Toxo IgG. IgG-antistoffer mod Toxoplasma gondii. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Toxo IgG. IgG-antistoffer mod Toxoplasma gondii. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602"

Transkript

1 REF Dansk Bemærk venligst En patientprøves målte anti -værdi kan variere afhængig af den anvendte analyseprocedure. Laboratorieresultater bør derfor altid indeholde en angivelse af den anvendte -analysemetode. Anti -værdier målt på patientprøver ved hjælp af forskellige analyseprocedurer er derfor ikke direkte sammenlignelige og kan give anledning til fejlagtige medicinske fortolkninger. Derfor bør der sammen med de resultater, der vidererapporteres af laboratoriet til lægen, nævnes følgende: De følgende resultater er fundet med Elecsys -analysen. Resultater fra analyser fra andre producenter er ikke direkte sammenlignelige. Anvendelse Immunoassay til in vitro kvantitativ bestemmelse af IgG-antistoffer mod Toxoplasma gondii i humant serum og plasma. Elektrokemiluminescensimmunoassay ECLIA anvendes på de immunologiske analyseinstrumenter Elecsys og cobas e. Resumé Toxoplasmose er en almindelig infektion forårsaget af protozoen Toxoplasma gondii. Infektionen fås hyppigst ved indtagelse af føde eller vand, som er kontamineret med modne oocyster fra katte, eller fra vævscyster i kød, som er kogt eller stegt for lidt. 1 En primær, akut infektion hos raske personer forløber ofte mildt eller endog asymptomatisk, men efterfølges af en latent infektion, som normalt varer resten af livet. Reaktivering af en latent Toxoplasma-infektion som et resultat af immunsuppression (f.eks. hos organtransplanterede patienter, AIDS-patienter) er ofte forbundet med meningoencephalitis. 2,3 En primær Toxoplasma-infektion hos moderen under graviditeten kan medføre alvorlige skader på fostret, da parasitten kan overføres via placenta. Hovedparten af børn med medfødt infektion viser ingen kliniske symptomer ved fødslen, men kan udvikle alvorlige følgesygdomme senere i livet som f.eks. mental eller psykomotorisk retardering, chorioretinitis og tab af høreevne. 4 Den føtale infektionshyppighed stiger med gestationsalderen. Risikoen for alvorlige kliniske manifestationer er dog højere ved en tidlig maternel infektion. 4,5,6 Tidlig medicinsk behandling ved en akut infektion under graviditeten kan forhindre medfødte skader eller mildne alvorligheden af de kliniske manifestationer. 4,5,6 Diagnosticeringen af Toxoplasma-infektioner sker hyppigst ved påvisning af anti Toxoplasma specifikke IgG- og IgM-antistoffer. Bestemmelse af anvendes til at vurdere den serologiske status med hensyn til T. gondii og indikerer en akut eller latent infektion. Påvisning af IgM-antistoffer mod T. gondii kan være tegn på en akut, nylig eller reaktiveret Toxoplasma-infektion. Diagnosticeringen af en akut, erhvervet infektion under graviditeten sker ved serokonversion eller en signifikant stigning i antistoftiter (IgG og/eller IgM) i serielle prøver. 4,6 Analyseprincip Sandwichprincip. Analysens totale varighed: 18 minutter. 1. inkubation: 10 µl prøve, et biotinyleret rekombinant T. gondii specifikt antigen og et T. gondii specifikt rekombinant antigen mærket med et rutheniumkompleks a) danner et sandwichkompleks. 2. inkubation: Efter tilsætning af streptavidin-coatede mikropartikler bliver komplekset bundet til solid phase via interaktion mellem biotin og streptavidin. SYSTEM Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 601 cobas e 602 Reaktionsblandingen opsuges i målecellen, hvor mikropartiklerne indfanges magnetisk på elektrodens overflade. Ubundne stoffer fjernes derefter med ProCell/ProCell M. Ved at sætte spænding til elektroden induceres derefter kemiluminiscensemission, som måles med en fotomultiplikator. Resultater bestemmes via en kalibreringskurve, som genereres instrumentspecifikt med 2 punktskalibrering, og en masterkurve, som aflæses via reagensbarkoden. a) Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II)-kompleks (Ru(bpy) ) Reagenser - arbejdsopløsninger Reagenspakningen (M, R1, R2) er mærket TOXIGG. M R1 R2 Streptavidin-coatede mikropartikler (gennemsigtigt låg), 1 flaske, 6.5 ml: Streptavidin-coatede mikropartikler 0.72 mg/ml; konserveringsmiddel. Toxoplasma-Ag~biotin (gråt låg), 1 flaske, 9 ml: Biotinyleret T. gondii specifikt antigen (rekombinant, E. coli), > 400 µg/l, TRIS buffer 50 mmol/l, ph 7.5; konserveringsmiddel. Toxoplasma-Ag~Ru(bpy) (sort låg), 1 flaske, 9 ml: T. gondii specifikt antigen (rekombinant, E. coli) mærket med et rutheniumkompleks > 400 µg/l; TRIS buffer 50 mmol/l, ph 7.5; konserveringsmiddel. TOXIGG Cal1 Negativ kalibrator 1 (hvidt låg), 2 flasker med hver 1.0 ml: Humant serum, ikke reaktivt for anti Toxoplasma IgG; buffer; konserveringsmiddel. TOXIGG Cal2 Positiv kalibrator 2 (sort låg), 2 flasker med hver 1.0 ml: Humant serum, reaktivt for anti Toxoplasma IgG, ca. 100 ; buffer; konserveringsmiddel. Forholdsregler og advarsler Til in vitro-diagnostisk brug. Udvis de normale forholdsregler, der kræves ved håndtering af alle laboratoriereagenser. Bortskaffelse af alt affaldsmateriale skal ske i overensstemmelse med lokale retningslinjer. Sikkerhedsdatablad kan rekvireres. Alt humant materiale bør betragtes som potentielt infektiøst. Begge kalibratorer (TOXIGG Cal1, TOXIGG Cal2) er udelukkende fremstillet af blod fra donorer, som er blevet testet individuelt og fundet værende fri for HBsAg samt antistoffer mod H og HIV. Serummet indeholdende anti Toxoplasma IgG (TOXIGG Cal2) er sterilfiltreret. De anvendte analysemetoder er godkendt af FDA eller opfylder kravene i Europa Parlamentets og Rådets direktiv 98/79/EF, bilag II, liste A. Da ingen analysemetode imidlertid kan udelukke risikoen for potentielle infektioner med absolut sikkerhed, skal materialet håndteres med samme forsigtighed som patientprøver. I tilfælde af eksponering skal direktiverne fra de ansvarlige sundhedsmyndigheder følges. 7,8 Undgå skumdannelse ved alle reagenser og prøvetyper (prøver, kalibratorer og kontroller). Reagenshåndtering Reagenserne i kittet er klar til brug og leveres i flasker, som er kompatible med systemet. Elecsys 2010 og cobas e 411 analyseinstrumenter: Kalibratorerne bør kun efterlades på analyseinstrumentet under kalibrering ved C. Efter brug bør beholderne lukkes så hurtigt som muligt og opbevares ved 2 8 C. 1 / 5

2 På grund af mulig fordampningseffekt bør der ikke udføres mere end 5 kalibreringsprocedurer pr. kalibratorflaskesæt. MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 og cobas e 602 analyseinstrumenter: Medmindre kalibreringen af analyseinstrumentet nødvendiggør brug af hele mængden, bør der overføres afmålte mængder af de brugsklare kalibratorer til tomme, mærkede flasker med tryklåg (CalSet Vials). Sæt de medfølgende etiketter på disse flasker. Opbevar de afmålte mængder ved 2 8 C til senere brug. Der bør kun foretages én kalibreringsprocedure pr. afmålt mængde. Alle nødvendige oplysninger for korrekt funktion indlæses automatisk via reagensbarkoderne. Opbevaring og holdbarhed Opbevares ved 2 8 C. Må ikke fryses. Opbevar Elecsys reagenskittet lodret for at sikre mikropartiklernes fuldstændige homogenitet under den automatiske blanding før anvendelsen. Reagensernes holdbarhed uåbnet ved 2 8 C efter åbning ved 2 8 C på analyseinstrumenterne Kalibratorernes holdbarhed uåbnet ved 2 8 C efter åbning ved 2 8 C på Elecsys 2010 og cobas e 411 ved C på MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 og cobas e 602 indtil den angivne udløbsdato 12 uger 2 uger eller 12 uger, hvis flaskerne opbevares skiftevis i køleskab og på analyseinstrumentet (op til 84 timer) indtil den angivne udløbsdato 8 uger op til 5 timer anvend kun én gang Opbevar kalibratorerne lodret for at forhindre, at der efterlades kalibratoropløsning i tryklåget. Prøvetagning og -forberedelse Kun de nedennævnte prøvematerialer er testet i tilstrækkeligt antal og fundet acceptable. Serum opsamlet ved hjælp af standard prøvetagningsrør eller rør indeholdende separationsgel. Li heparin-, K 3 EDTA- og Na citratplasma. Kriterium: genfinding af positive prøver inden for af serumværdien. Holdbar i 3 uger ved 2 8 C, 3 dage ved 25 C, 3 måneder ved -20 C. Prøverne kan fryses 6 gange. De angivne prøvetyper blev testet med et udvalg af prøvetagningsrør, som var kommercielt tilgængelige på testtidspunktet, dvs. at ikke alle tilgængelige rør fra alle producenter blev testet. Prøvetagningssystemer fra forskellige producenter kan indeholde forskellige materialer, som kan påvirke testresultaterne i visse tilfælde. Hvis prøver analyseres i primærrør (prøvetagningssystemer), skal instruktionerne fra producenten af disse rør følges. For at undgå fejlagtige resultater må prøverne ikke efterfølgende ændres med additiver (biocider, antioxidanter eller stoffer, som kan ændre prøvens ph). Poolede prøver og andre kunstige materialer kan have forskellige indvirkninger på forskellige analyser og kan derfor føre til afvigende resultater. Centrifugér prøver indeholdende udfældninger samt frosne prøver før udførelse af analysen. Der kan anvendes lyofiliserede prøver, varmeinaktiverede prøver samt prøver og kontroller, som er stabiliseret med azid (op til 0.1 ). Sørg for at patientprøverne, kalibratorerne og kontrollerne har nået C før målingen. På grund af mulig fordampningseffekt bør prøver og kalibratorer på instrumentet analyseres/måles inden for 2 timer. Leverede materialer Se venligst afsnittet "Reagenser - arbejdsopløsninger" m.h.t. reagenser. Nødvendige (men ikke inkluderede) materialer REF , PreciControl, 8 x 1 ml af PreciControl 1 og 2 REF , Diluent Universal, 2 x 16 ml prøvediluent eller REF , Diluent Universal, 2 x 36 ml prøvediluent REF , CalSet Vials, 2 x 56 tomme flasker med tryklåg Almindeligt laboratorieudstyr Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 eller cobas e analyseinstrument Tilbehør til Elecsys 2010 og cobas e 411 analyseinstrumenter: REF , ProCell, 6 x 380 ml reaktionsopløsning REF , CleanCell, 6 x 380 ml målecellerens REF , Elecsys SysWash, 1 x 500 ml systemvask REF , adapter til SysClean REF , Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 reaktionsrør REF , Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 pipettespidser Tilbehør til MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 og cobas e 602 analyseinstrumenter: REF , ProCell M, 2 x 2 l systembuffer REF , CleanCell M, 2 x 2 l målecellerens REF , PC/CC Cups, 12 kopper til opvarmning af ProCell M og CleanCell M før brug REF , ProbeWash M, 12 x 70 ml rensevæske til klargøring af reagensnål og for at undgå kontaminering mellem reagenser REF , AssayTip/AssayCup Combimagazine M, 48 magasiner x 84 reaktionsrør eller pipettespidser, affaldsposer REF , WasteLiner, affaldsposer REF , SysClean Adapter M Tilbehør til alle instrumenter: REF , Elecsys SysClean, 5 x 100 ml målecellerens Analyse Hvis analysen skal udføres optimalt, skal anvisningerne for det aktuelle analyseinstrument følges. Se venligst den aktuelle brugermanual for instrumentspecifikke analyseinstruktioner. Rekonstitution af mikropartiklerne sker automatisk før brug. Indlæs de testspecifikke parametre ved hjælp af reagensets barkode. Hvis barkoden i sjældne tilfælde ikke kan læses, skal den 15 cifrede talsekvens indtastes. Temperér de afkølede reagenser til ca. 20 C, og anbring dem på instrumentets reagenskarrusel (20 C). Undgå skumdannelse. Systemet regulerer automatisk reagenstemperaturen og åbning/lukning af reagenskittene. Anbring kalibratorerne i prøveområdet. Alle de nødvendige oplysninger til brug ved kalibrering af analysen indlæses automatisk i analyseinstrumentet. Efter kalibreringen skal kalibratorerne opbevares ved 2 8 C eller kasseres (MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 og cobas e 602 analyseinstrumenter). Kalibrering Sporbarhed: Denne metode er standardiseret over for 3rd International Standard for anti Toxoplasma serum (TOXM) fra NIBSC, UK. Alle Elecsys -reagenssæt er mærket med en barkode, som indeholder specifik information til kalibrering af det pågældende reagenslotnr. Den prædefinerede masterkurve er tilpasset til instrumentet ved hjælp af TOXIGG Cal1 og TOXIGG Cal2. Kalibreringshyppighed: Kalibrering skal udføres en gang pr. reagenslot ved anvendelse af TOXIGG Cal1, TOXIGG Cal2 og frisk reagens (d.v.s. højst 24 timer efter, at reagenskittet blev registreret på instrumentet). Fornyet kalibrering anbefales på følgende måde: 2 / 5

3 efter 1 måned (28 dage) ved brug af samme reagenslot efter 7 dage (ved brug af det samme reagenskit på instrumentet) efter behov: f.eks. kvalitetskontrolresultater med PreciControl uden for de definerede grænser oftere, når dette kræves af relevante regulativer Kvalitetskontrol Brug PreciControl til kvalitetskontrol. Kontroller for de forskellige koncentrationsniveauer bør køres individuelt mindst én gang i døgnet, når testen er i brug, én gang pr. reagenskit og efter hver kalibrering. Kontrolintervallerne og -grænserne bør tilpasses det enkelte laboratoriums individuelle krav. De opnåede værdier skal ligge inden for de definerede grænser. Hvert laboratorium bør etablere egne korrektionsprocedurer, som skal anvendes, hvis en værdi falder uden for de definerede grænser. Gentag målingen af de pågældende prøver om nødvendigt. Følg de gældende offentlige regulativer og lokale retningslinjer for kvalitetskontrol. Beregning Instrumentet beregner automatisk analytkoncentrationen i hver prøve i. Fortolkning af resultaterne Resultater fundet med Elecsys -analysen skal fortolkes som beskrevet nedenfor, idet man skal tage den algoritme i betragtning, som er anvendt til screeningen af Toxoplasma hos gravide kvinder i henhold til nationale eller regionale retningslinjer eller anbefalinger. 1. -analysen anvendes som den primære screeningsanalyse Ikke reaktive: < 1 Tvivlsomme: 1 < 3 Reaktive: 3 Prøver med koncentrationer < 1 betragtes som ikke reaktive med Elecsys -analysen. Prøver med koncentrationer 3 betragtes som positive for IgGantistoffer mod T. gondii og indikerer enten en akut eller latent infektion. For alle prøver med koncentrationer 3 skal der udføres en Toxo IgM-test for at udelukke en tidlig Toxoplasma-infektion. Prøver med koncentrationer 3 < 30 og et negativt IgM-testresultat: Der skal tages en ny prøve, f.eks. inden for 3 uger, for at udelukke en tidlig Toxoplasma-infektion, der ses som en signifikant stigning i antistoftiteren. Prøver mellem 1 og < 3 betragtes som tvivlsomme. Prøven skal genanalyseres. Hvis resultatet stadig er tvivlsomt, bør der tages en ny prøve inden for f.eks. 3 uger og Toxo IgM-testen udføres parallelt for alle prøver Ikke-reaktive: < 1 Tvivlsomme: 1 < 30 Reaktive: 30 Prøver med koncentrationer < 1 betragtes som ikke-reaktive med Elecsys -analysen. Prøver med koncentrationer mellem 1 og < 30 betragtes som tvivlsomme. Prøven skal genanalyseres. Hvis resultatet stadig er tvivlsomt, bør der tages en ny prøve inden for f.eks. 3 uger. En vedvarende påvisning af koncentrationer mellem 1 og < 30 skal betragtes som tvivlsom, og der skal udføres en serologisk opfølgning. Prøver med koncentrationer 30 betragtes som positive for IgGantistoffer mod T. gondii og indikerer enten en akut eller latent infektion. Diagnosticeringen af en akut Toxoplasma-infektion kan understøttes af en signifikant stigning i -antistoftiter (også inden for området 1 og < 30 ) fra den første til den anden prøve taget inden for f.eks. 3 uger samt af Toxoplasma specifikke IgM-resultater. Bemærk: Et tvivlsomt eller lavt positivt resultat kan indikere en tidlig akut Toxoplasma-infektion (også, hvis der ikke kan påvises Toxo IgMantistoffer). Anti Toxoplasma IgG-resultaterne for en given prøve bestemt med analyser fra forskellige producenter kan variere på grund af forskelle i analyse- og reagensmetoder. Derfor bør der sammen med de resultater, der vidererapporteres af laboratoriet til lægen, nævnes følgende: De følgende resultater er fundet med Elecsys -analysen. Resultater fra analyser fra andre producenter er ikke direkte sammenlignelige. Begrænsninger - interferens Et negativt analyseresultat udelukker ikke med sikkerhed muligheden for en infektion med T. gondii. Hos nogle personer vil der muligvis ikke kunne påvises IgG-antistoffer i den tidlige fase af en akut infektion. Påvisning af Toxoplasma specifikke IgG-antistoffer i en enkelt prøver tyder på, at personen tidligere har været udsat for T. gondii, men det er ikke tilstrækkeligt til at skelne mellem en akut eller latent infektion (uanset niveauet af IgG-antistoffiteren). Til monitorering af den Toxoplasma specifikke IgG-antistoftiter anbefales det at foretage parallelle målinger af serielle prøver. Hvis behandling igangsættes tilstrækkelig tidligt, vil produktionen af antistoffer muligvis ikke stige yderligere. Koncentrationen af IgG og IgM kan forblive lav og kan vare ved i årevis. Elecsys -resultater bør sammenholdes med patientens anamnese, kliniske symptomer og andre laboratorieresultater, f.eks. Toxoplasma specifikke IgM-resultater, Toxoplasma aviditetsresultater. Resultater fra HIV-patienter, patienter i immunsuppressiv behandling eller patienter med andre lidelser, der medfører immunsuppression, bør fortolkes med varsomhed. Prøver fra nyfødte, navlestrengsblod, prætransplantationspatienter eller andre kropsvæsker end serum og plasma, f.eks. urin, spyt eller fostervand, er ikke testet. Analysen er upåvirket af icterus (bilirubin < 684 µmol/l eller < 40 mg/dl), hæmolyse (Hb < 1.24 mmol/l eller < 2 g/dl), lipæmi (Intralipid < 2000 mg/dl) og biotin (< 246 nmol/l eller < 60 ng/ml). Kriterium: genfinding af positive prøver inden for ± 20 af serumværdien. Der bør ikke tages prøver fra patienter, som modtager terapi med betydelige biotindoser (dvs. > 5 mg/dag), før mindst 8 timer efter seneste biotindosering. Der er ikke observeret interferens fra reumafaktorer op til en koncentration på Der blev udført in vitro-tests på 18 almindeligt anvendte lægemidler foruden spiramycin, sulfadiazin, folinsyre og pyrimethamin. Der blev ikke fundet interferens med analysen. I sjældne tilfælde kan interferens opstå på grund af ekstremt høje titre af antistof mod immunologiske komponenter, streptavidin eller ruthenium. Analysens design gør, at disse virkninger er minimeret. Til diagnostiske formål skal resultaterne altid sammenholdes med patientens anamnese, kliniske undersøgelser og andre resultater. Grænser og områder Måleområde (defineret ved den nedre detektionsgrænse samt masterkurvens maksimum). Værdier under den nedre detektionsgrænse angives som < Værdier over måleområdet angives som > 650 (eller op til for prøver, som er fortyndet 20 gange). Måleområdets nedre grænse Testens nedre detektionsgrænse Nedre detektionsgrænse: 0.13 Den nedre detektionsgrænse repræsenterer det lavest målbare niveau, som kan skelnes fra nul. Den beregnes som den værdi, der ligger to standardafvigelser over den laveste standard (masterkalibrator, standard 1 + 2, repetérbarhedsstudie, n = 21). Fortynding Prøver med anti -koncentrationer over måleområdet kan fortyndes med Diluent Universal. Det anbefalede fortyndingsforhold er 1:20 (enten automatisk af MODULAR ANALYTICS E170, Elecsys 2010 eller cobas e- analyseinstrumenter eller manuelt). Den fortyndede prøves koncentration skal være 3. Efter manuel fortynding skal resultatet multipliceres med fortyndingsfaktoren. 3 / 5

4 Ved fortynding af instrumentet tager softwaren på MODULAR ANALYTICS E170, Elecsys 2010 og cobas e automatisk højde for fortyndingen ved beregning af prøvekoncentrationen. Manuel fortynding kan også foretages med humant serum, som er negativt for. Bemærk: Antistoffer mod Toxoplasma gondii er heterogene. Dette kan medføre en non-lineær fortyndingsreaktion. En lignende fortyndingsreaktion inden for måleområdet blev fundet ved fortynding af serielle prøver fra den samme person. Parrede serielle prøver af n = 12 blev undersøgt. I et panel bestående af 30 prøver med en koncentration inden for måleområdet blev der ikke fundet højere værdier ved fortynding (når der ikke blev taget højde for fortyndingsfaktoren). Referenceintervaller Hyppigheden af IgG-antistoffer mod T. gondii varierer betragteligt afhængig af geografisk beliggenhed og alderen på den undersøgte population. Elecsys -analysen blev anvendt til at teste 996 prøver fra klinisk rutine i Frankrig (laboratorium 1) og 1001 prøver fra klinisk rutine i Tyskland (laboratorium 2). Af disse blev 231 (23.2, Frankrig) og 376 (37.6, Tyskland) fundet positive eller tvivlsomme med Elecsys -analysen. Fordelingen af disse værdier fremgår af følgende tabel: Lab. 1, Frankrig, n = 996 Lab. 2, Tyskland, n = 1001 N af total N af total < < < < < < > Hvert laboratorium bør undersøge muligheden for at overføre referenceintervallerne til egne patientgrupper og om nødvendigt fastsætte egne referenceintervaller. Testspecifikke performance-data Repræsentative performance-data på instrumenterne angives nedenfor. Resultaterne kan variere fra laboratorium til laboratorium. Præcision Præcisionen blev fastsat ved hjælp af Elecsys reagenser, humane sera og kontroller (repetérbarhed n = 21, intermediær præcision n = 10); intermediær præcision på MODULAR ANALYTICS E170 analyseinstrumentet blev bestemt i overensstemmelse med en modificeret protokol (EP5 A) fra CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): 6 gange dagligt i 10 dage (n = 60). Følgende resultater blev opnået: Prøve Elecsys 2010 og cobas e 411 analyseinstrumenter Repetérbarhed Intermediær præcision HS b), negativt HS, positivt HS, positivt PC c) PC b) HS = humant serum c) PC = PreciControl Prøve MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 og cobas e 602 analyseinstrumenter Repetérbarhed Intermediær præcision HS, negativt HS, positivt HS, positivt PC PC Analytisk specificitet 232 potentielt krydsreagerende prøver blev testet med Elecsys analysen og en sammenlignende -analyse. Prøverne bestod af: prøver indeholdende antistoffer mod HBV, H, HIV**, CMV, EBV, HSV, VZV**, Parvo B19, rubella, Treponema pallidum, malaria*, amøbiasis, klamydia og gonorré prøver indeholdende autoantistoffer (AMA, ANA) prøver fra personer efter vaccination mod HBV og influenza Der blev fundet en overensstemmelse på 97.8 (221/226) for disse prøver med Elecsys -analysen og den sammenlignende analyse. 127 prøver blev samstemmende fundet negative, og 94 prøver blev fundet positive. 6 prøver blev fundet tvivlsomme med enten Elecsys analysen eller den sammenlignende analyse. * Malaria: 3 prøver, som blev fundet afvigende positive med Elecsys -analysen, gav også et positivt resultat med en direkte agglutinationstest. **VZV: 1 afvigende positiv prøve; HIV: 1 afvigende negativ prøve med Elecsys -analysen Metodesammenligning I alt 2225 friske og frosne prøver testet med kommercielt tilgængelige Toxoplasma IgG-analyser blev testet med Elecsys -analysen på 4 laboratorier. Alle prøver med afvigende resultater blev genanalyseret. Prøver, der stadig var afvigende, blev kontrolleret med en anden kommerciel Toxoplasma IgG-analyse på laboratorium 2 og med en direkte agglutinationstest eller en specifik immunfluorescenstest på laboratorium 3, 4 og prøver med et tvivlsomt resultat med én af analyserne blev udelukket fra den endelige beregning af den relative sensitivitet og specificitet. Relativ sensitivitet og specificitet efter kontrol Studie N Relativ sensitivitet Nedre konfidensgrænse Relativ specificitet Nedre konfidensgrænse (317/317) (625/626) (191/192) (239/242) (220/220) (159/159) (188/188) (200/202) 98.5 Laboratorium 2: Af 50 prøver, som var initialt afvigende positive med Elecsys -analysen, blev 49 prøver ligeledes fundet positive med en anden kommerciel -analyse. Laboratorium 3: Af 8 prøver, som var initialt afvigende positive med Elecsys -analysen, blev 5 prøver fundet positive med en direkte agglutinationstest. Laboratorium 4: 1 prøve, som var initialt afvigende positive med Elecsys -analysen, blev fundet positiv med en direkte agglutinationstest. Laboratorium 5: Af 3 prøver, som var initialt afvigende positive med Elecsys -analysen, blev 1 prøve fundet positiv med en IgGimmunfluorescenstest. Serokonversionspaneler I 2 studier blev serokonversionsprøver taget under graviditetsscreening testet med Elecsys -analysen og sammenlignet med to forskellige kommercielt tilgængelige -analyser. 4 / 5

5 I 24 serokonversionspaneler med 85 prøver fra det første laboratorium var 63 prøver positive eller tvivlsomme med Elecsys -analysen. 55 prøver blev fundet positive eller tvivlsomme med den sammenlignende analyse. I 29 serokonversionspaneler omfattende 92 prøver fra det andet laboratorium var 61 prøver positive eller tvivlsomme med Elecsys analysen mens 45 prøver var positive eller tvivlsomme med den sammenlignende analyse. Referencer 1 Montoya JG, Liesenfeld O. Toxoplasmosis. Lancet 2004;363: Luft BJ, Remington JS. Toxoplasmic encephalitis in AIDS. Clin Infect Dis 1992;15: Khalifa KES, Roth A, Roth B, et al. Value of PCR for Evaluating Occurrence of Parasitemia in Immunocompromised Patients with Cerebral and Extracerebral Toxoplasmosis. J Clin Microbiol 1994;32: Remington JS, Mc Leod R, Desmonts G. Toxoplasmosis. Infectious Diseases of the Fetus and Newborn Infant, 5th ed. W.B. Saunders: Philadelphia, 2001; Thulliez P. Maternal and foetal infection: in Toxoplasmosis (eds D.H.M. Joynson, T.G. Wreghitt) Cambridge University Press, 2001: ISBN Wong SY, Remington JS. Toxoplasmosis in pregnancy. Clin Infect Dis 1994;18: Occupational Safety and Health Standards: bloodborne pathogens. (29 CFR Part ). Fed. Register. 8 Directive 2000/54/EC of the European Parliament and Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work. For yderligere oplysninger henvises til brugermanualen til det pågældende analyseinstrument, de aktuelle applikationsark, produktinformationen og metodebladene til alle nødvendige komponenter (hvis de er tilgængelige i dit land). I dette metodeblad anvendes altid punktum som skilletegn for at markere grænsen mellem hele tal og decimaler i et decimaltal. Skilletegn for tusinder anvendes ikke. Symboler Roche Diagnostics anvender nedenstående tegn og symboler ud over dem, der er angivet i ISO standarden. CONTENT SYSTEM Indhold i pakning Instrumenter, hvor reagenserne kan anvendes Reagens Kalibrator Mængde efter rekonstituering eller blanding Væsentlige tilføjelser eller ændringer er vist ved en streg i margenen. 2013, Roche Diagnostics Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D Mannheim 5 / 5

Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 601

Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 601 REF 04641655 190 100 Dansk Bemærk venligst En patientprøves målte tpsa-værdi kan variere afhængig af den anvendte analyseprocedure. Laboratorieresultatet skal derfor altid indeholde en angivelse af den

Læs mere

Cortisol. 2006-04, V 10 Dansk 1 / 5 Elecsys 1010/2010 og MODULAR ANALYTICS E170. a) Tris(2,2 -bipyridyl)ruthenium(ii)-kompleks (Ru(bpy) 2+

Cortisol. 2006-04, V 10 Dansk 1 / 5 Elecsys 1010/2010 og MODULAR ANALYTICS E170. a) Tris(2,2 -bipyridyl)ruthenium(ii)-kompleks (Ru(bpy) 2+ 11875116 122 100 tests Dansk Anvendelse Immunoassay til in vitro kvantitativ bestemmelse af cortisol i humant serum, plasma, urin og spyt. bestemmelse bruges ved diagnosticering og behandling af dysfunktion

Læs mere

, V 6 Dansk 1 / 5 Elecsys- og cobas e-analyseinstrumenter

, V 6 Dansk 1 / 5 Elecsys- og cobas e-analyseinstrumenter 04784596 190 100 tests Indikerer de analyseinstrumenter, hvor kittet kan anvendes Elecsys 2010 Dansk MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 601 cobas e 602 Bemærk venligst En patientprøves målte -værdi

Læs mere

PTH (1-84) Parathyreoideahormon (parathormon, parathyrin) - PTH, biointakt = helt PTH. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602

PTH (1-84) Parathyreoideahormon (parathormon, parathyrin) - PTH, biointakt = helt PTH. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602 REF 05608546 190 100 SYSTEM Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 601 cobas e 602 Dansk Bemærk venligst En patientprøves målte PTH (1 84)-værdi kan variere afhængigt af den anvendte analyseprocedure.

Læs mere

3006-VAL-1 Cobas e411_probnp.doc Bispebjerg Hospital 2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing.

3006-VAL-1 Cobas e411_probnp.doc Bispebjerg Hospital 2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing. VALIDERINGSRAPPORT COBAS e411 Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 21-9-23 Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. ANALYSEDATA... 2 2.1 Navn, IUPAC-kode eller dansk kode og enhed... 2 2.2 Engelsk navn... 2 2.3

Læs mere

12149435 160 Precinorm U plus (10 x 3 ml, i USA) Kode 300

12149435 160 Precinorm U plus (10 x 3 ml, i USA) Kode 300 Ordreinformation Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes 11551353 216 ([1] 6 x 58 ml, [2] 6 x 59 ml) Roche/Hitachi MODULAR P 11929615 216 ([1] 6 x 112 ml) Roche/Hitachi

Læs mere

Metodeblad for P-Insulin

Metodeblad for P-Insulin List Metodeblad for P-Insulin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Insulin;stofk. Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale Vurdering

Læs mere

PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822

PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822 PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822 KVALITATIV PÅVISNING AF IgM-ANTISTOFFER MOD HSV 1+2 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE 1. FORMÅL Platelia HSV 1+2 IgM er en immunanalyse, der anvender

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P Insulin; stofk. Udgave 11. Analysevejledning. 014-602 P Insulin; stofk.

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P Insulin; stofk. Udgave 11. Analysevejledning. 014-602 P Insulin; stofk. Analysevejledning 014-602 P Insulin; stofk. NPU02497 Roche/Hitachi MODULAR Analytics E170 Initialer Navn Dato Udarbejdet af: KK, HIK, VT Karin Knudsen, Hanne Ilsøe Kristensen, Vivi Terslev 17. feb. 2004

Læs mere

Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid

Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid List Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Proinsulin C-peptid;stofk Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder

Læs mere

Metodeblad for D-vitamin

Metodeblad for D-vitamin List Metodeblad for D-vitamin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Calcifediol+25-Hydroxyergocalciferol (Vitamin D2+D3);stofk. Indikation Forberedelse af patient

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P(fPt)-Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) Udgave 1. Analysevejledning

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P(fPt)-Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) Udgave 1. Analysevejledning Analysevejledning 083-216 P(fPt) Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) DNK35842 Roche/Hitachi Modular P Initialer Navn Dato Udarbejdet af: KK, MSa Karin Knudsen, Michele Saldo 4. feb. 2003 Sidst revideret af:

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek.

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek. Valideringsperiode: Marts April 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

VEJ-5089-1 Apparat - Cobas e411.doc Bispebjerg Hospital 2009-10-01 Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing

VEJ-5089-1 Apparat - Cobas e411.doc Bispebjerg Hospital 2009-10-01 Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing 2009-10-01 Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Pia Ussing COBAS E411 Godkendt til ikrafttrædelse 2010-04-28 Godkendt udskrift nr. Underskrift: Side / Afsnit Beskrivelse Dato Initialer Forfatter: Side

Læs mere

CREP2. Kreatinin plus ver.2 Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes

CREP2. Kreatinin plus ver.2 Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes Ordreinformation 05401470 190 Creatinine plus ver.2 (2 100 tests) cobas c 111 10759350 190 Calibrator f.a.s. (12 3 ml) Kode 401 10759350 360 Calibrator f.a.s. (12 3 ml, i USA) Kode 401 12149435 122 Precinorm

Læs mere

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2015/09/09 A93A01230CDA A11A01907 22 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.)

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.) 1. OPLYSNINGER OM STOFFET/MATERIALET OG VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Tilsigtet brug Katalognumre LIFECODES LifeScreen Deluxe (LMX) Perlebaseret immunoanalyse til kvalitativ påvisning af IgGantistoffer mod

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN HALOCUR 0,5 mg/ml oral opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2.1 Aktiv(e) stof(fer) Halofuginon base (som laktat) 0,50 mg /ml 2.2 Hjælpestof(fer),

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde.

INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde. INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE,

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse Bilag D Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse INTERN RAPPORT Afprøvning af Immunofixation af M-komponenter (Bestemmelse af immunoglobulin-klasse og -type) på

Læs mere

IgA. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent

IgA. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent IgA 6801732 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products IgA-reagens anvendes til kvantitativ måling af koncentrationen

Læs mere

UA2. Urinsyre ver.2 Ordreinformation. Substrater. Analyseinstrument(er), hvor cobas c pack kan anvendes COBAS INTEGRA 400 plus COBAS INTEGRA 800

UA2. Urinsyre ver.2 Ordreinformation. Substrater. Analyseinstrument(er), hvor cobas c pack kan anvendes COBAS INTEGRA 400 plus COBAS INTEGRA 800 syre ver.2 Ordreinformation 03183807 190 Uric Acid ver.2 (400 tests) System-ID 07 6615 1 10759350 190 Calibrator f.a.s. (12 3 ml) System-ID 07 3718 6 10759350 360 Calibrator f.a.s. (12 3 ml, i USA) System-ID

Læs mere

PLATELIA HSV 1 IgG 96 TEST 72820. KVALITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD HSV 1 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE

PLATELIA HSV 1 IgG 96 TEST 72820. KVALITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD HSV 1 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE PLATELIA HSV 1 IgG 96 TEST 72820 KVALITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD HSV 1 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE 1. TILSIGTET ANVENDELSE Platelia HSV IgG er en indirekte ELISA-immunanalyse

Læs mere

DiaSorin S.p.A. Via Crescentino snc Saluggia (VC) - Italy Tel LIAISON Toxo IgG II ([REF] )

DiaSorin S.p.A. Via Crescentino snc Saluggia (VC) - Italy  Tel LIAISON Toxo IgG II ([REF] ) DiaSorin S.p.A. Via Crescentino snc - 13040 Saluggia (VC) - Italy www.diasorin.com Tel. +39.0161.4871 Ændringer: - Sletninger: - LIAISON Toxo IgG II ([REF] 310780) 1. ANVENDELSE LIAISON Toxo IgG analysen

Læs mere

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Biomarkører Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Hvad er en biomarkør? En biomarkør er: En karakteristik, som måles objektivt og vurderes som indikator for normale biologiske

Læs mere

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig Obstetriske Infektioner Rikke Bek Helmig Infektioner i graviditeten Anbefalinger for svangreomsorgen 2009: kun undersøgelse, hvor der er en konsekvens af undersøgelsesresultatet i form af enten forebyggelse

Læs mere

DiaSorin S.p.A. Via Crescentino snc Saluggia (VC) - Italy Tel LIAISON HSV-1/2 IgG ([REF] )

DiaSorin S.p.A. Via Crescentino snc Saluggia (VC) - Italy  Tel LIAISON HSV-1/2 IgG ([REF] ) DiaSorin S.p.A. Via Crescentino snc - 13040 Saluggia (VC) - Italy www.diasorin.com Tel. +39.0161.4871 Ændringer: 4, 6, 11; Sletninger: - LIAISON HSV-1/2 IgG ([REF] 310800) 1. ANVENDELSE LIAISON HSV-1/2

Læs mere

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin 1. PÅTÆNKT ANVENDELSE Legionær sygdommen er forårsaget af Legionella pneumophila og er en akut

Læs mere

ABX Pentra Fructosamine

ABX Pentra Fructosamine 2015/09/18 A93A00192KDA A11A01679 6 x 14 ml 6 x 6 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af glykeret protein (fruktosamin) i serum eller plasma ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum, plasma og urin.

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum, plasma og urin. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products Mg slides Mg 825 5093 192 1204 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum,

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for By- og Landskabsstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 31. oktober 2007 Emne:

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

DiaSorin S.p.A. Via Crescentino snc Saluggia (VC) - Italy Tel LIAISON Toxo IgM ([REF] )

DiaSorin S.p.A. Via Crescentino snc Saluggia (VC) - Italy  Tel LIAISON Toxo IgM ([REF] ) DiaSorin S.p.A. Via Crescentino snc - 13040 Saluggia (VC) - Italy www.diasorin.com Tel. +39.0161.4871 Ændringer: - Sletninger: - LIAISON Toxo IgM ([REF] 310710) 1. ANVENDELSE LIAISON Toxo IgM analysen

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. AviPro IBD LC-75 Vet., pulver til opløsning i drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. AviPro IBD LC-75 Vet., pulver til opløsning i drikkevand 2. maj 2012 PRODUKTRESUMÉ for AviPro IBD LC-75 Vet., pulver til opløsning i drikkevand 0. D.SP.NR 21362 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN AviPro IBD LC-75 Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt

Læs mere

Blodprøvetagning - Venepunktur

Blodprøvetagning - Venepunktur Blodprøvetagning - Venepunktur Klargøring til venepunktur Følgende genstande skal være tilgængelige inden prøvetagning: Prøvetagningsblanket (PTB) (Manuel rekvisitionsblanket benyttes kun ved nedbrud af

Læs mere

The Moredun Foundation. News Sheet Vol. 4, No. 10. Toxoplasmosis in Sheep. Toxoplasmose hos får

The Moredun Foundation. News Sheet Vol. 4, No. 10. Toxoplasmosis in Sheep. Toxoplasmose hos får The Moredun Foundation News Sheet Vol. 4, No. 10 Toxoplasmosis in Sheep Toxoplasmose hos får Oversat af: cand. mag. Annedorte Westergaard og dyrlæge Inga Stamphøj (Published February 2006) Susan Rodger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum og plasma.

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum og plasma. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products TP slides TP 839 2292 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum

Læs mere

Virologiske undersøgelser. Hepatitis A B C serologi

Virologiske undersøgelser. Hepatitis A B C serologi Virologiske undersøgelser Hepatitis A B C serologi Udredning af infektionsstatus (anamnese, gulsot, påvirkede leverenzymer, m.v.) Hepatitis A: Der undersøges for anti-hav IgM. Hepatitis B: Der undersøges

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Ingelvac CircoFLEX injektionvæske, suspension til grise 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En dosis à 1 ml inaktiveret vaccine indeholder: Aktivt

Læs mere

Metodeblad for P-Insulinantistof

Metodeblad for P-Insulinantistof Quality Sheet Metodeblad for P-Insulinantistof C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Insulin-antistof; arb.stofk.(proc.) Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske

Læs mere

, V 5 Dansk 1 / 5 cobas e 601 og cobas e 602 analyseinstrumenter

, V 5 Dansk 1 / 5 cobas e 601 og cobas e 602 analyseinstrumenter 05390109 190 100 tests Indikerer det analyseinstrument, hvor kittet kan anvendes Dansk cobas e 601 cobas e 602 Anvendelse Immuntest til in vitro kvantitativ bestemmelse af N-terminalt pro B-type natriuretisk

Læs mere

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk.

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk. Valideringsperiode: Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

PLATELIA TM TOXO IgG TMB 96 TEST 72741

PLATELIA TM TOXO IgG TMB 96 TEST 72741 PLATELIA TM TOXO IgG TMB 96 TEST 72741 KIT TIL KVALITATIV/KVANTITATIV KONSTATERING AF ANTI-TOXOPLASMA GONDII IgG I HUMANT SERUM ELLER PLASMA MED ENZYMIMMUNANALYSE IVD Til in vitro-diagnosticering Alle

Læs mere

DEKS informerer April

DEKS informerer April Dette DEKS informerer indeholder: Laboratoriestamdata Nyt EQA-program, hurtig tilmelding Bilirubin og ABL Clostridium difficile fra UKNEQAS, program 3776 UK Nye komponenter og ændringer i HK-kontrolmaterialerne

Læs mere

Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet

Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet 1. Formål Formålet med notat er at beskrive hvilke kvalitetsparametre, laboratorierne skal anvende til dokumentation af analysekvalitet,

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin)

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) INDLÆGSSEDDEL NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) Læs denne indlægsseddel grundigt, før du begynder at bruge medicinen. - Gem denne indlægsseddel. Du kan få brug for

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v.

Bekendtgørelse for Færøerne om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v. Nr. 596 10. juni 2014 Bekendtgørelse for Færøerne om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v. Kapitel 1 Individuelt anmeldelsespligtige sygdomme Kapitel 2 Anmeldelse af gonoré og syfilis Kapitel 3

Læs mere

AviPro IBD LC-75 vet.

AviPro IBD LC-75 vet. INDLÆGSSEDDEL AviPro IBD LC-75 vet. 10³ og maks. 10 4,5 EID 50 * levende IBD-virus, stamme LC 75, pulver til opløsning i drikkevand, til fjerkræ 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Læs mere

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk.

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk. Valideringsperiode: Marts 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Føtal anæmi. Årsager til føtal anæmi. Overvågning ved immunisering. U-kursus Oktober 2007

Føtal anæmi. Årsager til føtal anæmi. Overvågning ved immunisering. U-kursus Oktober 2007 Føtal anæmi U-kursus Oktober 2007 Connie Jørgensen Årsager til føtal anæmi Allo-immunisering Infektion (Parvovirus) Tvillinge transfusionssyndrom Føto-maternel blødning Hæmoglobinopatier Overvågning ved

Læs mere

Misbrugsanalyser for Cannabis - teori og anvendelse

Misbrugsanalyser for Cannabis - teori og anvendelse Misbrugsanalyser for Cannabis - teori og anvendelse Torben Breindahl Hospitalskemiker, cand. scient., Klinisk Biokemisk Afdeling, Sygehus Vendsyssel Screening og verifikation Klinisk Biokemisk Afdeling,

Læs mere

i) Træk kuvetteholderen ud til ilægningsposition, og bortskaf den brugte kuvette.

i) Træk kuvetteholderen ud til ilægningsposition, og bortskaf den brugte kuvette. DK HemoCue Glucose 201 Microcuvettes og HemoCue Glucose 201 Analyzer HemoCue Glucose 201 Microcuvettes er designet til brug i HemoCue Glucose 201 Analyzer, HemoCue Glucose 201 + Analyzer og the HemoCue

Læs mere

DSI. Q feber klinisk vejledning DANSK SELSKAB FOR INFEKTIONSMEDICIN

DSI. Q feber klinisk vejledning DANSK SELSKAB FOR INFEKTIONSMEDICIN Q feber klinisk vejledning Q feber skyldes infektion med den obligat intracellulære gram negative bakterie Coxiella burnetii. Q feber smitter især via inhalation eller tæt kontakt med smittet kvæg, får

Læs mere

Produktinformation. Brugervejledning. Blodprøvetagning / aflæsning Opbevaring Sikkerhedshensyn Rengøring af stativer. Vedr.: VT+ESRV og RA+ESRV

Produktinformation. Brugervejledning. Blodprøvetagning / aflæsning Opbevaring Sikkerhedshensyn Rengøring af stativer. Vedr.: VT+ESRV og RA+ESRV Blodprøvetagning / aflæsning Opbevaring Sikkerhedshensyn Rengøring af stativer 1 Blodprøvetagning: Følg trin for trin vejledning på side 3 Ved brug af sommerfugle tages evt. andre rør eller dummy først

Læs mere

D E K S 1/3.2010. navn lab sygehus gade postnr by land. Til deltagere i ekstern kvalitetskontrol for koagulationsanalyser.

D E K S 1/3.2010. navn lab sygehus gade postnr by land. Til deltagere i ekstern kvalitetskontrol for koagulationsanalyser. /. navn lab sygehus gade postnr by land Til deltagere i ekstern kvalitetskontrol for koagulationsanalyser. Hermed behandlingen af. udsendelse i af KOAG. Med venlig hilsen. Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV, injektionsvæske, emulsion til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 2 ml indeholder: Aktivt stof Porcint circovirus

Læs mere

Arbejdsgruppe vedrørende lægemiddelkontrol og inspektioner

Arbejdsgruppe vedrørende lægemiddelkontrol og inspektioner EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR VIRKSOMHEDER Lægemidler og kosmetik Bruxelles, den 31 marts 2000 ENTR/III/5717/99-en g\common\legal-legislation\75-319 nd81-851\91-356\eudralexvol4\blood\jan

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden 1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet Anvendelse af stoffet eller præparatet Sårskyllevæske til rensning, fugtning

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN MS-H Vaccine øjendråber, suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: 1 dosis (30 µl) indeholder: Mycoplasma synoviae-stamme MS-H,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/21 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Purevax RCPCh FeLV. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer: 1 dosis (1 ml) indeholder: Frysetørret pille: Svækket felin rhinotracheitis

Læs mere

Linda Kjærgaard Professionsbachelorprojekt 03.01.13

Linda Kjærgaard Professionsbachelorprojekt 03.01.13 Kortisol i spyt Af Linda Kjærgaard Bioanalytikeruddannelsen, University College Sjælland Campus Næstved Kortisol i spyt Af Linda Kjærgaard Modul 14 Professionsbachelorprojekt 2012-2013 I-vejleder: Tina

Læs mere

XL665- CONJUGATE DILUENT 3.2. B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR CAL. B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR QC CONTROL 1

XL665- CONJUGATE DILUENT 3.2. B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR CAL. B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR QC CONTROL 1 kun til professionel Dato 06.02.2008 Betjeningsvejledning B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR B R A H M S og B R A H M S PCT er registrerede varemærker, der ejes af B R A H M S Aktiengesellschaft. Øvrige

Læs mere

Priorix, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Levende vaccine mod mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus (MFR)

Priorix, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Levende vaccine mod mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus (MFR) Indlægsseddel: information til brugeren Priorix, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Levende vaccine mod mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus (MFR) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden

Læs mere

allantoin + H 2O 2 + CO 2 farvestof + 2H 2O

allantoin + H 2O 2 + CO 2 farvestof + 2H 2O BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products URIC slides URIC 194 3927 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS URIC slides måler kvantitativt koncentrationen af urinsyre (URIC) i serum,

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Fremgangsmåde Efterfyld aldrig kuvetten! Dette skal gøres senest 40 sekunder efter, at kuvetten er fyldt! Kuvetten må ikke genmåles!

Fremgangsmåde Efterfyld aldrig kuvetten! Dette skal gøres senest 40 sekunder efter, at kuvetten er fyldt! Kuvetten må ikke genmåles! DK HemoCue Glucose 201 Microcuvettes og HemoCue Glucose 201 Analyzer HemoCue Glucose 201 Microcuvettes er designet til brug i HemoCue Glucose 201 Analyzer, HemoCue Glucose 201 + Analyzer og HemoCue Glucose

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B PR-nr. Endnu ikke tildelt Anvendelse: Desinfektionsmiddel Emballage: 5000 ml Leverandør:

Læs mere

Kuvettetest LCK 380 TOC Total organisk kulstof

Kuvettetest LCK 380 TOC Total organisk kulstof VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Kuvettetest Princip Total kulstof () og total uorganisk kulstof () bliver gennem oxidation () eller forsuring

Læs mere

Indledning. I. NØJAGTIGHED Metode

Indledning. I. NØJAGTIGHED Metode Accu-Chek Aviva systemets nøjagtighed og præcision Indledning Systemets nøjagtighed blev vurderet vha. ISO 15197:2003-standarden. Kapillærblod fra forsøgspersoner diagnosticeret med diabetes blev udtaget

Læs mere

7. semester Bachelorprojekt, Bioanalytikeruddannelsen, Metropol. Metodevalidering af P- M-komponent; arb.k.(0,1), på Capillarys 2.

7. semester Bachelorprojekt, Bioanalytikeruddannelsen, Metropol. Metodevalidering af P- M-komponent; arb.k.(0,1), på Capillarys 2. 7. semester Bachelorprojekt, Bioanalytikeruddannelsen, Metropol Metodevalidering af P- M-komponent; arb.k.(0,1), på Capillarys 2. Skrevet af: Jesper Østrup Nielsen 29.10.1984 Vejledere: Conni Jølving,

Læs mere

cobas u 601

cobas u 601 2 _ 30 C 07137940001V1.0 REF CONTENT SYSTEM 06334601 001 400 cobas u 601 Dansk Forsigtig Den inderste pose må ikke åbnes før brug. Indsæt straks kassetten i analyseinstrumentet! Anvendelse er en kassette

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Anders Svaneborg Dato: 6. oktober 2014 QA:

Læs mere

Validitetserklæring for NPU04073 P-Homocystein;stofk.

Validitetserklæring for NPU04073 P-Homocystein;stofk. Valideringsperiode: April Maj 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Validering af kliniske biokemiske analyser Forenklinger og fælles fodslag i fremtiden?

Validering af kliniske biokemiske analyser Forenklinger og fælles fodslag i fremtiden? Validering af kliniske biokemiske analyser Forenklinger og fælles fodslag i fremtiden? CVU Øresund Bioanalytikeruddannelsen København 29-11-2007 Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Klinisk Biokemisk Laboratorium

Læs mere

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Patientinformation Blodtransfusion - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Kvalitet Døgnet Rundt Immunologisk Klinik, Blodbanken Til egne notater 2 Blodtransfusion Hvorfor gives der Blod består

Læs mere

Metaflumizon (mg) 0,80 ml 160 mg. 1,60 ml 320 mg

Metaflumizon (mg) 0,80 ml 160 mg. 1,60 ml 320 mg 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ProMeris 160 mg Spot-on, opløsning til små katte ProMeris 320 mg Spot-on, opløsning til store katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Én ml indeholder

Læs mere

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser INFEKTIONS- SYGDOMME S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S TIL DEN GRAVIDE Tel.:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/16 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac Piro 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. 1 ml dosis: Aktivt stof 606 (301-911) totale antigen masseenheder af opløseligt parasitantigen

Læs mere

Intern rapport Afprøvning af HYDRASYS fra Sebia, ILS Aps Til analysering af Elektroforeser Januar 2003-01-21

Intern rapport Afprøvning af HYDRASYS fra Sebia, ILS Aps Til analysering af Elektroforeser Januar 2003-01-21 Klinisk Biokemisk Afdeling Slagelse Sygehus Intern rapport Afprøvning af HYDRASYS fra Sebia, ILS Aps Til analysering af Elektroforeser Januar 2003-01-21 Dorit Borgstrup Lis Bülow Birgit Hansen R:\Klinisk

Læs mere

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD Introduktion Følgende standard operating procedure (SOP) beskriver arbejdsgangen i forbindelse med indsamling og håndteringen af blod til opbevaring i (DRB). Blod tappes fra reumatologiske patienter én

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 20 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Bruger vejledning model MyGlucoHealth meter MGH-BT 1 og MGH-1 Forhandles i Skandinavien af

Bruger vejledning model MyGlucoHealth meter MGH-BT 1 og MGH-1 Forhandles i Skandinavien af Bruger vejledning model MyGlucoHealth meter MGH-BT 1 og MGH-1 Forhandles i Skandinavien af CuraTec Aps Scandinavian Trade Building Gydevang 39 41 DK -3450 Allerød curatec@mail.dk www.curatec.dk Hurtigt

Læs mere

Ønsker du et hæmatologisystem: der kan betjenes af alle efter kort oplæring

Ønsker du et hæmatologisystem: der kan betjenes af alle efter kort oplæring Focus Siemens Healthcare Diagnostics Answers for life. ADVIA Hæmatologi - så får du svar på det hele! Hæmatologi en Laboratoriets mest populære arbejdsplads! Ønsker du et hæmatologisystem: der kan betjenes

Læs mere

Synovasure PJI lateral flow-testkit

Synovasure PJI lateral flow-testkit Synovasure PJI lateral flow-testkit Alfa-defensintest til detektion af infektion omkring implanterede ledproteser Forhandler Gå ind på www.cddiagnostics.com for at få yderligere produktoplysninger Brugere

Læs mere

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database.

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP November 2011 PRODUKTRESUMÉ 4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Læs mere

meget svimmel under behandlingen, da det kan være tegn på lavt blodtryk, som kan medføre besvimelse.

meget svimmel under behandlingen, da det kan være tegn på lavt blodtryk, som kan medføre besvimelse. Indlægsseddel: Information til brugeren Flolan 0,5 mg og 1,5 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning Epoprostenol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til:

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til: 1. LÆGEMIDLETS NAVN Daronrix, injektionsvæske, suspension, i fyldt injektionssprøjte Pandemisk influenzavaccine (hele virion, inaktiveret, adjuveret) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hele virion

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac L4, injektionsvæske, suspension til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 1 ml indeholder: Aktive stoffer: Inaktiveret

Læs mere

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument 06878007re_Da.fm Page 1 Monday, August 18, 2008 11:30 AM Graviditetstest Indhold REF Indhold Antal test 1760 (06484105) 25 foliepakkede (enkeltvis) Clinitest hcg-testkassetter, hver indeholdende en engangspippette

Læs mere

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik Bilag 2 Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik ved forsker Mogens Nicolaisen, Danmarks JordbrugsForskning,

Læs mere

System til måling af blodsukker 5.2. mmol/l. Før Måltid. Se Muligheder. Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING

System til måling af blodsukker 5.2. mmol/l. Før Måltid. Se Muligheder. Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING System til måling af blodsukker 13.10.12 12:24 mmol/l 5.2 Se Muligheder Før Måltid Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING TILSIGTET BRUG Bayers Contour Next system til

Læs mere

Case 1 (ikke helt dagens emne) Graviditet. Case 1. Case 1. Case 1. Case 1 12/5/2011

Case 1 (ikke helt dagens emne) Graviditet. Case 1. Case 1. Case 1. Case 1 12/5/2011 (ikke helt dagens emne) Graviditet Infektion Kl 22.00: turvise smerter strækkende sig om i lænden Tentative diagnoser: 05-12-2011 Infektion og graviditet 2 Kl 22.00: turvise smerter strækkende sig om i

Læs mere