Ord og udtryk på ligestillingsområdet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ord og udtryk på ligestillingsområdet."

Transkript

1 Ord og udtryk på ligestillingsområdet. 1

2 Europa-Kommissionens kontor med ansvar for lige muligheder for mænd og kvinder vil gerne takke de kolleger fra andre tjenestegrene og de sagkyndige i medlemsstaterne, som man har rådført sig med, for deres kyndige bistand ved udarbejdelsen af denne stikordsliste. Vi ønsker navnlig at takke medarbejderne i Europa-Kommissionens oversættelsesafdelinger i Luxembourg for deres store indsats og personlige engagement. 2

3 FORORD Den Europæiske Union har lige fra starten spillet en vigtig rolle i arbejdet med at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd. Vi har i de senere år udviklet denne rolle og intensiveret vor indsats via fire på hinanden følgende handlingsprogrammer på mellemlang sigt for lige muligheder for mænd og kvinder samt gennem vedtagelse af den nødvendige lovgivning. Den seneste milepæl var undertegnelsen af Amsterdam-traktaten, som har sat fart i processen, idet det i traktaten udtrykkeligt fastsættes, at Fællesskabet skal arbejde for afskaffelse af uligheder og for fremme af ligestilling mellem kvinder og mænd. Stikordslisten indgår som en del af denne proces. Der er tale om det første forsøg på at samle alle de udtryk, der almindeligvis anvendes i ligestillingsdebatten, og listen vil i et vist omfang bidrage til at skabe en fælles EU-sprogbrug for alle aktører på dette område. Efter min opfattelse tjener stikordslisten to meget vigtige formål. For det første vil der med listen blive skabt en fælles forståelse af termer og emner på europæisk plan, hvilket vil lette arbejdet med i Amsterdam-traktatens ånd at fremme ligestillingen mellem kvinder og mænd. For det andet, og dette er lige så vigtigt, vil listen gøre det muligt at opfylde Den Europæiske Unions ønske om at formidle oplysninger om fællesskabspolitikkerne til en bredere kreds end gruppen af indviede samt gøre disse oplysninger tilgængelige og forståelige for alle borgere. Stikordslisten vil bringe vort arbejde på dette område tættere på borgerne, ved at der gives en forklaring på de udtryk, vi anvender, og det derved bliver lettere at forstå, hvad vi beskæftiger os med. Det er værdige mål. Jeg er af den overbevisning, at den foreliggende ordliste vil vise sig at være uvurderlig som værktøj og referenceramme. Den henvender sig til de politiske beslutningstagere, parlamentsmedlemmer på såvel nationalt plan som på fællesskabsniveau, de øvrige aktører på området og til interesserede borgere - kort sagt til alle, kvinder som mænd. Ligestilling er et spørgsmål om demokratiske og grundlæggende rettigheder - det er et spørgsmål af interesse for os alle. Jeg overdrager Dem hermed denne stikordsliste. Pádraig Flynn, medlem af Europa-Kommissionen 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE A AFLEDEDE RETTIGHEDER ANERKENDELSE OG VÆRDIANSÆTTELSE AF ULØNNET ARBEJDE ARBEJDSDELING EFTER KØN ARBEJDSLØSHED ATYPISK ARBEJDE B BARSELSORLOV BEDRE FORENING AF ARBEJDE OG FAMILIELIV BENCHMARKING BESKÆFTIGELSESMÆSSIG KØNSOPDELING BEVISBYRDE BØRNEPASNING D DELTAGELSESFREKVENS DELTIDSARBEJDE DEMOKRATISK UNDERSKUD DEN ØKONOMISK AKTIVE BEFOLKNING DESEGREGERING AF ARBEJDSMARKEDET DIREKTIVER OM LIGEBEHANDLING E ERHVERVSFREKVENS F FÆDREORLOV FAGLIG UDDANNELSE FEMINISERING AF FATTIGDOMMEN FLEKSIBEL ARBEJDSTID FORÆLDREORLOV FORDELING AF LØNNET OG ULØNNET ARBEJDE MELLEM KØNNENE FORSKELLIGHED FORTRINSBEHANDLING FREKVENS AF IKKE ERHVERVSAKTIVE G GLASLOFT 4

5 H HJEMMEARBEJDE HORISONTAL KØNSOPDELING HUSTRUMISHANDLING/ HUSTRUVOLD I INDIVIDUALISERING AF RETTIGHEDER INDIVIDUELLE RETTIGHEDER INTEGRATION AF KØNSASPEKTET (MAINSTREAMING) INTEGRATION AF LIGESTILLING/ KØNSPERSPEKTIVET J JÆVN KØNSFORDELING JOBDELING JOB SEGREGERING K KØN KØNSBASERET VOLD KØNSBETINGET LØNFORSKEL KØNSBLIND KØNSDIMENSION KØNSDISKRIMINERING DIREKTE KØNSDISKRIMINERING - INDIREKTE KØNSKONTRAKT KØNSNEUTRAL KØNSOPDELTE DATA KØNSOPMÆRKSOM KØNSPERSPEKTIV KØNSRELATIONER KØNSRELEVANS KØNSROLLER KØNSSKÆVHED KØNSSPECIFIK ANALYSE KØNSSPECIFIK KONSEKVENSANALYSE KØNSSPECIFIK STATISTIK KØNSSYSTEM KRISECENTER KVINDEFORSKNING KVINDERS MENNESKERETTIGHEDER KVOTE 5

6 L LIGEBEHANDLING AF KVINDER OG MÆND LIGE LØN FOR ARBEJDE AF SAMME VÆRDI LIGE MULIGHEDER FOR KVINDER OG MÆND LIGESTILLING MELLEM KØNNENE LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND (KØNSLIGESTILLING) LIGESTILLINGS-DIMENSION LIGESTILLINGSMÆSSIG VURDERING LIGESTILLINGSPLANLÆGNING LIGESTILLINGSVURDERING LØNNET ARBEJDE M MAINSTREAMING MEDHJÆLPENDE ÆGTEFÆLLE MEDHJÆLPENDE FAMILIEMEDLEM MENNESKEHANDEL/ HANDEL MED KVINDER OG BØRN MENNESKEHANDEL I SEKSUELT ØJEMED MENTORORDING MINIMUMSLØN O OMSORG (ELLER PLEJE) ORLOV AF FAMILIEHENSYN P PARITETS-DEMOKRATI POSITIV DISKRIMINERING POSITIVE FORANSTALTNINGER POSITIV SÆRBEHANDLING R REGULERING AF DELTIDSARBEJDE REPRODUKTIVE RETTIGHEDER REPRODUKTIV SUNDHED RIMELIG BALANCE MELLEM KØNNENE S SÆTTEN I STAND TIL AT DELTAGE I SAMFUNDET PÅ LIGE FOD SATELLIT KONTO SEGREGERING AF ARBEJDSMARKEDET SEKSUEL CHIKANE SEKSUEL ORIENTERING SEKSUEL VOLD SKJULT ARBEJDSLØSHED 6

7 T TIDSANVENDELSESUNDERSØGELSE U UBETALT ARBEJDE UENS LØN TIL KVINDER OG MÆND UFORMEL ØKONOMI/ BESKÆFTIGELSE ULOVLIG BESKÆFTIGELSE UREGELMÆSSIGT OG USTABILT ABREJDE USYNLIGE BARRIERER V VÆRDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN VERTIKAL KØNSOPDELING VOLD I FAMILIEN VOLD I HJEMMET/FAMILIEN 7

8 Α DA : AFLEDEDE RETTIGHEDER ES :DERECHOS DERIVADOS NL : AFGELEIDE RECHTEN FR :DROITS DÉRIVÉS EL : ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ PT : DIREITOS DERIVADOS DE :ABGELEITETE FIN : JOHDETUT OIKEUDET SV : HÄRLEDDA RÄTTIGHETER ANSPRÜCHE/ RECHTE IT :DIRITTI DERIVATI EN : DERIVED RIGHTS Rettigheder, især vedrørende sociale ydelser eller bopæl, som besiddes af en person, men som hidrører fra eller afhænger af forholdet til en anden person, almindeligvis i kraft af forældreskab, ægteskab eller faktisk samliv. DA : ANERKENDELSE OG VÆRDIANSÆTTELSE AF ULØNNET ARBEJDE FR : RECONNAISSANCE DU TRAVAIL NON REMUNERE DE : ANERKENNUNG UND WERTSCHÄTZUNG UNBEZAHLTER ARBEIT IT : IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL LAVORO NON ES : RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DEL TRABAJO NO REMUNERADO EL : ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ FIN : PALKATTOMAN TYÖN TUNNUSTAMINEN JA ARVOTTAMINEN EN : RECOGNITION AND VALUATION OF UNPAID WORK NL : ERKENNING EN WAARDERING VAN ONBETAALDE ARBEID PT : RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO NÃO REMUNERADO SV : ERKÄNNANDE OCH VÄRDERING AV OAVLÖNAT ARBETE RETRIBUITO Kvantitativ værdiansættelse, blandt andet gennem evaluering af og opstilling af satellitregnskaber over ulønnet arbejde, som ikke figurerer i nationalregnskaberne (FN s nationalregnskabssystem), såsom arbejde i hjemmet, pasning/pleje af børn og andre omsorgsafhængige personer, madlavning for familien samt arbejde af nytte for samfundet og andet frivilligt arbejde. DA : ARBEJDSDELING EFTER KØN ES :DIVISIÓN DEL TRABAJO (EN FUNCION DEL GÉNERO) NL : ARBEIDSVERDELING (NAAR GESLACHT) FR :DIVISION DU TRAVAIL (SELON LE SEXE) EL : ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ) PT : DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO DE : (GESCHLECHTSSPEZIFISCHE) ARBEITSTEILUNG FIN : SUKUPUOLTEN VÄLINEN TYÖNJAKO SV : FÖRDELNING AV ARBETE (EFTER KÖN) IT : DIVISIONE DEL LAVORO (PER SESSO) EN : DIVISION OF LABOUR (BY GENDER) Opdeling af lønnet og ulønnet arbejde mellem kvinder og mænd på det private og på det offentlige plan. DA : ARBEJDSLØSHED ES : DESEMPLEO NL : WERKLOOSHEID FR : CHOMAGE EL : ΑΝΕΡΓΙΑ PT : DESEMPREGO DE : ARBEITSLOSIGKEIT FIN : TYÖTTÖMYYS SV : ARBETSLÖSHET IT : DISOCCUPAZIONE EN : UNEMPLOYMENT Arbejdsløse, målt i forhold til den samlede arbejdsstyrke, er personer, der er registreret som værende uden beskæftigelse, arbejdsvillige og til rådighed for arbejdsmarkedet (Fællesskabets arbejdsstyrkeundersøgelse). 8

9 DA : ATYPISK ARBEJDE ES : EMPLEO/ TRABAJO ATÍPICO FR :TRAVAIL/EMPLOI ATYPIQUE EL : ΑΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ DE :ATYPISCHE ARBEIT / FIN : EPÄTYYPILLINEN TYÖ BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNISS E IT :LAVORO ATIPICO EN :ATYPICAL WORK/EMPLOYMENT NL : FLEXIBELE ARBEID PT : EMPREGO/ TRABALHO ATÍPICO SV : ATYPISKT ARBETE Andre former for arbejde end fuldtidsbeskæftigelse og fast arbejde, herunder deltids-, aften- og weekendarbejde, tidsbegrænset og midlertidigt arbejde, arbejde i underentreprise udført i hjemmet, telearbejde og hjemmearbejde. 9

10 B DA : BARSELSORLOV ES : PERMISO POR MATERNIDAD NL : ZWANGERSCHAPS- EN BEVALLINGSVERLOF FR :CONGE DE MATERNITE EL : Α ΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ PT : LICENÇA POR MATERNIDADE DE : MUTTERSCHAFTSURLAUB FIN : ÄITIYSLOMA SV : MAMMALEDIGHET IT :CONGEDO DI MATERNITÀ EN : MATERNITY LEAVE Den orlov, som en kvinde er berettiget til i en sammenhængende periode fordelt før og/eller efter fødslen i overensstemmelse med national lovgivning og praksis (Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992, EFT L 348). DA : BEDRE FORENING AF ARBEJDE OG FAMILIELIV FR :CONCILIATION DU TRAVAIL ET DE LA VIE FAMILIALE DE : VEREINBARKEIT VON FAMILIE UND BERUF IT : CONCILIAZIONE DI VITA PROFESSIONALE E VITA FAMILIARE ES : CONCILIACION DEL TRABAJO Y LA VIDA FAMILIAR EL : ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΒΙΟΥ FIN : TYÖN JA PERHE- ELÄMÄN YHTEENSOVITTAMINEN EN : RECONCILIATION OF WORK AND FAMILY/ HOUSEHOLD LIFE NL : COMBINATIE VAN BEROEP EN GEZIN PT : CONCILIAÇÃO DA VIDA PROFISSIONAL E FAMILIAR SV : FÖRENA ARBETE OCH FAMILJEANSVAR Indførelse af ordninger for orlov af familiemæssige årsager og forældreorlov, børnepasning og omsorg for ældre samt udvikling af en arbejdsmiljøstruktur og en tilrettelæggelse af arbejdet, som gør det lettere for både kvinder og mænd at forene pligterne på arbejdspladsen og i familien/husholdningen. DA : BENCHMARKING ES :EVALUACIÓN NL : IJKING COMPARATIVA FR :ETALONNAGE DES PERFORMANCES EL : ΟΡΟΘΕΤΗΣΗ/ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ PT : AVALIAÇÃO/ ANÁLISE COMPARATIVA ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ DE : BENCHMARKING FIN : ESIKUVA-ANALYYSI SV : BENCHMARKING IT : ANALISI COMPARATIVA EN : BENCHMARKING DELLE PRESTAZIONI Fastsættelse af et kriterium, en standard eller et referencegrundlag, som anvendes til opstilling af mål og evaluering af resultater. DA : BESKÆFTIGELSESMÆSSIG KØNSOPDELING FR :SEGREGATION PROFESSIONELLE DE : TRENNUNG IN DER BERUFSWELT IT : SEGREGAZIONE OCCUPAZIONALE Jf. Kønsbestemt arbejdsopdeling. ES : SEGREGACIÓN EN EL TRABAJO/ EN EL EMPLEO EL : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ FIN : AMMATILLINEN ERIYTYMINEN EN : OCCUPATIONAL SEGREGATION NL : SEKSESEGREGATIE VAN DE ARBEIDSMARKT PT : SEGREGAÇÃO PROFISSIONAL SV : YRKESMÄSSIG SEGREGERING 10

11 DA : BEVISBYRDE ES :CARGA DE LA PRUEBA NL : BEWIJSLAST FR :CHARGE DE LA PREUVE EL : ΒΑΡΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ PT : ÓNUS DA PROVA DE :BEWEISLAST FIN : TODISTUSTAAKKA SV : BEVISBÖRDA IT :ONERE DELLA PROVA EN : BURDEN OF PROOF Når en borger anlægger søgsmål ved domstolene, er det principielt op til den pågældende at bevise, at hun/han har været offer for diskriminering. På området ligebehandling af mænd og kvinder er der gennem vedtagelsen af et direktiv, baseret på EF-Domstolens retspraksis, sket en delvis omlægning af bevisbyrden mellem parterne (sagsøgte og sagsøger). I de tilfælde, hvor en borger mener sig krænket, ved at princippet om ligebehandling tilsidesættes, og hvor der er tale om et prima facie-tilfælde af diskriminering, er det op til sagsøgte at bevise, at princippet ikke er blevet tilsidesat (Domstolens dom af 17. oktober 1989 i sag 109/88 (Danfoss), Samling af Afgørelser 1989, s. 3199, pkt. 16/Rådets direktiv af 15. december 1997 om bevisbyrden i forbindelse med forskelsbehandling på grundlag af køn). DA : BØRNEPASNING ES :ATENCIÓN A LA NL : KINDEROPVANG INFANCIA FR :GARDE D ENFANTS EL : ΦΡΟΝΤΙ Α ΠΑΙ ΙΩΝ PT : ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS DE : KINDERBETREUUNG FIN : LASTENHOITO SV : BARNOMSORG IT : CUSTODIA DEI BAMBINI EN : CHILDCARE Et bredt begreb, som dækker levering af tjenesteydelser af offentlig, privat, individuel eller kollektiv karakter med henblik på imødekommelse af børns og forældres behov (Rådets henstilling 92/241/EØF af 31. marts 1992, EFT L 123). 11

12 D DA : DELTAGELSESFREKVENS ES : TASAS DE NL : PARTICIPATIEGRAAD PARTICIPACIÓN FR :TAUX DE PARTICIPATION EL : ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ PT : TAXAS DE PARTICIPAÇÃO DE : BETEILIGUNGSQUOTEN FIN : OSALLISTUMISASTE SV : DELTAGARFREKVENS IT : TASSI DI PARTECIPAZIONE EN : PARTICIPATION RATES Den procentdel, som en bestemt gruppe - f.eks. kvinder, mænd eller enlige forældre - udgør af det samlede antal personer, der deltager i et forehavende, almindeligvis i et beskæftigelsesmæssigt forehavende. DA : DELTIDSARBEJDE FR :TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DE : TEILZEITARBEIT / TEILZEITBESCHÄFTIGUNG IT : LAVORO A TEMPO PARZIALE ES : TRABAJO A TIEMPO PARCIAL EL : ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ FIN : OSA-AIKATYÖ EN : PART-TIME EMPLOYMENT NL : DEELTIJDARBEID PT : EMPREGO/ TRABALHO A TEMPO PARCIAL SV : DELTIDSARBETE Beskæftigelse med en gennemsnitlig arbejdstid, som er kortere end den normale eller normerede arbejdstid i forbindelse med fuldtidsarbejde. DA : DEMOKRATISK UNDERSKUD ES :DÉFICIT DEMOCRÁTICO NL : DEMOCRATISCH TEKORT FR :DÉFICIT DÉMOCRATIQUE EL : ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ PT : DÉFICE DEMOCRÁTICO ΕΛΛΕΙΜΜΑ DE : DEMOKRATIEDEFIZIT FIN : DEMOKRATIAVAJE SV : DEMOKRATISKT UNDERSKOTT IT :DEFICIT DEMOCRATICO EN : DEMOCRATIC DEFICIT Følgerne af f.eks. en utilstrækkelig balance mellem kvinders og mænds deltagelsesfrekvens for den demokratiske legitimitet. DA : DEN ØKONOMISK AKTIVE BEFOLKNING FR : POPULATION ACTIVE DE : ERWERBSBEVÖLKERUNG/ ERWERBSPERSONEN IT : POPOLAZIONE ATTIVA ES :POBLACIÓN ACTIVA EL : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ FIN : TYÖVOIMA EN : ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION NL : ECONOMISCH ACTIEVE BEVOLKING PT : POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ACTIVA SV : FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING Alle personer af begge køn, som leverer arbejdskraft til produktionen af økonomiske goder og tjenesteydelser, jf. De Forenede Nationers nationalregnskabssystem, i en nærmere fastsat periode (De Forenede Nationer). 12

13 DA : DESEGREGERING AF ARBEJDSMARKEDET FR :DESEGREGATION DU MARCHE DU TRAVAIL DE : ABBAU DER TEILUNG DES ARBEITSMARKTES ES : DESEGREGACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EL : ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΙΑΧΩΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ FIN : TYÖMARKKINOIDEN ERIYTYMISEN VÄHENTÄMINEN EN : DESEGREGATION OF THE LABOUR MARKET NL : DESEGREGATIE VAN DE ARBEIDSMARKT PT : NÃO-SEGREGAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO SV : DESEGREGERING AV ARBETSMARKNADEN IT : DESAGREGAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO Gennemførelse af politikker, der sigter på at begrænse eller helt afskaffe kønsopdeling (vertikal/horisontal) på arbejdsmarkedet. DA : DIREKTIVER OM LIGEBEHANDLING FR :DIRECTIVES SUR L EGALITE DE TRAITEMENT DE : GLEICHBEHANDLUNGSRICHTLINIE N IT : DIRETTIVE SULLA PARITÀ DI ES : DIRECTIVAS SOBRE LA IGUALDAD DE TRATO EL : Ο ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ FIN : TASA-ARVOISTA KOHTELUA KOSKEVAT DIREKTIIVIT EN : DIRECTIVES ON EQUAL TREATMENT NL : RICHTLIJNEN INZAKE GELIJKE BEHANDELING PT : DIRECTIVAS SOBRE A IGUALDADE DE TRATAMENTO SV : DIREKTIV OM LIKA BEHANDLING TRATTAMENTO Direktiver, ved hvilke der sker en udvidelse af anvendelsesområdet for princippet om ligebehandling af mænd og kvinder (som oprindelig, dvs. i Rom-traktaten, udelukkende vedrørte løn). Princippet blev udvidet til at omfatte adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsbetingelser (Rådets direktiv 76/207/EØF af 9. februar 1976, EFT L 39), lovbestemte sociale sikringsordninger (Rådets direktiv 79/7/EØF af 19. december 1978, EFT L 6), erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger (Rådets direktiv 86/378/EØF af 24. juli 1986, EFT L 225), mænd og kvinder i selvstændige erhverv, herunder i landbrugserhverv (Rådets direktiv 86/613/EØF af 11. december 1986, EFT L 359), arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer (Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992, EFT L 348) samt forældreorlov (Rådets direktiv 96/34/EF af 19. juni 1996, EFT L 145). 13

14 E DA : ERHVERVSFREKVENS ES :TASA DE ACTIVIDAD NL : ARBEIDSDEELNAME / PARTICIPATIEGRAAD FR :TAUX D ACTIVITE EL : ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ PT : TAXA DE ACTIVIDADE ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟ ΠΑΗΘΥΣΜΟ DE :ERWERBSQUOTE FIN : TYÖSSÄKÄYNTIASTE SV : FÖRVÄRVSFREKVENS IT : TASSO DI ATTIVITÀ EN : ACTIVITY RATE Arbejdsstyrken som en procentdel af antallet af borgere i den arbejdsdygtige alder (15-64 år). 14

15 F DA : FÆDREORLOV ES : PERMISO POR NL : VADERSCHAPSVERLOF PATERNIDAD FR :CONGE DE PATERNITE EL : Α ΕΙΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ PT : LICENÇA POR PATERNIDADE DE : VATERSCHAFTSURLAUB FIN : ISYYSLOMA SV : PAPPALEDIGHET IT : CONGEDO DI PATERNITÀ EN : PATERNAL LEAVE Almindeligvis orlov som følge af faderens omsorgspligt over for sit barn. Orloven er af nærmere fastsat varighed og kan tages i forbindelse med fødslen eller i nærmere fastsatte tidsrum i løbet af et år eller over en årrække. DA : FAGLIG UDDANNELSE ES : FORMACIÓN NL : BEROEPSOPLEIDING PROFESIONAL FR :FORMATION EL : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ PT : FORMAÇÃO PROFISSIONAL PROFESSIONNELLE ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ DE : BERUFS(AUS)BILDUNG FIN : AMMATTIKOULUTUS SV : YRKESUTBILDNING IT : FORMAZIONE EN : VOCATIONAL TRAINING PROFESSIONALE Enhver form for uddannelse, der fører til en kompetence inden for en profession, et fag eller en bestemt stilling, eller som bibringer den særlige færdighed, der kræves for at udøve en sådan profession, fag eller stilling (EF-Domstolen, sag 293/83 (Gravier mod byen Liege), Samling af Afgørelser 1985). DA : FEMINISERING AF FATTIGDOMMEN ES :FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA NL : FEMINISERING VAN DE ARMOEDE FR :FEMINISATION DE LA PAUVRETE EL : ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ PT : FEMINIZAÇÃO DA POBREZA ΦΤΩΧΩΝ DE : FEMINISIERUNG DER ARMUT FIN : KÖYHYYDEN NAISISTUMINEN SV : FEMINISERING AV FATTIGDOMEN IT : FEMMINILIZZAZIONE DELLA POVERTÀ EN : FEMINISATION OF POVERTY Den stadig mere udbredte fattigdomshyppighed blandt kvinder, sammenlignet med mænd. DA : FLEKSIBEL ARBEJDSTID ES : HORARIO FLEXIBLE NL : FLEXIBILE ARBEIDSDUUR / WERKTIJDEN FR : FLEXIBILITE DU TEMPS/ DES HORAIRES DE TRAVAIL EL : ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ/ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PT : FLEXIBILIDADE DO TEMPO DE TRABALHO/ HORÁRIO FLEXIVEL DE : FLEXIBLE ARBEITSZEIT FIN : TYÖAIKAJOUSTO/ JOUSTAVA TYÖAIKA SV : FLEXIBEL ARBETSTID IT : FLESSIBILITÀ DELL ORARIO DI LAVORO EN : FLEXIBILITY OF WORKING TIME/ WORKING HOURS Arbejdstidsordninger, som giver en række muligheder vedrørende antallet af arbejdstimer og tilrettelæggelse af vagter, skift eller arbejdsplaner for en dag, en uge, en måned eller et år ad gangen. 15

16 DA : FORÆLDREORLOV ES : PERMISO PARENTAL NL : OUDERSCHAPSVERLOF FR :CONGE PARENTAL EL : ΓΟΝΙΚΗ Α ΕΙΑ PT : LICENÇA PARENTAL DE : ELTERNURLAUB FIN : VANHEMPAINLOMA SV : FÖRÄLDRALEDIGHET IT : CONGEDO PARENTALE EN : PARENTAL LEAVE Enhver mandlig eller kvindelig arbejdstagers individuelle ret, som i princippet ikke kan overdrages, til orlov i forbindelse med et barns fødsel eller i forbindelse med adoption af et barn, for at den pågældende kan passe dette barn (Rådets direktiv 96/34/EF af 19. juni 1996, EFT L 145). DA : FORDELING AF LØNNET OG ULØNNET ARBEJDE MELLEM KØNNENE FR : REPARTITION DU TRAVAIL REMUNERE ET NON REMUNERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DE : GESCHLECHTSSPEZIFISCHE AUFTEILUNG VON BEZAHLTER UND UNBEZAHLTER ARBEIT IT : RIPARTIZIONE DI LAVORO RETRIBUITO E NON RETRIBUITO IN BASE AL SESSO Jf. Arbejdsdeling efter køn. ES : DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO REMUNERADO Y NO REMUNERADO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO EL : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΤΗΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ FIN : PALKALLISEN JA PALKATTOMAN TYÖN JAKAUTUMINEN SUKUPUOLEN MUKAAN EN : GENDER DISTRIBUTION OF PAID AND UNPAID WORK NL : VERDELING VAN BETAALDE EN ONBETAALDE ARBEID TUSSEN VROUWEN EN MANNEN PT : DIVISÃO/ REPARTIÇÃO DO TRABALHO REMUNERADO E NÃO REMUNERADO EM FUNÇÃO DO SEXO SV : KÖNSFÖRDELNING NÄR DET GÄLLER AVLÖNAT OCH OAVLÖNAT ARBETE DA : FORSKELLIGHED ES :DIVERSIDAD NL : DIVERSITEIT FR :DIVERSITE EL : ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ PT : DIVERSIDADE DE : UNTERSCHIEDLICHKEIT FIN : MONIMUOTOISUUS SV : MÅNGFALD IT :DIVERSITÀ EN : DIVERSITY Viften af værdier, holdninger, kulturelle perspektiver, overbevisning, etnisk baggrund, seksuel orientering, færdigheder, viden og livserfaring blandt de individer, som udgør en given gruppe af mennesker. DA : FORTRINSBEHANDLING ES : TRATO PREFERENTE NL : VOORKEURSBEHANDELING FR :TRAITEMENT PREFERENTIEL EL : ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ PT : TRATAMENTO PREFERENCIAL DE : BEVORZUGTE FIN : ERITYISKOHTELU SV : POSITIV SÄRBEHANDLING BEHANDLUNG IT : TRATTAMENTO PREFERENZIALE EN : PREFERENTIAL TREATMENT Behandling af enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner på en sådan måde, at disse kan opnå bedre goder, nemmere adgang, mere vidtrækkende rettigheder, større muligheder og højere status end andre enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner. Fortrinsbehandling kan anvendes positivt, nemlig når den indebærer gennemførelse af en positiv foranstaltning med henblik på at afskaffe diskriminerende praksis, eller negativt, nemlig når den sigter på at opretholde forskelle eller fordele for enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner i forhold til andre. 16

17 DA : FREKVENS AF IKKE ES : TASA DE INACTIVIDAD NL : INACTIEVEN ERHVERVSAKTIVE FR :TAUX D INACTIVITE EL : ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΕΡΓΩΝ PT : TAXA DE INACTIVIDADE DE : QUOTE DER NICHTERWERBSTÄTIGEN FIN : TYÖMARKKINOIDEN ULKOPUOLELLA OLEVIEN SV : ANDELEN UTANFÖR ARBETSKRAFTEN OSUUS IT : TASSO DI INATTIVITÀ EN : INACTIVITY RATE Den del af befolkningen, som ikke er registreret som erhvervsaktive eller arbejdsløse, udtrykt i procent af antallet af personer i den arbejdsdygtige alder (15-64 år). 17

18 G DA : GLASLOFT ES : TECHO DE CRISTAL NL : GLAZEN PLAFOND FR :PLAFOND DE VERRE EL : ΓΥΑΛΙΝΗ ΟΡΟΦΗ PT : TECTO DE VIDRO DE : GLÄSERNE DECKE FIN : LASIKATTO SV : GLASTAK IT : GLASS CEILING (SOFFITTO DI EN : GLASS CEILING CRISTALLO, SOFFITO DI VETRO) Den usynlige barriere, som dannes af et komplekst sæt strukturer i mandsdominerede organisationer, og som forhindrer kvinder i at få ledende stillinger. 18

19 H DA : HJEMMEARBEJDE ES : TRABAJO A DOMICILIO NL : THUISWERK FR :TRAVAIL A DOMICILE EL : ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ PT : TRABALHO NO DOMICÍLIO DE : HEIMARBEIT FIN : KOTONA TEHTÄVÄ TYÖ SV : ARBETE I HEMMET IT : LAVORO A DOMICILIO EN : HOMEWORK Arbejde, som mod vederlag udføres af en person i hans eller hendes hjem eller andetsteds, når dette ikke er arbejdsgiverens arbejdssted, og som resulterer i en varer eller en tjenesteydelse, der modsvarer arbejdsgiverens ønsker, uanset hvem der leverer udstyr, materialer eller andre rå- og hjælpestoffer (ILO-konvention nr. 177). DA : HORISONTAL KØNSOPDELING ES : SEGREGACIÓN HORIZONTAL NL : HORIZONTALE SEGREGATIE FR :SEGREGATION HORIZONTALE/ SECTORIELLE EL : ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ PT : SEGREGAÇÃO HORIZONTAL ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ DE : HORIZONTALE TRENNUNG FIN : HORISONTAALINEN ERIYTYMINEN SV : HORISONTELL SEGREGERING IT : SEGREGAZIONE ORIZZONTALE EN : HORIZONTAL SEGREGATION Koncentration af henholdsvis kvinder og mænd i særlige sektorer og erhverv (se Kønsbestemt arbejdsopdeling). DA : HUSTRUMISHANDLING/ HUSTRUVOLD FR : VIOLENCE CONJUGALE/ FEMMES BATTUES DE : MISSHANDLUNG VON FRAUEN / KÖRPERLICHE GEWALT GEGEN FRAUEN IT : VIOLENZE CONIUGALI NEI CONFRONTI DELLA MOGLIE ES : MALTRATO DE MUJERES EL : ΞΥΛΟ ΑΡΜΟΣ/ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ FIN : NAISIIN KOHDISTUVA VÄKIVALTA EN : WIFE BATTERING/BEATING Vold mod kvinder udøvet af disses partnere (se også Vold i hjemmet). NL : VROUWENMISHANDELING PT : VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES NA FAMILIA SV : HUSTRUMISSHANDEL 19

20 I DA : INDIVIDUALISERING AF RETTIGHEDER ES : INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS DERECHOS NL :INDIVIDUALISERING VAN RECHTEN FR :INDIVIDUALISATION DES DROITS EL : ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ PT : INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DIREITOS DE : INDIVIDUALISIERUNG DER ANSPRÜCHE / RECHTE FIN : OIKEUKSIEN YKSILÖLLISTÄMINEN SV : INDIVIDUALISERING AV RÄTTIGHETER IT : INDIVIDUALIZZAZIONE DEI DIRITTI EN : INDIVIDUALISATION OF RIGHTS Udformning af skatte- og socialsikringssystemer, hvor rettigheder tilfalder privatpersoner direkte (i modsætning til afledede rettigheder). DA : INDIVIDUELLE ES : DERECHOS NL :INDIVIDUELE RECHTEN RETTIGHEDER INDIVIDUALES FR :DROITS EL : ΑΤΟΜΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ PT : DIREITOS INDIVIDUAIS INDIVIDUELS/PROPRES DE : EIGENSTÄNDIGE ANSPRÜCHE / INDIVIDUELLE FIN : YKSILÖLLISET OIKEUDET SV : INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER RECHTE IT :DIRITTI INDIVIDUALI EN : INDIVIDUAL RIGHTS Rettigheder, som tilfalder privatpersoner direkte (i modsætning til afledede rettigheder). DA : INTEGRATION AF KØNSASPEKTET (MAINSTREAMING) ES : INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL CONJUNTO DE LAS POLÍTICAS/TRASVERSALIDAD EL : ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ FIN : VALTA- VIRTAISTAMINEN (MAINSTREAMING) NL : INTEGRATIE VAN DE GENDER DIMENSIE/ EMANCIPATIEASPECTEN IN HET BELEID PT : INTEGRAÇÃO DA PERSPECTIVA DE GÉNERO SV : INTEGRERING AV ETT JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV FR : INTEGRATION DE LA DIMENSION DE GENRE DE : GENDER MAINSTREAMING / EINBEZIEHUNG DER DIMENSION DER CHANCENGLEICHHEIT IN SÄMTLICHEN BEREICHEN DER POLITIK /QUERSCHNITTSAUFGABE FRAUEN UND GLEICHSTELLUNGSPOLITIK IT : MAINSTREAMING EN : GENDER (INTEGRAZIONE DELLA MAINSTREAMING DIMENSIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ) Systematisk hensyntagen til kvinders og mænds respektive forhold, prioriteter og behov i alle politikker med henblik på at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd samt en specifik påvirkning af alle generelle politikker og aktioner for at fremme ligestillingen, idet man i planlægningsfasen aktivt og synligt tager hensyn til, hvordan disse tiltag vil influere på henholdsvis kvinders og mænds vilkår i forbindelse med implementering, overvågning og evaluering af nævnte politikker og aktioner (Kommissionens meddelelse KOM(96) 67 endelig udg. af 21. februar 1996). 20

21 DA : INTEGRATION AF LIGESTILLING/ KØNSPERSPEKTIVET FR :INTEGRATION DE L EGALITE DES CHANCES/ PERSPECTIVE DE GENRE DE : EINBEZIEHUNG DER DIMENSION DER CHANCENGLEICHHEIT / DER GESCHLECHTSSPEZIFISCHEN PERSPEKTIVE IT : INTEGRAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ/ DELLA PROSPETTIVA DI GENERE Jf. Integrering af kønsaspektet i alle politikker og aktioner. ES : INTEGRACIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES/ PERSPECTIVA DE GÉNERO EL : ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ/ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ FIN : TASA- ARVOULOTTUVUUDEN / SUKUPUOLIULOTTUVUU DEN SISÄLLYTTÄMINEN EN : INTEGRATION OF EQUAL OPPORTUNITIES/ GENDER PERSPECTIVE NL : INTEGRATIE VAN GELIJKE KANSEN/ HET GENDER PERSPECTIEF IN HET BELEID PT : INTEGRAÇÃO DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES/ PERSPECTIVA DE GÉNERO SV : INTEGRERING AV LIKA MÖJLIGHETER/ JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV 21

22 J DA : JÆVN KØNSFORDELING FR :PARTICIPATION EQUILIBREE DES FEMMES ET DES HOMMES DE : AUSGEWOGENE MITWIRKUNG VON FRAUEN UND MÄNNERN IT :PARTECIPAZIONE EQUILIBRATA DI DONNE E ES :PARTICIPACIÓN EQUILIBRADA DE MUJERES Y HOMBRES EL : ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝ ΡΩΝ FIN : NAISTEN JA MIESTEN TASAPUOLINEN OSALLISTUMINEN EN : BALANCED PARTICIPATION OF WOMEN AND MEN NL : EVENWICHTIGE DEELNAME VAN MANNEN EN VROUWEN PT : PARTICIPAÇÃO EQUILIBRADA DE MULHERES E HOMENS SV : JÄMN FÖRDELNING MELLAN KVINNOR OCH MÄN UOMINI Deling af magten og de beslutningstagende poster (begge køn er repræsenteret med 40-60%) mellem kvinder og mænd på alle områder, hvilket er en væsentlig forudsætning for ligestilling mellem kvinder og mænd (Rådets henstilling 96/694/EF af 2. december 1996, EFT L 319). DA : JOBDELING ES : TRABAJO COMPARTIDO NL : DUOBAAN FR :EMPLOI PARTAGÉ EL : ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ PT : PARTILHA DO TRABALHO ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ DE : JOB-SHARING FIN : TYÖN JAKAMINEN SV : ARBETSDELNING IT : CONDIVISIONE DEL LAVORO EN : JOB SHARING Det, at et enkelt job samt de dermed forbundne indtægter og forpligtelser deles mellem to (den typiske situation) eller flere personer, som arbejder efter et nærmere aftalt mønster eller vagtskema. DA : JOB SEGREGERING FR :SEGREGATION PROFESSIONNELLE/ SEGREGATION DES EMPLOIS DE : AUFTEILUNG DER BERUFSFELDER IT :SEGREGAZIONE OCCUPAZIONALE ES : SEGREGACIÓN EN EL TRABAJO/ EN EL EMPLEO EL : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ FIN : TYÖMARKKINOIDEN ERIYTYMINEN EN : JOB SEGREGATION /EMPLOYMENT SEGREGATION NL : SEKSESEGREGATIE VAN DE ARBEIDSMARKT PT : SEGREGAÇÃO NO EMPREGO/TRABALHO SV : SEGREGERING PÅ ARBETSMARKNADEN Koncentration af henholdsvis kvinder og mænd inden for forskellige aktiviteter og erhverv samt på forskellige niveauer, som indebærer, at kvinderne har adgang til færre erhverv end mændene (horisontal kønsopdeling) og er henvist til lavere stillinger (vertikal kønsopdeling). 22

23 K DA : KØN ES : SEXO (EN SENTIDO NL : SEKSE BIOLÓGICO) FR : SEXE EL : ΦΥΛΟ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ) PT : SEXO DE : (BIOLOGISCHES) FIN : SUKUPUOLI (SEX) SV : KÖN GESCHLECHT IT : SESSO EN : SEX De biologiske karakteristika, der gør det muligt at opdele mennesker i han- og hunkønsvæsner. DA : KØN ES : GÉNERO/SEXO, NL : GENDER TOMADO EN SENTIDO SOCIOLÓGICO FR : GENRE/SEXE (RAPPORTS EL : ΦΥΛΟ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ) PT : GÉNERO SOCIAUX DE SEXE) DE : SOZIALES GESCHLECHT FIN : SUKUPUOLI (GENDER) SV : GENUS IT : GENERE EN : GENDER I sociologisk betydning et begreb, som vedrører de sociale - i modsætning til de biologiske - forskelle mellem kvinder og mænd, der er blevet indlært, er foranderlige og varierer meget såvel inden for de enkelte kulturer som de forskellige kulturer imellem. DA : KØNSBASERET VOLD FR : VIOLENCE LIEE AU GENRE/ SEXE DE : GESCHLECHTSBEZOGENE GEWALT IT : VIOLENZA CONNESSA AL SESSO ES : VIOLENCIA SEXISTA O SEXUAL EL :ΒΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ FIN : SUKUPUOLISTUNUT VÄKIVALTA EN : GENDER BASED VIOLENCE/ SEXUAL VIOLENCE NL : SEKSUEEL GEWELD PT : VIOLÊNCIA COM BASE NO SEXO/ VIOLÊNCIA SEXUAL SV : KÖNSRELATERAT VÅLD Enhver form for vold, der består i anvendelse eller trusler om anvendelse af fysisk eller psykisk magt, herunder voldtægt, hustrumishandling, seksuel chikane, incest og pædofili. DA : KØNSBETINGET LØNFORSKEL ES: DIFERENCIA DE RETRIBUCIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES EL : ΨΑΛΛΙ Α ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΥΟ ΦΥΛΩΝ FIN : SUKUPUOLTEN VÄLINEN PALKKAKUILU FR :ECART DE REMUNERATION ENTRE LES SEXES DE : GESCHLECHTSSPEZIFISCHES LOHNGEFÄLLE IT : DIVARIO RETRIBUTIVO FRA EN : GENDER PAY GAP I SESSI Kløften mellem kvinders og mænds gennemsnitslønninger. NL : ONGELIJKE BELONING VAN VROUWEN EN MANNEN PT : FOSSO SALARIAL ENTRE GÉNEROS SV : LÖNEKLYFTAN MELLAN KVINNOR OCH MÄN 23

24 DA : KØNSBLIND ES : INSENSIBLE A LAS NL : GENDERBLIND DIFERENCIAS DE GÉNERO FR : IGNORANT LA SPÉCIFICITÉ DE GENRE EL : ΑΓΝΟΩΝ (ΟΥΣΑ) ΤΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ PT : INSENSÍVEL À DIMENSÃO DE GÉNERO DE : FIN: SUKUPUOLISOKEA SV : KÖNSBLIND GLEICHSTELLUNGSINDIFFERENT IT : INSENSIBILE ALLA EN : GENDER BLIND SPECIFICITÀ DI GENERE Som undlader at tage hensyn til kønsdimensionen (i modsætning til kønsopmærksom eller kønsneutral). DA : KØNSDIMENSION ES : DIMENSIÓN DEL GÉNERO NL : GENDERDIMENSIE/ EMANCIPATIEASPECTEN FR : SPECIFICITE DE GENRE EL : ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ PT : DIMENSÃO DE GÉNERO DE : GESCHLECHTSSPEZIFISCHE DIMENSION FIN : SUKUPUOLIULOTTUVUUS SV : KÖNSASPEKT/ JÄMSTÄLLDHETSASPEKT IT : SPECIFICITÀ DI GENERE EN : GENDER DIMENSION De aspekter af ethvert spørgsmål, der er kønsrelaterede/vedrører forskellene på kvinders og mænds tilværelse. DA : KØNSDISKRIMINERING DIREKTE ES :DISCRIMINACIÓN DIRECTA (EN FUNCION DEL SEXO) EL : ΑΜΕΣΗ ΙΑΚΡΙΣΗ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ FIN : SUKUPUOLINEN SYRJINTÄ - SUORA FR : DISCRIMINATION SEXUELLE DIRECTE DE : DISKRIMINIERUNG, UNMITTELBARE (DIREKTE) IT :DISCRIMINAZIONE - DIRETTA EN : SEX DISCRIMINATION DIRECT Forfordeling af en person på grund af hans eller hendes køn. NL : SEKSEDISCRIMINATIE, DIRECTE- PT : DISCRIMINAÇÃO SEXUAL DIRECTA SV : KÖNSDISKRIMINERING DIREKT DA : KØNSDISKRIMINERING - INDIREKTE ES :DISCRIMINACIÓN INDIRECTA (EN FUNCION DEL SEXO) EL : ΕΜΜΕΣΗ ΙΑΚΡΙΣΗ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ FIN : SUKUPUOLI SYRJINTÄ - VÄLILLISEN NL : SEKSEDISCRIMINATIE, INDIRECTE- FR :DISCRIMINATION SEXUELLE PT : DISCRIMINAÇÃO INDIRECTE SEXUAL INDIRECTA DE : DISKRIMINIERUNG, SV : KÖNSDISKRIMINERING MITTELBARE (INDIREKTE) INDIREKT IT :DISCRIMINAZIONE - EN : SEX DISCRIMINATION INDIRETTA INDIRECT Det, at en tilsyneladende neutral lov, ordning, politik eller praksis i uforholdsmæssigt omfang forfordeler det ene køn, hvis ikke det pågældende tilfælde af forskelsbehandling kan begrundes med objektive faktorer (Rådets direktiv 76/207 af 9. februar 1976, EFT L 39). 24

EU s aktiviteter på ligestillingsområdet

EU s aktiviteter på ligestillingsområdet Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) PØU alm. del - Bilag 40 Offentligt EU s aktiviteter på ligestillingsområdet Overordnet arbejder EU ud fra det grundlæggende princip, at alle generelle aktioner

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag

Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag 1. Indledning Det fremgår af regeringens strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige, februar 2013, at der skal ske en mere systematisk ligestillingsvurdering

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1)

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1) LBK nr 899 af 05/09/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., JAIC, j.nr. 2008-0000952 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2001/2014(INI) 3. september 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

Læs mere

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål 5. juni 2012 EM 2012/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2012/2046(INI) 4.5.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om kvinders arbejdsvilkår i servicesektoren (2012/2046(INI)) Udvalget om Kvinders

Læs mere

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juli 2002 J.nr. APV1109-137606 AFSKRIFT Sammenskrivning af Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til

Læs mere

I bilaget følger til delegationerne et udkast til Rådets konklusioner, som der blev opnået enighed om i Socialgruppen den 30. april 2008.

I bilaget følger til delegationerne et udkast til Rådets konklusioner, som der blev opnået enighed om i Socialgruppen den 30. april 2008. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. maj 2008 (15.05) (OR. en) 9055/08 SOC 261 NOTE fra: Socialgruppen til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO) Tidl. dok. nr.: 8582/08

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) LBK nr 645 af 08/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0006834 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 25. juni 2001 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) LBK nr 1678 af 19/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 2013-967

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2013 COM(2013) 861 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Beretning om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF

Læs mere

Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag

Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag Ligestillingsudvalget 2012-13 LIU Alm.del Bilag 85 Offentligt Bilag 1 Nedenstående tekst er en gennemskrivning og revision af den eksisterende vejledning foretaget af Mainstreamingnetværket af 2005. Revisionen

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/37

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/37 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/37 RÅDETS DIREKTIV 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2015/2097(INI) 11.12.2015 UDKAST TIL BETÆNKNING om rapport om gennemførelsen af Rådets direktiv 2010/18/EU af 8. marts 2010

Læs mere

Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa

Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa INDLEDNING Uanset om du er leder, sidder i din første stilling, er akademisk kandidat eller stadig er studerende, kan du være med til at fremme

Læs mere

FORDELE OG ULEMPER VED MANGFOLDIGHED SPERSPEKTIVET

FORDELE OG ULEMPER VED MANGFOLDIGHED SPERSPEKTIVET FORDELE OG ULEMPER VED MANGFOLDIGHED SET ET MENNESKE- RETTIGHEDS FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder (1948) Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder Og enhver har krav på

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 17.9.2010 2010/2018(INI) KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7 Udkast til betænkning Britta Thomsen (PE442.875v01-00) om kvindelige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. 10. februar 2004 PE /19-39

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. 10. februar 2004 PE /19-39 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 10. februar 2004 PE 338.493/19-39 ÆNDRINGSFORSLAG 19-39 Udkast til udtalelse (PE 338.493) Angelika Niebler Gennemførelse

Læs mere

Lige muligheder for mænd og kvinder

Lige muligheder for mænd og kvinder Lige muligheder for mænd og kvinder På trods af flere årtiers kamp for ligestilling har kvinder stadig ikke de samme muligheder som mænd, når det kommer til job og karriere. Herudover er det stadig kvinderne,

Læs mere

gladsaxe.dk Integrationspolitik

gladsaxe.dk Integrationspolitik gladsaxe.dk Integrationspolitik 2017 1 retning Forord I 2006 besluttede det daværende byråd, at Gladsaxe Kommune for første gang skulle have en egentlig integrationspolitik. Resultatet blev en politik,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2008/2237(INI) 4.12.2008 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Udvalget om Industri, Forskning

Læs mere

Ikke-diskrimination og ligebehandling med udgangspunkt i ligestilling af kvinder og mænd. 30. oktober 2017

Ikke-diskrimination og ligebehandling med udgangspunkt i ligestilling af kvinder og mænd. 30. oktober 2017 Ikke-diskrimination og ligebehandling med udgangspunkt i ligestilling af kvinder og mænd 30. oktober 2017 HVILKE UDFORDRINGER NÆVNER RAPPORTEN? Der er færre mænd end kvinder på pædagoguddannelsen og få

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16. december 2002 PE 316.394/10-24 ÆNDRINGSFORSLAG 10-24 Udkast til udtalelse (PE 316.394) Luciana Sbarbati om forslag til

Læs mere

Gør EU en forskel for kvinder og mænd i Danmark? Ligestillingskonference, Eigtveds Pakhus 27. september 2007

Gør EU en forskel for kvinder og mænd i Danmark? Ligestillingskonference, Eigtveds Pakhus 27. september 2007 Gør EU en forskel for kvinder og mænd i Danmark? Ligestillingskonference, Eigtveds Pakhus 27. september 2007 Marlene Wind, Lektor, PhD, Institut for Statskundskab København Universitet. EU har ikke traditionelt

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: samling i Rådet (beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik) den 27. og 28. november 2000 i Bruxelles

UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: samling i Rådet (beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik) den 27. og 28. november 2000 i Bruxelles RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. februar 2001 (07.02) (OR. fr) 13875/00 LIMITE PV/CONS 77 SOC 459 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2313. samling i Rådet (beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik)

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1:

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1: VIKARLOVEN Folketinget har den 31. maj 2013 vedtaget "Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.". Vikarloven træder i kraft den 1. juli 2013. Ansættelsesvilkårene for vikarer har

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 25.2.2010 2009/2242(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om vurdering af resultaterne af køreplanen for ligestilling mellem kvinder og

Læs mere

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juli 2000 (28.07) (OR. fr) 9895/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 46 SAN 76 ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 20. december 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 20. december 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 20. december 2008 16. december 2008. Nr. 1349. Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om forbud mod forskelsbehandling

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0461/2011 af Martin Stauns Hansen, dansk statsborger, om det danske integrationsministeriums fortolkning

Læs mere

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N Naalakkersuisut Departementet for Familie og Justitsvæsen iian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

Bekæmpelse af kønsbestemte lønforskelle i Den Europæiske Union

Bekæmpelse af kønsbestemte lønforskelle i Den Europæiske Union DS-31-11-259-DA-C Bekæmpelse af kønsbestemte lønforskelle i Den Europæiske Union Kampagne om de kønsbestemte lønforskelle http://ec.europa.eu/equalpay Europa-Kommissionen Bekæmpelse af kønsbestemte lønforskelle

Læs mere

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program Program 1. Lovens krav 2. Statistikken - den minimalistiske variant - lav jeres egen statistik - gode råd og vejledning 3. Redegørelse - indhold - fordele og ulemper ved at vælge redegørelsen frem for

Læs mere

CSR POLITIK OKTOBER 2013

CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR-politik for Danish Crown koncernen Denne politik er vedtaget med henblik på at sikre, at Danish Crown lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar,

Læs mere

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven Finn Schwarz & Jens Jakob Hartmann Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven Kapitel 1 Beskrivelse af regelsystemerne 13 1. Indledning og oversigt 13 2. Internationale og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ÆNDRINGSFORSLAG 1-35

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ÆNDRINGSFORSLAG 1-35 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2008/2115(INI) 27.6.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-35 Siiri Oviir (PE407.727v01-00) Hvidbogen: Sammen om sundhed: en strategi for EU

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI

LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI LIGEBEH ANDLING ER E N MENNE SKERET INTRO LIGEBEHANDLING ER EN MENNESKERET MISSION ˮInstitut for Menneskerettigheder skal fremme ligebehandling og herigennem bidrage

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Europaudvalget 1999-00 EUU Alm.del Bilag 673 Offentligt

Europaudvalget 1999-00 EUU Alm.del Bilag 673 Offentligt Europaudvalget 1999-00 EUU Alm.del Bilag 673 Offentligt Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Europaudvalget (Alm. del - bilag 673) arbejds- og socialministerråd (Offentligt)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 4. april 2002 PE 305.487/1-19 ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Udkast til udtalelse Emilia Franziska Müller Europa-Kommissionens hvidbog:

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.8.2013 COM(2013) 585 final 2013/0284 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 Indblik Kvinder og piger i katastrofer Ligestilling og kvinders deltagelse i økonomien og beslutningsprocesser

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Fædres brug af orlov

Fædres brug af orlov Fædres brug af orlov Forord I Danmark er der fleksible regler for, hvordan far og mor kan fordele forældreorloven imellem sig. Regeringen ønsker ikke ny eller ændret lovgivning på området det skal fortsat

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 97/81/EF af 15. december 1997 om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af Unice, CEEP og EFS

RÅDETS DIREKTIV 97/81/EF af 15. december 1997 om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af Unice, CEEP og EFS Deltid RÅDETS DIREKTIV 97/81/EF af 15. december 1997 om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af Unice, CEEP og EFS RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til aftalen om

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008)

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.12.2012 C(2012) 9470 final Vedr.: Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) Hr. minister, Baggrund

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Europaudvalget 1999 KOM (1999) 0565 Offentligt

Europaudvalget 1999 KOM (1999) 0565 Offentligt Europaudvalget 1999 KOM (1999) 0565 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.10.2000 KOM(2000) 652 endelig 1999/0225 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS DIREKTIV OM GENERELLE

Læs mere

FN s handicapkonvention

FN s handicapkonvention PÆDAGOGISK FN s handicapkonvention Rettigheder for personer med handicap Indhold Indledning 3 Artikel 1 5 Formål Artikel 3 6 Gererelle principper 6 Artikel 19 8 Retten til et selvstændigt liv og til at

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF)

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Fields marked with are mandatory. Personlige oplysninger Navn: Adresse: Tlf.: E-mailadresse: Land: Angiv hvilket: Angiv det sprog, dit bidrag er

Læs mere

Mangfoldighed Denne pjece giver værdifulde informationer om en god integration af medarbejdere med mangfoldig baggrund

Mangfoldighed Denne pjece giver værdifulde informationer om en god integration af medarbejdere med mangfoldig baggrund Ligebehandlingens Emma Gad Mangfoldighed Denne pjece giver værdifulde informationer om en god integration af medarbejdere med mangfoldig baggrund regionsyddanmark.dk På engelsk hedder det Diversity På

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Forskelsbehandlingslove n. Handicapkonference Aalborg 7. oktober 2010 Pia Justesen, Advokat og PhD

Forskelsbehandlingslove n. Handicapkonference Aalborg 7. oktober 2010 Pia Justesen, Advokat og PhD + Forskelsbehandlingslove n Handicapkonference Aalborg 7. oktober 2010 Pia Justesen, Advokat og PhD E-mail: pj@justadvice.dk 1 + Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet Diskriminationsgrunde:

Læs mere

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model)

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) 1 Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) Indledning I Regelgrundlag Denne vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager af juni 2008 er særlig rettet mod

Læs mere

Vedr.: Oplysninger og kommentarer til barselsfond-udvalget

Vedr.: Oplysninger og kommentarer til barselsfond-udvalget Økonomistyrelsen Att.: Leif H. Skytt Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K J.nr.: 5.10.03-18 HW Direkte tlf.nr.: 3347 0614 26. november 2003 Vedr.: Oplysninger og kommentarer til barselsfond-udvalget

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI))

Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI)) P7_TA-PROV(2011)0330 Kvinder og virksomhedsledelse Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI)) Europa-Parlamentet, - der henviser til den fjerde internationale

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 28. maj 2003 ARBEJDSDOKUMENT om implementering af kvinders rettigheder i EU's internationale politik vold (2002/2286(INI))

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0380 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0380 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0380 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.8.2005 KOM(2005) 380 endelig 2004/0084 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

Europa-Parlamentet OG Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser

Europa-Parlamentet OG Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser Europa-Parlamentet OG Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser EF-Tidende nr. L 018 af 21/01/1997 s. 0001-0006 EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 1-5

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 1-5 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2007/2274(INI) 13.2.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-5 (PE400.466v01-00) Årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2007 og EU's menneskerettighedspolitik (2007/2274(INI))

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed

Læs mere om udgivelsen på  Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET Fri bevægelighed Forord 5 Forkortelser 11 Kapitel 1: Generelt om fri bevægelighed 13 1. Introduktion 13 2. Det indre marked 16 3. Vægtning af relevante retskilder 18

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Køn vikler sig ind i alt om køn og global bæredygtighed

Køn vikler sig ind i alt om køn og global bæredygtighed Køn vikler sig ind i alt om køn og global bæredygtighed Inge Henningsen og Dorte Marie Søndergaard Rødding Højskole. 8. marts 2017 Verdensmål 5 Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers

Læs mere