Mødet blev holdt fredag den 03. maj 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:35.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødet blev holdt fredag den 03. maj 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:35."

Transkript

1 ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget Møde nr. 42 Mødet blev holdt fredag den 03. maj 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:35. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Susan Lund Andersen (F), Bruno Juel Pedersen (V) Afbud: Næstformand Poul Albrechtsen (O), Bitten Bloch (UP) 1. Bemærkninger til dagsordenen Meddelelser Godkendelse af den sociale rammeaftale udviklingsstrategi Foretræde for Sundheds og Velfærdsudvalget Emner til Sundheds og Velfærdsudvalget Status implementering revideret kvalitetsstandard rengøring og bad Embedslægetilsyn Allerød Kommune Årsrapport Uanmeldt tilsyn fra BDO Kommunernes Revision plejecentrene Status over klager Opgørelse magtanvendelse Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra regnskab 2012 til 2013 ansøgning om tillægsbevilling til budget Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2012 til 2013 ansøgning om tillægsbevilling Genoptræning tilbud og serviceniveau Anskaffelse af areal (åben version)... 29

2 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj SUNDHEDS OG VELFÆRDSUDVALGET Bemærkninger til dagsordenen Sagsnr.: 13/39 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Nej Bilag Beslutning Sundheds og Velfærdsudvalget den Fraværende Nej Poul Albrechtsen Bitten Bloch

3 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj SUNDHEDS OG VELFÆRDSUDVALGET Meddelelser Sagsnr.: 13/41 Punkttype Tema Status for Plejecenter Skovvang Inspirationsbolig velfærdsteknologi, Rudersdal Kommune, Teglporten omtalt i Frederiksborg Amts Avis den 11. april 2013 Invitation fra Embedsmandsudvalget for Sundhed i KKR til kommunernes sundhedsudvalg den 12. juni 2013 kl i Festsalen i De Gamles by vedrørende tværkommunale samarbejder på sundhedsområdet, arbejdet med Sundhedsaftale 3, KL oplæg om ny økonomiaftale og sundhed. Henvendelse fra Ældre Sagen, Allerød omkring møde med Sundheds og Velfærdsudvalget. Sagsbeskrivelse Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Nej Bilag Beslutning Sundheds og Velfærdsudvalget Nej Til efterretning, idet Ældre Sagen Allerød inviteres til møde med Sundheds og Velfærdsudvalget den 7. juni 2013.

4 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj den Fraværende Poul Albrechtsen Bitten Bloch

5 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj SUNDHEDS OG VELFÆRDSUDVALGET Godkendelse af den sociale rammeaftale udviklingsstrategi 2014 Sagsnr.: 11/13781 Punkttype Tema Beslutning Folketinget vedtog marts 2011 en ændring af lovgrundlaget for de sociale rammeaftaler, som betyder at kommunerne har overtaget koordineringsansvaret fra regionen. Rammeaftalen skal årligt til politisk godkendelse i kommunen. Rammeaftalen består i henhold til den nye bekendtgørelse for området af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. KKR Hovedstaden drøftede den vedlagte udviklingsstrategi for 2014 den 16. april 2013 og anbefalede strategien til godkendelse i kommunalbestyrelserne inden den 31. maj Styringsaftalen for 2014 vil blive behandlet senere i 2013 og sendes derefter til politisk godkendelse i kommunerne. Sagen skal afgøres i byrådet efter indstilling fra Børneudvalget og Sundheds og Velfærdsudvalget. Sagsbeskrivelse Kommunerne overtog fra marts 2011 og april 2012 henholdsvis ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Dermed fik kommunerne også ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale for det specialiserede social og specialundervisningsområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Udviklingsstrategien for 2014 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, og er gældende for perioden 1. januar 2014 til 31. december Tilbud omfattet af Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2014: De højt specialiserede og de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen Tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov Tilbud til borgere, som kræver et stort befolkningsgrundlag for, at tilbuddet kan drives rentabelt og med høj faglighed. Alle regionsdrevne tilbud i hovedstadsregionen.

6 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj Nedenfor opsummeres udvalgte centrale konklusioner og fokusområder fra Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning i Rammeaftale for Der er i hovedstadsregionen en særlig opmærksomhed på de mest specialiserede tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien. Disse tilbud bliver fulgt løbende af en særligt nedsat task force. Derudover opstilles der blandt andet fælleskommunale procedurer i Styringsaftale 2014, som kan hjælpe med, at de mest specialiserede kompetencer bevares og udvikles i regionen. Kommunerne i hovedstadsregionen forventer generelt en stigning i antallet af borgere inden for målgrupperne børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser (såsom ADHD og autisme) samt voksne med stofmisbrug og voksne med sindslidelse. Det specialiserede socialområde i hovedstadsregionen er præget af strategier om inklusion og hjemtagning af borgere fra døgntilbud til typisk mindre indgribende tilbud i nærmiljøet. De børn, unge og voksne, som kommunerne vurderer, har behov for de højt specialiserede tilbud (omfattet af Udviklingsstrategien), er i de fleste tilfælde borgere med de sværeste vanskeligheder og med de mest specialiserede behandlings og plejebehov. Der er behov for løbende tilpasning og nytænkning af tilbudsviften inden for de højt specialiserede tilbud, der imødekommer udviklingen inden for målgrupperne og inden for den kommunale organisering og tilrettelæggelse af indsatserne på området. At sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser, så alle kommuner til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer. At skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet, behov for pladser samt takstog udgiftsudvikling. At sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer på særlige områder anvendes hensigtsmæssigt.

7 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj Med baggrund i ovenstående konklusioner er der for 2014 udvalgt følgende to fokusområder for den tværkommunale koordination i KKRregi: 1. Der sættes særligt fokus på den stigende tilgang inden for målgrupperne børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser, stofmisbrug samt sindslidelse. Dette fokus bliver udmøntet i behandlingen af det særlige tema for 2014 om ungeområdet 2. Der vil være en særlig tværkommunal opmærksomhed på, hvordan de højt specialiserede tilbud i Udviklingsstrategien udvikler sig. Herunder vil der være fokus på tilbuddenes fleksibilitet og løbende tilpasning til udviklingen i målgruppernes behov og kommunernes efterspørgsel. Denne særlige opmærksomhed udmøntes via et særligt fokus i de analyser, der gennemføres i rammeaftaleregi og i den løbende opfølgning på de mest specialiserede tilbud i Udviklingsstrategien. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2014 samt tilhørende bilag (bilag 17) kan findes som særskilte dokumenter på den fælleskommunale hjemmeside Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller den vedlagte udviklingsstrategi for 2014 godkendt i Børneudvalget og byrådet. Der er ingen konsekvenser for Allerød Kommune Der er ingen økonomiske konsekvenser for Allerød Kommune Handicapråd Bilag Udviklingsstrategi til Rammeaftale 2014 Opsummering af konklusioner og anbefalinger Udviklingsstrategi 2014 Beslutning Sundheds og Velfærdsudvalget den Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Børneudvalget og byrådet. Poul Albrechtsen (O) afbud Bitten Bloch (UP) afbud Fraværende Poul Albrechtsen

8 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj Bitten Bloch

9 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj SUNDHEDS OG VELFÆRDSUDVALGET Foretræde for Sundheds og Velfærdsudvalget Sagsnr.: 13/6524 Punkttype Orientering Tema Pårørende til borger på plejecenter har bedt om foretræde for Sundheds og Velfærdsudvalget. Sagsbeskrivelse Udvalgsformand Jesper Hammer, har godkendt at borger til pårørende til borger på Engholm Plejecenter får foretræde for udvalget til mødet den 3. maj 2013 og pågældende er indbudt til kl Mødet forventes at vare 20 minutter. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Dialog/høring Bilag Beslutning Sundheds og Velfærdsudvalget den Fraværende Nej Udvalget tog orienteringen til efterretning. Poul Albrechtsen Bitten Bloch

10 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj SUNDHEDS OG VELFÆRDSUDVALGET Emner til Sundheds og Velfærdsudvalget Sagsnr.: 13/6945 Punkttype Tema Beslutning Udvalgsformand Jesper Hammer ønsker, at Sundheds og Velfærdsudvalget drøfter forslag til emner som eventuelt kan indgå i udvalgets prioritering til budget Sagsbeskrivelse I forlængelse af Økonomiudvalgets behandling af ønsker til budgettet den 1. februar 2013 ønsker Jesper Hammer en drøftelse i udvalget med henblik på eventuelt videre arbejde og prioritering af forslag Forslagene til drøftelse i Sundheds og Velfærdsudvalget er: 1. Etablering af et Frivillig Center i Allerød Kommune: 2. Etablering af Pensionist Service tilbud 3. IT og ældre: Kurser i håndtering af digitalisering og evt. låne PC"er til ældre (og evt. andre) Inspiration til de enkelte forslag er henvist herunder: Herning Frivilligcenter; FrivilligCenter Haderslev; Frivilligcenter Aarhus; Frivilligcenter Hillerød Pensionistservice Odense Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter og eventuelt prioriterer forslagene med henblik på en uddybning i forbindelse med udarbejdelse af en konkret sag Afledte konsekvenser Konsekvenserne afklares nærmere i forhold til de enkelte forslag Økonomi og finansiering Økonomien afklares nærmere ved et eller flere af forslagene Dialog/høring Bilag Nej

11 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj Beslutning Sundheds og Velfærdsudvalget den Fraværende Udvalget godkendte, at Forvaltningen arbejder videre med de tre forslag med henblik på uddybning af sagerne i Sundheds og Velfærdsudvalget. Poul Albrechtsen Bitten Bloch

12 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj SUNDHEDS OG VELFÆRDSUDVALGET Status implementering revideret kvalitetsstandard rengøring og bad Sagsnr.: 12/10359 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Orientering Udvalget orienteres om status for revisitering og implementering af nyt serviceniveau for rengøring og bad. Byrådet besluttede den 30. august 2012 at øge serviceniveauet på ældreområdet, idet de økonomiske konsekvenser skulle indarbejdes i budget Således blev nedenstående besluttet: Visitation til bad sker på baggrund af en konkret, faglig og individuel vurdering. Revisitation sker samtidigt med at der foretages revisitation til ændret serviceniveau på praktisk hjælp til rengøring fra hver 3. til hver 2. uge. Af sagen fremgik det, at det ændrede serviceniveau forudsatte flere personaleressourcer i visitationen og på ældreområdet. Forvaltningen vurderede at visitation og implementering kunne ske over en periode på 46 måneder efter endelig byrådsbeslutning. Den endelige byrådsbeslutning forelå den 11. oktober 2012 med godkendelse af budgettet Denne plan er fulgt og status er nu, at der i alt er revisiteret 342 hjemmeboende borgere. Antallet af borgere ændrer sig løbende, da der er borgere, der er flyttet i plejebolig eller afgået ved døden i perioden. Desuden er der kommet nye borgere til, som naturligvis er visiteret i henhold til det nye serviceniveau. Visitationen har revisiteret borgere, som både er visiteret til bad og rengøring først i forløbet. Fra medio april 2013 mangler der revisitation af cirka 80 borgere, og hele revisitationsopgaven forventes at være afsluttet i løbet af ca. en måned. På plejecentrene er alle borgere blevet revisiteret til bad. I alt er ca. 55 (42 %) visiteret til bad minimum to gange ugentligt. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

13 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj Dialog/høring Ældreråd og handicapråd. Der forelå høringssvar fra ældrerådet, taget til efterretning. Bilag Beslutning Sundheds og Velfærdsudvalget den Fraværende Nej Udvalget tog orienteringen til efterretning. Poul Albrechtsen Bitten Bloch

14 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj SUNDHEDS OG VELFÆRDSUDVALGET Embedslægetilsyn Allerød Kommune Årsrapport 2012 Sagsnr.: 12/12600 Punkttype Orientering Tema Udvalget orienteres om embedslægens samlede årsrapport for Allerød Kommune har modtaget Sundhedsstyrelsens samlede rapport fra tilsyn med plejecentrene i Allerød Kommune Sagsbeskrivelse Sundhedsstyrelsen ved Embedslægerne gennemførte i 2012 uanmeldt tilsyn på plejecentrene Engholm, Mimosen og Lyngehus. I lighed med de tidligere fremlagte tilsynsrapporter fra tilsynene i 2012 beskriver den samlede rapport, at sundhedsforholdene generelt har været tilfredsstillende på plejecentrene Mimosen og Lyngehus. De fejl og mangler der blev fundet ved tilsynene, indebar en meget ringe risiko for patientsikkerheden. På plejecenter Engholm blev der ifølge rapporten fundet alvorlige fejl og mangler, som indebar stor risiko for patientsikkerheden, i relation til medicinhåndteringen og dokumentation af patientrettigheder. Plejecenter Engholm blev anmodet om at fremsende en handleplan for, hvorledes de ville efterleve Sundhedsstyrelsens krav, og der blev efterfølgende planlagt og gennemført et opfølgende tilsynsbesøg. Ældre og Sundheds myndighedsafdeling afholdte et uanmeldt tilsyn på plejecenter Engholm, hvor det blev vurderet, at der blev arbejdet konstruktivt i forhold til handleplanen. Ved det opfølgende tilsyn ved Embedslægerne blev det vurderet, at plejecentret havde arbejdet konstruktiv og målrettet med at følge op på de krav, der blev givet ved det ordinære tilsyn og tilsynet var dermed at betragte som tilfredsstillende. På plejecentrene Mimosen og Lyngehus var der så få fejl og mangler, at der ikke skal gennemføres tilsyn i Efter Sundhedsstyrelsens tilsyn har Ældre og Sundheds myndighedsafdeling afholdt anmeldt tilsyn. Her blev de anførte forhold gennemgået, og der blev fulgt op på arbejdsgange og praksis på de tre plejecentre.

15 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Ældreråd og handicapråd Der forelå høringssvar fra ældrerådet, taget til efterretning. Bilag Kommunal årssrapport 2012 Beslutning Sundheds og Velfærdsudvalget den Fraværende Udvalget tog orienteringen til efterretning. Poul Albrechtsen Bitten Bloch

16 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj SUNDHEDS OG VELFÆRDSUDVALGET Uanmeldt tilsyn fra BDO Kommunernes Revision plejecentrene 2013 Sagsnr.: 13/5646 Punkttype Tema Orientering Udvalget orienteres om gennemført uanmeldt tilsyn af BDO Kommunernes Revision på plejecentrene i Allerød Kommune Sagsbeskrivelse BDO Kommunernes Revision har i de første måneder af 2013 gennemført uanmeldt tilsyn på plejecentrene Mimosen, Lyngehus og Engholm. Tilsynene med de tre plejecentre viser følgende konklusioner: Alle plejecentrene blev placeret i den bedste kategori: Godkendt, som kendetegnes ved at forholdene på plejecentrene vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. Tilsynet gav anledning til følgende anbefalinger i forhold til plejecentrenes fremadrettede udvikling: Mimosen: Anbefalinger: At sikre, at alle døgnrytmeplaner fremstår handlevejledende og individuelt beskrevet i forhold til beboernes behov for psykisk pleje og omsorg. Lyngehus: Anbefalinger: At sikre at døgnrytmeplaner fremstår mere handlevejledende og individuelt beskrevet, samt at medarbejdernes viden og indsigt i vigtige detaljer beskrives i døgnrytmeplanerne. Endvidere blev det anbefalet at sikre, at der er udarbejdet livshistorier på alle de beboere, der måtte ønske at bidrage til en sådan. Der noteres i journalen, hvis beboeren ikke ønsker at medvirke til beskrivelse af livshistorien. Endelig blev det anbefalet, at sikre at der udarbejdes APV i forhold til alle beboere og at disse ajourføres, når der opstår ændringer i forhold hertil. Engholm: Anbefalinger: At sikre at alle døgnrytmeplaner fremstår handlevejledende og individuelt beskrevet i forhold til tilrettelæggelsen af plejen og omsorgen for beboerne og ligeledes i forhold til den psykiske pleje og omsorg. Sikre at alle døgnrytmeplaner indeholder en fyldestgørende og ajourført beskrivelse af beboerens behov og ressourcer i forhold til Aktivitet og træning.

17 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj Det er myndighedsafdelingens ansvar at følge op på tilsynene. På baggrund af ovenstående har hver virksomhed udarbejdet en handleplan for de ovenstående anbefalinger. Anbefalingerne behandles igen på det planlagte anmeldte tilsyn i november Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Ældreråd og handicapråd. Der forelå høringssvar fra ældrerådet, taget til efterretning. Bilag Tilsynsrapport plejecenter Mimosen Tilsynsrapport plejecenter Lyngehus 2013 Tilsynsrapport plejecenter Engholm 2013 Handleplan for BDO tilsyn Mimosen 2013 Handleplan for BDO tilsyn Lyngehus 2013 Handleplan for BDO tilsyn Engholm 2013 Beslutning Sundheds og Velfærdsudvalget den Fraværende Udvalget tog orienteringen til efterretning. Poul Albrechtsen Bitten Bloch

18 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj SUNDHEDS OG VELFÆRDSUDVALGET Status over klager 2012 Sagsnr.: 13/5161 Punkttype Tema Orientering Udvalget orienteres om klager indgået i 2012 over afgørelser i henhold til Serviceloven på områderne: Personlig pleje og praktisk hjælp, hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til køb af bil, boligændringer og ældre og plejeboliger. Sundheds og Velfærdsudvalget besluttede på mødet den 10. august 2010, at Forvaltningen orienterer om antallet af klager en gang årligt. Sagsbeskrivelse Alle kommunens afgørelser efter Lov om Social Service fremsendes med vejledning om klagevejledning. Kommunens afgørelser kan indklages til Det Sociale Nævn. I 2012 har Ældre og Sundhed modtaget i alt 19 klager. I 2011 var antallet af klager 16. Alle klagerne er revurderet af kommunens visitation. I 2012 fik én borger ændret sin afgørelse, tre borgere ønskede ikke at gå videre med sagen og 15 borgere ønskede sagen indbragt for Det Sociale Nævn. Af de 15 klager, har Det Sociale Nævn givet én borger medhold, mens kommunen har fået medhold i 6 klager. Der afventes svar fra Det Sociale Nævn på 8 klager. I Det Sociale Nævn er sagsbehandlingstiden gennemsnitligt over 8 måneder. Følgende 19 klager er behandlet, indhold og status fremgår nedenfor: Der har været indgivet 3 klager over afgørelser vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp. En borger fik ændret sin afgørelse efter revurdering, en borger valgte alligevel at tage imod træning frem for hjælp, og en borger ønskede ikke sagen i nævnet. Der har været indgivet 8 klager over afgørelser vedrørende hjælpemidler. Heraf er 5 klager over afslag på genbrugshjælpemidler, heraf er de tre afgjort i Det Sociale Nævn med medhold til kommunen. Der afventes fortsat svar på de sidste to. De tre resterende klager er over afslag på kropsbårne hjælpemidler. Én borger har fået medhold i sin klage i Det Sociale Nævn. Der afventes fortsat svar på de sidste to.

19 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj Der har været indgivet en klage over en afgørelse vedrørende forbrugsgoder. Der afventes fortsat svar fra Det Sociale Nævn. Der har været indgivet tre klager over afgørelser vedrørende støtte til køb af bil. Det Sociale Nævn har givet kommunalt medhold i de to klager. I den sidste sag har borgeren trukket sin klage. Der har været indgivet to klager over afgørelser vedrørende boligændringer. Det Sociale Nævn har givet kommunalt medhold i den ene klage, og der afventes fortsat svar på den anden. Der har været indgivet to klager over afslag på ældreboliger. Der afventes svar fra Det Sociale Nævn på begge klager. Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Ældreråd og handicapråd. Der forelå høringssvar fra ældrerådet, taget til efterretning Bilag Beslutning Sundheds og Velfærdsudvalget den Fraværende Bilag Orientering om klager i 2012 bilag Udvalget tog orienteringen til efterretning. Poul Albrechtsen Bitten Bloch

20 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj SUNDHEDS OG VELFÆRDSUDVALGET Opgørelse magtanvendelse 2012 Sagsnr.: 13/6125 Punkttype Orientering Tema Udvalget orienteres om magtanvendelse og værgesager i Ifølge Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, herunder pædagogiske principper 15, stk. 2, skal der en gang årligt forelægges en beretning om magtanvendelse og andre indgreb i den personlige frihed til det poliske udvalg. Sagsbeskrivelse Formålet med lovgivningen om magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten (Lov om Social Service ) er at begrænse magtanvendelse til det absolut nødvendige. I det omsorgs og plejemæssige arbejde med borgere med alvorlige psykiske lidelser, som f.eks. demens, er det uundgåeligt, at der opstår situationer, hvor magtanvendelse overfor borgere vil blive anvendt af hensyn til borgerens sikkerhed og personalets omsorgspligt. Nogle former for magtanvendelse, fx fastholdelse i hygiejnesituationer, kan og skal der søges om tilladelse til på forhånd i Ældre og Sundhed. Det skal registreres hver gang, foranstaltningen tages i anvendelse, selvom der er givet tilladelse. De akut opståede magtanvendelsessituationer, der ikke kan søges om på forhånd, skal indberettes efterfølgende. I nogle tilfælde er det nødvendigt, at en svært demensramt borger må have en værge. I de fleste tilfælde kan et nært familiemedlem varetage denne funktion via aftale i Statsforvaltningen, men i andre tilfælde må kommunen søge om beskikkelse af en uvildig værge. Det er typisk i tilfælde, hvor borgeren ikke har familie. Godkendt magtanvendelse 2012 Der er tre borgere, hvor der, i henhold til 126, stk. 2, er givet tilladelse til fastholdelse i hygiejnesituationer. Foranstaltningen er taget i alt 404 gange, henholdsvis 24, 107 og 273 gange hos de tre borgere. I alt 404 gange. I 2011 var antallet af godkendte magtanvendelser i alt 324 gange. Ikke godkendt magtanvendelse 2012 Der er indberettet anvendelse af ikke godkendt magtanvendelse i alt 32 gange. Heraf er de 7 akut fastholdelse i hygiejnesituation, og de 25 gange er hos en borger, der er blevet tilbageholdt/ført tilbage til sin

21 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj bolig. I 2011 blev der indberettet akut fastholdelse i bolig 6 gange. Værgemål 2012 Der er søgt værgemål til to borgere i Den ene er afgjort ved et retsmøde, og der afventes yderligere tilladelse fra Det sociale Nævn til flytning af pågældende borger til egnet bolig. Den anden borger er psykisk syg, hvor værgemålet afgøres ultimo maj I begge tilfælde er det gået rettens vej, da de pågældende har modsat sig værgemålet. I 2011 blev der ansøgt om 3 værgemål, hvoraf 1 ophørte grundet forbedret tilstand hos borger. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Ældreråd og handicapråd. Der forelå høringssvar fra ældrerådet, taget til efterretning. Bilag Beslutning Sundheds og Velfærdsudvalget den Fraværende Nej Udvalget tog orienteringen til efterretning. Poul Albrechtsen Bitten Bloch

22 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj SUNDHEDS OG VELFÆRDSUDVALGET Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra regnskab 2012 til 2013 ansøgning om tillægsbevilling til budget 2013 Sagsnr.: 13/5599 Punkttype Tema Beslutning. Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra regnskabsår Direktionen anbefaler, at der gives en tillægsbevilling, således at der overføres et overskud på 26,8 mio. kr. i uforbrugte servicebevillinger til budget Fagudvalg samt Økonomiudvalget skal foretage indstilling til byrådet. Sagsbeskrivelse Regnskab 2012 resulterede i uforbrugte driftsbevillinger på 27,1 mio. kr. Der er uforbrugte serviceudgifter på 41,1 mio. kr., hvoraf 26,8 mio. kr. søges overført til Et restbudget på 14,5 mio. kr. vedrørende serviceudgifter overføres således ikke til Ligeledes overføres uforbrugte øvrige driftsbevillinger (ikke serviceudgifter) på 14,0 mio. kr. ikke til I alt overføres 0,4 mio. kr. af det samlede restbudget vedr. driftsbevillinger således ikke til Servicerammen var i 2012 på 1.091,8 mio. kr. (19,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget). Eftersom forbruget var på 1.069,9 mio. kr., er den manglende udnyttelse af servicerammen på 21,9 mio. kr. Den manglende udnyttelse af servicerammen er således mindre end restbudgettet for serviceudgifterne på 41,1 mio. kr. Ifølge Principper for økonomisk styring sker der en automatisk overførsel af uforbrugte serviceudgifter, idet der dog som hovedregel maksimalt kan overføres et overskud på 2 % af budgettet. Underskud derimod overføres fuld ud for at sikre økonomisk ansvarlighed. Direktionen anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på i alt 26,8 mio. kr. i Overførselsbeløbet 2012/2013 fordeler sig på følgende måde; Til serviceudgifter: 20,0 mio. kr. (overskud på 22,1 mio. kr. og underskud på 2,1 mio. kr.) Til anlæg: 6,7 mio. kr. De uforbrugte driftsbevillinger, der ønskes overført til 2013, fordeler sig på de politiske udvalg på følgende måde; BØU SKU

23 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj SVU TPU KMU KIU EBU ØU I alt Et antal virksomheder/afdelinger/stabe har søgt om dispensation fra overførselsreglerne. En del af disse ansøgninger anbefales i mødekommet, eftersom disse vedrører væsentlige ændrede forhold i 2012 i forhold til budgetforudsætningerne eller forhold, som har resulteret i en tidsforskydning, således at der først i 2013 vil ske betaling for dispositioner foretaget i Nedenfor fremgår hvem der har ansøgt om dispensation, samt hvilke ansøgninger der anbefales imødekommet; Imødekommet Vestre hus Tandplejen Ungdomsskolen Musikskolen Skole og Kultur Natur og Miljø Økonomi og It Ikke imødekommet Rønneholtparkens Vuggestue Skovbørnehaven Skovsneppen Børnehuset Grøftekanten Børnehuset Søageren Børnehuset Blommehaven Multihuset Hobitten Hjemmeplejen 14 virksomheder og tre afdelinger i forvaltningen har i regnskab 2012 negative restbudgetter (underskud). Underskuddene i to af afdelingerne i forvaltningen skyldes dog, at forholdene i 2012 har været væsentlig anderledes end forudsat. Disse er derfor ansøgt eftergivet. Direktionen anbefaler, at disse to underskud eftergives som ansøgt, mens de øvrige underskud overføres fuldt ud efter reglerne. De 14 virksomheder og den ene afdeling i forvaltningen overfører herefter 2,1 mio. kr. i underskud fra 2012 til Af vedlagte notat fremgår reglerne for overførsel samt specifikationen af de enkelte overførselsbeløb på politiske udvalg forvaltningen og virksomhederne afdelingerne og stabe

24 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj Bemærkninger vedrørende de nævnte ansøgninger om dispensation fra reglerne, fremgår ligeledes af notatet det samme gør begrundelser, hvorvidt ansøgningerne anbefales imødekommet. Administrationens forslag Direktionen anbefaler; at fagudvalgene og Økonomiudvalget indstiller, at der gives tillægsbevillinger på deres respektive områder svarende til beløbene i vedlagte notat at Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der i budget 2013 gives tillægsbevillinger på 20,0 mio. kr. i driftsudgifter og 6,7 mio. kr. i anlægsudgifter i alt tillægsbevillinger på 26,8 mio. kr. Afledte konsekvenser De opgjorte overførsler af uforbrugte driftsbevillinger fra 2012 må samlet set forventes at indebære et øget forbrug af serviceudgifter i Imidlertid må der forventes, at der også bliver overført uforbrugte driftsbevillinger til Dette indarbejdes i det forventede regnskab pr. 31. marts Økonomi og finansiering Der søges en tillægsbevilling på i alt 26,8 mio. kr. i 2013, hvoraf 6,7 mio. kr. gives som anlægsbevilling og 20,0 mio. kr. gives som driftsbevilling til serviceudgifter. Beløbet finansieres af kassebeholdningen. Dialog/høring Bilag Uforbrugte driftsbevillinger regnskab 2012 notat.pdf Beslutning Erhvervs Forvaltningens forslag indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd. og Beskæftigelsesudvalget den Beslutning Sundhedsog Velfærdsudvalget den Fraværende Forvaltningens forslag indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd Poul Albrechtsen (O) afbud Bitten Bloch (UP) afbud Poul Albrechtsen Bitten Bloch

25 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj SUNDHEDS OG VELFÆRDSUDVALGET Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2012 til 2013 ansøgning om tillægsbevilling Sagsnr.: 13/4283 Punkttype Tema Beslutning. Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb og anlægsdriftsbevillinger fra regnskabsår 2012 til Direktionen anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på i alt netto 83,8 mio. kr. som vedrører overførsel af ikkeforbrugte rådighedsbeløb og anlægsbevillinger fra regnskabsår Fagudvalg samt Økonomiudvalget skal foretage indstilling til byrådet. Sagsbeskrivelse Regnskab 2012 resulterede i uforbrugte anlægsbevillinger og rådighedsbeløb på 92,9 mio. kr. hvoraf 83,8 mio. kr. søges overført til Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb er som udgangspunkt etårige, men anlægsprojekter vil ofte løbe over flere år. Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger og rådighedsbeløb mellem regnskabsårene foretages med henblik på at færdiggøre politisk vedtagne anlægsprojekter. I henhold til principper for økonomisk styring er hovedreglen, at der er fuld overførselsadgang for både overskud og underskud mellem årene, indtil der er aflagt anlægsregnskab for det afsluttede anlægsprojekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab skal mer eller mindreforbrug i forhold til anlægsbevillingen forklares. Ifølge principper for økonomisk styring skal den anlægsansvarlige løbende foretage budgetopfølgning og ansøge om tillægsbevilling, såfremt der forventes væsentlige mer eller mindreudgifter i anlægsprojektet. Direktionen anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på netto 83,8 mio. kr. i De uforbrugte anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, der ønskes overført til 2013, fordeler sig således på de politiske udvalg: Børneudvalget Skoleudvalget Sundheds og Velfærdsudvalget Teknik og Planudvalget Klima og Miljøudvalget

26 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj Kultur og Idrætsudvalget Økonomiudvalget I alt De enkelte anlægsprojekter er specificeret i vedlagte bilag. Der er ingen anlægsbevillinger tilknyttet Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget. Anlægsprojekter, som ikke søges overført til 2013, er ligeledes specificeret i vedlagte bilag. For visse anlægsprojekter er der aflagt anlægsregnskab eller der er ved at blive aflagt anlægsregnskab og for andre søges der ikke om overførsel. Overførsel af ovenstående rådighedsbeløb og anlægsbevillinger betyder, at det korrigerede budget for anlæg i 2013 udgør 167,4 mio. kr. Kommunerne er i 2013 underlagt en samlet anlægsramme på 17,5 mia. kr. Der er p.t. ingen sanktioner vedrørende anlæg i forhold til regnskab Administrationens forslag Direktionen foreslår at fagudvalgene og Økonomiudvalget indstiller, at der gives tillægsbevillinger på deres respektive udvalgsområder svarende til beløbene i vedlagte bilag. at Økonomiudvalget indstiller til byrådet o o o at der i budget 2013 gives tillægsbevillinger på 87,0 mio. kr. i anlægsudgifter og 3,2 mio. kr. i anlægsindtægter, netto set en tillægsbevilling på 83,8 mio. kr. samt at der meddeles en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til Digitaliseringsstrategi I Kvalitetsfondsområder finansieret af det overførte rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. vedr. Digitaliseringsstrategi kvalitetsfondsområder. at 5 anlægsprojekter under Itområdet slås sammen under Økonomiudvalget. Det drejer sig om Digitalisering og kommunikation it på skole og

27 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj institutioner, Digitaliseringsstrategi I kvalitetsfondsområder, ny server, nyt intranet samt Digitaliseringsstrategi I øvrige områder. Samlet overført anlægsbevilling udgør herefter i alt 9,7 mio. kr. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Se ovenfor Dialog/høring Bilag Bilag overførsel anlæg fra 2012 til 2013 Beslutning Sundheds og Velfærdsudvalget den Fraværende Forvaltningens forslag indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Poul Albrechtsen (O) afbud Bitten Bloch (UP) afbud Poul Albrechtsen Bitten Bloch

28 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj SUNDHEDS OG VELFÆRDSUDVALGET Genoptræning tilbud og serviceniveau Sagsnr.: 13/5059 Punkttype Tema Orientering Udvalget har på mødet den 27. november 2012, i forbindelse med kvalitetsstandardernes godkendelse, anmodet om en gennemgang af genoptræningsområdet forud for næste budgetforhandling. Udvalget orienteres om status og udvikling af genoptræningen. Sagsbeskrivelse Genoptræningens hovedydelser er holdtræning, individuel træning og hjælpemiddelbevilling til borgerne i Allerød ifølge de politisk vedtagne kvalitetsstandarder. Endvidere varetages forflytningsundervisning, selvtræning for pensionister, træningstilbud til kommunens medarbejdere ligesom Genoptræningen deltager i en række projekter. Genoptræningen er praktiksted for fysioterapeutstuderende og fra efteråret 2013 også ergoterapeutstuderende. Genoptræningen arbejder systematisk med kompetenceudvikling af medarbejderne og udvikling af de faglige ydelser. Dette arbejde er skærpet de seneste år, bl.a. som følge af sundhedsaftaler, nationale planer med fokus på træning og forebyggelse, forebyggelse af indlæggelser, patientforløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom samt et generelt øget fokus på at styrke den enkeltes evne til at klare sig selv og tage ansvar for sin sundhed og sit liv. Udvalget godkendte den 28. august 2012 forvaltningens forslag om at anvende de i Økonomiaftalen 2013 afsatte midler til sundhedsområdet i alt 1,3 mio. kr. årligt på genoptræning. Disse midler er anvendt til at løse og styrke følgende: genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 stk. 1 og 2 til en bredere målgruppe ifølge den reviderede kvalitetsstandard for træning 2013 træning af borgerne på de midlertidige pladser ifølge kvalitetsstandard for træning på midlertidig plads Med udgangspunkt i den generelle udvikling, anbefaling og øgede efterspørgsel på genoptræning, er der på baggrund af en faglig vurdering fortsat uudnyttede træningspotentialer, der ville styrke og underbygge en række borgeres og patientgruppers fysiske status og funktionsniveau og dermed være med til at sikre sundhed og forebyggelse.

29 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj På denne baggrund anbefaler Forvaltningen drøftelse af en række indsatser for at opnå endnu bedre resultater og funktion for borgerne. Anbefalingerne er blandt andet at øge træningen for borgere på midlertidige pladser, øge antallet af træningstilbud for flere forløb og gøre træningsforløbene længere samt at terapeuter vurderer svage borgere straks efter udskrivelse fra hospital med henblik på hurtigst mulig genoptræning. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter statusnotatet og tager orienteringen til efterretning. Der henvises til bilaget for økonomiske konsekvenser ved eventuel iværksættelse af tiltag. Dialog/høring Ældreråd og handicapråd Der forelå høringssvar fra ældrerådet, taget til efterretning Bilag Genoptræning status og udvikling 2013 Beslutning Sundheds og Velfærdsudvalget den Fraværende Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet materialet oversendes til budgetforhandlingerne. Poul Albrechtsen Bitten Bloch

30 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj SUNDHEDS OG VELFÆRDSUDVALGET Anskaffelse af areal (åben version) Sagsnr.: 13/352 Punkttype Beslutning Tema Sagsbeskrivelse Udvalget anmodes om at indstille Forvaltningens status og plan for det videre forløb for eventuel anskaffelse af areal på Engholm Plejecenter, godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Byrådet har som led i budgettet for afsat 1 mio. kr. til projektering i 2013 og 7 mio. kr. i 2014 til indretning i eksisterende bygninger og tilbygning af lokaler for Genoptræningen på Plejecenter Engholm. Genoptræningen er foreslået indrettet på Gul gang og i en tilbygget træningssal i tilslutning til Gul gang. en tilbygning der kan placeres på det nuværende grønne areal. Boligerne på plejecentret er opført og finansieret efter bestemmelserne i lov om almene boliger, og i henhold til de gældende regler, er det ikke muligt for kommunen at leje støttet boligareal til genoptræningsfaciliteter. Inddragelse af arealerne til genoptræningsfaciliteter vurderes at kunne ske, hvis boligorganisationen kan opnå tilladelse til at nedlægge/afhænde de pågældende boliger til Allerød Kommune. Ministeriet skal forud for salget godkende nedlæggelse/afhændelsen. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at der arbejdes videre med at: 1. Allerød Kommune i samarbejde med boligorganisationen udarbejder en ansøgning til Ministeriet om nedlæggelse/afhændelse af de pågældende boliger, idet der arbejdes med en model for Gul gang, og en model for det samlede areal på alle tre boliggange og 2. at få afklaret købssummens størrelse for de to modeller og 3. at sagen indgår i budgetforhandlingerne for Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering

31 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj Dialog/høring Bilag Beslutning Sundheds og Velfærdsudvalget den Fraværende Nej Forvaltningens forslag indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Poul Albrechtsen (O) afbud Bitten Bloch (UP) afbud Bitten Bloch

32 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj Signeret af: Bruno Juel Pedersen Medlem Jesper Hammer Medlem Susan Lund Andersen Medlem

Mødet holdes fredag den 03. maj 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes fredag den 03. maj 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 42 Mødet holdes fredag den 03. maj 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Jesper Hammer (D), Næstformand Poul Albrechtsen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 1. april 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 28.04.2014 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Fokusområder for SSU 2014-2017 3 Tilfredshedsundersøgelse 5 Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi

Læs mere

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015 Rammeaftale 2016 Hvilke tilbud i Helsingør Kommune er omfattet af Rammeaftalen? Psykiatri: 107 Lindevang 50 pl. 108 Lindevang 6 pl. (Granstien) Udviklingshæmning: 104 CFJOO 24 pl. 108 Anna Anchers Vej

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten Bloch (UP), Susan Lund Andersen (F), Bruno Juel Pedersen (V)

Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten Bloch (UP), Susan Lund Andersen (F), Bruno Juel Pedersen (V) ALLERØD KOMMUNE Sundheds og 20102013 Møde nr. 40 Mødet blev holdt fredag den 01. marts 2013 på Rådhuset i Solvænget. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:35. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten Elise Hove, Danske

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Det store mødelokale i Vrå Fraværende: Laug Mathiasen, Ingrid Andreasen Bemærkninger

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Notat Sagsnr.: 2012/0004060 Dato: 16. marts 2012 Titel: Sagsbehandler: Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Birte Carøe Leder af Sundhedsservice Efter lov om social service 136 skal

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Bornholms Regionskommunes Handicapråd tirsdag d. 11. marts 2014 kl. 15.00 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommunes Handicapråd tirsdag d. 11. marts 2014 kl. 15.00 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 11. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Orientering om nye udpegninger til Handicaprådet... 2 2. Orientering og visitering til Heldagsskolen... 2 3. Invitation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 04. maj 2010 på Rådhuset i Mødelokale F1. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:20.

Mødet blev holdt tirsdag den 04. maj 2010 på Rådhuset i Mødelokale F1. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:20. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 7 Mødet blev holdt tirsdag den 04. maj 2010 på Rådhuset i Mødelokale F1. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:20. Medlemmer: Formand

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 66. Budgetopfølgning pr. 30. april 2006 for de 4 kommuner

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 4 Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne (R),

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 20. januar 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og refer 3 2 Orientering

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Følgende sager

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen UDSKRIFT Sundheds- og forebyggelsesudvalget Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30 Tandklinikken på Marienlystskolen Mødedeltagere: Allan Madsen, Pia Adelsteen, Carsten Cederholm, Grethe Olsen, Bente Nielsen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 16. januar 2012 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for pejling og GPS

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Demensområdet Kvalitetsstandard 2016

Demensområdet Kvalitetsstandard 2016 Demensområdet Kvalitetsstandard 2016 Hvis du har mistanke om at du, eller en du kender, har en demenssygdom, eller har symptomer på det, kan du kontakte kommunens demenskonsulent. Hvad er formålet? Hvad

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 15. juni 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne

Læs mere

164. Demografimodel Budget 2012

164. Demografimodel Budget 2012 Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget den 3. august 2011 kl. 09:00 i Mødelokale,1. sal, Ndr. Kajgade Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 164 Demografimodel Budget 2012 165 Endelige rammer for budget 2012

Læs mere

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget Referat åben Mødedato 19. maj 2014 Mødetidspunkt 16.00 Mødelokale B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 16.55 Tilstede: Fraværende: Pia

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 14 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. Mødet startede kl. 9.05 og sluttede kl. 11.50 Lone Hansen deltog fra kl. 9.30 Der var afbud

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 006. Statusrapport over Vesthimmerlands Kommune plejecentre kaldeanlæg

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 8. Sundheds- og Velfærdsudvalget holder møde. tirsdag den 15. august 2006 kl. 16.00

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 8. Sundheds- og Velfærdsudvalget holder møde. tirsdag den 15. august 2006 kl. 16.00 ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 8 Sundheds- og Velfærdsudvalget holder møde tirsdag den 15. august 2006 kl. 16.00 Ældrerådet er inviteret til spisning kl. 19.00 på rådhuset. Mødet foregår på rådhuset i Mødelokale

Læs mere

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 30. september 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Udvalgsformand Betina Signe Stick var fraværende fra punkt 5. Næstformand Henrik Hansen overtog

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 06-02-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Hvordan får du en plejebolig

Hvordan får du en plejebolig Hvordan får du en plejebolig Kvalitetsstandard 2016 2015 Hvad er formålet? Formålet med at flytte i en plejebolig er, at du oplever trygge rammer, nærhed og omsorg, da plejepersonalet er i nærheden døgnet

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer Lov om social service 85 Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Bostøtte på misbrugsområdet.3 Visitationsprocedure.5

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 012. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 10. februar 2011 28 013.

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 27. maj 2010 på Rådhuset i Borgerportalen. Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 19:55.

Mødet blev holdt torsdag den 27. maj 2010 på Rådhuset i Borgerportalen. Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 19:55. ALLERØD KOMMUNE Allerød Byråd 2010-2013 Møde nr. 5 Mødet blev holdt torsdag den 27. maj 2010 på Rådhuset i Borgerportalen. Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 19:55. Medlemmer: Borgmester - Erik Lund

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 02. oktober 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:45.

Mødet blev holdt tirsdag den 02. oktober 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:45. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 2010-2013 Møde nr. 02-10-2012 Mødet blev holdt tirsdag den 02. oktober 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:45. Medlemmer: Borgmester

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 619 Omsorg og Ældre

Budget 2016-19 Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Indledning Hovedydelserne på budgetområde 619 Omsorg og Ældre omfatter: - Hjemmepleje og plejehjem/ældreboliger - Hjemmesygepleje - Akutpladser - Dagcentre/dagcentre for demente - Rehabilitering - vedligeholdende

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje.

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje. Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje. Baggrunden for tilsynet Frederiksberg Kommune skal efter Servicelovens 151 føre tilsyn med leveringen af personlig og praktisk hjælp.

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen 16-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Midlertidigt botilbud Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Plejecenter Svovlhatten. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962. Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ.

Tilsynsrapport 2010. Plejecenter Svovlhatten. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962. Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962 Tilsynsrapport 2010 Plejecenter Svovlhatten Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ Kommune: Odense Leder: Lene Fonnesbæk Jensen Dato for tilsynet: 22. oktober 2010

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 17. Sundheds- og Velfærdsudvalget holdt møde. mandag den 10. april 2007 kl. 7:30 til kl. 11.40

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 17. Sundheds- og Velfærdsudvalget holdt møde. mandag den 10. april 2007 kl. 7:30 til kl. 11.40 ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 17 Sundheds- og Velfærdsudvalget holdt møde mandag den 10. april 2007 kl. 7:30 til kl. 11.40 på rådhuset i Mødelokale C med følgende dagsorden: 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

Referat tillægsdagsorden Ældrerådet 14.10.2010 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune

Referat tillægsdagsorden Ældrerådet 14.10.2010 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune Referat tillægsdagsorden Ældrerådet 14.10.2010 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune Ældrerådet 14.10.2010 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 181. Tilsynsrapport fra Hune Plejecenter

Læs mere

Årsrapport for 2011. Uanmeldte kommunale tilsyn. på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune

Årsrapport for 2011. Uanmeldte kommunale tilsyn. på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune Årsrapport for 2011 Uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune Hjortshøj Care september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion på de uanmeldte tilsyn... 3 2. Baggrund

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 10 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-17.30 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Rotationsprojekt og kompetenceudvikling i inklusion

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 6. juli 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Page 2 of 9 Indholdsfortegnelse 272. Lokalplan

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 26. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 28. februar 2008 på rådhuset.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 26. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 28. februar 2008 på rådhuset. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 26 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 28. februar 2008 på rådhuset. Mødet startede 7.30 og sluttede 9.05. Alle deltog. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. september 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. september 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 3. september 2012 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Udlejningsaftale mellem Lejre Kommune

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse 1. Tilbud om bredbånd 3 2. Budget 2006 for sammenlægningsudvalget 4 3. Budgetprocedure for budget 2007

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere