Investeringer i vækst & beskæftigelse. Havnepakke 3. Infrastruktur giver vækst, beskæftigelse og trafiksikkerhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringer i vækst & beskæftigelse. Havnepakke 3. Infrastruktur giver vækst, beskæftigelse og trafiksikkerhed"

Transkript

1 Investeringer i vækst & beskæftigelse Havnepakke 3 Infrastruktur giver vækst, beskæftigelse og trafiksikkerhed

2 Titel: Investeringer i vækst & beskæftigelse - Havnepakke 3 Udgiver: Danske Havne, brancheorganisation for danske erhvervshavne Oplag: 100 stk, 2012 Kort: Krak Danske Havne Weidekampsgade 10, 2300 København S

3 Forord Danske erhvervshavne skaber muligheder for vækst og beskæftigelse. Både i byer og for virksomheder i oplandet. Investeringer i vækst & beskæftigelse - Havnepakke 3 kan være med til at forstærke havnene som vækstdynamoer. Kommuner og havne er parat til at investere 300 mio. kroner og håber, Folketinger vil bevilge 853 mio. kroner. Projekterne i Investeringer i vækst & beskæftigelse - Havnepakke 3 kan alle realiseres i Direkte og indirekte arbejder personer på havnene. Det tal kan øges, hvis de rette betingelser skabes. Havne kan vokse og tiltrække nye virksomheder også i krisetider. I de nordjyske havne er der i årene skabt over 1000 nye arbejdspladser. Det er nye virksomheder, der er flyttet til havneområderne. Vækst i havnene er med til at skabe aktivitet ikke kun i havnene, men også i trafikken til og fra havnearealerne. De trafikale flaskehalse skal ikke blive en belastning for havnenes virksomheder og det omkringliggende samfund. De danske erhvervshavne udvider i disse år massivt for at skabe nye erhvervsarealer. Frem mod 2020 skabes yderligere 10 mio.m 2 nye areal. Havne og havnevirksomheder investerer 10 mia. kroner i samme periode. En så stor udvidelse af erhvervsarealerne stiller også krav til oplandets infrastruktur. Kunderne udvikler sig. Større skibe, større godsmængder og større operationer på kortere tid giver udfordringer. Det giver også udfordringer for oplandets infrastruktur, hvor køer, flaskehalse og tung trafik kan være til ulempe for alle trafikanter. Projekterne i Havnepakke 3 er hver beskrevet og tegnet ind på kort. COWI har for Danske Havne beregnet de samfundsmæssige gevinster ved de enkelte projekter i kataloget. Staten betaler statsveje og jernbaner. Danske Havne lægger op til, at adgangsveje, der har kommunal status, betales med 60 pct. af kommunen og 40 pct. af staten. Sejlrender ligger udenfor havnens område. Derfor er de medtaget. Uddybning af sejlrender må vurderes individuelt. Der er ikke angivet nogen fordelingsnøgle mellem stat og havn. Danske Havnes forslag til Investeringer i vækst og beskæftigelse består af: 3 mega-projekter Vejprojekter til 648 mio. kroner, hvor statens andel kun udgør 348 mio. kr. Baneprojekter til en samlet pris af 26 mio. kr. Uddybningsprojekter til en samlet pris af 479 mio. kr. For yderligere oplysninger om de enkelte projekter kontakt venligst den enkelte havn eller Danske Havne sekretariatschef Tom Elmer Christensen telefon Med venlig hilsen Uffe Steiner Jensen Formand, Danske Havne

4 Tre megaprojekter Tunnel under Marselis Boulevard Projektet har til formål at skabe en direkte adgangsvej fra Aarhus Syd Motorvej til Aarhus Havn. Den tunge erhvervstrafik til Aarhus Havn føres i en tunnel under Marselis Boulevard. Det sikrer en direkte, trafiksikker og miljørigtig forbindelse fra det overordnede europæiske motorvejsnet til Aarhus Havn. Det er en af betingelserne for, at Aarhus Havn også efter 2030 kan indgå i EU s Core Network under European Network for Transport, som foreslået af Kommissionen. Udbygningen af Aahavevej er under anlæg og færdiggøres sommeren Anden etape - tunnel under Marselis Boulevard - forventes igangsat De skønnede anlægsomkostninger for etape 1 og 2 er mio. kroner (2012 priser). Heraf er mio. kroner finansieret med 250 mio. kroner fra staten, 400 mio. kroner fra kommunen, 350 mio. kroner fra Aarhus Havn og 64 mio. kroner fra EU. Det resterende beløb forventes finansieret af staten (Havnepakke 3) samt Aarhus Kommune via provenuet fra dækningsafgiften (den politiske aftale mellem S, V og K) samt beløb fra hjemfaldsklausuler. Reduktion af miljøgener Reduktion af køretiden på ca. 5 min fra motorvejsnettet til erhvervshavnen og dermed også en reduktion i CO2 udledning Fremtidssikring af adgangsvej til havnen. Det samlede antal arbejdspladser på havnen er ca Kalundborg motorvejen En opgradering af vejstrækningen på rute 23 mellem Holbæk motorvejen og Kalundborg til motorvej er allerede igangsat. Den er opdelt i 3 faser startende fra øst mod Kalundborg. Det er havnens ønske, at den næste strækning, der igangsættes, bliver den vestlige strækning startende fra Kalundborg, her markeret med rød. Det vil afhjælpe de trafikale flaskehalse hurtigere, da motorvej derved vil afløse traditionel landevej frem for motortrafikvej. Hermed vil der hurtigere opleves en trafikal forbedring for borgere og erhvervsliv i Kalundborg, end hvis man tager de 2 resterende faser i rækkefølge fra Holbæk. Landevejen mellem Kalundborg og Bjergsted, fase 3, er landets mest trafikerede når det gælder lastbiler. Færgedriften mellem Aarhus og Kalundborg har aflastet landbiltrafikken over Lille- og Storebælt, men har yderligere bidraget til flaskehalsproblematikken på rute 23. Den samlede pris for hele vejstrækningen skønnes til 2,2 mia. kr. Strækningen fra Kalundborg som havnen ønsker fremskyndet har en anslået pris på 837 mio. kr. 4

5 Hanstholm Projektet har til formål at udvide vejen til en 2+1 vej for at etablere en transportkorridor mellem Hanstholm, Thy og motorvejsnettet fra Herning. Alle vil opleve hurtigere og mere sikker transport af gods og personer. Hanstholm Havn ligger, trods sin centrale placering for sejlads mellem Danmark, Skotland, Island, Norge og Færøerne, isoleret med en forældet baglandsinfrastruktur. Der er langt til motorvejsnettet, der vil kunne sikre hurtig og effektiv transport over land. I dag skal lastbiler til og fra Hanstholm Havn køre 130 km til Herning for at komme på det store vejnet. Dette belaster landevejene på rute 26 og rute 34 med store mængder tung trafik. En udvidelse af disse ruter vil effektivisere transporten, ikke blot til og fra havnen, men til hele det nordvestlige Jylland. Resultat/fordele: Øget sikkerhed på landevejene i Nordvestjylland Hurtigere, billigere og mere effektiv transport gennem Nordvestjylland til gavn for erhvervsliv og beboere Vejprojekter Aabenraa Opgradering af eksisterende vej mellem motorvejen og havnen og anlæg af ny tilkørselsvej til havnen for at lede den tunge trafik uden om byens centrum. Projektet har til formål at skabe sikker transportkorridor mellem motorvejen og havnen, så tung trafik har mindst mulig kontakt med bløde trafikanter. Desuden skal det forbedre mulighederne for, at lange transporter især vindmøllevinger kan køres til havnen og udskibes til havvindmølleparker i Østersøen. Projektet vil åbne op for ny beskæftigelse på havnen samt understøtte eksportmulighederne for oplandets vindmølleproduktion. Resultat/fordel: Øget trafiksikkerhed på indfaldsvejen til Aabenraa Eliminering af flaskehalse, når tung trafik forsætter direkte til havnen 50 mio. kr. Kommunevej 20 mio. kr. 5

6 Aalborg Opgradering af dele af vejen mellem Aalborg Østhavn og motorvej E45. Aalborg Havn fragter al samhandel mellem Danmark og Grønland. Dertil kommer en stadigt voksende vindmølleeksport fra Siemens nordjyske produktionsfaciliteter. Dette, sammen med andet gods, giver en transport med mere end køretøjer til og fra havnen om dagen. I 2020 forudser Transportministeriet en øget trafik i området grundet havnens og byens vækst. Det samlede antal køretøjer vil overstige kørsler (bil og lastbil) i hele området pr. døgn. Yderligere vil opførelsen af det nye universitetshospital i Aalborg Øst øge trafikken med yderligere biler pr. døgn. Der er på delstrækninger kun en adgangsvej til havnen. Det medfører, at adgangsvejen kan blive spærret, ligesom sikkerheden bør forbedres. Aalborg Kommune og Aalborg Havn A/S har i 2010 i fællesskab udarbejdet en rapport Infrastruktur i Aalborg Øst. På plantegningen fra rapporten er projekterne vist. I rapporten er nævnt og vist 8 projekter til en samlet overslagspris (2011) på mio. kr. Alle projekter på nær et er forankret i lokalplaner og kommuneplan, hvorimod et projekt kræver en VVM-redegørelse i forbindelse med udvidelse af erhvervsområder syd for det egentlige havneområde. Udvidelse af Øster Uttrup vej til 4 spor, ombygning af kryds på Øster Uttrup vej. Udvidelse af Tranholmvej til 4 spor. Samt en 2 sporet forsættelse af Øster Uttrup vej efter Tranholmvej mod østhavnen. Samt cykelstier på strækningen. Resultater / fordele: Fremtidssikre østbyens infrastruktur Nemmere afgang for tunge og store godstransporter Bedre trafiksikkerhed især for bløde trafikkanter Øget beskæftigelse - 25% flere arbejdspladser mio. kr. Kommunevej 59,2 mio. kr. 6

7 Aarhus: Projektet har til formål at lede trafikken direkte fra Marselistunnelen til den nye færgeterminal i Østhavnen. Det giver en hurtig og effektiv vejadgang fra motorvejsnettet til færgehavnen. Det modvirker kødannelse i forbindelse med tunnelens udmunding ind mod byen, så trafikken kan glide nemt igennem. Etableringen af denne forbindelsesvej gør det muligt at flytte færgetrafikken fra havnens kerne, hvor den ligger i dag. Kørsel til og fra færgerne vil da ikke længere påvirke trafikken i midtbyen. Færre lastbiler i midtbyen Glidende trafik gennem tunnelen. En reduktion af tiden på ca. 7 min fra motorvejsnettet til færgehavnen Det betyder også en reduktion i CO2 udledning Medvirke til opretholdelse af færgeruterne 34 mio. kr. Havnevej 13,6 mio. kr. Esbjerg Esbjerg havn spiller en central rolle i den nationale godsinfrastruktur. En stor del af det gods, der skal ind eller ud af Esbjerg havn er voluminøst og tungt. Almindelige godstyper og lange emner a la vindmølle vinger kan komme til havnen af E20 øst og syd om byen, hvorimod tunge/høje og/ eller brede transporter skal følge en sværgodsrute nord om byen. De sidste km af denne rute går gennem tætbefolkede byområder med mange bløde trafikanter. En direkte forbindelsesvej mellem sværgodsruten og den langsgående havnevej vil fjerne de tunge havnetransporter gennem byen. Ingen særtransporter gennem midtbyen - Bedre trafiksikkerhed og mindre trængsel. Kortere køretid med direkte forbindelse mellem omfartsvej og havnevej. 28 mio. kr. Kommunevej 11,2 mio. kr. 7

8 Fredericia afkørsel 59 Afkørsel 59 på den østjyske motorvej er hovedafkørslen til en af landets største erhvervshavne, der fra 2007 til 2011 har øget mængden af containere med 175 %. Afkørslen er ikke konstrueret til denne mængde gods og for at få et bedre trafikflow til havnen og undgå flaskehalse og opbremsninger i trafikken på motorvejen, ikke mindst i myldretiden, er det nødvendigt at rette den ud. En udretning af frakørselsramperne vil gavne såvel trafiksikkerheden som den glidende afvikling af trafikken til og fra den østjyske motorvej. Resultater/fordel: Mere glidende trafik Aflastning af køer ved Lillebæltsbroen Pris Status Statslig medfinansiering 25 mio. kr. Statsvej 25 mio. kr. Grenaa l En omfartsvej har til formål at øge trafiksikkerheden for beboere i Auning (Rute 16) ved at lede den tunge trafik uden om byen. Projektet vil samtidig øge kapaciteten til Grenaa by og havn. Etablering af Anholt vindmøllepark og produktionen af biofuel vil i de kommende år betyde meget mere tung transport til og fra Grenaa Havn. Øget trafiksikkerhed i Auning Nemmere transport til og fra Djursland for alle trafikanter Lastbiler og anden gennemkørende trafik ledes uden om skolevejen i byen 30 mio. kr. Hvis Statsvej mio. kr. VVM er nødvendig, yderligere 8 mio. kr. 8

9 Grenaa ll For at kunne modtage den tunge trafik, som skabes ved etableringen og vedligeholdelsen af vindmølleparkerne i Kattegat samt anden tung trafik til og fra Grenaa Havn og Djursland, er forbindelsen til den østjyske motorvej af afgørende betydning. Vejdirektoratet er i øjeblikket i gang med at etablere det nordlige hængsel mellem rute 16 og E45 lige syd for Randers. Desværre er vejen ikke dimensioneret til de lange, høje og tunge transporter af vindmølledele, hvilket gør vejprojektet ubrugeligt for store dele af lastbiltransporterne på ruten. En hævning af 4 broer til en frihøjde på 5,6 meter samt tilpasning af rundkørsler til lange køretøjer vil være nødvendig, hvis projektet skal opfylde sit formål med at lede den tungeste trafik uden om Randers by. Sikre frie transportveje mellem midtjysk vindmølleindustri og Kattegats vindmølleparker Pris Status Statslig medfinansiering 20 mio. kr. Statsvej 20 mio. kr. Hirtshals Hirtshals Havn udgør allerede et bindeled i den skandinaviske gods- og passagertransport som et omdrejningspunkt for transporter mellem Norge og EU. Dermed udgør Hirtshals Havn også et centralt element i Jyllandskorridoren. Det skal underbygges ud fra et EU perspektiv. Med gennemførelsen projektet vil det logistiske omdrejningspunkt i Hirtshals kunne effektiviseres og styrkes til gavn for erhvervslivet, beskæftigelsen og Jyllandskorridorens konkurrencedygtighed. Derfor ønsker Hirtshals Havn en indfaldsvej til færge- og ro/ro-terminalen på Østhavnen, uden om industriområdet på havnen, hvilket vil gøre trafikafviklingen mere effektiv. Indfaldsvejen vil reducere mængden af krydsende trafik. Det øger trafiksikkerheden. Med omfartsvejen samles trafikken fra havnen til E39, i en større afstand fra havnen end i dag. Trafikken bliver derfor ikke så koncentreret som tilfældet er med den eksisterende kobling mellem havnen og E39. Indfaldsvejen vil fjerne færgetrafikken havnens industrikvarter og eliminerer flaskehalse samt ophobning af trafik på havnen og E39. VVM- og planprocesser er igangsat. Forbedring af Jyllandskorridorens konkurrencedygtighed. Øget effektivitet i trafikafviklingen. Eliminering af generne for fiskeforædlingsvirksomheder på havneområdet. 26 mio. kr. Ønskes anlagt som statsvej 26 mio. kr. 9

10 Horsens En ny forbindelse til den østjyske motorvej har til formål at mindske den tunge trafik gennem Horsens by. En bedre kobling mellem den østjyske motorvej og Horsens Havn vil skabe mulighed for at lede lastbiler til og fra havnen uden om bymidten. En transportkorridor mellem havnen og motorvejen vil kunne anlægges, så den næsten kun fører igennem industrikvarterer. På den måde slipper de store beboelsesområder for støjgener og tung trafik. Det vil også have indflydelse på luftkvaliteten i Horsens by, når tunge dieselkøretøjer ledes uden om byen. Mindre tung trafik i bymidten til gavn for luftkvaliteten og trafiksikkerheden Nemmere og hurtigere transport af gods til og fra havnen til gavn for erhvervslivet 88 mio. kr. Kommunevej 35,2 mio. kr. Hvide Sande Der ønskes forbedring af transport af gods mellem Ringkøbing, de midt- og vestjyske transportruter og Hvide Sande Havn. I første omgang skal der ske en forundersøgelse. Hvide Sande Havn og Ringkøbing- Skjern Kommune ønsker vejstrækningen fra Ringkøbing til Hvide Sande opgraderet til statsvej og udbygget efter 2+1 princippet. Den bør være tilpasset modulvogntog. En sådan løsning vil få bred betydning for hele Vestjyllands forbindelse til motorvejsnettet og dermed omverdenen. En ny og velplaceret vest-øst akse både til Østjylland og videre østpå. Og ikke mindst til den største samhandelspartner og turistmarkedet mod syd i Tyskland. Opklassificeringen bør være en naturlig følge af Hvide Sande Havns nye status som godstrafikhavn, der er en realitet ved udgangen af Med resultatet af forundersøgelsen forventes et overslag over udgifterne ved realisering af det samlede projekt. Fjerne den tunge trafik fra Midt- og Østjylland Øget trafiksikkerhed Mindske CO 2 udslippet fra transportsektoren, da afstandene forkortes Samfundsmæssig gevinst: nye virksomheder med i alt nye arbejdspladser forventes at ville etablere sig i oplandet Pris Vejstatus Status Statslig medfinansiering 2 mio. kr. Kommunevej Forundersøgelse 2 mio. kr. 10

11 Kalundborg l Dette projekt har til formål at sikre en transportkorridor mellem erhvervshavnen og den nye motorvej på rute 23, ved opgradering af den ensisterende vej. En direkte korridor mellem motorvej og havn vil sikre en glidende afvikling af trafikken til og fra havnen og færgerne. Det vil øge trafiksikkerheden for byens øvrige trafikanter, der ikke vil blive blandet sammen med tung trafik på mindre veje. Resultat/fordele: Glidende trafik mellem færger og motorvej Øget trafiksikkerhed for bløde trafikanter Færre trafikgener for beboere i byen 15 mio. kr. Ny vej 15 mio. kr. ønskes som statsvej Kalundborg ll Opgradering af den eksisterende rute 22 mellem Kalundborg Havn og Slagelse/Vestmotorvejen skal gøre det muligt at køre med modulvogntog på strækningen. Der kører dagligt ca lastbiler mellem Kalundborg og Slagelse, men ruten er ikke egnet til kørsel med modulvogntog. Modulvogntog er samfundsøkonomisk rentabelt og miljømæssigt fornuftigt. Emissionen ved kørsel med modulvogntog er procent mindre i forhold til traditionelle lastbiler. To modulvogntog kan afløse tre konventionelle lastbiler. Endelig vil projektet skabe bedre transportveje til Kalundborg Havn. Færre lastbiler på strækningen Mindre CO 2 udslip ved godstransport Bedre økonomi i transport af gods Vejdirektoratet udarbejder en opgørelse over, hvilke mindre ændringer på rundkørsler og andre vejanlæg, der evt. skal ændres for at kunne tillade kørsel med modulvogntog på strækningen. Vejdirektoratet Statsvej Fuld statslig finansiering fremlægger i efteråret 2012 en pris for projektet 11

12 Kolding Projektet har til formål at sikre, at lastbiler mellem Kolding Havn og motorvejen ikke kører gennem byen. Det vil fjerne mange farlige situationer. Afkørslen fra Jens Holms Vej til Fynsvej er ikke dimensioneret til den mængde trafik, der dagligt kører på ruten. Hertil kommer, at stigningen til afkørslen i glat føre er for stejl til tunge lastbiler. De tvinges i stedet ind gennem byen. Kolding Havn håndterer årligt ca. 1,8 mio. tons gods. Dette kan rundt regnet lastes på lastbiler. Ved en mindre ombygning af til- og frakørslen til Fynsvej kan lastbilerne helt undgå at køre gennem byen, men direkte til motorvejsnettet nord for byen. Kan lede al tung trafik uden om Kolding by Hurtig og effektiv afgang til motorveje året rundt 25 mio. kr. Kommunevej 10 mio. kr. Nakskov Nakskov Havn ligger som en integreret del af byen. Dette kan give problemer, når der skal afvikles tung trafik til og fra havnen. Derfor har projektet til formål at øge trafiksikkerheden på indfaldsvejen Rødbyvej og ruten videre til havnen ad Winchellsgade og Nybro. Her separeres fodgængere og cyklister fra den kørende trafik ved at spænde en gangbro på ydersiden af broen. På den måde begrænses faren for ulykker ved afvikling af trafik. I forbindelse med anlæg af Femernforbindelsen vil den tunge trafik til og fra Nakskov Havn stige. Dermed stiger behovet for en sikker trafikkorridor mellem Nakskov Havn og oplandet også. Resultater/fordel: Forebygge problemer med stigende tung trafik fra havnen i forbindelse med Femern-forbindelsen Sikre bløde trafikanter ved at isolere dem fra den tunge trafik 15 mio. kr. Kommunevej 6 mio. kr. 12

13 Odense I Havnepakke 2 blev der givet støtte til en broforbindelse over Odense Kanal, der ville giver den stadigt stigende mængde tunge trafik til og fra Odense Havn et alternativ til kørsel gennem midtbyen. I forlængelse af dette projekt søges der nu om udvidelse af Kertemindevej, hvortil trafikken ledes. Det er havnens og kommunens ønske at udvide Kertemindevej fra 2 til 4 spor samt opsætte støjskærme på strækningen, således at beboere ikke vil opleve gener fra den tiltagende trafik. Med udvidelsen vil trafikken til og fra havnen kunne afvikles mere effektivt og sikkert med en korridor fra havnens industrivirksomheder direkte til Ring 3 og motorvejsnettet. Med denne opgradering og investeringerne fra Havnepakke 2 vil den gennemkørende lastbiltrafik kunne ledes helt udenom Odense midtby. Fjerne havnerelateret lastbiltrafik fra Odense by Øget trafiksikkerhed i Odense by Bedre og hurtigere trafikforhold for Odenses erhvervsliv 90 mio. kr. Kommunevej 36 mio. kr. Randers En udflytning af havnen til ny sydhavn betyder, at det er nødvendigt at anlægge ny adgangsvej til havnen. Den øgede mængde tunge trafik til og fra det nye erhvervsområde samt E45 nødvendiggør også en udbygning og tilretning af vejen mellem havnen og E45. Der er behov for 4 ombygninger: Krydset Clausholmvej- Hammelvej, sammenfletningen mellem Hammelvej og Grenåvej og krydset Grenåvej- Ørneborgvej skal ombygges. Hertil kommer en udbygning og forlængelse af Ørneborgvej frem til det nye havneområde. Modvirker køer Forbedrer færdselssikkerheden for bløde trafikanter Skaber mulighed for, at by og havn fortsat kan udvikles uden gener for hinanden 20 mio. kr. 2 projekter på 20 mio. kr. statsvejen Hammelvej 25 mio. kr. Tilretning på 10 mio. kr. kommunale veje 13

14 Rønne Rønne Havn er Bornholms livsnerve. Projektet har til formål at færdiggøre vej- og trafikanlægget til havnen. Det vil sikre færgetrafikken. Samtidig er det en forudsætning for udbygning af krydstogter, hvor Bornholm har fået godt fat. Projekterne ligger mellem havn og by. Det er dels trafikafvikling af området nord for færgeterminalen: En opgradering af Bådehavnsvej til afvikling af tung trafik (3,5 mio. kroner). Det er krydsudformning ved Remisevej samt etablering a f en ny rundkørsel ved Nordre Kystvej (4,5 mio. kr.). Mods syd er det en ændring af Munch Pedersens Vej med en ny svingbane ved Havnebakken samt en udretning af den bøvlede krydsudformning ved Skansevej og Zartmannsvej. (4,1 mio. kr.) Trafiksikker afvikling af færgetrafikken Mere fremkommelighed Forbedret mulighed for at udvikle krydstogtstrafikken Færdiggørelse af projektet fra Havnepakke 2 13,1 mio kr. Kommunevej/havnevej 5,3 mio kr. Thyborøn Projektet har til formål at sikre hurtigere transport på landevejen mellem Lemvig og Thyborøn. Ved at etablere en omfartsvej ved Klinkby vil trafik med tunge køretøjer kunne ledes uden om byens hovedgade, hvor lastbiler i dag kører igennem. Fiskerihavnen og Cheminova bidrager til store mængder trafik gennem byen til fare og gene for byens beboere. Øget trafiksikkerhed i Klinkby Prisskøn foreligger ikke Statsvej Fuld statslig finansiering 14

15 Baneprojekter Kombinationen mellem sø- og togtransport af gods er en klimavenlig måde at transportere gods mellem A og B. Særlig hvis tog kan transportere containere og førerløse lastbiltrailere som alternativ til lange vejtransporter. Man kan undgå meget trængsel og reducere miljøgenerne. Derfor søges her om midler til fire projekter, hvor havne med stor godsomsætning og central beliggenhed for ruterne gennem landet vil kunne etablere baneanlæg. Hirtshals Hirtshals er et logistisk omdrejningspunkt på korridoren mellem Norge og Europa - Jyllandskorridoren. Godsbaneterminalen vil styrke Jyllandskorridoren, idet banetransport vil blive muliggjort i hele korridorens længde. Godsbaneterminalen ved Hirtshals Havn betyder, at der kan ske en effektiv betjening af heltog med længder på 600 meter. Fokus ligger på at overflytte løstrailere fra vejtransport til banetransport. Styrker Jyllandskorridoren. Vil medvirke til begrænsning af trængselsproblemerne på den østjyske motorvej. Vil medvirke til at begrænse godstransportens klimabelastning. Pris Status Statslig medfinansiering 21 mio. kr. Projektet er klar til 21 mio. kr. iværksættelse Kolding Projektet er et undersøgelsesprojekt. Det skal kortlægge mulighederne for at koble skib med tog, og hvor sammentænkning af bane og havn skal aflaste motorvejene. Skulle undersøgelsen finde det rentabelt, vil projektet kunne skabe en stor godsomsætning i Kolding Havn med direkte godstog til de store containerhavne i Hamborg og Amsterdam. Pris Status Statslig medfinansiering 1,5 mio. kr. Forundersøgelse klar 1,5 mio. kr. til iværksættelse Nyborg Projektet er et undersøgelsesprojekt. Det har til formål at undersøge mulighederne for at etablere et vigespor fra hovedsporet og derved forbinde havnen til det centrale jernbanenet. En godsterminal midt i landet og ved indgangen til Østersøen vil kunne modtage store mængder gods, som ikke længere skal køres i lastbil tværs over landet. Pris Status Statslig medfinansiering 1 mio. kr. Forundersøgelse klar 1 mio. kr. til iværksættelse Nakskov Havnen ønsker at renovere et jernbanespor mellem Nakskov Station og Nakskov Havn. Sporet vil være en stor strategisk gevinst for Nakskov Havn og skibstransporten til og fra Sjælland. Således vil havnen blive den eneste erhvervshavn øst for Storebælt med direkte jernbanelinje til havnens arealer. Det giver mulighed for at transportere store mængder gods direkte fra skib til godstog og derved undgå transport ad landevej. Ved blandt andet etableringen af ny jernbane mellem København-Køge-Ringsted vil det være en fordel for trængslen på vejnettet, hvis de mange tons skærver kan transporteres direkte fra skib til jernbanenettet. Pris Status Statslig medfinansiering 3 mio. kr. Renovering 3 mio. kr. 15

16 Uddybning af sejlrender og havnebassiner Den globale finanskrise har haft stor betydning for de danske erhvervshavne. Som transportcenter for 80 % af al udenrigshandel har mange havne mærket faldende godsmængder. En klar tendens har også været konsolidering af rederiernes skibsflåder til større skibe. Større skibe kræver større dybgang, og dybere sejlrender er helt afgørende for havnenes konkurrenceevne og mulighed for at udvikle sig som transport- og erhvervscenter. Derfor er uddybning af sejlrender og havnebassiner afgørende for fortsat at kunne operere som transport- og erhvervscenter. Udgiften til uddybningsprojekter er angivet med det anslåede beløb. Det mulige statslige bidrag beror på en konkret forhandling. Aabenraa Projektet har til formål at sikre, at Aabenraa Havn fortsat kan virke som logistisk erhvervscenter i Sønderjylland. For at kunne opretholde trafikken og de arbejdspladser, er en uddybning fra 11 til 12 meter nødvendig. Pris: 12 mio. kr. Aarhus Projektet har til formål at uddybe havnebassinet mellem den nye Omniterminal og Containerterminalen. Større vanddybde sikrer, at havnen også under vanskelige vejrforhold kan modtage de største containerskibe fra de oceangående ruter. Det er en væsentlig betingelse for, at havnen kan være fleksibel i forhold til de globale rederiers ruteplanlægning herunder Danmarks eneste direkte rute til Fjernøsten (Mærsk). Projektet medvirker til at fastholde danske arbejdspladser i forbindelse med anløb af disse skibe. Projektet medvirker til, at fragten transporteres længst muligt med skib uden omlastning, frem for at fragten sejles til Europas største terminaler for at blive omlastet til mindre skibe eller til lastbiler. Omlastning og anvendelse af mindre skibe eller anvendelse af lastbiler bevirker større energiforbrug pr. transporteret enhed og medfø- 16 Pris: 50 mio. kr. rer dermed større miljøpåvirkning. Projektet modvirker trængsel af lastbiler på vejnettet

17 Frederikshavn I Projektet er en forundersøgelse, godkendelse og VVM af nye ydermoler og havneudvidelse. Hele projektet har en forventet værdi på ca. 500 mio. kr. Forprojektet forventes afsluttet med endelig projektering og udbud 1. juli Reslultater/fordele: Projektet er led i et større udviklingsprojekt for Frederikshavn Havn, som skal gøre havnen til erhvervscenter for området Pris: 12 mio. kr. Frederikshavn II Uddybning af sejlrenden og den nye havn fra 8 til meter. Havnen skal fastholde og udbygge sin position som servicehavn for skibe, der sejler gennem Kattegat. Det er nødvendigt, at havnen udvider sin sejlrende for at kunne modtage større skibe (Panmax klassen) og kunne servicere offshore industrien. For at kunne modtage disse stadig større fartøjer i havnen, skal sejlrenden og det nye havnebassin udgraves til 13 meter. Havneprojektet har en samlet værdi på ½ mia. kr. Frederikshavn Havn beskæftiger i dag personer inden for de maritime servicefag. Alt fra levering af daglige fornødenheder til reparationer i tørdok. Samtidig bidrager havnen gennem sine erhverv og beskæftigelse til 15 % af kommunens skatteudskrivninger. Projektet skal medvirke til at fast holde og udvide industrien i Nord jylland Pris: 87 mio. kr. 17

18 Grenaa Uddybning af havnebassinet og sejlrenden fra 11 til 15 meters dybde. Dette projekt har til formål at skabe mulighed for, at også større skibe kan lægge til kaj i Grenaa. Det er nødvendigt for at håndtere de stadig større skibe og andre maritime fartøjer. Pris: 90 mio. kr. Kolding Projektet skal sikre uddybning af sejlrenden til Kolding Havn fra 7 til 7,5 meter. Denne dybde gør det realistisk, at havnen kan bevare de skibstrans- porter, man har i dag. Også nye forretninger bliver mulige med større dybde. Kolding Havn skaber jobs og derved 15 % af kommunens samlede skatteudskrivning. Fra 2008 til 2010 er den gennemsnitlige skibsstørrelse ved anløb vokset med 60 %. Pris: 13 mio. kr. 18

19 Odense Projektet har til formål at udvide bredden af sejlrenden. Dette sikrer, at større fartøjer kan sejle ind til såvel Odense Havns terminalfaciliteter som til reparationsværftet. Det vil muliggøre yderligere kommerciel erhvervsudnyttelse af de faciliteter, som Lindøværftet efterlader og afledt heraf de mulige beskæftigelsesmæssige virkninger, som vil kunne opsuge ledige værftsarbejdere. Sidst men ikke mindst sikrer udvidelsen, en væsentlig forbedring af den sejladsmæssige sikkerhed samt at havnefaciliteterne kan anløbes døgnet rundt, i forhold til den nuværende situation, hvor fartøjer over en given størrelse kun kan anløbe i dagtimerne. Pris: 13 mio. kr. Skagen Projektet har til formål at uddybe indsejlingen og nyt havnebassin i Skagen Havn. Projektet skal også bidrage til nye erhvervsaktiviteter, som kan styrke beskæftigelsen i området hele året. Hvis havnen fortsat skal være attraktiv for fiskeri, værfter og andre maritime faggrupper, skal havnen udvide. Uddybningen fra 9 til 11 meter vil forbedre mulighederne for at modtage tungtlastede fiskefartøjer samt skabe mulighed for, at Skagen Havn vil kunne modtage store skibe til reparation og klargøring samt krydstogtskibe på vej til og fra Østersøen. For Skagen har en fungerende erhvervshavn afgørende betydning for byens og virksomhedernes udviklingsmuligheder, og byens mulig heder for at gøre sig mindre afhængig af fiskeri. Havnen og virksomheder med tilknytning til havnen skaber direkte og indirekte beskæftigelse for personer. Det svarer til 15 % af kommunens skatteudskrivning En uddybning og udbygning af infrastruktur med nyt havnebassin vil kunne skabe 300 arbejdspladser på kort sigt, og forventes at kunne skabe 600 arbejdspladser på længere sigt Pris: 45 mio. kr. 19

20 Søby Søby Havn er én af tre havne på Ærø, og den eneste der ligger udenfor et naturbeskyttelsesområde. Derfor er Søby den eneste mulighed for at udvide havnekapaciteten og dermed de maritime erhvervsarealer for øens industrier. Der søges om statslig medfinansiering til etablering af nye yderværker for havnen, der vil gøre det muligt at udbygge erhvervsaktiviteterne på Ærø. Søby Havn huser allerede i dag et værft og flere maritime følgeindustrier. En udvidelse af havnens moler vil give yderligere mulighed for erhvervsaktivitet og skabe 100 nye job på Ærø. Processen med at ændre havnen fra en privathavn til delvis kommunalhavn er igangsat. Pris: Ydermole mod vest 39,7mio. kr. Ydermole mod øst 27,1 mio.kr. Midtermole 29,78 mio.kr. Udgravning af havnebassin 4,3 mio. Samlet pris: 101 mio. kr. Thyborøn l Projektet med uddybningen af Thyborøn Kanal skal sikre adgang fra Vesterhavet til Thyborøn Havn og Limfjorden for moderne fiskefartøjer og bulkskibe. Dette vil gøre Thyborøn i stand til, også i fremtiden, at modtage store fiskefartøjer, der forsyner fabrikkerne med råvarer og holder den lokale beskæftigelse oppe. Mulighederne for indsejling af gods - herunder især søral - vil blive forbedret. Pris: mio. kr. 20

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2 DANSKE HAVNE SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Metode

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser baggrunden er VIDSTE DU? Transportministeriet peger på, at der på langt sigt er to forskellige strategier for vejkapaciteten i

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Godskonference 2009 Havnen som vigtigt led i logistikkæden ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Cargo Service Største stevedoreselskab i havnen Håndterer ca. 5 mio. tons last årligt Driver

Læs mere

Bilag 2.2 Fredericia Havn

Bilag 2.2 Fredericia Havn Bilag 1 Bilag 2.1 Esbjerg Havn Fra E20, der fører direkte frem til havneområdet, må der køres ind i dette enten ad Taurusvej eller Østre Havnevej. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Havneområdets

Læs mere

Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020

Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020 Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020 Bestyrelsens og ledende medarbejderes tanker om strategier og visioner blev fremlagt på brugermødet den 12. november 2009. Arbejdet med en egentlig

Læs mere

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark Niels Græsbøll Olesen Trekantområdet Danmark Gennemførte analyser - i samarbejde med Hærvejsmotorvejskomiteen Trafikal analyse på baggrund af NIRAS rapport Trafikal opemering af linjeføringer og samfundsøkonomisk

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Transportministeriet. Havneinfrastruktur. Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen

Transportministeriet. Havneinfrastruktur. Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen Havneinfrastruktur Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen Side 1 Organiseringen af infrastruktur i Danmark Hvem investerer i anlæg Infrastruktur Hvem foretager regulering af infrastrukturen?

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

udvider med nye erhvervsarealer

udvider med nye erhvervsarealer udvider med nye erhvervsarealer Positiv udvikling på Hirtshals Transport Center Hirtshals Transport Center blev etableret i 2008 i tæt samarbejde med Hirtshals Havn, og centret har siden været under konstant

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Side 1 af 10 Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Indhold: Indledning Baggrund Projektforslag Fravalg af alternativer Påvirkning af

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) TRU alm. del Bilag 107 Offentligt Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

KOMBINEREDE GODSTRANSPORTER

KOMBINEREDE GODSTRANSPORTER REGION NORDJYLLAND KOMBINEREDE GODSTRANSPORTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund og metode Region Nordjylland har

Læs mere

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Centralt for hele Europa Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Business Park Falster ligger i knudepunktet mellem det europæiske kontinent og Skandinavien I Nordeuropæisk perspektiv ligger Business Park

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Holstebromotorvejen. Marts 2015

Holstebromotorvejen. Marts 2015 Holstebromotorvejen Marts 2015 Vi bygger for fremkommelighed Visualiseringen viser motorvejen, set øst for Holstebro. Her ses dalbroerne ved Savstrup Å og Storå samt Hodsagervej, som føres under motorvejen.

Læs mere

Kunne en Godsrute over Grenaa / Hundested bringes i spil:

Kunne en Godsrute over Grenaa / Hundested bringes i spil: Kunne en Godsrute over Grenaa / Hundested bringes i spil: JA Hvorfor Grenaa - Hundested? Nationale fordele: Grenaa-Hundested ligger længst væk fra Storebælt Hundested ligger i selve Hovedstadsregionen

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,. 5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.,QGOHGQLQJ dk-teknik har for Miljøstyrelsen udført et projekt vedrørende Reduktion af miljøbelastning ved flytning

Læs mere

Her udvider havnene. Danske erhvervshavnes udvidelsesplaner 2014 og planer for de kommende år DANSKE HAVNE

Her udvider havnene. Danske erhvervshavnes udvidelsesplaner 2014 og planer for de kommende år DANSKE HAVNE Her udvider havnene Danske erhvervshavnes udvidelsesplaner 2014 og planer for de kommende år DANSKE HAVNE Titel: Her udvider havnene Danske erhvervshavnes udvidelsesplaner 2014 og planer for de kommende

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Maj 2011 Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og

Læs mere

Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S

Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S ved motorvej E47 på Nordfalster i knudepunktet mellem Berlin/Hamborg og København/Malmø - i korridoren, der forbinder

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 EFFEKTIVE ITS TILTAG ITS DANMARK er en uafhængig netværksorganisation, der samler danske interessenter indenfor ITS. Organisationen

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større banegårde,

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Europas bedste havne. Den 1.-3. april 2014 i Grenaa

Europas bedste havne. Den 1.-3. april 2014 i Grenaa Havnepolitisk Havnekonference redegørelse 2014 Europas bedste havne Den 1.-3. april 2014 i Grenaa E U R O P A S B E D S T E H A V N E Europas bedste havne Havnepolitisk Redegørelse 2014 Danske Havne 2014

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen. Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16.

Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen. Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16. Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16.45 Radisson SAS Scandinavian Hotel Århus ATG Aarhus Transport Group

Læs mere

Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse. Arbejdsrapport August 2007

Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse. Arbejdsrapport August 2007 Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse Arbejdsrapport August 2007 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Rapportens tilblivelse... 3 3. Ikke en ny tanke... 3 4. Trafikken i regionen på langs og på tværs... 5 5. Hvilken

Læs mere

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING

IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING HAVNEUDVIDELSE Signaturforklaring: Ny havn/nye havnearealer Vindmøller Bølgeenergi anlæg Forstærkning/ny stensætning

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Præmis (1)? Investeringer er ikke nødvendigvis det mest effektive (transportpolitiske) virkemiddel I hvert

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Vejchef Michael Kirkfeldt Brabrand Erhvervsforening 13. marts 2014 Udredningens formål er at klarlægge: kommende udfordringer

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Mange aktiviteter og store investeringer

Mange aktiviteter og store investeringer Fiskerbladet November 2013 Mange aktiviteter og store investeringer - og fokus på kommende Offshore aktiviteter Færdiggørelsen af Nordsøkaj følges nu op af det største uddybningsprojekt, der nogensinde

Læs mere

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen Green String Corridor har analyseret den fremtidige persontogstrafik Hamborg - København - Malmö. Analysen viser, at det er muligt at halvere rejsetiden mellem Hamborg og København-Malmö og samtidig etablere

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN HAVNE 4 HAVNE ET NAVN Kære læser Det er mig en fornøjelse at kunne byde Dem velkommen til Guldborgsund Havne, der består af havnene; Nykøbing Falster, Orehoved, Stubbekøbing erhvervsog Fiskerihavn og Gedser

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Regionsanalyse: Hovedstadens trafikale trængsel

Regionsanalyse: Hovedstadens trafikale trængsel February 25, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

Lastbiltransport en vækstmotor i dansk økonomi?

Lastbiltransport en vækstmotor i dansk økonomi? Lastbiltransport en vækstmotor i dansk økonomi? Vi er nok synlige, men vi er et undervurderet erhverv Vi er alle trætte af lastbiler og tung trafik Men gulerødderne gror altså ikke henne i disken i Brugsen

Læs mere

Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015

Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015 Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015 3. december 2014 BENTE LYKKE SØRENSEN OG SØREN BOEL Aarhus Kommune 330.000 325.000 320.000 315.000 310.000 305.000 300.000 295.000 2008K4 2009K4 2010K4 2011K4 2012K4

Læs mere

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-I. ENTREPRISEKARAKTERISTIK

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-I. ENTREPRISEKARAKTERISTIK ME-VB-ND Dokument: SAB-ME-Teknik.ME-VB-ND.BilagI.Entreprisekarakteristik ME-VB-ND SAB-ME-TEKNIK.BILAG-I. ENTREPRISEKARAKTERISTIK Hovedområde ME-Teknik Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling AABENRAA HAVN Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling Godsomsætningen blev mindre end budgetteret Godsomsætning 2008-2012 2008 1.818.310 tons 2009 1.252.397 tons 2010 1.095.833 tons 2011

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 i hovedtræk 2014 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 INDLEDNING Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 var det første år i Esbjerg Havns nye 10 års-strategi. Dermed giver året fingerpeg

Læs mere

Odense Havn og Lindø Industripark A/S

Odense Havn og Lindø Industripark A/S Odense Havn og Lindø Industripark A/S Historie 1918 Odense Staalskibsværft blev grundlagt som et personligt ejet firma af A.P. Møller 1959 Indvielse af Lindø Skibsværft ved Statsminister H.C. Hansen 2009

Læs mere

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Fire aktuelle temaer Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Finansieringsreform 2007 v/ Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune Netværkspause/frokost Statslige arbejdspladser

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen Opdateret April 2015 Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere