Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade Sjølund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund"

Transkript

1 Januar udgave SKS System håndbog Sikkerheds Kvalitets Styring system Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade Sjølund SKS er udarbejdet i reference til Sikkerheds styrelsens krav Autoriseret elinstallatørvirksomhed, hvor den personligt autoriserede deltager i arbejdet

2 Formål Formålet er at opbygge et SKS system, der sikrer overholdelse af gældende bestemmelser, som er udarbejdet på Sikkerhedsstyrelsens vejledning af MesaTeknik Indholdsfortegnelse er i reference til sikkerhedsstyrelsen vejledning - 16 punkter : 1.0 Data til etablering af SKS-systemet i virksomheden Evaluering af SKS-systemet Den autoriseredes ledelsesmæssige beføjelser Delegering af ansvar og beføjelser vedrørende instruktion og tilsyn Aftalegennemgang Styring af indkøb Bemanding af opgaver Instruktion Skriftlige procedurer og/eller instruktioner Tilsyn Eftersyn og afprøvning Uddannelse og træning Udstyr Procedure ved elsikkerhedsmæssige fejl SKS-Audit Dokumentstyring 9 1. Data til etablering af SKS-systemet i virksomheden Data Virksomhedens navn Spidsbjerg El-Teknik ApS Adresse Sjølund Gade 12 Postnummer/by 6093 Sjølund CVR Autorisationsnummer Ejer 80 Anpartsselskab Personligt autoriseret Henning Sørensen Kvalitetsansvarlig Henning Sørensen El-medarbejdere 5 Virksomhedsform 1.2 Telefon Mobiltelefon Fax Hjemmeside www. spidsbjerg.dk 1.2. Gyldighedsområdet for SKS godkendelsen Spidsbjerg El-Teknik ApS er et selskab der udfører elinstallationer for private og offentlige kunder, arbejderne kan udføres efter aftale i.h.t. regning eller tilbud Beskrivelse af virksomhedens autorisationskrævende arbejdsområder: Boliginstallationer Industriinstallationer, i..h.t. DS/EN (VSSK krav) Vedligeholdelse, Fejlfinding, udvidelser af alle former for SKS gældende områder Spidsbjerg El-Teknik ApS beskæftiger 1 personligt autoriseret, som samtidig udgør den øverste ledelse i virksomheden. Så længe dette forhold består udarbejdes der ikke procedurer for den personligt autoriseredes ledelsesmæssige beføjelser. Den personligt autoriserede deltager aktivt i arbejdets udførelse. Delegering af ansvar foretages til medarbejdere der er vurderet kompetente i forhold til opgave som delegeringen omhandler og dokumenteres ved anvendelse af blanket E09. Spidsbjerg El-Teknik ApS er underlagt Lekon certificering for sikring af lovpligtig ekstern 3. parts audit og godkendelse af SKS systemet. Ledelsen skal etablere, implementere og vedligeholde SKS systemet Mesa teknik Ajourført Side 2 af 9

3 1.3 Firmaets ansatte samt organisation af disse Spidsbjerg El-Teknik ApS beskæftiger antal medarbejdere som beskrevet herunder: Personligt autoriseret elinstallatør 2 elektriker / elmontør 2 elektrikerlærlinge 2. Evaluering af SKS - systemet 2.1. Lovgrundlag og oversigt over registreringer og kvalitetsdokumentation SKS systemet dokumentere elektriske installationer er udført sikkerhedsmæssigt korrekt i reference til lister som beskrevet herunder: Lov nr. 989 af 8. december 2003, lov om autorisation af elinstallatører m.v. Lov nr af 20. december 2006, lov om ændring af lov om gasinstallationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af elinstallatører m.v. Bekendtgørelse nr af 13. december 2007, (bekendtgørelse om autorisation og drift af elinstallatørvirksomhed). Sikkerhedsstyrelsen meddelelser online eller på papir DS/EN VSSK krav fra Maskindirektivet 2008/42/ SKS systemet og regelgrundlaget er samlet i ringbind som forefindes på firmaets kontor, SKS systemet er tilgængeligt for alle medarbejdere. Ringbind indeholder gyldige SKS dokumenter. SKS systemet og dokumentationen ajourføres, og opbevares sikkert i virksomheden i mindst 5 år, skal kunne forevises på enkelt og nem måde, læse uden problem, samt kunne stedsbestemmes. Dokumenter som erstatter af ajourførte dokumenter arkiveres ringbind, mrk. Tidligere dokumenter i SKS Mappen Tidligere dokumenter i SKS Mappen gemmes i mindst 5år udstyr Der skal fastlægges, tilvejebringes og opretholdes det nødvendige udstyr for at opfylde kravene til elsikkerheden. Dette omfatter: Udrustning for L-AUS samt måleudstyr noteres på Blanket E03, og skal kontrolleres kalibreres i henhold til leverandørens / fabrikantens anviste kalibrerings metoder, resultater noteres på Blanket E03AF Udstyret kontrolleres for funktion før brug og efter brug SB6 kapitel Uddannelse og træning Medarbejdernes uddannelser og erfaringer samt efteruddannelse er beskrevet på Blanket EAFIS, Vurdering af behovet for uddannelse og efteruddannelse skal ske i henhold til de love og bekendtgørelser / bestemmelser som virksomhedens arbejdsopgaver kræver. Der udarbejdes planer for efteruddannelse af de enkelte medarbejdere ved Blanket E01 & E02. Den autoriserede har pligt til at holde sin faglige viden ajour: Ajourføringen kræver mindst 70 timers efteruddannelse indenfor en periode på 5 år. Der skal foreligge dokumentation for opfyldelsen kravene til uddannelse og træning. Mesa teknik Ajourført Side 3 af 9

4 2.4. Intern audit Den kvalitetsansvarlige er ansvarlig for planlægning og gennemførelse af intern audit. Alle dokumenter fra intern audit arkiveres i ringbind ved beskrevne kvalitetsansvarlige i pkt En gang om år gennemføres intern audit, som dokumenteres ved anvendelse af blanket E04. Intern audit er en generel vurdering af SKS systemets effektivitet, efterlevelse, samt eventuelle forslag til forbedringer fra intern ønske eller ændringer pålagt af kontrolinstansen. Intern audit omfatter som minimum følgende: ( sikkerhedsstyrelsen vejledning - 16 punkter) 1.0 Data til etablering af SKS-systemet i virksomheden Evaluering af SKS- systemet Den autoriseredes ledelsesmæssige beføjelser Delegering af ansvar og beføjelser vedrørende instruktion og tilsyn Aftalegennemgang Styring af indkøb Bemanding af opgaver Instruktion Skriftlige procedurer og/eller instruktioner Tilsyn Eftersyn og afprøvning Uddannelse og træning Udstyr Procedure ved elsikkerhedsmæssige fejl SKS-Audit Dokumentstyring 9 Hvis der ved intern audit konstateres uoverensstemmelser, udfyldes en afvigelsesrapport.(blanket E04) Resultatet af intern audit indgår i ledelsens evaluering(blanket E05) 2.5 ledelsens evaluering Direktøren sikrer at ledelsens evaluering gennemføres mindst én gang årligt. Evalueringen skal sikre, at virksomhedens SKS system er tilpasset virksomheden, samt at systemet til enhver tid er egnet til at opnå den krævede el sikkerhed. Evalueringen omfatter følgende: Interne og eksterne ændringer der vil kunne påvirke SKS systemet Vurdering af om kvalitetspolitikken efterleves og fortsat er egnet Vurdering af kvalitetsmålene Resultatet af intern audit og status fra tidligere interne audits Status for afvigelser, henvendelser og klager Vurdering af ressourcebehov Vurdering af behovet for ændringer og forbedringer af SKS systemet Status på opfølgning af krav fra Lekon Certificering i. h. t. rapport fra tidligere auditbesøg. Referat udarbejdes, som direktøren godkender og udsender. Den kvalitetsansvarlige sikrer at eventuelle ændringer til SKS systemet indarbejdes i eventuelt samarbejde med MesaTeknik 2.6. Ekstern audit SKS systemet bliver kontrolleret og godkendt af Lekon Certificering, med intervaller der ikke overstiger 24 måneder. Den personligt autoriserede elinstallatør deltager ved audit, og foretager opfølgning på kontrolinstansens evt. fundne fejl, afvigelser, ved at udfører korrigerende handlinger Procesgranskning Ved små opgaver er den enkelte medarbejder bemyndiget til at indgå aftaler om ekstra arbejder. Medarbejderen sikrer sig ved kontakt til den personligt autoriserede, at arbejdet kan udføres efter gældende bestemmelser. Er der tvivl skal den personligt autoriserede altid inddrages inden udførelsen. Ekstra arbejder dokumenteres ved notat på Blanket SKS 08 Mesa teknik Ajourført Side 4 af 9

5 2.9. Indkøb og modtagelse af materialer m.v. Indkøb foretages af den personligt autoriserede, eller af bemyndigede medarbejdere. Ved direkte indkøb til projekter/opgaver forsynes følgesedlen med projekt-/opgavenummer. Servicevogne fyldes op fra lager / værksted / evt. direkte fra leverandør(følgeseddel) 2.10 Bemanding af opgaver Den personligt autoriserede, foretager instruktion og tilsyn i overensstemmelse med resultatet af vurderingen. ( oplysninger på medarbejder er noteret på blanket E01 blanket E02 & blanket SAM01) Beskrivelse af medarbejderens baggrund for udførelse af opgaven KODER Uden den fornødne baggrund i form af uddannelse, træning og erfaring. Må ikke arbejde selvstændigt på opgaven. Effektiv instruktion og tilsyn nødvendigt 0 Delvist erhvervet baggrund i form af uddannelse, træning og erfaring. Må arbejde på opgaven efter instruktion. Tilsyn nødvendigt 1 Delvist erhvervet den fornødne baggrund i form af uddannelse, træning og erfaring. Må arbejde på opgaven efter instruktion. Ingen tilsyn 2 Med fornøden baggrund i form af uddannelse, træning og erfaring. Instruktion gennemføres efter behov. Igen tilsyn. 3 Med fornøden baggrund i form af uddannelse, træning og erfaring. Kan arbejde selvstændigt uden instruktion og tilsyn 4 Behovet for om skriftlige procedurer og instruktioner skal udleveres, vurderes i forhold til opgavetyper. Skriftlige procedurer og instruktioner udarbejdes og udleveres efter behov. Resultatet af vurderingen, og om instruktioner/procedurer er udleveret, dokumenteres ved notat på blanket SKS01 bagsiden Eftersyn og afprøvning Inden arbejdet sættes i gang skal produktions- og installationsprocesser identificeres og planlæg-ges, så arbejdet kan udføres sikkerheds-, sundheds-, kvalitets- og miljømæssigt korrekt. Slutkontrol foretages på Blanket EAFIS Afvigelser Afvigelser/korrigerende handlinger foretages på blanketter E04-E04a-E05 med angivelse af hvilken følgende punkter: Afvigelse / Korrigerende handling Mangler eller fejl installerede installationer eller materialer Fravigelser fra love og regler samt meddelelser fra SIK Påtale fejl der konstateres på stedet Instrukser der ikke virker efter hensigten Resultatet af en intern audit Teknisk observation, som opfattes på stedet og som kan betydning for: Kvaliteten og sikkerheden i den færdige installation Miljø intern samt ekstern Tekniske hjælpemidler der ikke fungerer efter hensigten Afvigelser behandles af ledelsen, eller af bemyndigede personer. Korrigerende handling dokumenteres ved udfyldelse af relevante rubrikker i blanket E05. Afvigelsesrapporter samt korrigerende handlinger kontrolleres ved ledelsens evaluering(årligt) Aflevering Arbejdet afleveres til bygherren som aftalt, herunder: Kvalitetssikring, der noteres på Blanket EAFIS, entreprise til intern brug. Drift og vedligeholdelsesplan på nyanlæg og komponenter udarbejdes til kunden Rettet tegning skitse bagsiden på (som udført) udleveres til kunden Faktura, med materialer samt evt. beskrivelse af udført arbejde(entrepriseområdet) Færdigmelding online til relevant forsyningsselskab, anvendelse af Autorisationsnummer Mesa teknik Ajourført Side 5 af 9

6 3. Den personligt autoriserede ledelsesmæssige beføjelser 3.1. Formål Den autoriserede skal placeres således i virksomheden at han har direkte ledelsesmæssige beføjelser over de der udfører autorisationskrævende installationsarbejder. Autoriseret El installatør Henning Sørensen El montør /elektriker Organisationsdiagram Elektrikerlærlinge 3.2. Ansvar Den autoriserede bør forestå al instruktion og tilsyn, men da det i nogle virksomheder vil give urimeligt lange arbejdsdage for den autoriserede kan disse opgaver uddelegeres til kompetente medarbejdere. Der er ikke tale om uddelegering af det praktiske arbejde, men udelukkende retten til at lede, fordele og kontrollere det udførte. Dvs. typisk en uddelegering fra den autoriserede til en afdelingsleder, projektleder, overmontør mm. Såfremt en opgave uddelegeres skal der foreligge dokumentation for medarbejderens baggrund der gør ham i stand til at varetage opgaven; eksempelvis i form af et CV der angiver uddannelse, efteruddannelse, kurser, tidligere arbejdsopgaver mv. Uddelegeringen skal dokumenteres i form af en aftale imellem den autoriserede og medarbejderen; denne aftale skal angive præcist hvilke(t) område(r) og hvilke arbejdsopgaver der er uddelegeret ansvar for. Der udfyldes og anvendes Blanket E09. Uddelegering kan udelukkende foretages til medarbejdere der er omfattet af den autoriseredes ledelsesmæssige beføjelser Ekstern kontrol(3 parts audit) Den personligt autoriserede, skal deltage ved kontrolinstansens Lekon Certificering audit på virksomheden, og er ansvarlig for opfølgning på kontrolinstansens pålæg Dokumentation Medarbejdernes registrering af kvalifikationer /kompetencer (Blanket E01) Medarbejderens kompetencevurderinger (BlanketE02) Regelgrundlag (se pkt. 3.16) Prøve- og måleudstyr (Blanket E03) Kalibrering af instrumenter (Blanket E03AF) Intern audit (Blanket E04) Afvigelsesbehandling (Blanket E05) Aftale om delegering af ansvar (Blanket E09) Kvalitetssikring Blanket EAFIS (sags bestemt hvor der SKS krav) Aftaleseddel (Blanket E08) Samarbejde lejet personale(blanket SAM01) 3.4 Delegering af ansvar og beføjelser vedrørende instruktion og tilsyn Den autoriserede bør forestå al instruktion og tilsyn, men da det i nogle virksomheder vil give urimeligt lange arbejdsdage for den autoriserede kan disse opgaver uddelegeres til kompetente medarbejdere. Udelegering foretages på blanket E09(se punkt 3.4) Mesa teknik Ajourført Side 6 af 9

7 3.5 Aftalegennemgang Det skal sikres at virksomheden råder over de nødvendige kompetencer til at udføre en given opgave før aftalen indgås. Ydermere skal det sikres at opgavegrundlaget kan udføres el-sikkerhedsmæssigt korrekt. Det skal beskrives hvem der i virksomheden må udføre aftalegennemgangen og indgå aftaler omkring udførsel af installationer Der kan med fordel udføres en tjekliste til sikring af at de relevante punkter gennemgås ved aftale gennemgangen.(blanket E08) + Kompetencen er beskrevet på Blanket E01 samt Blanket E Styring af indkøb Det skal sikres at de rigtige komponenter bliver indkøbt til opgaven i såvel antal som model. Virksomheden skal derfor tage stilling til hvem der må indkøbe materialer og til hvilke opgaver. Kompetencen er beskrevet på Blanket E01 samt Blanket E02. Ligeledes skal der tages stilling til kontrol af det indkøbte,der kan eksempelvis udføres en modtagekontrol såfremt det tilføjer virksomheden en værdi. 3.7 Bemanding af opgaver Der skal angives hvorledes virksomheden vælger kompetent personel til en given opgave. Dette kræver et indgående kendskab til medarbejdernes kompetencer Kompetencen er beskrevet på Blanket E01 samt Blanket E02. Alternativt kan den nødvendige viden opnås via indgående kendskab til medarbejdernes kompetencer eksempelvis via ansættelsessamtalen og allerede udførte arbejder.opgaver kan også bemandes via dialog med montørerne der selv kan give tilsagn om hvor vidt de besidder de nødvendige kompetencer. Kompetencen er beskrevet på Blanket E01 samt Blanket E02. Det vil dog altid være den autoriseredes ansvar at der vælges den rigtige mand (m/k) til opgaven. 3.8 Instruktion Hvis montøren ikke har den nødvendige rutine i en given opgave skal der instrueres således arbejdet kan udføres el-sikkerhedsmæssigt korrekt. Hvorledes instruktionen udføres og i hvilket omfang afhænger af såvel medarbejderen som den foranstående arbejdsopgave. Kompetencen er beskrevet på Blanket E01 samt Blanket E02. Eksempelvis kan instruktionen gives mundtligt i forbindelse med overdragelse af en arbejdsopgave. Ligesom der løbende kan vurderes på behovet for instruktion. 3.9 Skriftlige procedurer og/eller instruktioner Se punkt 3.8 Kompetencen er beskrevet på Blanket E01 samt Blanket E Tilsyn Den autoriserede skal sikre sig at arbejdet bliver udført el-sikkerhedsmæssigt korrekt ved løbende at føre tilsyn. Hvor ofte der skal føres tilsyn beror på en vurdering af den pågældende medarbejders kompetencer samt opgavens kompleksitet. Det anbefales dog at hyppigheden af tilsynet stiger i takt med entreprisesummen Eftersyn og afprøvning Det skal sikres at samtlige punkter i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel 61 gennemgås. Dette kan med fordel klares via tjeklister. Hvordan tjeklisterne ser ud er op til den enkelte virksomhed eksempelvis kan der tilføjes punkter virksomheden ønsker at stramme op på benyt Blanket EAFIS(Er installationen efterladt i ordentlig og rengjort stand?) Mesa teknik Ajourført Side 7 af 9

8 3.12 Uddannelse og træning Virksomhedens krav til uddannelse, efteruddannelse samt erfaring og træning skal vurderes i forhold til virksomhedens opgavetyper. Den autoriserede har pligt til at holde sin faglige viden ajour samt dokumentere dette, især hvad angår kendskabet til stærkstrømsbekendtgørelsen dette bør andrage en størrelse på 70 timer over en vilkårlig periode på fem år. Der skal da foreligge dokumentation for den autoriseredes uddannelse, efteruddannelse samt erfaring og træning eksempelvis i form af et CV (ajourføres på Blanket E02) Ydermere skal der for den enkelte medarbejder foreligge dokumentation for den eventuelle lovpligtige efteruddannelse der skal til i forbindelse med udførsel af nogle arbejdsopgaver eksempelvis L-AUS, førstehjælp, varmt arbejde eller nogle typer stilladsarbejde. Virksomheden kan med fordel udarbejde en procedure der sikrer en løbende efteruddannelse og opkvalificering af medarbejdere eksempelvis tilvejebragt via medarbejderudviklingssamtaler Udstyr Det skal sikres at virksomheden råder over det nødvendige udstyr til installation, drift og vedligehold herunder udrustning til L-AUS, elektrisk håndværktøj og måleinstrumenter. Der skal tages stilling til hvorledes virksomheden tilvejebringer den nødvendige udrustning til L-AUS samt måleinstrumenter (herunder udstyr til HPFI - test, kortslutningsniveau mm.) til at udføre de lovpligtige kontrolmålinger Udstyret skal være i forsvarlig stand og efterses jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel 62 & 63 samt fabrikantanvisninger. Er det ikke muligt for samtlige medarbejdere at udføre dette eftersyn : eksempelvis såfremt lærlinge eller andre uden relevant uddannelse at anvender værktøjerne Den autoriserede skal sikre sig,at dette punkt (13.0 udstyr), at det er forsvarlige at anvende samt der udført eftersyn og registrere af udførselstidspunktet. (blanket E03) 3.14 Procedure ved el-sikkerhedsmæssig fejl Der skal tages stilling til hvordan virksomheden sikrer en el-sikkerhedsmæssig fejl kun opstår én gang. Ved gentagelse af fejl udarbejdes afvigelsesrapport samt korrigerende handling Afvigelser/korrigerende handlinger foretages på blanketter E04-E04a-E05. Dette indebærer en registrering af fejlen, en udbedring af fejlen og en mangfoldiggørelse af fejlen Registreringen anvendes i forbindelse med evaluering af systemet for at se om der er procedurer der skal revideres. (Blanket E05) Udbedringen af fejlen burde ikke behøve yderligere forklaring, om end den skal udføres og dokumenteres på lige fod med alle andre autorisationskrævende arbejder. Mangfoldiggørelsen kan eksempelvis foregå i forbindelse med medarbejdermøder for at informere medarbejderne om en mulig faldgrube SKS Audit Systemet skal efter behov, dog mindst én gang årligt gennemgås for at se om der er overensstemmelse mellem det beskrevne og det faktiske. Gennemgangen skal udføres af en person der IKKE har det direkte ansvar for el-sikkerheden og såfremt muligt af en person der har erfaring eller uddannelse i audit. MesaTeknik er naturligvis behjælpelige med udførsel af denne interne audit. Dokumentation for gennemgang af samtlige punkter i SKS -systemet skal foreligge og bør anvendes i forbindelse med evalueringen af SKS - systemet. Den årlige evaluering kan hvert andet år med fordel udføres i forlængelse SKS - auditten. Mesa teknik Ajourført Side 8 af 9

9 3.16 Dokumentstyring Dokumentstyringen skal indeholde to punkter (se pkt.3.14 & 2.1) (dokumenter der har relevans for elsikkerheden - hvorledes virksomheden håndterer sags dokumenter) Følgende forefindes på kontoret. /værkstedet Strækstrøms bekendtgørelsen.sb6 & i servicevogne Fællesregulativet. FR Maskinsikkerhed Elektrisk materiel på maskiner Maskinsikkerhed Elektrisk udstyr på maskiner.ds/en Lavspændingstavler.DS/EN Ændringsbekendtgørelserne Afsnit 6A, 6B, 6C, 6D.& Afsnit 8. afsnit kan findes på SIK hjemmeside så hvis den autoriserede har adgang til internet i det daglige er der ikke behov for at have den fysisk i virksomheden. Fællesregulativet ligger på DanskEnerigi.dk i seneste udgave Bygningsreglementet i seneste udgave. SIK meddelelse, som opdateres via abonnement service eller printes fra Sikkerhedsstyrelsen hjemmeside. Sikkerheds Kvalitets Systemet (SKS) for Spidsbjerg El ApS ApS Implementering Det skal meddeles kontrolinstansen fra hvilket tidspunkt SKS systemet er/eller tages i anvendelse. Indsendt/ afleveret til Lekon Certificering Dato: SKS systemets anvendelse: Dato: Underskrift direktør / indehaver: Mesa teknik Ajourført Side 9 af 9

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM For virksomheder, der udfører autorisationskrævende elinstallationsarbejde Sikkerhedsstyrelsen 2005 OBS! Du kan downloade eksempelskemaerne

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001 Ny autorisationsordning for elinstallatører der gælder fra 1. januar 2001 Indhold Indledning.................................. 3 Den gamle ordning var ikke længere tidssvarende...... 4 En autorisationsordning

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

PBL Teknik. SikkerhedsKvalitetsStyring VEJLEDNING. Aut. El-installatør. p S. SKS VEJLEDNING.doc - 1 af 32-30-08-2005

PBL Teknik. SikkerhedsKvalitetsStyring VEJLEDNING. Aut. El-installatør. p S. SKS VEJLEDNING.doc - 1 af 32-30-08-2005 ikkerhedskvalitetstyring VEJLEDNING K VEJLEDNING.doc - 1 af 32-30-08-2005 INDHOLDFORTEGNELE VEJLEDNING...1 INDHOLDFORTEGNELE...2 1 VEJLEDNING F K-YTEMET...3 2 EVULERING F K-YTEMET...4 3 DEN UTORIEREDE

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Virksomhedstype. 1.a.1 Etablering af et SKS-system i virksomheden * * * * *

Virksomhedstype. 1.a.1 Etablering af et SKS-system i virksomheden * * * * * sks1a11: alle virksomhedstyper: Krydsreference Virksomhedstype/SKS-krav Virksomhedstype Autoriserede er ejer/direktør Autoriserede er ikke ejer/direktør 1.1 1.2 1.3 2.2 2.3 SKS-krav 1. Ledelsens og den

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Resume.

Indholdsfortegnelse. Resume. Dette er et aktivt dokument. TRYK F5 for at starte. Klik herefter på resume eller punkterne i indholdsfortegnelsen. Nogle af punkterne linker til pdffiler, luk disse pdf-filer for at komme tilbage til

Læs mere

Godkendt Auditbilag for intern audit Bilag 13.3 ..199

Godkendt Auditbilag for intern audit Bilag 13.3 ..199 Side 1 af 6 Detailplan for audit Formålet med intern audit i DanLinks kvalitetsstyringssystem er: A At undersøge om proceduren(e) i kvalitetshåndbogen beskriver arbejdet som det udføres i praksis. A At

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Forslag til procedurer/forretningsgange ISO 9001:2008 2001004-1 Procedure ISO 9001:2008, pkt. 4.1 Outsourcede processer

Forslag til procedurer/forretningsgange ISO 9001:2008 2001004-1 Procedure ISO 9001:2008, pkt. 4.1 Outsourcede processer Webshoppen Side 1 af 8 ISO-standarder (side 1) Procedurer/instruktioner (side 1) Blanketter/kvalitet (side 4) LEAN-tavler (side 5) LEAN-blanketter (side 7) Fagbøger (side 8) www.lasseahm.dk Produktoversigt

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører Gasreglementets afsnit C-10 Bestemmelser om gasleverandører Januar 1994 Forord Forord Gasreglementets afsnit C-10 er fortsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

Vejledning til kvalitetshåndbog for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg

Vejledning til kvalitetshåndbog for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg Vejledning til kvalitetshåndbog for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg Version 3 Dato: 8. september 2008 V Vejledning til kvalitetshåndbog

Læs mere

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145.

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145. AIC B 39/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: +45 7221 8800, FAX: +45 7221 8888, E-mail: ais@trafikstyrelsen.dk, Internet: www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Lovgivning omkring varmepumper. v/ Nils Lygaard

Lovgivning omkring varmepumper. v/ Nils Lygaard Lovgivning omkring varmepumper v/ Nils Lygaard 1 Lovgivning Erhvervs- og Byggestyrelsen BR 10 Miljøstyrelsen Bekendtgørelser - certificeringsorgan KMO Arbejdstilsynet - Bekendtgørelser - Vejledninger -

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 1. Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering af 2 2.1 Kundens overordnede organisering 2 2.2 2 2.3 Kvalitetsstandarder 3 2.4

Læs mere

Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn

Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn Håndbog Plan for Kvalitet Drift Virksomhedens navn Danske Anlægsgartnere 2003 Plan for Kvalitet Danske Anlægsgartnere Denne plan for kvalitet beskriver virksomhedens kvalitetsstyring Virksomhedens navn

Læs mere

Montør A/S Kvalitetshåndbog

Montør A/S Kvalitetshåndbog Montør A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg Version 3 Dato: 8. september 2008 V

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Forsamlingslokaler Rapport om el-sikkerheden i Forsamlingslokaler. Tilsynsordningen har i perioden 1. november til 15. december 2008 kørt kampagnetilsyn på forsamlingslokaler, og disse tilsyn danner således

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Personaleguide. Deleurans Eftf. ApS DELEURAN. Tlf. 86 12 66 77 Vi gør tingene ordentligt

Personaleguide. Deleurans Eftf. ApS DELEURAN. Tlf. 86 12 66 77 Vi gør tingene ordentligt Personaleguide Deleurans Eftf. ApS Vi løser alle former for el-opgaver - herunder specielt til - og ombygninger, renoveringer og små reparationer samt serviceopgaver. Alle opgaver udføres i tæt dialog

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Gågader og offentlige pladser

Gågader og offentlige pladser Gågader og offentlige pladser Rapport om el-sikkerheden i gågader og offentlige pladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. marts til 30. juni 2009, kørt kampagnetilsyn på gågader og offentlige pladser,

Læs mere

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven Kvalitetsstyringsloven Opfølgningsaudit 2013 DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Bemærkninger I henhold til

Læs mere

Bestemmelser for godkendelse og overvågning af simple kvalitetsledelsessystemer. Aftaleblanket

Bestemmelser for godkendelse og overvågning af simple kvalitetsledelsessystemer. Aftaleblanket Aftaleblanket Sendes til: Q-kontrol ApS Magnoliavej 4. 5250 Odense SV Telefax nummer: 66 17 19 77 Jeg / vi ønsker at indgå aftale om godkendelse og overvågning af virksomhedens kvalitetsledelsessystem

Læs mere

INSTRUKTIONSLISTE HVID+

INSTRUKTIONSLISTE HVID+ INSTRUKTIONSLISTE Scan QR koden med din smartphone og sæt fokus på elsikkerhed. helsikker fokus på elsikkerhed PRODUKTIONSMEDARBEJDERE DER ER SÆRLIGT INSTRUERET I FORHOLD TIL AT LØSE SPECIFIKKE PROBLEMER

Læs mere

Program. Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører

Program. Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører SIKKERHEDSSTYRELSEN Program Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører Overtrædelsessager Aktuelt på autorisationsområdet

Læs mere

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit en CeRTIfICeRInG GøR DIn virksomhed I stand TIl AT dokumentere, AT DeT, I siger, er DeT, I GøR. Målet med en certificering

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER PROCEDURE OG VÆRKTØJER Skolepraktikhåndbog Stamkort Arbejdstøj Feriesedler Uddannelsesplan Projektopgaver Virksomhedsforlagt

Læs mere

SVEJSEPASSEKRETARIATET

SVEJSEPASSEKRETARIATET SVEJSEPASSEKRETARIATET Ansøgningsblanket og checkliste til præ-evaluering og audit i henhold til SBC 244:2007, Særlige Ansøgerens navn (Svejseskolens navn, der skal anføres på certifikatet): Vejledning

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR BEDRE ENERGIMÆRKNING

HANDLINGSPLAN FOR BEDRE ENERGIMÆRKNING HANDLINGSPLAN FOR BEDRE ENERGIMÆRKNING Handlingsplan for bedre energimærkning April 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf.: 33 92 67 00 Fax: 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk www.ens.dk

Læs mere

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin-, el-, og ATEX-sikkerhed NYE Efterår 2014 & Forår 2015 Introduktion til CE-mærkning CE-mærkning af maskiner og anlæg CE-mærkning af bygningsautomatik

Læs mere

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Ledelsesprocesser Kvalitetsstyringssystemet - beskrivelse Godkendt af: BHM Dato: 04.09.2012 Sagsnr.: 727-2009-16666 L6 version 8

Læs mere

KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1

KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1 KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit Side Indholdsfortegnelse 2 1 Ledelseserklæring. 3 2 Virksomhedsbeskrivelse. Industriglødning

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog

Kvalitetssikringshåndbog Kvalitetssikringshåndbog Jysk ApS Holmgårdsvej 9 7900 Nykøbing M Jysk ApS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAGSINFORMATION 2. INTERN BYGGESAGSORGANISATION - ANSVARSFORDELING 3. KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 4. PROJEKTGENNEMGANG

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Henrik Tofteng A/S Divello A/S

Henrik Tofteng A/S Divello A/S A/S Divello A/S For audit d. 02.-08.08.2013 vedr. DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Auditoplysninger Audittype...

Læs mere

Vedtægt for VENT-ordningen September 2009

Vedtægt for VENT-ordningen September 2009 Vedtægt for VENT-ordningen September 2009 Vedtægt for VENT-ordningen september 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Område og formål... 3 1.1. Registreringsordningens område... 3 1.2. Formål... 3 2. Registreringsordningens

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013 Begrænset licitation Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Aarhus Kommune udbyder herved udførelse af el-tekniske

Læs mere

PROGRAM FOR HOVEDEFTERPRØVNING FOR WICOTEC-KIRKEBJERG A/S TIL ISO 9001 I PERIODEN 6. 8 MAJ 2013

PROGRAM FOR HOVEDEFTERPRØVNING FOR WICOTEC-KIRKEBJERG A/S TIL ISO 9001 I PERIODEN 6. 8 MAJ 2013 Bureau Veritas Certification Denmark A/S- job nr. 7436458 Side 1/6 Fredericia, den 29. April 2013. PROGRAM FOR HOVEDEFTERPRØVNING FOR WICOTEC-KIRKEBJERG A/S TIL ISO 9001 I PERIODEN 6. 8 MAJ 2013 SCOPE:

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3

Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3 Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for Natur og Miljøadministrationen Indeholder analyserapport nr. 3 Udarbejdet af: Christina Petersen maj 2011 07/2452 1/12 Ledelsesevaluering

Læs mere

Instruktion i udfyldelse og brug af www.installationsblanket.dk

Instruktion i udfyldelse og brug af www.installationsblanket.dk Instruktion i udfyldelse og brug af www.installationsblanket.dk Roberto Bentsen Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Spørgsmål og svar... 3 Hvem er vi... 3 Korrespondance mellem installatør

Læs mere

El-installationsrapport

El-installationsrapport El-installationsrapport Adresse: Postnr. & by: Dato: Tingvej 14, St, Th 2300 København S 13/05-2014 Installatør: Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf: 32501499 Autorisationsnr: Sagsnr:

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0 Introduktion 1 Projekthåndbog 2 Projektbeskrivelse 3 Organisation 4 Månedsrapportering

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011 Indledning Nukissiorfiits almindelige leveringsbetingelser med tilhørende bilag er et væsentlig

Læs mere

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre)

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Manden på podiet Birger T. Christiansen VVS-konsulent Bygningsingeniør, speciale vvs Medlem af diverse udvalg og netværk, herunder hos Dansk Standard,

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 1 KVALITET OG SERVICE... 4 1.1 Aftalevilkår... 4 1.2 Kundetilfredshed... 4 1.3 Kvalitetsmål... 4 1.4 Responstider ved akutte kundehenvendelser... 4 1.5 Forsikring... 4

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Kvalitetsmanual. Chris Jensen A/S. Udgave nr. 3

Kvalitetsmanual. Chris Jensen A/S. Udgave nr. 3 Kvalitetsmanual Chris Jensen A/S Udgave nr. 3 Indholdsfortegnelse Afsnit 0 Rev. 6 Afsnit nr. Rev. Navn 0 6 Indholdsfortegnelse 1 6 Introduktion 2 5 Kvalitetspolitikker 3 5 Kvalitetsstyringssystemet 4 5

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik for AARHUS TECH 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Side 1 af 35 Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 090608 Dette eksempel

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog for

Kvalitetssikringshåndbog for Virksomhed: Mikaellauridsen.dk Kloak Aps Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Havneholmen Ordre nr.: 123456789 Entreprise: Kloak Udførelsesperiode: 24.01.14 31.01.14 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0001 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: 2800 Lyngby HNG I/S (Hovedstadsregionens Naturgas) Gladsaxe Ringvej 83 2860 Søborg CVR 8856 8818 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin- og el-sikkerhed Efterår 2012 & Forår 2013 Introduktion til Maskindirektivet og CE-mærkning CE-mærkning af maskiner og anlæg Sikkerhedsfunktioner

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Udgave af den 2007-02-01 KSO

Udgave af den 2007-02-01 KSO af den 2007-02-01 KSO INDHOLDSFORTEGNELSE... Side 2 0. GENERELT...3 1. KOORDINERINGSGRUPPE...3 2. FORMÅL...3 3. PRØVEAFLÆGGELSE OG UDDANNELSE...6 4. TILDELING AF CERTIFIKAT...6 5. TILDELING AF KSO-NUMMER...7

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD

Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD BILAG 1 Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD Denne ydelsesbeskrivelse indeholder følgende: Del 1. Generelle krav Del 2. Vejledning vedrørende gennemførelse af informationsydelsen Del 1. Generelle krav I. Informationsydelsen.

Læs mere

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Den finansielle sektor er i dag 100% afhængig af, at it-løsninger er kørende og herudover er sikret i tilfælde af, at noget

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere