Funktioner og ligninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Funktioner og ligninger"

Transkript

1 Eleverne har både i Kolorit på mellemtrinnet og i Kolorit 7 matematik grundbog arbejdet med funktioner. I 7. klasse blev funktionsbegrebet defineret, og eleverne arbejdede med forskellige måder at beskrive sammenhænge på. De arbejdede også undersøgende med sammenhængen mellem forskriften for en ret linje og dens graf. Dette kapitel bygger videre på elevernes tidligere arbejde med tabeller, ligninger og grafer. Første del af kapitlet sætter fokus på lineære funktioner, herunder ligefrem proportionalitet, og eleverne introduceres for den generelle form, som forskriften for en lineær funktion kan skrives på. Eleverne arbejder således både med en algebraisk repræsentation af lineære funktioner og med en geometrisk repræsentation som grafer i koordinatsystemet. Anden del af kapitlet har fokus på ligninger. Det ligger i en naturlig forlængelse af kapitlets første del, idet vi har valgt en tilgang, hvor ligninger bliver et redskab til at løse praktiske og teoretiske problemer, bl.a. en problemstilling fra kapitlets første del. Eleverne har tidligere løst ligninger ved fx at gætte og prøve efter. Kapitlet introducerer ikke en bestemt metode til at løse ligninger. Eleverne skal arbejde med forskellige metoder til ligningsløsning samt med at undersøge forskellige regler for ligningsløsning. Det er vigtigt, at eleverne får mulighed for at arbejde med kapitlet med udgangspunkt i deres forhåndskendskab til bl.a. regneregler og variabelbegrebet. Repræsentations- og symbolbehandlingskompetencen er centrale i hele kapitlet, idet der arbejdes med forskellige repræsentationer for funktioner og ligninger, og eleverne anvender symboler i den algebraiske repræsentation. Det kræver modelleringskompetence at kunne oversætte kapitlets praktiske problemstillinger til funktioner, der kan beskrive de konkrete sammenhænge og til ligninger, der kan løses. Det kræver også modelleringskompetence at kunne se, hvad de matematiske beskrivelser og løsninger betyder for de praktiske problemstillinger. Eleverne får mulighed for at styrke deres tankegangskompetence, når de arbejder med centrale begreber i forbindelse med funktioner og generaliserer fra forskellige eksempler på lineære funktioner til den generelle form, funktionsforskriften kan skrives på. Eleverne anvender hjælpemiddelkompetencen, når de arbejder med funktioner i et funktionsprogram. I kapitlet arbejdes med følgende centrale faglige begreber: tabel ligning graf lineær funktion funktionsforskrift ligefrem proportionale funktioner stigningstal ligninger Huskeliste: Et funktionsprogram (til side 49) FUNKTIONER OG LIGNINGER 1

2 FRA FAGHÆFTET Kompetencer skelne mellem definitioner og sætninger, mellem enkelttilfælde og generaliseringer og anvende denne indsigt til at udforske og indgå i dialog om forskellige matematiske begrebers rækkevidde og begrænsning (tankegangskompetence) opstille, behandle, afkode, analysere og forholde sig kritisk til modeller, der gengiver træk fra virkeligheden, bl.a. ved hjælp af regneudtryk, tegning, diagrammer, ligninger, funktioner og formler (modelleringskompetence) afkode, bruge og vælge hensigtsmæssigt mellem forskellige repræsentationsformer og kunne se deres indbyrdes forbindelse (repræsentationskompetence) forstå og benytte variable og symboler, bl.a. når regler og sammenhænge skal vises, samt oversætte mellem dagligsprog og symbolsprog (symbolbehandlingskompetence) kende forskellige hjælpemidler, herunder it, og deres muligheder og begrænsninger, samt anvende dem hensigtsmæssigt, bl.a. til eksperimenterende udforskning af matematikkens sammenhænge, til beregninger og til præsentationer (hjælpemiddelkompetence) Matematiske emner I arbejdet med tal og algebra at kende de reelle tal og anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge regne med brøker, bl.a. i forbindelse med løsning af ligninger og algebraiske problemer anvende funktioner til at beskrive sammenhænge og forandringer arbejde med funktioner i forskellige repræsentationer løse ligninger og enkle ligningssystemer og ved inspektion løse enkle uligheder I arbejdet med geometri at arbejde med koordinatsystemet og forstå sammenhængen mellem tal og geometri Matematik i anvendelse: arbejde med problemstillinger vedrørende dagligdagen, bl.a. i forbindelse med privatøkonomi, bolig og transport anvende faglige redskaber og begreber, bl.a. procentberegninger, formler og funktioner som værktøj til løsning af praktiske problemstillinger Matematiske arbejdsmåder: deltage i udvikling af strategier og metoder med støtte i bl.a. it undersøge, systematisere og ræsonnere med henblik på at generalisere arbejde individuelt og sammen med andre om problemløsning i mundtligt og skriftligt arbejde FUNKTIONER OG LIGNINGER 2

3 Indhold og mål I dette kapitel skal I arbejde med funktioner og ligninger. Målet er, at I bruger funktioner til at beskrive forskellige sammenhænge. lærer, hvad der kendetegner lineære funktioner. bliver bedre til at bruge et funktionsprogram. bliver bedre til at bruge ligninger til at løse problemer. undersøger regler til at løse ligninger. FUNKTIONER OG LIGNINGER 3

4 FACIT Side 46 MUNDTLIG 1 y = 0,25x 2 Gram Kroner 50 32, , , , , , , , kr. y = 0,65x gram Hvis y-værdien antager en anden værdi end 0 for x = 0, kan y-værdien fx ikke blive dobbelt så stor, hvis x-værdien bliver dobbelt så stor. 4a 4b 4c 4d 4e 4f Ja. Nej. Ja, med mindre der er mængderabat. Ja, med mindre der er mængderabat. Nej. Nej. FUNKTIONER OG LIGNINGER 4

5 5 Side 47 MUNDTLIG 6 0,25 er et udtryk for, at 1 gram te koster 0,25 kr. 40 er et udtryk for, at prisen for en dåse er 40 kr. 7a 7b For x = 0 bliver y = 40. Grafen går derfor ikke igennem (0,0). Man kan også undersøge y-værdierne for to x-værdier, hvor den ene er dobbelt så stor som den anden. y-værdien bliver ikke dobbelt så stor. Fx 50 g te koster 52,50 kr. 100 g te koster 65,00 kr. Prisen bliver ikke dobbelt så stor, selv om der købes dobbelt så meget te. 7c Grafen skærer ikke y-aksen i (0,0). 8 Side 48 PROBLEM 1 Lisa skal arbejde 5 timer. 2 Lisa tjener 60 kr. i timen. Man kan fx sige 300:5. 3 kr y = 80x y = 60x timer FUNKTIONER OG LIGNINGER 5

6 4 Grafen, der viser sammenhængen mellem løn og antal arbejdstimer om søndagen er mere stejl end grafen, der viser sammenhængen mellem løn og antal arbejdstimer på hverdage og om lørdagen. Begge grafer er rette linjer, der går igennem (0,0). Begge rette linjer er grafer for ligefrem proportionale funktioner. 5 f(x) = 60x og f(x) = 80x 6 Fx: Når Lisa arbejder dobbelt så længe, får hun også dobbelt så meget i løn. Når Lisa arbejder tre gange så lang tid, får hun også tre gange så meget i løn osv. 7 Fx kan hun arbejde 6 timer fordelt på to søndage, 8 timer fordelt på to lørdage og 9 timer fordelt på tre hverdage. Side 49 PROBLEM 1 2 kr y = 125x y = 100x y = 80x Sammenhæng mellem løn og arbejdstimer timer FUNKTIONER OG LIGNINGER 6

7 kr. y = 80x y = 70x y = 60x kr a. y = 60x b. y = 75x c. y = 90x timer timer FUNKTIONER OG LIGNINGER 7

8 5 Det faste beløb har indflydelse på, hvor grafen skærer y-aksen. Hvis det faste beløb fx er 300 kr., skærer grafen y-aksen i (0,300). Hvis timelønnen er 60 kr. og det faste beløb 300 kr., er funktionsforskriften f(x) = 60x Hvis det faste beløb ændres, ændres det sidste led, 300, i funktonsforskriften. 6 Fx f(x) = 500, f(x) = De vandrette grafer kan fx være et udtryk for, at Lisa får en bestemt løn, fx 1000 kr., uanset hvor længe hun arbejder. 7 Hvis tallet foran x i funktionsforskriften er negativt, er grafen faldende. Det kan fx være en beskrivelse af, at man betaler en bestemt sum penge hver måned. 8 Hvis det sidste led i funktionsforskriften er negativt, har skæringspunktet med y- aksen en negativ y-værdi. Hvis tallet foran x samtidig er positivt, kan det være en beskrivelse af, at man har en gæld, man betaler af på hver måned, så gælden bliver mindre og mindre. Side 50 MUNDTLIG 1 Den blå graf. Grafen skærer y-aksen i (0,3). I tabellen kan man se, at y = 3, når x = 0. Tabellen viser også, at y-værdierne bliver større, når x-værdierne bliver større. Grafen for funktionen er derfor stigende. 2 Når man går 1 til højre parallelt med x-aksen, skal man gå 2 op parallelt med y- aksen for at komme til et nyt punkt på grafen. Det gælder, uanset hvor på grafen man starter. 3a Det er tallet foran x. 3b Når man går 1 til højre parallelt med x-aksen, skal man gå 2 op parallelt med y- aksen for at komme til et nyt punkt på grafen. 3c 4 Når x-værdien bliver 1 større, bliver y-værdien 2 større. x f(x) f(x) = -3x Når man ud fra et punkt på grafen går 1 til højre parallelt med x-aksen, skal man gå 3 ned parallelt med y-aksen for at komme til et nyt punkt på grafen. 6 Stigningstallet er -3. FUNKTIONER OG LIGNINGER 8

9 7 Fx 7a f(x) = 4x + 2, f(x) = 4x 5, f(x) = 4x b f(x) = 2x + 4, f(x) = 11x + 2, f(x) = 20x 14. 7c f(x) = 3, f(x) = -5, f(x) = d f(x) = -3x + 9, f(x) = -4x + 10, f(x) = -19x +1. Side 51 MUNDTLIG 8 Koordinatsystemet viser, at når man ud fra et punkt på grafen går 1 til højre parallelt med x-aksen, skal man gå a op (eller ned) parallelt med y-aksen for at komme til et nyt punkt på grafen. På den måde kan man aflæse stigningstallet. 9a 9b 9c 9d 10a 10b 10c 10d 10e Grafen er stigende. Grafen er faldende. Grafen er meget stejl. Grafen er ikke særlig stejl. Sort. Blå. Rød. Grøn. Lilla. 11 b har betydning for, hvor grafen skærer y-aksen. 12a Grafen skærer y-aksen i (0,0). 12b Grafen er vandret. 13 a. b. c. d FUNKTIONER OG LIGNINGER 9

10 14 a, b og d har funktionsforskrifter for lineære funktioner. c og e er ikke funktionsforskrifter for lineære funktioner. Man kan fx se det ved at tegne graferne for funktionerne, eller man kan se om funktionsforskriften passer på formen f(x) = ax + b. 15 En funktion er en sammenhæng, hvor der til enhver x-værdi findes netop én y- værdi. For x = 2 er der uendeligt mange y-værdier til x = 2. Det er derfor ikke grafen for en funktion Side 52 1 PROBLEM Antal forlystelser Samlet pris (entré + forlystelser) 0 85 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. FUNKTIONER OG LIGNINGER 10

11 2 og kr. 2. Uden turpas 3. Med turpas antal forlystelser Maria skal prøve mere end 5 forlystelser, før det kan betale sig for hende at købe et turpas i stedet for. Ved 5 forlystelser skal hun betale det samme. Side 53 FÆRDIGHED Facit står i grundbogen side 178 Side 54 1a PROBLEM Antal km Pris i kr FUNKTIONER OG LIGNINGER 11

12 1b Antal km Pris i kr a 3b kr. Prajer taxa på gaden (y = 12x + 24) Bestiller taxa (y = 12x + 37) Startgebyret kan aflæses ved grafens skæringspunkt med y-aksen. Det er skæringspunktets y-værdi. Startgebyret er det sidste tal i funktionsforskriften. km 4 23 km. FUNKTIONER OG LIGNINGER 12

13 kr. (32,379) (16,211) (7,117) km a 6b Startgebyret er ca. 43 kr. Det koster ca. 10,50 kr. pr. km. 7 Det koster ca. 305,50 kr. Side 55 FÆRDIGHED Facit står i grundbogen side 179 Side 56 MUNDTLIG FUNKTIONER OG LIGNINGER 13

14 1 Vi skal finde ud af, hvor stor x er, når y = 264. x er et udtryk for antal kilometer. Vi skal finde ud af, hvor mange km, vi kan køre for 264 kr. 2 Eksempel 1: På y-aksen kan vi aflæse antal kr. Vi kan finde 264 på y-aksen og derudfra gå parallelt med x-aksen, til vi kommer til et punkt på grafen. Ved at aflæse punktets x-værdi finder vi ud af, hvor langt man kan køre for 264 kr., da vi kan aflæse antal kr. på x-aksen. 3a x = 3 3b x = 4 3c x = 4 Eksempel 2: Den øverste bjælke repræsenterer 264 kr. Den nederste viser, hvad de 264 kr. består af. 24 kr. er til startgebyr, og resten af kronerne går til at betale for antal kørte km. Hver km koster 12 kr. Hvor mange gange kan 12 være der? Eksempel 3: Der er vist to tallinjer. Den øverste viser, at hele prisen for taxaturen er 264 kr. 24 kr. går til startgebyret. Der er 240 kr. tilbage til at betale for antal kørte km. Hvor mange gange kan vi springe 12 på tallinjen, så vi når til 240? Eksempel 4: Leddet, hvori x indgår, skjules med en finger, så spørgsmålet bliver, hvad vi skal lægge til 24 for at få 264? Det må være = 240. Tallet under fingeren skal altså være 240, dvs. 12x = 240. Hvilket tal skal vi da gange 12 med for at få 240? Side 57 MUNDTLIG 4 5a x = 3 5b x = 5 5c x = 3 5d x = 5 5e x = 1 5f x = 6 7 Fx 7a 4x + 2 = 5x 8. x + 5 = 2x 5. 7b 3 + 5x = 2x x = 10x 4. 7c x + 14 = 2x x = 3x 4. 7d 4x + 5 = 6 + 5x. 4 x = 5x Side 58 PROBLEM FUNKTIONER OG LIGNINGER 14

15 1a 10x = 250 1b 10x = 320 2a x = 25 2b x = 32 3a 3b 3c 250 km 375 km 500 km 4 5a 5b 20 km/l 15 km/l Side 59 FÆRDIGHED Facit står i grundbogen side 179 Side 60 MUNDTLIG kr. er det beløb, Oliver starter med. Hver måned lægger han 100 kr. i sparebøssen. x står for det antal gange, han skal lægge 100 kr. til side, og 1600 kr. er det beløb, han i alt vil ende med. 2 Værdien er regneudtrykkene på venstre og højre side af lighedstegnet er ens. Når der trækkes 400 fra på begge sider, er værdien på begge sider blevet 400 mindre. Regneudtrykkene på begge sider af lighedstegnet har derfor stadig samme værdi. 3 Ja, reglen gælder. x = 10 x = 30 x = 10 x = 10 x = 5 x = 8 4 Værdien er regneudtrykkene på venstre og højre side af lighedstegnet er ens. Når der divideres med 100 på begge sider, er værdien på begge sider blevet 100 gange mindre. Regneudtrykkene på begge sider af lighedstegnet har derfor stadig samme værdi. 5 Efter 12 måneder har Oliver 1600 kr. 6 Ja, reglen gælder. x = 7 FUNKTIONER OG LIGNINGER 15

16 x = 8 x = 8 x = 6 x = 4 x = 2 Side 61 MUNDTLIG 7 x repræsenterer Marks løn. Når Mark har sat halvdelen af lønnen i banken, har han halvdelen af lønnen tilbage, dvs. x. Han bruger 200 kr. til sin mobiltelefon og har derefter x 200 kr. tilbage. Han ønsker at have 800 tilbage, dvs. x 200 = Værdien er regneudtrykkene på venstre og højre side af lighedstegnet er ens. Når der lægges 200 til på begge sider, er værdien på begge sider blevet 200 større. Regneudtrykkene på begge sider af lighedstegnet har derfor stadig samme værdi. 9 Ja, reglen gælder. x = 18 x = 44 x = 20 x = 7 x = 3 x = 5 10 Værdien er regneudtrykkene på venstre og højre side af lighedstegnet er ens. Når der ganges med 2 på begge sider, er værdien på begge sider blevet 2 gange større. Regneudtrykkene på begge sider af lighedstegnet har derfor stadig samme værdi. 11 Det betyder, at han skal tjene 2000 kr. for at have 800 kr. tilbage, når halvdelen af lønnen er sat i banken, og 200 kr. bruges til mobiltelefonen. 12 Ja, reglen gælder. x = 40 x = 34 x = 30 x = 60 x = 25 x = 6 Side 62 FÆRDIGHED Facit står i grundbogen side FUNKTIONER OG LIGNINGER 16

17 Side 63 PROBLEM 1 x er prisen uden moms. 25 % =. Derfor er x = a x = 400 2b x = 250 2c x = 10 3a x = b x = c x = 40 Regel: Man kan gange med det samme tal på begge sider af lighedstegnet. 4a x + x = 1500 x = b x + x = 4250 x = c x + x = 375 x = 375 5a x = b x = c x = 300 Regler: Man kan gange med det samme tal på begge sider af lighedstegnet. Man kan dividere med det samme tal på begge sider af lighedstegnet. 6a x = 238 6b x = 399 7a x = 0,19 = 19 % 7b x = 0,14 = 14 % Regler: Man kan trække det samme tal fra på begge sider af lighedstegnet. Man kan dividere med det samme tal på begge sider af lighedstegnet. FUNKTIONER OG LIGNINGER 17

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler.

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler. Det første kapitel i grundbogen til Kolorit i 8. klasse handler om tal og regning. Kapitlet indledes med, at vores titalssystem som positionssystem sættes i en historisk sammenhæng. Gennem arbejdet med

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Eleverne skal lære at:

Eleverne skal lære at: PK: Årsplan 8.Ga. M, matematik Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32 uge 50 Tal og algebra Eleverne skal arbejde med at: kende de reelle tal og anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN FAG: matematik KLASSE:

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T 9 Gyldendal KOLORIT 9 GRUNDBOG 1. udgave 1. oplag 2010 2010 Gyldendal A/S, København Forlagsredaktion: Trine Juhler Vinther Omslag og grafik: Connie Thejll Jakobsen,

Læs mere

Årsplan for matematik i 3. klasse

Årsplan for matematik i 3. klasse www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for matematik i 3. klasse Mål Eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Algebra. Dennis Pipenbring, 10. februar 2012. matx.dk

Algebra. Dennis Pipenbring, 10. februar 2012. matx.dk matx.dk Algebra Dennis Pipenbring, 10. februar 2012 nøgleord andengradsligning, komplekse tal, ligningsløsning, ligningssystemer, nulreglen, reducering Indhold 1 Forord 4 2 Indledning 5 3 De grundlæggende

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Matematik - et grundlæggende kursus. Dennis Cordsen Pipenbring

Matematik - et grundlæggende kursus. Dennis Cordsen Pipenbring Matematik - et grundlæggende kursus Dennis Cordsen Pipenbring 22. april 2006 2 Indhold I Matematik C 9 1 Grundlæggende algebra 11 1.1 Sprog................................ 11 1.2 Tal.................................

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Kopiark til 9 af grundbogens kapitler

Kopiark til 9 af grundbogens kapitler Kopiark til 9 af grundbogens kapitler LÆRERVEJLEDNING KOPIARK # TAL OG ENHEDER Kopiark Metersystemet, omregning mellem enheder Metersystemet, omregning mellem enheder Gennemsnitsfart Gennemsnitsfart Gennemsnitsfart

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Ligning med + - / hvor x optræder 1 gang... 3 IT-programmer

Læs mere

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget:

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget: 9 klasse De naturfaglige fag: Matematik, Geografi, Biologi, Fysik/Kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

Mobiltelefoner og matematik

Mobiltelefoner og matematik Mobiltelefoner og matematik Forord og lærervejledning Mobiltelefonen er blevet et meget vigtigt kommunikationsredskab i de sidste år. Mange af skolens elever har i dag en mobiltelefon, som de ofte bruger.

Læs mere