Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade Sjølund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund"

Transkript

1 Januar udgave SKS System håndbog Sikkerheds Kvalitets Styring system Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade Sjølund SKS er udarbejdet i reference til Sikkerheds styrelsens krav Autoriseret elinstallatørvirksomhed, hvor den personligt autoriserede deltager i arbejdet

2 Formål Formålet er at opbygge et SKS system, der sikrer overholdelse af gældende bestemmelser, som er udarbejdet på Sikkerhedsstyrelsens vejledning af MesaTeknik Indholdsfortegnelse er i reference til sikkerhedsstyrelsen vejledning - 16 punkter : 1.0 Data til etablering af SKS-systemet i virksomheden Evaluering af SKS-systemet Den autoriseredes ledelsesmæssige beføjelser Delegering af ansvar og beføjelser vedrørende instruktion og tilsyn Aftalegennemgang Styring af indkøb Bemanding af opgaver Instruktion Skriftlige procedurer og/eller instruktioner Tilsyn Eftersyn og afprøvning Uddannelse og træning Udstyr Procedure ved elsikkerhedsmæssige fejl SKS-Audit Dokumentstyring 9 1. Data til etablering af SKS-systemet i virksomheden Data Virksomhedens navn Spidsbjerg El-Teknik ApS Adresse Sjølund Gade 12 Postnummer/by 6093 Sjølund CVR Autorisationsnummer Ejer 80 Anpartsselskab Personligt autoriseret Henning Sørensen Kvalitetsansvarlig Henning Sørensen El-medarbejdere 5 Virksomhedsform 1.2 Telefon Mobiltelefon Fax Hjemmeside www. spidsbjerg.dk 1.2. Gyldighedsområdet for SKS godkendelsen Spidsbjerg El-Teknik ApS er et selskab der udfører elinstallationer for private og offentlige kunder, arbejderne kan udføres efter aftale i.h.t. regning eller tilbud Beskrivelse af virksomhedens autorisationskrævende arbejdsområder: Boliginstallationer Industriinstallationer, i..h.t. DS/EN (VSSK krav) Vedligeholdelse, Fejlfinding, udvidelser af alle former for SKS gældende områder Spidsbjerg El-Teknik ApS beskæftiger 1 personligt autoriseret, som samtidig udgør den øverste ledelse i virksomheden. Så længe dette forhold består udarbejdes der ikke procedurer for den personligt autoriseredes ledelsesmæssige beføjelser. Den personligt autoriserede deltager aktivt i arbejdets udførelse. Delegering af ansvar foretages til medarbejdere der er vurderet kompetente i forhold til opgave som delegeringen omhandler og dokumenteres ved anvendelse af blanket E09. Spidsbjerg El-Teknik ApS er underlagt Lekon certificering for sikring af lovpligtig ekstern 3. parts audit og godkendelse af SKS systemet. Ledelsen skal etablere, implementere og vedligeholde SKS systemet Mesa teknik Ajourført Side 2 af 9

3 1.3 Firmaets ansatte samt organisation af disse Spidsbjerg El-Teknik ApS beskæftiger antal medarbejdere som beskrevet herunder: Personligt autoriseret elinstallatør 2 elektriker / elmontør 2 elektrikerlærlinge 2. Evaluering af SKS - systemet 2.1. Lovgrundlag og oversigt over registreringer og kvalitetsdokumentation SKS systemet dokumentere elektriske installationer er udført sikkerhedsmæssigt korrekt i reference til lister som beskrevet herunder: Lov nr. 989 af 8. december 2003, lov om autorisation af elinstallatører m.v. Lov nr af 20. december 2006, lov om ændring af lov om gasinstallationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af elinstallatører m.v. Bekendtgørelse nr af 13. december 2007, (bekendtgørelse om autorisation og drift af elinstallatørvirksomhed). Sikkerhedsstyrelsen meddelelser online eller på papir DS/EN VSSK krav fra Maskindirektivet 2008/42/ SKS systemet og regelgrundlaget er samlet i ringbind som forefindes på firmaets kontor, SKS systemet er tilgængeligt for alle medarbejdere. Ringbind indeholder gyldige SKS dokumenter. SKS systemet og dokumentationen ajourføres, og opbevares sikkert i virksomheden i mindst 5 år, skal kunne forevises på enkelt og nem måde, læse uden problem, samt kunne stedsbestemmes. Dokumenter som erstatter af ajourførte dokumenter arkiveres ringbind, mrk. Tidligere dokumenter i SKS Mappen Tidligere dokumenter i SKS Mappen gemmes i mindst 5år udstyr Der skal fastlægges, tilvejebringes og opretholdes det nødvendige udstyr for at opfylde kravene til elsikkerheden. Dette omfatter: Udrustning for L-AUS samt måleudstyr noteres på Blanket E03, og skal kontrolleres kalibreres i henhold til leverandørens / fabrikantens anviste kalibrerings metoder, resultater noteres på Blanket E03AF Udstyret kontrolleres for funktion før brug og efter brug SB6 kapitel Uddannelse og træning Medarbejdernes uddannelser og erfaringer samt efteruddannelse er beskrevet på Blanket EAFIS, Vurdering af behovet for uddannelse og efteruddannelse skal ske i henhold til de love og bekendtgørelser / bestemmelser som virksomhedens arbejdsopgaver kræver. Der udarbejdes planer for efteruddannelse af de enkelte medarbejdere ved Blanket E01 & E02. Den autoriserede har pligt til at holde sin faglige viden ajour: Ajourføringen kræver mindst 70 timers efteruddannelse indenfor en periode på 5 år. Der skal foreligge dokumentation for opfyldelsen kravene til uddannelse og træning. Mesa teknik Ajourført Side 3 af 9

4 2.4. Intern audit Den kvalitetsansvarlige er ansvarlig for planlægning og gennemførelse af intern audit. Alle dokumenter fra intern audit arkiveres i ringbind ved beskrevne kvalitetsansvarlige i pkt En gang om år gennemføres intern audit, som dokumenteres ved anvendelse af blanket E04. Intern audit er en generel vurdering af SKS systemets effektivitet, efterlevelse, samt eventuelle forslag til forbedringer fra intern ønske eller ændringer pålagt af kontrolinstansen. Intern audit omfatter som minimum følgende: ( sikkerhedsstyrelsen vejledning - 16 punkter) 1.0 Data til etablering af SKS-systemet i virksomheden Evaluering af SKS- systemet Den autoriseredes ledelsesmæssige beføjelser Delegering af ansvar og beføjelser vedrørende instruktion og tilsyn Aftalegennemgang Styring af indkøb Bemanding af opgaver Instruktion Skriftlige procedurer og/eller instruktioner Tilsyn Eftersyn og afprøvning Uddannelse og træning Udstyr Procedure ved elsikkerhedsmæssige fejl SKS-Audit Dokumentstyring 9 Hvis der ved intern audit konstateres uoverensstemmelser, udfyldes en afvigelsesrapport.(blanket E04) Resultatet af intern audit indgår i ledelsens evaluering(blanket E05) 2.5 ledelsens evaluering Direktøren sikrer at ledelsens evaluering gennemføres mindst én gang årligt. Evalueringen skal sikre, at virksomhedens SKS system er tilpasset virksomheden, samt at systemet til enhver tid er egnet til at opnå den krævede el sikkerhed. Evalueringen omfatter følgende: Interne og eksterne ændringer der vil kunne påvirke SKS systemet Vurdering af om kvalitetspolitikken efterleves og fortsat er egnet Vurdering af kvalitetsmålene Resultatet af intern audit og status fra tidligere interne audits Status for afvigelser, henvendelser og klager Vurdering af ressourcebehov Vurdering af behovet for ændringer og forbedringer af SKS systemet Status på opfølgning af krav fra Lekon Certificering i. h. t. rapport fra tidligere auditbesøg. Referat udarbejdes, som direktøren godkender og udsender. Den kvalitetsansvarlige sikrer at eventuelle ændringer til SKS systemet indarbejdes i eventuelt samarbejde med MesaTeknik 2.6. Ekstern audit SKS systemet bliver kontrolleret og godkendt af Lekon Certificering, med intervaller der ikke overstiger 24 måneder. Den personligt autoriserede elinstallatør deltager ved audit, og foretager opfølgning på kontrolinstansens evt. fundne fejl, afvigelser, ved at udfører korrigerende handlinger Procesgranskning Ved små opgaver er den enkelte medarbejder bemyndiget til at indgå aftaler om ekstra arbejder. Medarbejderen sikrer sig ved kontakt til den personligt autoriserede, at arbejdet kan udføres efter gældende bestemmelser. Er der tvivl skal den personligt autoriserede altid inddrages inden udførelsen. Ekstra arbejder dokumenteres ved notat på Blanket SKS 08 Mesa teknik Ajourført Side 4 af 9

5 2.9. Indkøb og modtagelse af materialer m.v. Indkøb foretages af den personligt autoriserede, eller af bemyndigede medarbejdere. Ved direkte indkøb til projekter/opgaver forsynes følgesedlen med projekt-/opgavenummer. Servicevogne fyldes op fra lager / værksted / evt. direkte fra leverandør(følgeseddel) 2.10 Bemanding af opgaver Den personligt autoriserede, foretager instruktion og tilsyn i overensstemmelse med resultatet af vurderingen. ( oplysninger på medarbejder er noteret på blanket E01 blanket E02 & blanket SAM01) Beskrivelse af medarbejderens baggrund for udførelse af opgaven KODER Uden den fornødne baggrund i form af uddannelse, træning og erfaring. Må ikke arbejde selvstændigt på opgaven. Effektiv instruktion og tilsyn nødvendigt 0 Delvist erhvervet baggrund i form af uddannelse, træning og erfaring. Må arbejde på opgaven efter instruktion. Tilsyn nødvendigt 1 Delvist erhvervet den fornødne baggrund i form af uddannelse, træning og erfaring. Må arbejde på opgaven efter instruktion. Ingen tilsyn 2 Med fornøden baggrund i form af uddannelse, træning og erfaring. Instruktion gennemføres efter behov. Igen tilsyn. 3 Med fornøden baggrund i form af uddannelse, træning og erfaring. Kan arbejde selvstændigt uden instruktion og tilsyn 4 Behovet for om skriftlige procedurer og instruktioner skal udleveres, vurderes i forhold til opgavetyper. Skriftlige procedurer og instruktioner udarbejdes og udleveres efter behov. Resultatet af vurderingen, og om instruktioner/procedurer er udleveret, dokumenteres ved notat på blanket SKS01 bagsiden Eftersyn og afprøvning Inden arbejdet sættes i gang skal produktions- og installationsprocesser identificeres og planlæg-ges, så arbejdet kan udføres sikkerheds-, sundheds-, kvalitets- og miljømæssigt korrekt. Slutkontrol foretages på Blanket EAFIS Afvigelser Afvigelser/korrigerende handlinger foretages på blanketter E04-E04a-E05 med angivelse af hvilken følgende punkter: Afvigelse / Korrigerende handling Mangler eller fejl installerede installationer eller materialer Fravigelser fra love og regler samt meddelelser fra SIK Påtale fejl der konstateres på stedet Instrukser der ikke virker efter hensigten Resultatet af en intern audit Teknisk observation, som opfattes på stedet og som kan betydning for: Kvaliteten og sikkerheden i den færdige installation Miljø intern samt ekstern Tekniske hjælpemidler der ikke fungerer efter hensigten Afvigelser behandles af ledelsen, eller af bemyndigede personer. Korrigerende handling dokumenteres ved udfyldelse af relevante rubrikker i blanket E05. Afvigelsesrapporter samt korrigerende handlinger kontrolleres ved ledelsens evaluering(årligt) Aflevering Arbejdet afleveres til bygherren som aftalt, herunder: Kvalitetssikring, der noteres på Blanket EAFIS, entreprise til intern brug. Drift og vedligeholdelsesplan på nyanlæg og komponenter udarbejdes til kunden Rettet tegning skitse bagsiden på (som udført) udleveres til kunden Faktura, med materialer samt evt. beskrivelse af udført arbejde(entrepriseområdet) Færdigmelding online til relevant forsyningsselskab, anvendelse af Autorisationsnummer Mesa teknik Ajourført Side 5 af 9

6 3. Den personligt autoriserede ledelsesmæssige beføjelser 3.1. Formål Den autoriserede skal placeres således i virksomheden at han har direkte ledelsesmæssige beføjelser over de der udfører autorisationskrævende installationsarbejder. Autoriseret El installatør Henning Sørensen El montør /elektriker Organisationsdiagram Elektrikerlærlinge 3.2. Ansvar Den autoriserede bør forestå al instruktion og tilsyn, men da det i nogle virksomheder vil give urimeligt lange arbejdsdage for den autoriserede kan disse opgaver uddelegeres til kompetente medarbejdere. Der er ikke tale om uddelegering af det praktiske arbejde, men udelukkende retten til at lede, fordele og kontrollere det udførte. Dvs. typisk en uddelegering fra den autoriserede til en afdelingsleder, projektleder, overmontør mm. Såfremt en opgave uddelegeres skal der foreligge dokumentation for medarbejderens baggrund der gør ham i stand til at varetage opgaven; eksempelvis i form af et CV der angiver uddannelse, efteruddannelse, kurser, tidligere arbejdsopgaver mv. Uddelegeringen skal dokumenteres i form af en aftale imellem den autoriserede og medarbejderen; denne aftale skal angive præcist hvilke(t) område(r) og hvilke arbejdsopgaver der er uddelegeret ansvar for. Der udfyldes og anvendes Blanket E09. Uddelegering kan udelukkende foretages til medarbejdere der er omfattet af den autoriseredes ledelsesmæssige beføjelser Ekstern kontrol(3 parts audit) Den personligt autoriserede, skal deltage ved kontrolinstansens Lekon Certificering audit på virksomheden, og er ansvarlig for opfølgning på kontrolinstansens pålæg Dokumentation Medarbejdernes registrering af kvalifikationer /kompetencer (Blanket E01) Medarbejderens kompetencevurderinger (BlanketE02) Regelgrundlag (se pkt. 3.16) Prøve- og måleudstyr (Blanket E03) Kalibrering af instrumenter (Blanket E03AF) Intern audit (Blanket E04) Afvigelsesbehandling (Blanket E05) Aftale om delegering af ansvar (Blanket E09) Kvalitetssikring Blanket EAFIS (sags bestemt hvor der SKS krav) Aftaleseddel (Blanket E08) Samarbejde lejet personale(blanket SAM01) 3.4 Delegering af ansvar og beføjelser vedrørende instruktion og tilsyn Den autoriserede bør forestå al instruktion og tilsyn, men da det i nogle virksomheder vil give urimeligt lange arbejdsdage for den autoriserede kan disse opgaver uddelegeres til kompetente medarbejdere. Udelegering foretages på blanket E09(se punkt 3.4) Mesa teknik Ajourført Side 6 af 9

7 3.5 Aftalegennemgang Det skal sikres at virksomheden råder over de nødvendige kompetencer til at udføre en given opgave før aftalen indgås. Ydermere skal det sikres at opgavegrundlaget kan udføres el-sikkerhedsmæssigt korrekt. Det skal beskrives hvem der i virksomheden må udføre aftalegennemgangen og indgå aftaler omkring udførsel af installationer Der kan med fordel udføres en tjekliste til sikring af at de relevante punkter gennemgås ved aftale gennemgangen.(blanket E08) + Kompetencen er beskrevet på Blanket E01 samt Blanket E Styring af indkøb Det skal sikres at de rigtige komponenter bliver indkøbt til opgaven i såvel antal som model. Virksomheden skal derfor tage stilling til hvem der må indkøbe materialer og til hvilke opgaver. Kompetencen er beskrevet på Blanket E01 samt Blanket E02. Ligeledes skal der tages stilling til kontrol af det indkøbte,der kan eksempelvis udføres en modtagekontrol såfremt det tilføjer virksomheden en værdi. 3.7 Bemanding af opgaver Der skal angives hvorledes virksomheden vælger kompetent personel til en given opgave. Dette kræver et indgående kendskab til medarbejdernes kompetencer Kompetencen er beskrevet på Blanket E01 samt Blanket E02. Alternativt kan den nødvendige viden opnås via indgående kendskab til medarbejdernes kompetencer eksempelvis via ansættelsessamtalen og allerede udførte arbejder.opgaver kan også bemandes via dialog med montørerne der selv kan give tilsagn om hvor vidt de besidder de nødvendige kompetencer. Kompetencen er beskrevet på Blanket E01 samt Blanket E02. Det vil dog altid være den autoriseredes ansvar at der vælges den rigtige mand (m/k) til opgaven. 3.8 Instruktion Hvis montøren ikke har den nødvendige rutine i en given opgave skal der instrueres således arbejdet kan udføres el-sikkerhedsmæssigt korrekt. Hvorledes instruktionen udføres og i hvilket omfang afhænger af såvel medarbejderen som den foranstående arbejdsopgave. Kompetencen er beskrevet på Blanket E01 samt Blanket E02. Eksempelvis kan instruktionen gives mundtligt i forbindelse med overdragelse af en arbejdsopgave. Ligesom der løbende kan vurderes på behovet for instruktion. 3.9 Skriftlige procedurer og/eller instruktioner Se punkt 3.8 Kompetencen er beskrevet på Blanket E01 samt Blanket E Tilsyn Den autoriserede skal sikre sig at arbejdet bliver udført el-sikkerhedsmæssigt korrekt ved løbende at føre tilsyn. Hvor ofte der skal føres tilsyn beror på en vurdering af den pågældende medarbejders kompetencer samt opgavens kompleksitet. Det anbefales dog at hyppigheden af tilsynet stiger i takt med entreprisesummen Eftersyn og afprøvning Det skal sikres at samtlige punkter i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel 61 gennemgås. Dette kan med fordel klares via tjeklister. Hvordan tjeklisterne ser ud er op til den enkelte virksomhed eksempelvis kan der tilføjes punkter virksomheden ønsker at stramme op på benyt Blanket EAFIS(Er installationen efterladt i ordentlig og rengjort stand?) Mesa teknik Ajourført Side 7 af 9

8 3.12 Uddannelse og træning Virksomhedens krav til uddannelse, efteruddannelse samt erfaring og træning skal vurderes i forhold til virksomhedens opgavetyper. Den autoriserede har pligt til at holde sin faglige viden ajour samt dokumentere dette, især hvad angår kendskabet til stærkstrømsbekendtgørelsen dette bør andrage en størrelse på 70 timer over en vilkårlig periode på fem år. Der skal da foreligge dokumentation for den autoriseredes uddannelse, efteruddannelse samt erfaring og træning eksempelvis i form af et CV (ajourføres på Blanket E02) Ydermere skal der for den enkelte medarbejder foreligge dokumentation for den eventuelle lovpligtige efteruddannelse der skal til i forbindelse med udførsel af nogle arbejdsopgaver eksempelvis L-AUS, førstehjælp, varmt arbejde eller nogle typer stilladsarbejde. Virksomheden kan med fordel udarbejde en procedure der sikrer en løbende efteruddannelse og opkvalificering af medarbejdere eksempelvis tilvejebragt via medarbejderudviklingssamtaler Udstyr Det skal sikres at virksomheden råder over det nødvendige udstyr til installation, drift og vedligehold herunder udrustning til L-AUS, elektrisk håndværktøj og måleinstrumenter. Der skal tages stilling til hvorledes virksomheden tilvejebringer den nødvendige udrustning til L-AUS samt måleinstrumenter (herunder udstyr til HPFI - test, kortslutningsniveau mm.) til at udføre de lovpligtige kontrolmålinger Udstyret skal være i forsvarlig stand og efterses jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel 62 & 63 samt fabrikantanvisninger. Er det ikke muligt for samtlige medarbejdere at udføre dette eftersyn : eksempelvis såfremt lærlinge eller andre uden relevant uddannelse at anvender værktøjerne Den autoriserede skal sikre sig,at dette punkt (13.0 udstyr), at det er forsvarlige at anvende samt der udført eftersyn og registrere af udførselstidspunktet. (blanket E03) 3.14 Procedure ved el-sikkerhedsmæssig fejl Der skal tages stilling til hvordan virksomheden sikrer en el-sikkerhedsmæssig fejl kun opstår én gang. Ved gentagelse af fejl udarbejdes afvigelsesrapport samt korrigerende handling Afvigelser/korrigerende handlinger foretages på blanketter E04-E04a-E05. Dette indebærer en registrering af fejlen, en udbedring af fejlen og en mangfoldiggørelse af fejlen Registreringen anvendes i forbindelse med evaluering af systemet for at se om der er procedurer der skal revideres. (Blanket E05) Udbedringen af fejlen burde ikke behøve yderligere forklaring, om end den skal udføres og dokumenteres på lige fod med alle andre autorisationskrævende arbejder. Mangfoldiggørelsen kan eksempelvis foregå i forbindelse med medarbejdermøder for at informere medarbejderne om en mulig faldgrube SKS Audit Systemet skal efter behov, dog mindst én gang årligt gennemgås for at se om der er overensstemmelse mellem det beskrevne og det faktiske. Gennemgangen skal udføres af en person der IKKE har det direkte ansvar for el-sikkerheden og såfremt muligt af en person der har erfaring eller uddannelse i audit. MesaTeknik er naturligvis behjælpelige med udførsel af denne interne audit. Dokumentation for gennemgang af samtlige punkter i SKS -systemet skal foreligge og bør anvendes i forbindelse med evalueringen af SKS - systemet. Den årlige evaluering kan hvert andet år med fordel udføres i forlængelse SKS - auditten. Mesa teknik Ajourført Side 8 af 9

9 3.16 Dokumentstyring Dokumentstyringen skal indeholde to punkter (se pkt.3.14 & 2.1) (dokumenter der har relevans for elsikkerheden - hvorledes virksomheden håndterer sags dokumenter) Følgende forefindes på kontoret. /værkstedet Strækstrøms bekendtgørelsen.sb6 & i servicevogne Fællesregulativet. FR Maskinsikkerhed Elektrisk materiel på maskiner Maskinsikkerhed Elektrisk udstyr på maskiner.ds/en Lavspændingstavler.DS/EN Ændringsbekendtgørelserne Afsnit 6A, 6B, 6C, 6D.& Afsnit 8. afsnit kan findes på SIK hjemmeside så hvis den autoriserede har adgang til internet i det daglige er der ikke behov for at have den fysisk i virksomheden. Fællesregulativet ligger på DanskEnerigi.dk i seneste udgave Bygningsreglementet i seneste udgave. SIK meddelelse, som opdateres via abonnement service eller printes fra Sikkerhedsstyrelsen hjemmeside. Sikkerheds Kvalitets Systemet (SKS) for Spidsbjerg El ApS ApS Implementering Det skal meddeles kontrolinstansen fra hvilket tidspunkt SKS systemet er/eller tages i anvendelse. Indsendt/ afleveret til Lekon Certificering Dato: SKS systemets anvendelse: Dato: Underskrift direktør / indehaver: Mesa teknik Ajourført Side 9 af 9

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM For virksomheder, der udfører autorisationskrævende elinstallationsarbejde Sikkerhedsstyrelsen 2005 OBS! Du kan downloade eksempelskemaerne

Læs mere

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet Udkast til Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet I medfør af 20,

Læs mere

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00005 Senere ændringer

Læs mere

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001 Ny autorisationsordning for elinstallatører der gælder fra 1. januar 2001 Indhold Indledning.................................. 3 Den gamle ordning var ikke længere tidssvarende...... 4 En autorisationsordning

Læs mere

Kloakering KS af afløbsinstallationer

Kloakering KS af afløbsinstallationer Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Kloakering KS af afløbsinstallationer Uddannelsen indgår i rørlæggeruddannelsen Forord Dette hæfte er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

Vejledning. Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Vejledning. Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1/15 Vejledning Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet.

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Kontrol af SikkerhedsKvalitetsstyringssystemer

Kontrol af SikkerhedsKvalitetsstyringssystemer Kontrol af SikkerhedsKvalitetsstyringssystemer Baggrund For at opnå virksomhedsautorisation for arbejde på faste elinstallationer skal virksomheden indføre et Sikkerhedskvalitetsstyringssystem (SKS-system).

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

SikkerhedsKvalitetsStyringssystem SKS

SikkerhedsKvalitetsStyringssystem SKS E L - I N S T A L L A T I O N E R SikkerhedsKvalitetsStyringssystem SKS Dokumentansvarlig: Herluf Riis Ingeniørhøjskolen i Århus Dalgas Avenue 2 8000 Århus C Tlf. 87 30 22 00 Fax 87 30 27 31 Dir 87 30

Læs mere

Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe)

Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe) Kvalitetssikring Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe) Lov nr. 401 af 28. april 2014 med senere ændringer Definerer områderne for autorisationskrævende arbejde Loven indeholder Krav for opnåelse af

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Emnehæfte. Kvalitetssikring af afløbsinstallationer. Kloakrørlæggeruddannelsen

Emnehæfte. Kvalitetssikring af afløbsinstallationer. Kloakrørlæggeruddannelsen Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Emnehæfte Kvalitetssikring af afløbsinstallationer Kloakrørlæggeruddannelsen Undervisningsministeriet. 12. september 2006. Materialet er udviklet

Læs mere

Håndbog for styring af kvalitet og arbejdsmiljø

Håndbog for styring af kvalitet og arbejdsmiljø Håndbog for styring af kvalitet og arbejdsmiljø Virksomhed: Adresse: Mikaellauridsen.dk - Entreprise Frydenlunds alle 8210 Aarhus V Dato: 02.03.15 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

V. I. Nylsen`s Gulve KVALITETSHÅNDBOG V. I. NYLSEN GULVSERVICE APS 5678 GULVKØBING FIRMANAVN: GADE: GULVVEJ 2 POSTNR. OG BY:

V. I. Nylsen`s Gulve KVALITETSHÅNDBOG V. I. NYLSEN GULVSERVICE APS 5678 GULVKØBING FIRMANAVN: GADE: GULVVEJ 2 POSTNR. OG BY: V.I.N. Gulvservice Udgave: 01/09 Dato: 19.05.09 V. I. Nylsen`s Gulve KVALITETSHÅNDBOG FOR: FIRMANAVN: V. I. NYLSEN GULVSERVICE APS GADE: GULVVEJ 2 POSTNR. OG BY: 5678 GULVKØBING Indledning Med baggrund

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder

Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder Formål Formålet med audit er at vurdere, om virksomheden udfører det specificerede arbejde i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens retningslinjer, herunder

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Afvigelser, Afhjælpende, korrigerende og T6 03.09.07 Formål Formålet med proceduren er At konstaterede afvigelser, fejl og uklarheder i procedurerne bliver rettet ved at der iværksættes afhjælpende eller

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

PBL Teknik. SikkerhedsKvalitetsStyring VEJLEDNING. Aut. El-installatør. p S. SKS VEJLEDNING.doc - 1 af 32-30-08-2005

PBL Teknik. SikkerhedsKvalitetsStyring VEJLEDNING. Aut. El-installatør. p S. SKS VEJLEDNING.doc - 1 af 32-30-08-2005 ikkerhedskvalitetstyring VEJLEDNING K VEJLEDNING.doc - 1 af 32-30-08-2005 INDHOLDFORTEGNELE VEJLEDNING...1 INDHOLDFORTEGNELE...2 1 VEJLEDNING F K-YTEMET...3 2 EVULERING F K-YTEMET...4 3 DEN UTORIEREDE

Læs mere

Udligningsforbindelser

Udligningsforbindelser Udligningsforbindelser Der manglede en lokal supplerende udligningsforbindelse til aftrækskanalen i badeområde 3 i loftet over bruseren. Mindre fejl Køleskabet var tilsluttet via en stikprop (schukostikprop)

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger. Virksomheden. Firmaet G + Fundering blev grundlagt i 2003 af Helge Rossen. Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK Kvalitetshåndbog for SMEMEK Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet mv.

Udkast til. Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet mv. Udkast til Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet mv. I medfør af 11, stk. 3, 15, nr. 2, og 18, stk. 2, i lov om autorisation af

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 November 2011. Håndbog for styring af arbejdsmiljø MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 November 2011. Håndbog for styring af arbejdsmiljø MSE A/S Håndbog for styring af arbejdsmiljø MSE A/S Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Virksomhedsbeskrivelse...

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Indeholder Analyserapport nr. 2 Udarbejdet af: Hanne Bruun 07/2452 Ledelsens evaluering

Læs mere

Virksomhedstype. 1.a.1 Etablering af et SKS-system i virksomheden * * * * *

Virksomhedstype. 1.a.1 Etablering af et SKS-system i virksomheden * * * * * sks1a11: alle virksomhedstyper: Krydsreference Virksomhedstype/SKS-krav Virksomhedstype Autoriserede er ejer/direktør Autoriserede er ikke ejer/direktør 1.1 1.2 1.3 2.2 2.3 SKS-krav 1. Ledelsens og den

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø oktober Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen

Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø oktober Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø 27. + 28. oktober 2011 Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen Auditteam: Asger Højland Lorentzen (AHL), Ledende auditor arbejdsmiljø Karin Birgitte Hils

Læs mere

Dialogmøde om nye elsikkerhedsregler

Dialogmøde om nye elsikkerhedsregler Dialogmøde om nye elsikkerhedsregler 29. oktober 2015 Hotel Munkebjerg 1 Velkomst og introduktion til de nye elsikkerhedsregler Vicedirektør Stefan Søsted, Sikkerhedsstyrelsen 2 To tiltag Aftale om en

Læs mere

FORORD. I. Kvalitetshåndbog II. Kvalitetsprocedure for kloakmesteren III. Standardblanketter for kvalitetsdokumentationen

FORORD. I. Kvalitetshåndbog II. Kvalitetsprocedure for kloakmesteren III. Standardblanketter for kvalitetsdokumentationen Eksempel på udformning af et kvalitetsstyringssystem for kloakmestervirksomhed med én ansat, jf. bestemmelserne i lov nr. 206 af 27. marts 2000 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune Screening af systemdokumentationen 11/8 2009 Skanderborg Kommune Auditteam: Ledende auditor Kim Hammersholt Hansen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS Kvalitetshåndbog for Houe Smed & VVS Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS Side: 1 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Kvalitetshåndbog for Forum Smede & VVS ApS Side: 2 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Indholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Administrative informationer 2 2.1 Oplysninger

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01 Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen. Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Godkendt Auditbilag for intern audit Bilag 13.3 ..199

Godkendt Auditbilag for intern audit Bilag 13.3 ..199 Side 1 af 6 Detailplan for audit Formålet med intern audit i DanLinks kvalitetsstyringssystem er: A At undersøge om proceduren(e) i kvalitetshåndbogen beskriver arbejdet som det udføres i praksis. A At

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. BB-Steel ApS

Kvalitetshåndbog. for. BB-Steel ApS Kvalitetshåndbog for BB-Steel ApS Side 1 af 7 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 3 4. Kvalitetspolitik 3 5. Leveringsformåen

Læs mere

Ledelseshåndbog November 2013

Ledelseshåndbog November 2013 Ledelseshåndbog November 2013 Side 1 af 3 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Systemstruktur... 4 Overordnet vision, målsætninger og politik for VandCenter Syd... 5 Organisationsplan... 6 Ansvar og beføjelser...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Resume.

Indholdsfortegnelse. Resume. Dette er et aktivt dokument. TRYK F5 for at starte. Klik herefter på resume eller punkterne i indholdsfortegnelsen. Nogle af punkterne linker til pdffiler, luk disse pdf-filer for at komme tilbage til

Læs mere

Forslag til procedurer/forretningsgange ISO 9001:2008 2001004-1 Procedure ISO 9001:2008, pkt. 4.1 Outsourcede processer

Forslag til procedurer/forretningsgange ISO 9001:2008 2001004-1 Procedure ISO 9001:2008, pkt. 4.1 Outsourcede processer Webshoppen Side 1 af 8 ISO-standarder (side 1) Procedurer/instruktioner (side 1) Blanketter/kvalitet (side 4) LEAN-tavler (side 5) LEAN-blanketter (side 7) Fagbøger (side 8) www.lasseahm.dk Produktoversigt

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen... Plejehjem Rapport om el-sikkerheden på plejehjem. Tilsynsordningen har i perioden 1. februar til 31. marts 2010 kørt kampagnetilsyn på plejehjem, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Lov om autorisation af elinstallatører m.v.

Lov om autorisation af elinstallatører m.v. Lov om autorisation af elinstallatører m.v. 2. Loven omfatter følgende arbejder ved elektriske installationer for stærkstrøm: Nr 1 og 2 må kun udføres at autoriserede elinstallatør!! 1) Tilkobling til

Læs mere

BedreBolig-tjekliste til energifagligt tilsyn

BedreBolig-tjekliste til energifagligt tilsyn BedreBolig-tjekliste til energifagligt tilsyn Bilag 10 til Vejledning om BedreBolig-rådgivning Formål og grundlag Formålet med et energifagligt tilsyn under Bedre- Bolig er at sikre boligejeren den fulde

Læs mere

Systemets baggrund og indhold

Systemets baggrund og indhold Systemets baggrund og indhold I primærproduktionen inden for dansk landbrug har man i stort omfang ensartede produktionsformer, og man har på mange områder udviklet fælles principper til at håndtere mange

Læs mere

Kloakmestrenes TV-Inspektion

Kloakmestrenes TV-Inspektion Kravspecifikationer Rev.12 / 16. september - 2013 Certificeringsordningen Kloakmestrenes TV-Inspektion Til brug for certificering af virksomheder, der udfører TV inspektion af kloakledninger, indenfor

Læs mere

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit en CeRTIfICeRInG GøR DIn virksomhed I stand TIl AT dokumentere, AT DeT, I siger, er DeT, I GøR. Målet med en certificering

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Installationsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Installationsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning, udføre lys- og kraftinstallationer, samt tele- og datainstallationer Under vejledning,

Læs mere

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011 September 2010 rettet februar 2011 Adgangskontrol Kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Elmontør

Elfagets Praktikvejledning Elmontør Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

Procedure; Dokument nr.: P.05; Version nr.: 01 Side: 1 af 5; Titel: Fremstilling Udarb. af: JJ; Godkendt af: AMJ Dato: 31-08-2015

Procedure; Dokument nr.: P.05; Version nr.: 01 Side: 1 af 5; Titel: Fremstilling Udarb. af: JJ; Godkendt af: AMJ Dato: 31-08-2015 Side: 1 af 5; Titel: Fremstilling 1. Formål Formålet med proceduren er at sikre, at: forberedelse af produktionen sker under styrede og dokumenterede forhold gennemførsel af produktionen sker under styrede

Læs mere

Kvalitets- og miljøhåndbog. DEL 2 Procedurer og instruktioner. DEL 3 Kvalitetssikringshåndbog for leverancer

Kvalitets- og miljøhåndbog. DEL 2 Procedurer og instruktioner. DEL 3 Kvalitetssikringshåndbog for leverancer Kvalitets- og miljøhåndbog DEL 1 Politikker og målsætninger Kvalitets- og miljøhåndbog DEL 2 Procedurer og instruktioner Kvalitets- og miljøhåndbog DEL 3 Kvalitetssikringshåndbog for leverancer Kvalitets-

Læs mere

BEK nr 1461 af 19/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017

BEK nr 1461 af 19/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 BEK nr 1461 af 19/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00007 Senere ændringer

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0 Kvalitetskrav undervisere

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145.

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145. AIC B 39/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: +45 7221 8800, FAX: +45 7221 8888, E-mail: ais@trafikstyrelsen.dk, Internet: www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven Kvalitetsstyringsloven Opfølgningsaudit 2013 DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Bemærkninger I henhold til

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Kurt Jensen Maskinfabrik A/S

Kvalitetshåndbog. for. Kurt Jensen Maskinfabrik A/S Kvalitetshåndbog for Kurt Jensen Maskinfabrik A/S Side 1 af 9 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord og virksomhedsdata 2 2. Organisationsplan 5 3. Kvalitetsmålsætning

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 1. Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering af 2 2.1 Kundens overordnede organisering 2 2.2 2 2.3 Kvalitetsstandarder 3 2.4

Læs mere

Ny bekendtgørelse om krav til sikkerhedsledelsessystemer for virksomheder, der skal opnå sikkerhedscertifikat eller sikkerhedsgodkendelse

Ny bekendtgørelse om krav til sikkerhedsledelsessystemer for virksomheder, der skal opnå sikkerhedscertifikat eller sikkerhedsgodkendelse Jernbanesession 10 Ny bekendtgørelse om krav til sikkerhedsledelsessystemer for virksomheder, der skal opnå sikkerhedscertifikat eller sikkerhedsgodkendelse Trafik- og Byggestyrelsens Sikkerhedskonference

Læs mere

Bilag 2 - Detaljeret oversigt over ændringer fra 1. version til 2. version af DDKM for apoteker

Bilag 2 - Detaljeret oversigt over ændringer fra 1. version til 2. version af DDKM for apoteker Side 1 af 8 Bilag 2 - Detaljeret oversigt over ændringer fra 1. version til 2. version af DDKM for apoteker 1. version af DDKM for apoteker 2. version af DDKM for apoteker 1.1.1 Virksomhedsgrundlag 1.1.2

Læs mere

Aftale om skorstensfejning

Aftale om skorstensfejning Aftale om skorstensfejning Nærværende aftale er indgået mellem Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat Teknik Nørregade 4 5600 Faaborg (herefter kaldet kommunalbestyrelsen) og For aftalen gælder følgende

Læs mere

Aftaleblanket. Aftale om godkendelses- og overvågning af KS-/SKS-system

Aftaleblanket. Aftale om godkendelses- og overvågning af KS-/SKS-system Aftaleblanket Sendes til: Q-kontrol ApS Magnoliavej 12B, st. th. 5250 Odense SV Telefax nummer: 66 17 19 77 Jeg / vi ønsker at indgå aftale om godkendelse og overvågning af virksomhedens kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gør det rigtigt. Velkommen til tema møde omkring. Fejl og mangler Love og regler Holdninger Den el-håndværksmæssige stolthed

Gør det rigtigt. Velkommen til tema møde omkring. Fejl og mangler Love og regler Holdninger Den el-håndværksmæssige stolthed Gør det rigtigt Velkommen til tema møde omkring Fejl og mangler Love og regler Holdninger Den el-håndværksmæssige stolthed Program for tema møde. 17.00 Opstart og velkomst fra afdelingen 17.15 Hvad er

Læs mere

1. Indledning...3. 2. Baggrund...4. 3. Formål...4. 4. Installationen...4. 5. Brugen af installationen...5. 6. Tilsynet...5. 7. Omfang af kampagnen...

1. Indledning...3. 2. Baggrund...4. 3. Formål...4. 4. Installationen...4. 5. Brugen af installationen...5. 6. Tilsynet...5. 7. Omfang af kampagnen... CAMPINGPLADSER Rapport om el-sikkerheden på campingpladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. juli til 30. september 2008 kørt tilsyn på campingpladser, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

El-eftersyn i landbrugsbedrifter

El-eftersyn i landbrugsbedrifter 13.02.2017 El-eftersyn i landbrugsbedrifter vejledning til el-eftersyn i landbrugsbedrifter Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Fax 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk

Læs mere

Auditbeskrivelser for TPM

Auditbeskrivelser for TPM 2-5-3 V01 Udføres vedligeholdelse: Forebyggende på udstyr? Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at der udføres forebyggende vedligeholdelse på udstyr. Verifikationen kan opfyldes ved, at der er

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation. Forsikring & Pension Januar 2016. Certificering af AIA-virksomheder

Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation. Forsikring & Pension Januar 2016. Certificering af AIA-virksomheder Forsikring & Pension Januar 2016 Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation Certificering af AIA-virksomheder Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Generelt... 2 1.1 Gyldighed... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Sikkerhedsydelse... 2 2 Registrering... 2 2.1 Generelt... 2 2.2 Omfang af registrering... 3 2.2.1 Firma oplysninger... 3

Læs mere