NÅR EN MISTANKE ER BLEVET TIL EN SAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÅR EN MISTANKE ER BLEVET TIL EN SAG"

Transkript

1 1 Jeg har været i krise lige så meget, som mange af forældrene har det. Ikke fordi jeg vil sammenligne det, for det er ikke NÅR EN MISTANKE ER BLEVET TIL EN SAG OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

2 2 INDHOLD Hold fokus på barnet 3 En svær sag 7 Der fi ndes ikke to ens sager 7 Den ubehagelige tavshed 7 Behovet for orientering 7 Hvis den mistænkte er en fagperson 9 Hvis den mistænkte er en forælder 9 Hvis den mistænkte er et andet barn/ung 9 Den nødvendige krisehjælp 9 Når pressen presser sig på undersøgelse hvad er det? 10 Politiets efterforskning 10 Den retsmedicinske undersøgelse 11 Afhøring 11 Fra efterforskning til dom 12 Når den lykkelige slutning udebliver 13 Beskyttelse af barnet 13 Skadet for livet? 13 Eftervirk ninger 13 De små børn 14 Barnets forhold til krænkeren 15 Offer/krænker-møder 15 Behandlingsmuligheder Vi har oplevet konfl iktskyhed og ansvarsfl ugt fra dialog når man kommer med noget, er det blevet taget som et angreb Red Barnet er en del af Save the Children verdens største uafhængige børnerettighedsorganisation. Red Barnet kæmper for børns rettigheder og giver akut og langsigtet hjælp til udsatte børn i Danmark og resten af verden. Udgivet af Red Barnet 2011 Tekst: Betina Rangstrup Redaktion: Kuno Sørensen, Louise Dyring, Marianne Eriksen og Janne Tynell Foto: Momo Friis Design og produktion: Westring + Welling A/S Red Barnet Rosenørns Allé København V Telefon Giro ISBN

3 3 EN SVÆR SAG Seksuelle overgreb på børn er i stigende grad kommet i mediernes søgelys. Det er positivt for kampen mod overgreb - men langtfra nok. Både forældre og fagfolk, der dagligt omgås børn, har brug for viden og redskaber for at kunne handle og give børn den beskyttelse, de har ret til. I dette hæfte kan du læse om, hvordan konkrete sager om seksuelle overgreb foregår, og hvordan man som voksen skal forholde sig under en sag. Det gælder både forældre, pårørende og fagpersoner. Hæftet er en del af en serie på i alt tre hæfter henvendt til voksne. De to øvrige hæfter giver en bred introduktion til, hvad et seksuelt overgreb er og sætter fokus på, hvad man skal gøre, hvis man har en mistanke om, at et barn udsættes for overgreb. Red Barnet håber, at dette opslagsværk kan støtte forældre og fagfolk i kampen mod seksuelle overgreb på børn. Mimi Jakobsen generalsekretær i Red Barnet.

4 4 Vi skal have en psykolog, som kan fortælle os, at det vi gennemlever, er helt normalt, for vi ser spøgelser over det hele

5 5

6 6 Hold fokus på barnet

7 7 Der findes ikke to ens sager om seksuelle overgreb på børn. Men i alle sager gælder det om at holde sit fokus på barnet og dets beskyttelse. Hvis man glemmer det, kan man komme til at traumatisere barnet yderligere. Hvis ikke den mistænkte varetægtsfængsles eller lignende, kan man overveje, om barnet skal beskyttes mod vedkommende. Hvis den mistænkte er en forælder, kan det være svært, men hvis beviserne er meget klare, kan det være nødvendigt. Som minimum kan man sørge for, at barnet ikke er alene med den potentielle krænker. Sørg for at give det involverede barn eller de involverede børn den nødvendige støtte samtidig med, at den vante struktur og hverdag omkring dem opretholdes. Sager med seksuelle overgreb skaber ofte krisereaktioner hos de voksne, som kan traumatisere barnet eller børnene yderligere. Børn er meget påvirkelige over for den måde, voksne omgås dem på, og kan hurtigt føle sig forkerte eller tro, de har gjort noget galt. Hvis barnet fortæller dig noget omkring overgrebene så prøv ikke at reagere for voldsomt. Hvis du reagerer meget følelsesmæssigt, kan barnet komme til at føle yderligere skyld, skam og bekymring. I stedet er det vigtigt, at du anerkender det gode i, at barnet fortæller dig om overgrebet og hermed har sagt fra over for noget, det ikke kunne lide. Det er vigtigt at bekræfte barnets egne grænser og dets ret til at sige fra. Han var i sit es, når han havde kontakt med børnene. Der var ingen tvivl om, at han slappede mere af sammen med børn end med voksne DEN UBEHAGELIGE TAVSHED Sager med mistanke om et strafbart forhold er underkastet en stærk tavshedspligt af hensyn til den mistænkte og de involverede ofre. Når en underretning eller anmeldelse er foretaget, vil de parter, der ikke er direkte involveret i sagen, derfor ikke modtage nogen information om forløbet. Dette betyder f.eks., at du som underrettende part måske ikke hører mere om sagens forløb efter underretningen, eller at du som forælder i en institution, hvor der er rettet mistanke mod en ansat, ikke informeres, hvis det skønnes, at dit barn ikke er indblandet. Dette kan være frustrerende, især i de sager, hvor der indirekte er mange børn og forældre indblandet. Men tavshedspligten er til for at mindske de sociale konsekvenser for den mistænkte, hvis vedkommende viser sig at være uskyldig. BEHOVET FOR ORIENTERING Selvom sager om seksuelle overgreb er underlagt en stærk tavshedspligt, er der alligevel et stort behov for at orientere de involverede og berørte parter. Manglende orientering kan forværre den kriseprægede tilstand hos de berørte parter og skabe uheldige konsekvenser for sagsforløbet. Ikke mindst giver det en dårlig beskyttelse af de involverede børn, hvis de voksne føler sig ladt i stikken. Derfor er det nødvendigt at formulere en detaljeret orienteringsstrategi, der tager højde for hvilken type sag, der er tale om og hvilke dilemmaer, der knytter sig til netop den sag. HVIS DEN MISTÆNKTE ER EN FAGPERSON Forældre: I disse sager er der potentielt mange børn og forældre indblandet, som bør orienteres. På grund af tavshedspligten kan der

8 8 Hvad skal vi kigge efter, hvilke tegn skal vi kigge efter, hvornår skal vi spørge dem? i den forbindelse opstå forskellige dilemmaer, og det er vigtigt, at orienteringen overvejes og planlægges nøje. Orienteres der ikke, kan man risikere, at forældrene selv taler med hinanden og skaber unødige krisereaktioner og kaos. Nogle af forældrene kan også sidde inde med observationer, som kan bruges i forbindelse med sagen. Derfor anbefales det, at man i samarbejde med kommunen indkalder til et forældremøde. Her fortæller man om sagen i anonymiseret form og fokuserer på, at der alene er tale om en mistanke. Der gøres opmærksom på tavshedspligten, den deraf følgende sparsomme information og den naturlige frustration,

9 9 dette skaber hos forældrene. Forældrene rådgives om, hvordan de skal forholde sig til børnene og hvilke signaler, de bør være opmærksomme på. Forældrene skal føle sig så godt anerkendt og støttet som muligt både i forhold til deres egne følelser og frustrationer og i forhold til beskyttelsen af deres børn. Personalegruppen: Det kan skabe meget stærke følelsesmæssige reaktioner, skyldfølelse og utryghed, når en kollega er blevet mistænkt for seksuelle overgreb. Samtidig er det sandsynligt, at forældregruppen vender deres vrede mod personalet for ikke at have passet godt nok på deres børn. Derfor er det vigtigt i samarbejde med kommunen at holde et orienterende møde med den indblandede personalegruppe, så snart en mistanke er indberettet eller anmeldt samt fortsat at holde dem orienteret og støtte dem. Det er dog vigtigt, at personalegruppen også orienteres i forhold til tavshedspligten. Man kan slet ikke forestille sig det, før man står i situationen HVIS DEN MISTÆNKTE ER EN FORÆLDER Er den mistænkte en forælder eller omsorgsperson til barnet, må forældrene ikke orienteres, før der er taget stilling til en eventuel politianmeldelse. Skal sagen anmeldes, er det politiet, der afgør, hvornår forældrene må orienteres. Hvis sagen ikke skal anmeldes, men der i stedet gennemføres en 50-undersøgelse, bliver forældrene orienteret af sagsbehandleren i forbindelse med dette. HVIS DEN MISTÆNKTE ER ET ANDET BARN / UNG Når den mistænkte er et andet barn eller ung, skal alle de indblandede børn, pårørende forældre og fagfolk som regel orienteres. Er krænkeren under 14 år, skal der ikke politianmeldes men underrettes til de sociale myndigheder, som kan iværksætte de nødvendige undersøgelser og foranstaltninger. Er krænkeren over 14 år, skal de sociale myndigheder stadig underrettes, og en politianmeldelse kan komme på tale. Husk at respektere tavshedspligten, når de berørte parter orienteres. DEN NØDVENDIGE KRISEHJÆLP Sager med seksuelle overgreb er en krisesituation, hvor de involverede har hårdt brug for støtte og hjælp. Ofte har forældre brug for at tale med nogen om, at deres barn har været udsat for seksuelle overgreb, og de har brug for hjælp til, hvordan de skal forholde sig til og tale med barnet og samtidig tilstræbe at opretholde de vante rutiner i dagligdagen. Barnet eller den unge kan også have brug for krisehjælp både i forhold til det seksuelle overgreb og i forhold til andres reaktioner på det, barnet har været udsat for. Det er dog vigtigt, at der ikke påbegyndes egentlig terapeutisk behandling, før efterforskningen er afsluttet, eller før det er aftalt med politiet. Også personale og fagfolk kan have brug for krisehjælp, særligt hvis den mistænkte er en nær kollega. Det er kommunen, der skal sørge for, at der tilbydes den rette krisehjælp i sager om seksuelle overgreb. NÅR PRESSEN PRESSER SIG PÅ Sager om seksuelle overgreb er godt nyhedsstof for pressen, som ofte kan presse sig på hos de forskellige parter (naboer, familiemedlemmer, lærere, pædagoger m.fl.) for at få flere oplysninger. I en institution og kommune er det vigtigt, at man har en klar strategi for, hvem der udtaler sig til pressen og i hvilket omfang. Det kan dog være svært at kontrollere udtalelser fra forældre og andre pårørende. Men man kan anmode om, at man forsøger at begrænse udtalelser for bedst muligt at beskytte de involverede og sagens gang.

10 10 Sådan noget sker ikke for os. Det er den slags mekanismer, som træder til 50-UNDERSØGELSE HVAD ER DET? Når en kommune får underretning om, at et barn eller en ung har brug for særlig støtte, vil det pågældende socialcenter undersøge barnets eller den unges forhold nærmere og vurdere, om kommunen er forpligtet til at lave en 50- undersøgelse. Dette kan ske med eller uden samtykke fra forældrene. 50 er en undersøgelse af barnets forhold, hvor det vurderes, hvilken indsats eller foranstaltning der kan eller skal foretages. Ved mistanke om seksuelle overgreb vil en 50-undersøgelse blive brugt til at finde ud af, om mistanken kan bekræftes, eller om de givne observationer skyldes andre forhold. Undersøgelsen skal ikke kun afdække problemstillinger men også ressourcer, og den skal afsluttes inden fire måneder. Hvis den igangsættes uden samtykke fra forældrene, er tidsrammen dog to måneder. Kommunen skal efter undersøgelsen vælge den nødvendige men samtidig mindst indgribende foranstaltning. POLITIETS EFTERFORSKNING Når en sag anmeldes til politiet, vil de vurdere, om de finder grundlag for at indlede en efterforskning. Hvis de ikke mener det, vil de ikke foretage sig mere og kun gemme anmeldelsen i deres register. Selvom en sag er blevet afvist af politiet, kan der stadig være behov for en indsats fra de sociale myndigheder. Når et overgreb anmeldes, og en efterforskning indledes, kan der, afhængig af den konkrete sag, ske flere ting. Politiet vil ofte beslaglægge digitalt udstyr (mobiltelefon, computer, harddiske m.m.) for at sikre beviser i sagen. I grove sager eller af hensyn til efterforskningen kan en dommer vælge at varetægtsfængsle den sigtede i en periode. Ofte vil den sigtede dog kunne genoptage sin hverdag, indtil der afsiges dom. Politiet skal dog foretage indberetning til Rigsadvokaten, hvis den sigtede i sin ansættelse eller beskæftigelse har direkte kontakt med børn under 15 år, og Rigsadvokaten vil derefter orientere arbejdsgiver. Dette gælder både for den sigtedes hovedansættelsesforhold og for bi- og fritidsbeskæftigelse. Bestemmelserne omfatter derfor også personer, der har påtaget sig ulønnet arbejde, f.eks. i en idræts- eller spejderforening. DEN RETSMEDICINSKE UNDERSØGELSE Politiet kan anmode om en retsmedicinsk undersøgelse som det første. Sporene kan være vigtige beviser i en eventuel retssag og kan f.eks. være rifter og blå mærker eller sædpletter på ofrets krop eller tøj. Det kan derfor ved mistanke om akutte overgreb være vigtigt ikke at fjerne disse beviser ved at gå i bad eller vaske tøj. I nogle tilfælde tages fotografier, der kan dokumentere skaderne. Undersøgelsen ligner den almindelige børneundersøgelse hos læge eller skolelæge, og der vil blive spurgt generelt til barnets helbred. Hvis kønsorganerne undersøges gøres det forsigtigt og på en måde, som er så behagelig for barnet som muligt. Der vil ikke være tale om en gynækologisk undersøgelse i traditionel forstand, og der bliver ikke indført fingre eller redskaber i barnets kropsåbninger. Det eneste, der bruges, er et såkaldt kolposkop en kikkert, som kan tage billeder, og som holdes i en afstand af ca. 20 cm fra barnets krop.

11 11 AFHØRING Politiet vil arrangere en afhøring af de involverede, herunder først og fremmest barnet eller den unge. Det skal så vidt muligt ske inden for en uge. Under afhøringen spørger politiet detaljeret om overgrebet. Det vil bero på en konkret vurdering, om afhøringen gennemføres på en politistation eller i barnets eller den unges eget hjem. Hvis barnet er under 12 år eller der er andre omstændigheder, som taler for det, vil der blive foretaget en videoafhøring. På denne måde behøver barnet eller den unge ikke senere at afgive vidneudsagn i retssalen. Som udgangspunkt anses børn under fire år ikke for at være egnede til at aflægge vidneudsagn, men i nogle tilfælde kan visse forhold alligevel tale for det. Videoafhøringer foretages af en specialuddannet videoafhører hos politiet Der var ikke nogen, der i min opvækst kunne rumme min frygt og angst og foregår i et lokale, hvor kun barnet, en eventuel tryghedsperson og afhøreren er til stede. I et andet lokale, hvor der kan følges med på en skærm, kan der være forsvarer, anklager, bistandsadvokat og en repræsentant fra de sociale myndigheder til stede. Det tilstræbes kun at afholde én videoafhøring. For at beskytte vidnesbyrd får hverken forældre eller den anklagede lov at overvære videoafhøringen. Dagen inden vil man foreslå, at afhøreren kommer på uformelt besøg i barnets hjem. Dette er for, at barnet kan lære afhøreren at kende og føle sig så tryg som muligt under afhøringen. EFTERFORSKNING OG DOM Når politiet har efterforsket sagen samlet beviser, indhentet vidneudsagn og afhørt offeret og den mulige gerningsmand vurderer anklagemyndigheden, om der er grundlag for tiltale. Kriteriet for, om der rejses tiltale, er, hvorvidt sagens oplysninger og dokumentation giver rimelig sandsynlighed for, at sagen kan føre til dom. At sagen frafaldes kan derfor skyldes, at efterforskningen har afdækket, at sigtelserne

12 12 kan modbevises, at de eneste beviser i sagen er ofrets udsagn, som er usikre og ikke kan underbygges af andre oplysninger. Er der grundlag for tiltale, sigtes den formodede gerningsmand for overgrebet, og en retssag går i gang. Der kan gå flere måneder, fra et overgreb anmeldes, til retssagen begynder. Barnet og dets pårørende har ret til en bistandsadvokat til at bistå dem både gennem afhøringsforløbet og retssagen. Seksuelle overgreb sker oftest uden vidner og kan være meget svære at bevise. At der ikke rejses tiltale eller falder dom i en sag, betyder ikke nødvendigvis, at der ikke er sket en forbrydelse, men at det ikke har været muligt for politiet at skaffe tilstrækkelige beviser. Strafferammen for seksuelle overgreb på mindreårige kan være alt fra bøde under formildende omstændigheder og helt op til 12 års ubetinget fængsel. Psykiatrisk behandling er ofte en del af dommen. NÅR DEN LYKKELIGE SLUTNING UDEBLIVER En del sager om seksuelle overgreb ender desværre aldrig med en dom eller indblanding fra kommunen. Dette kan skyldes flere forhold. Nogle gange er beviserne ikke stærke nok til, at der kan afgives dom, og også de sociale myndigheder kan vælge ikke at tro på anklagerne og derfor ikke foretage yderligere undersøgelser. Nogle gange kan et pres fra familiemedlemmer også få et offer til at trække sine udtalelser tilbage. Selv når sager ender med en dom og/eller sociale indgreb, betyder dette langtfra, at forløbet er lykkeligt afsluttet. Uanset udfaldet vil en mistanke eller anklage mod et familiemedlem føre til kriser og ændringer i familiens liv. Resultaterne kan være skilsmisse, begrænset eller manglende kontakt med den mistænkte forælder eller en splittelse af familien i dem, der tror på barnet og dem, der tror på den mistænkte. De sociale konsekvenser ved at have rettet anklage om seksuelle overgreb kan være så store og omkostningsfulde, at et offer nogle gange fortryder at have afslø-

13 13 Vi har ret dårlig samvittighed, for vi var nogle af dem, der ikke fattede en skid ret overgrebene og tænker, at det trods alt ville have været lettere at leve med overgrebene. BESKYTTELSE AF BARNET Sagsforløb omkring seksuelle overgreb er ofte kaotiske og kriseprægede for de involverede voksne. Et forløb præget af kaos og kriseramte voksne kan gøre, at barnet eller den unge oplever yderligere skyld og skam samt en følelse af at være forkert. Som voksen er det derfor vigtigt, at du forholder dig til din adfærd omkring barnet eller den unge for at undgå yderligere traumatisering. SKADET FOR LIVET? Det er et af de største spørgsmål, der trænger sig på hos de pårørende i sager om seksuelle overgreb. Man efterspørger nogle konkrete svar på, hvad man kan forvente, at barnet eller den unge får af eftervirkninger eller senfølger. Som med andre traumatiske hændelser findes der ikke noget entydigt svar. Hvilke virkninger, der opleves, afhænger af den konkrete situation, det efterfølgende forløb og den videre udvikling. Faktorer som overgrebenes karakter, relationen mellem barnet og krænkeren, støtten i barnets netværk samt tidlig rådgivning og behandling har betydning for omfanget og typen af eftervirkninger. Også barnets generelle modstandskraft over for belastning har stor betydning. Hvis man tilskriver alle fremtidigt opståede problemer i barnets liv de seksuelle overgreb, det har oplevet, kan der være en fare for, at man faktisk får overgrebstraumet til at fylde mere end nødvendigt. Barnet eller den unge kan komme til at få en permanent identitet som offer for seksuelle overgreb, hvorudfra alt i livet fortolkes. EFTERVIRK NINGER Seksuelle overgreb har på en gang en direkte seksuel og en mere generel psykologisk karakter, og dette gælder også de oplevede eftervirkninger. Følgende afsnit rummer eksempler på, hvad disse eftervirkninger kan bestå af. Barnets seksualitet kan være blevet traumatiseret på flere måder: Den almindelige kærlighed og nærhed i relationen til en voksen er i overgrebet blevet blandet sammen med en voksenseksualitet, og barnet kan få problemer med at skelne almindelige kærlige handlinger fra det seksuelle. F.eks. kan barnet opleve ubehag ved et tilfældigt klap på skulderen fra en bekendt. Barnet kan også få problemer med fremtidige seksuelle erfaringer, som kan reaktivere minder og den lærte adfærd fra overgrebene. Desuden kan barnet eller den unge få svært ved at mærke seksuelle grænser og måske skamme sig over sin egen seksualitet. De psykologiske aspekter i overgrebet handler især om tillidsbruddet til den voksne. Barnet bliver usikker på, hvordan det igen kan have tillid til andre, når den voksne, der skulle beskytte og give omsorg, har udnyttet og snydt barnet. Barnet kan få svært ved at mærke både sine egne og andres grænser, og det kan opleve magtesløshed og udvikle generel mistillid til andre. Samtidig vil det ofte føle en stor skyld og skam, idet en stor del af manipulationen i det seksuelle overgreb handler om, at barnet selv har villet det. Når overgrebene er blevet opdaget, kan det have udløst stærke negative følelser og krisereaktioner hos familien og de pårørende, og barnet eller den unge kan både under og efter overgrebene føle sig som et beskidt menneske, der ikke fortjener noget godt. DE SMÅ BØRN Jo yngre børnene er, jo mindre forstår de det seksuelle aspekt af overgrebene. Spædbørn og børn i de allertidligste år kan ikke skelne seksuelle overgreb fra andre typer af berøring eller omsorg. Derfor har de måske først fortalt om overgrebene, når de har medført smerte, eller børnene bare er trætte af de hemmelighedsfulde lege. Disse børn oplever dog stadig et tillidsbrud fra en voksen omsorgsperson, som de stolede på. Børn kan også føle skyld og skam over at være gået med til noget, som var så forkert, at nogen skal i fængsel. Alle disse aspekter bli-

14 14 ver barnet særligt klar over, når en anmeldelsessag går i gang. Hvordan sagsforløbet foregår, og hvordan de voksne omkring barnet italesætter det skete, har derfor stor betydning for eftervirkningerne. BARNETS FORHOLD TIL KRÆNKEREN Når en sag om seksuelle overgreb er gået i gang, og en krænker er anmeldt, kan det vække ambivalente følelser af både lettelse, sorg, savn og skyld hos ofret. Ofte har forholdet til krænkeren båret præg af en intim venskabsrelation med mange positive oplevelser, som krænkeren har dyrket for at kunne begå de seksuelle overgreb. Barnet eller den unge kan derfor udtrykke bekymring for krænkeren, eller et savn af den gode side hos krænkeren, som det er vigtigt at anerkende. Barnet kan også have fået trusler om, hvad der ville ske, hvis overgrebene blev opdaget, og derfor føle stor angst og frygt. Specielt er det vigtigt at huske på, at barnet eller den unge næsten altid føler skyld over de seksuelle

15 15 I starten følte jeg, at han var en faderfi gur. Jeg var glad for ham og glædede mig til at se ham overgreb. Derfor er det vigtigt igen og igen at tale med barnet om, at det er den voksne krænker og ikke barnet, som har gjort noget galt. OFFER/KRÆNKER-MØDER Nogle behandlingssteder har rettet et særligt fokus på forholdet mellem offer og krænker i seksuelle overgreb og den betydning, det har for eftervirkningerne af seksuelle overgreb. Det sker på baggrund af erfaringer med, at især børn, der har været udsat for seksuelle overgreb fra en nær omsorgsperson, udvikler en række følgesymptomer, som den almindelige behandling har svært ved at håndtere. Disse inkluderer blandt andet stor skyldfølelse over at have påført familien en krise, følelsen af selv at have været skyld i overgrebene og en vag virkelighedsfølelse i forhold til overgrebenes realitet og indhold. Derfor har man udviklet en særlig terapeutisk behandlingsform, som går ud på, at offer og krænker samt eventuelt pårørende mødes ved et nøje forberedt og planlagt møde. Målet er at opnå en fælles forståelse og forsoning omkring de seksuelle overgreb, hvor krænkeren tager ansvar, og ofret får mulighed for at bearbejde sin følelse af skyld og skam. I sager med seksuelle overgreb er det op til kommunen at tilbyde behandling til de involverede børn og voksne. Hvilken behandling, der tilbydes, afhænger af mulighederne i den enkelte kommune. Nogle gange findes der et særligt behandlingssted, som har specialiseret sig i seksuelle overgreb mod børn. Andre gange må man benytte private psykologer med erfaring på området. Der findes også en del gratis rådgivningstilbud, som man kan benytte sig af, hvis man er i berøring med seksuelle overgreb. Du kan finde henvisninger til forskellige rådgivningstilbud nedenfor. Desuden kan man som voksen, hvis man har været udsat for seksuelle overgreb inden det fyldte 18. år, via henvisning fra egen læge få tilskud fra Sygesikringen til behandling hos en psykolog. Klik ind på henvisninger og find oplysninger om steder, hvor du kan hente yderligere hjælp og rådgivning. BEHANDLINGSMULIGHEDER

16 16

NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden,

NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden, 1 Tankerne er der - men for fanden, en mand skal have lov til at være mær ke lig, uden man får sådan nogle tanker NÅR MISTANKEN OPSTÅR OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2 INDHOLD Langt fra tanke til

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM SEKSUELLE OVERGREB RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN Børn som vidner i sager om seksuelle overgreb BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM

Læs mere

Efter overgreb. Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen

Efter overgreb. Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Efter overgreb Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Efter overgreb Tekst og grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationsmedarbejder Sara Parding Copyright Center for Voldtægtsofre,

Læs mere

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb INDLEDNING Børn og unge, som udsættes for vold eller seksuelle overgreb, har brug for særlig hjælp og støtte til at få overgrebene

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

gode råd når skaden er sket

gode råd når skaden er sket En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd når skaden er sket 2 Seksuelle overgreb. Gode råd

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Hvordan tager vi hånd om hinanden?

Hvordan tager vi hånd om hinanden? Hvordan tager vi hånd om hinanden? Nedenstående omsorgsplan er udarbejdet af i september 2008 af Dagplejens forældrebestyrelse i Ikast-Brande Kommune og tænkt som en vejledning i hvordan vi tager hånd

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Danish Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Du har ret til at have denne rettighedserklæring i din besiddelse under din tilbageholdelse. Hvis du er blevet tilbageholdt

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

I tilfælde af et seksuelt overgreb...

I tilfælde af et seksuelt overgreb... I tilfælde af et seksuelt overgreb... Seksuelle overgreb forekommer alle vegne i samfundet. Som vi har set i de senere år, forekommer de også i Den katolske Kirke. De er også forekommet i vort eget bispedømme

Læs mere

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader.

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. September 2010 Til sikkerhedsgruppen Rive/kradse skemaer Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. Skemaerne

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

VOLDTÆGT AF ANITTA GULDBERG

VOLDTÆGT AF ANITTA GULDBERG VOLDTÆGT AF ANITTA GULDBERG ILLUSTRATIONER: LISBETH E. CHRISTENSEN 14 PSYKOLOG NYT En voldtægt er belastende i sig selv men det kan det efterfølgende forløb også være. Hvordan kvinden, der anmelder overgrebet,

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner Kriseberedskab Kollegial førstehjælp Professionel krisehjælp Rekvirering af professionel krisehjælp Psykiske krisereaktioner Kollegial førstehjælp Din hjælp til en kriseramt kollega i krisens første timer

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

NÅR VOKSNE KRÆNKER. på, hvad andre børn mon tænker på mens. Sommetider kommer jeg også til at tænke. de ligger og venter

NÅR VOKSNE KRÆNKER. på, hvad andre børn mon tænker på mens. Sommetider kommer jeg også til at tænke. de ligger og venter 1 Sommetider kommer jeg også til at tænke på, hvad andre børn mon tænker på mens de ligger og venter NÅR VOKSNE KRÆNKER OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2 INDHOLD Hvad er et seksuelt overgreb? 3 Viden

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2014. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 2 Hvorfor en omsorgsplan? Side 3 Om at miste Side 3 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Medbring altid

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning - en vejledning Marts 2006 Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning Indholdsfortegnelse Forord... 3 Trusler og vold mod kommunalpolitikere i Danmark... 4 Hvordan skal du forholde dig før,

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

Hvordan ser en pædofil ud?

Hvordan ser en pædofil ud? Hvordan ser en pædofil ud? Psykolog Kuno Sørensen Oplæg ved konferencen DEN STØRSTE FRYGT Januar 2014 Seksuelle overgreb Når børn og unge bliver involveret i seksuelle aktiviteter, som de, på grund af

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Børn og brud i hjemmet

Børn og brud i hjemmet Børn og brud i hjemmet af Psykoterapeut Steen Palmqvist, Asssentoft Brud og deres konsekvenser Når sætningen brudte hjem står I linjen, får det sikkert de fleste til at tænke på skilsmisse, hvor bruddet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Viby Gymnasium og HF

Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser blandt elever og medarbejdere Til Ledelsen 2007 1 Indholdsfortegnelse: Ved en elevs

Læs mere

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge RAPPORT Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Hvad er seksuelle overgreb og vold?...5 Strafferetslige bestemmelser...5 Tidlig opsporing...5

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser Seksualvejledning Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser 2 Beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser: Hvis en medarbejder eller leder af en institution,

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning Psykologisk krisehjælp og coaching - vejledning Hvis du har trivselsproblemer på din arbejdsplads eller privat, som gør at du ikke kan fungere i dit arbejde, så har vi i Silkeborg Kommune to former for

Læs mere

$%!!"!& & #( " +&,!" #$! "%,)%!% # $ %!)!" #, %& - "%%! & " #. - &!"!".! - #

$%!!!& & #(  +&,! #$! %,)%!% # $ %!)! #, %& - %%! &  #. - &!!.! - # ! " $!!"!&!"'""&& & ( "&""!)! *!"&& & &!" && ". " +& &&!&,!" $! "! ",)! $!)!", & - "! & ". - &!"!"!"& ".! -,/ 2 ! " 00. 0$ / 0+$ 00 012 $ 0 3 ' 3 +2 / 1, 4!" 4 /, 5 3( 6 /$ +0 5, + & ' ( +0!& +1 +' +5

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen Omsorgsplan Dagtilbud Broen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Som udgangspunkt kan vi ikke tage sorgen fra et menneske, men vi kan dele sorgen med

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB

BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB Kontakt CSM Østs anonyme rådgivning på telefon eller chat Hvad er CSM Øst? Hvordan foregår rådgivningen? Hvem taler du med? VOKSNE MED SENFØLGER EFTER

Læs mere

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med.

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. Krise-sorgplan Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. For overskuelighedens skyld har vi lavet denne pjece med hovedpunkterne. Der vil

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

STOP DIGITALE OVERGREB NU!

STOP DIGITALE OVERGREB NU! STOP DIGITALE OVERGREB NU! KONFERENCE HOTEL PARK MIDDELFART 06.05.2015 KURSEROGKONFERENCER.DK Foto:Mette Frandsen PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI PROGRAM 09.00-09.25 Ankomst og registrering. Morgenmad 09.25-09.50

Læs mere

Brandmænd på arbejde. Henrik Lyng. Cand.psych., autoriseret krise- og beredskabspsykolog. Direktør i Center for Beredskabspsykologi

Brandmænd på arbejde. Henrik Lyng. Cand.psych., autoriseret krise- og beredskabspsykolog. Direktør i Center for Beredskabspsykologi Odsherred Brandvæsen September 2014 www.beredskabspsykologi.dk Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og beredskabspsykolog Direktør i Center for Beredskabspsykologi Privatpraktiserende psykolog i

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

Beredskab når et barn mistrives

Beredskab når et barn mistrives Beredskab når et barn mistrives Sådan handler vi, når vi får mistanke eller viden om, at et barn/ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Indhold Når et barn mistrives... 3 Kontakt... 4 Forebyggelse

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade

Læs mere

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Baggrund for en nedskrevet seksulpolitik Børnene og de unge på Sølyst har sammenlignet med andre børn og unge - haft en vanskelig livssituation

Læs mere

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013 Socialrådgiverdage Kolding november 2013 Program Ultrakort om TUBA Børnenes belastninger i alkoholramte familier Hvad har børnene/de unge brug for De unges belastninger og muligheder for at komme sig TUBA

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD. Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder

SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD. Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder Kolofon Titel Seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold. Inspirationskatalog til udarbejdelse

Læs mere

Politik om vold, trusler og chikane

Politik om vold, trusler og chikane Politik om vold, trusler og chikane Lions Park Søllerød skal være en sikker arbejdsplads! Vold, trusler om vold og chikane mod de ansatte tolereres ikke! Det betyder: At trusler mod den enkelte ses som

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Billund Idrætsforening Omsorgsplan. Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk. 02. feruar 2011

Billund Idrætsforening Omsorgsplan. Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk. 02. feruar 2011 Billund Idrætsforening Omsorgsplan 02. feruar 2011 Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk En politik til BI Bestyrelser, ledere, trænere, hjælpere og medlemmer af BI. Baggrund: Hvert

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb.

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Seksualpolitik for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Der findes ikke acceptable seksuelle overgreb. Der findes ikke gode grunde til ikke at gribe

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

STOP DIGITALE OVERGREB NU!

STOP DIGITALE OVERGREB NU! STOP DIGITALE OVERGREB NU! KONFERENCE SCANDIC AARHUS CITY 04.05.2015 KURSEROGKONFERENCER.DK Foto:Mette Frandsen PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI STOP DIGITALE OVERGREB NU! Red Barnet har en unik viden om bekæmpelse

Læs mere