PTH (1-84) Parathyreoideahormon (parathormon, parathyrin) - PTH, biointakt = helt PTH. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PTH (1-84) Parathyreoideahormon (parathormon, parathyrin) - PTH, biointakt = helt PTH. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602"

Transkript

1 REF SYSTEM Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 601 cobas e 602 Dansk Bemærk venligst En patientprøves målte PTH (1 84)-værdi kan variere afhængigt af den anvendte analyseprocedure. Laboratorieresultater bør derfor altid indeholde en angivelse af den anvendte PTH (1 84) analysemetode. PTH (1 84)-værdier målt på patientprøver ved hjælp af forskellige analyseprocedurer er derfor ikke direkte sammenlignelige og kan give anledning til fejlagtige medicinske fortolkninger. Derfor bør der sammen med de resultater, der vidererapporteres af laboratoriet til lægen, nævnes følgende: De følgende resultater er fundet med Elecsys PTH (1 84)- analysen. Resultater fra analyser fra andre producenter er ikke direkte sammenlignelige. Performance-karakteristika for denne analyse er ikke fastsat for pædiatriske prøver. Anvendelse Immunoassay til in vitro kvantitativ bestemmelse af biointakt parathyreoidea-hormon, PTH (1 84), i humant serum og plasma til differentialdiagnose af hypercalcæmi og hypocalcæmi. Denne analyse kan anvendes intraoperativt. Elektrokemiluminescensimmunoassay ECLIA anvendes på de immunologiske analyseinstrumenter Elecsys og cobas e. Resumé Parathyreoideahormon (PTH) dannes i biskjoldbruskkirtlerne og udskilles i blodbanen. PTH (1 84), også kaldet PTH biointakt, består af en enkelt polypeptidkæde indeholdende 84 aminosyrer og har en molekylvægt på ca daltons. 1 PTH har en halveringstid på bare et par minutter, spaltes i forskellige fragmenter og udskilles meget hurtigt fra blodbanen. 2 Måling af det biologisk intakte PTH (1 84) giver direkte oplysninger om biskjoldbruskkirtlernes sekretionsaktivitet. 3,4 PTHs vigtigste rolle er at øge serumcalcium, hvilket opnås ved at stimulere frigivelsen af calcium fra knoglerne og reabsorptionen i nyrernes distale tubuli. Interaktion mellem PTH og calcitonin sørger for, at koncentrationen af calcium i blodet er konstant. Sekretionen af PTH hæmmes af høje calciumkoncentrationer og fremmes af lave calciumkoncentrationer. PTH stimulerer også aktiviteten af enzymet 1 alfahydroxylase i nyrernes proksimale tubuli, hvilket forbedrer syntesen af 1,25 dihydroxy vitamin D, den aktive metabolit af vitamin D, som igen øger absorptionen af calcium i tarmen and udøver en endokrin feedback på udskillelsen af PTH i biskjoldbruskkirtlerne. PTH reducerer også reabsorptionen af fosfat i nyrernes proksimale tubuli og reducerer dermed fosfat i serum. 5 Derudover stimulerer PTH knogledannelsen ved at binde sig til osteoblastiske PTH-receptorer, hvorved syntesen af kollagen type I fremmes. 6 Denne osteoanaboliske effekt anvendes i dag i klinisk praksis til behandling af osteoporose. 7 Forstyrrelser i biskjoldbruskkirtlerne fører til forhøjede eller reducerede koncentrationer af calcium i blodet (hypercalcæmi eller hypocalcæmi) forårsaget af en ændring i sekretionen af PTH. Påvisning af en nedsat funktion af biskjoldbruskkirtlerne (hypoparatyreoidisme) kræver en meget sensitiv analyse for også at kunne måle PTH-koncentrationer under normalområdet. 8,9 Forhøjet funktion af biskjoldbruskkirtlerne medfører en øget sekretion af PTH (hyperparatyreoidisme). Primær årsag hertil er adenomer i biskjoldbruskkirtlerne. Ved sekundær hyperparatyreoidisme er koncentrationen af calcium i blodet lav som følge af andre patologiske tilstande (f.eks. vitamin D-mangel). I dag tillægges bestemmelsen af koncentrationen af PTH og calcium stor betydning ved vurdering af hyperparatyreoidisme. Kliniske undersøgelser ved intraoperativ brug Der foreligger desuden rapporter om bestemmelse af PTH intraoperativt under adenomresektion i biskjoldbruskkirtlerne ved primær hyperparatyreoidisme, 10,11,12 sekundær hyperparatyreoidisme ved nyresvigt 13,14 og tertiær hyperparatyreoidisme efter nyretransplantation. 15 Eftersom PTH har en rapporteret halveringstid på 3 5 minutter, 16 giver et signifikant fald i PTH-koncentrationen efter resektion af den abnorme kirtel kirurgen mulighed for at vurdere, om resektionen er fuldstændig, og om alt hyperfungerende parathyreoideavæv er blevet fjernet. 17 I 2006 offentliggjorde National Academy of Clinical Biochemistry deres retningslinjer ved point of care-analysering (Laboratory Medicine Practice Guidelines) med titlen Evidence Based Practice for Point of Care Testing. 18 Retningslinjerne anbefaler brugen af intraoperativ analysering af parathyreoideahormon 1. ved indgreb for hyperparatyreoidisme, især ved minimalt invasive eller direkte procedurer 2. ved gentagen operation og 3. som erstatning for traditionelle laboratoriemålinger af PTH ved lokalisering af vener for at hjælpe angiografiteamet ved prøvetagningen For patienter, der får foretaget paratyroidektomi for hyperparatyreoidisme, anbefaler retningslinjerne desuden, at der tages prøver før den præoperative undersøgelse og før fjernelse af kirtlen, og at der tages prøver 5 og 10 minutter efter resektion. Resultatet af disse prøver bør udvise en reduktion i PTH-koncentrationen på 50 % sammenlignet med den højeste prøveværdi før operationen, som kan anvendes som kriterium for et vellykket kirurgisk indgreb. Yderligere prøver kan være nødvendige, da det er påvist, at sensitiviteten kan øge med tiden. 19 Hvis PTH ikke falder under de anbefalede koncentrationer, indikerer dette 1. at der stadig er resterende hyperfungerende væv, og at yderligere undersøgelser kan være nødvendige, hvilket var tilfældet med to patienter, som begge havde en femte ektopisk biskjoldbruskkirtel, som krævede yderligere indgreb, eller at der forekom en stigning i PTH-koncentrationen under mobilisering af adenomer 20 Intraoperative PTH-målinger giver en hurtig og sikker vurdering af, om alt hyperfungerende parathyreoideavæv er blevet fjernet under det kirurgiske indgreb. Måling af PTH (1 84) ved patienter med kronisk nyresygdom (CKD) PTH niveauerne tjener som surrogater for knoglehistologi hos patienter med terminal nyresygdom (ESRD), og de er en vigtig vejledning ved den løbende kliniske monitorering, især ved behandling af sekundær hyperparatyreoidisme med vitamin D-steroler. 21 Retningslinjerne Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (KDOQI) og Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) anbefaler, at koncentrationen af PTH i serum måles regelmæssigt hos patienter med CKD og holdes inden for de target-områder, som er defineret i henhold til CKD-stadiet. 22,23 Elecsys PTH (1 84)-analysen er en tredjegenerations PTH-analyse 1 da den specifikt måler det intakte PTH-molekyle, PTH (1 84). Dette kan være en fordel ved patienter med kronisk nyresvigt, da det er påvist, at fragmenter af PTH (dvs. PTH 7 84) akkumuleres hos patienter i dialyse, formodentlig på grund af reduceret udskillelse. 24 Imidlertid stiger andelen af disse fragmenter, når den glomerulære filtrationshastighed (GFR) falder, hvilket tyder på, at dette forhold kan variere afhængig af graden af nyresvigt. 25 Siden da har flere undersøgelser vist, at PTH (7 84) hos dyr eller i cellulære modeller udøver virkninger, der er modsat virkningen af PTH (1 84) (fald i serumcalcium og urinfosfat, hæmning af knogleresorption), og at det produceres af biskjoldbruskkirtlerne som reaktion på en stigning i koncentrationen af serumcalcium. 26 Også forholdet mellem PTH (1 84) og PTH (7 84) er foreslået som en prædiktor for sværhedsgraden afsekundær hyperparathyroidisme hos dialysepatienter. 27,28 1 / 5

2 Elecsys PTH (1 84)-analysen er baseret på sandwichprincippet, hvor et biotinyleret monoklonalt antistof reagerer med N terminal fragmentet PTH, og et monoklonalt antistof mærket med et rutheniumkompleks a) reagerer med C terminal fragmentet PTH. a) Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II)-kompleks (Ru(bpy) ) Analyseprincip Sandwichprincip. Analysens totale varighed: 18 minutter. 1. inkubation: 50 µl prøve, et biotinyleret monoklonalt PTH specifikt antistof og et monoklonalt PTH specifikt antistof, mærket med et rutheniumkompleks, danner et sandwichkompleks. 2. inkubation: Efter tilsætning af streptavidin-coatede mikropartikler bliver komplekset bundet til solid phase via interaktion mellem biotin og streptavidin. Reaktionsblandingen opsuges i målecellen, hvor mikropartiklerne indfanges magnetisk på elektrodens overflade. Ubundne stoffer fjernes derefter med ProCell/ProCell M. Ved at sætte spænding til elektroden induceres derefter kemiluminiscensemission, som måles med en fotomultiplikator. Resultater bestemmes via en kalibreringskurve, som genereres instrumentspecifikt med 2 punktskalibrering, og en masterkurve, som aflæses via reagensbarkoden. Reagenser - arbejdsopløsninger Reagenspakningen er mærket PTH (1 84). M R1 R2 Streptavidin-coatede mikropartikler (gennemsigtigt låg), 1 flaske, 6.5 ml: Streptavidin-coatede mikropartikler 0.72 mg/ml; konserveringsmiddel. Anti-PTH-Ab~biotin (gråt låg), 1 flaske, 7 ml: Biotinyleret monoklonalt anti PTH-antistof (mus) 2.0 mg/l; fosfatbuffer 100 mmol/l, ph 7.0; konserveringsmiddel. Anti-PTH-Ab~Ru(bpy) (sort låg), 1 flaske, 7 ml: Monoklonalt anti PTH-antistof (mus) mærket med et rutheniumkompleks 1.0 mg/l; fosfatbuffer 100 mmol/l, ph 7.0; konserveringsmiddel. Forholdsregler og advarsler Til in vitro-diagnostisk brug. Udvis de normale forholdsregler, der kræves ved håndtering af alle laboratoriereagenser. Bortskaffelse af alt affaldsmateriale skal ske i overensstemmelse med lokale retningslinjer. Sikkerhedsdatablad kan rekvireres. Undgå skumdannelse ved alle reagenser og prøvetyper (prøver, kalibratorer og kontroller). Reagenshåndtering Reagenserne i kittet er samlet i en brugsklar enhed, som ikke kan deles. Alle nødvendige oplysninger for korrekt funktion indlæses automatisk via reagensbarkoderne. Opbevaring og holdbarhed Opbevares ved 2 8 C. Må ikke fryses. Opbevar Elecsys reagenskittet lodret for at sikre mikropartiklernes fuldstændige homogenitet under den automatiske blanding før anvendelsen. Holdbarhed: uåbnet ved 2 8 C efter åbning ved 2 8 C på analyseinstrumenterne indtil den angivne udløbsdato 84 dage 56 dage tagning og -forberedelse Kun de nedennævnte prøvematerialer er testet og fundet acceptable. Serum opsamlet ved hjælp af standard prøvetagningsrør eller rør indeholdende separationsgel. K 2 EDTA-, K 3 EDTA- og Li heparinplasma samt Li heparinplasmarør indeholdende separationsgel. På grund af PTH's korte halveringstid skal blodet centrifugeres omgående, hvis der skal anvendes serum. K 2 EDTA- eller K 3 EDTA-plasma bør foretrækkes, da det er holdbart længere end serum. Kriterium: Metodesammenligning mellem serum og plasma, slope intercept inden for < ± 2 x Limit of Blank (LoB) + korrelationskoefficient > Serum: Holdbar i 7 timer ved C, 24 timer ved 2 8 C, 12 uger ved 20 C. Plasma (K 2 EDTA, K 3 EDTA): Holdbar i 24 timer ved C, 48 timer ved 2 8 C, 24 uger ved 20 C. Plasma (Li heparin): Holdbar i 24 timer ved C, 48 timer ved 2 8 C, 12 uger ved 20 C. De angivne prøvetyper blev testet med et udvalg af prøvetagningsrør, som var kommercielt tilgængelige på testtidspunktet, dvs. at ikke alle tilgængelige rør fra alle producenter blev testet. tagningssystemer fra forskellige producenter kan indeholde forskellige materialer, som kan påvirke testresultaterne i visse tilfælde. Hvis prøver analyseres i primærrør (prøvetagningssystemer), skal instruktionerne fra producenten af disse rør følges. Centrifugér prøver indeholdende udfældninger før udførelse af analysen. Anvend ikke prøver og kontroller stabiliseret med azid. Sørg for at patientprøverne, kalibratorerne og kontrollerne har nået C før målingen. På grund af mulig fordampningseffekt bør prøver, kalibratorer og kontroller på instrumentet analyseres/måles inden for 2 timer. Leverede materialer Se venligst afsnittet "Reagenser - arbejdsopløsninger" m.h.t. reagenser. Nødvendige (men ikke inkluderede) materialer REF , PTH (1 84) CalSet, til 4 x 1 ml REF , PreciControl Bone, til 2 x 2 ml af henholdsvis PreciControl Bone 1, 2 og 3 eller REF , PreciControl Varia, til 2 x 3 ml af henholdsvis PreciControl Varia 1 og 2 REF , Diluent Universal, 2 x 16 ml prøvediluent eller REF , Diluent Universal, 2 x 36 ml prøvediluent Almindeligt laboratorieudstyr Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 eller cobas e analyseinstrument Tilbehør til Elecsys 2010 og cobas e 411 analyseinstrumenter: REF , ProCell, 6 x 380 ml reaktionsopløsning REF , CleanCell, 6 x 380 ml målecellerens REF , Elecsys SysWash, 1 x 500 ml systemvask REF , adapter til SysClean REF , Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 reaktionsrør REF , Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 pipettespidser Tilbehør til analyseinstrumenter: REF , ProCell M, 2 x 2 l systembuffer REF , CleanCell M, 2 x 2 l målecellerens REF , PC/CC Cups, 12 kopper til opvarmning af ProCell M og CleanCell M før brug REF , ProbeWash M, 12 x 70 ml rensevæske til klargøring af reagensnål og for at undgå kontaminering mellem reagenser REF , PreClean M, 5 x 600 ml detektionsrensemiddel REF , AssayTip/AssayCup Combimagazine M, 48 magasiner x 84 reaktionsrør eller pipettespidser, affaldsposer REF , WasteLiner, affaldsposer REF , SysClean Adapter M 2 / 5

3 Tilbehør til alle instrumenter: REF , Elecsys SysClean, 5 x 100 ml målecellerens Analyse Hvis analysen skal udføres optimalt, skal anvisningerne for det aktuelle analyseinstrument følges. Se venligst den aktuelle brugermanual for instrumentspecifikke analyseinstruktioner. Rekonstitution af mikropartiklerne sker automatisk før brug. Indlæs de testspecifikke parametre ved hjælp af reagensets barkode. Hvis barkoden i sjældne tilfælde ikke kan læses, skal den 15 cifrede talsekvens indtastes. analyseinstrumenter: PreClean M-opløsning er nødvendig. Temperér de afkølede reagenser til ca. 20 C, og anbring dem på instrumentets reagenskarrusel (20 C). Undgå skumdannelse. Systemet regulerer automatisk reagenstemperaturen og åbning/lukning af reagenskittene. Kalibrering Sporbarhed: Denne metode er standardiseret over for WHO international standard 95/646. Alle Elecsys reagenssæt er mærket med en barkode, som indeholder specifikke oplysninger til kalibrering af det pågældende reagenslotnr. Den prædefinerede masterkurve er tilpasset til instrumentet ved hjælp af det relevante CalSet. Kalibreringshyppighed: Kalibrering skal udføres én gang pr. reagenslot med brug af frisk reagens (dvs. højst 24 timer efter, at reagenspakken er registreret i instrumentet). Fornyet kalibrering anbefales på følgende måde: efter 12 uger ved brug af samme reagenslot efter 7 dage (ved brug af det samme reagenskit på instrumentet) efter behov: f.eks. kvalitetskontrolresultater uden for de definerede grænser Kvalitetskontrol Brug PreciControl Bone eller PreciControl Varia til kvalitetskontrol. Derudover kan andre egnede kontrolmaterialer anvendes. Kontroller for de forskellige koncentrationsniveauer bør køres individuelt mindst én gang i døgnet, når testen er i brug, én gang pr. reagenskit og efter hver kalibrering. Kontrolintervallerne og -grænserne bør tilpasses det enkelte laboratoriums individuelle krav. De opnåede værdier skal ligge inden for de definerede grænser. Hvert laboratorium bør etablere egne korrektionsprocedurer, som skal anvendes, hvis en værdi falder uden for de definerede grænser. Følg de gældende offentlige regulativer og lokale retningslinjer for kvalitetskontrol. Beregning Analyseinstrumentet beregner automatisk analytkoncentrationen i hver prøve (enten i pg/ml eller pmol/l). Omregningsfaktorer: pg/ml x = pmol/l pmol/l x 9.43 = pg/ml Begrænsninger - interferens Analysen er upåvirket af icterus (bilirubin < 1112 µmol/l eller < 65 mg/dl), lipæmi (Intralipid < 1500 mg/dl), IgG < 28 g/l, IgM < 8 g/l, IgA < 16 g/l, albumin < 120 g/l og biotin (< 205 nmol/l eller < 50 ng/ml). Analysen påvirkes af hæmolyse 0.1 g/dl. Analysér ikke prøver med synlige tegn på hæmolyse. Kriterium: Genfinding inden for ± 12 % af initial værdi for prøver 25 pg/ml eller ± 3 pg/ml for prøver < 25 pg/ml. Der bør ikke tages prøver fra patienter, som modtager terapi med betydelige biotindoser (dvs. > 5 mg/dag), før mindst 8 timer efter seneste biotindosering. Der er ikke observeret interferens fra reumafaktorer op til en koncentration på 1500 IU/ml. Der er ingen high dose hook-effekt ved PTH (1 84)-koncentrationer op til pg/ml (3180 pmol/l). Der er udført in vitro-tests på 18 almindeligt anvendte lægemidler samt 5 lægemidler til speciel anvendelse. Der blev ikke fundet interferens med analysen. I sjældne tilfælde kan interferens opstå på grund af ekstremt høje titre af antistof mod analytspecifikke antistoffer, streptavidin eller ruthenium. Analysens design gør, at disse virkninger er minimeret. Til diagnostiske formål skal resultaterne altid sammenholdes med patientens anamnese, kliniske undersøgelser og andre resultater. Grænser og områder Måleområde pg/ml eller pmol/l (defineret ved detektionsgrænsen og masterkurvens maksimum). Værdier under detektionsgrænsen angives som < 5.50 pg/ml (< pmol/l). Værdier over måleområdet angives som > 2300 pg/ml (> 244 pmol/l). Måleområdets nedre grænse Blindværdigrænse (LoB (Limit of Blank)), detektionsgrænse (LoD (Limit of Detection)) og kvantificeringsgrænse (LoQ (Limit of Quantitation)) Blindværdigrænse = 3.50 pg/ml Detektionsgrænse = 5.50 pg/ml Kvantificeringsgrænse = 10.0 pg/ml med en total tilladelig relativ fejlmargin på 30 % Blindværdigrænsen, detektionsgrænsen og kvantificeringsgrænsen blev bestemt i overensstemmelse med CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) EP17 A. Blindværdigrænsen er 95. percentil-værdien af n 60 målinger af analytfrie prøver i flere uafhængige serier. Blindværdigrænsen svarer til den koncentration, hvorunder analytfrie prøver findes med 95 procents sandsynlighed. Detektionsgrænsen bestemmes på basis af blindværdigrænsen og standardafvigelsen for prøver med en lav koncentration. Detektionsgrænsen svarer til den laveste analytkoncentration, der kan detekteres (værdi over blindværdigrænsen) med en sandsynlighed på 95 %. Kvantificeringsgrænsen er defineret som den laveste analytkoncentration i en prøve, som kan kvantitetsbestemmes nøjagtigt med en total tilladelig relativ fejlmargin på 30 % Fortynding r med PTH (1 84)-koncentrationer over måleområdet kan fortyndes manuelt med Diluent Universal. Det anbefalede fortyndingsforhold er 1:2, hvis koncentrationen af PTH (1 84) er > 2300 pg/ml (244 pmol/l). Den fortyndede prøves koncentration skal være > 1150 pg/ml (> 122 pmol/l). Efter manuel fortynding skal resultatet multipliceres med fortyndingsfaktoren 2. Referenceintervaller Normalværdier for tilsyneladende raske personer Normalområdet blev bestemt i et klinisk studie med 596 prøver fra tilsyneladende raske personer. Referencepopulationen blev valgt i henhold til normale klinisk-kemiske parametre, normale hæmatologiske resultater, ingen vitamin D-indtagelse og normale calciumværdier bestemt ved flammefotometri. De angivne værdier er kun vejledende og kan variere fra andre publicerede data. N = 596 pg/ml -område pmol/l Middel percentil percentil Undergrupperingen af ovennævnte population i henhold til vitamin D (25 OH)-niveauet viser det omvendte forhold mellem koncentrationen af PTH (intakt), PTH (1 84) og vitamin D (25 OH). N Vitamin D (25 OH) PTH (intakt) median PTH (1 84) median ng/ml pg/ml pmol/l pg/ml pmol/l > 20 og < / 5

4 Hvert laboratorium bør undersøge muligheden for at overføre referenceintervallerne til egne patientgrupper og om nødvendigt fastsætte egne referenceintervaller. Testspecifikke performance-data Repræsentative performance-data på instrumenterne angives nedenfor. Resultaterne kan variere fra laboratorium til laboratorium. Præcision Præcisionen blev bestemt ved hjælp af Elecsys reagenser, poolede humane sera og kontroller ifølge en protokol (EP5 A2) fra CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): 2 kørsler pr. dag som dobbeltbestemmelse i 21 dage (n = 84). Følgende resultater blev opnået: Elecsys 2010 og cobas e 411 analyseinstrumenter Repetérbarhed Humant serum Humant serum Humant serum Humant serum PreciControl Bone PreciControl Bone PreciControl Bone Elecsys 2010 og cobas e 411 analyseinstrumenter Intermediær præcision Humant serum Humant serum Humant serum Humant serum PreciControl Bone PreciControl Bone PreciControl Bone analyseinstrumenter Repetérbarhed Humant serum Humant serum Humant serum Humant serum PreciControl Bone PreciControl Bone PreciControl Bone analyseinstrumenter Intermediær præcision Humant serum Humant serum Humant serum Humant serum PreciControl Bone PreciControl Bone PreciControl Bone Metodesammenligning En sammenligning af Elecsys PTH (1 84)-analysen (y) med Elecsys PTHanalysen (x) ved brug af kliniske prøver gav følgende korrelation (pg/ml): Antal målte prøver: 1347 Passing/Bablok 29 Lineær regression y = 0.668x y = 0.555x τ = r = Koncentrationen i prøverne var mellem ca og 2514 pg/ml (ca og 266 pmol/l). Analytisk specificitet 0.1 % krydsreaktivitet: Osteocalcin, β CrossLaps (kollagen fragment) og knoglespecifikke alkaliske fosfataser 0.1 % krydsreaktivitet: PTH (1 34), PTH (7 84) For det N terminale PTH-relaterede peptid (PTH RP) sås ingen krydsreaktivitet i en epitop-scanning med det monoklonale antistof, der er reaktivt med det PTH N terminal-fragment, der anvendes i denne analyse. Referencer 1 Souberbielle JC, Friedlander G, Cormier C. Practical considerations in PTH testing. Clin Chim Acta 2006;366: Segre GV, Niall HD, Habener JF, et al. Metabolism of parathyroid hormone: physiological and clinical significance. Am J Med 1974;56: Silverman R, Yalow RS. Heterogeneity of parathyroid hormone: Clinical and physiologic implications. J Clin Invest 1973;52: Flentje D, Schmidt-Gayk H, Fischer S, et al. Intact parathyroid hormone in primary hyperparathyroidism. Br J Surg 1990;77: Thomas L. Parathyroid hormone (PTH). Clinical Laboratory Diagnosis. TH-Books, Frankfurt. 1st english edition 1998: Yu X, Chandrasekhar S. Parathyroid hormone (PTH 1-34) regulation of rat osteocalcin gene transcription. Endocrinology 1997;138: Neer R, Arnaud C, Zanchetta JR, et al. Effect of parathyroid hormone (1-37) on fractures and bone mineral density in postmenopausal women with osteoporosis. N Engl J Med 2001;344: Nussbaum S, Potts JT. Advances in Immunoassays for Parathyroid Hormone. Clinical Applications to Skeletal Disorders of Bone and Mineral Metabolism. In Bilezikian JP, Levine MA, Marcus R (eds). The Parathyroids: Basic an Clinical Concepts. Raven Press, New York 1994: Berson SA, Yalow RS, Aurbach GD, et al. Immunoassay of bovine and human parathyroid hormone. Proc Natl Acad Sci USA 1963;49: Bergenfelz A, Nordén NE, Ahrén B. Intraoperative fall in plasma levels of intact parathyroid hormone after removal of one enlarged parathyroid gland in hyperthyroid patients. Eur J Surg 1991;157: / 5

5 11 Ohe MN, Santos RO, Kunii IS, et al. Usefulness of a rapid immunometric assay for intra-operative parathyroid hormone measurements. Braz J Med Biol Res 2003;36(6): Ohe MN, Santos RO, Kunii IS, et al. Usefulness of intra-operative PTH measurement in primary and secondary hyperparathyroidism: experience with 109 patients. Arq Bras Endocrinol Metab 2006;50(5): Seehofer D, Rayes N, Ulrich F, et al. Intra-operative measurement of intact parathyroid hormone in renal hyperparathyroidism by an inexpensive routine assay. Langenbecks Arch Surg 2001;386(6): Seehofer D, Rayes N, Klupp J, et al. Predictive value of intact parathyroid hormone measurement during surgery for renal hyperparathyroidism. Langenbecks Arch Surg 2005;390(3): Haustein SV, Mack E, Starling JR, et al. The role of intra-operative parathyroid hormone testing in patients with tertiary hyperparathyroidism after renal transplantation. Surgery 2005;138(6): Maier GW, Kreis ME, Renn W, et al. Parathyroid hormone after adenectomy for primary hyperparathyroidism: A study of peptide hormone elimination kinetics in humans. Jour Clin Endocrinol Metab 1998;83(11): Carter AB, Howanitz TJ. Intra-operative testing for parathyroid hormone: a comprehensive review of the use of the assay and the relevant literature. Arch Pathol Lab Med 2003;127: Nichols JH, Christenson RH, Clarke W, et al. National Academy of Clinical Biochemistry Laboratory Medicine Practice Guidelines: Evidence Based Practice for Point of Care Testing. AACC Press: Bergenfelz A, Isaksson A, Lindblom P, et al. Measurement of parathyroid hormone in patients with primary hyperparathyroidism undergoing first and reoperative surgery. Br J Surg 1998;85: Yang GP, Levine S, Weigel RJ. A spike in parathyroid hormone during neck exploration may cause a false-negative intra-operative assay result. Arch Surg 2001;136: Goodman WG, Salusky IB, Jüppner H. New lessons from old assays: parathyroid hormone (PTH), its receptors, and the potential biological relevance of PTH fragments. Nephrol Dial Transplant 2002;17: National Kidney Foundation. K/DOQI clinical practice guidelines for bone metabolism and diseases in chronic kidney disease. Am J Kidney Dis 2003;42:S KDIGO Kidney Disease Improving Global Outcomes KDIGO clinical practice guideline for the diagnosis, evaluation, prevention, and treatment of chronic kidney disease-mineral and bone disorder (CKD- MBD) Kidney International 2009;76(Suppl 113). 24 Waller S, Ridout, Cantor T, et al. Differences between intact PTH and 1-84 PTH assays in chronic renal failure and dialysis. Pediatr Nephrol 2005;20: Brossard JH, Lepage R, Cardinal H, et al. Influence of glomerular filtration rate on non-(1-84) parathyroid hormone (PTH) detected by intact PTH assays. Clin Chem 2000;46: Divieti P, John MR, Juppner H, et al. Human PTH-(7 84) inhibits bone resorption in vitro via actions independent of the type 1 PTH/PTHrP receptor. Endocrinology 2002;143: Tanaka M, Komaba H, Itoh K, et al. The whole-pth/intact-pth ratio is a useful predictor of severity of secondary hyperparathyroidism. NDT Plus 2008;1:[Suppl 3]:iii59 iii Inaba M, Okuno S, Imanishi Y, et al. Significance of Bio-intact PTH(1 84) assay in hemodialysis patients. Osteoporos Int 2005;16: Bablok W, Passing H, Bender R, et al. A general regression procedure for method transformation. Application of linear regression procedures for method comparison studies in clinical chemistry, Part III. J Clin Chem Clin Biochem 1988 Nov;26(11): For yderligere oplysninger henvises til brugermanualen til det pågældende analyseinstrument, de aktuelle applikationsark, produktinformationen og metodebladene til alle nødvendige komponenter (hvis de er tilgængelige i dit land). I dette metodeblad anvendes altid punktum som skilletegn for at markere grænsen mellem hele tal og decimaler i et decimaltal. Skilletegn for tusinder anvendes ikke. Symboler Roche Diagnostics anvender nedenstående tegn og symboler ud over dem, der er angivet i ISO standarden. CONTENT SYSTEM Kitindhold Instrumenter, hvor reagenserne kan anvendes Reagens Kalibrator Mængde efter rekonstitution eller blanding Væsentlige tilføjelser eller ændringer er vist ved en streg i margenen. 2013, Roche Diagnostics Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D Mannheim 5 / 5

Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 601

Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 601 REF 04641655 190 100 Dansk Bemærk venligst En patientprøves målte tpsa-værdi kan variere afhængig af den anvendte analyseprocedure. Laboratorieresultatet skal derfor altid indeholde en angivelse af den

Læs mere

Toxo IgG. IgG-antistoffer mod Toxoplasma gondii. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602

Toxo IgG. IgG-antistoffer mod Toxoplasma gondii. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602 REF 04618815 190 100 Dansk Bemærk venligst En patientprøves målte anti -værdi kan variere afhængig af den anvendte analyseprocedure. Laboratorieresultater bør derfor altid indeholde en angivelse af den

Læs mere

Cortisol. 2006-04, V 10 Dansk 1 / 5 Elecsys 1010/2010 og MODULAR ANALYTICS E170. a) Tris(2,2 -bipyridyl)ruthenium(ii)-kompleks (Ru(bpy) 2+

Cortisol. 2006-04, V 10 Dansk 1 / 5 Elecsys 1010/2010 og MODULAR ANALYTICS E170. a) Tris(2,2 -bipyridyl)ruthenium(ii)-kompleks (Ru(bpy) 2+ 11875116 122 100 tests Dansk Anvendelse Immunoassay til in vitro kvantitativ bestemmelse af cortisol i humant serum, plasma, urin og spyt. bestemmelse bruges ved diagnosticering og behandling af dysfunktion

Læs mere

12149435 160 Precinorm U plus (10 x 3 ml, i USA) Kode 300

12149435 160 Precinorm U plus (10 x 3 ml, i USA) Kode 300 Ordreinformation Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes 11551353 216 ([1] 6 x 58 ml, [2] 6 x 59 ml) Roche/Hitachi MODULAR P 11929615 216 ([1] 6 x 112 ml) Roche/Hitachi

Læs mere

3006-VAL-1 Cobas e411_probnp.doc Bispebjerg Hospital 2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing.

3006-VAL-1 Cobas e411_probnp.doc Bispebjerg Hospital 2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing. VALIDERINGSRAPPORT COBAS e411 Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 21-9-23 Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. ANALYSEDATA... 2 2.1 Navn, IUPAC-kode eller dansk kode og enhed... 2 2.2 Engelsk navn... 2 2.3

Læs mere

Metodeblad for P-Insulin

Metodeblad for P-Insulin List Metodeblad for P-Insulin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Insulin;stofk. Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale Vurdering

Læs mere

CREP2. Kreatinin plus ver.2 Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes

CREP2. Kreatinin plus ver.2 Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes Ordreinformation 05401470 190 Creatinine plus ver.2 (2 100 tests) cobas c 111 10759350 190 Calibrator f.a.s. (12 3 ml) Kode 401 10759350 360 Calibrator f.a.s. (12 3 ml, i USA) Kode 401 12149435 122 Precinorm

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P Insulin; stofk. Udgave 11. Analysevejledning. 014-602 P Insulin; stofk.

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P Insulin; stofk. Udgave 11. Analysevejledning. 014-602 P Insulin; stofk. Analysevejledning 014-602 P Insulin; stofk. NPU02497 Roche/Hitachi MODULAR Analytics E170 Initialer Navn Dato Udarbejdet af: KK, HIK, VT Karin Knudsen, Hanne Ilsøe Kristensen, Vivi Terslev 17. feb. 2004

Læs mere

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2015/09/09 A93A01230CDA A11A01907 22 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

ABX Pentra Fructosamine

ABX Pentra Fructosamine 2015/09/18 A93A00192KDA A11A01679 6 x 14 ml 6 x 6 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af glykeret protein (fruktosamin) i serum eller plasma ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid

Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid List Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Proinsulin C-peptid;stofk Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder

Læs mere

VEJ-5089-1 Apparat - Cobas e411.doc Bispebjerg Hospital 2009-10-01 Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing

VEJ-5089-1 Apparat - Cobas e411.doc Bispebjerg Hospital 2009-10-01 Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing 2009-10-01 Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Pia Ussing COBAS E411 Godkendt til ikrafttrædelse 2010-04-28 Godkendt udskrift nr. Underskrift: Side / Afsnit Beskrivelse Dato Initialer Forfatter: Side

Læs mere

Metodeblad for D-vitamin

Metodeblad for D-vitamin List Metodeblad for D-vitamin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Calcifediol+25-Hydroxyergocalciferol (Vitamin D2+D3);stofk. Indikation Forberedelse af patient

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

, V 6 Dansk 1 / 5 Elecsys- og cobas e-analyseinstrumenter

, V 6 Dansk 1 / 5 Elecsys- og cobas e-analyseinstrumenter 04784596 190 100 tests Indikerer de analyseinstrumenter, hvor kittet kan anvendes Elecsys 2010 Dansk MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 601 cobas e 602 Bemærk venligst En patientprøves målte -værdi

Læs mere

UA2. Urinsyre ver.2 Ordreinformation. Substrater. Analyseinstrument(er), hvor cobas c pack kan anvendes COBAS INTEGRA 400 plus COBAS INTEGRA 800

UA2. Urinsyre ver.2 Ordreinformation. Substrater. Analyseinstrument(er), hvor cobas c pack kan anvendes COBAS INTEGRA 400 plus COBAS INTEGRA 800 syre ver.2 Ordreinformation 03183807 190 Uric Acid ver.2 (400 tests) System-ID 07 6615 1 10759350 190 Calibrator f.a.s. (12 3 ml) System-ID 07 3718 6 10759350 360 Calibrator f.a.s. (12 3 ml, i USA) System-ID

Læs mere

Analysevejledning. 014-768 P Adrenocorticotropt hormon; stofk. NPU01785. Initialer Navn Dato. Udarbejdet af: VT Vivi Terslev Dec.

Analysevejledning. 014-768 P Adrenocorticotropt hormon; stofk. NPU01785. Initialer Navn Dato. Udarbejdet af: VT Vivi Terslev Dec. Analysevejledning 014-768 P Adrenocorticotropt hormon; stofk. NPU01785 Initialer Navn Dato Udarbejdet af: VT Vivi Terslev Dec. 1989 Sidst revideret af: TP Torben Pedersen 18. okt. 2004 Gennemlæst af: Gennemlæst

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P(fPt)-Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) Udgave 1. Analysevejledning

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P(fPt)-Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) Udgave 1. Analysevejledning Analysevejledning 083-216 P(fPt) Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) DNK35842 Roche/Hitachi Modular P Initialer Navn Dato Udarbejdet af: KK, MSa Karin Knudsen, Michele Saldo 4. feb. 2003 Sidst revideret af:

Læs mere

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen SERMs v/bente L Langdahl Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen receptor og/eller. Det er forskellen i affinitet for de to typer østrogen receptorer, der giver

Læs mere

RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER. Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH

RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER. Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH Definitioner keeedeligt Hvorfor skal vi tale om definitionerne af akut nyresvigt?

Læs mere

, V 5 Dansk 1 / 5 cobas e 601 og cobas e 602 analyseinstrumenter

, V 5 Dansk 1 / 5 cobas e 601 og cobas e 602 analyseinstrumenter 05390109 190 100 tests Indikerer det analyseinstrument, hvor kittet kan anvendes Dansk cobas e 601 cobas e 602 Anvendelse Immuntest til in vitro kvantitativ bestemmelse af N-terminalt pro B-type natriuretisk

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek.

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek. Valideringsperiode: Marts April 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Modul 09a F902a-2. Dysregulering og analyser af Calcium-Fosfat Stofskiftet

Modul 09a F902a-2. Dysregulering og analyser af Calcium-Fosfat Stofskiftet Modul 09a F902a-2 Dysregulering og analyser af Calcium-Fosfat Stofskiftet Søren Frank Jørgensen Lektor Navn Navnesen Titel Side 1 Afdelning 10 august 2009 Ændringer til næste gang. FO i dysreg er nu lidt

Læs mere

IgA. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent

IgA. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent IgA 6801732 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products IgA-reagens anvendes til kvantitativ måling af koncentrationen

Læs mere

Metodeblad for P- Proinsulin

Metodeblad for P- Proinsulin Quality Sheet Metodeblad for P- Proinsulin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Proinsulin;stofk Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2013/07/30 A93A01329ADA A11A01933 27.5 ml 8 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ bestemmelse in vitro af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Applikationsudgivelse Serum, plasma:

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2012/08/01 A93A01276BDA A11A01933 27.5 ml 8 ml 400 Tilsigtet anvendelse: diagnosticeringsreagens til kvantitativ in vitrobestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Form-0846 Rev.4

Læs mere

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum, plasma og urin.

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum, plasma og urin. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products Mg slides Mg 825 5093 192 1204 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum,

Læs mere

ABX Pentra HDL Direct 100 CP

ABX Pentra HDL Direct 100 CP 2013/06/18 A93A01332ADA A11A01934 26 ml 10 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af HDL-kolesterol (high-density lipoprotein kolesterol) in humant serum eller plasma ved

Læs mere

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum og plasma.

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum og plasma. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products TP slides TP 839 2292 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2015/09/18 A93A01276FDA A11A01933 27.5 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ bestemmelse in vitro af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Applikationsudgivelse Serum, plasma: CREA3

Læs mere

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2011/05/02 A93A01230BDA A11A01907 22 ml 8 ml 400 Tilsigtet anvendelse: diagnosticeringsreagens til kvantitativ in vitrobestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Form-0846 Rev.4

Læs mere

Metodeblad for P-Insulinantistof

Metodeblad for P-Insulinantistof Quality Sheet Metodeblad for P-Insulinantistof C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Insulin-antistof; arb.stofk.(proc.) Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske

Læs mere

Forstyrrelser i knogle- og mineralomsætningen ved kronisk nyresygdom

Forstyrrelser i knogle- og mineralomsætningen ved kronisk nyresygdom Forstyrrelser i knogle- og mineralomsætningen ved kronisk nyresygdom Guidelines for diagnostik og behandling K/DOQI guidelines konverteret til danske forhold Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk

Læs mere

ABX Pentra Phosphorus CP

ABX Pentra Phosphorus CP 2013/06/18 A93A01300ADA A11A01665 29.5 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af phosphor i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.8 Applikationsudgivelse

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Indledning. I. NØJAGTIGHED Metode

Indledning. I. NØJAGTIGHED Metode Accu-Chek Aviva systemets nøjagtighed og præcision Indledning Systemets nøjagtighed blev vurderet vha. ISO 15197:2003-standarden. Kapillærblod fra forsøgspersoner diagnosticeret med diabetes blev udtaget

Læs mere

Ferritin. system B7K596 49-4808/R04. Ferritin. Symbolforklaring 7K59

Ferritin. system B7K596 49-4808/R04. Ferritin. Symbolforklaring 7K59 system da Ferritin 7K59 B7K596 49-4808/R04 Ferritin Ændringer er markeret Maj 2010 Kundeservice: Kontakt den lokale Abbott-repræsentant, eller find landespecifikke kontaktoplysninger på www.abbottdiagnostics.com.

Læs mere

Validering af kliniske biokemiske analyser Forenklinger og fælles fodslag i fremtiden?

Validering af kliniske biokemiske analyser Forenklinger og fælles fodslag i fremtiden? Validering af kliniske biokemiske analyser Forenklinger og fælles fodslag i fremtiden? CVU Øresund Bioanalytikeruddannelsen København 29-11-2007 Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Klinisk Biokemisk Laboratorium

Læs mere

7. semester Bachelorprojekt, Bioanalytikeruddannelsen, Metropol. Metodevalidering af P- M-komponent; arb.k.(0,1), på Capillarys 2.

7. semester Bachelorprojekt, Bioanalytikeruddannelsen, Metropol. Metodevalidering af P- M-komponent; arb.k.(0,1), på Capillarys 2. 7. semester Bachelorprojekt, Bioanalytikeruddannelsen, Metropol Metodevalidering af P- M-komponent; arb.k.(0,1), på Capillarys 2. Skrevet af: Jesper Østrup Nielsen 29.10.1984 Vejledere: Conni Jølving,

Læs mere

ABX Pentra ALP CP. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri.

ABX Pentra ALP CP. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri. 2014/09/30 A93A01282ADA A11A01626 26 ml 6.5 ml Brug i reagensrack 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

Linda Kjærgaard Professionsbachelorprojekt 03.01.13

Linda Kjærgaard Professionsbachelorprojekt 03.01.13 Kortisol i spyt Af Linda Kjærgaard Bioanalytikeruddannelsen, University College Sjælland Campus Næstved Kortisol i spyt Af Linda Kjærgaard Modul 14 Professionsbachelorprojekt 2012-2013 I-vejleder: Tina

Læs mere

allantoin + H 2O 2 + CO 2 farvestof + 2H 2O

allantoin + H 2O 2 + CO 2 farvestof + 2H 2O BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products URIC slides URIC 194 3927 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS URIC slides måler kvantitativt koncentrationen af urinsyre (URIC) i serum,

Læs mere

En enzymanalyse for kvantificering af intakt osteocalcin i plasma og serum A B C D E F. L Lave kontroller Dele 4174 1 stk.

En enzymanalyse for kvantificering af intakt osteocalcin i plasma og serum A B C D E F. L Lave kontroller Dele 4174 1 stk. Osteocalcin En enzymanalyse for kvantificering af intakt osteocalcin i plasma og serum MicroVue Osteocalcin EIA Sammendrag Klargøring af Reagens og Prøveeksemplar Forbered 1X Vaskebuffer (Fortynd 10X Vaskebuffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Referenceintervaller

Referenceintervaller Referenceintervaller Før, nu og i fremtiden KBI :: CER DEKS Brugermøde 08-09-2010 Ulrik Gerdes Overlæge, dr.med. Klinisk Biokemisk Laboratorium Århus Universitetshospital Risskov 1 Anbefalet litteratur

Læs mere

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk.

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk. Valideringsperiode: Marts 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse Bilag D Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse INTERN RAPPORT Afprøvning af Immunofixation af M-komponenter (Bestemmelse af immunoglobulin-klasse og -type) på

Læs mere

DEKS informerer April

DEKS informerer April Dette DEKS informerer indeholder: Laboratoriestamdata Nyt EQA-program, hurtig tilmelding Bilirubin og ABL Clostridium difficile fra UKNEQAS, program 3776 UK Nye komponenter og ændringer i HK-kontrolmaterialerne

Læs mere

ABX Pentra Phosphorus CP

ABX Pentra Phosphorus CP 2015/03/05 A93A00242PDA A11A01665 29.5 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af phosphor i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

Velkommen til LKO temadag. 4. marts 2014

Velkommen til LKO temadag. 4. marts 2014 Velkommen til LKO temadag 4. marts 2014 Præanalytiske forhold ved prøvetagning Yokelin Chan Habibah Larsen Afdeling KBF Odense Universitetshospital Præanalytiske forhold Definition: Korrekt blodprøvetagning

Læs mere

cobas u 601

cobas u 601 2 _ 30 C 07137940001V1.0 REF CONTENT SYSTEM 06334601 001 400 cobas u 601 Dansk Forsigtig Den inderste pose må ikke åbnes før brug. Indsæt straks kassetten i analyseinstrumentet! Anvendelse er en kassette

Læs mere

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Dato: 23. april 2013 Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Siemens Healthcare Diagnostics er glade for at kunne introducere en ny anvendelse af Hæmoglobin A1c reagenset til DCA

Læs mere

Danske guidelines. for diagnostik og behandling af forstyrrelser i. knogle- og. mineralomsætningen. ved kronisk nyresygdom: CKD - MBD 2011 CKD-MBD

Danske guidelines. for diagnostik og behandling af forstyrrelser i. knogle- og. mineralomsætningen. ved kronisk nyresygdom: CKD - MBD 2011 CKD-MBD Danske guidelines for diagnostik og behandling af forstyrrelser i knogle- og mineralomsætningen ved kronisk nyresygdom: CKD - MBD 2011 Phosphate binders Vitamin D analogues Calcimimetics Secondary Hyperparathyroidism

Læs mere

Holdbarhed på Parathyreoideahormon; stofk. (pmol/l) på Cobas 8000

Holdbarhed på Parathyreoideahormon; stofk. (pmol/l) på Cobas 8000 Holdbarhed på Parathyreoideahormon; stofk. (pmol/l) på Cobas 8000 Forfatter:, 09-12-89, studienr.: 60080393 Bioanalytikeruddannelsen, PH Metropol, modul 14, 7. oktober 2013 2. januar 2014 Vejledere: Kathrine

Læs mere

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products Ca Slides

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products Ca Slides VITROS Chemistry Products Slides 145 0261 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products -slides måler kvantitativt koncentrationen af calcium () i serum, plasma og urin

Læs mere

i) Træk kuvetteholderen ud til ilægningsposition, og bortskaf den brugte kuvette.

i) Træk kuvetteholderen ud til ilægningsposition, og bortskaf den brugte kuvette. DK HemoCue Glucose 201 Microcuvettes og HemoCue Glucose 201 Analyzer HemoCue Glucose 201 Microcuvettes er designet til brug i HemoCue Glucose 201 Analyzer, HemoCue Glucose 201 + Analyzer og the HemoCue

Læs mere

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Biomarkører Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Hvad er en biomarkør? En biomarkør er: En karakteristik, som måles objektivt og vurderes som indikator for normale biologiske

Læs mere

Nyrefysiologi: Renal ionbehandling, kap. 8 Anne Agersted, 5. sem. efterår 2013 CALCIUM HOMEOSTASEN

Nyrefysiologi: Renal ionbehandling, kap. 8 Anne Agersted, 5. sem. efterår 2013 CALCIUM HOMEOSTASEN CALCIUM HOMEOSTASEN 35 % af Ca +2 indholdet i en normal voksen persons kost absorberes gennem mavetarmkanalen. Den ekstracellulære Ca +2 pool indeholder ca. 25 mmol, hvorfra Ca +2 udskilles i urinen. PTH:

Læs mere

19-21 MAY 2010 Highlights

19-21 MAY 2010 Highlights 19-21 MAY 2010 Highlights Seniorforsker Jette Jakobsen, Afdeling for Fødevarekemi De 13 vitaminer Vitamin A Vitamin D Vitamin K Vitamin E Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B6 Vitamin B12 Biotin Folat Niacin

Læs mere

Præanalytiske forhold

Præanalytiske forhold Præanalytiske forhold Ann Jepsen & Lotte Foegt Poulsen & Yokelin Chan Temadag 2012 Præanalytiske forhold Præanalytiske forhold er de faktorer der kan påvirke analyseresultatet før f r blodprøvetagning,

Læs mere

Blodprøvetagning - Venepunktur

Blodprøvetagning - Venepunktur Blodprøvetagning - Venepunktur Klargøring til venepunktur Følgende genstande skal være tilgængelige inden prøvetagning: Prøvetagningsblanket (PTB) (Manuel rekvisitionsblanket benyttes kun ved nedbrud af

Læs mere

Valideringsprotokol NPU03230 P-Kalium-ion,stofk. NPU03787 U-Kalium-ion,stofk.

Valideringsprotokol NPU03230 P-Kalium-ion,stofk. NPU03787 U-Kalium-ion,stofk. Valideringsprotokol NPU03230 P-Kalium-ion,stofk. NPU03787 U-Kalium-ion,stofk. Kortnavne hhv. Kalium;P og Kalium;U Klinisk Biokemi, Sygehus Syd Niveau 2 Dokumentnummer VP_002_2006 Udarbejdet af Palle Pedersen

Læs mere

Accu-Chek Compact og Accu-Chek Compact Plus systemets nøjagtighed og præcision I. NØJAGTIGHED. Indledning. Metode

Accu-Chek Compact og Accu-Chek Compact Plus systemets nøjagtighed og præcision I. NØJAGTIGHED. Indledning. Metode Accu-Chek Compact og Accu-Chek Compact Plus systemets nøjagtighed og præcision I. NØJAGTIGHED Systemets nøjagtighed er vurderet i henhold til ISO 15197. Indledning Formålet med denne undersøgelse var at

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 20 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

Misbrugsanalyser for Cannabis - teori og anvendelse

Misbrugsanalyser for Cannabis - teori og anvendelse Misbrugsanalyser for Cannabis - teori og anvendelse Torben Breindahl Hospitalskemiker, cand. scient., Klinisk Biokemisk Afdeling, Sygehus Vendsyssel Screening og verifikation Klinisk Biokemisk Afdeling,

Læs mere

Terminer Kontinuerlig brug med månedlig indrapportering af resultater.

Terminer Kontinuerlig brug med månedlig indrapportering af resultater. Pakningsvedlæg, version 7 HK07 Biokemi, Human langtidskontrol Januar 2012 HK07 Biochemistry Human Longterm EQA serum Programkode: 2069 DK Formål HK07 er et eksternt humant kvalitetskontrolmateriale, EQA-materiale,

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19763 P-Ferritin;massek.

Validitetserklæring for NPU19763 P-Ferritin;massek. Valideringsperiode: December 2010 Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur Serienummer:

Læs mere

Fremgangsmåde Efterfyld aldrig kuvetten! Dette skal gøres senest 40 sekunder efter, at kuvetten er fyldt! Kuvetten må ikke genmåles!

Fremgangsmåde Efterfyld aldrig kuvetten! Dette skal gøres senest 40 sekunder efter, at kuvetten er fyldt! Kuvetten må ikke genmåles! DK HemoCue Glucose 201 Microcuvettes og HemoCue Glucose 201 Analyzer HemoCue Glucose 201 Microcuvettes er designet til brug i HemoCue Glucose 201 Analyzer, HemoCue Glucose 201 + Analyzer og HemoCue Glucose

Læs mere

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin 1. PÅTÆNKT ANVENDELSE Legionær sygdommen er forårsaget af Legionella pneumophila og er en akut

Læs mere

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. - [DK] - 2015/01 Indholdsfortegnelse Access HIV combo QC4 & QC5 1 Tilsigtet brug...

Læs mere

Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning. Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d.

Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning. Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d. Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d. Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg Hospital Antal analysesvar per år fra KBA BBH

Læs mere

DSKB efterårsmøde 6. november 2015

DSKB efterårsmøde 6. november 2015 DSKB efterårsmøde 6. november 2015 Søren Ladefoged overlæge, dr.med. ph.d. Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri

Læs mere

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf DA OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf 150841-0 følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) M Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822

PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822 PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822 KVALITATIV PÅVISNING AF IgM-ANTISTOFFER MOD HSV 1+2 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE 1. FORMÅL Platelia HSV 1+2 IgM er en immunanalyse, der anvender

Læs mere

Osteoporose er karakteriseret ved nedsat knoglemasse (bone mineral content (BMC) og

Osteoporose er karakteriseret ved nedsat knoglemasse (bone mineral content (BMC) og Patogenese v/bente L Langdahl og Mette Hitz Osteoporose er karakteriseret ved nedsat knoglemasse (bone mineral content (BMC) og bone mineral density (BMD)) og ændringer i den mikroskopiske arkitektur i

Læs mere

XL665- CONJUGATE DILUENT 3.2. B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR CAL. B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR QC CONTROL 1

XL665- CONJUGATE DILUENT 3.2. B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR CAL. B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR QC CONTROL 1 kun til professionel Dato 06.02.2008 Betjeningsvejledning B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR B R A H M S og B R A H M S PCT er registrerede varemærker, der ejes af B R A H M S Aktiengesellschaft. Øvrige

Læs mere

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk.

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk. Valideringsperiode: Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN HALOCUR 0,5 mg/ml oral opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2.1 Aktiv(e) stof(fer) Halofuginon base (som laktat) 0,50 mg /ml 2.2 Hjælpestof(fer),

Læs mere

Synovasure PJI lateral flow-testkit

Synovasure PJI lateral flow-testkit Synovasure PJI lateral flow-testkit Alfa-defensintest til detektion af infektion omkring implanterede ledproteser Forhandler Gå ind på www.cddiagnostics.com for at få yderligere produktoplysninger Brugere

Læs mere

CREJ2. Kreatinin Jaffé gen.2 (kompenseret) Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes

CREJ2. Kreatinin Jaffé gen.2 (kompenseret) Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes Ordreinformation 05401755 190 Creatinine Jaffé Gen.2 (compensated) (4 100 tests) cobas c 111 10759350 190 Calibrator f.a.s. (12 3 ml) Kode 401 10759350 360 Calibrator f.a.s. (12 3 ml, i USA) Kode 401 12149435

Læs mere

CREP2. Kreatinin plus ver.2 Ordreinformation. Substrater

CREP2. Kreatinin plus ver.2 Ordreinformation. Substrater Ordreinformation REF CONTENT 03263991 190 Creatinine plus ver.2 (250 tests) System-ID 07 6612 7 10759350 190 Calibrator f.a.s. (12 3 ml) System-ID 07 3718 6 10759350 360 Calibrator f.a.s. (12 3 ml, i USA)

Læs mere

QuikRead CRP fra ORION Diagnostica A/S. Rapport fra en afprøvning i regi af SKUP

QuikRead CRP fra ORION Diagnostica A/S. Rapport fra en afprøvning i regi af SKUP QuikRead CRP fra ORION Diagnostica A/S Rapport fra en afprøvning i regi af SKUP Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUME........................................................... 2 PLANLÆGNING.....................................................

Læs mere

UREA/BUN. Kinetisk UV-analyse til carbamid/carbamid-nitrogen (BUN) Ordreinformation

UREA/BUN. Kinetisk UV-analyse til carbamid/carbamid-nitrogen (BUN) Ordreinformation Ordreinformation REF CONTENT Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes 11729691 216 Kinetic UV assay for urea/urea nitrogen ([1] 6 x 66 ml, [2] 6 x 43 ml) Roche/Hitachi

Læs mere

Metodeblad for HbA1C på Tosoh

Metodeblad for HbA1C på Tosoh Quality Sheet Metodeblad for HbA1C på Tosoh C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale Prøvehåndtering og forsendelse

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Metodeblad for P-GAD65- Ab

Metodeblad for P-GAD65- Ab Sheet Metodeblad for P-GAD65- Ab C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Glutamatdecarboxylase(GAD65)-antistof;arb.stofk. Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske

Læs mere

Validering af P-TSH, P-T3 og P-FT4 udført på. Immulite 2500

Validering af P-TSH, P-T3 og P-FT4 udført på. Immulite 2500 Professionsbachelorprojekt 2010 Ved: Bioanalytikeruddannelsen København Metropol Validering af P-TSH, P-T3 og P-FT4 udført på Immulite 2500 Immulite 2500. [1] Udarbejdet af: Watfaa Saad Majeed, 28.04.1985

Læs mere

Analyserapport nr

Analyserapport nr ApodanNordic A/S Att. Heine Dalsgaard Legravsvej 63 2300 København S Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Analyserapport

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Ingelvac CircoFLEX injektionvæske, suspension til grise 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En dosis à 1 ml inaktiveret vaccine indeholder: Aktivt

Læs mere

Nyretransplantation i Danmark

Nyretransplantation i Danmark Nyretransplantation i Danmark Udredning og efterbehandling Henrik Birn Overlæge Nyremedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital Formålet med nyretransplantation Bedre livskvalitet velvære og frihed

Læs mere

Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet

Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet 1. Formål Formålet med notat er at beskrive hvilke kvalitetsparametre, laboratorierne skal anvende til dokumentation af analysekvalitet,

Læs mere

Evaluering af Soltimer

Evaluering af Soltimer DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-16 Evaluering af Soltimer Maja Kjørup Nielsen Juni 2001 København 2001 ISSN 0906-897X (Online 1399-1388) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Beregning

Læs mere

Validitetserklæring for NPU04073 P-Homocystein;stofk.

Validitetserklæring for NPU04073 P-Homocystein;stofk. Valideringsperiode: April Maj 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Multipel Endokrin Neoplasi 1 (MEN1) Patientinformation

Multipel Endokrin Neoplasi 1 (MEN1) Patientinformation Multipel Endokrin Neoplasi 1 (MEN1) Patientinformation MEN1 er en arvelig sygdom, hvor der påvises en eller flere knuder (tumorer) i hormonproducerende kirtler. MEN1 er en sjælden lidelse, som rammer mænd

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 4.5 Biologisk effektmonitering - muslinger Jakob Strand Ingela Dahllöf Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 4.5-1 Indhold

Læs mere

Sundhedseffekter. Vedligeholdelse af muskelmassen hos ældre

Sundhedseffekter. Vedligeholdelse af muskelmassen hos ældre Sundhedseffekter Vedligeholdelse af muskelmassen hos ældre Der er evidens for at antage, at mælk og mejeriprodukter potentielt bidrager til at opretholde muskelmasse og muskelfunktion hos ældre mennesker.

Læs mere