Grundejerforeningen Ketteholm 14. februar 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Ketteholm 14. februar 2005"

Transkript

1 14. februar 2005 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Onsdag den 30. marts 2005 kl. 19:00 på Gungehusskolen festsalen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren fremlægger revideret årsregnskab til godkendelse. 4. Kassereren fremlægger forslag til budget. 5. Eventuelle forslag fra medlemmer og bestyrelse. 6. Valg af bestyrelse (jfr. 10) på valg er: Per Enselmann ønsker ikke genvalg Per Bang ønsker genvalg Per Munk ønsker genvalg Steffen Berensen ønsker genvalg Erik Bonde DanEjendomme ønsker genvalg. 7. Valg af 2 suppleanter på valg er Jonna Andersen og Søren Lund. 8. Valg af 2 revisorer på valg er Per Irgens og Michael Sørensen. 9. Fastsættelse af årskontingent og andre ydelser. 10. Eventuelt, herunder valg til diverse udvalg, som er: Det grønne udvalg, græsslåning, oprydning på området, snerydning, festudvalg mv. Opmærksomheden henledes på at forslag fra medlemmerne må for at blive behandlet på generalforsamlingen være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Alle er meget velkomne til Grundejerforeningens generalforsamling, såvel lejer som ejer. Bestyrelse vil gerne opfordre alle til, at møde op og give deres mening til kende og på denne måde få indflydelse på fremtiden i Ketteholm Vel mødt BESTYRELSEN

2 Grundejerforeningen Ketteholm RESULTATOPGøRELSE PR: 31. DECEMBER 2004 INDTÆGTER Kontingent ejere Kontingent PKÆPENSAM Ekstraordinær indb. flil vejbelægning) Ekstaordinær udbt. Oil vejbelægning) Flaskesalg Ejendomssalg RenteindtsBgrter Gebvrer Giro & Bank lndtægter i aft 200ø , , , ,00 't.472,02 500, ,64-35, Budget 2AAl , ,00 0,00 1.æO,00 2.æO ,00 Ordinære indtægter i alt , UDGIFTER Aktivitetsdage Antenneanlæg Bestyrelsesmøder Diverse Ekstraordinære udgifter El-udgifter Forsikringer Garher Græsslåning Renovation Vedligeholdelse udglft* I aft Forbrug af hensætlelser 3.956, , , , , ,35 7.Wj , ,9E 6.a50, ,6'l ,o ,o , ,00 0,oo , ,00 /U.OOO, ,oo 8.æO, , Udgifter i alt Arets resultat 2æ.O'.t2, , æ.æ Balance pr. 31. December 20O4 Aktiver: Kassebeholdning Pensam Bank Danske Bank 604,03 5.O74,26 54.W,92 - heraf til veibelæqninq , U,C2 Aktiver ialt ÆA ;321 Passiver Egenkapital primo Arets r sultat 1æj11, ,50 29 ejere hæfter solidarisk PenSam Bank for tilbagebetating af kr der forventes afviklet over 5 år. gonnemgang af bilag og bogforing, godkende foranstående regnskab M

3 Grundejerforeningen Ketteholm Budgetforslag 2005 INDTÆGTER Resultat 2004 Budget 2dL5 Budget 2004 Kontingent ejere (850-4'29) Kontingent PKA/PENSAM lndbetaling til aktivitetsdage Ekstraordinær indb. Flaskesalg Ejendomssalg Renteindtægter 98.6æ, ,O0 11.6(n, ,02 500, ,64 Gebvrer Giro & Bank -35, , , , , , , , , ,00 lndtægter i alt , , æ,æ Ordinære indtægter i alt UDGIFTER , ,00 -Jll_Aæ,æ_ Aktivitetsdage Antenneanlæg Bestyrelsesmøder Diverse Ekstraordinære udgifter El-udgifter Forsil(ringer Gartner Graesslåning Renovation Vedligeholdelse Snerydning 3.9s5, , , ,OO 7.282, ,o0 3.*s1, ,u) ,00 0, , , , , S,04 44-O(n,O ,98 14.æ0, , , , , ,(} , , , ,00 3.m,00 0, ,æ , , , , , ,00 Indbetaling til lån til vejen O,O O 0,00 Ordinære udgifter i alt 2æ.147, ,0A 177.2æ,W Forbrug af henseettelser Udgifter i alt 2æ.'t47, æ,OO 3G03-æ05

4 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt onsdag den 30. marts 2005 kl. 19:00 i festsalen på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Kassereren fremlægger revideret årsregnskab til godkendelse 4. Kassereren fremlægger forslag til budget 5. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer 6. Valg af bestyrelse (jf. 10) på valg er: Per Enselmann ønsker ikke genvalg Per Munk villig til genvalg Per Bang villig til genvalg Steffen Berensen villig til genvalg Erik Bonde / PenSam villig til genvalg 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, på valg er Jonna Andersen Søren Lund 8. Valg af 2 revisorer, på valg er: Per Irgens Michael Sørensen 9. Fastsættelse af årskontingent og andre ydelser 10. Eventuelt, herunder valg til diverse udvalg, som er Det Grønne Udvalg Græsslåning Oprydning på området Snerydning Andre udvalg såfremt dette ønskes. Følgende husstande var repræsenteret: samt Erik Bonde - DanEjendomme. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og forsatte til punkt 1 på dagsordenen. Valg af dirigent. Michael Sørensen indvilligede i at påtage sig hvervet som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet jfr. vedtægterne samt, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Han gav herefter ordet til formanden. Formandens beretning. Indledningsvis mindes formanden Kim Sørensen der afgik ved døden i juli måned Han bød herefter velkommen til Jane og Ken i nr. 127 og til Mette og Jimmi i nr. 85. Han takkede for det gode samarbejde med medlemmerne i forbindelse med udskiftningen af asfalten på kørevejen. Han oplyste at der i forbindelse med udskiftningen af asfalten var oprettet en kassekredit i PenSam Bank på ,00 kr. Af disse er ,00 brugt i forbindelse med den ny asfalt. Der er indkøbt nye lamper, således at hele området kan forsynes med nye lamper i løbet af foråret. Formanden orienterede om branden og den efterfølgende genopbygning af carportene. Formanden takkede for den store indsats som er lagt i at Ketteholm er et pænt og attraktivt område. Han

5 opfordrede til at flere tager del i De grønne dage. Grundejerforeningen har 25 års jubilæum i år og opfordrede til at dette jubilæum blev festligholdt på en eller anden måde. Formanden opfordrede til at alle udviser større ansvarlighed for brug af Ketteholm og dets faciliteter. Herunder blev nævnt brug af affaldsordning, løse hunde ved svævebanen, som ikke er under opsyn, at parkeringsforbud på stier og vendeplads ikke overholdes. Han fremførte, at såfremt ordensreglementet skal tilpasses til de personer, som ikke vil eller ønsker at overholde ordensreglementet bør det ske ved en demokratisk proces og ikke som nu, hvor flere har indtaget holdningen hvad rager det mig. Formanden påpegede, at bestyrelsen under ingen omstændigheder ønsker, at optræde som politi og udstede påbud og forsøge at håndhæve ordensreglementet. Han mente, at alle har et ansvar for, at Ketteholms faciliteter bliver brugt med nødvendige omtanke. Slutteligt oplyste han, at Erik Bonde / DanEjendomme har valgt at gå på pension med udgangen af juni måned Han takkede Erik Bonde for et godt og konstruktivt samarbejde gennem årene og ønskede ham held og lykke med hans nye status som pensionist. Formandens beretning blev herefter godkendt uden yderligere spørgsmål. Kassereren fremlægger revideret regnskab. Kassereren fremlagde revideret regnskab og svarede på afklarende spørgsmål i forbindelse med udskiftning af asfalten. Regnskabet blev herefter godkendt uden yderligere spørgsmål. Kassereren fremlægger forslag til budget. Kassereren fremlagde budgetforslag for Forslaget taget til efterretning af generalforsamlingen uden yderligere spørgsmål Eventuelle forslag fra medlemmer og bestyrelse. Der var ikke modtaget forslag fra medlemmer og bestyrelsen havde ingen forslag. Valg af bestyrelse Per Enselmann havde tilkendegivet at han ikke ønskede genvalg til bestyrelsen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer ønskede alle genvalg Michael Leismann, (103) ønskede at opstille til valg til bestyrelsen. Alle valgt. Valg af 2 suppleanter: Jonna Andersen og Søren Lund genvalgt. Valg af 2 revisorer. Per Irgens og Michael Sørensen genvalgt. Fastsættelse af årskontingent og andre ydelser. Det blev vedtaget at kontingentet fastsættes til 850,00 pr kvartal pr. husstand (uændret i forhold til 2004). Det blev endvidere vedtaget, at der foretages separat indbetaling til tilbagebetaling af asfalt. Eventuelt herunder valg til diverse udvalg: Det Grønne Udvalg: Jens(113) oplyste, at Det Grønne Udvalg forsætter. Han opfordrede endvidere interesserede til at melde sig til udvalget, idet der godt kan bruges nogle flere medlemmer. Frank (57) ønskede at træde ind i det grønne udvalg.

6 Græsslåning: Per Bang, Michael Machon og Steven oplyste at de gerne vil slå græs. De ønsker imidlertid at der er flere som vil deltage i græsslåningen. Interesserede bedes henvende sig til Per Bang(105). Oprydning på området: Lisbeth(m.fl.) Snerydning: Per Enselmann, Steven, Per Munk, Michael Machon, Steffen og Søren Lund. Festudvalg: Per Bang, Benny, Michael Machon, Martin Kristensen og Per Enselmann med henblik på afholdelse af 25 års jubilæumsfest. Legepladsudvalg: Der var en debat om, at der i grundejerforeningen bør skabes visioner om legepladserne på fællesarealerne, ligesom der bør lægges en strategi for udskiftning af legeredskaber på længere sigt. Alle legeredskaber er tjenlige til udskiftning. Det er særdeles bekosteligt at indkøbe nye legeredskaberne, hvorfor alternative muligheder bør undersøges. Jens (113) oplyste at hans søn Anders for øjeblikket er på fagskole, hvor der opføres legehuse som kan erhverves til et rimeligt beløb. Jens anmodet om, at indkøbe 2 legehuse til grundejerforeningen. Jimmi (85), Martin(91), Frank(57) og Per E(83) ønskede at deltage i legepladsudvalget. Steven henledte opmærksomheden på, at fliserne ved indgangsvejen stadig er meget skæve og trænger til opretning. Bestyrelsen oplyste, at Michael Machon ved sidste generalforsamling tilkendegav at han ville sørge for at fliserne ble rettet op. Taget til efterretning. Frank(57) efterlyste de lovede bomme ved stikvejene til ejendommene. Per Bang oplyste, at der er indkøbt låse og nøgler og der i nær fremtid, formentlig, vil blive opsat de efterlyste bomme. Bestyrelsen ønskede, at kunne benytte sig af muligheden for, at formidle budskaber til medlemmerne via Internettet. Medlemmer, som ønsker at benytte sig af muligheden for at modtage informationer fra bestyrelsen via Internettet bedes tilmelde sig på adressen Dirigenten hævede herefter mødet og takkede generalforsamlingen for god ro og orden. Mødet slut kl. 19:55 Per Enselmann Formand / referat Michael Sørensen Dirigent

7 Bestyrelsen har herefter konstitueret sig således: Formand Næstformand Steffen Berensen Per Bang Ketteholm 89 Ketteholm Hvidovre 2650 Hvidovre Telefon: Telefon: Kasserer Bestyrelsesmedlem/sekretær Per Munk Michael Leismann Ketteholm 61 Ketteholm Hvidovre 2650 Hvidovre Telefon: Telefon: Bestyrelsesmedlem Erik Bonde DanEjendomme Telefon: Hvidovre den 4. april 2005

8 G rundej erforeningen Ketteholnn Bestyrelsen har herefter konstitueret sig således: formnnd \..*.'r't.-- v"\ Ketteholm Hvidovre Telefon: 36 4q i;. t[i i:rii! ",ig i'n,iik Per Bang Ketteholm Hvidovre Telefon: :.,,1,1ir, riililiii,iir i tl:+, sii Kasserer.e\nAJ"- Per Munk Ketteholm Hvidovre Telefon: p- eiii,rt+ir+lri:ij, ijk Bestyrelses medlem/sekretæ r Ø,M,' Michael Leismann Ketteholm F{vidovre Telefon: E -mai l : i:.ii!- i i.: {:i, i*. i,..+.e,.qillj;r: i1il-ij i,{ Bestyrelsesmedlem z;;/æ,*i Erik Bonde DanEjendomme Telefon: A 97 eb eiendomm e Hvidovre den 4. april 2005

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 i klasselokale B4 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter 1. NAVN Foreningens navn er Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager Kvarter, i det følgende kaldet A.B.A. 2. FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager Vedtægter for Grundejerforeningen Vestergård, Revideret 21. februar, 2012 1 Foreningens navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Vestergård,. 2 Formål og opgaver Stk. 1 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere