Ord og udtryk på ligestillingsområdet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ord og udtryk på ligestillingsområdet."

Transkript

1 Ord og udtryk på ligestillingsområdet. 1

2 Europa-Kommissionens kontor med ansvar for lige muligheder for mænd og kvinder vil gerne takke de kolleger fra andre tjenestegrene og de sagkyndige i medlemsstaterne, som man har rådført sig med, for deres kyndige bistand ved udarbejdelsen af denne stikordsliste. Vi ønsker navnlig at takke medarbejderne i Europa-Kommissionens oversættelsesafdelinger i Luxembourg for deres store indsats og personlige engagement. 2

3 FORORD Den Europæiske Union har lige fra starten spillet en vigtig rolle i arbejdet med at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd. Vi har i de senere år udviklet denne rolle og intensiveret vor indsats via fire på hinanden følgende handlingsprogrammer på mellemlang sigt for lige muligheder for mænd og kvinder samt gennem vedtagelse af den nødvendige lovgivning. Den seneste milepæl var undertegnelsen af Amsterdam-traktaten, som har sat fart i processen, idet det i traktaten udtrykkeligt fastsættes, at Fællesskabet skal arbejde for afskaffelse af uligheder og for fremme af ligestilling mellem kvinder og mænd. Stikordslisten indgår som en del af denne proces. Der er tale om det første forsøg på at samle alle de udtryk, der almindeligvis anvendes i ligestillingsdebatten, og listen vil i et vist omfang bidrage til at skabe en fælles EU-sprogbrug for alle aktører på dette område. Efter min opfattelse tjener stikordslisten to meget vigtige formål. For det første vil der med listen blive skabt en fælles forståelse af termer og emner på europæisk plan, hvilket vil lette arbejdet med i Amsterdam-traktatens ånd at fremme ligestillingen mellem kvinder og mænd. For det andet, og dette er lige så vigtigt, vil listen gøre det muligt at opfylde Den Europæiske Unions ønske om at formidle oplysninger om fællesskabspolitikkerne til en bredere kreds end gruppen af indviede samt gøre disse oplysninger tilgængelige og forståelige for alle borgere. Stikordslisten vil bringe vort arbejde på dette område tættere på borgerne, ved at der gives en forklaring på de udtryk, vi anvender, og det derved bliver lettere at forstå, hvad vi beskæftiger os med. Det er værdige mål. Jeg er af den overbevisning, at den foreliggende ordliste vil vise sig at være uvurderlig som værktøj og referenceramme. Den henvender sig til de politiske beslutningstagere, parlamentsmedlemmer på såvel nationalt plan som på fællesskabsniveau, de øvrige aktører på området og til interesserede borgere - kort sagt til alle, kvinder som mænd. Ligestilling er et spørgsmål om demokratiske og grundlæggende rettigheder - det er et spørgsmål af interesse for os alle. Jeg overdrager Dem hermed denne stikordsliste. Pádraig Flynn, medlem af Europa-Kommissionen 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE A AFLEDEDE RETTIGHEDER ANERKENDELSE OG VÆRDIANSÆTTELSE AF ULØNNET ARBEJDE ARBEJDSDELING EFTER KØN ARBEJDSLØSHED ATYPISK ARBEJDE B BARSELSORLOV BEDRE FORENING AF ARBEJDE OG FAMILIELIV BENCHMARKING BESKÆFTIGELSESMÆSSIG KØNSOPDELING BEVISBYRDE BØRNEPASNING D DELTAGELSESFREKVENS DELTIDSARBEJDE DEMOKRATISK UNDERSKUD DEN ØKONOMISK AKTIVE BEFOLKNING DESEGREGERING AF ARBEJDSMARKEDET DIREKTIVER OM LIGEBEHANDLING E ERHVERVSFREKVENS F FÆDREORLOV FAGLIG UDDANNELSE FEMINISERING AF FATTIGDOMMEN FLEKSIBEL ARBEJDSTID FORÆLDREORLOV FORDELING AF LØNNET OG ULØNNET ARBEJDE MELLEM KØNNENE FORSKELLIGHED FORTRINSBEHANDLING FREKVENS AF IKKE ERHVERVSAKTIVE G GLASLOFT 4

5 H HJEMMEARBEJDE HORISONTAL KØNSOPDELING HUSTRUMISHANDLING/ HUSTRUVOLD I INDIVIDUALISERING AF RETTIGHEDER INDIVIDUELLE RETTIGHEDER INTEGRATION AF KØNSASPEKTET (MAINSTREAMING) INTEGRATION AF LIGESTILLING/ KØNSPERSPEKTIVET J JÆVN KØNSFORDELING JOBDELING JOB SEGREGERING K KØN KØNSBASERET VOLD KØNSBETINGET LØNFORSKEL KØNSBLIND KØNSDIMENSION KØNSDISKRIMINERING DIREKTE KØNSDISKRIMINERING - INDIREKTE KØNSKONTRAKT KØNSNEUTRAL KØNSOPDELTE DATA KØNSOPMÆRKSOM KØNSPERSPEKTIV KØNSRELATIONER KØNSRELEVANS KØNSROLLER KØNSSKÆVHED KØNSSPECIFIK ANALYSE KØNSSPECIFIK KONSEKVENSANALYSE KØNSSPECIFIK STATISTIK KØNSSYSTEM KRISECENTER KVINDEFORSKNING KVINDERS MENNESKERETTIGHEDER KVOTE 5

6 L LIGEBEHANDLING AF KVINDER OG MÆND LIGE LØN FOR ARBEJDE AF SAMME VÆRDI LIGE MULIGHEDER FOR KVINDER OG MÆND LIGESTILLING MELLEM KØNNENE LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND (KØNSLIGESTILLING) LIGESTILLINGS-DIMENSION LIGESTILLINGSMÆSSIG VURDERING LIGESTILLINGSPLANLÆGNING LIGESTILLINGSVURDERING LØNNET ARBEJDE M MAINSTREAMING MEDHJÆLPENDE ÆGTEFÆLLE MEDHJÆLPENDE FAMILIEMEDLEM MENNESKEHANDEL/ HANDEL MED KVINDER OG BØRN MENNESKEHANDEL I SEKSUELT ØJEMED MENTORORDING MINIMUMSLØN O OMSORG (ELLER PLEJE) ORLOV AF FAMILIEHENSYN P PARITETS-DEMOKRATI POSITIV DISKRIMINERING POSITIVE FORANSTALTNINGER POSITIV SÆRBEHANDLING R REGULERING AF DELTIDSARBEJDE REPRODUKTIVE RETTIGHEDER REPRODUKTIV SUNDHED RIMELIG BALANCE MELLEM KØNNENE S SÆTTEN I STAND TIL AT DELTAGE I SAMFUNDET PÅ LIGE FOD SATELLIT KONTO SEGREGERING AF ARBEJDSMARKEDET SEKSUEL CHIKANE SEKSUEL ORIENTERING SEKSUEL VOLD SKJULT ARBEJDSLØSHED 6

7 T TIDSANVENDELSESUNDERSØGELSE U UBETALT ARBEJDE UENS LØN TIL KVINDER OG MÆND UFORMEL ØKONOMI/ BESKÆFTIGELSE ULOVLIG BESKÆFTIGELSE UREGELMÆSSIGT OG USTABILT ABREJDE USYNLIGE BARRIERER V VÆRDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN VERTIKAL KØNSOPDELING VOLD I FAMILIEN VOLD I HJEMMET/FAMILIEN 7

8 Α DA : AFLEDEDE RETTIGHEDER ES :DERECHOS DERIVADOS NL : AFGELEIDE RECHTEN FR :DROITS DÉRIVÉS EL : ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ PT : DIREITOS DERIVADOS DE :ABGELEITETE FIN : JOHDETUT OIKEUDET SV : HÄRLEDDA RÄTTIGHETER ANSPRÜCHE/ RECHTE IT :DIRITTI DERIVATI EN : DERIVED RIGHTS Rettigheder, især vedrørende sociale ydelser eller bopæl, som besiddes af en person, men som hidrører fra eller afhænger af forholdet til en anden person, almindeligvis i kraft af forældreskab, ægteskab eller faktisk samliv. DA : ANERKENDELSE OG VÆRDIANSÆTTELSE AF ULØNNET ARBEJDE FR : RECONNAISSANCE DU TRAVAIL NON REMUNERE DE : ANERKENNUNG UND WERTSCHÄTZUNG UNBEZAHLTER ARBEIT IT : IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL LAVORO NON ES : RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DEL TRABAJO NO REMUNERADO EL : ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ FIN : PALKATTOMAN TYÖN TUNNUSTAMINEN JA ARVOTTAMINEN EN : RECOGNITION AND VALUATION OF UNPAID WORK NL : ERKENNING EN WAARDERING VAN ONBETAALDE ARBEID PT : RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO NÃO REMUNERADO SV : ERKÄNNANDE OCH VÄRDERING AV OAVLÖNAT ARBETE RETRIBUITO Kvantitativ værdiansættelse, blandt andet gennem evaluering af og opstilling af satellitregnskaber over ulønnet arbejde, som ikke figurerer i nationalregnskaberne (FN s nationalregnskabssystem), såsom arbejde i hjemmet, pasning/pleje af børn og andre omsorgsafhængige personer, madlavning for familien samt arbejde af nytte for samfundet og andet frivilligt arbejde. DA : ARBEJDSDELING EFTER KØN ES :DIVISIÓN DEL TRABAJO (EN FUNCION DEL GÉNERO) NL : ARBEIDSVERDELING (NAAR GESLACHT) FR :DIVISION DU TRAVAIL (SELON LE SEXE) EL : ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ) PT : DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO DE : (GESCHLECHTSSPEZIFISCHE) ARBEITSTEILUNG FIN : SUKUPUOLTEN VÄLINEN TYÖNJAKO SV : FÖRDELNING AV ARBETE (EFTER KÖN) IT : DIVISIONE DEL LAVORO (PER SESSO) EN : DIVISION OF LABOUR (BY GENDER) Opdeling af lønnet og ulønnet arbejde mellem kvinder og mænd på det private og på det offentlige plan. DA : ARBEJDSLØSHED ES : DESEMPLEO NL : WERKLOOSHEID FR : CHOMAGE EL : ΑΝΕΡΓΙΑ PT : DESEMPREGO DE : ARBEITSLOSIGKEIT FIN : TYÖTTÖMYYS SV : ARBETSLÖSHET IT : DISOCCUPAZIONE EN : UNEMPLOYMENT Arbejdsløse, målt i forhold til den samlede arbejdsstyrke, er personer, der er registreret som værende uden beskæftigelse, arbejdsvillige og til rådighed for arbejdsmarkedet (Fællesskabets arbejdsstyrkeundersøgelse). 8

9 DA : ATYPISK ARBEJDE ES : EMPLEO/ TRABAJO ATÍPICO FR :TRAVAIL/EMPLOI ATYPIQUE EL : ΑΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ DE :ATYPISCHE ARBEIT / FIN : EPÄTYYPILLINEN TYÖ BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNISS E IT :LAVORO ATIPICO EN :ATYPICAL WORK/EMPLOYMENT NL : FLEXIBELE ARBEID PT : EMPREGO/ TRABALHO ATÍPICO SV : ATYPISKT ARBETE Andre former for arbejde end fuldtidsbeskæftigelse og fast arbejde, herunder deltids-, aften- og weekendarbejde, tidsbegrænset og midlertidigt arbejde, arbejde i underentreprise udført i hjemmet, telearbejde og hjemmearbejde. 9

10 B DA : BARSELSORLOV ES : PERMISO POR MATERNIDAD NL : ZWANGERSCHAPS- EN BEVALLINGSVERLOF FR :CONGE DE MATERNITE EL : Α ΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ PT : LICENÇA POR MATERNIDADE DE : MUTTERSCHAFTSURLAUB FIN : ÄITIYSLOMA SV : MAMMALEDIGHET IT :CONGEDO DI MATERNITÀ EN : MATERNITY LEAVE Den orlov, som en kvinde er berettiget til i en sammenhængende periode fordelt før og/eller efter fødslen i overensstemmelse med national lovgivning og praksis (Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992, EFT L 348). DA : BEDRE FORENING AF ARBEJDE OG FAMILIELIV FR :CONCILIATION DU TRAVAIL ET DE LA VIE FAMILIALE DE : VEREINBARKEIT VON FAMILIE UND BERUF IT : CONCILIAZIONE DI VITA PROFESSIONALE E VITA FAMILIARE ES : CONCILIACION DEL TRABAJO Y LA VIDA FAMILIAR EL : ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΒΙΟΥ FIN : TYÖN JA PERHE- ELÄMÄN YHTEENSOVITTAMINEN EN : RECONCILIATION OF WORK AND FAMILY/ HOUSEHOLD LIFE NL : COMBINATIE VAN BEROEP EN GEZIN PT : CONCILIAÇÃO DA VIDA PROFISSIONAL E FAMILIAR SV : FÖRENA ARBETE OCH FAMILJEANSVAR Indførelse af ordninger for orlov af familiemæssige årsager og forældreorlov, børnepasning og omsorg for ældre samt udvikling af en arbejdsmiljøstruktur og en tilrettelæggelse af arbejdet, som gør det lettere for både kvinder og mænd at forene pligterne på arbejdspladsen og i familien/husholdningen. DA : BENCHMARKING ES :EVALUACIÓN NL : IJKING COMPARATIVA FR :ETALONNAGE DES PERFORMANCES EL : ΟΡΟΘΕΤΗΣΗ/ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ PT : AVALIAÇÃO/ ANÁLISE COMPARATIVA ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ DE : BENCHMARKING FIN : ESIKUVA-ANALYYSI SV : BENCHMARKING IT : ANALISI COMPARATIVA EN : BENCHMARKING DELLE PRESTAZIONI Fastsættelse af et kriterium, en standard eller et referencegrundlag, som anvendes til opstilling af mål og evaluering af resultater. DA : BESKÆFTIGELSESMÆSSIG KØNSOPDELING FR :SEGREGATION PROFESSIONELLE DE : TRENNUNG IN DER BERUFSWELT IT : SEGREGAZIONE OCCUPAZIONALE Jf. Kønsbestemt arbejdsopdeling. ES : SEGREGACIÓN EN EL TRABAJO/ EN EL EMPLEO EL : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ FIN : AMMATILLINEN ERIYTYMINEN EN : OCCUPATIONAL SEGREGATION NL : SEKSESEGREGATIE VAN DE ARBEIDSMARKT PT : SEGREGAÇÃO PROFISSIONAL SV : YRKESMÄSSIG SEGREGERING 10

11 DA : BEVISBYRDE ES :CARGA DE LA PRUEBA NL : BEWIJSLAST FR :CHARGE DE LA PREUVE EL : ΒΑΡΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ PT : ÓNUS DA PROVA DE :BEWEISLAST FIN : TODISTUSTAAKKA SV : BEVISBÖRDA IT :ONERE DELLA PROVA EN : BURDEN OF PROOF Når en borger anlægger søgsmål ved domstolene, er det principielt op til den pågældende at bevise, at hun/han har været offer for diskriminering. På området ligebehandling af mænd og kvinder er der gennem vedtagelsen af et direktiv, baseret på EF-Domstolens retspraksis, sket en delvis omlægning af bevisbyrden mellem parterne (sagsøgte og sagsøger). I de tilfælde, hvor en borger mener sig krænket, ved at princippet om ligebehandling tilsidesættes, og hvor der er tale om et prima facie-tilfælde af diskriminering, er det op til sagsøgte at bevise, at princippet ikke er blevet tilsidesat (Domstolens dom af 17. oktober 1989 i sag 109/88 (Danfoss), Samling af Afgørelser 1989, s. 3199, pkt. 16/Rådets direktiv af 15. december 1997 om bevisbyrden i forbindelse med forskelsbehandling på grundlag af køn). DA : BØRNEPASNING ES :ATENCIÓN A LA NL : KINDEROPVANG INFANCIA FR :GARDE D ENFANTS EL : ΦΡΟΝΤΙ Α ΠΑΙ ΙΩΝ PT : ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS DE : KINDERBETREUUNG FIN : LASTENHOITO SV : BARNOMSORG IT : CUSTODIA DEI BAMBINI EN : CHILDCARE Et bredt begreb, som dækker levering af tjenesteydelser af offentlig, privat, individuel eller kollektiv karakter med henblik på imødekommelse af børns og forældres behov (Rådets henstilling 92/241/EØF af 31. marts 1992, EFT L 123). 11

12 D DA : DELTAGELSESFREKVENS ES : TASAS DE NL : PARTICIPATIEGRAAD PARTICIPACIÓN FR :TAUX DE PARTICIPATION EL : ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ PT : TAXAS DE PARTICIPAÇÃO DE : BETEILIGUNGSQUOTEN FIN : OSALLISTUMISASTE SV : DELTAGARFREKVENS IT : TASSI DI PARTECIPAZIONE EN : PARTICIPATION RATES Den procentdel, som en bestemt gruppe - f.eks. kvinder, mænd eller enlige forældre - udgør af det samlede antal personer, der deltager i et forehavende, almindeligvis i et beskæftigelsesmæssigt forehavende. DA : DELTIDSARBEJDE FR :TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DE : TEILZEITARBEIT / TEILZEITBESCHÄFTIGUNG IT : LAVORO A TEMPO PARZIALE ES : TRABAJO A TIEMPO PARCIAL EL : ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ FIN : OSA-AIKATYÖ EN : PART-TIME EMPLOYMENT NL : DEELTIJDARBEID PT : EMPREGO/ TRABALHO A TEMPO PARCIAL SV : DELTIDSARBETE Beskæftigelse med en gennemsnitlig arbejdstid, som er kortere end den normale eller normerede arbejdstid i forbindelse med fuldtidsarbejde. DA : DEMOKRATISK UNDERSKUD ES :DÉFICIT DEMOCRÁTICO NL : DEMOCRATISCH TEKORT FR :DÉFICIT DÉMOCRATIQUE EL : ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ PT : DÉFICE DEMOCRÁTICO ΕΛΛΕΙΜΜΑ DE : DEMOKRATIEDEFIZIT FIN : DEMOKRATIAVAJE SV : DEMOKRATISKT UNDERSKOTT IT :DEFICIT DEMOCRATICO EN : DEMOCRATIC DEFICIT Følgerne af f.eks. en utilstrækkelig balance mellem kvinders og mænds deltagelsesfrekvens for den demokratiske legitimitet. DA : DEN ØKONOMISK AKTIVE BEFOLKNING FR : POPULATION ACTIVE DE : ERWERBSBEVÖLKERUNG/ ERWERBSPERSONEN IT : POPOLAZIONE ATTIVA ES :POBLACIÓN ACTIVA EL : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ FIN : TYÖVOIMA EN : ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION NL : ECONOMISCH ACTIEVE BEVOLKING PT : POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ACTIVA SV : FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING Alle personer af begge køn, som leverer arbejdskraft til produktionen af økonomiske goder og tjenesteydelser, jf. De Forenede Nationers nationalregnskabssystem, i en nærmere fastsat periode (De Forenede Nationer). 12

13 DA : DESEGREGERING AF ARBEJDSMARKEDET FR :DESEGREGATION DU MARCHE DU TRAVAIL DE : ABBAU DER TEILUNG DES ARBEITSMARKTES ES : DESEGREGACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EL : ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΙΑΧΩΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ FIN : TYÖMARKKINOIDEN ERIYTYMISEN VÄHENTÄMINEN EN : DESEGREGATION OF THE LABOUR MARKET NL : DESEGREGATIE VAN DE ARBEIDSMARKT PT : NÃO-SEGREGAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO SV : DESEGREGERING AV ARBETSMARKNADEN IT : DESAGREGAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO Gennemførelse af politikker, der sigter på at begrænse eller helt afskaffe kønsopdeling (vertikal/horisontal) på arbejdsmarkedet. DA : DIREKTIVER OM LIGEBEHANDLING FR :DIRECTIVES SUR L EGALITE DE TRAITEMENT DE : GLEICHBEHANDLUNGSRICHTLINIE N IT : DIRETTIVE SULLA PARITÀ DI ES : DIRECTIVAS SOBRE LA IGUALDAD DE TRATO EL : Ο ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ FIN : TASA-ARVOISTA KOHTELUA KOSKEVAT DIREKTIIVIT EN : DIRECTIVES ON EQUAL TREATMENT NL : RICHTLIJNEN INZAKE GELIJKE BEHANDELING PT : DIRECTIVAS SOBRE A IGUALDADE DE TRATAMENTO SV : DIREKTIV OM LIKA BEHANDLING TRATTAMENTO Direktiver, ved hvilke der sker en udvidelse af anvendelsesområdet for princippet om ligebehandling af mænd og kvinder (som oprindelig, dvs. i Rom-traktaten, udelukkende vedrørte løn). Princippet blev udvidet til at omfatte adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsbetingelser (Rådets direktiv 76/207/EØF af 9. februar 1976, EFT L 39), lovbestemte sociale sikringsordninger (Rådets direktiv 79/7/EØF af 19. december 1978, EFT L 6), erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger (Rådets direktiv 86/378/EØF af 24. juli 1986, EFT L 225), mænd og kvinder i selvstændige erhverv, herunder i landbrugserhverv (Rådets direktiv 86/613/EØF af 11. december 1986, EFT L 359), arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer (Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992, EFT L 348) samt forældreorlov (Rådets direktiv 96/34/EF af 19. juni 1996, EFT L 145). 13

14 E DA : ERHVERVSFREKVENS ES :TASA DE ACTIVIDAD NL : ARBEIDSDEELNAME / PARTICIPATIEGRAAD FR :TAUX D ACTIVITE EL : ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ PT : TAXA DE ACTIVIDADE ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟ ΠΑΗΘΥΣΜΟ DE :ERWERBSQUOTE FIN : TYÖSSÄKÄYNTIASTE SV : FÖRVÄRVSFREKVENS IT : TASSO DI ATTIVITÀ EN : ACTIVITY RATE Arbejdsstyrken som en procentdel af antallet af borgere i den arbejdsdygtige alder (15-64 år). 14

15 F DA : FÆDREORLOV ES : PERMISO POR NL : VADERSCHAPSVERLOF PATERNIDAD FR :CONGE DE PATERNITE EL : Α ΕΙΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ PT : LICENÇA POR PATERNIDADE DE : VATERSCHAFTSURLAUB FIN : ISYYSLOMA SV : PAPPALEDIGHET IT : CONGEDO DI PATERNITÀ EN : PATERNAL LEAVE Almindeligvis orlov som følge af faderens omsorgspligt over for sit barn. Orloven er af nærmere fastsat varighed og kan tages i forbindelse med fødslen eller i nærmere fastsatte tidsrum i løbet af et år eller over en årrække. DA : FAGLIG UDDANNELSE ES : FORMACIÓN NL : BEROEPSOPLEIDING PROFESIONAL FR :FORMATION EL : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ PT : FORMAÇÃO PROFISSIONAL PROFESSIONNELLE ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ DE : BERUFS(AUS)BILDUNG FIN : AMMATTIKOULUTUS SV : YRKESUTBILDNING IT : FORMAZIONE EN : VOCATIONAL TRAINING PROFESSIONALE Enhver form for uddannelse, der fører til en kompetence inden for en profession, et fag eller en bestemt stilling, eller som bibringer den særlige færdighed, der kræves for at udøve en sådan profession, fag eller stilling (EF-Domstolen, sag 293/83 (Gravier mod byen Liege), Samling af Afgørelser 1985). DA : FEMINISERING AF FATTIGDOMMEN ES :FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA NL : FEMINISERING VAN DE ARMOEDE FR :FEMINISATION DE LA PAUVRETE EL : ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ PT : FEMINIZAÇÃO DA POBREZA ΦΤΩΧΩΝ DE : FEMINISIERUNG DER ARMUT FIN : KÖYHYYDEN NAISISTUMINEN SV : FEMINISERING AV FATTIGDOMEN IT : FEMMINILIZZAZIONE DELLA POVERTÀ EN : FEMINISATION OF POVERTY Den stadig mere udbredte fattigdomshyppighed blandt kvinder, sammenlignet med mænd. DA : FLEKSIBEL ARBEJDSTID ES : HORARIO FLEXIBLE NL : FLEXIBILE ARBEIDSDUUR / WERKTIJDEN FR : FLEXIBILITE DU TEMPS/ DES HORAIRES DE TRAVAIL EL : ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ/ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PT : FLEXIBILIDADE DO TEMPO DE TRABALHO/ HORÁRIO FLEXIVEL DE : FLEXIBLE ARBEITSZEIT FIN : TYÖAIKAJOUSTO/ JOUSTAVA TYÖAIKA SV : FLEXIBEL ARBETSTID IT : FLESSIBILITÀ DELL ORARIO DI LAVORO EN : FLEXIBILITY OF WORKING TIME/ WORKING HOURS Arbejdstidsordninger, som giver en række muligheder vedrørende antallet af arbejdstimer og tilrettelæggelse af vagter, skift eller arbejdsplaner for en dag, en uge, en måned eller et år ad gangen. 15

16 DA : FORÆLDREORLOV ES : PERMISO PARENTAL NL : OUDERSCHAPSVERLOF FR :CONGE PARENTAL EL : ΓΟΝΙΚΗ Α ΕΙΑ PT : LICENÇA PARENTAL DE : ELTERNURLAUB FIN : VANHEMPAINLOMA SV : FÖRÄLDRALEDIGHET IT : CONGEDO PARENTALE EN : PARENTAL LEAVE Enhver mandlig eller kvindelig arbejdstagers individuelle ret, som i princippet ikke kan overdrages, til orlov i forbindelse med et barns fødsel eller i forbindelse med adoption af et barn, for at den pågældende kan passe dette barn (Rådets direktiv 96/34/EF af 19. juni 1996, EFT L 145). DA : FORDELING AF LØNNET OG ULØNNET ARBEJDE MELLEM KØNNENE FR : REPARTITION DU TRAVAIL REMUNERE ET NON REMUNERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DE : GESCHLECHTSSPEZIFISCHE AUFTEILUNG VON BEZAHLTER UND UNBEZAHLTER ARBEIT IT : RIPARTIZIONE DI LAVORO RETRIBUITO E NON RETRIBUITO IN BASE AL SESSO Jf. Arbejdsdeling efter køn. ES : DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO REMUNERADO Y NO REMUNERADO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO EL : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΤΗΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ FIN : PALKALLISEN JA PALKATTOMAN TYÖN JAKAUTUMINEN SUKUPUOLEN MUKAAN EN : GENDER DISTRIBUTION OF PAID AND UNPAID WORK NL : VERDELING VAN BETAALDE EN ONBETAALDE ARBEID TUSSEN VROUWEN EN MANNEN PT : DIVISÃO/ REPARTIÇÃO DO TRABALHO REMUNERADO E NÃO REMUNERADO EM FUNÇÃO DO SEXO SV : KÖNSFÖRDELNING NÄR DET GÄLLER AVLÖNAT OCH OAVLÖNAT ARBETE DA : FORSKELLIGHED ES :DIVERSIDAD NL : DIVERSITEIT FR :DIVERSITE EL : ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ PT : DIVERSIDADE DE : UNTERSCHIEDLICHKEIT FIN : MONIMUOTOISUUS SV : MÅNGFALD IT :DIVERSITÀ EN : DIVERSITY Viften af værdier, holdninger, kulturelle perspektiver, overbevisning, etnisk baggrund, seksuel orientering, færdigheder, viden og livserfaring blandt de individer, som udgør en given gruppe af mennesker. DA : FORTRINSBEHANDLING ES : TRATO PREFERENTE NL : VOORKEURSBEHANDELING FR :TRAITEMENT PREFERENTIEL EL : ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ PT : TRATAMENTO PREFERENCIAL DE : BEVORZUGTE FIN : ERITYISKOHTELU SV : POSITIV SÄRBEHANDLING BEHANDLUNG IT : TRATTAMENTO PREFERENZIALE EN : PREFERENTIAL TREATMENT Behandling af enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner på en sådan måde, at disse kan opnå bedre goder, nemmere adgang, mere vidtrækkende rettigheder, større muligheder og højere status end andre enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner. Fortrinsbehandling kan anvendes positivt, nemlig når den indebærer gennemførelse af en positiv foranstaltning med henblik på at afskaffe diskriminerende praksis, eller negativt, nemlig når den sigter på at opretholde forskelle eller fordele for enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner i forhold til andre. 16

17 DA : FREKVENS AF IKKE ES : TASA DE INACTIVIDAD NL : INACTIEVEN ERHVERVSAKTIVE FR :TAUX D INACTIVITE EL : ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΕΡΓΩΝ PT : TAXA DE INACTIVIDADE DE : QUOTE DER NICHTERWERBSTÄTIGEN FIN : TYÖMARKKINOIDEN ULKOPUOLELLA OLEVIEN SV : ANDELEN UTANFÖR ARBETSKRAFTEN OSUUS IT : TASSO DI INATTIVITÀ EN : INACTIVITY RATE Den del af befolkningen, som ikke er registreret som erhvervsaktive eller arbejdsløse, udtrykt i procent af antallet af personer i den arbejdsdygtige alder (15-64 år). 17

18 G DA : GLASLOFT ES : TECHO DE CRISTAL NL : GLAZEN PLAFOND FR :PLAFOND DE VERRE EL : ΓΥΑΛΙΝΗ ΟΡΟΦΗ PT : TECTO DE VIDRO DE : GLÄSERNE DECKE FIN : LASIKATTO SV : GLASTAK IT : GLASS CEILING (SOFFITTO DI EN : GLASS CEILING CRISTALLO, SOFFITO DI VETRO) Den usynlige barriere, som dannes af et komplekst sæt strukturer i mandsdominerede organisationer, og som forhindrer kvinder i at få ledende stillinger. 18

19 H DA : HJEMMEARBEJDE ES : TRABAJO A DOMICILIO NL : THUISWERK FR :TRAVAIL A DOMICILE EL : ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ PT : TRABALHO NO DOMICÍLIO DE : HEIMARBEIT FIN : KOTONA TEHTÄVÄ TYÖ SV : ARBETE I HEMMET IT : LAVORO A DOMICILIO EN : HOMEWORK Arbejde, som mod vederlag udføres af en person i hans eller hendes hjem eller andetsteds, når dette ikke er arbejdsgiverens arbejdssted, og som resulterer i en varer eller en tjenesteydelse, der modsvarer arbejdsgiverens ønsker, uanset hvem der leverer udstyr, materialer eller andre rå- og hjælpestoffer (ILO-konvention nr. 177). DA : HORISONTAL KØNSOPDELING ES : SEGREGACIÓN HORIZONTAL NL : HORIZONTALE SEGREGATIE FR :SEGREGATION HORIZONTALE/ SECTORIELLE EL : ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ PT : SEGREGAÇÃO HORIZONTAL ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ DE : HORIZONTALE TRENNUNG FIN : HORISONTAALINEN ERIYTYMINEN SV : HORISONTELL SEGREGERING IT : SEGREGAZIONE ORIZZONTALE EN : HORIZONTAL SEGREGATION Koncentration af henholdsvis kvinder og mænd i særlige sektorer og erhverv (se Kønsbestemt arbejdsopdeling). DA : HUSTRUMISHANDLING/ HUSTRUVOLD FR : VIOLENCE CONJUGALE/ FEMMES BATTUES DE : MISSHANDLUNG VON FRAUEN / KÖRPERLICHE GEWALT GEGEN FRAUEN IT : VIOLENZE CONIUGALI NEI CONFRONTI DELLA MOGLIE ES : MALTRATO DE MUJERES EL : ΞΥΛΟ ΑΡΜΟΣ/ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ FIN : NAISIIN KOHDISTUVA VÄKIVALTA EN : WIFE BATTERING/BEATING Vold mod kvinder udøvet af disses partnere (se også Vold i hjemmet). NL : VROUWENMISHANDELING PT : VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES NA FAMILIA SV : HUSTRUMISSHANDEL 19

20 I DA : INDIVIDUALISERING AF RETTIGHEDER ES : INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS DERECHOS NL :INDIVIDUALISERING VAN RECHTEN FR :INDIVIDUALISATION DES DROITS EL : ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ PT : INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DIREITOS DE : INDIVIDUALISIERUNG DER ANSPRÜCHE / RECHTE FIN : OIKEUKSIEN YKSILÖLLISTÄMINEN SV : INDIVIDUALISERING AV RÄTTIGHETER IT : INDIVIDUALIZZAZIONE DEI DIRITTI EN : INDIVIDUALISATION OF RIGHTS Udformning af skatte- og socialsikringssystemer, hvor rettigheder tilfalder privatpersoner direkte (i modsætning til afledede rettigheder). DA : INDIVIDUELLE ES : DERECHOS NL :INDIVIDUELE RECHTEN RETTIGHEDER INDIVIDUALES FR :DROITS EL : ΑΤΟΜΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ PT : DIREITOS INDIVIDUAIS INDIVIDUELS/PROPRES DE : EIGENSTÄNDIGE ANSPRÜCHE / INDIVIDUELLE FIN : YKSILÖLLISET OIKEUDET SV : INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER RECHTE IT :DIRITTI INDIVIDUALI EN : INDIVIDUAL RIGHTS Rettigheder, som tilfalder privatpersoner direkte (i modsætning til afledede rettigheder). DA : INTEGRATION AF KØNSASPEKTET (MAINSTREAMING) ES : INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL CONJUNTO DE LAS POLÍTICAS/TRASVERSALIDAD EL : ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ FIN : VALTA- VIRTAISTAMINEN (MAINSTREAMING) NL : INTEGRATIE VAN DE GENDER DIMENSIE/ EMANCIPATIEASPECTEN IN HET BELEID PT : INTEGRAÇÃO DA PERSPECTIVA DE GÉNERO SV : INTEGRERING AV ETT JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV FR : INTEGRATION DE LA DIMENSION DE GENRE DE : GENDER MAINSTREAMING / EINBEZIEHUNG DER DIMENSION DER CHANCENGLEICHHEIT IN SÄMTLICHEN BEREICHEN DER POLITIK /QUERSCHNITTSAUFGABE FRAUEN UND GLEICHSTELLUNGSPOLITIK IT : MAINSTREAMING EN : GENDER (INTEGRAZIONE DELLA MAINSTREAMING DIMENSIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ) Systematisk hensyntagen til kvinders og mænds respektive forhold, prioriteter og behov i alle politikker med henblik på at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd samt en specifik påvirkning af alle generelle politikker og aktioner for at fremme ligestillingen, idet man i planlægningsfasen aktivt og synligt tager hensyn til, hvordan disse tiltag vil influere på henholdsvis kvinders og mænds vilkår i forbindelse med implementering, overvågning og evaluering af nævnte politikker og aktioner (Kommissionens meddelelse KOM(96) 67 endelig udg. af 21. februar 1996). 20

21 DA : INTEGRATION AF LIGESTILLING/ KØNSPERSPEKTIVET FR :INTEGRATION DE L EGALITE DES CHANCES/ PERSPECTIVE DE GENRE DE : EINBEZIEHUNG DER DIMENSION DER CHANCENGLEICHHEIT / DER GESCHLECHTSSPEZIFISCHEN PERSPEKTIVE IT : INTEGRAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ/ DELLA PROSPETTIVA DI GENERE Jf. Integrering af kønsaspektet i alle politikker og aktioner. ES : INTEGRACIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES/ PERSPECTIVA DE GÉNERO EL : ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ/ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ FIN : TASA- ARVOULOTTUVUUDEN / SUKUPUOLIULOTTUVUU DEN SISÄLLYTTÄMINEN EN : INTEGRATION OF EQUAL OPPORTUNITIES/ GENDER PERSPECTIVE NL : INTEGRATIE VAN GELIJKE KANSEN/ HET GENDER PERSPECTIEF IN HET BELEID PT : INTEGRAÇÃO DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES/ PERSPECTIVA DE GÉNERO SV : INTEGRERING AV LIKA MÖJLIGHETER/ JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV 21

22 J DA : JÆVN KØNSFORDELING FR :PARTICIPATION EQUILIBREE DES FEMMES ET DES HOMMES DE : AUSGEWOGENE MITWIRKUNG VON FRAUEN UND MÄNNERN IT :PARTECIPAZIONE EQUILIBRATA DI DONNE E ES :PARTICIPACIÓN EQUILIBRADA DE MUJERES Y HOMBRES EL : ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝ ΡΩΝ FIN : NAISTEN JA MIESTEN TASAPUOLINEN OSALLISTUMINEN EN : BALANCED PARTICIPATION OF WOMEN AND MEN NL : EVENWICHTIGE DEELNAME VAN MANNEN EN VROUWEN PT : PARTICIPAÇÃO EQUILIBRADA DE MULHERES E HOMENS SV : JÄMN FÖRDELNING MELLAN KVINNOR OCH MÄN UOMINI Deling af magten og de beslutningstagende poster (begge køn er repræsenteret med 40-60%) mellem kvinder og mænd på alle områder, hvilket er en væsentlig forudsætning for ligestilling mellem kvinder og mænd (Rådets henstilling 96/694/EF af 2. december 1996, EFT L 319). DA : JOBDELING ES : TRABAJO COMPARTIDO NL : DUOBAAN FR :EMPLOI PARTAGÉ EL : ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ PT : PARTILHA DO TRABALHO ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ DE : JOB-SHARING FIN : TYÖN JAKAMINEN SV : ARBETSDELNING IT : CONDIVISIONE DEL LAVORO EN : JOB SHARING Det, at et enkelt job samt de dermed forbundne indtægter og forpligtelser deles mellem to (den typiske situation) eller flere personer, som arbejder efter et nærmere aftalt mønster eller vagtskema. DA : JOB SEGREGERING FR :SEGREGATION PROFESSIONNELLE/ SEGREGATION DES EMPLOIS DE : AUFTEILUNG DER BERUFSFELDER IT :SEGREGAZIONE OCCUPAZIONALE ES : SEGREGACIÓN EN EL TRABAJO/ EN EL EMPLEO EL : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ FIN : TYÖMARKKINOIDEN ERIYTYMINEN EN : JOB SEGREGATION /EMPLOYMENT SEGREGATION NL : SEKSESEGREGATIE VAN DE ARBEIDSMARKT PT : SEGREGAÇÃO NO EMPREGO/TRABALHO SV : SEGREGERING PÅ ARBETSMARKNADEN Koncentration af henholdsvis kvinder og mænd inden for forskellige aktiviteter og erhverv samt på forskellige niveauer, som indebærer, at kvinderne har adgang til færre erhverv end mændene (horisontal kønsopdeling) og er henvist til lavere stillinger (vertikal kønsopdeling). 22

23 K DA : KØN ES : SEXO (EN SENTIDO NL : SEKSE BIOLÓGICO) FR : SEXE EL : ΦΥΛΟ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ) PT : SEXO DE : (BIOLOGISCHES) FIN : SUKUPUOLI (SEX) SV : KÖN GESCHLECHT IT : SESSO EN : SEX De biologiske karakteristika, der gør det muligt at opdele mennesker i han- og hunkønsvæsner. DA : KØN ES : GÉNERO/SEXO, NL : GENDER TOMADO EN SENTIDO SOCIOLÓGICO FR : GENRE/SEXE (RAPPORTS EL : ΦΥΛΟ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ) PT : GÉNERO SOCIAUX DE SEXE) DE : SOZIALES GESCHLECHT FIN : SUKUPUOLI (GENDER) SV : GENUS IT : GENERE EN : GENDER I sociologisk betydning et begreb, som vedrører de sociale - i modsætning til de biologiske - forskelle mellem kvinder og mænd, der er blevet indlært, er foranderlige og varierer meget såvel inden for de enkelte kulturer som de forskellige kulturer imellem. DA : KØNSBASERET VOLD FR : VIOLENCE LIEE AU GENRE/ SEXE DE : GESCHLECHTSBEZOGENE GEWALT IT : VIOLENZA CONNESSA AL SESSO ES : VIOLENCIA SEXISTA O SEXUAL EL :ΒΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ FIN : SUKUPUOLISTUNUT VÄKIVALTA EN : GENDER BASED VIOLENCE/ SEXUAL VIOLENCE NL : SEKSUEEL GEWELD PT : VIOLÊNCIA COM BASE NO SEXO/ VIOLÊNCIA SEXUAL SV : KÖNSRELATERAT VÅLD Enhver form for vold, der består i anvendelse eller trusler om anvendelse af fysisk eller psykisk magt, herunder voldtægt, hustrumishandling, seksuel chikane, incest og pædofili. DA : KØNSBETINGET LØNFORSKEL ES: DIFERENCIA DE RETRIBUCIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES EL : ΨΑΛΛΙ Α ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΥΟ ΦΥΛΩΝ FIN : SUKUPUOLTEN VÄLINEN PALKKAKUILU FR :ECART DE REMUNERATION ENTRE LES SEXES DE : GESCHLECHTSSPEZIFISCHES LOHNGEFÄLLE IT : DIVARIO RETRIBUTIVO FRA EN : GENDER PAY GAP I SESSI Kløften mellem kvinders og mænds gennemsnitslønninger. NL : ONGELIJKE BELONING VAN VROUWEN EN MANNEN PT : FOSSO SALARIAL ENTRE GÉNEROS SV : LÖNEKLYFTAN MELLAN KVINNOR OCH MÄN 23

24 DA : KØNSBLIND ES : INSENSIBLE A LAS NL : GENDERBLIND DIFERENCIAS DE GÉNERO FR : IGNORANT LA SPÉCIFICITÉ DE GENRE EL : ΑΓΝΟΩΝ (ΟΥΣΑ) ΤΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ PT : INSENSÍVEL À DIMENSÃO DE GÉNERO DE : FIN: SUKUPUOLISOKEA SV : KÖNSBLIND GLEICHSTELLUNGSINDIFFERENT IT : INSENSIBILE ALLA EN : GENDER BLIND SPECIFICITÀ DI GENERE Som undlader at tage hensyn til kønsdimensionen (i modsætning til kønsopmærksom eller kønsneutral). DA : KØNSDIMENSION ES : DIMENSIÓN DEL GÉNERO NL : GENDERDIMENSIE/ EMANCIPATIEASPECTEN FR : SPECIFICITE DE GENRE EL : ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ PT : DIMENSÃO DE GÉNERO DE : GESCHLECHTSSPEZIFISCHE DIMENSION FIN : SUKUPUOLIULOTTUVUUS SV : KÖNSASPEKT/ JÄMSTÄLLDHETSASPEKT IT : SPECIFICITÀ DI GENERE EN : GENDER DIMENSION De aspekter af ethvert spørgsmål, der er kønsrelaterede/vedrører forskellene på kvinders og mænds tilværelse. DA : KØNSDISKRIMINERING DIREKTE ES :DISCRIMINACIÓN DIRECTA (EN FUNCION DEL SEXO) EL : ΑΜΕΣΗ ΙΑΚΡΙΣΗ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ FIN : SUKUPUOLINEN SYRJINTÄ - SUORA FR : DISCRIMINATION SEXUELLE DIRECTE DE : DISKRIMINIERUNG, UNMITTELBARE (DIREKTE) IT :DISCRIMINAZIONE - DIRETTA EN : SEX DISCRIMINATION DIRECT Forfordeling af en person på grund af hans eller hendes køn. NL : SEKSEDISCRIMINATIE, DIRECTE- PT : DISCRIMINAÇÃO SEXUAL DIRECTA SV : KÖNSDISKRIMINERING DIREKT DA : KØNSDISKRIMINERING - INDIREKTE ES :DISCRIMINACIÓN INDIRECTA (EN FUNCION DEL SEXO) EL : ΕΜΜΕΣΗ ΙΑΚΡΙΣΗ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ FIN : SUKUPUOLI SYRJINTÄ - VÄLILLISEN NL : SEKSEDISCRIMINATIE, INDIRECTE- FR :DISCRIMINATION SEXUELLE PT : DISCRIMINAÇÃO INDIRECTE SEXUAL INDIRECTA DE : DISKRIMINIERUNG, SV : KÖNSDISKRIMINERING MITTELBARE (INDIREKTE) INDIREKT IT :DISCRIMINAZIONE - EN : SEX DISCRIMINATION INDIRETTA INDIRECT Det, at en tilsyneladende neutral lov, ordning, politik eller praksis i uforholdsmæssigt omfang forfordeler det ene køn, hvis ikke det pågældende tilfælde af forskelsbehandling kan begrundes med objektive faktorer (Rådets direktiv 76/207 af 9. februar 1976, EFT L 39). 24

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3099 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r i e t S o c i a l m i n i s t e r i e t Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse

Læs mere

HÅNDBOG. Håndbog om europæisk lovgivning om ikke-forskelsbehandling

HÅNDBOG. Håndbog om europæisk lovgivning om ikke-forskelsbehandling HÅNDBOG Håndbog om europæisk lovgivning om ikke-forskelsbehandling Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, 2010. Europarådet, 2010. Manuskriptet blev afsluttet i juli 2010. Gengivelse

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2015 COM(2015) 190 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Rapport om anvendelsen af Rådets direktiv

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Why is there such a large pay gap between women and men, despite of the existence of Equal Pay Act in Denmark?

Why is there such a large pay gap between women and men, despite of the existence of Equal Pay Act in Denmark? Kandidatafhandling Copenhagen Business School Cand.merc.(jur.) 12. december 2012 Hvorfor eksisterer der så stort et løngab mellem kvinder og mænd på trods af ligelønslovens Why is there such a large pay

Læs mere

Fordi mænd og kvinder har forskellige betingelser

Fordi mænd og kvinder har forskellige betingelser Fordi mænd og kvinder har forskellige betingelser En praktisk guide til mainstreaming i det politiske analysearbejde Kønsopdelte data + Analyse + Kønsperspektiv = Kønsanalyse MainstreaMingnetværket af

Læs mere

eurelect LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED VÆRKTØJER I GUIDE FOR GOD PRAKSIS December 2006 En rapport til EURELECTRIC, EPSU OG EMCEF

eurelect LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED VÆRKTØJER I GUIDE FOR GOD PRAKSIS December 2006 En rapport til EURELECTRIC, EPSU OG EMCEF EMCEF EL-FORBUNDET eurelect EPSU FSESP EGOD LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED VÆRKTØJER I GUIDE FOR GOD PRAKSIS December 2006 En rapport til EURELECTRIC, EPSU OG EMCEF Af Jane Pillinger, Dublin Hvad kan el-selskaber

Læs mere

eurelect LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED VÆRKTØJER I GUIDE FOR GOD PRAKSIS December 2006 En rapport til EURELECTRIC, EPSU OG EMCEF

eurelect LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED VÆRKTØJER I GUIDE FOR GOD PRAKSIS December 2006 En rapport til EURELECTRIC, EPSU OG EMCEF EMCEF EL-FORBUNDET eurelect EPSU FSESP EGOD LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED VÆRKTØJER I GUIDE FOR GOD PRAKSIS December 2006 En rapport til EURELECTRIC, EPSU OG EMCEF Af Jane Pillinger, Dublin Hvad kan el-selskaber

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

FN s konvention om rettigheder for personer med handicap og tillægsprotokol

FN s konvention om rettigheder for personer med handicap og tillægsprotokol FN s konvention om rettigheder for personer med handicap og tillægsprotokol 1 FN s konvention om rettigheder for personer med handicap Præambel De i denne konvention deltagende stater, som a) erindrer

Læs mere

RET TIL ET LIV UDEN VOLD

RET TIL ET LIV UDEN VOLD RET TIL ET LIV UDEN VOLD JURIDISK ANALYSE AF DANMARKS OPFYLDELSE AF EUROPARÅDETS KONVENTION TIL FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF VOLD MOD KVINDER OG VOLD I HJEMMET RET TIL ET LIV UDEN VOLD JURIDISK ANALYSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

De Forenede Nationer KONVENTION. om rettigheder for personer med handicap. Det Centrale Handicapråd

De Forenede Nationer KONVENTION. om rettigheder for personer med handicap. Det Centrale Handicapråd De Forenede Nationer KONVENTION om rettigheder for personer med handicap Det Centrale Handicapråd Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, Skt. Annæ Passage opg. F, 4. sal 1260 København K tlf.: 33 11 10

Læs mere

Løn som fortjent? Tine Aurvig Brøndum, Næstformand i LO

Løn som fortjent? Tine Aurvig Brøndum, Næstformand i LO Løn som fortjent? Man kan ikke se det, hvis man ikke lige ved det, men der er desværre stadig forskel på mænds og kvinders løn i dagens Danmark. Og det, selv om vi den 4. februar 2001 kan fejre 25 års

Læs mere

De Samvirkende Invalideorganisationer. Fra barriere til karriere. Handicappede i arbejde - erfaringer fra fem lande. Spanien.

De Samvirkende Invalideorganisationer. Fra barriere til karriere. Handicappede i arbejde - erfaringer fra fem lande. Spanien. De Samvirkende Invalideorganisationer Fra barriere til karriere Handicappede i arbejde - erfaringer fra fem lande Spanien December 2006 De Samvirkende Invalideorganisationer Fra barriere til karriere Handicappede

Læs mere

Samhørighed i lokalsamfundet: med særlig fokus på de muslimske samfund. Eksempler på lokale initiativer

Samhørighed i lokalsamfundet: med særlig fokus på de muslimske samfund. Eksempler på lokale initiativer Samhørighed i lokalsamfundet: med særlig fokus på de muslimske samfund Eksempler på lokale initiativer FRA 2008 Netværket af lokalsamfund LCN s målsætninger Hvem er vi? I LCN sidder Den Europæiske Unions

Læs mere

A R T I K E L S A M L I N G CEDAW. FNs Kvindekonvention. D a n s k K v i n d e s a m f u n d

A R T I K E L S A M L I N G CEDAW. FNs Kvindekonvention. D a n s k K v i n d e s a m f u n d D a n s k K v i n d e s a m f u n d A R T I K E L S A M L I N G CEDAW FNs Kvindekonvention a n s k K v i n d e s a m f u n d A R T I K E L S A M L I N G CEDAW FNs Kvindekonvention C E D A W K O N V E N

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 94/65 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Årsberetning om situationen vedrørende racisme og fremmedhad i EU-medlemsstaterne

Årsberetning om situationen vedrørende racisme og fremmedhad i EU-medlemsstaterne Årsberetning om situationen vedrørende racisme og fremmedhad i EU-medlemsstaterne EUMC 2006 SAMMENDRAG Forord til Årsberetning 2006 Denne årsberetning for 2005 er den første, der dækker et helt år siden

Læs mere

Bryd fastlåste kønsrollemønstre, giv talent en chance Værktøjskasse for SMV-rådgivere og personalechefer

Bryd fastlåste kønsrollemønstre, giv talent en chance Værktøjskasse for SMV-rådgivere og personalechefer Bryd fastlåste kønsrollemønstre, giv talent en chance Værktøjskasse for SMV-rådgivere og personalechefer Udarbejdet af ILO's Internationale Uddannelsescenter i samarbejde med Sammenslutningen af europæiske

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

De Forenede Nationer. Standardregler om. Lige muligheder. for handicappede

De Forenede Nationer. Standardregler om. Lige muligheder. for handicappede De Forenede Nationer Standardregler om Lige muligheder for handicappede De Forenede Nationer Standardregler om Lige muligheder for handicappede United Nations, New York, 1994 Socialministeriet, København,

Læs mere

Tværnational undersøgelse af unge intellektuelt handicappedes arbejdsindsættelse

Tværnational undersøgelse af unge intellektuelt handicappedes arbejdsindsættelse Tværnational undersøgelse af unge intellektuelt handicappedes arbejdsindsættelse TIME@Net Project N. 2014-1-IT03-KA205-1295 Transnational Network promoting Innovative Models in Education, Work Inclusion

Læs mere

INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011

INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011 INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011 FÆLLES STUDIE FORETAGET AF DE EUROPÆISKE SOCIALE PARTNERE (ARBEJDSMARKEDETS PARTER) IMPLEMENTERINGEN AF FLEXICURITY OG ARBEJDSMARKEDETS PARTERS ROLLE

Læs mere

MÅLBAR LIGESTILLING STATISTIK SOM VÆRKTØJ TIL FREMME AF KØNSLIGESTILLING I KOMMUNERNE

MÅLBAR LIGESTILLING STATISTIK SOM VÆRKTØJ TIL FREMME AF KØNSLIGESTILLING I KOMMUNERNE MÅLBAR LIGESTILLING STATISTIK SOM VÆRKTØJ TIL FREMME AF KØNSLIGESTILLING I KOMMUNERNE MÅLBAR LIGESTILLING Statistik som værktøj til fremme af kønsligestilling i kommunerne Ligebehandlingsafdelingen, Institut

Læs mere

Kære læser. God fornøjelse. Hansina Djurhuus, gæsteredaktør

Kære læser. God fornøjelse. Hansina Djurhuus, gæsteredaktør Lederskab: Afrikas kvinder er for alvor på vej ind i den politiske elite. Lønkommissionen: Det handler om retfærdighed. Myte: Kvinder er dårlige til at forhandle løn. Nummer 2. Årgang 126. April 2010 Den

Læs mere

FÆDRE OG BARSEL ANALYSE

FÆDRE OG BARSEL ANALYSE FÆDRE OG BARSEL ANALYSE FÆDRE OG BARSEL ANALYSE SEPTEMBER 2014 Kontakt: Ask Hesby Krogh ahk@humanrights.dk 2014 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Strandgade

Læs mere

Når Innovation er målet,

Når Innovation er målet, Notat November 2012 Ingeniørforeningen, IDAs udspil om mangfoldighed Når Innovation er målet, er mangfoldighed midlet I dette udspil ses på mangfoldighed som en strategi for at opnå innovation i virksomhederne.

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere