Investeringer i vækst & beskæftigelse. Havnepakke 3. Infrastruktur giver vækst, beskæftigelse og trafiksikkerhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringer i vækst & beskæftigelse. Havnepakke 3. Infrastruktur giver vækst, beskæftigelse og trafiksikkerhed"

Transkript

1 Investeringer i vækst & beskæftigelse Havnepakke 3 Infrastruktur giver vækst, beskæftigelse og trafiksikkerhed

2 Titel: Investeringer i vækst & beskæftigelse - Havnepakke 3 Udgiver: Danske Havne, brancheorganisation for danske erhvervshavne Oplag: 100 stk, 2012 Kort: Krak Danske Havne Weidekampsgade 10, 2300 København S

3 Forord Danske erhvervshavne skaber muligheder for vækst og beskæftigelse. Både i byer og for virksomheder i oplandet. Investeringer i vækst & beskæftigelse - Havnepakke 3 kan være med til at forstærke havnene som vækstdynamoer. Kommuner og havne er parat til at investere 300 mio. kroner og håber, Folketinger vil bevilge 853 mio. kroner. Projekterne i Investeringer i vækst & beskæftigelse - Havnepakke 3 kan alle realiseres i Direkte og indirekte arbejder personer på havnene. Det tal kan øges, hvis de rette betingelser skabes. Havne kan vokse og tiltrække nye virksomheder også i krisetider. I de nordjyske havne er der i årene skabt over 1000 nye arbejdspladser. Det er nye virksomheder, der er flyttet til havneområderne. Vækst i havnene er med til at skabe aktivitet ikke kun i havnene, men også i trafikken til og fra havnearealerne. De trafikale flaskehalse skal ikke blive en belastning for havnenes virksomheder og det omkringliggende samfund. De danske erhvervshavne udvider i disse år massivt for at skabe nye erhvervsarealer. Frem mod 2020 skabes yderligere 10 mio.m 2 nye areal. Havne og havnevirksomheder investerer 10 mia. kroner i samme periode. En så stor udvidelse af erhvervsarealerne stiller også krav til oplandets infrastruktur. Kunderne udvikler sig. Større skibe, større godsmængder og større operationer på kortere tid giver udfordringer. Det giver også udfordringer for oplandets infrastruktur, hvor køer, flaskehalse og tung trafik kan være til ulempe for alle trafikanter. Projekterne i Havnepakke 3 er hver beskrevet og tegnet ind på kort. COWI har for Danske Havne beregnet de samfundsmæssige gevinster ved de enkelte projekter i kataloget. Staten betaler statsveje og jernbaner. Danske Havne lægger op til, at adgangsveje, der har kommunal status, betales med 60 pct. af kommunen og 40 pct. af staten. Sejlrender ligger udenfor havnens område. Derfor er de medtaget. Uddybning af sejlrender må vurderes individuelt. Der er ikke angivet nogen fordelingsnøgle mellem stat og havn. Danske Havnes forslag til Investeringer i vækst og beskæftigelse består af: 3 mega-projekter Vejprojekter til 648 mio. kroner, hvor statens andel kun udgør 348 mio. kr. Baneprojekter til en samlet pris af 26 mio. kr. Uddybningsprojekter til en samlet pris af 479 mio. kr. For yderligere oplysninger om de enkelte projekter kontakt venligst den enkelte havn eller Danske Havne sekretariatschef Tom Elmer Christensen telefon Med venlig hilsen Uffe Steiner Jensen Formand, Danske Havne

4 Tre megaprojekter Tunnel under Marselis Boulevard Projektet har til formål at skabe en direkte adgangsvej fra Aarhus Syd Motorvej til Aarhus Havn. Den tunge erhvervstrafik til Aarhus Havn føres i en tunnel under Marselis Boulevard. Det sikrer en direkte, trafiksikker og miljørigtig forbindelse fra det overordnede europæiske motorvejsnet til Aarhus Havn. Det er en af betingelserne for, at Aarhus Havn også efter 2030 kan indgå i EU s Core Network under European Network for Transport, som foreslået af Kommissionen. Udbygningen af Aahavevej er under anlæg og færdiggøres sommeren Anden etape - tunnel under Marselis Boulevard - forventes igangsat De skønnede anlægsomkostninger for etape 1 og 2 er mio. kroner (2012 priser). Heraf er mio. kroner finansieret med 250 mio. kroner fra staten, 400 mio. kroner fra kommunen, 350 mio. kroner fra Aarhus Havn og 64 mio. kroner fra EU. Det resterende beløb forventes finansieret af staten (Havnepakke 3) samt Aarhus Kommune via provenuet fra dækningsafgiften (den politiske aftale mellem S, V og K) samt beløb fra hjemfaldsklausuler. Reduktion af miljøgener Reduktion af køretiden på ca. 5 min fra motorvejsnettet til erhvervshavnen og dermed også en reduktion i CO2 udledning Fremtidssikring af adgangsvej til havnen. Det samlede antal arbejdspladser på havnen er ca Kalundborg motorvejen En opgradering af vejstrækningen på rute 23 mellem Holbæk motorvejen og Kalundborg til motorvej er allerede igangsat. Den er opdelt i 3 faser startende fra øst mod Kalundborg. Det er havnens ønske, at den næste strækning, der igangsættes, bliver den vestlige strækning startende fra Kalundborg, her markeret med rød. Det vil afhjælpe de trafikale flaskehalse hurtigere, da motorvej derved vil afløse traditionel landevej frem for motortrafikvej. Hermed vil der hurtigere opleves en trafikal forbedring for borgere og erhvervsliv i Kalundborg, end hvis man tager de 2 resterende faser i rækkefølge fra Holbæk. Landevejen mellem Kalundborg og Bjergsted, fase 3, er landets mest trafikerede når det gælder lastbiler. Færgedriften mellem Aarhus og Kalundborg har aflastet landbiltrafikken over Lille- og Storebælt, men har yderligere bidraget til flaskehalsproblematikken på rute 23. Den samlede pris for hele vejstrækningen skønnes til 2,2 mia. kr. Strækningen fra Kalundborg som havnen ønsker fremskyndet har en anslået pris på 837 mio. kr. 4

5 Hanstholm Projektet har til formål at udvide vejen til en 2+1 vej for at etablere en transportkorridor mellem Hanstholm, Thy og motorvejsnettet fra Herning. Alle vil opleve hurtigere og mere sikker transport af gods og personer. Hanstholm Havn ligger, trods sin centrale placering for sejlads mellem Danmark, Skotland, Island, Norge og Færøerne, isoleret med en forældet baglandsinfrastruktur. Der er langt til motorvejsnettet, der vil kunne sikre hurtig og effektiv transport over land. I dag skal lastbiler til og fra Hanstholm Havn køre 130 km til Herning for at komme på det store vejnet. Dette belaster landevejene på rute 26 og rute 34 med store mængder tung trafik. En udvidelse af disse ruter vil effektivisere transporten, ikke blot til og fra havnen, men til hele det nordvestlige Jylland. Resultat/fordele: Øget sikkerhed på landevejene i Nordvestjylland Hurtigere, billigere og mere effektiv transport gennem Nordvestjylland til gavn for erhvervsliv og beboere Vejprojekter Aabenraa Opgradering af eksisterende vej mellem motorvejen og havnen og anlæg af ny tilkørselsvej til havnen for at lede den tunge trafik uden om byens centrum. Projektet har til formål at skabe sikker transportkorridor mellem motorvejen og havnen, så tung trafik har mindst mulig kontakt med bløde trafikanter. Desuden skal det forbedre mulighederne for, at lange transporter især vindmøllevinger kan køres til havnen og udskibes til havvindmølleparker i Østersøen. Projektet vil åbne op for ny beskæftigelse på havnen samt understøtte eksportmulighederne for oplandets vindmølleproduktion. Resultat/fordel: Øget trafiksikkerhed på indfaldsvejen til Aabenraa Eliminering af flaskehalse, når tung trafik forsætter direkte til havnen 50 mio. kr. Kommunevej 20 mio. kr. 5

6 Aalborg Opgradering af dele af vejen mellem Aalborg Østhavn og motorvej E45. Aalborg Havn fragter al samhandel mellem Danmark og Grønland. Dertil kommer en stadigt voksende vindmølleeksport fra Siemens nordjyske produktionsfaciliteter. Dette, sammen med andet gods, giver en transport med mere end køretøjer til og fra havnen om dagen. I 2020 forudser Transportministeriet en øget trafik i området grundet havnens og byens vækst. Det samlede antal køretøjer vil overstige kørsler (bil og lastbil) i hele området pr. døgn. Yderligere vil opførelsen af det nye universitetshospital i Aalborg Øst øge trafikken med yderligere biler pr. døgn. Der er på delstrækninger kun en adgangsvej til havnen. Det medfører, at adgangsvejen kan blive spærret, ligesom sikkerheden bør forbedres. Aalborg Kommune og Aalborg Havn A/S har i 2010 i fællesskab udarbejdet en rapport Infrastruktur i Aalborg Øst. På plantegningen fra rapporten er projekterne vist. I rapporten er nævnt og vist 8 projekter til en samlet overslagspris (2011) på mio. kr. Alle projekter på nær et er forankret i lokalplaner og kommuneplan, hvorimod et projekt kræver en VVM-redegørelse i forbindelse med udvidelse af erhvervsområder syd for det egentlige havneområde. Udvidelse af Øster Uttrup vej til 4 spor, ombygning af kryds på Øster Uttrup vej. Udvidelse af Tranholmvej til 4 spor. Samt en 2 sporet forsættelse af Øster Uttrup vej efter Tranholmvej mod østhavnen. Samt cykelstier på strækningen. Resultater / fordele: Fremtidssikre østbyens infrastruktur Nemmere afgang for tunge og store godstransporter Bedre trafiksikkerhed især for bløde trafikkanter Øget beskæftigelse - 25% flere arbejdspladser mio. kr. Kommunevej 59,2 mio. kr. 6

7 Aarhus: Projektet har til formål at lede trafikken direkte fra Marselistunnelen til den nye færgeterminal i Østhavnen. Det giver en hurtig og effektiv vejadgang fra motorvejsnettet til færgehavnen. Det modvirker kødannelse i forbindelse med tunnelens udmunding ind mod byen, så trafikken kan glide nemt igennem. Etableringen af denne forbindelsesvej gør det muligt at flytte færgetrafikken fra havnens kerne, hvor den ligger i dag. Kørsel til og fra færgerne vil da ikke længere påvirke trafikken i midtbyen. Færre lastbiler i midtbyen Glidende trafik gennem tunnelen. En reduktion af tiden på ca. 7 min fra motorvejsnettet til færgehavnen Det betyder også en reduktion i CO2 udledning Medvirke til opretholdelse af færgeruterne 34 mio. kr. Havnevej 13,6 mio. kr. Esbjerg Esbjerg havn spiller en central rolle i den nationale godsinfrastruktur. En stor del af det gods, der skal ind eller ud af Esbjerg havn er voluminøst og tungt. Almindelige godstyper og lange emner a la vindmølle vinger kan komme til havnen af E20 øst og syd om byen, hvorimod tunge/høje og/ eller brede transporter skal følge en sværgodsrute nord om byen. De sidste km af denne rute går gennem tætbefolkede byområder med mange bløde trafikanter. En direkte forbindelsesvej mellem sværgodsruten og den langsgående havnevej vil fjerne de tunge havnetransporter gennem byen. Ingen særtransporter gennem midtbyen - Bedre trafiksikkerhed og mindre trængsel. Kortere køretid med direkte forbindelse mellem omfartsvej og havnevej. 28 mio. kr. Kommunevej 11,2 mio. kr. 7

8 Fredericia afkørsel 59 Afkørsel 59 på den østjyske motorvej er hovedafkørslen til en af landets største erhvervshavne, der fra 2007 til 2011 har øget mængden af containere med 175 %. Afkørslen er ikke konstrueret til denne mængde gods og for at få et bedre trafikflow til havnen og undgå flaskehalse og opbremsninger i trafikken på motorvejen, ikke mindst i myldretiden, er det nødvendigt at rette den ud. En udretning af frakørselsramperne vil gavne såvel trafiksikkerheden som den glidende afvikling af trafikken til og fra den østjyske motorvej. Resultater/fordel: Mere glidende trafik Aflastning af køer ved Lillebæltsbroen Pris Status Statslig medfinansiering 25 mio. kr. Statsvej 25 mio. kr. Grenaa l En omfartsvej har til formål at øge trafiksikkerheden for beboere i Auning (Rute 16) ved at lede den tunge trafik uden om byen. Projektet vil samtidig øge kapaciteten til Grenaa by og havn. Etablering af Anholt vindmøllepark og produktionen af biofuel vil i de kommende år betyde meget mere tung transport til og fra Grenaa Havn. Øget trafiksikkerhed i Auning Nemmere transport til og fra Djursland for alle trafikanter Lastbiler og anden gennemkørende trafik ledes uden om skolevejen i byen 30 mio. kr. Hvis Statsvej mio. kr. VVM er nødvendig, yderligere 8 mio. kr. 8

9 Grenaa ll For at kunne modtage den tunge trafik, som skabes ved etableringen og vedligeholdelsen af vindmølleparkerne i Kattegat samt anden tung trafik til og fra Grenaa Havn og Djursland, er forbindelsen til den østjyske motorvej af afgørende betydning. Vejdirektoratet er i øjeblikket i gang med at etablere det nordlige hængsel mellem rute 16 og E45 lige syd for Randers. Desværre er vejen ikke dimensioneret til de lange, høje og tunge transporter af vindmølledele, hvilket gør vejprojektet ubrugeligt for store dele af lastbiltransporterne på ruten. En hævning af 4 broer til en frihøjde på 5,6 meter samt tilpasning af rundkørsler til lange køretøjer vil være nødvendig, hvis projektet skal opfylde sit formål med at lede den tungeste trafik uden om Randers by. Sikre frie transportveje mellem midtjysk vindmølleindustri og Kattegats vindmølleparker Pris Status Statslig medfinansiering 20 mio. kr. Statsvej 20 mio. kr. Hirtshals Hirtshals Havn udgør allerede et bindeled i den skandinaviske gods- og passagertransport som et omdrejningspunkt for transporter mellem Norge og EU. Dermed udgør Hirtshals Havn også et centralt element i Jyllandskorridoren. Det skal underbygges ud fra et EU perspektiv. Med gennemførelsen projektet vil det logistiske omdrejningspunkt i Hirtshals kunne effektiviseres og styrkes til gavn for erhvervslivet, beskæftigelsen og Jyllandskorridorens konkurrencedygtighed. Derfor ønsker Hirtshals Havn en indfaldsvej til færge- og ro/ro-terminalen på Østhavnen, uden om industriområdet på havnen, hvilket vil gøre trafikafviklingen mere effektiv. Indfaldsvejen vil reducere mængden af krydsende trafik. Det øger trafiksikkerheden. Med omfartsvejen samles trafikken fra havnen til E39, i en større afstand fra havnen end i dag. Trafikken bliver derfor ikke så koncentreret som tilfældet er med den eksisterende kobling mellem havnen og E39. Indfaldsvejen vil fjerne færgetrafikken havnens industrikvarter og eliminerer flaskehalse samt ophobning af trafik på havnen og E39. VVM- og planprocesser er igangsat. Forbedring af Jyllandskorridorens konkurrencedygtighed. Øget effektivitet i trafikafviklingen. Eliminering af generne for fiskeforædlingsvirksomheder på havneområdet. 26 mio. kr. Ønskes anlagt som statsvej 26 mio. kr. 9

10 Horsens En ny forbindelse til den østjyske motorvej har til formål at mindske den tunge trafik gennem Horsens by. En bedre kobling mellem den østjyske motorvej og Horsens Havn vil skabe mulighed for at lede lastbiler til og fra havnen uden om bymidten. En transportkorridor mellem havnen og motorvejen vil kunne anlægges, så den næsten kun fører igennem industrikvarterer. På den måde slipper de store beboelsesområder for støjgener og tung trafik. Det vil også have indflydelse på luftkvaliteten i Horsens by, når tunge dieselkøretøjer ledes uden om byen. Mindre tung trafik i bymidten til gavn for luftkvaliteten og trafiksikkerheden Nemmere og hurtigere transport af gods til og fra havnen til gavn for erhvervslivet 88 mio. kr. Kommunevej 35,2 mio. kr. Hvide Sande Der ønskes forbedring af transport af gods mellem Ringkøbing, de midt- og vestjyske transportruter og Hvide Sande Havn. I første omgang skal der ske en forundersøgelse. Hvide Sande Havn og Ringkøbing- Skjern Kommune ønsker vejstrækningen fra Ringkøbing til Hvide Sande opgraderet til statsvej og udbygget efter 2+1 princippet. Den bør være tilpasset modulvogntog. En sådan løsning vil få bred betydning for hele Vestjyllands forbindelse til motorvejsnettet og dermed omverdenen. En ny og velplaceret vest-øst akse både til Østjylland og videre østpå. Og ikke mindst til den største samhandelspartner og turistmarkedet mod syd i Tyskland. Opklassificeringen bør være en naturlig følge af Hvide Sande Havns nye status som godstrafikhavn, der er en realitet ved udgangen af Med resultatet af forundersøgelsen forventes et overslag over udgifterne ved realisering af det samlede projekt. Fjerne den tunge trafik fra Midt- og Østjylland Øget trafiksikkerhed Mindske CO 2 udslippet fra transportsektoren, da afstandene forkortes Samfundsmæssig gevinst: nye virksomheder med i alt nye arbejdspladser forventes at ville etablere sig i oplandet Pris Vejstatus Status Statslig medfinansiering 2 mio. kr. Kommunevej Forundersøgelse 2 mio. kr. 10

11 Kalundborg l Dette projekt har til formål at sikre en transportkorridor mellem erhvervshavnen og den nye motorvej på rute 23, ved opgradering af den ensisterende vej. En direkte korridor mellem motorvej og havn vil sikre en glidende afvikling af trafikken til og fra havnen og færgerne. Det vil øge trafiksikkerheden for byens øvrige trafikanter, der ikke vil blive blandet sammen med tung trafik på mindre veje. Resultat/fordele: Glidende trafik mellem færger og motorvej Øget trafiksikkerhed for bløde trafikanter Færre trafikgener for beboere i byen 15 mio. kr. Ny vej 15 mio. kr. ønskes som statsvej Kalundborg ll Opgradering af den eksisterende rute 22 mellem Kalundborg Havn og Slagelse/Vestmotorvejen skal gøre det muligt at køre med modulvogntog på strækningen. Der kører dagligt ca lastbiler mellem Kalundborg og Slagelse, men ruten er ikke egnet til kørsel med modulvogntog. Modulvogntog er samfundsøkonomisk rentabelt og miljømæssigt fornuftigt. Emissionen ved kørsel med modulvogntog er procent mindre i forhold til traditionelle lastbiler. To modulvogntog kan afløse tre konventionelle lastbiler. Endelig vil projektet skabe bedre transportveje til Kalundborg Havn. Færre lastbiler på strækningen Mindre CO 2 udslip ved godstransport Bedre økonomi i transport af gods Vejdirektoratet udarbejder en opgørelse over, hvilke mindre ændringer på rundkørsler og andre vejanlæg, der evt. skal ændres for at kunne tillade kørsel med modulvogntog på strækningen. Vejdirektoratet Statsvej Fuld statslig finansiering fremlægger i efteråret 2012 en pris for projektet 11

12 Kolding Projektet har til formål at sikre, at lastbiler mellem Kolding Havn og motorvejen ikke kører gennem byen. Det vil fjerne mange farlige situationer. Afkørslen fra Jens Holms Vej til Fynsvej er ikke dimensioneret til den mængde trafik, der dagligt kører på ruten. Hertil kommer, at stigningen til afkørslen i glat føre er for stejl til tunge lastbiler. De tvinges i stedet ind gennem byen. Kolding Havn håndterer årligt ca. 1,8 mio. tons gods. Dette kan rundt regnet lastes på lastbiler. Ved en mindre ombygning af til- og frakørslen til Fynsvej kan lastbilerne helt undgå at køre gennem byen, men direkte til motorvejsnettet nord for byen. Kan lede al tung trafik uden om Kolding by Hurtig og effektiv afgang til motorveje året rundt 25 mio. kr. Kommunevej 10 mio. kr. Nakskov Nakskov Havn ligger som en integreret del af byen. Dette kan give problemer, når der skal afvikles tung trafik til og fra havnen. Derfor har projektet til formål at øge trafiksikkerheden på indfaldsvejen Rødbyvej og ruten videre til havnen ad Winchellsgade og Nybro. Her separeres fodgængere og cyklister fra den kørende trafik ved at spænde en gangbro på ydersiden af broen. På den måde begrænses faren for ulykker ved afvikling af trafik. I forbindelse med anlæg af Femernforbindelsen vil den tunge trafik til og fra Nakskov Havn stige. Dermed stiger behovet for en sikker trafikkorridor mellem Nakskov Havn og oplandet også. Resultater/fordel: Forebygge problemer med stigende tung trafik fra havnen i forbindelse med Femern-forbindelsen Sikre bløde trafikanter ved at isolere dem fra den tunge trafik 15 mio. kr. Kommunevej 6 mio. kr. 12

13 Odense I Havnepakke 2 blev der givet støtte til en broforbindelse over Odense Kanal, der ville giver den stadigt stigende mængde tunge trafik til og fra Odense Havn et alternativ til kørsel gennem midtbyen. I forlængelse af dette projekt søges der nu om udvidelse af Kertemindevej, hvortil trafikken ledes. Det er havnens og kommunens ønske at udvide Kertemindevej fra 2 til 4 spor samt opsætte støjskærme på strækningen, således at beboere ikke vil opleve gener fra den tiltagende trafik. Med udvidelsen vil trafikken til og fra havnen kunne afvikles mere effektivt og sikkert med en korridor fra havnens industrivirksomheder direkte til Ring 3 og motorvejsnettet. Med denne opgradering og investeringerne fra Havnepakke 2 vil den gennemkørende lastbiltrafik kunne ledes helt udenom Odense midtby. Fjerne havnerelateret lastbiltrafik fra Odense by Øget trafiksikkerhed i Odense by Bedre og hurtigere trafikforhold for Odenses erhvervsliv 90 mio. kr. Kommunevej 36 mio. kr. Randers En udflytning af havnen til ny sydhavn betyder, at det er nødvendigt at anlægge ny adgangsvej til havnen. Den øgede mængde tunge trafik til og fra det nye erhvervsområde samt E45 nødvendiggør også en udbygning og tilretning af vejen mellem havnen og E45. Der er behov for 4 ombygninger: Krydset Clausholmvej- Hammelvej, sammenfletningen mellem Hammelvej og Grenåvej og krydset Grenåvej- Ørneborgvej skal ombygges. Hertil kommer en udbygning og forlængelse af Ørneborgvej frem til det nye havneområde. Modvirker køer Forbedrer færdselssikkerheden for bløde trafikanter Skaber mulighed for, at by og havn fortsat kan udvikles uden gener for hinanden 20 mio. kr. 2 projekter på 20 mio. kr. statsvejen Hammelvej 25 mio. kr. Tilretning på 10 mio. kr. kommunale veje 13

14 Rønne Rønne Havn er Bornholms livsnerve. Projektet har til formål at færdiggøre vej- og trafikanlægget til havnen. Det vil sikre færgetrafikken. Samtidig er det en forudsætning for udbygning af krydstogter, hvor Bornholm har fået godt fat. Projekterne ligger mellem havn og by. Det er dels trafikafvikling af området nord for færgeterminalen: En opgradering af Bådehavnsvej til afvikling af tung trafik (3,5 mio. kroner). Det er krydsudformning ved Remisevej samt etablering a f en ny rundkørsel ved Nordre Kystvej (4,5 mio. kr.). Mods syd er det en ændring af Munch Pedersens Vej med en ny svingbane ved Havnebakken samt en udretning af den bøvlede krydsudformning ved Skansevej og Zartmannsvej. (4,1 mio. kr.) Trafiksikker afvikling af færgetrafikken Mere fremkommelighed Forbedret mulighed for at udvikle krydstogtstrafikken Færdiggørelse af projektet fra Havnepakke 2 13,1 mio kr. Kommunevej/havnevej 5,3 mio kr. Thyborøn Projektet har til formål at sikre hurtigere transport på landevejen mellem Lemvig og Thyborøn. Ved at etablere en omfartsvej ved Klinkby vil trafik med tunge køretøjer kunne ledes uden om byens hovedgade, hvor lastbiler i dag kører igennem. Fiskerihavnen og Cheminova bidrager til store mængder trafik gennem byen til fare og gene for byens beboere. Øget trafiksikkerhed i Klinkby Prisskøn foreligger ikke Statsvej Fuld statslig finansiering 14

15 Baneprojekter Kombinationen mellem sø- og togtransport af gods er en klimavenlig måde at transportere gods mellem A og B. Særlig hvis tog kan transportere containere og førerløse lastbiltrailere som alternativ til lange vejtransporter. Man kan undgå meget trængsel og reducere miljøgenerne. Derfor søges her om midler til fire projekter, hvor havne med stor godsomsætning og central beliggenhed for ruterne gennem landet vil kunne etablere baneanlæg. Hirtshals Hirtshals er et logistisk omdrejningspunkt på korridoren mellem Norge og Europa - Jyllandskorridoren. Godsbaneterminalen vil styrke Jyllandskorridoren, idet banetransport vil blive muliggjort i hele korridorens længde. Godsbaneterminalen ved Hirtshals Havn betyder, at der kan ske en effektiv betjening af heltog med længder på 600 meter. Fokus ligger på at overflytte løstrailere fra vejtransport til banetransport. Styrker Jyllandskorridoren. Vil medvirke til begrænsning af trængselsproblemerne på den østjyske motorvej. Vil medvirke til at begrænse godstransportens klimabelastning. Pris Status Statslig medfinansiering 21 mio. kr. Projektet er klar til 21 mio. kr. iværksættelse Kolding Projektet er et undersøgelsesprojekt. Det skal kortlægge mulighederne for at koble skib med tog, og hvor sammentænkning af bane og havn skal aflaste motorvejene. Skulle undersøgelsen finde det rentabelt, vil projektet kunne skabe en stor godsomsætning i Kolding Havn med direkte godstog til de store containerhavne i Hamborg og Amsterdam. Pris Status Statslig medfinansiering 1,5 mio. kr. Forundersøgelse klar 1,5 mio. kr. til iværksættelse Nyborg Projektet er et undersøgelsesprojekt. Det har til formål at undersøge mulighederne for at etablere et vigespor fra hovedsporet og derved forbinde havnen til det centrale jernbanenet. En godsterminal midt i landet og ved indgangen til Østersøen vil kunne modtage store mængder gods, som ikke længere skal køres i lastbil tværs over landet. Pris Status Statslig medfinansiering 1 mio. kr. Forundersøgelse klar 1 mio. kr. til iværksættelse Nakskov Havnen ønsker at renovere et jernbanespor mellem Nakskov Station og Nakskov Havn. Sporet vil være en stor strategisk gevinst for Nakskov Havn og skibstransporten til og fra Sjælland. Således vil havnen blive den eneste erhvervshavn øst for Storebælt med direkte jernbanelinje til havnens arealer. Det giver mulighed for at transportere store mængder gods direkte fra skib til godstog og derved undgå transport ad landevej. Ved blandt andet etableringen af ny jernbane mellem København-Køge-Ringsted vil det være en fordel for trængslen på vejnettet, hvis de mange tons skærver kan transporteres direkte fra skib til jernbanenettet. Pris Status Statslig medfinansiering 3 mio. kr. Renovering 3 mio. kr. 15

16 Uddybning af sejlrender og havnebassiner Den globale finanskrise har haft stor betydning for de danske erhvervshavne. Som transportcenter for 80 % af al udenrigshandel har mange havne mærket faldende godsmængder. En klar tendens har også været konsolidering af rederiernes skibsflåder til større skibe. Større skibe kræver større dybgang, og dybere sejlrender er helt afgørende for havnenes konkurrenceevne og mulighed for at udvikle sig som transport- og erhvervscenter. Derfor er uddybning af sejlrender og havnebassiner afgørende for fortsat at kunne operere som transport- og erhvervscenter. Udgiften til uddybningsprojekter er angivet med det anslåede beløb. Det mulige statslige bidrag beror på en konkret forhandling. Aabenraa Projektet har til formål at sikre, at Aabenraa Havn fortsat kan virke som logistisk erhvervscenter i Sønderjylland. For at kunne opretholde trafikken og de arbejdspladser, er en uddybning fra 11 til 12 meter nødvendig. Pris: 12 mio. kr. Aarhus Projektet har til formål at uddybe havnebassinet mellem den nye Omniterminal og Containerterminalen. Større vanddybde sikrer, at havnen også under vanskelige vejrforhold kan modtage de største containerskibe fra de oceangående ruter. Det er en væsentlig betingelse for, at havnen kan være fleksibel i forhold til de globale rederiers ruteplanlægning herunder Danmarks eneste direkte rute til Fjernøsten (Mærsk). Projektet medvirker til at fastholde danske arbejdspladser i forbindelse med anløb af disse skibe. Projektet medvirker til, at fragten transporteres længst muligt med skib uden omlastning, frem for at fragten sejles til Europas største terminaler for at blive omlastet til mindre skibe eller til lastbiler. Omlastning og anvendelse af mindre skibe eller anvendelse af lastbiler bevirker større energiforbrug pr. transporteret enhed og medfø- 16 Pris: 50 mio. kr. rer dermed større miljøpåvirkning. Projektet modvirker trængsel af lastbiler på vejnettet

17 Frederikshavn I Projektet er en forundersøgelse, godkendelse og VVM af nye ydermoler og havneudvidelse. Hele projektet har en forventet værdi på ca. 500 mio. kr. Forprojektet forventes afsluttet med endelig projektering og udbud 1. juli Reslultater/fordele: Projektet er led i et større udviklingsprojekt for Frederikshavn Havn, som skal gøre havnen til erhvervscenter for området Pris: 12 mio. kr. Frederikshavn II Uddybning af sejlrenden og den nye havn fra 8 til meter. Havnen skal fastholde og udbygge sin position som servicehavn for skibe, der sejler gennem Kattegat. Det er nødvendigt, at havnen udvider sin sejlrende for at kunne modtage større skibe (Panmax klassen) og kunne servicere offshore industrien. For at kunne modtage disse stadig større fartøjer i havnen, skal sejlrenden og det nye havnebassin udgraves til 13 meter. Havneprojektet har en samlet værdi på ½ mia. kr. Frederikshavn Havn beskæftiger i dag personer inden for de maritime servicefag. Alt fra levering af daglige fornødenheder til reparationer i tørdok. Samtidig bidrager havnen gennem sine erhverv og beskæftigelse til 15 % af kommunens skatteudskrivninger. Projektet skal medvirke til at fast holde og udvide industrien i Nord jylland Pris: 87 mio. kr. 17

18 Grenaa Uddybning af havnebassinet og sejlrenden fra 11 til 15 meters dybde. Dette projekt har til formål at skabe mulighed for, at også større skibe kan lægge til kaj i Grenaa. Det er nødvendigt for at håndtere de stadig større skibe og andre maritime fartøjer. Pris: 90 mio. kr. Kolding Projektet skal sikre uddybning af sejlrenden til Kolding Havn fra 7 til 7,5 meter. Denne dybde gør det realistisk, at havnen kan bevare de skibstrans- porter, man har i dag. Også nye forretninger bliver mulige med større dybde. Kolding Havn skaber jobs og derved 15 % af kommunens samlede skatteudskrivning. Fra 2008 til 2010 er den gennemsnitlige skibsstørrelse ved anløb vokset med 60 %. Pris: 13 mio. kr. 18

19 Odense Projektet har til formål at udvide bredden af sejlrenden. Dette sikrer, at større fartøjer kan sejle ind til såvel Odense Havns terminalfaciliteter som til reparationsværftet. Det vil muliggøre yderligere kommerciel erhvervsudnyttelse af de faciliteter, som Lindøværftet efterlader og afledt heraf de mulige beskæftigelsesmæssige virkninger, som vil kunne opsuge ledige værftsarbejdere. Sidst men ikke mindst sikrer udvidelsen, en væsentlig forbedring af den sejladsmæssige sikkerhed samt at havnefaciliteterne kan anløbes døgnet rundt, i forhold til den nuværende situation, hvor fartøjer over en given størrelse kun kan anløbe i dagtimerne. Pris: 13 mio. kr. Skagen Projektet har til formål at uddybe indsejlingen og nyt havnebassin i Skagen Havn. Projektet skal også bidrage til nye erhvervsaktiviteter, som kan styrke beskæftigelsen i området hele året. Hvis havnen fortsat skal være attraktiv for fiskeri, værfter og andre maritime faggrupper, skal havnen udvide. Uddybningen fra 9 til 11 meter vil forbedre mulighederne for at modtage tungtlastede fiskefartøjer samt skabe mulighed for, at Skagen Havn vil kunne modtage store skibe til reparation og klargøring samt krydstogtskibe på vej til og fra Østersøen. For Skagen har en fungerende erhvervshavn afgørende betydning for byens og virksomhedernes udviklingsmuligheder, og byens mulig heder for at gøre sig mindre afhængig af fiskeri. Havnen og virksomheder med tilknytning til havnen skaber direkte og indirekte beskæftigelse for personer. Det svarer til 15 % af kommunens skatteudskrivning En uddybning og udbygning af infrastruktur med nyt havnebassin vil kunne skabe 300 arbejdspladser på kort sigt, og forventes at kunne skabe 600 arbejdspladser på længere sigt Pris: 45 mio. kr. 19

20 Søby Søby Havn er én af tre havne på Ærø, og den eneste der ligger udenfor et naturbeskyttelsesområde. Derfor er Søby den eneste mulighed for at udvide havnekapaciteten og dermed de maritime erhvervsarealer for øens industrier. Der søges om statslig medfinansiering til etablering af nye yderværker for havnen, der vil gøre det muligt at udbygge erhvervsaktiviteterne på Ærø. Søby Havn huser allerede i dag et værft og flere maritime følgeindustrier. En udvidelse af havnens moler vil give yderligere mulighed for erhvervsaktivitet og skabe 100 nye job på Ærø. Processen med at ændre havnen fra en privathavn til delvis kommunalhavn er igangsat. Pris: Ydermole mod vest 39,7mio. kr. Ydermole mod øst 27,1 mio.kr. Midtermole 29,78 mio.kr. Udgravning af havnebassin 4,3 mio. Samlet pris: 101 mio. kr. Thyborøn l Projektet med uddybningen af Thyborøn Kanal skal sikre adgang fra Vesterhavet til Thyborøn Havn og Limfjorden for moderne fiskefartøjer og bulkskibe. Dette vil gøre Thyborøn i stand til, også i fremtiden, at modtage store fiskefartøjer, der forsyner fabrikkerne med råvarer og holder den lokale beskæftigelse oppe. Mulighederne for indsejling af gods - herunder især søral - vil blive forbedret. Pris: mio. kr. 20

Nuværende havneareal: 2.000.000 m2 Planlagte investeringer til 2015: 3.000.000.000 kr. Forventet havneareal i 2015: 3.000.000 m2

Nuværende havneareal: 2.000.000 m2 Planlagte investeringer til 2015: 3.000.000.000 kr. Forventet havneareal i 2015: 3.000.000 m2 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Telefon 3370 3137 Telefax 3370 3071 Giro nr. 200 30 31 FORSLAG TIL HAVNEPAKKE Ref JKS jks@danskehavne.dk Dir 3370 3137 www.danskehavne.dk 3. oktober 2008

Læs mere

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2 DANSKE HAVNE SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Metode

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet

Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet Der har i de senere år været fokus på udvikle det vejnet, hvor der kan køres med modulvogntog i Danmark. Baggrunden for ønsket er en forventning om, at modulvogntog,

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Trafikken bliver værre og værre

Trafikken bliver værre og værre Af Annette Christensen, Seniorchefkonsulent Anch@di.dk NOVEMBER 2017 Trafikken bliver værre og værre Over halvdelen af virksomhederne oplever, at trafikken er blevet værre de seneste fem år. Det gælder

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

VILJE TIL VÆKST. Hanstholm Havn skaber 1.000 nye jobs

VILJE TIL VÆKST. Hanstholm Havn skaber 1.000 nye jobs VILJE TIL VÆKST Hanstholm Havn skaber 1.000 nye jobs Indhold VISION Vilje til vækst 3 Konkurrencefordele skal omsættes til vækst 4 Markedspotentialer skal udnyttes 6 En moderne havn er et erhvervscenter

Læs mere

NYE VEJE TIL VÆKST I VESTSJÆLLAND. Motorvej Kalundborg-Holbæk skaber sammenhæng

NYE VEJE TIL VÆKST I VESTSJÆLLAND. Motorvej Kalundborg-Holbæk skaber sammenhæng NYE VEJE TIL VÆKST I VESTSJÆLLAND Motorvej Kalundborg-Holbæk skaber sammenhæng Januar 2009 Udbygning af Rute 23 en national nødvendighed Regeringen har 8. december fremlagt sit bud på en samlet plan for

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur Regional UdviklingsPlan, bilag 02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur regionsyddanmark.dk 1 Er der sammenhæng mellem udviklingen og planlægningen

Læs mere

transportplaner I NTN-korridoren

transportplaner I NTN-korridoren Sammenhænge mellem nationale transportplaner I NTN-korridoren Nordisk Transportpolitisk Netværk Seminar 29. september 2009 COWI Thomas Thume Majken Kobbelgaard Andersen 1 Præsentation Gennemgang af landenes

Læs mere

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser baggrunden er VIDSTE DU? Transportministeriet peger på, at der på langt sigt er to forskellige strategier for vejkapaciteten i

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN DEN 13. JANUAR 2012 PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN Med Aarhus Havns bidrag til Marselistunnelen kan der nu sættes fuld skrue på arbejdet med at sikre trafikfremkommeligheden

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Marts 2013 Sammenfatningsrapport Stormgade 2 6700 Esbjerg Tlf.: +45 56 40 00 00 Fax: +45 56 40 99 99 www.cowi.dk SAMMENFATNINGSRAPPORT

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN Randers den 7. januar 2015 Miljø og Teknik Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon 8915 1515 PLANKONTOR@RANDERS.DK WWW.RANDERS.DK 2/6 VVM-TILLADELSE NY

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN

PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN 1 ALT PÅ ET STED. NÅR DU VÆLGER PORT OF FREDERIKSHAVN, ER DU I KNUDEPUNKTET FOR DEN NORDEUROPÆISKE SØFART. EN HAVN MED maritim service i verdensklasse, miljø-

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

NY VEJ TIL ESBJERG HAVN VEJPROJEKTET

NY VEJ TIL ESBJERG HAVN VEJPROJEKTET VEJPROJEKTET Torsdag den 21. juni åbner Vejdirektoratet den nye vej til Esbjerg Havn Den nye vej flytter den tunge trafik ned på havnearealet, hvilket aflaster bytrafikken og formindsker støj- og luftforureningen

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Hærvejsmotorvejen: Aktuel planlægning og trafikudvikling J.P. Group, Viborg 5. december 2016

Hærvejsmotorvejen: Aktuel planlægning og trafikudvikling J.P. Group, Viborg 5. december 2016 Hærvejsmotorvejen: Aktuel planlægning og trafikudvikling J.P. Group, Viborg 5. december 2016 Skagen Hvorfor en Hærvejsmotorvej? Hirtshals Frederikshavn Hanstholm Logik og sund fornuft Timing det haster!

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Investeringer i vækst & beskæftigelse

Investeringer i vækst & beskæftigelse Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 22 Offentligt Investeringer i vækst & beskæftigelse Havnepakke 3 Infrastruktur giver vækst, beskæftigelse og trafiksikkerhed Titel: Investeringer i vækst &

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Trafikudvalget L 35 - Bilag 9 Offentligt. Havne med ønske om at deltage i det udvidede forsøg med modulvogntog (Jumbolastbiler)

Trafikudvalget L 35 - Bilag 9 Offentligt. Havne med ønske om at deltage i det udvidede forsøg med modulvogntog (Jumbolastbiler) Trafikudvalget L 35 - Bilag 9 Offentligt Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Telefon 3370 3137 Telefax 3370 3071 Giro nr. 200 30 31 NOTAT Ref TEC tec@danskehavne.dk Dir 3370 3256 www.danskehavne.dk

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Af cheføkonom Ove Holm, Dansk Transport og Logistik (DTL), oho@dtl.eu Der er vækst og der vil følge mere vækst i godstransporten og dermed i behovet for kapacitet

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, maj 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

3. Limfjordsforbindelse betydning for erhvervslivet

3. Limfjordsforbindelse betydning for erhvervslivet 3. Limfjordsforbindelse 06. feb. 17 3. Limfjordsforbindelse betydning for erhvervslivet v/ Seniorchefkonsulent Annette Samfundsøkonomi+ DI: Samfundsøkonomiske vurderinger skal suppleres med vurderinger

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Ny Færgeterminal i Østhavnen Der er fuld gang i at omdanne Nordhavnen til den nye bydel Aarhus Ø. For at omdannelsen kan fortsætte, er

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Restriktioner i byerne øger co2-udslippet

Restriktioner i byerne øger co2-udslippet Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Restriktioner i byerne øger co2-udslippet AF ERHVERVSPOLITISK KONSULENT RUNE NOACK, RUN@DI.DK En række af de største kommuner har indført restriktioner på levering

Læs mere

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel?

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel? Udtalelse Til Byrådsservice Den 28. marts 2012 Udtalelse til forespørgsel fra SF vedr.: Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn - trafikprognose og dimensioner for Marselistunnelen. SF har sendt en skriftlig

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Godskonference 2009 Havnen som vigtigt led i logistikkæden ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Cargo Service Største stevedoreselskab i havnen Håndterer ca. 5 mio. tons last årligt Driver

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

Hvad er Nordic Link?

Hvad er Nordic Link? Nordic Link 2 Hvad er Nordic Link? Kernen i Nordic Link er en transportkorridor gennem Jylland til og fra Sverige og Norge. Men Nordic Link er mere end bare det fysiske transportnetværk. Det er også et

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 173 Offentligt (02) SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER Forbedring af sikkerhed

Læs mere

MORSØ KOMMUNE. A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA

MORSØ KOMMUNE. A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA 17 del-etaper skal imødekomme behovet for en bedre trafikafvikling på A26 og rute 34. RUTE 34 Del-etape 1: Fordelerring ved Midtjyske Motorvej Del-etape 2: Midtjyske Motorvej

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

Transportministeriet. Havneinfrastruktur. Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen

Transportministeriet. Havneinfrastruktur. Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen Havneinfrastruktur Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen Side 1 Organiseringen af infrastruktur i Danmark Hvem investerer i anlæg Infrastruktur Hvem foretager regulering af infrastrukturen?

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

Vejdirektoratet. Juni 2015

Vejdirektoratet. Juni 2015 Vejdirektoratet Juni 2015 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, februar 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 50 Offentligt. Havnepakke 3. Infrastruktur giver vækst, beskæftigelse og trafiksikkerhed

Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 50 Offentligt. Havnepakke 3. Infrastruktur giver vækst, beskæftigelse og trafiksikkerhed Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 50 Offentligt Havnepakke 3 Infrastruktur giver vækst, beskæftigelse og trafiksikkerhed Titel: Havnepakke 3 Udgiver: Danske Havne, brancheorganisation for danske

Læs mere

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Mere gods på banen Mikkel Sune Smith, BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Grundlaget: Transportpolitiske aftaler og strategier Med aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev der afsat 97

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009 Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik Aalborg trafikdage 25. august 2009 Transportaftalen, januar 2009 - Principper for en grøn transportpolitik Transportens CO2-udledning

Læs mere

1. Indledning. 2. Linjeføring

1. Indledning. 2. Linjeføring NOTAT Projekt Analyse af Vestvejen i Sønderjylland Kunde Tønder Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-09-07 Til Fra Svend Erik Møller, Tønder Kommune Jens Egdal, Jørn Therkelsen og Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning

Læs mere

Transportministeriet. Danske havnes rolle i fremtidens infrastruktur. TØFs havnekonference den 10. september 2009 Specialkonsulent Søren Clausen

Transportministeriet. Danske havnes rolle i fremtidens infrastruktur. TØFs havnekonference den 10. september 2009 Specialkonsulent Søren Clausen Danske havnes rolle i fremtidens infrastruktur TØFs havnekonference den 10. september 2009 Specialkonsulent Søren Clausen Side 1 Den nationale transportpolitik En grøn transportpolitik Fremtidens godstransport

Læs mere

Status URS vision: Parallel, midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg via B5/A23/A20.

Status URS vision: Parallel, midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg via B5/A23/A20. Status URS vision: Parallel, midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg via B5/A23/A20 Maj 2014 Hærvejskomite vision: Ny parallel motorvej, der skal aflaste Østjyske

Læs mere

Særtransport rute 3 fra Korskro over Tjæreborg til Esbjerg Havn INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende rute 2. 3 Rute 3 3.

Særtransport rute 3 fra Korskro over Tjæreborg til Esbjerg Havn INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende rute 2. 3 Rute 3 3. ESBJERG KOMMUNE Særtransport rute 3 fra Korskro over Tjæreborg til Esbjerg Havn ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Eksisterende

Læs mere

Timemodellen og Togfonden

Timemodellen og Togfonden Timemodellen og Togfonden Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Oplæg hos IDA Rail, 12.11.14, Jan Albrecht, Trafikstyrelsen, Center for Kollektiv Trafik Mål og visioner i den grønne transportpolitik

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Lindø. Et stærkt samarbejde mellem Odense Havn og Lindø Industripark. Infrastruktur - Offshore - Vind

Lindø. Et stærkt samarbejde mellem Odense Havn og Lindø Industripark. Infrastruktur - Offshore - Vind mellem Odense Havn og Lindø Industripark Infrastruktur - Offshore - Vind Lindø Et nyt stærkt samarbejde mellem Lindø Industripark og Odense Havn har taget form, og vi vil gerne præsentere mulighederne

Læs mere

Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020

Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020 Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020 Bestyrelsens og ledende medarbejderes tanker om strategier og visioner blev fremlagt på brugermødet den 12. november 2009. Arbejdet med en egentlig

Læs mere

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark Niels Græsbøll Olesen Trekantområdet Danmark Gennemførte analyser - i samarbejde med Hærvejsmotorvejskomiteen Trafikal analyse på baggrund af NIRAS rapport Trafikal opemering af linjeføringer og samfundsøkonomisk

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1.

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1. Letbaner i Århus Afdelingsleder Rigmor Korsgaard; Århus Kommune Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI A/S Hvad er en letbane? Begrebet letbane dækker over et bredt spekter fra de traditionelle sporvogne

Læs mere

Bilag 2.2 Fredericia Havn

Bilag 2.2 Fredericia Havn Bilag 1 Bilag 2.1 Esbjerg Havn Fra E20, der fører direkte frem til havneområdet, må der køres ind i dette enten ad Taurusvej eller Østre Havnevej. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Havneområdets

Læs mere

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Danmarks overordnede infrastruktur 2012 Side 2 Danmarks overordnede infrastruktur 2020 Korridor B : Øresund-Femern Timemodellens

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion maj 2015 »» Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion dokumenterer, at behovet for udbygning af den østjyske

Læs mere

Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11. Afgjort den 24. februar 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011.

Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11. Afgjort den 24. februar 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011. Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11 Afgjort den 24. februar 2011 80 Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011. a. Transportministeriet anmoder hermed med henblik på udmøntning af

Læs mere

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Udført i samarbejde med Tølløse og Holbæk kommuner Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Etablering af ny midtjysk motorvej

Etablering af ny midtjysk motorvej Notat: Etablering af ny midtjysk motorvej Aftale om En grøn transportpolitik I januar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Transport og Logistik i den nye Region Nordjylland. 05-05-2006 Hans Kjær - Hanstholm Havn 1

Transport og Logistik i den nye Region Nordjylland. 05-05-2006 Hans Kjær - Hanstholm Havn 1 Transport og Logistik i den nye Region Nordjylland 05-05-2006 Hans Kjær - Hanstholm Havn 1 Hanstholm Havn En ny havn i det i forvejen etablerede samarbejde blandt havne i det gamle Nordjyllands amt Andre

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

Tale til Transportens dag 2010. Peder Holdgaard kørte i 1870 erne som fragtmand på en del af den tværjyske landevej mellem Herning og Silkeborg.

Tale til Transportens dag 2010. Peder Holdgaard kørte i 1870 erne som fragtmand på en del af den tværjyske landevej mellem Herning og Silkeborg. Tale til Transportens dag 2010 Indledning Peder Holdgaard kørte i 1870 erne som fragtmand på en del af den tværjyske landevej mellem Herning og Silkeborg. Vognen var ofte lastet med svin til slagteriet

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

giver bilisterne mulighed for pauser og hvil under rejsen. Vejdirektoratets bemandede rasteanlæg drives i samarbejde med private samarbejdspartnere.

giver bilisterne mulighed for pauser og hvil under rejsen. Vejdirektoratets bemandede rasteanlæg drives i samarbejde med private samarbejdspartnere. 5. Service 5.1 5.1 Sideanlæg og trafikantservice Vejdirektoratet driver langs det danske motorvejsnet en række sideanlæg. Sideanlæg er en fællesbetegnelse for serviceanlæg, rasteanlæg med Info-Teria og

Læs mere

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og fremtidige behov (C), formand for underudvalget for regional udvikling Indledning: Tilbageblik-fremadrettet Spørgsmål: Hvad har Øresundsbroen, udviklingen

Læs mere

26. oktober 2006. Aftale om trafik for 2007

26. oktober 2006. Aftale om trafik for 2007 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 78 Offentligt 26. oktober 2006 Aftale om trafik for 2007 Der er mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

Justeret bilag til Regional UdviklingsPlan

Justeret bilag til Regional UdviklingsPlan Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Michael Kavin Afdeling: Strategi og analyse E-mail: Michael.Kavin@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/9590 Telefon: 76631958 Dato: 28. august 2008 Justeret bilag

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere