Ord og udtryk på ligestillingsområdet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ord og udtryk på ligestillingsområdet."

Transkript

1 Ord og udtryk på ligestillingsområdet. 1

2 Europa-Kommissionens kontor med ansvar for lige muligheder for mænd og kvinder vil gerne takke de kolleger fra andre tjenestegrene og de sagkyndige i medlemsstaterne, som man har rådført sig med, for deres kyndige bistand ved udarbejdelsen af denne stikordsliste. Vi ønsker navnlig at takke medarbejderne i Europa-Kommissionens oversættelsesafdelinger i Luxembourg for deres store indsats og personlige engagement. 2

3 FORORD Den Europæiske Union har lige fra starten spillet en vigtig rolle i arbejdet med at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd. Vi har i de senere år udviklet denne rolle og intensiveret vor indsats via fire på hinanden følgende handlingsprogrammer på mellemlang sigt for lige muligheder for mænd og kvinder samt gennem vedtagelse af den nødvendige lovgivning. Den seneste milepæl var undertegnelsen af Amsterdam-traktaten, som har sat fart i processen, idet det i traktaten udtrykkeligt fastsættes, at Fællesskabet skal arbejde for afskaffelse af uligheder og for fremme af ligestilling mellem kvinder og mænd. Stikordslisten indgår som en del af denne proces. Der er tale om det første forsøg på at samle alle de udtryk, der almindeligvis anvendes i ligestillingsdebatten, og listen vil i et vist omfang bidrage til at skabe en fælles EU-sprogbrug for alle aktører på dette område. Efter min opfattelse tjener stikordslisten to meget vigtige formål. For det første vil der med listen blive skabt en fælles forståelse af termer og emner på europæisk plan, hvilket vil lette arbejdet med i Amsterdam-traktatens ånd at fremme ligestillingen mellem kvinder og mænd. For det andet, og dette er lige så vigtigt, vil listen gøre det muligt at opfylde Den Europæiske Unions ønske om at formidle oplysninger om fællesskabspolitikkerne til en bredere kreds end gruppen af indviede samt gøre disse oplysninger tilgængelige og forståelige for alle borgere. Stikordslisten vil bringe vort arbejde på dette område tættere på borgerne, ved at der gives en forklaring på de udtryk, vi anvender, og det derved bliver lettere at forstå, hvad vi beskæftiger os med. Det er værdige mål. Jeg er af den overbevisning, at den foreliggende ordliste vil vise sig at være uvurderlig som værktøj og referenceramme. Den henvender sig til de politiske beslutningstagere, parlamentsmedlemmer på såvel nationalt plan som på fællesskabsniveau, de øvrige aktører på området og til interesserede borgere - kort sagt til alle, kvinder som mænd. Ligestilling er et spørgsmål om demokratiske og grundlæggende rettigheder - det er et spørgsmål af interesse for os alle. Jeg overdrager Dem hermed denne stikordsliste. Pádraig Flynn, medlem af Europa-Kommissionen 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE A AFLEDEDE RETTIGHEDER ANERKENDELSE OG VÆRDIANSÆTTELSE AF ULØNNET ARBEJDE ARBEJDSDELING EFTER KØN ARBEJDSLØSHED ATYPISK ARBEJDE B BARSELSORLOV BEDRE FORENING AF ARBEJDE OG FAMILIELIV BENCHMARKING BESKÆFTIGELSESMÆSSIG KØNSOPDELING BEVISBYRDE BØRNEPASNING D DELTAGELSESFREKVENS DELTIDSARBEJDE DEMOKRATISK UNDERSKUD DEN ØKONOMISK AKTIVE BEFOLKNING DESEGREGERING AF ARBEJDSMARKEDET DIREKTIVER OM LIGEBEHANDLING E ERHVERVSFREKVENS F FÆDREORLOV FAGLIG UDDANNELSE FEMINISERING AF FATTIGDOMMEN FLEKSIBEL ARBEJDSTID FORÆLDREORLOV FORDELING AF LØNNET OG ULØNNET ARBEJDE MELLEM KØNNENE FORSKELLIGHED FORTRINSBEHANDLING FREKVENS AF IKKE ERHVERVSAKTIVE G GLASLOFT 4

5 H HJEMMEARBEJDE HORISONTAL KØNSOPDELING HUSTRUMISHANDLING/ HUSTRUVOLD I INDIVIDUALISERING AF RETTIGHEDER INDIVIDUELLE RETTIGHEDER INTEGRATION AF KØNSASPEKTET (MAINSTREAMING) INTEGRATION AF LIGESTILLING/ KØNSPERSPEKTIVET J JÆVN KØNSFORDELING JOBDELING JOB SEGREGERING K KØN KØNSBASERET VOLD KØNSBETINGET LØNFORSKEL KØNSBLIND KØNSDIMENSION KØNSDISKRIMINERING DIREKTE KØNSDISKRIMINERING - INDIREKTE KØNSKONTRAKT KØNSNEUTRAL KØNSOPDELTE DATA KØNSOPMÆRKSOM KØNSPERSPEKTIV KØNSRELATIONER KØNSRELEVANS KØNSROLLER KØNSSKÆVHED KØNSSPECIFIK ANALYSE KØNSSPECIFIK KONSEKVENSANALYSE KØNSSPECIFIK STATISTIK KØNSSYSTEM KRISECENTER KVINDEFORSKNING KVINDERS MENNESKERETTIGHEDER KVOTE 5

6 L LIGEBEHANDLING AF KVINDER OG MÆND LIGE LØN FOR ARBEJDE AF SAMME VÆRDI LIGE MULIGHEDER FOR KVINDER OG MÆND LIGESTILLING MELLEM KØNNENE LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND (KØNSLIGESTILLING) LIGESTILLINGS-DIMENSION LIGESTILLINGSMÆSSIG VURDERING LIGESTILLINGSPLANLÆGNING LIGESTILLINGSVURDERING LØNNET ARBEJDE M MAINSTREAMING MEDHJÆLPENDE ÆGTEFÆLLE MEDHJÆLPENDE FAMILIEMEDLEM MENNESKEHANDEL/ HANDEL MED KVINDER OG BØRN MENNESKEHANDEL I SEKSUELT ØJEMED MENTORORDING MINIMUMSLØN O OMSORG (ELLER PLEJE) ORLOV AF FAMILIEHENSYN P PARITETS-DEMOKRATI POSITIV DISKRIMINERING POSITIVE FORANSTALTNINGER POSITIV SÆRBEHANDLING R REGULERING AF DELTIDSARBEJDE REPRODUKTIVE RETTIGHEDER REPRODUKTIV SUNDHED RIMELIG BALANCE MELLEM KØNNENE S SÆTTEN I STAND TIL AT DELTAGE I SAMFUNDET PÅ LIGE FOD SATELLIT KONTO SEGREGERING AF ARBEJDSMARKEDET SEKSUEL CHIKANE SEKSUEL ORIENTERING SEKSUEL VOLD SKJULT ARBEJDSLØSHED 6

7 T TIDSANVENDELSESUNDERSØGELSE U UBETALT ARBEJDE UENS LØN TIL KVINDER OG MÆND UFORMEL ØKONOMI/ BESKÆFTIGELSE ULOVLIG BESKÆFTIGELSE UREGELMÆSSIGT OG USTABILT ABREJDE USYNLIGE BARRIERER V VÆRDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN VERTIKAL KØNSOPDELING VOLD I FAMILIEN VOLD I HJEMMET/FAMILIEN 7

8 Α DA : AFLEDEDE RETTIGHEDER ES :DERECHOS DERIVADOS NL : AFGELEIDE RECHTEN FR :DROITS DÉRIVÉS EL : ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ PT : DIREITOS DERIVADOS DE :ABGELEITETE FIN : JOHDETUT OIKEUDET SV : HÄRLEDDA RÄTTIGHETER ANSPRÜCHE/ RECHTE IT :DIRITTI DERIVATI EN : DERIVED RIGHTS Rettigheder, især vedrørende sociale ydelser eller bopæl, som besiddes af en person, men som hidrører fra eller afhænger af forholdet til en anden person, almindeligvis i kraft af forældreskab, ægteskab eller faktisk samliv. DA : ANERKENDELSE OG VÆRDIANSÆTTELSE AF ULØNNET ARBEJDE FR : RECONNAISSANCE DU TRAVAIL NON REMUNERE DE : ANERKENNUNG UND WERTSCHÄTZUNG UNBEZAHLTER ARBEIT IT : IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL LAVORO NON ES : RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DEL TRABAJO NO REMUNERADO EL : ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ FIN : PALKATTOMAN TYÖN TUNNUSTAMINEN JA ARVOTTAMINEN EN : RECOGNITION AND VALUATION OF UNPAID WORK NL : ERKENNING EN WAARDERING VAN ONBETAALDE ARBEID PT : RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO NÃO REMUNERADO SV : ERKÄNNANDE OCH VÄRDERING AV OAVLÖNAT ARBETE RETRIBUITO Kvantitativ værdiansættelse, blandt andet gennem evaluering af og opstilling af satellitregnskaber over ulønnet arbejde, som ikke figurerer i nationalregnskaberne (FN s nationalregnskabssystem), såsom arbejde i hjemmet, pasning/pleje af børn og andre omsorgsafhængige personer, madlavning for familien samt arbejde af nytte for samfundet og andet frivilligt arbejde. DA : ARBEJDSDELING EFTER KØN ES :DIVISIÓN DEL TRABAJO (EN FUNCION DEL GÉNERO) NL : ARBEIDSVERDELING (NAAR GESLACHT) FR :DIVISION DU TRAVAIL (SELON LE SEXE) EL : ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ) PT : DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO DE : (GESCHLECHTSSPEZIFISCHE) ARBEITSTEILUNG FIN : SUKUPUOLTEN VÄLINEN TYÖNJAKO SV : FÖRDELNING AV ARBETE (EFTER KÖN) IT : DIVISIONE DEL LAVORO (PER SESSO) EN : DIVISION OF LABOUR (BY GENDER) Opdeling af lønnet og ulønnet arbejde mellem kvinder og mænd på det private og på det offentlige plan. DA : ARBEJDSLØSHED ES : DESEMPLEO NL : WERKLOOSHEID FR : CHOMAGE EL : ΑΝΕΡΓΙΑ PT : DESEMPREGO DE : ARBEITSLOSIGKEIT FIN : TYÖTTÖMYYS SV : ARBETSLÖSHET IT : DISOCCUPAZIONE EN : UNEMPLOYMENT Arbejdsløse, målt i forhold til den samlede arbejdsstyrke, er personer, der er registreret som værende uden beskæftigelse, arbejdsvillige og til rådighed for arbejdsmarkedet (Fællesskabets arbejdsstyrkeundersøgelse). 8

9 DA : ATYPISK ARBEJDE ES : EMPLEO/ TRABAJO ATÍPICO FR :TRAVAIL/EMPLOI ATYPIQUE EL : ΑΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ DE :ATYPISCHE ARBEIT / FIN : EPÄTYYPILLINEN TYÖ BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNISS E IT :LAVORO ATIPICO EN :ATYPICAL WORK/EMPLOYMENT NL : FLEXIBELE ARBEID PT : EMPREGO/ TRABALHO ATÍPICO SV : ATYPISKT ARBETE Andre former for arbejde end fuldtidsbeskæftigelse og fast arbejde, herunder deltids-, aften- og weekendarbejde, tidsbegrænset og midlertidigt arbejde, arbejde i underentreprise udført i hjemmet, telearbejde og hjemmearbejde. 9

10 B DA : BARSELSORLOV ES : PERMISO POR MATERNIDAD NL : ZWANGERSCHAPS- EN BEVALLINGSVERLOF FR :CONGE DE MATERNITE EL : Α ΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ PT : LICENÇA POR MATERNIDADE DE : MUTTERSCHAFTSURLAUB FIN : ÄITIYSLOMA SV : MAMMALEDIGHET IT :CONGEDO DI MATERNITÀ EN : MATERNITY LEAVE Den orlov, som en kvinde er berettiget til i en sammenhængende periode fordelt før og/eller efter fødslen i overensstemmelse med national lovgivning og praksis (Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992, EFT L 348). DA : BEDRE FORENING AF ARBEJDE OG FAMILIELIV FR :CONCILIATION DU TRAVAIL ET DE LA VIE FAMILIALE DE : VEREINBARKEIT VON FAMILIE UND BERUF IT : CONCILIAZIONE DI VITA PROFESSIONALE E VITA FAMILIARE ES : CONCILIACION DEL TRABAJO Y LA VIDA FAMILIAR EL : ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΒΙΟΥ FIN : TYÖN JA PERHE- ELÄMÄN YHTEENSOVITTAMINEN EN : RECONCILIATION OF WORK AND FAMILY/ HOUSEHOLD LIFE NL : COMBINATIE VAN BEROEP EN GEZIN PT : CONCILIAÇÃO DA VIDA PROFISSIONAL E FAMILIAR SV : FÖRENA ARBETE OCH FAMILJEANSVAR Indførelse af ordninger for orlov af familiemæssige årsager og forældreorlov, børnepasning og omsorg for ældre samt udvikling af en arbejdsmiljøstruktur og en tilrettelæggelse af arbejdet, som gør det lettere for både kvinder og mænd at forene pligterne på arbejdspladsen og i familien/husholdningen. DA : BENCHMARKING ES :EVALUACIÓN NL : IJKING COMPARATIVA FR :ETALONNAGE DES PERFORMANCES EL : ΟΡΟΘΕΤΗΣΗ/ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ PT : AVALIAÇÃO/ ANÁLISE COMPARATIVA ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ DE : BENCHMARKING FIN : ESIKUVA-ANALYYSI SV : BENCHMARKING IT : ANALISI COMPARATIVA EN : BENCHMARKING DELLE PRESTAZIONI Fastsættelse af et kriterium, en standard eller et referencegrundlag, som anvendes til opstilling af mål og evaluering af resultater. DA : BESKÆFTIGELSESMÆSSIG KØNSOPDELING FR :SEGREGATION PROFESSIONELLE DE : TRENNUNG IN DER BERUFSWELT IT : SEGREGAZIONE OCCUPAZIONALE Jf. Kønsbestemt arbejdsopdeling. ES : SEGREGACIÓN EN EL TRABAJO/ EN EL EMPLEO EL : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ FIN : AMMATILLINEN ERIYTYMINEN EN : OCCUPATIONAL SEGREGATION NL : SEKSESEGREGATIE VAN DE ARBEIDSMARKT PT : SEGREGAÇÃO PROFISSIONAL SV : YRKESMÄSSIG SEGREGERING 10

11 DA : BEVISBYRDE ES :CARGA DE LA PRUEBA NL : BEWIJSLAST FR :CHARGE DE LA PREUVE EL : ΒΑΡΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ PT : ÓNUS DA PROVA DE :BEWEISLAST FIN : TODISTUSTAAKKA SV : BEVISBÖRDA IT :ONERE DELLA PROVA EN : BURDEN OF PROOF Når en borger anlægger søgsmål ved domstolene, er det principielt op til den pågældende at bevise, at hun/han har været offer for diskriminering. På området ligebehandling af mænd og kvinder er der gennem vedtagelsen af et direktiv, baseret på EF-Domstolens retspraksis, sket en delvis omlægning af bevisbyrden mellem parterne (sagsøgte og sagsøger). I de tilfælde, hvor en borger mener sig krænket, ved at princippet om ligebehandling tilsidesættes, og hvor der er tale om et prima facie-tilfælde af diskriminering, er det op til sagsøgte at bevise, at princippet ikke er blevet tilsidesat (Domstolens dom af 17. oktober 1989 i sag 109/88 (Danfoss), Samling af Afgørelser 1989, s. 3199, pkt. 16/Rådets direktiv af 15. december 1997 om bevisbyrden i forbindelse med forskelsbehandling på grundlag af køn). DA : BØRNEPASNING ES :ATENCIÓN A LA NL : KINDEROPVANG INFANCIA FR :GARDE D ENFANTS EL : ΦΡΟΝΤΙ Α ΠΑΙ ΙΩΝ PT : ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS DE : KINDERBETREUUNG FIN : LASTENHOITO SV : BARNOMSORG IT : CUSTODIA DEI BAMBINI EN : CHILDCARE Et bredt begreb, som dækker levering af tjenesteydelser af offentlig, privat, individuel eller kollektiv karakter med henblik på imødekommelse af børns og forældres behov (Rådets henstilling 92/241/EØF af 31. marts 1992, EFT L 123). 11

12 D DA : DELTAGELSESFREKVENS ES : TASAS DE NL : PARTICIPATIEGRAAD PARTICIPACIÓN FR :TAUX DE PARTICIPATION EL : ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ PT : TAXAS DE PARTICIPAÇÃO DE : BETEILIGUNGSQUOTEN FIN : OSALLISTUMISASTE SV : DELTAGARFREKVENS IT : TASSI DI PARTECIPAZIONE EN : PARTICIPATION RATES Den procentdel, som en bestemt gruppe - f.eks. kvinder, mænd eller enlige forældre - udgør af det samlede antal personer, der deltager i et forehavende, almindeligvis i et beskæftigelsesmæssigt forehavende. DA : DELTIDSARBEJDE FR :TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DE : TEILZEITARBEIT / TEILZEITBESCHÄFTIGUNG IT : LAVORO A TEMPO PARZIALE ES : TRABAJO A TIEMPO PARCIAL EL : ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ FIN : OSA-AIKATYÖ EN : PART-TIME EMPLOYMENT NL : DEELTIJDARBEID PT : EMPREGO/ TRABALHO A TEMPO PARCIAL SV : DELTIDSARBETE Beskæftigelse med en gennemsnitlig arbejdstid, som er kortere end den normale eller normerede arbejdstid i forbindelse med fuldtidsarbejde. DA : DEMOKRATISK UNDERSKUD ES :DÉFICIT DEMOCRÁTICO NL : DEMOCRATISCH TEKORT FR :DÉFICIT DÉMOCRATIQUE EL : ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ PT : DÉFICE DEMOCRÁTICO ΕΛΛΕΙΜΜΑ DE : DEMOKRATIEDEFIZIT FIN : DEMOKRATIAVAJE SV : DEMOKRATISKT UNDERSKOTT IT :DEFICIT DEMOCRATICO EN : DEMOCRATIC DEFICIT Følgerne af f.eks. en utilstrækkelig balance mellem kvinders og mænds deltagelsesfrekvens for den demokratiske legitimitet. DA : DEN ØKONOMISK AKTIVE BEFOLKNING FR : POPULATION ACTIVE DE : ERWERBSBEVÖLKERUNG/ ERWERBSPERSONEN IT : POPOLAZIONE ATTIVA ES :POBLACIÓN ACTIVA EL : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ FIN : TYÖVOIMA EN : ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION NL : ECONOMISCH ACTIEVE BEVOLKING PT : POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ACTIVA SV : FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING Alle personer af begge køn, som leverer arbejdskraft til produktionen af økonomiske goder og tjenesteydelser, jf. De Forenede Nationers nationalregnskabssystem, i en nærmere fastsat periode (De Forenede Nationer). 12

13 DA : DESEGREGERING AF ARBEJDSMARKEDET FR :DESEGREGATION DU MARCHE DU TRAVAIL DE : ABBAU DER TEILUNG DES ARBEITSMARKTES ES : DESEGREGACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EL : ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΙΑΧΩΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ FIN : TYÖMARKKINOIDEN ERIYTYMISEN VÄHENTÄMINEN EN : DESEGREGATION OF THE LABOUR MARKET NL : DESEGREGATIE VAN DE ARBEIDSMARKT PT : NÃO-SEGREGAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO SV : DESEGREGERING AV ARBETSMARKNADEN IT : DESAGREGAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO Gennemførelse af politikker, der sigter på at begrænse eller helt afskaffe kønsopdeling (vertikal/horisontal) på arbejdsmarkedet. DA : DIREKTIVER OM LIGEBEHANDLING FR :DIRECTIVES SUR L EGALITE DE TRAITEMENT DE : GLEICHBEHANDLUNGSRICHTLINIE N IT : DIRETTIVE SULLA PARITÀ DI ES : DIRECTIVAS SOBRE LA IGUALDAD DE TRATO EL : Ο ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ FIN : TASA-ARVOISTA KOHTELUA KOSKEVAT DIREKTIIVIT EN : DIRECTIVES ON EQUAL TREATMENT NL : RICHTLIJNEN INZAKE GELIJKE BEHANDELING PT : DIRECTIVAS SOBRE A IGUALDADE DE TRATAMENTO SV : DIREKTIV OM LIKA BEHANDLING TRATTAMENTO Direktiver, ved hvilke der sker en udvidelse af anvendelsesområdet for princippet om ligebehandling af mænd og kvinder (som oprindelig, dvs. i Rom-traktaten, udelukkende vedrørte løn). Princippet blev udvidet til at omfatte adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsbetingelser (Rådets direktiv 76/207/EØF af 9. februar 1976, EFT L 39), lovbestemte sociale sikringsordninger (Rådets direktiv 79/7/EØF af 19. december 1978, EFT L 6), erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger (Rådets direktiv 86/378/EØF af 24. juli 1986, EFT L 225), mænd og kvinder i selvstændige erhverv, herunder i landbrugserhverv (Rådets direktiv 86/613/EØF af 11. december 1986, EFT L 359), arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer (Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992, EFT L 348) samt forældreorlov (Rådets direktiv 96/34/EF af 19. juni 1996, EFT L 145). 13

14 E DA : ERHVERVSFREKVENS ES :TASA DE ACTIVIDAD NL : ARBEIDSDEELNAME / PARTICIPATIEGRAAD FR :TAUX D ACTIVITE EL : ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ PT : TAXA DE ACTIVIDADE ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟ ΠΑΗΘΥΣΜΟ DE :ERWERBSQUOTE FIN : TYÖSSÄKÄYNTIASTE SV : FÖRVÄRVSFREKVENS IT : TASSO DI ATTIVITÀ EN : ACTIVITY RATE Arbejdsstyrken som en procentdel af antallet af borgere i den arbejdsdygtige alder (15-64 år). 14

15 F DA : FÆDREORLOV ES : PERMISO POR NL : VADERSCHAPSVERLOF PATERNIDAD FR :CONGE DE PATERNITE EL : Α ΕΙΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ PT : LICENÇA POR PATERNIDADE DE : VATERSCHAFTSURLAUB FIN : ISYYSLOMA SV : PAPPALEDIGHET IT : CONGEDO DI PATERNITÀ EN : PATERNAL LEAVE Almindeligvis orlov som følge af faderens omsorgspligt over for sit barn. Orloven er af nærmere fastsat varighed og kan tages i forbindelse med fødslen eller i nærmere fastsatte tidsrum i løbet af et år eller over en årrække. DA : FAGLIG UDDANNELSE ES : FORMACIÓN NL : BEROEPSOPLEIDING PROFESIONAL FR :FORMATION EL : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ PT : FORMAÇÃO PROFISSIONAL PROFESSIONNELLE ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ DE : BERUFS(AUS)BILDUNG FIN : AMMATTIKOULUTUS SV : YRKESUTBILDNING IT : FORMAZIONE EN : VOCATIONAL TRAINING PROFESSIONALE Enhver form for uddannelse, der fører til en kompetence inden for en profession, et fag eller en bestemt stilling, eller som bibringer den særlige færdighed, der kræves for at udøve en sådan profession, fag eller stilling (EF-Domstolen, sag 293/83 (Gravier mod byen Liege), Samling af Afgørelser 1985). DA : FEMINISERING AF FATTIGDOMMEN ES :FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA NL : FEMINISERING VAN DE ARMOEDE FR :FEMINISATION DE LA PAUVRETE EL : ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ PT : FEMINIZAÇÃO DA POBREZA ΦΤΩΧΩΝ DE : FEMINISIERUNG DER ARMUT FIN : KÖYHYYDEN NAISISTUMINEN SV : FEMINISERING AV FATTIGDOMEN IT : FEMMINILIZZAZIONE DELLA POVERTÀ EN : FEMINISATION OF POVERTY Den stadig mere udbredte fattigdomshyppighed blandt kvinder, sammenlignet med mænd. DA : FLEKSIBEL ARBEJDSTID ES : HORARIO FLEXIBLE NL : FLEXIBILE ARBEIDSDUUR / WERKTIJDEN FR : FLEXIBILITE DU TEMPS/ DES HORAIRES DE TRAVAIL EL : ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ/ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PT : FLEXIBILIDADE DO TEMPO DE TRABALHO/ HORÁRIO FLEXIVEL DE : FLEXIBLE ARBEITSZEIT FIN : TYÖAIKAJOUSTO/ JOUSTAVA TYÖAIKA SV : FLEXIBEL ARBETSTID IT : FLESSIBILITÀ DELL ORARIO DI LAVORO EN : FLEXIBILITY OF WORKING TIME/ WORKING HOURS Arbejdstidsordninger, som giver en række muligheder vedrørende antallet af arbejdstimer og tilrettelæggelse af vagter, skift eller arbejdsplaner for en dag, en uge, en måned eller et år ad gangen. 15

16 DA : FORÆLDREORLOV ES : PERMISO PARENTAL NL : OUDERSCHAPSVERLOF FR :CONGE PARENTAL EL : ΓΟΝΙΚΗ Α ΕΙΑ PT : LICENÇA PARENTAL DE : ELTERNURLAUB FIN : VANHEMPAINLOMA SV : FÖRÄLDRALEDIGHET IT : CONGEDO PARENTALE EN : PARENTAL LEAVE Enhver mandlig eller kvindelig arbejdstagers individuelle ret, som i princippet ikke kan overdrages, til orlov i forbindelse med et barns fødsel eller i forbindelse med adoption af et barn, for at den pågældende kan passe dette barn (Rådets direktiv 96/34/EF af 19. juni 1996, EFT L 145). DA : FORDELING AF LØNNET OG ULØNNET ARBEJDE MELLEM KØNNENE FR : REPARTITION DU TRAVAIL REMUNERE ET NON REMUNERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DE : GESCHLECHTSSPEZIFISCHE AUFTEILUNG VON BEZAHLTER UND UNBEZAHLTER ARBEIT IT : RIPARTIZIONE DI LAVORO RETRIBUITO E NON RETRIBUITO IN BASE AL SESSO Jf. Arbejdsdeling efter køn. ES : DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO REMUNERADO Y NO REMUNERADO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO EL : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΤΗΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ FIN : PALKALLISEN JA PALKATTOMAN TYÖN JAKAUTUMINEN SUKUPUOLEN MUKAAN EN : GENDER DISTRIBUTION OF PAID AND UNPAID WORK NL : VERDELING VAN BETAALDE EN ONBETAALDE ARBEID TUSSEN VROUWEN EN MANNEN PT : DIVISÃO/ REPARTIÇÃO DO TRABALHO REMUNERADO E NÃO REMUNERADO EM FUNÇÃO DO SEXO SV : KÖNSFÖRDELNING NÄR DET GÄLLER AVLÖNAT OCH OAVLÖNAT ARBETE DA : FORSKELLIGHED ES :DIVERSIDAD NL : DIVERSITEIT FR :DIVERSITE EL : ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ PT : DIVERSIDADE DE : UNTERSCHIEDLICHKEIT FIN : MONIMUOTOISUUS SV : MÅNGFALD IT :DIVERSITÀ EN : DIVERSITY Viften af værdier, holdninger, kulturelle perspektiver, overbevisning, etnisk baggrund, seksuel orientering, færdigheder, viden og livserfaring blandt de individer, som udgør en given gruppe af mennesker. DA : FORTRINSBEHANDLING ES : TRATO PREFERENTE NL : VOORKEURSBEHANDELING FR :TRAITEMENT PREFERENTIEL EL : ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ PT : TRATAMENTO PREFERENCIAL DE : BEVORZUGTE FIN : ERITYISKOHTELU SV : POSITIV SÄRBEHANDLING BEHANDLUNG IT : TRATTAMENTO PREFERENZIALE EN : PREFERENTIAL TREATMENT Behandling af enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner på en sådan måde, at disse kan opnå bedre goder, nemmere adgang, mere vidtrækkende rettigheder, større muligheder og højere status end andre enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner. Fortrinsbehandling kan anvendes positivt, nemlig når den indebærer gennemførelse af en positiv foranstaltning med henblik på at afskaffe diskriminerende praksis, eller negativt, nemlig når den sigter på at opretholde forskelle eller fordele for enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner i forhold til andre. 16

17 DA : FREKVENS AF IKKE ES : TASA DE INACTIVIDAD NL : INACTIEVEN ERHVERVSAKTIVE FR :TAUX D INACTIVITE EL : ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΕΡΓΩΝ PT : TAXA DE INACTIVIDADE DE : QUOTE DER NICHTERWERBSTÄTIGEN FIN : TYÖMARKKINOIDEN ULKOPUOLELLA OLEVIEN SV : ANDELEN UTANFÖR ARBETSKRAFTEN OSUUS IT : TASSO DI INATTIVITÀ EN : INACTIVITY RATE Den del af befolkningen, som ikke er registreret som erhvervsaktive eller arbejdsløse, udtrykt i procent af antallet af personer i den arbejdsdygtige alder (15-64 år). 17

18 G DA : GLASLOFT ES : TECHO DE CRISTAL NL : GLAZEN PLAFOND FR :PLAFOND DE VERRE EL : ΓΥΑΛΙΝΗ ΟΡΟΦΗ PT : TECTO DE VIDRO DE : GLÄSERNE DECKE FIN : LASIKATTO SV : GLASTAK IT : GLASS CEILING (SOFFITTO DI EN : GLASS CEILING CRISTALLO, SOFFITO DI VETRO) Den usynlige barriere, som dannes af et komplekst sæt strukturer i mandsdominerede organisationer, og som forhindrer kvinder i at få ledende stillinger. 18

19 H DA : HJEMMEARBEJDE ES : TRABAJO A DOMICILIO NL : THUISWERK FR :TRAVAIL A DOMICILE EL : ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ PT : TRABALHO NO DOMICÍLIO DE : HEIMARBEIT FIN : KOTONA TEHTÄVÄ TYÖ SV : ARBETE I HEMMET IT : LAVORO A DOMICILIO EN : HOMEWORK Arbejde, som mod vederlag udføres af en person i hans eller hendes hjem eller andetsteds, når dette ikke er arbejdsgiverens arbejdssted, og som resulterer i en varer eller en tjenesteydelse, der modsvarer arbejdsgiverens ønsker, uanset hvem der leverer udstyr, materialer eller andre rå- og hjælpestoffer (ILO-konvention nr. 177). DA : HORISONTAL KØNSOPDELING ES : SEGREGACIÓN HORIZONTAL NL : HORIZONTALE SEGREGATIE FR :SEGREGATION HORIZONTALE/ SECTORIELLE EL : ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ PT : SEGREGAÇÃO HORIZONTAL ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ DE : HORIZONTALE TRENNUNG FIN : HORISONTAALINEN ERIYTYMINEN SV : HORISONTELL SEGREGERING IT : SEGREGAZIONE ORIZZONTALE EN : HORIZONTAL SEGREGATION Koncentration af henholdsvis kvinder og mænd i særlige sektorer og erhverv (se Kønsbestemt arbejdsopdeling). DA : HUSTRUMISHANDLING/ HUSTRUVOLD FR : VIOLENCE CONJUGALE/ FEMMES BATTUES DE : MISSHANDLUNG VON FRAUEN / KÖRPERLICHE GEWALT GEGEN FRAUEN IT : VIOLENZE CONIUGALI NEI CONFRONTI DELLA MOGLIE ES : MALTRATO DE MUJERES EL : ΞΥΛΟ ΑΡΜΟΣ/ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ FIN : NAISIIN KOHDISTUVA VÄKIVALTA EN : WIFE BATTERING/BEATING Vold mod kvinder udøvet af disses partnere (se også Vold i hjemmet). NL : VROUWENMISHANDELING PT : VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES NA FAMILIA SV : HUSTRUMISSHANDEL 19

20 I DA : INDIVIDUALISERING AF RETTIGHEDER ES : INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS DERECHOS NL :INDIVIDUALISERING VAN RECHTEN FR :INDIVIDUALISATION DES DROITS EL : ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ PT : INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DIREITOS DE : INDIVIDUALISIERUNG DER ANSPRÜCHE / RECHTE FIN : OIKEUKSIEN YKSILÖLLISTÄMINEN SV : INDIVIDUALISERING AV RÄTTIGHETER IT : INDIVIDUALIZZAZIONE DEI DIRITTI EN : INDIVIDUALISATION OF RIGHTS Udformning af skatte- og socialsikringssystemer, hvor rettigheder tilfalder privatpersoner direkte (i modsætning til afledede rettigheder). DA : INDIVIDUELLE ES : DERECHOS NL :INDIVIDUELE RECHTEN RETTIGHEDER INDIVIDUALES FR :DROITS EL : ΑΤΟΜΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ PT : DIREITOS INDIVIDUAIS INDIVIDUELS/PROPRES DE : EIGENSTÄNDIGE ANSPRÜCHE / INDIVIDUELLE FIN : YKSILÖLLISET OIKEUDET SV : INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER RECHTE IT :DIRITTI INDIVIDUALI EN : INDIVIDUAL RIGHTS Rettigheder, som tilfalder privatpersoner direkte (i modsætning til afledede rettigheder). DA : INTEGRATION AF KØNSASPEKTET (MAINSTREAMING) ES : INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL CONJUNTO DE LAS POLÍTICAS/TRASVERSALIDAD EL : ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ FIN : VALTA- VIRTAISTAMINEN (MAINSTREAMING) NL : INTEGRATIE VAN DE GENDER DIMENSIE/ EMANCIPATIEASPECTEN IN HET BELEID PT : INTEGRAÇÃO DA PERSPECTIVA DE GÉNERO SV : INTEGRERING AV ETT JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV FR : INTEGRATION DE LA DIMENSION DE GENRE DE : GENDER MAINSTREAMING / EINBEZIEHUNG DER DIMENSION DER CHANCENGLEICHHEIT IN SÄMTLICHEN BEREICHEN DER POLITIK /QUERSCHNITTSAUFGABE FRAUEN UND GLEICHSTELLUNGSPOLITIK IT : MAINSTREAMING EN : GENDER (INTEGRAZIONE DELLA MAINSTREAMING DIMENSIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ) Systematisk hensyntagen til kvinders og mænds respektive forhold, prioriteter og behov i alle politikker med henblik på at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd samt en specifik påvirkning af alle generelle politikker og aktioner for at fremme ligestillingen, idet man i planlægningsfasen aktivt og synligt tager hensyn til, hvordan disse tiltag vil influere på henholdsvis kvinders og mænds vilkår i forbindelse med implementering, overvågning og evaluering af nævnte politikker og aktioner (Kommissionens meddelelse KOM(96) 67 endelig udg. af 21. februar 1996). 20

21 DA : INTEGRATION AF LIGESTILLING/ KØNSPERSPEKTIVET FR :INTEGRATION DE L EGALITE DES CHANCES/ PERSPECTIVE DE GENRE DE : EINBEZIEHUNG DER DIMENSION DER CHANCENGLEICHHEIT / DER GESCHLECHTSSPEZIFISCHEN PERSPEKTIVE IT : INTEGRAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ/ DELLA PROSPETTIVA DI GENERE Jf. Integrering af kønsaspektet i alle politikker og aktioner. ES : INTEGRACIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES/ PERSPECTIVA DE GÉNERO EL : ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ/ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ FIN : TASA- ARVOULOTTUVUUDEN / SUKUPUOLIULOTTUVUU DEN SISÄLLYTTÄMINEN EN : INTEGRATION OF EQUAL OPPORTUNITIES/ GENDER PERSPECTIVE NL : INTEGRATIE VAN GELIJKE KANSEN/ HET GENDER PERSPECTIEF IN HET BELEID PT : INTEGRAÇÃO DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES/ PERSPECTIVA DE GÉNERO SV : INTEGRERING AV LIKA MÖJLIGHETER/ JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV 21

22 J DA : JÆVN KØNSFORDELING FR :PARTICIPATION EQUILIBREE DES FEMMES ET DES HOMMES DE : AUSGEWOGENE MITWIRKUNG VON FRAUEN UND MÄNNERN IT :PARTECIPAZIONE EQUILIBRATA DI DONNE E ES :PARTICIPACIÓN EQUILIBRADA DE MUJERES Y HOMBRES EL : ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝ ΡΩΝ FIN : NAISTEN JA MIESTEN TASAPUOLINEN OSALLISTUMINEN EN : BALANCED PARTICIPATION OF WOMEN AND MEN NL : EVENWICHTIGE DEELNAME VAN MANNEN EN VROUWEN PT : PARTICIPAÇÃO EQUILIBRADA DE MULHERES E HOMENS SV : JÄMN FÖRDELNING MELLAN KVINNOR OCH MÄN UOMINI Deling af magten og de beslutningstagende poster (begge køn er repræsenteret med 40-60%) mellem kvinder og mænd på alle områder, hvilket er en væsentlig forudsætning for ligestilling mellem kvinder og mænd (Rådets henstilling 96/694/EF af 2. december 1996, EFT L 319). DA : JOBDELING ES : TRABAJO COMPARTIDO NL : DUOBAAN FR :EMPLOI PARTAGÉ EL : ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ PT : PARTILHA DO TRABALHO ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ DE : JOB-SHARING FIN : TYÖN JAKAMINEN SV : ARBETSDELNING IT : CONDIVISIONE DEL LAVORO EN : JOB SHARING Det, at et enkelt job samt de dermed forbundne indtægter og forpligtelser deles mellem to (den typiske situation) eller flere personer, som arbejder efter et nærmere aftalt mønster eller vagtskema. DA : JOB SEGREGERING FR :SEGREGATION PROFESSIONNELLE/ SEGREGATION DES EMPLOIS DE : AUFTEILUNG DER BERUFSFELDER IT :SEGREGAZIONE OCCUPAZIONALE ES : SEGREGACIÓN EN EL TRABAJO/ EN EL EMPLEO EL : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ FIN : TYÖMARKKINOIDEN ERIYTYMINEN EN : JOB SEGREGATION /EMPLOYMENT SEGREGATION NL : SEKSESEGREGATIE VAN DE ARBEIDSMARKT PT : SEGREGAÇÃO NO EMPREGO/TRABALHO SV : SEGREGERING PÅ ARBETSMARKNADEN Koncentration af henholdsvis kvinder og mænd inden for forskellige aktiviteter og erhverv samt på forskellige niveauer, som indebærer, at kvinderne har adgang til færre erhverv end mændene (horisontal kønsopdeling) og er henvist til lavere stillinger (vertikal kønsopdeling). 22

23 K DA : KØN ES : SEXO (EN SENTIDO NL : SEKSE BIOLÓGICO) FR : SEXE EL : ΦΥΛΟ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ) PT : SEXO DE : (BIOLOGISCHES) FIN : SUKUPUOLI (SEX) SV : KÖN GESCHLECHT IT : SESSO EN : SEX De biologiske karakteristika, der gør det muligt at opdele mennesker i han- og hunkønsvæsner. DA : KØN ES : GÉNERO/SEXO, NL : GENDER TOMADO EN SENTIDO SOCIOLÓGICO FR : GENRE/SEXE (RAPPORTS EL : ΦΥΛΟ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ) PT : GÉNERO SOCIAUX DE SEXE) DE : SOZIALES GESCHLECHT FIN : SUKUPUOLI (GENDER) SV : GENUS IT : GENERE EN : GENDER I sociologisk betydning et begreb, som vedrører de sociale - i modsætning til de biologiske - forskelle mellem kvinder og mænd, der er blevet indlært, er foranderlige og varierer meget såvel inden for de enkelte kulturer som de forskellige kulturer imellem. DA : KØNSBASERET VOLD FR : VIOLENCE LIEE AU GENRE/ SEXE DE : GESCHLECHTSBEZOGENE GEWALT IT : VIOLENZA CONNESSA AL SESSO ES : VIOLENCIA SEXISTA O SEXUAL EL :ΒΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ FIN : SUKUPUOLISTUNUT VÄKIVALTA EN : GENDER BASED VIOLENCE/ SEXUAL VIOLENCE NL : SEKSUEEL GEWELD PT : VIOLÊNCIA COM BASE NO SEXO/ VIOLÊNCIA SEXUAL SV : KÖNSRELATERAT VÅLD Enhver form for vold, der består i anvendelse eller trusler om anvendelse af fysisk eller psykisk magt, herunder voldtægt, hustrumishandling, seksuel chikane, incest og pædofili. DA : KØNSBETINGET LØNFORSKEL ES: DIFERENCIA DE RETRIBUCIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES EL : ΨΑΛΛΙ Α ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΥΟ ΦΥΛΩΝ FIN : SUKUPUOLTEN VÄLINEN PALKKAKUILU FR :ECART DE REMUNERATION ENTRE LES SEXES DE : GESCHLECHTSSPEZIFISCHES LOHNGEFÄLLE IT : DIVARIO RETRIBUTIVO FRA EN : GENDER PAY GAP I SESSI Kløften mellem kvinders og mænds gennemsnitslønninger. NL : ONGELIJKE BELONING VAN VROUWEN EN MANNEN PT : FOSSO SALARIAL ENTRE GÉNEROS SV : LÖNEKLYFTAN MELLAN KVINNOR OCH MÄN 23

24 DA : KØNSBLIND ES : INSENSIBLE A LAS NL : GENDERBLIND DIFERENCIAS DE GÉNERO FR : IGNORANT LA SPÉCIFICITÉ DE GENRE EL : ΑΓΝΟΩΝ (ΟΥΣΑ) ΤΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ PT : INSENSÍVEL À DIMENSÃO DE GÉNERO DE : FIN: SUKUPUOLISOKEA SV : KÖNSBLIND GLEICHSTELLUNGSINDIFFERENT IT : INSENSIBILE ALLA EN : GENDER BLIND SPECIFICITÀ DI GENERE Som undlader at tage hensyn til kønsdimensionen (i modsætning til kønsopmærksom eller kønsneutral). DA : KØNSDIMENSION ES : DIMENSIÓN DEL GÉNERO NL : GENDERDIMENSIE/ EMANCIPATIEASPECTEN FR : SPECIFICITE DE GENRE EL : ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ PT : DIMENSÃO DE GÉNERO DE : GESCHLECHTSSPEZIFISCHE DIMENSION FIN : SUKUPUOLIULOTTUVUUS SV : KÖNSASPEKT/ JÄMSTÄLLDHETSASPEKT IT : SPECIFICITÀ DI GENERE EN : GENDER DIMENSION De aspekter af ethvert spørgsmål, der er kønsrelaterede/vedrører forskellene på kvinders og mænds tilværelse. DA : KØNSDISKRIMINERING DIREKTE ES :DISCRIMINACIÓN DIRECTA (EN FUNCION DEL SEXO) EL : ΑΜΕΣΗ ΙΑΚΡΙΣΗ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ FIN : SUKUPUOLINEN SYRJINTÄ - SUORA FR : DISCRIMINATION SEXUELLE DIRECTE DE : DISKRIMINIERUNG, UNMITTELBARE (DIREKTE) IT :DISCRIMINAZIONE - DIRETTA EN : SEX DISCRIMINATION DIRECT Forfordeling af en person på grund af hans eller hendes køn. NL : SEKSEDISCRIMINATIE, DIRECTE- PT : DISCRIMINAÇÃO SEXUAL DIRECTA SV : KÖNSDISKRIMINERING DIREKT DA : KØNSDISKRIMINERING - INDIREKTE ES :DISCRIMINACIÓN INDIRECTA (EN FUNCION DEL SEXO) EL : ΕΜΜΕΣΗ ΙΑΚΡΙΣΗ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ FIN : SUKUPUOLI SYRJINTÄ - VÄLILLISEN NL : SEKSEDISCRIMINATIE, INDIRECTE- FR :DISCRIMINATION SEXUELLE PT : DISCRIMINAÇÃO INDIRECTE SEXUAL INDIRECTA DE : DISKRIMINIERUNG, SV : KÖNSDISKRIMINERING MITTELBARE (INDIREKTE) INDIREKT IT :DISCRIMINAZIONE - EN : SEX DISCRIMINATION INDIRETTA INDIRECT Det, at en tilsyneladende neutral lov, ordning, politik eller praksis i uforholdsmæssigt omfang forfordeler det ene køn, hvis ikke det pågældende tilfælde af forskelsbehandling kan begrundes med objektive faktorer (Rådets direktiv 76/207 af 9. februar 1976, EFT L 39). 24

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2012/2046(INI) 4.5.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om kvinders arbejdsvilkår i servicesektoren (2012/2046(INI)) Udvalget om Kvinders

Læs mere

Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa

Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa INDLEDNING Uanset om du er leder, sidder i din første stilling, er akademisk kandidat eller stadig er studerende, kan du være med til at fremme

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI))

Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI)) P7_TA-PROV(2011)0330 Kvinder og virksomhedsledelse Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI)) Europa-Parlamentet, - der henviser til den fjerde internationale

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

Den Danske Model familiepolitik under pres

Den Danske Model familiepolitik under pres Den Danske Model familiepolitik under pres Policy briefing Anders Ejrnæs Ph.d., lektor Roskilde Universitet Workcare projekt Workcare Workcare projektet er et komparativt europæisk forskningsprojekt finansieret

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program Program 1. Lovens krav 2. Statistikken - den minimalistiske variant - lav jeres egen statistik - gode råd og vejledning 3. Redegørelse - indhold - fordele og ulemper ved at vælge redegørelsen frem for

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF)

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Fields marked with are mandatory. Personlige oplysninger Navn: Adresse: Tlf.: E-mailadresse: Land: Angiv hvilket: Angiv det sprog, dit bidrag er

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ÆNDRINGSFORSLAG 23-34

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ÆNDRINGSFORSLAG 23-34 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0140(CNS) 19.12.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 23-34 Udkast til udtalelse Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Gennemførelse af

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

EQUAL-GUIDE OM KØNSMAINSTREAMING NOVEMBER 2004

EQUAL-GUIDE OM KØNSMAINSTREAMING NOVEMBER 2004 EQUAL-GUIDE OM KØNSMAINSTREAMING NOVEMBER 2004 INDHOLDSOVERSIGT 1 INTRODUKTION 2 FORSTÅELSE AF KØNSMAINSTREAMING 3 KØNSMAINSTREAMING - ET NÆRMERE KIG PÅ BEGREBER OG TERMER 4 DE FORMELLE DEFINITIONER 5

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Overenskomst og aftaler mellem Fødevareforbundet NNF og DI gældende for den fødevareindustrielle overenskomst for en 3-årig

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.11.2003 KOM(2003)657 endelig 2003/0265(CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om gennemførelse af princippet om ligebehandling af kvinder og mænd

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INDLEDNING

Læs mere

Lige løn til begge køn

Lige løn til begge køn Lige løn til begge køn Indhold Forord 3 Indledning 4 Hvad er lige løn? 4 Dette er omfattet af ligelønsbegrebet 5 Hverken direkte eller indirekte diskrimination 5 Lige løn - i forhold til hvem? 6 Kønsmæssig

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. februar 2010 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og

Læs mere

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret, København, den 20. maj 2009 Oversigt I. Hvad er sociale klausuler? II. Er sociale

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 ORIENTERENDE NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8448/04 EDUC

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

En moderne familiepolitik. Danmark et dejligt sted at leve i, at arbejde i og for børn at vokse op i?

En moderne familiepolitik. Danmark et dejligt sted at leve i, at arbejde i og for børn at vokse op i? En moderne familiepolitik. Danmark et dejligt sted at leve i, at arbejde i og for børn at vokse op i? Af Helle Rosdahl Lund, Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv Den offentlige debat og dagsorden

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold.

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold. Notat 27. oktober 2005 Finansministeriets ligestillingsrapport 2005 Finansministeriets koncern består af departementet, Økonomistyrelsen, Personalestyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen. Institutionerne

Læs mere

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET:

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Fejring af 100-året for 1915-Grundloven: Regeringen har afsat 7. mio. til at markere 100-året for kvinders valgret i Danmark. Regeringen og Folketinget

Læs mere

Arbejds- og ansættelsesret

Arbejds- og ansættelsesret Arbejds- og ansættelsesret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Advokat Morten Ulrich 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning

Læs mere

Vedr.: Oplysninger og kommentarer til barselsfond-udvalget

Vedr.: Oplysninger og kommentarer til barselsfond-udvalget Økonomistyrelsen Att.: Leif H. Skytt Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K J.nr.: 5.10.03-18 HW Direkte tlf.nr.: 3347 0614 26. november 2003 Vedr.: Oplysninger og kommentarer til barselsfond-udvalget

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *»Unionsborgerskab arbejdskraftens frie bevægelighed princippet om ligebehandling artikel 45, stk. 2, TEUF forordning nr. 1612/68/EØF artikel 7, stk. 2

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Svendborg Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Svendborg Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Svendborg Kommune Vores gode eksempler for Svendborg

Læs mere

Lov om lige løn til mænd og kvinder 2010

Lov om lige løn til mænd og kvinder 2010 Lov om lige løn til mænd og kvinder 2010 Dette notat har til formål at beskrive de dele af ligelønslovens bestemmelser, som har betydning for Lønkommissionens arbejde med at undersøge, om der i forhold

Læs mere

Ligestilling på arbejdsmarkedet

Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligeløn Maj 2004 Forfattere Annette Millner - annette@millner.dk Ane Kollerup - anekollerup@wanadoo.dk Anna-Belinda Hegner - annabelinda2003@hotmail.com Boye Haure - boyeline@post9.tele.dk

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Bidrag til arbejdet i Udvalget om øremærket barsel Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Kommissoriet for udvalget om øremærkning af barsel indeholder

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes

Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0236 Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed 18. november 2013 J.nr. 2013-3509

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Beskæftigelsesministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Beskæftigelsesministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning har en fælles ligestillingspolitik, som gælder for hele ministerområdet. Målet er at sikre som en attraktiv arbejdsplads for både mænd og kvinder, hvor arbejdsliv

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Copenhagen Business School 1 Indhold Status om ligestilling fra Copenhagen Business School 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Copenhagen Business School Vores

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

FÆDRE OG BARSEL ANALYSE

FÆDRE OG BARSEL ANALYSE FÆDRE OG BARSEL ANALYSE FÆDRE OG BARSEL ANALYSE SEPTEMBER 2014 Kontakt: Ask Hesby Krogh ahk@humanrights.dk 2014 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Strandgade

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere