FORSIKRINGSBETINGELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER"

Transkript

1 Betingelser for Ulykkesforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Gældende fra 8. oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Dækningsområde 4. Dækningsperiode 5. Forsikringens nedsættelse og ophør grundet alder 6. Krigs- og terrorrisiko 7. Generelle undtagelser 8. Forhold ved skadetilfælde 9. Ankeinstanser 10. Præmie og forsikringsafgift 11. Ændring af tarif og forsikringsbetingelser 12. Risikoændringer 13. Forsikringens varighed og fornyelse 14. Erstatning ved dødsfald 15. Erstatning ved invaliditet 16. Tandskade 17. Behandlingsudgifter 18. Ulykkesforsikring for barn/børn 19. Børneforsikring (særskilt police) Administration DFA ForsikringsAgentur ApS Mysundevej 4, Randers NØ Tlf Fax Cover underwritten 100% by Indigo Underwriters Ltd. On behalf of certain Lloyd s syndicated under binding authority UMR B0775RCA02813 Side 1 af 8

2 Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer. Du kan læse mere om fortrydelsesretten i forsikringsaftalelovens 34i og 34e. Fortrydelsesfrist Fortrydelsesfristen er altid 14 dage, men reglerne for hvornår fristen starter afhænger af, hvordan aftalen blev indgået. a) Du mødte en af vores repræsentanter, da du købte forsikringen. Så starter fristen på det seneste af følgende 2 tidspunkter: 1. Den dag, hvor du modtager bekræftelse af aftalen typisk når du bliver præsenteret for policen og forsikringsvilkårene. 2. Den dag, hvor du får skriftlig besked om fortrydelsesfristen. b) Du købte forsikringen ved fjernsalg dvs. indgik aftalen, hvor du alene havde kontakt med os pr. telefon, brev eller . Så har du efter forsikringsaftaleloven 34e krav på at få yderligere en række oplysninger, og det betyder, at fristen ved fjernsalg starter på det seneste af følgende tidspunkter: 1. Den dag, hvor du modtager bekræftelse af aftalen typisk når du bliver præsenteret for policen og forsikringsvilkårene. 2. Den dag, hvor du skriftligt får de oplysninger, vi har pligt til at give dig herunder besked om fortrydelsesfristen. Sådan beregnes fristen på 14 dage Hvis du eksempelvis køber en forsikring, der skal gælde fra den 1. april, og du først modtager de krævede oplysninger (typisk police, forsikringsvilkår og oplysning om fortrydelsesfrist) den 4. april, kan du fortryde købet til og med den 18. april. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er fristen først den følgende hverdag. Sådan fortryder du Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked ved at sende et brev eller en mail til: DFA ForsikringsAgentur ApS Mysundevej 4, Randers NØ Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har overholdt tidsfristen, er det en god ide at sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen. Hvis du fortryder Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet annulleret, og du skal ikke betale nogen forsikringspræmie til os. Det betyder så også, at skader sket i perioden fra du har købt forsikringen, til du fortryder, ikke er dækket af forsikringen. Hvis du har købt forsikringen ved fjernsalg, bliver købet annulleret fra det tidspunkt, du giver os besked om, at du ønsker aftalen ophævet. Du skal her være opmærksom på, at DFA ForsikringsAgentur ApS kan fastholde kravet på præmien - dog med undtagelse af de første 14 dage, som er den almindelige fortrydelsesfrist. Præmie, afgifter og gebyrer for denne periode beregner vi som en forholdsmæssig andel af den årlige pris, som vores oprindelige aftale lød på. Kære forsikringstager Dette er forsikringsvilkårene for din forsikring. Policen og eventuelle policetillæg danner sammen med disse forsikringsvilkår baggrund for forsikringsaftalen. Udvidelser og undtagelser På policen eller policetillæg kan der være anført særlige udvidelser eller undtagelser, som afviger fra bestemmelserne i disse trykte forsikringsvilkår. Policens eller policetillæggets bestemmelser går forud for bestemmelserne i disse trykte forsikringsvilkår. Du er altid velkommen til at kontakte os Hos DFA ForsikringsAgentur (efterfølgende benævnt DFA) er vi altid til disposition, hvis du har spørgsmål om forsikringen, ønsker den ændret eller ønsker at få oplysninger om andre forsikringer, ligesom vi er til rådighed med råd og vejledning, hvis skaden skulle ske. Vi hører også gerne fra dig, hvis der er noget, som du måtte være utilfreds med i forbindelse med forsikringen. Derved får vi mulighed for at gøre det endnu bedre i fremtiden. I tilfælde af skade Det er vigtigt, at vore kunder populært skrevet anvender den sunde fornuft. Både med henblik på at undgå og at forebygge skade og hvis skaden skulle ske at begrænse skadens omfang. Anmeld skaden hurtigst muligt. Udfyld skadeanmeldelsen så omhyggeligt som muligt og forklar, hvad der er sket. I sagens natur dækker forsikringen ikke skader, som er sket eller konstateret, før din forsikring er trådt i kraft. Ikrafttrædelsesdatoen fremgår af policen. Skadetyper, som kræver særlig opmærksomhed Ved tyveri, røveri, overfald samt hærværk skal der også ske anmeldelse til politiet. Husk at få en kvittering hos politiet for anmeldelsen. Definition Indigo Underwriters Ltd, on behalf of certain Lloyd s syndicated under binding authority UMR B0775RCA02813 benævnes herefter som selskabet. Side 2 af 8

3 1. Hvem er omfattet af forsikringerne Denne police omfatter alene de personer, der som sikrede, er nævnt på policen. 1.1 Hvis en forælder har oprettet ulykkesforsikring, er børn under 6 måneder gratis dækket for varigt mén med en sum på kr men mindre barnet allerede er omfattet af en anden ulykkesforsikring. 2. Hvad dækker forsikringen 2.1 Forsikringen dækker hele døgnet ved ulykkestilfælde. Ved ulykkestilfælde betragtes: en pludselig hændelse, der forårsager personskade. For at opnå dækning skal der være årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden. Ved vurderingen bliver der bl.a. lagt vægt på, om hændelsen er egnet til at forårsage personskade dvs. om hændelsen i sig selv er nok til, at forårsage skaden. 2.2 Forsikringen omfatter ulykkestilfælde indtruffet i forbindelse med handlinger, der foretages til afværgelse af skade på person eller ejendom under sådanne omstændigheder, at handlingen må anses som forsvarlig. 2.3 Forsikringen dækker pr. skade maksimalt kr.2,5 mio. til omkostninger udover invaliditet og dødsfald. 3. Dækningsområde Forsikringen dækker i Danmark inkl. Færøerne og Grønland samt indtruffet under rejse og midlertidigt ophold i den øvrige del af verden. 4. Dækningsperiode Forsikringens dækningsperiode fremgår af policen. 5. Forsikringens nedsættelse og ophør grundet alder 5.1 Policens forsikringssummer nedsættes for den sikrede med 1/10 årligt fra dennes fyldte 70. år. Policens dæknings ophører som helhed ved den sikredes fyldte 80. år. 5.2 De anførte nedsættelser gældende for punkt 5.1 medfører ingen ændring i præmierne. 5.3 Omfatter forsikringen børneulykkesforsikring, ophører dækningen for det enkelte barn ved første præmieforfaldsdato efter barnets fyldte 18. år. 5.4 Ved ulykkestilfælde indtruffet under sikredes egenskab som fører eller passager af motorcykel, nedsættes selskabets erstatningspligt til 50% af den fastsatte méngrad. 6. Krigs- og terrorrisiko 6.1 Forsikringen dækker ikke følger af ulykkestilfælde, der skyldes: atomkernereaktioner eller radioaktivt nedfald, udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald. Krig eller krigslignende tilstande, herunder borgerkrig. Krig defineres som væbnet konflikt, krigslignende tilstande, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikring dækker dog ulykkestilfælde som følge af pludselig opstået krig eller krigslignende tilstande, herunder borgerkrig, der indtræffer i et land uden for Danmark, hvori den forsikrede opholder sig indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det forudsættes dog, at forsikrede ikke selv deltager i handlingerne. 6.2 Forsikringen dækker ikke begivenheder, der skyldes krig i Afghanistan, Iran, Irak, Tjetjenien, Somalia, Syrien eller Nordkorea. 7. Generelle undtagelser 7.1 Forsikringen dækker ikke begivenheder, der skyldes sygdom eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde eller forværring af følgerne af et ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom. 7.2 Forsikringen dækker ikke begivenheder, der skyldes deltagelse i: - træning eller deltagelse i motor-, knallertløb af enhver art. - bjergbestigning, rapelling på bjergvæg og huleklatring. - faldskærmsudspring. - drageflyvning. - kunstflyvning. - paragliding og hanggliding - ultralightflyvning. - ridesport - dykning Er farlig sport tilvalgt på policen udgår de i punkt 7.2 nævnte aktiviteter med undtagelse af kunstflyvning. 7.3 Forsikringen dækker ikke begivenheder indtruffet under sikredes deltagelse og træning i professionel sport (dvs. sport, der udøves mod honorar). 7.4 Forsikringen dækker ikke begivenheder indtruffet under sikredes indflydelse af selvforskyldt beruselse eller en dertil svarende påvirkning af narkotika og/eller andre rusmidler samt skadetilfælde fremkaldt af den sikrede ved fortsæt eller grov uagtsomhed. Forsikringen dækker heller ikke begivenheder indtruffet i forbindelse med sikredes deltagelse i slagsmål eller sikredes strafbare handlinger. 7.5 Forsikringen dækker ikke begivenheder indtruffet under sikredes deltagelse i opdagelsesrejser eller i ekspeditioner i polaregne eller andre uciviliserede områder. 7.6 Forsikringen dækker ikke varigt mén i form af psykiske følger efter hændelser, hvor sikrede ikke selv har været udsat for fare for personskade. 7.7 Forsikringen dækker ikke skade som følge efter tandlæge-, læge- og andre behandlinger, som ikke er nødvendiggjort af et dækningsberettiget ulykkestilfælde. Side 3 af 8

4 8. Forhold ved skadetilfælde 8.1 Skader skal uden ophold anmeldes til selskabet. 8.2 Hvis et ulykkestilfælde medfører døden, skal dette hurtigst muligt anmeldes til selskabet. Ved dødsfald har selskabet ret til, at kræve obduktion. 8.3 Tilskadekomne skal være under stadig behandling af læge og fælge dennes forskrifter følges disse forskrifter ikke, har selskabet ret til, at nedsætte en eventuel erstatning. Selskabet er berettiget til, at indhente oplysninger hos enhver læge, der behandler eller har behandlet tilskadekomne og til at lade tilskadekomne undersøge af en af selskabet valgt læge. 8.4 Ved tandskader skal behandlingsforslag og udgifter godkendes af selskabet, inden en behandling påbegyndes med mindre der er tale om en akut nødbehandling. 8.5 Selskabet betaler de af dette forlangte tandlæge- og lægeattester. 8.6 Forældelse indtræder tre år fra det tidspunkt skadelidte kan forlange erstatningen udbetalt. Hvis forsikringsdækningen i henhold til disse forsikringsbetingelser bortfalder, skal eventuelle krav om udbetaling af dækning ved ulykkestilfælde, der er indtrådt før forsikredes udtræden, og som måtte antages at ville medføre betalingspligt for Selskabet, anmeldes inden 6 måneder efter forsikringens bortfald. 9. Ankeinstanser Hvis du ikke er enig i en afgørelse, som selskabet har truffet i en given sag, anbefales det, at du retter skriftlig henvendelse til vores direktion, som er ansvarlig for behandling af eventuelle klager fra kunder. Klagen sendes elektronisk til: att.: Direktion klage. Giver din henvendelse til vores direktion ikke et tilfredsstillende resultat, kan du vælge, at klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon på hverdage mellem kl og Klagen skal sendes til Ankenævnet på et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen, hvis klagen afvises eller hvis du selv tilbagekalder klagen. Klageskemaet kan ud over hos DFA rekvireres via: Ankenævnet for Forsikring Forsikringsoplysningen Amaliegade København K Telefon Du kan finde yderligere information om din klagemulighed på Klage over fastsættelse af ménprocenten: Arbejdsskadestyrelsen Sankt Kjelds Plads 11 Postboks København Ø Telefon Sikrede kan anmode selskabet om, at indsende sagen til Arbejdsskadestyrelsen mod sikredes indbetaling af styrelsens gebyr. Gældende gebyrsatser findes på styrelsens hjemmeside eller kan oplyses ved telefonisk henvendelse dertil. 10. Præmie og forsikringsafgift 10.1 Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og efterfølgende præmier til de på policen anførte betalingsintervaller Påkrav om betaling sendes til den sikredes opgivne betalingsadresse. Betales præmien ikke ved første påkrav, sender selskabet endnu et påkrav, tidligst 14 dage efter første påkrav. Hvis betalingen ikke finder sted 7 dage efter andet påkrav, bortfalder selskabets dækningspligt. Ved fremsendelse af påkrav, har selskabet ret til at opkræve et gebyr, der i så fald tillægges næste opkrævning Selskabet afregner forsikringsafgift 1,1% af præmien til staten Præmier og forsikringssummer der er nævnt i disse forsikringsvilkår, i policer og tilhørende policetillæg, indeksreguleres en gang årligt. Beløbene reguleres med virkning fra den første hovedforfaldsdag i et kalenderår. Indeksregulering gælder ikke for beløb, hvis der umiddelbart efter beløbet (eller på anden måde) er nævnt, at det ikke indeksreguleres. Basis for reguleringen af indeksregulerede beløb er det af Danmarks Statistik offentliggjorte indeks. Ophører udgivelsen af det nævnte indeks, er DFA berettiget til at anvende et andet relevant indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. Side 4 af 8

5 11. Ændring af tarif og forsikringsbetingelser 11.1 Hvis forsikringsbetingelserne eller præmietarif væsentligt ændres, er selskabet berettiget til med 1 måneds varsel til nærmeste hovedforfaldsdato, at forlange ændringen gennemført for det løbende forsikringsforhold Sikrede har ret til, at forlange forsikringen ophævet fra nærmeste forfaldsdato, dersom den sikrede ikke ønsker at acceptere kravet om forhøjet præmie eller ændrede vilkår, mod skriftlig meddelelse herom inden 14 dage før forfaldsdatoen Indeksregulering er ikke ændring af tarif. 12. Risikoændring 12.1 Anmeldelse skal straks tilsendes selskabet, såfremt der sker ændring i arten af sikredes erhverv eller beskæftigelse Er ændring i arten af sikredes erhverv eller beskæftigelse ikke anmeldt og denne medfører en forøgelse af risikoen, hæfter selskabet kun i det omfang det mod den betalte præmie ville have fortsat forsikringen, dersom ændringen have været oplyst selskabet (pro-rata erstatning). Eventuel pro-rata erstatning beregnes i forhold til den del af præmien, der vedrører den pågældende person. 13. Forsikringens varighed og fornyelse 13.1 Forsikringen er tegnet for et-årige perioder og kan opsiges skriftligt af hver af partnerne med højst 12 og mindst 1 måneds varsel til fornyelsesdatoen Forsikringstageren kan skriftligt opsige forsikringen med 30 dages varsel til den 1. i måneden. Eventuelt overskydende præmie betalt for perioden, som ligger efter forsikringens ophørsdag, vil blive tilbagebetalt. Dog vil selskabet modregne et administrationsgebyr på 50 kr. pr. forkortet opsagt forsikring. Opsiges forsikringen før første hovedforfald opkræves administrationsgebyr på 800 kr. Bestemmelsen om modregning af et administrationsgebyr gælder dog kun, hvis det er forsikringstageren, som opsiger forsikringen. Opsiges forsikringen af selskabet, returneres hele den eventuelle overskydende præmie, der måtte ligge efter forsikringens ophørsdag. Er forsikringen nytegnet og er præmien betalt inden for en periode på op til 14 dage efter, at forsikringsvilkårene er fremsendt, vil selskabet også returnere indbetalte præmier uden modregning af administrationsgebyr. Selskabet kan med et skriftligt varsel på mindst 1 måned opsige forsikringen til ophør på forsikringens hovedforfaldsdag Efter enhver anmeldt skade, kan såvel sikrede som selskabet, indtil 14 dage efter erstatnings betaling eller afvisning af skaden, opsige hele forsikringen med 14 dages varsel. 14. Erstatning ved dødsfald 14.1 Når et ulykkestilfælde er den direkte årsag til sikrede død, inden der er gået et år fra tilfældet, udbetales den for død på policen fastsatte forsikringssum Forsikringssummen udbetales til sikredes (afdødes) nærmeste pårørende, med mindre andet skriftligt er meddelt selskabet. Nærmeste pårørende er ægtefælle/registreret partner subsidiært arvinger efter Arveloven Er der i anledning af ulykkestilfældet allerede udbetalt invaliditetserstatning jf. betingelsernes punkt 15, nedsættes dødsfaldserstatningen med det udbetalte beløb. 15. Erstatning ved invaliditet 15.1 Såfremt ulykkestilfældet har medført en méngrad på mindst 5%, med mindre anden procentsats er angivet på policen, har sikrede ret til en invaliditetserstatning, der fastsættes så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes Invaliditetsgraden fastsættes efter den tilskadekomnes medicinske invaliditet, dvs. uden hensyn til specielle erhverv, færdigheder eller sociale situation og grundlaget for fastsættelsen er Arbejdsskadestyrelsens méngradstabel. Ved invaliditeter, som ikke umiddelbart kan fastsættes efter den ovenfor nævnte méngradstabel, ansættes invaliditetsgraden forholdsmæssigt uden hensyntagen til sikredes erhverv. Grundlaget for erstatningen er således en medicinsk méngradsbedømmelse og ikke en erhvervsevnetabsvurdering. Den samlede méngrad ved et ulykkestilfælde kan ikke overstige 100%. Er der på policen tilvalgt dobbelterstatning fordobles erstatningen når et ulykkestilfælde medfører en varig méngrad på 30% eller derover For invaliditeter under 5% ydes ikke erstatning En før ulykkestilfældet bestående invaliditet berettiger ikke til erstatning og kan ikke bevirke, at erstatningen ansættes højere end hvis en sådan invaliditet ikke havde bestået Invaliditetserstatningen udgør den til méngraden svarende procent af forsikringssummen Invaliditetsgradens størrelse skal, hvis en af parterne forlanger det, fastsættes endeligt af Arbejdsskadestyrelsen. De herved foranledigede omkostninger, bæres med halvdelen af hver part. Ændrer Arbejdsskadestyrelsen selskabets afgørelse til fordel for den sikrede, betaler selskabet alle omkostninger Erstatningen under børneulykkesforsikringen (jf. punkt 1 og 18) tilfalder det sikrede barn. Erstatningen anbringes i overensstemmelse med reglerne for anbringelse af umyndiges midler. Side 5 af 8

6 15.8 Anmodning om fornyet vurdering af skadelidtes méngrad, som følge af ændringer i skadelidtes helbredstilstand, skal meddeles selskabet inden 5 år efter tidspunktet for ulykkestilfældets indtræden. 16. Tandskade 16.1 Forsikringen dækker rimelige udgifter til tandbehandling som følge af et ulykkestilfælde. Dækningen omfatter også proteser, der beskadiges i de naturlige tænders sted, forudsat ulykkestilfældet i øvrigt har medført legemsbeskadigelse, der er dokumenteret ved lægeattest Tandskader opstået i forbindelse med tygning, herunder spisning, er ikke omfattet af forsikringen Forsikringen dækker ikke udgifter til tandbehandling, der påbegyndes mere end 5 år efter ulykkestilfældet Forsikringen dækker ikke udgifter til reparation eller almindelig vedligeholdelse af tænder, der allerede er blevet repareret via en forsikring Det forhold, at en beskadiget tand er et led i en bro, at nabotænder mangler eller at en beskadiget tand i forvejen er svækket som følge af sygdom, genopbygning eller rodbehandling, kan ikke medføre større erstatning end svarende til den nødvendige behandling af en sund tand. Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, hvis tandens eller tændernes tilstand inden ulykkestilfældet var forringet. Forringelserne kan være opstået som følge af fyldninger, caries, genopbygning, rodbehandling, slid, paradentose, fæstetab eller andre sygdomme i tænderne og i de omgivende knogler Det er en betingelse, at sikrede ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side På børneulykkesforsikringen dækkes ikke udgifter til tandbehandling, der foretages efter den dag barnet fylder 21 år. Ulykken skal være sket inden første forfald efter barnet er fyldt 18 år. 17. Behandlingsudgifter i forbindelse med et ulykkestilfælde 17.1 Forsikringen dækker de af sikrede afholdte udgifter til lægeordinerede behandlinger ved fysioterapeut og/eller kiropraktor samt behandlinger ved registrerede behandlere (f.eks. akupunktør eller zoneterapeut) Behandlingsforløbet skal være sammenhængende i op til 12 måneder fra skadedatoen Behandlingerne skal være nødvendiggjort samt en direkte følge af et ulykkestilfælde Det er en betingelse, at sikrede ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side, f.eks. ansvarlig skadevolder, arbejdsskadeforsikring eller ret til behandling i offentlig regi. 18. Ulykkesforsikring for barn/børn 18.1 Forsikringen dækker i hele døgnet ulykkestilfælde, der rammer dette/de på policen anførte barn/børn under 18 år. Ved ulykkestilfælde betragtes: en pludselig hændelse, der forårsager personskade. For at opnå dækning skal der være årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden. Ved vurderingen bliver der bl.a. lagt vægt på, om hændelsen er egnet til at forårsage personskade dvs. om hændelsen i sig selv er nok til, at forårsage skaden Forsikringen dækker de af forsikringstagers afholdte udgifter i forbindelse med begravelse. Forsikringssummen er anført på policen Invaliditetserstatning udbetales i henhold til betingelsernes punkt Børneforsikring (særskilt police) 19.1 Børneforsikringen kan tegnes på børn som er fyldt 1 år og omfatter: - ulykkesforsikring jf. pkt varigt mén som følge af sygdom. - økonomisk førstehjælp - hospitalskompensation. - dødsfaldsdækning ved sygdom Forsikringen dækker hele døgnet, såvel i arbejds-, studie- og fritiden Undtagelser Forsikringen dækker ikke forudbestående mén og sygdom. En sådan forudbestående tilstand kan heller ikke medføre, at ménerstatningen fastsættes højere, end hvis den ikke havde været til stede Karenstid Bemærk at selskabets erstatningspligt for sygdomme først træder i kraft efter at sikredes karenstid er ophørt. Dette betyder at forsikringen ikke giver ret til erstatning for sygdomme eller lidelser, som er blevet påvist eller som sikrede, har haft symptomer på indenfor karenstiden. Karenstiden, som er på 3 måneder, begynder når Børneforsikringen træder i kraft. Side 6 af 8

7 19.5 Dækningsskema for Børneforsikring Børneforsikring Dækker Dækker ikke Erstatninger Varigt mén - som følge af sygdom Økonomisk førstehjælp Hospitalskompensation Dødsfald Forsikringen dækker varige følger af ulykkestilfælde og sygdom, herunder: Ulykkestilfælde forårsaget af, i forsikringstiden, opstået sygdom. Forværring af ulykkestilfældes følger, der skyldes, i forsikringstiden, tilstødende sygdomme. Engangsudbetaling hvis sikrede rammes af: Alvorlig brandskade Alvorlig hjerneskade Amputation Diabetes type 1 Maligne tumor Multipel sklerose Nyresvigt. Se uddybende diagnosekriterier og begrænsninger på næste side. En daglig kompensation ved indlæggelse på hospital i minimum 8 sammenhængende dage. Erstatning ved dødsfald som følge af ulykke eller sygdom. Forsikringen dækker ikke forudbestående mén og sygdom. En sådan forudbestående tilstand kan heller ikke medføre, at ménerstatningen fastsættes højere, end hvis den ikke havde været til stede. Forsikringen giver ikke ret til udbetaling for astma, allergi, eksem eller madvareintolerance, som medfører en méngrad på mindre end 30 %. Forsikringen giver ikke ret til udbetaling for psykiske lidelser, adfærdsforstyrrelser, indlæringsvanskeligheder og lignende som omfattes af diagnosekoderne fra og med F00 til og med F99, og R48, i henhold til ICD-10, og følger af disse. Diagnosekode F20 (skizofreni) dækkes dog. Det er et krav, at sikrede er i live 24 timer efter at diagnosen er stillet/behandlingen er foretaget. De sygdomme, lidelser og ulykkestilfælde, som er undtaget under Varigt mén. De sygdomme, lidelser og ulykkestilfælde, som er undtaget under Varigt mén. Hvis et dækningsberettiget ulykkestilfælde eller en dækningsberettiget sygdom har medført, at sikrede har pådraget sig et varigt mén, udbetales erstatning med lige så mange procent af forsikringens invaliditetssum, som méngraden er fastsat til. Mén på under 5 % berettiger ikke til erstatning. Méngraden for følger af samme ulykkestilfælde eller sygdom kan sammenlagt ikke overstige 100 %. Hvis en af de nævnte alvorlige sygdomme og/eller behandlinger optræder, udbetales øjeblikkeligt en engangserstatning på kr. (indeksreguleres ikke). Der kan kun udbetales erstatning en gang for hver af ovennævnte diagnoser/behandlinger i forsikringens varighed med undtagelse af brandskader. Hvis en ulykke eller sygdom resulterer i flere af de dækningsberettigede tilstande udbetales der kun for én af skaderne. Erstatningen er på 300 kr. (indeksreguleres ikke) fra første indlæggelsesdag i indtil 365 dage. Hvis sikrede bliver genindlagt for den samme sygdom/lidelse indenfor 365 dage efter sidste udskrivelse, regnes disse døgn, som en forlængelse af det første ophold. Der udbetales kun erstatning for de indlæggelsesdage, som ligger indenfor forsikringstiden. Ved sikredes død, udbetales kr. (indeksreguleres ikke). Side 7 af 8

8 19.6 Diagnosekriterier for Børneforsikring Uddybende forklaring på de dækningsberettigede sygdomme, tilstande og behandlinger, som er nævnt i dækningsskemaerne. Mange af forklaringerne er ledsaget af et ICD-10 nummer. ICD-10 er et internationalt system til klassifikation af sygdomme og andre helbredsrelaterede lidelser udformet af WHO. ICD er en forkortelse for International Classification of Diseases. ICD-10 er den tiende udgave af dette system. Alvorlig brandskade For børn under 10 år: Anden- og/eller tredjegradsforbrænding på minimum 10 % af kropsoverfladen. For børn fra 10 år: Anden- og/eller tredjegradsforbrænding på minimum 15 % af kropsoverfladen. Alvorlig hjerneskade Hjerneskade som følge af ulykke* eller sygdom, som medfører en tilstand med betydelig nedsat bevidsthed (Glascow Coma Scale 7 eller lavere i mindst 1 time) og/eller central-nervebetingede neurologiske udfald i mindst 10 døgn. Tilstanden skal også medføre intensivbehandling i mindst 4 døgn. Amputation Amputation af fod ved ankelleddet, eller større del af benet. Amputation af hånd ved håndleddet eller større del af armen. Diabetes type 1 Insulinafhængig sukkersyge diagnosticeret af en specialist i børnesygdomme eller intern medicin senest 3 måneder efter forsikringstidens udløb. Fastende blodsukker skal have været målt højere end 7 mmol/l ved gentagne målinger. Diagnosen skal yderligere svare til kode E10 i ICD-10. Maligne tumor (kræft) Ondartet svulst bekræftet ved vævsprøve, blodkræft (leukæmi), ondartet svulst i lymfatisk væv (maligne lymfomer) og ondartet modermærkekræft (maligne melanomer). Diagnosen skal svare til koderne fra og med C00 til og med C43 eller fra og med C45 til og med C97 i ICD-10. Forsikringen omfatter ikke normal hudkræft eller forstadier til kræft (henholdsvis kode C44 og kodegruppe D i ICD-10). Multipel sklerose (MS) Typiske neurologiske udfald skal have varet i mere end 6 måneder eller forekommet ved mere end et tilfælde, og diagnosen skal være bekræftet ved typiske symptomer, analyse af spinalvæske og MR undersøgelse. Diagnosen skal yderligere svare til kode G35 i ICD-10, og skal være bekræftet af specialist i neurologi senest 3 måneder efter forsikringstidens udløb. Nyresvigt Stærkt nedsat nyrefunktion som kræver dialyse. Diagnosen skal yderligere svare til kode N17, N18 eller N19 i ICD-10 og være bekræftet af en specialist i nyresygdomme. Side 8 af 8

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Betingelser for Ulykkesforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Dækningsområde

Læs mere

personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår 63 Juno-01 Gælder fra februar 2009 2 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat

Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat Handicappedes Gruppeforsikring Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat Ulykkesforsikring for handicappede 1 Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Hos os er du i trygge hænder ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-ULYNY 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Ulykkesforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 6501-2011

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén 10-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet,

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012) - GNFF SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 2 2 Hvad dækker forsikringen... 2 3 Hvad dækker forsikringen ikke... 2 4 Hvor og Hvornår dækker forsikringen... 3 5 Hvilken

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Betingelser. Ulykkesforsikring

Betingelser. Ulykkesforsikring Betingelser Ulykkesforsikring Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 privat@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet)

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) DF20103-2 December 2013 Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1. Forsikringens omfang. Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde opstået i forsikringstiden,

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard)

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén 6631-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Betingelser for auto, motorcykel, campingvogn og trailer FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for auto, motorcykel, campingvogn og trailer FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser Nr. 20-8 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn

Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår MOP-1308 Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

POLICE Udskrevet den 24.03.10

POLICE Udskrevet den 24.03.10 POLICE Udskrevet den 24.03.10 Tambohus Ungdomsskole KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Att.: Thomas Andersen Policenr.: Frederiksdal Alle 7 646 442 516 9 7800 Skive Forsikringen dækker 110 elever Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere