NYHEDSBREV JULI 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV JULI 2013"

Transkript

1 NYHEDSBREV JULI

2 PFA INVEST - NYHEDSBREV JULI 2013 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2013 Første halvår af 2013 har budt på en række ekstreme begivenheder både når det gælder pengepolitikken, de finansielle markeder og samspillet mellem dem. Det har i høj grad været medvirkende til, at aktiemarkederne i Japan og USA har givet de højeste afkast i første halvår Det dominerende investeringstema i andet halvår bliver den tiltagende divergerende pengepolitiske kurs blandt de toneangivende centralbanker. Fokus vil i særlig grad rette sig mod den ventede aftrapning af obligationskøb fra den amerikanske centralbank, Fed, men også mod de nye ekspansive signaler fra den europæiske og britiske centralbank. Samlet set vurderes det at betyde lavere afkast i porteføljerne end i Men en veltimet aftrapning af Feds obligationskøb ventes fortsat at give mere modvind til obligationer end aktier. TÆT SAMSPIL MELLEM PENGEPOLITIK OG DE FINANSIELLE MARKEDER Årets første seks måneder har stået i centralbankernes lys. De toneangivende centralbanker har interveneret på obligationsmarkedet i et omfang, som er uden fortilfælde i nyere tid. Den amerikanske centralbank, Fed, har siden efteråret 2012 købt obligationer for USD 85 mia. om måneden, og er i foråret blevet sekunderet af den japanske centralbank som annoncerede, at den fremover ville købe obligationer for et beløb svarende til USD 77 mia. på annonceringstidspunktet. Den massive likviditetstilførsel til de finansielle markeder har dels betydet høje afkast til investorer i særligt amerikanske og japanske aktier, dels har det været medvirkende til at dæmpe udsvingene på de finansielle markeder. Størst betydning for investorernes afkast i første halvår har været allokeringen mellem aktier og obligationer jf. afkastkommentar for afdelingen PFA Invest Balance nedenfor. Aktiemarkedet har generelt givet pæne positive afkast modsat obligationer, der har tabt terræn pga. rentestigningerne. Eksempelvis har amerikanske aktier givet det højeste merafkast (22%) i forhold til lange amerikanske obligationer i 25 år. Den seneste periode derimod har risikofyldte aktiver befundet sig i en korrektionsfase, som følge af nye toner fra den amerikanske centralbank. PENGEPOLITISK REGIMESKIFTE PÅ VEJ Første halvår var præget af cyklisk svaghed i de største økonomier. USA blev ramt af automatiske finanspolitiske stramninger, hvilket dog ikke havde nær så negative effekter som frygtet. En ekstrem lempelig pengepolitik har været en afgørende forudsætning for det svage opsving i verdensøkonomien. Som noget nyt har den amerikanske centralbank, Fed, nu bebudet, at man vil skrue ned for seddelpressen og neddrosle opkøbet af obligationer, såfremt økonomien fortsætter de gode takter, på trods af de fiskale modvinde i Euroland forventes at vride sig ud af recessionens klør i andet halvår, men fremgangen er skrøbeligt og en fornyet eskalation af gældskrisen er fortsat en reel fare. Hvor amerikansk økonomi vurderes at kunne modstå moderate rentestigninger som følge af Fed s nye signaler, risikerer samme scenario i eurozonen at forlænge recessionen i regionen yderligere. I de udviklede lande såsom USA, Japan og euroland peger pilen samlet set opad. Men det modsatte gør sig gældende for emerging markets lande som helhed og Kina i særdeleshed, hvor makroøkonomiske ubalancer forventes at lægge en dæmper på væksten over en længere tidshorisont. UDSIGTERNE FOR ANDET HALVÅR FORTSAT MEST FAVORABLE FOR AKTIER Det dominerende investeringstema i andet halvår bliver den kommende aftrapning af obligationskøb fra den amerikanske centralbank, og de nye ekspansive signaler fra den europæiske og britiske centralbank. Det globale opsving vil i andet halvår med andre ord stå i skyggen af et pengepolitisk regimeskifte i USA. Formår Fed at foretage en veltimet tilbagetrækning af centralbankens obligationskøb, vurderes det at generere mere modvind til obligationer end aktier i andet halvår, idet aftrapningen har sit udspring i en fundamental forbedret amerikansk økonomi, der er på vej ud af finanskrisen. Selvom vi har en forventning om generelt lavere afkast blandt de fleste aktivklasser i forhold til 2012, foretrækker vi på 3-6 måneders sigt fortsat aktier (moderat overvægt) frem for obligationer. 2

3 PERFORMANCE 2013 PFA Invest Korte Obligationer PFA Invest Lange Obligationer PFA Invest Kreditobligationer PFA Invest Danske Aktier PFA Invest Globale Aktier PFA Invest Højt Udbytte Aktier JUNI % -1.47% -3.75% -3.00% -2.13% -3.35% ÅR TIL DATO -0.18% -0.85% -1.52% 10.71% 11.52% 7.95% PFA Invest Balance -2.14% 5.01% AFKASTKOMMENTARER KORTE OBLIGATIONER MARKED OG AFKAST Den seneste periode har budt på rentestigninger, hvilket har betydet, at de helt korte statsrenter igen er positive, efter at have været negative det meste af foråret. Rentestigningerne er indtrådt i kølvandet på den amerikanske centralbank chef Ben Bernankes udmeldinger om, at pengepolitikken kan stå overfor mulige stramninger i løbet af efteråret. Rentemarkederne i Europa og Danmark er fulgt med udviklingen i USA, med stigende renter til følge, selvom de økonomiske indikatorer ikke ligefrem peger på vækst i Europa. De korte obligationers afkast blev således barberet ned til tæt på et nul-afkast målt på halvåret, hvilket dog var bedre end afdelingens benchmark. Det skyldes, at porteføljen primært var eksponeret mod realkreditobligationer, som performede bedre end tilsvarende statsrenter som følge af den højere merforrentning på realkreditobligationerne. Porteføljens varighed har ligget lidt over benchmark, men det har dog ikke haft væsentlig betydning for afkastet. LANGE OBLIGATIONER MARKED OG AFKAST Ovenpå en lang periode præget af rentefald indtrådte pæne rentestigninger på de 10-årige renter op mod halvårsslutningen. De 10-årige statsrenter kom kortvarigt under 1%, men lå ved halvårets afslutning igen oppe i niveauet 1,5%. Rentestigningen er indtrådt i forventning om stigende vækst og deraf følgende strammere pengepolitik fra især USA. I Europa er det dog svært at se klare tegn på en vending i økonomierne, men obligationsporteføljerne har været præget af envejsflow i udadgående retning, og rentestigningen har således været markant. De helt lange 30-årige renter har imidlertid ikke reageret i samme grad og rentekurven er derved blevet fladere. et på de lange obligationer kom i minus ved halvårsopgørelsen, mens afkastet dog var bedre end afdelingens tilsvarende benchmark. Den relative merperformance stammer fra en pæn overvægt i realkreditobligationer, som har performet bedre end tilsvarende statsobligationer. Porteføljen ligger varighedsmæssigt tæt på sit benchmark ultimo juni. KREDITOBLIGATIONER MARKED OG AFKAST Kreditobligationer havde en positiv start i årets andet kvartal, da momentum for risikofyldte aktiver og risk-on fortsatte som følge af vedvarende kvantitative lempelser fra de toneangivende centralbanker i USA, Europa og Japan. Den positive stemning blev medio maj afløst af uro og frygt blandt investorer for en gradvis afvikling af den amerikanske lempelige pengepolitik. Markedsreaktionen er således et resultat af tolkninger om en førtidig tilbagetrækning af centralbankens opkøbsprogram ud fra referater fra møderne i den amerikanske centralbank og centralbankschefen Bernankes udtalelser. Det betød, at selv positive takter, såsom forbedringer på arbejdsmarkedet i USA, gav anledning til negative markedsreaktioner. Udviklingen medførte ligeledes et fald i den ellers markante ny-udstedelsesaktivitet for kreditobligationer. I situationer med uro på kreditmarkedet er det i første omgang de likvide papirer, som sælger fra, hvilket har ramt kreditporteføljen i slutningen af perioden. Omvendt ser vi, at de fleste papirer i porteføljen kommer stærkt igen i juli, hvilket understeger, at nogle af markedsreaktionerne har været overgjorte. Udviklingen har medført, at det absolutte afkast for kreditobligationer blev 1,5% målt på halvåret, og porteføljen havde en marginal merperformance baseret på papirudvælgelse. 3

4 PERFORMANCE 2013 PFA Invest Korte Obligationer PFA Invest Lange Obligationer PFA Invest Kreditobligationer PFA Invest Danske Aktier PFA Invest Globale Aktier PFA Invest Højt Udbytte Aktier PFA Invest Balance JUNI % -1.47% -3.75% -3.00% -2.13% -3.35% -2.14% ÅR TIL DATO -0.18% -0.85% -1.52% 10.71% 11.52% 7.95% 5.01% DANSKE AKTIER MARKED OG AFKAST Det danske aktiemarked var i første halvår, i lighed med de globale aktiemarkeder, præget af den store mængde likviditet, der blev tilført fra de toneangivende centralbanker. På trods af afdæmpet økonomisk fremgang i Danmark, hvor der næppe vil være plads til mere end et moderat opsving, har aktiemarkedet leveret et godt afkast i første halvår af Medio maj holdt den amerikanske centralbankchef Ben Bernanke en tale, hvor der blev skabt frygt for et snarligt ophør af den lempelige pengepolitik. Det fik aktierne til at falde. Samtidig hældte den kinesiske centralbank malurt i bægeret, ved at slække på likviditeten til de kinesiske banker, hvilket ligeledes pressede aktierne. Porteføljen med danske aktier gav i første halvår et afkast på 10,7%. et var primært drevet af mellemstore selskaber, der samlet set steg 23%, mens de største 20 selskaber steg 7%. Blandt de mellemstore aktier, der steg mest, var Vestas +156%, Genmab +124% og Pandora +62%. De store aktier AP Møller, Novo Nordisk og Carlsberg havde en kursudvikling mellem -6% til +3%. GLOBALE AKTIER MARKED OG AFKAST De globale aktiemarkeder steg i 1. halvår med 9,9% (DKK) og fortsatte således stigningerne fra Der har dog været en vis korrektion i markederne de seneste par måneder, efter at chefen for den amerikanske centralbank, var ude at sige, at forbedrede nøgletal kan medføre en reduktion af centralbankernes obligationsopkøb, ligesom frygt for en likviditetsklemme i Kina fik de korte renter i Kina til at stige markant, med deraf følgende usikkerhed på aktiemarkederne. De største kursstigninger i halvåret var i Japan og USA, der steg med hhv. 18,2% (DKK) og 14,9% (DKK) mens de dårligste aktiemarkeder var Emerging Markets, der faldt med 8,3% (DKK). Bedste sektor i halvåret var medicinalindustrien, der steg med 17,6% (DKK) mens den dårligste sektor var råvarer, der faldt med 11,8% (DKK). Porteføljen med globale aktier gav i første halvår et afkast på 11,5%. De største bidragsydere var finans- og råvareaktierne. PFA INVEST HØJT UDBYTTE MARKED OG AFKAST Porteføljens strategi med fokus på stabilt cashflow og forudsigelige udbyttebetalinger har tiltalt investorerne i et marked, der har været præget at stor usikkerhed. Højt udbytte aktierne er blevet betragtet som en sikker havn i denne situation og har dermed givet et fornuftigt merafkast i første halvår Aktiemarkedet har været meget følsomt overfor udmeldinger fra verdens centralbanker omkring deres fremtidige vilje til fortsat at sikre et højt likviditetsniveau og dermed lave renter. Udviklingen i Kina for så vidt angår vækst og investeringer har fortsat stor betydning for forholdet mellem de konjunkturfølsomme og de mere stabile sektorer. Porteføljen er kommet godt fra start i 2013 med et afkast på 7,9%. På sektorniveau er merafkastet især skabt i Finans-, IT- og teleaktierne, hvor det er selskaber som DNB, Microsoft og Vodafone, der har bidraget positivt til afkastet. 4

5 PERFORMANCE 2013 PFA Invest Korte Obligationer PFA Invest Lange Obligationer PFA Invest Kreditobligationer PFA Invest Danske Aktier PFA Invest Globale Aktier PFA Invest Højt Udbytte Aktier PFA Invest Balance JUNI % -1.47% -3.75% -3.00% -2.13% -3.35% -2.14% ÅR TIL DATO -0.18% -0.85% -1.52% 10.71% 11.52% 7.95% 5.01% BALANCE MARKED OG AFKAST Risikofyldte aktiver fortsatte de positive takter i andet kvartal som følge af fortsat lempelig pengepolitik fra verdens centralbanker. Den positive stemning blev dog i midten af maj afløst af usikkerhed om, hvorvidt den amerikanske centralbank gradvist vil stramme pengepolitikken. Dette førte til rentestigninger i USA, og rentemarkederne i Europa og Danmark fulgte med til trods for, at de økonomiske indikatorer ikke ligefrem peger på vækst i Europa. Obligationsdelen i porteføljen har i perioden primært været eksponeret mod realkreditobligationer, der har outperformet tilsvarende statsrenter, hvilket har bidraget positivt til merafkastet. Det globale aktiemarked reagerede ligeledes negativt overfor udmeldinger fra den amerikanske centralbank, men har til trods for korrektionen leveret et afkast på 8% (DKK) i første halvår og dermed fortsat den positive tendens fra Porteføljens aktieeksponering er fokuseret på selskaber med stabilt cash flow, hvilket har bidraget positivt til merafkastet i første halvår. Porteføljen har ved halvåret opnået et afkast på 5,0%. Porteføljen har gennem det meste af perioden været overvægtet aktier og undervægtet traditionelle obligationer, hvilket har bidraget positivt til merafkastet. DISCLAIMER Dette materiale er udarbejdet af PFA Kapitalforvaltning alene til orientering. PFA kan have positioner og handle de i finansielle instrumenter, der er omtalt i materialet. Indholdet i denne præsentation er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge finansielle instrumenter eller foretage omlægninger eller lignende. Præsentationen erstatter ikke kundens eget skøn over, hvilke dispositioner, der skal foretages. Efter PFA's opfattelse er præsentationens informationer korrekte og retvisende, men påtager sig ikke ansvar for dens fuldkommenhed eller nøjagtighed. PFA påtager sig intet ansvar for dispositioner som måtte foretages på baggrund af præsentationen. Det historiske afkast er ikke en pålidelig indikator på fremtidige afkast. Alle rettigheder til den viste information tilhører PFA Kapitalforvaltning og enhver videredistribution eller gengivelse er ikke tilladt uden forudgående tilladelse. 5

6 Korte Obligationer Afdelingen investerer minimum 80% af formuen i korte danske statsog realkreditobligationer. Afdelingen investerer ikke i danske præmieobligationer og konvertible obligationer. Afdelingen kan investere mere end 35% af sin formue i obligationer udstedt eller garanteret af den danske stat. Afdelingen investerer hovedsagligt i børsnoterede obligationer (obligationer optaget til handel på et reguleret marked), men kan placere op til 10% af midlerne i unoterede obligationer. Den gennemsnitlige varighed for afdelingens obligationer skal til enhver tid være mellem 0 og 4 år. Værdiudvikling af kr DK Formue pr : DKK Estimeret ÅOP i år: 0,59, Korte Obligationer Risikoindikator Korte Obligationer -0,06-0,07-1,04-0,18-0,19 Benchmark % -0,05-0,01-0,80-0,37-0,37 2% Denmark 15/11/2014 DKK 10,56 4% Denmark 15/11/2015 DKK 7,57 Var% Realkredit Danmark 01/01/2038 DKK 6,20 4% Denmark 15/11/2019 DKK 5,67 2,5% Denmark 15/11/2016 DKK 4,91 3,5% BRFkredit 01/10/2044 DKK 4,50 3% BRFkredit 01/10/2034 DKK 4,46 2% Realkredit Danmark 01/01/2014 DKK 4,42 4% Nykredit Realkredit 01/10/2035 DKK 4,36 2% Nykredit Realkredit 01/01/2016 DKK 4,20 Formuefordeling pr Aktivfordeling % Obligationer 99,27 Andet 0,73 Top 5 valuta % Danske Krone 99,27 Andet 0,73 Top 5 restløbetid % 7- år 50, år 30, år 8, år 5,67 Andet 5,15

7 Lange Obligationer Afdelingen investerer minimum 80% af formuen i lange danske stats- og realkreditobligationer. Afdelingen investerer ikke i præmieobligationer og konvertible obligationer. Afdelingen kan investere mere end 35% af sin formue i obligationer udstedt eller garanteret af den danske stat. Afdelingen investerer hovedsagligt i børsnoterede obligationer (obligationer optaget til handel på et reguleret marked), men kan placere op til 10% af midlerne i unoterede obligationer. Den gennemsnitlige varighed for afdelingens obligationer skal til enhver tid være mellem 3 og 8 år. Værdiudvikling af kr DK Formue pr : DKK Estimeret ÅOP i år: 0,73, Lange Obligationer Risikoindikator Lange Obligationer -0,11-0,14-1,73-0,86-0,86 Benchmark % -0,12-0,09-1,56-0,87-0,87 Var% Realkredit Danmark 01/01/2038 DKK 7,93 3,5% BRFkredit 01/10/2044 DKK 7,24 4% Nordea Kredit 01/01/2038 DKK 6,57 4% Denmark 15/11/2019 DKK 6,26 4% Realkredit Danmark 01/10/2041 DKK 5,90 3% Nykredit Realkredit 01/10/2034 DKK 5,48 3,5% Nordea Kredit 01/10/2044 DKK 4,39 3% DLR Kredit 01/10/2034 DKK 4,23 4% Nykredit Realkredit 01/10/2035 DKK 4,20 Var% Realkredit Danmark 01/01/2038 DKK 3,99 Formuefordeling pr Aktivfordeling % Obligationer 99,6 Andet 0,40 Top 5 valuta % Danske Krone 99,6 Andet 0,40 Top 5 restløbetid % 7- år 73, år 11, år 9, år 6,26 Andet 0,40

8 Kreditobligationer Afdelingen investerer primært i kredit- og erhvervsobligationer udstedt af virksomheder i Nordamerika eller Europa. Der investeres samtidig i mindre omfang i obligationer udstedt af lande og virksomheder på de nye markeder, kaldet Emerging Markets. Der kan investeres i obligationer af enhver kreditværdighed og det tilstræbes, at afdelingen har en veldiversificeret portefølje på ca obligationer. Afdelingen investerer hovedsagligt i børsnoterede obligationer (obligationer optaget til handel på et reguleret marked). Værdiudvikling af kr DK Formue pr : DKK Estimeret ÅOP i år: 1,22 98, Kreditobligationer Risikoindikator Kreditobligationer 0,21 1,19-5,22-1,39-1,55 Benchmark % 0,26 1,23-4,59-1,43-1,59 Var% ArcelorMittal 15/10/2039 USD 2,10 6% Holcim US Finance 30/12/2019 USD 1,75 6,4% JPMorgan Chase 15/05/2038 USD 1,62 4,125% Caja de Ahorros y Monte de EUR 1,45 6% Odebrecht Finance 05/04/2023 USD 1,43 6,9% Kroger 15/04/2038 USD 1,28 6.5% Eaton Corp 01/06/2025 USD 1, % AIB Mortgage Bank 29/06/2017 EUR 1,23 var% Lafarge 16/12/2019 EUR 1,20 6,75% Noble Group 29/01/2020 USD 1,19 Formuefordeling pr Aktivfordeling % Obligationer 98,03 Andet 1,97 Top 5 valuta % US dollar 82,93 Euro 13,64 Danske Krone 1,46 Andet 1,97 Top 5 restløbetid % 7- år 45, år 32, år 11, år 6,86 Andet 3,79

9 Danske Aktier Afdelingen investerer minimum 80% af formuen i danske aktier optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller handles på et andet reguleret officielt marked i Danmark. Det tilstræbes, at afdelingen har en veldiversificeret portefølje på ca. 25 aktier. Afdelingen investerer hovedsagligt i børsnoterede aktier (aktier optaget til handel på et reguleret marked), men kan placere op til 10% af formuen i unoterede aktier. Investeringsfilosofien er baseret på aktieudvægelse og en aktiv porteføljesammensætning. Dette gøres på baggrund af både makroøkonomiske analyser og analyser af de enkelte selskaber. Værdiudvikling af kr DK Formue pr : DKK Estimeret ÅOP i år: 1,21, Danske Aktier Risikoindikator Danske Aktier -0,75 1,17-5,44 10,13 10,16 Benchmark % -0,69 1,28-5,83 11,73 11,73 Danske Bank Danmark 9,18 Carlsberg B Danmark 8,96 A.P. Møller - Mærsk A Danmark 8,57 Novo-Nordisk B Danmark 8,40 Coloplast B Danmark 4,78 Tryg Danmark 4,68 Chr. Hansen Danmark 4,67 DSV Danmark 4,50 TDC Danmark 4,48 GN Store Nord Danmark 3,99 Formuefordeling pr Aktivfordeling % Aktier 98,81 Andet 1,19 Top 5 lande % Danmark 90,3 England 2,55 Sverige 2,3 Norge 2,14 Andet 2,71 Top 5 sektor % Finans 26,5 Medicin & Su 22,05 Industri 20,72 Forbrugsgode 12,36 Andet 18,37

10 Globale Aktier Afdelingen investerer primært i globale aktier og det tilstræbes, at afdelingen har en veldiversificeret portefølje på mellem og 175 aktier. Minimum 80% af afdelingens formue investeres i aktier, der indgår i afdelingens benchmark. Afdelingen investerer hovedsagligt i børsnoterede aktier (aktier optaget til handel på et reguleret marked), men kan placere op til 10% af formuen i unoterede aktier. Afdelingen kan endvidere investere op til 10% af formuen i andre investeringsforeninger. Værdiudvikling af kr DK Formue pr : DKK Estimeret ÅOP i år: 1,43 111, Globale Aktier Risikoindikator Globale Aktier -0,31 1,99-4,68 12,54 11,38 Benchmark % -0,15 1,98-5,07 11,29 9,99 Berkshire Hathaway B USA 3,10 Mcdonald's USA 2,38 Qualcomm USA 2,37 Citigroup USA 2,29 Colgate-Palmolive USA 2,12 Exxon Mobil USA 2,11 Wells Fargo & Co. USA 2,10 Novo-Nordisk B Danmark 2,09 Philip Morris International USA 2,09 Home Depot USA 2,08 Formuefordeling pr Aktivfordeling % Aktier 97,94 Andet 2,06 Top 5 lande % USA 55,04 England 10,22 Japan 7,29 Frankrig 5,3 Andet 22,15 Top 5 sektor % Finans 18,48 Forbrugsgode 14,98 Teknologi 12,95 Forbrugerser 12,47 Andet 41,12

11 Højt Udbytte Aktier Afdelingen investerer primært i europæiske aktier, der har fokus på at udlodde højt udbytte. Det tilstræbes, at afdelingen har en veldiversificeret portefølje på mellem 25 og 75 aktier. Minimum 70% af afdelingens formue investeres i aktier, der indgår i afdelingens benchmark. Afdelingen investerer hovedsagligt i børsnoterede aktier (aktier optaget til handel på et reguleret marked), men kan placere op til 10% af formuen i unoterede aktier. Afdelingen kan endvidere investere op til 10% af formuen i andre investeringsforeninger. Værdiudvikling af kr. 20- DK Formue pr. DKK Estimeret ÅOP i år: 1,26 106, Højt Udbytte Aktier Risikoindikator Højt Udbytte Aktier -0,32 2,05-5,96 7,98 7,90 Benchmark % -0,49 1,69-7,29 3,93 3,61 Royal Dutch Shell A England 3,81 Nestle Schweiz 3,49 Vodafone Group England 3,37 HSBC England 3,36 Roche Schweiz 3,24 Novartis Schweiz 2,59 GlaxoSmithKline England 2,57 British American Tobacco England 2,43 Sampo A Finland 2,38 Sanofi Frankrig 2,37 Formuefordeling pr Aktivfordeling % Aktier 99,42 Andet 0,58 Top 5 lande % England 35,59 Schweiz 15,09 Frankrig 9,28 USA 7,61 Andet 32,43 Top 5 sektor % Finans 17,52 Forbrugsgode 15,27 Medicin & Su 11,75 Industri 11,53 Andet 43,93

12 Balance Afdelingen investerer minimum 50% af formuen i afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest. Afdelingen kan endvidere investere direkte eller indirekte (via andre investeringsforeninger) i kredit- og erhvervsobligationer og aktier. Afdelingen investerer hovedsagligt i børsnoterede værdipapirer (værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked), men kan placere op til 10% af midlerne i unoterede værdipapirer. Afdelingens formue skal almindeligvis være investeret i 50-80% obligationer og 20-50% aktier. Værdiudvikling af kr DK Formue pr : DKK Estimeret ÅOP i år: 1,14 105, Balance Risikoindikator Balance -0,13 0,97-3,75 4,99 4,80 Benchmark % -0,11 0,92-3,67 3,83 3,43 PFA Invest - Hojt Udbytte Aktier Danmark 15,65 PFA Invest Globale Aktier Danmark 15,15 PFA Invest Kreditobligationer Danmark 14,34 PFA Invest Lange Obligationer Danmark 13,99 PFA Invest Korte obligationer Danmark 13,91 PFA Invest Danske Aktier Danmark 10,89 Fugro Holland 1,07 4,125% Caja de Ahorros y Monte de EUR 0,93 6% Holcim US Finance 30/12/2019 USD 0,92 6,0425% Spar Nord Bank 28/11/2022 DKK 0,76

13 Kapitalforvalter PFA Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S Sundkrogsgade 4 2 København Ø Denmark Administrator PFA Portefølje Administration Sundkrogsgade 4 2 København Ø Denmark

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2013

NYHEDSBREV OKTOBER 2013 NYHEDSBREV OKTOBER 2013 PFA INVEST - NYHEDSBREV OKTOBER 2013 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2013 Trods udsigten til et politisk varmt efterår og solide kursstigninger i første halvår, fortsatte de positive takter

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD Puljenyt Nr. Februar tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Spar Nords Puljer - en langsigtet investering...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på - Pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL -, pct. - - - - - - - -,9 pct. -,9 pct. -,9 pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at der

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2016

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2016 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2016 MARKEDSKOMMENTAR Stærk dollar styrker afkastene Set med danske briller blev 2015 et år, hvor der var mulighed for pæne investeringsafkast, omend afkastene generelt var

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på de finansielle markeder

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: -6 måneders horisont 5. februar 214 Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier Redaktør: Chefstrateg Christian Mose

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback?

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? Nyhedsbrev Kbh. 2. okt. 2015 Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? De hårdt prøvede aktie-aktionærer verden over måtte konstatere yderligere fald i september måned, selvom om nøgletallene

Læs mere

BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield

BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield 1. kvartal 2015 BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield Brev til investorerne Kære investor US High Yield obligationer leverede (som univers) i første kvartal 2015 et afkast i DKK på 2,2 pct., hvilket

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Afkast Q4 2008 samt år til dato (efter omkostninger men før pensionsafkastskat) Danske Aktier Mixpulje Europæiske Aktier. 4. kvt.

Afkast Q4 2008 samt år til dato (efter omkostninger men før pensionsafkastskat) Danske Aktier Mixpulje Europæiske Aktier. 4. kvt. 4. kvartal 2008 2008 blev et år præget af krise Krisen i den finansielle sektor enorm Den finansielle sektor har været i store vanskeligheder over det meste af verden gennem det meste af 2008. Tabene i

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 20. september 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Den globale økonomi er igen blevet ramt af et finansielt chok, og det er nu usandsynligt, at

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - SEPTEMBER 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - SEPTEMBER 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - SEPTEMBER 2015 MARKEDSKOMMENTAR SEPTEMBER 2015 Frygten for kinesisk afmatning Udviklingen i Kinas økonomi og finansielle markeder har de seneste måneder tiltrukket sig fokus fra

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du investerer sammen med PFA I PFA Invest trækker du på den samme investeringsmotor,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt?

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? I starten af 201 var den gængse opfattelse, at kraftigere vækst og en amerikansk centralbank, der var på vej væk fra lempelser, ville give en tendens til stigende

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Støvsugning af obligationsmarkedet

Støvsugning af obligationsmarkedet Støvsugning af obligationsmarkedet Er ECB s opkøbsprogram og inflationsudviklingen indpriset i rentemarkedet? I hvert fald har renterne stabiliseret sig i den seneste måned. Stabiliseringen i olieprisen

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2015 MARKEDSKOMMENTAR Markedet Danske obligationer steg med 0,3% til 0,5% i november afhængig af, hvilken del af rentekurven der betragtes. Tendensen var generelt, at statsobligationer

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Overordnet udvikling i 1. kvartal 3 Afkast 1. kvartal 2016 og hele 2015 8 Benchmark Forklaring 12 1 Markedsudvikling i 1. kvartal Danske obligationer

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet!

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! Nyhedsbrev Kbh. 4. maj 2016 Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! April blev som marts en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af stigende

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Månedsrapport Maj 2016

Månedsrapport Maj 2016 Månedsrapport Maj 06 05 6 Månedsrapport Alle beregninger i snavn skode Indre værdi (%) Dato 05 04 03 Aktiebaserede afdelinger INDEX Europa Growth KL DK00097548 5,04 3,57 3.05.6 5,64 7,90 7,98 INDEX Europa

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2014

Markedskommentar Orientering Q3 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

Markedskommentar februar: Blød landing efter hård medfart!

Markedskommentar februar: Blød landing efter hård medfart! Nyhedsbrev Kbh. 2. mar. 2016 Markedskommentar februar: Blød landing efter hård medfart! Februar blev en urolig måned på aktiemarkederne. En vending i slutningen af måneden gjorde dog, at vores 3 afdelinger

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Puljenyt. Forventninger til 2003. Puljeresultaterne 2002. Nr. 1. Februar 2003. Afkast 2002

Puljenyt. Forventninger til 2003. Puljeresultaterne 2002. Nr. 1. Februar 2003. Afkast 2002 1 Puljenyt Nr. 1 Februar 23 Indhold Puljeresultaterne 22... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side Gruppe 2... side 6 Gruppe 3... side 7 Gruppe

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 9. juni 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Det globale opsving har slået rod Opsvinget i den globale økonomi slår rod og verdensøkonomien trækker nu på mange motorer både geografisk

Læs mere

Puljenyt 2. kvartal 2017

Puljenyt 2. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar Årets andet kvartal har budt på en fortsættelse af de allerede igangværende positive tendenser i europæisk økonomi. Samtidig er den politiske risiko i Europa blevet mindre efter

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2013

Markedskommentar Orientering Q3 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Årets 3. kvartal blev på mange måder en déjà vue oplevelse. Man følte umiddelbart, at man havde hørt det hele et par gange før: En genopblussen

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink Handels ERFA LMO Forår 2015 John Jensen og Hans Fink Dagsorden Hjælpepakke fra ECB og presset på den danske krone Opdatering på råvaremarkedet og gødning Korn, soja og rapsfrø El Ninõ Gødning Mælk og Svinemarkedet

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

2014 Outlook: Renterne kravler opad

2014 Outlook: Renterne kravler opad 2014 Outlook: Renterne kravler opad I 2014 vil de bedre vækstudsigter give en tendens til højere renter, men der vil være store geografiske forskelle, og de korte renter vil flytte sig mindst USA og UK

Læs mere