Årgang 58 april 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årgang 58 april 2013"

Transkript

1 Årgang 58 april

2 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere Formand: Kristian Stenkjær tlf Vennerslundsvej Nørre Alslev Sekretær: Jens Paaby tlf Barløsevej 4, Salbrovad fax Assens Kasserer: Morten Truelsen tlf Brahesborgvej Assens Elevudvalgsformand: Peter Bissø tlf Moltkesvej Haslev Redaktør: Elsebeth Paaby tlf Barløsevej 4, Salbrovad fax Assens Foto: Benny Larsen mfl. 2

3 Biotopplaner På baggrund af drøftelserne på et møde med Naturstyrelsen og Biotopplanudvalget, hvor jeg sidder med fra Herregaardsjægerne, er der efterfølgende udsendt et notat med følgende tekst. Citat: På baggrund af drøftelserne med biotopplanudvalget og i lyset af, at reglerne bliver evalueret i 2013, vil randzonearealer, som er udlagt ved lov langs vandløb og andet vandmiljø, siden 1. september sidste år, ved anmeldelsen, af biotopplaner i 2013 kunne anvendes i biotopplansammenhæng, på lige fod med andre udyrkede arealer. Tilsvarende holdes randzoner på naturarealer m.v., herunder permanent/vedvarende græs, ude i biotopplansammenhæng, citat slut. Dette medfører ingen ændringer i forhold til randzonelovgivningen, herunder i, hvordan randzonerne må behandles. Der er ved beslutningen bl.a. lagt vægt på, at randzonerne samlet set maksimalt kan udgøre 5 % af den enkelte ejendoms areal. Der er ligeledes hermed taget højde for, at lodsejerne er i fuld gang med at planlægge markdriften, herunder biotopplanerne, og at en ændring af reglerne på nuværende tidspunkt, ville kunne være problematisk. Ved Vildtforvaltningsrådets møde den 22. marts 2013 blev det så endeligt besluttet at igangsætte en evaluering på baggrund af moniteringen. Det blev aftalt, at Biotopplanudvalget mødes i april og maj Formålet med møderne er, inden den 1. juli, at forberede en indstilling til Vildtforvaltningsrådet, som kan behandles på rådets møde i september Eventuelle ændringer kan herefter nå at blive indarbejdet i bekendtgørelse og vejledning, samt det nye digitale anmeldelsessystem, som gerne skulle virke fra sæsonen Ved evalueringen af reglerne vil der bl.a. blive set på om anvendelsen af randzonerne ved anmeldelsen i 2013 vurderes at medføre en mindre natur- og biodiversitetsmæssig værdi end ved de tidligere anmeldelser. I foråret 2013 fremlægger Aarhus Universitet, Institut for Bioscience resultaterne fra monitering af 12 tilfældigt udvalgte ejendomme. Moniteringen vil forsøge at afdække, hvorvidt der er sket forbedring af levesteder for plante- og dyreliv på biotopplanarealerne, herunder hvordan tiltagene bedst muligt understøtter eksisterende natur. På baggrund af rapporten forventes gennemført en teknisk evaluering af reglerne og, om nødvendigt, en justering heraf. I forbindelse med evalueringen vil der ligeledes blive set på sammenhængen mellem randzonerne og biotopplanerne, med henblik på at optimere udnyttelsen af randzonearealerne i overensstemmelse med formålet med biotopplanreglerne. 3

4 Der var i Biotopplanudvalget enighed om, at det er helt i tråd med aftalen om biotopplan-ordningen, at der, på baggrund af moniteringen, kan justeres på de enkelte tiltag. Der kan således ske forenklinger og justeres på point og tiltag, men det er ikke formålet at ændre i den grundlæggende aftale, herunder fx antal fugle pr. hektar. I forbindelse med drøftelse af en konkret sag, fremhævede udvalget i øvrigt ønsket om at Naturstyrelsen fremover får bedre adgang til at tjekke det faktiske antal udsatte fugle. Det er således ønsket, at det i forbindelse med kontroltiltag bliver nemmere for Naturstyrelsen at få adgang til udsætningsdata. Vi skal være dygtige til at udarbejder disse biotopplaner på jagtrevirerne over alt i Danmark. Det skal gøres med stor opmærksomhed på bekendtgørelsens intentioner om, at skabe optimale forhold for det åbne lands flora og fauna. Gøres det rigtigt, vil vi have en god argumentation for opretholdelse af biotopplaner, som noget for noget i forhold til udsætning af fjervildt i naturen. Med ønske om en god sommer Med venlig hilsen Kristian Stenkjær HUSK AT GIVE MEDDELELSE OM AT DU HAR SKIFTET ADRESSE TIL eller tlf

5 VELFLYVENDE VILDÆLLINGER SÆLGES ÅR 2013 Udsætningsklare 3 og 4 ugers, samt æg og daggl. fra registreret rugeri og besætning. Ring og få et godt tilbud. Større partier kan leveres over hele landet efter aftale. Keld Ringer Mobil Tlf Vildællinger sælges Æg og daggl. samt 3-4 ugers, udsætningsklare ællinger fra velflyvende stamme. Registreret besætning og rugeri. Levering over hele landet efter aftale. Bakkegårdens Vildtopdræt v/frederik Thomsen, Hindborgvej 95, 7800 Skive Tlf / HUNTING & COUNTRY COLLECTION...sætter bløde spor i naturen Tlf.: importør anviser nærmeste forhandler 5

6 Referat af Danske Herregårdsjægeres Generalforsamling, onsdag den 13. marts 2013 Dagsorden i henhold til foreningens love: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år, herunder beretning ved elevudvalgsformanden. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Indkomne forslag. 6. Valg til bestyrelsen. På valg er Aleksander Terkelsen, Peter Bissø og Finn Hansen. 7. Valg af bestyrelsessuppleanter og revisor 8. Eventuelt. Thomas Danielsen, Account Manager ved Brock & Michelsen A/S - a Carl Zeiss Company samt uddannet Herregårdsjæger, indledte med en varm og kollegial velkomst af de 35 fremmødte herregårdsjægere på vegne af Ziess s hovedkvarter i Danmark. Thomas Danielsen tilbyder efter generalforsamlingens afvikling, en produkt fremvisning af deres nyeste kikkerter specielt udviklet til - og med særligt fokus på jægere. Formanden for foreningen af Danske Herregårdsjægere, Kristian Stenkjær, indleder ligeledes med en stor tak til Zeiss samt Thomas Danielsen for deres velvillighed til afviklingen af arrangementet. Kristian Stenkjær (KS) fortsætter naturligt med en velkomst af foreningens medlemmer der var repræsenteret fra alle landsdele i Danmark til afviklingen af den 62. generalforsamling. 1. Valg af dirigent. Jens Paaby blev valgt som dirigent og informerede forsamlingen om den foretagne lovlige indvarsling til generalforsamlingen samt dagsorden ifølge vedtægterne. Endvidere blev formandens beretning omdelt på skrift til de fremmødte og ligeledes foreningens årsregnskab samt budget. 2. Formandens beretning. Kristian Stenkjær (KS) indleder med at informere om et travlt 2012, hvor han har haft glæde af generalforsamlingens beslutning i 2011, om tilføjelse af en næstformand i bestyrelsen til afgørelser og diskussioner af forskellig art. 6

7 KS informerer om hans tilknytning til markvildtprojektet, hvor han foreløbigt er tilknyttet i et ½ år. KS udtrykker tilfredshed med de kompetente samarbejdspartnere fra bl.a. Danmarks Jægerforbund, herunder Bent Rasmussen, Ole Noe mfl. Endvidere informerer KS om randzonelovgivningen samt de særlige fokuspunkter der knytter sig hertil det drejer sig bl.a. om den beskrevne status af randzonerne i relation til EU's hektarstøtteordning. KS påpeger, at en status som vedvarende græs opfattes som permanent græs og at permanent græs er udelukket fra biotopplanlovgivningen i forhold til GLM (God Landbrugs- og Miljømæssig stand). Arealerne bør indberettes som udyrket areal med det fokus, at har arealerne en liggetid på over 5 år vil det overgå til permanent græs. Medlemmerne opfordres til at påpege dette overfor deres landbrugsansvarlige kollegaer på de respektive ejendomme. KS opsummerer kort et møde med Danmarks Jægerforbund, Kalø afholdt i oktober KS pointerer at bestyrelsen ser et stort potentiale i de respektives medlemmers jagtvæseners evne og kompetencer til at kunne indgå i samarbejdet, eksempelvis med markvandringer. KS fortsætter med at oplyse om det brede samarbejde der foregår i relation til uddannelsen som Herregaardsjæger. Herunder vigtigheden af at bevare jægerhåndværket som en afgørende egenskab hos de fremtidige Vildtforvaltere- og Herregårdsjægere. Marianne Chriél fra Centeret for Vildtsundhed har bedt KS om, at rette en stor tak for medlemmernes betydelige indsats i relation til indsamling af ræve. Projektet er til blevet bl.a. ved sponserede midler og honoraret for foreningen af Danske Herregårdsjægeres arbejde er indbetalt. KS beskriver samarbejdet i relation til Projekt Kronvildt Sjælland og retter i den forbindelse en stor tak til de fortsat medvirkende jagtvæsener på Sjælland. KS beretter om finansieringen af projektet, hvor de primære bidragsydere er Rockwool Fonden samt 15. juni Fonden, som sammen bidrager med et anseeligt millionbeløb. Endvidere noterer KS at, Herregårdsjæger Peter Lyndrup varetager det praktiske arbejde med de forsøgsvise afværgehegninger. KS orienterer om indsamlingen af data omhandlende blyfri riffelprojektiler på pilotbasis i samarbejde med Dansk Jagtakademi v/ Niels Kanstrup. Desuden noterer KS at projektet er et forsøg på at komme på forkant af udviklingen, som følge af et forbud mod anvendelse af blyholdig ammunition i bl.a. Tyskland. KS afslutter med en opfordring til aktiv deltagelse i projektet fra foreningens medlemmer. I forbindelse med afsætningen af skudt vildt til de autoriserede vildtbehandlingsvirksomheder og de udfordringer dette har medført i 2012, orienterer KS om bestyrelsens nedsættelse af et ad hoc udvalg bestående af nogle af landets største leverandører herunder; Bregentved (Peter Bissø), Næsbyholm- Bavelse (Erik Jen- 7

8 sen), Ålholm (Ole Vennevold). Det ovennævnte udvalg samt Kristian Stenkjær afholdt i starten af marts et møde med Kivan Food og der var i den forbindelse bred enighed om et betydeligt forbedret fokus på vigtigheden af korrekt logistik og administration fra leverandørernes side. KS beskriver bestyrelsens vigtige samarbejde med institutioner og organisationer lokalt som nationalt, herunder KS s funktion i Danmarks Jægerforbunds vildtafsætningsudvalg, hvor Fritz Heje Hansen bl.a. er fungerende sekretær. Dette samarbejde forventes at udmønte sig i en Vildt Ugen i november 2013, hvor relevante politikere samt interessenter inviteres til at deltage. KS noterer sig at beredskabet for fugleinfluenza stadigt er velfungerende og aktuelt. I relation til Regler om krydsoverensstemmelse i forbindelse med erhvervsmæssigt vildtfugleopdræt beretter KS om sommerens gennemlæsning af hundredevis sider lovstof og bekendtgørelser som har ledt til kompendiet Opdræt og udsætning af fjervildt (Kompendiet er at finde på Af særlig interesse og vigtighed, er afsnittet 5. Regler om krydsoverensstemmelse (KO) KS opfordrer til nærlæsning af teksten fra side 16 og frem i kompendiet og tilbyder sin rådighed ved fortolkningsspørgsmål i relation hertil. KS orienterer om, at det udsatte fjervildt anses som en vild fugl, så snart det er udsat i naturen. Endvidere understreger KS, at fortolkningen af bekendtgørelserne er foretaget af eksterne konsulenter og jurister og ikke af medlemmer af foreningen eller bestyrelsen. KS belyser de relevante bekendtgørelsers forhold, effekt og indvirkning på Herregårdsjægerens ansvarsområder samt erhverv og opfordrer til øget bevågenhed i relation hertil. KS pointerer at foreningen af Danske Herregårdsjægere på det skarpeste tager afstand fra den ulovlige efterstræbelse af de danske rovfugle og at bestyrelsen aktuelt arbejder på et udvidet samarbejde med interesseorganisationer, herunder DOF (Dansk Ornitologisk Forening). I forlængelse heraf, orienterer KS om det planlagte indlæg af Iben Hove Sørensen, biolog ved DOF og redaktør på Pandion (DOF s fuglefaglige magasin). Afslutningsvis noterer KS glædeligt, at de af mange biotopplaner der er udfærdiget på Herregårdsjægernes respektive terræner også er et attraktivt supplement for landets rovfugle. Efterfølgende var der lejlighed til at komme med bemærkninger til formandens beretning. Indkomne spørgsmål i relation til formandens beretning i numerisk rækkefølge: Pkt. 1-8 ingen bemærkninger 8

9 Pkt. 9 Nicholai Hintz - Gavnø, ønskede en mere synlig og samlet profilering af vildt som fødevare og informerede om Gavnø s erfaringer med vildt via deres bryghus. Endvidere oplyste han om aktiviteter omkring projektet Nordisk Mad. KS var positiv omkring disse lokale initiativer. Pkt. 10 ingen bemærkninger Pkt. 11 Frank Storgaard Sparresholm, opfordrede til at gøre brug af ejerkredsenes jurister og opfordrede bestyrelsen til at mødes med interessenter med faglige kundskaber og kontakter. Lovgivningen omkring krydsoverensstemmelse diskuteredes bredt i forsamlingen og en lang række af forslag og ideer blev forelagt, diskuteret og vurderet. Slutteligt kunne KS og den resterende bestyrelse konkludere, at der var et overvejende ønske om at få belyst dispensationsmuligheder og KS opsummerede at bestyrelsen ville arbejde løsningsfokuseret på den næste etape og nedsætte et udvalg i samarbejde med relevante interessenter, herunder eventuelt Bæredygtig Jagt samt relevante dyrlæger mv. Erik Jensen Bavelse, ønskede at få belyst Avatecs effekt i relation til middeldatabasen DANMARK. KS orienterede om, at dette ville være muligt ultimo 2013, hvor databasen ville være opdateret for kalenderåret Pkt. 12 I relation til bestyrelsens håndtering af den ulovlige efterstræbelse af rovfugle med insekticidet Carbofuran, præsenteredes et behov for en uddybende forklaring af foreningens og bestyrelsens afstandstagen samt afventende reaktion på overtrædelserne. KS præciserede og oplyste om det forarbejde bestyrelsen havde forestået og diskuteret internt. I samme ombæring fastslog den samlede bestyrelse på det skarpeste, at overtrædelser af en sådan karakter ville føre til en øjeblikkelig eksklusion af foreningen. KS pointerer ligeledes at indslaget fra DOF Ven eller fjende v/biolog Iben Hove Sørensen, er et led i en mere synlig og bredere afstandstagen samt strategi fra de grove forbrydelser (en afstandstagen der i skrivende stund har ledt til følgende artikel, der bl.a. har været bragt på Danmarks Jægerforbund hjemmeside, kommentar AT). d8111f af Elevudvalgsformandens beretning. Peter Bissø (PB) indleder med at takke Lars Rolsted for den velafviklede elevekskursion på Astrup 2012, mens elevekskursionen 2013 vil foregå på Hals Sønderskov v/ Herregårdsjæger Dan Sørensen den PB opsummerer kort egnethedsprøven på Vildtforvaltningsskolen, Kalø i januar måned. PB oplyser, at der var 9 elever oppe til prøven, hvoraf de 8 bestod. Endvidere præciserede PB, at 2 af disse elever var dumpet det forgangne år og at den 9

10 ene af disse måtte forlade uddannelsen som følge af et gentagent ikke bestået prøveforløb. Elevudvalget havde efterfølgende evalueret egnethedsprøven på opfordring af PB og havde konkluderet et behov for en stramning af optagelseskriterierne. Således oplyste PB, at det gældende krav om en bestået eksamen var maksimalt 22 point i de respektive 8 discipliner. PB noterede, at der i 2013 var 17 aktive danske Herregårdsjægerpladser. PB fremlægger elevudvalgets arbejde i 2012 og nævner i den henseende at der særligt i løbet af efteråret har været en række problematiske sager, hvor beslutninger har været personligt svært håndterbare for de i elevudvalget siddende repræsentanter. Som en direkte opfølgning på disse sager henstiller PB til, at forsamlingen benytter elevudvalget og bestyrelsens rådgivning og kompetencer i de forudgående overvejelser inden den afgørende ansøgning eller dispensation fremsendes. PB beder Skovskolens Michael Lund (ML) om at fremlægge de seneste økonomiske tilskudsændringer i relation til Skov- og Naturteknikkernes forløb og uddannelse. ML præsenterer et fakta-sheet, hvoraf det fremgår at det tidligere tilskud på dkr ,- i indeværende år reduceres til dkr ,- for elever under 25 år. Desuden oplyser ML at der for elever over 25 år er et andet regelsæt, da disse falder ind under voksenlærlingeordning. ML supplerer med information om muligheden for delaftaler ned til en måneds varighed, dette er dog kun gældende for skolepraktikanter. Afslutningsvis stiller ML sine kompetencer og rådgivning til rådighed ved forespørgsler omhandlende Skov- og naturteknikkernes uddannelsesforløb og gældende regler mv. Peter Bissø afslutter sin beretning, der ikke giver anledning til yderligere forespørgsler. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. Kasser Finn Hansen (FH) aflægger regnskabet og fremlægger budget for FH beretter kontingentet ikke ændres og noterer sig et stigende antal ubetalte sponsorater og bannerreklamer. FH opfordrer til øget fokus på disse emner og gennemgår efterfølgende det reviderede regnskab i samarbejde med Jens Paaby (JP) der har indarbejdet posterne i et professionelt regnskabsprogram. Der var fra forsamlingen et generelt ønske om at nedbringe udgifterne på fortæringsposten (2025). Bestyrelsen var enig i generalforsamlingens holdning, men hvis der skulle være vinterkursus på Kalø hvert andet år var der kun mulighed for at nedbringe omkostninger ved at øge egenbetalingen, subsidiært ændre på arrangementet. Årsregnskabet 2012 og budgettet for 2013 belyses og enkelte poster udspecifice- 10

11 res, men giver ikke anledning til yderligere spørgsmål. Årsregnskabet 2012 samt budgetter godkendes. 4. Fastsættelse af kontingent Det eksisterende kontingent på dkr. 550,- fortsætter uændret. 5. Indkomne forslag Nikolaj Pedersen Frijsenborg, har i en forudgående gjort bestyrelsen opmærksom på en modstridende passus i vedtægter og uddannelsesregulativet. KS og den resterende bestyrelse har som en naturlig følge heraf behov for tilsagn om gennemgang af vedtægter fra forsamlingen. Ligeledes ønsker bestyrelse tilsagn om en generel revision og tilladelse til at foretage redaktionelle ændringer. Bestyrelsens behov for tilsagn anerkendes af forsamlingen og revisionens udfald samt øvrige rettelser vil forelægges generelforsamlingen i Endvidere besluttede generalforsamlingen, efter indstilling fra bestyrelsen, at uddannelsesfonden nedlægges. De midler, der er tilbage i fonden, dækker den sædvanlige betaling på det Vildforvalterkursus, der afholdes i år (3 elever). Restbeløbet vil blive ligeligt fordelt mellem eleverne på Vildforvalterkurset i (Nærmere info følger ved opkrævning til elevformidlingen, kommentar AT). 6. Valg til bestyrelsen (Aleksander Terkelsen, Peter Bissø og Finn Hansen) Finn Hansen ønskede ikke at genopstille til kasserer, hvorfor bestyrelsen præsenterede Morten Truelsen- Brahesborg til posten. Forsamlingen anerkendte bestyrelsens kandidat og MT blev valgt med akklamation. Aleksander Terkelsen genopstillede til valget som næstformand og blev uden modkandidat valgt med akklamation for en periode på 2 år i overensstemmelse med foreningens love. Peter Bissø genopstillede ligeledes til valget som elevudvalgsformand og blev uden modkandidat valgt med akklamation. 7. Valg af bestyrelsessuppleanter og revisor. Troels Bavnhøj fortsætter sit virke som 1. suppleant, ligesom Peter Lyndrup fortsat fungerer som 2. suppleant, begge blev genvalgt med akklamation. Lars Kjeldgaard - Østerhovedgaard, blev valgt til revisor ligeledes uden modkandidat og med akklamation. 8. Eventuelt Preben lange Åkjær, der var generelt en interesse for afviklingen af jagter, specielt afskydningen på Åkjær og KS berettede at den megen omtale omkring omstændighederne, naturligt havde vakt myndighedernes interesse, hvorfor myndighederne nu ville undersøge forholdende nærmere med Naturstyrelsen i spidsen. 11

12 Peter Bissø og Finn Fjeldsøe arrangerer den 18. og 19. september Hjortebrøl i Thy en tur for Herregaardsjæger foreningens medlemmer til Naturstyrelsen Thy i samarbejde med Tommy Hansen. Vildtkonsulent Tommy Hansen er vært for turen, hvor der hovedsageligt skal ses på kronvildt og hanstholmreservatet, Agger tange. Nærmere info følger. Morten Truelsen Brahesborg, uddelte materiale omkring sit arbejde med nøgletal vedrørende arealanvendelse- og udnyttelse på medlemmernes respektive ejendomme. Spørgeskemaet som skal indhente disse nøgletal blev kort drøftet, og der fremkom forslag bl.a. Poul-Erik, formand for de svenske Herregårdsjægere, om at kigge nærmere på hvordan man i SYF havde grebet et lignende arbejde an, og hvad det var mundet ud i. Se Der arbejdes videre med indsamlingen af nøgledata. Danske Herregårdsjægeres formand, Kristian Stenkjær afslutter generalforsamlingen med at rette en varm tak til foreningens ordstyrer Jens Paaby for god ro og orden samt ikke mindst til foreningens mangeårige kasserer Finn Bjerke Hansen. Som anerkendelse for dette arbejde, overraktes en dåse særlig velsmagende pibetobak! Referent, Aleksander Terkelsen (AT). 12

13 KATRINESMINDE EXPORT - IMPORT v/j. Wagner Møllevej 14, 2., 8680 Rye Tlf Fax Vi har net til gode priser samt siloer og indsatser til fodertønder. NU HAR VI IGEN FRANSKE SLIKSTEN 10 KG RING OG FORHØR OM PRISEN Vi fører nu også Desinfiktionsmidlet SANOCETRI til desinfektion af rugeæg. AMERICA A/S THISTED Tlf

14 Prøv at klikke ind på vores ONLINE butik vi har meget mere ned De tror HUSK Vi har også: Papkyllingekasser til fasaner og agerhøns. Æggebakker til 30 fasanæg Papkasser til 18 bakker æg påtrykt Forsigtig Æg America A/S Thisted. Tlf America A/S Thisted. Tlf Sidste frist for indlevering af jeres indlæg til de kommende 3 numre af HERREGAARDS-JÆGEREN Juli den Oktober 2013.den Januar den Materiale sendes til: Barløsevej 4, Salbrovad, 5610 Assens eller 14

Årgang 56 april 2011

Årgang 56 april 2011 Årgang 56 april 2011 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Sønderskovvej 1 4862 Guldborg E-mail: kst@life.ku.dk

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

2013: FREMTIDENS KIRKE

2013: FREMTIDENS KIRKE ÅRS RAP PORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD Folkekirken under lup Vi er med når folkekirkens overordnede økonomi og struktur diskuteres. 2013: FREMTIDENS KIRKE...side 4 Debat Vi har sat dagsordener og

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling.

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling. Repræsentantskabet Referat fra det 101. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i Medborgerhuset i Silkeborg lørdag den 15. juni 2013. 46 foreninger ud af 78 var repræsenteret med 422 stemmer ud af 582

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen 1 CSR-rapport 2013 Indledning Danske Andelskassers Bank er en børsnoteret dansk bank, der pr. 31. december

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Varde Kommune Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen,

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere