X 20A. 16A. Tilladelig belastning: Pumpe: 230V, 8A, 1800W Blæser:

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER ANVENDELSE Ultralydsenergimåleren til registrering af alle afregningsrelevante data ved måling af energiforbruget i varme- og/eller køleanlæg. EGENSKABER 4 Batterilevetid 16 år (upåvirket af tilsluttede

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugervejledning. ISDN NTab-boks. Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN

Brugervejledning. ISDN NTab-boks. Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN Brugervejledning ISDN NTab-boks Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN Indhold 1. Introduktion 4. Indkodning af telefonnumre 5.1 Aktivering af ab-port 7. Mulige tilslutninger af telefoner

Læs mere

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 H Ø J T E K N O L O G I S K S E N S O R M E D A V A N C E R E T O P T I K To funktioner i samme sensor Med SuSix sensorens 6

Læs mere

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220 UniLock System 10 Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender Projekt PRJ124 Version 2.0 Revision 140220 T550 Secure er en højsikker trådløs UHF-læser der benyttes, hvor det ønskes at oplåse på

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere