ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024"

Transkript

1 Sag nr Dok nr ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR ESPELUNDEN, HOV BY, TEKNISK AFDELING JUNI 2006

2 Odder Kommune Lokalplan nr Lokalplan for et område til boligformål beliggende syd for Espelunden i Hov by. Udarbejdet af Odder Kommune, Teknisk Afdeling. Indholdsfortegnelse Bilag til lokalplanen Kort beskrivelse af lokalplanens indhold...a Lokalplanens forhold til anden planlægning...b Indledende miljøvurdering / Screening...C Lokalplanens bestemmelser 1. Lokalplanens formål Områdets afgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Udstykninger Vej-, sti- og parkeringsforhold Tekniske anlæg og forsyning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Grundejerforening Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Tilladelse fra andre myndigheder Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning...9 Kort nr. 1 Kort nr. 2 Eksisterende forhold Fremtidige forhold

3 Bilag til lokalplanen

4 A2 Bilag Lokalplan nr Kort beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanen omfatter et område på ca. 5,7 ha beliggende mellem Espelunden og Halling skov i Hov by. Området afgrænses mod nord af den offentlige sti syd for Espelunden, mod øst af et dige med levende hegn, mod syd og vest af skov og jordbrugsarealer. Lokalplanen er udarbejdet, da Byrådet gerne vil imødekomme den efterspørgsel, der er på attraktive større parcelhusgrunde i Hov by Lokalplanen deler området op i 3 delområder. Delområde I til boligformål, parcelhuse. Delområde II til boligformål, enten parcelhuse eller dobbelthuse og delområde III til grønt område. Det er tilladt at opføre træhuse i området. Træhuse i delområde I og II skal have karakter af beboelseshuse, opført efter traditionel dansk byggestil. Det vil sige som almindelige danske parceleller dobbelthuse. Træhuse, der fremtræder som svenske/norske bjælke-/blokhuse, som sommerhuse, kolonihavehuse eller med et andet for området fremmedartet udtryk kan ikke godkendes. Se side A4. Hvis boligdelen udelukkende anvendes til parcelhusbebyggelse, vil der kunne opføres i alt godt 30 boliger i delområde I og II. Ved dobbelthusbebyggelse i delområde II vil der kunne opføres ca. 40 boliger i delområde I og II i alt. Boligområderne vil blive vejbetjent fra nord gennem en eksisterende adgangsvej fra Espelunden. På næste side er det skitseret, hvordan området senere kan udbygges med mulige udbygningsområder mod vest. Ved hjælp af fotografier er det vist, hvordan området tager sig ud i dag.

5 A3 Bilag Lokalplan nr. 5024

6 A4 Bilag Lokalplan nr Hustyper, som ikke kan godkendes indenfor lokalplanområdet. Bjælkehus/blokhus Sommerhus Kolonihavehus Carporte Det er muligt at bygge carporte/garager nærmere skel end 2,5 m, når nedenstående højdegrænseplan overholdes. 3,5 m Skitse, som viser højdegrænseplanet ved byggeri af carporte/garager/ udhuse der opføres nærmere end 2,5 m fra naboskel (se lokalplanens punkt 7.6) 2,5 m Skel 2,5 m

7 A5 Bilag Lokalplan nr Terrænregulering Det er muligt at regulere terrænet op mod anden ejendom med jordskråning eller plantestensmur. Der må dog ikke reguleres på den første halve meter fra skel. Skitsen herunder viser hvordan terræn kan reguleres op mod anden ejendom. (se lokalplanens punkt 9.2) Fotostandpunkter for fotos, vist på næste side.

8 A6 Bilag Lokalplan nr Foto nr. 1: Lokalplanområdet set fra sydøst Foto nr. 2: Lokalplanområdet set fra nordvest

9 A7 Bilag Lokalplan nr Lokalplanområdet Espelunden Foto nr. 3: Sti mellem Espelunden og lokalplanområdet. Set fra øst mod vest. Foto nr. 4: Sti mellem Espelunden og lokalplanområdet. Set fra vest mod øst.

10 B1 Bilag Lokalplan nr Lokalplanens forhold til anden planlægning Landbrugsloven Der er landbrugspligt på matr. nr.1 ba, Gersdorffslund Hgd, Gosmer. Landbrugspligten forudsættes ophævet på matriklen efter bestemmelser i landbrugslovens 6 stk. 1, nr. 1. Ophævelsen sker i forbindelse med udstykning af området. Naturbeskyttelsesloven Hele lokalplanområdet er beliggende inden for Naturbeskyttelseslovens 300 m skovbyggelinie. Bebyggelse og lignende, der placeres inden for skovbyggelinien, kræver at amtet meddeler dispensation, eller at Skov- og Naturstyrelsen ophæver skovbyggelinien. Vedtager Byrådet denne lokalplan endeligt, så lokalplanområdet overføres til byzone, får Byrådet kompetencen til at dispensere fra skovbyggelinien. Med denne lokalplan søger Byrådet om ophævelse af skovbyggelinien inden for lokalplanområdet, det fremgår af lokalplanens afsnit Lokalplanområdet er beliggende inden for Hov byområde jf. kommuneplanen. Skov- og Naturstyrelsen har meddelt, at den er indstillet på at ophæve skovbyggelinjen indtil en afstand af 30 m fra skovkanten. Bebyggelse skal derfor placeres mindst 30 m fra skovkanten. Museumsloven Gennem delområde III løber et beplantet jorddige, som er omfattet af Museumslovens 29a. Anlæg af hovedstien a-b gå gennem diget. Når området overføres i byzone, så er diget ikke længere omfattet af museumsloven. Planloven Zonestatus Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Ved lokalplanens endelige vedtagelse overføres hele lokalplanområdet til byzone. Planloven Kystnærhedszone Med godt indbyggere er Hov kommunens næststørste by. I byen findes kommuneskole, efterskole, højskole, børneinstitutioner, ældrecenter, idrætshal og medborgerhus m.v. Der er trafikhavn og lystbådehavn. Via trafikhavnen er der forbindelse til Samsø og Tunø. I kommuneplanen er Hov udpeget til lokalcenter. Store dele af Hov by er beliggende i landzone. De skal ved lokalplanlægning overføres til byzone. Med nærværende lokalplan foreligger en særlig planlægningsmæssig begrundelse for kystnær lokalisering.

11 B2 Bilag Lokalplan nr Lokalplanområdet er beliggende i byområde 5.B.9 jf. kommuneplanen. Området er et naturligt byudviklingsområde for Hov. Byudvikling mod øst er også planlagt, men kræver en helhedsplan. Mod sydvest er byudvikling ikke muligt, da arealerne her er fredet. Ny bebyggelse inden for lokalplanområdet opføres som en fortsættelse af den eksisterende bebyggelse ved Espelunden. Den visuelle påvirkning af omgivelserne vil være minimal. Bygningshøjden i området må ikke overstige 8,5 m, og bygninger må ikke opføres med mere en 1 etage med udnyttelig tagetage. Den ny bebyggelse vil ikke fremstå særlig markant i kystlandskabet. Set fra øst vil den være gemt bag skoven, og fra syd vil den næppe kunne iagttages fra stranden. Regionplanen - støjhensyn ved arealudlæg Ved udlæg af arealer i kommune- og lokalplaner skal der sikres et tilfredsstillende støjniveau i støjfølsomme områder, jf. grænseværdier anført i Miljøstyrelsens vejledninger. Ved udlæg af arealer forstås planlægning af ny arealanvendelse. Støjfølsomme områder er først og fremmest boligområder og sommerhusområder med tilhørende udenomsarealer. Institutioner som skoler, børneinstitutioner m.m. er også omfattet. Lokalplanområdet ligger i landzone inden for byområde 5.B.9 jf. kommuneplanen. Området vil ved lokalplanens endelige vedtagelse blive overført til byzone. Støjniveauet fra eksisterende og planlagte veje må ikke overstige 55 db(a). For lokalplanområdet skal det sikres, at den støj, der påføres området ikke overstiger 55 db(a). Afstanden til amtsvejen Hovvej er mere end 200 m og der udlægges kun boligveje indenfor lokalplanområdet. Det vurderes derfor, at der ikke vil være mulighed for støjproblemer. Kommuneplanen Hovedparten af lokalplanområdet er beliggende i rammeområde 5.B.9. Lokalplanlægningen for området skal sikre: a. at områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tilhørende kollektive anlæg såsom børneinstitutioner og lignende offentlige formål, b. at bebyggelsesprocenten for området under ét ikke overstiger 35, c. at bebyggelsen ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage, og at bygningshøjden ikke overstiger 8,5 m over det omgivende terræn, d. at der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger ved Skolegades videreførelse og krydsning med skolestien til sikring af stiens trafikanter.

12 B3 Bilag Lokalplan nr Lokalplanen omfatter desuden et område, der ikke er medtaget i kommuneplanen. Derfor følges forslaget af et tillæg til kommuneplanen, hvori det resterende område lægges til rammeområde 5.B.9. Skoleforhold Ved lokalplanens udarbejdelse ligger området i Hov skoles distrikt. Hov Skole er en ensporet 6. klasses skole. Ved skolen er der pasningsordning. Gåafstand fra lokalplanområdet til skolen er under 1 km. Stiforbindelse til skolen. Stierne indenfor lokalplanområdet tilsluttes den eksisterende nord syd gående skolesti. Institutionsforhold I Hov gamle skole er der indrettet børnehave. Desuden findes der mulighed for dagpleje inden for skoledistriktet. Der er endvidere udlagt et areal til børneinstitution ved Møllemarken. Spildevandsplan Området er omfattet af spildevandsplanen for Odder Kommune. Varmeplan Området er omfattet af varmeplanen for Odder Kommune. Der er forbud mod etablering af elvarme. Lokalplanen indeholder bestemmelse om tilslutningspligt til Boulstrup Hov Kraftvarmeværk. Vandforsyningsplan Området er omfattet af Odder Kommunes vandforsyningsplan. I vandforsyningsplanen er området medtaget i Hov Vandforsyning A.m.b.A s område. Antenneforhold Ved tilslutning til fælles antenneanlæg, Odder Antenneforening. Vores fælles fremtid - Agenda 21, herunder tilgængelighed for alle Brundtlandkommissionen anbefaler i rapporten Vores fælles fremtid, at man ved handlinger tager skridt mod at skabe en bæredygtig udvikling. Et middel hertil er blandt andet Agenda 21, som er et handlingsprogram for det 21. århundrede. Grundelementerne heri er blandt andet at spare på ressourcerne, kredsløbstankegang og forebyggelse af forurening. Men også holdningsændringer i vores daglige levemåde er vigtig. Det gælder også håndhævelse af lovgivningens bestemmelser om tilgængelighed for alle.

13 B4 Bilag Lokalplan nr I lokalplanlægningen tages der ved arealdisponeringen m.m. initiativer til at skabe gode byområder med friarealer til forskellige formål. Byrådet har en målsætning om, at gøre Odder Kommune til en grøn kommune blandt andet ved at formindske energiforbruget. Målet gælder kommunens eget energiforbrug, men Byrådet vil herigennem gerne inspirere og motivere erhvervslivet samt private til at arbejde for samme målsætning. Bygninger kan placeres og udformes, så man udnytter solen som supplement til opvarmning uden brug af komplicerede anlæg. Sådan passiv solvarme kan reducere energiforbruget til opvarmning betydeligt. Såvel inde som ude kan der anvendes lavenergibelysning, og der kan anvendes hårde hvidevarer m.v., som har et lavt energiforbrug. Ikke kun varme og el, men også affald, vandforsyning og spildevandsrensning har betydning for den miljøbelastning, de enkelte bygninger medfører. Anvendelse af gode byggematerialer, der skaber sunde bygninger har generel betydning for sundhedstilstanden. Mange former for foranstaltninger kan indarbejdes i bygninger og deres omgivelser som et led i en bæredygtig udvikling. Teknisk Afdeling har udarbejdet en vejledning om Boliger og byøkologi - idéer og vejledning : I vejledningen informeres om en række af de grundlæggende miljøvenlige muligheder, som bygherren opfordres til at medtage i byggeri af sin bolig. Der gives også konkrete anvisninger, om boligens indretning, konstruktioner og materialer, om vand-, el- og varmeinstallationer og æstetisk kvalitet m.m. Vejledningen udleveres til alle interesserede ved henvendelse til Teknisk Afdeling. De fleste borgere, i det moderne samfund, kan næppe undgå at være med til at belaste miljøet. Ved at følge idéerne i vejledningen bringes udviklingen imidlertid nogle vigtige skridt i den rigtige retning mod et mere miljøvenligt og bæredygtigt samfund. Tilgængelighed Den fysiske tilgængelighed er en nødvendig forudsætning for deltagelse i sociale, kulturelle og erhvervsmæssige aktiviteter i samfundet. Det er vigtigt at sikre, at gældende regler bliver overholdt, så der ikke fortsat sker en tilgang af nyt ikke tilgængeligt byggeri og anlæg. Bygherre og rådgivere er forpligtet til at sikre, at alle byggelovgivningens krav om tilgængelighed for alle er opfyldt i det enkelte projekt. Forpligtelsen gælder også i ansøgninger om byggetilladelse og anmeldelser. Tilgængelighedskravene har samme juridiske gyldighed som f.eks. kravene til konstruktioner og brandsikkerhed. Det er derfor ulovligt at se bort fra dem i byggesagsbehandlingen. Lovgivningens krav er minimumskrav. Bygherre og rådgivere opfordres til at gå endnu videre, f.eks. ved at benytte Dansk Standard Formålet med tilgængelighedskravene i lovgivningen er at sikre, at ingen medborgere udelukkes fra at kunne færdes ved egen hjælp. Det gælder ude på de ubebyggede arealer og adgangsarea-

14 B5 Bilag Lokalplan nr lerne. Det gælder inde i bygninger mellem etager, rum og i rum m.m., og det gælder muligheden for at komme hurtigt ud af bygninger igen, flugtveje. Tilgænglighedskravene skal f.eks. overholdes ved opførelse og indretning af boliger, herunder enfamiliehuse, fælleshuse, helseklinikker, børneinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, hoteller. restaurationer, caféer, kontor- og administrationsbygninger, andre erhvervslokaler som værksteder, butikker m.fl. Kemiske bekæmpelsesmidler Et stigende antal fund af pesticider i grundvand og drikkevand er en trussel for vandforsyningerne og grundvandet. Af hensyn til grundvandsbeskyttelse vil Byrådet fraråde brug af kemiske bekæmpelsesmidler på udearealer i lokalplanområdet. Teknisk forsyning (Pligtige) Elforsyning: Vandforsyning: Odder Energi. Hov Vandforsyning A.m.b.A. Varmeforsyning: Boulstrup - Hov Kraftvarmeværk A.m.b.A. Kloakforsyning: Skal ske i henhold til gældende regler for afledning af spildevand inden for spildevandsplanens område efter aftale med Driftsafdelingen, Teknisk Afdeling Regnvand: Brandhaner: Afledes separat til offentligt afledningssystem. Odder Kommunes Beredskabsafdeling (Brandvæsen).

15 Bilag Lokalplan nr C Odder Kommune Teknisk Afdeling sag , dok Indledende miljøvurdering/screening af: Lokalplan nr for et område til boligformål syd for Espelunden, Hov by. Udført af: Teknisk Afdeling den Konklusion: Ved hjælp af omstående skema har Teknisk Afdeling gennemført en indledende miljøvurdering /screening af lokalplan nr På baggrund af resultatet har Byrådet vurderet, at det ikke er sandsynligt, at lokalplanen vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Miljøet forstået som den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem alle disse faktorer. Efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (L147, 3) er der derfor ikke foretaget en miljøvurdering af lokalplan nr Bemærkninger til screeningen: Inden for lokalplanområdet ligger et jorddige, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 18. Ifølge bilag 1 til loven er der ingen beskyttelseslinje omkring diger. Lokalplanen holder dog en afstand på 2 meter fra de nye skel til diget for at sikre diget mod beskadigelse. Dette anses for at være tilstrækkeligt. For at virkeliggøre lokalplanens udlæg af stien a b er det nødvendigt at gennembryde føromtalte dige to steder på en strækning af hver ca. 5 m. Århus Amt har kompetence til at give dispensation til dette. Gennembruddene anses ikke for at være en væsentlig påvirkning af miljøet.

16 Bilag Lokalplan nr Odder Kommune Teknisk Afdeling sag , dok C Lokalplanforslagets påvirkning positivt/negativt på nedennævnte miljøtemaer 1, sektorer 2 og fysisk planlægning 3: Ja Nej 1. Biologisk mangfoldighed Omfatter eller grænser planområdet op til habitatområde/eu beskyttelsesområde? Er der truede dyre- og/eller plantearter i planområdet eller grænser det op til et område? Ødelægges livsbetingelserne væsentligt for plante- og/eller dyrearter i området? 1. Jordbund Omfatter lokalplanen områder med jordforurening? 1. Vand Omfatter planområdet vandværkers indvindingsopland, arealer med under 300 m til drikkevandsboring eller arealer med særlige drikkevandsinteresser udpeget af amtet? Lægger lokalplanen op til nye udledninger af regn- og spildevand til vandløb og søer? 2. Landbrug Planlægges der nye boligområder nærmere 300 m fra større svineproduktion eller minkfarm. Planlægges der større svineproduktion eller minkfarm nærmere 300 m fra boligområder? 2. Skovbrug Nedlægges der skovarealer/planlæggers der skovrejsning? 2. Industri Ligger erhvervsarealet uhensigtsmæssigt i forhold til bolig- og naturområder? 2. Transport og trafik Medfører lokalplanen en væsentlig stigning af den gennemkørende eller tunge trafik i byområder? Mindskes udbudet af kollektivtransport? F.eks. ved nedlæggelse af stoppesteder/stationer eller ruter m.m.? Medfører lokalplanen større risiko for trafiksikkerheden? 3. Fysisk planlægning Grøn struktur Påvirker lokalplanen den grønne struktur samt brugen af denne negativt? Beliggenhed i byen Kan lokalplanen have en uhensigtsmæssig virkning på bymiljøet? Kulturhistoriske værdier Kan lokalplanen have en uhensigtsmæssig indvirkning på kulturhistoriske værdier? Naboforhold Vil lokalplanen medføre gener for naboområder? F.eks. lugt, støj og visuelt miljø? Bygninger og tekniske anlæg vindmøller, master Påvirker lokalplanen kig til fortidsminde/bygning (kirke)/bydel?

17 Bilag Lokalplan nr C Kortbilag til indledende miljøvurdering af Lokalplan nr Området, indrammet af den røde stiplede linje, er det område, der er omfattet af miljøvurderingen.

18

19 Lokalplanens bestemmelser

20 1 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr Lokalplanens bestemmelser Lokalplan for et område til boligformål beliggende syd for Espelunden i Hov By. I henhold til lov om planlægning (lov nr. 763 af ) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område. 1. Lokalplanens formål Lokalplanens formål er: at at at at at at at sikre områdets anvendelse til boligformål sikre udlæg af veje, stier, fælles friarealer, fastlægge vejadgangen til områderne, sikre, at bilister, cyklister og fodgængere kan færdes trygt i området, sikre der oprettes en grundejerforening i området, overføre området fra landzone til byzone. tilskynde til: at der opføres resourcebesparende bebyggelse med økologiske hensyn inden for energi og miljø (se redegørelsens afsnit om Vor fælles fremtid - Agenda 21). 2. Områdets afgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kort nr. 1 og omfatter del af matr. nr. 1 ba, Gersdorffslund hgd., Gosmer samt del af matr. nr. 5 fø, Halling by, Halling, samt alle parceller, der efter den udstykkes/sammenlægges/arealoverføres fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanens område opdeles i delområderne I, II, III og IV som vist på kort nr Med Byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres det under pkt. 2.1 nævnte område fra landzone til byzone. Hele lokalplanområdet vil herefter være i byzone. Landbrugspligten skal ophæves af Direktoratet for Fødevare og Erhverv, Arealkontoret.

21 2 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr Områdets anvendelse Delområde I 3.1 Området må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af åben-lav bebyggelse, parcelhuse. På hver ejendom må kun opføres og registreres én bolig. Delområde II 3.2 Området må kun anvendes til boligformål. Det er tilladt at opføre dobbelthuse på grundene, såfremt det samlede delområde anvendes til dobbelthuse, se pkt. 7.8 og 7.9. Såfremt grundene udstykkes til parcelhuse, må der kun opføres, indrettes og registreres 1 bolig på hver ejendom. Delområde III 3.3 Området må kun anvendes til offentligt fri- og opholdsareal, stier beplantning og lignende. Delområde IV 3.4 Området må kun anvendes til fælles fri- og opholdsareal, stier, beplantning og lignende. Delområde I og II 3.5 Odder Kommune kan tillade, at der på den enkelte ejendom drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder (revisor, arkitekt, frisør og lignende liberalt erhverv) under forudsætning af: at virksomheden drives af den, der beboer den pågældende ejendom, at ejendommen ikke ved skiltning eller lignende ændrer karakter af beboelsesejendom og områdets karakter af boligområde ikke brydes, at virksomheden ikke medfører ulemper for de omkringboende, at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom og de udlagte parkeringsarealer. Ejendommen må herudover ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed. Fællesbestemmelser for Delområde I, II og III. 3.6 Indenfor lokalplanområdet kan der opføres de nødvendige transformerstationer, containerhuse og lignende mindre bygninger til områdets drift og forsyning. Udseende og placering skal godkendes af Odder Kommune.

22 3 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr Udstykninger 4.1 Odder Kommune skal godkende udstykning (arealoverførsel/sammenlægning). Udstykning skal i princippet ske med en opdeling i parceller som vist på kort nr Yderligere udstykning kan kun ske med Odder Kommunes tilladelse. 4.3 I delområde I og II må ingen grund udstykkes med en mindre størrelse end 800 m 2 og højst m 2 til åben-lav boligbebyggelse, parcelhuse og en mindre størrelse end 400 m 2 til tæt-lav boligbebyggelse, dobbelthuse eller lignende. De anførte grundstørrelser er excl. udlagte vejarealer. 4.4 Delområde III og IV må ikke udstykkes yderligere. 5. Vej-, sti og parkeringsforhold 5.1 Veje og stier Der udlægges areal til nye veje med en beliggenhed som vist på kort 2. Vejene udlægges med en bredde på mindst 10 meter. 5.2 Der udlægges areal til følgende nye stier med en beliggenhed som vist på kort 2: Stien a b i en bredde af mindst 5 m. Øvrige stier i en bredde af mindst 3 m. 5.3 Ved sti- og vejtilslutninger skal hjørnerne af de tilstødende ejendomme afskæres som vist på kort Parkering I delområde I og II skal der, ved opførelse af åben og lav boligbebyggelse eller dobbelthuse, udlægges areal til parkering på den enkelte ejendom svarende til mindst 2 parkeringspladser pr. bolig. 5.5 Lastvogns- og busparkering og parkering for lignende større køretøjer, og campingvogne må ikke indrettes eller finde sted inden for områderne. Campingvogne kan dog parkeres på de enkelte parcelhusgrunde i delområde I og II ved parcelhusudstykning. Campingvogne må ikke optage parkeringspladser nævnt i pkt Tekniske anlæg og forsyning 6.1 Elledninger, herunder til vejbelysning må alene udføres som jordkabler.

23 4 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr Regnvandsanlæg til toiletskyl, vanding, nedsivning m.v. kan etableres af økologiske og resursemæssige hensyn. 6.3 Udvendige antenner herunder parabolantenner må kun opsættes, hvis Odder Antenneforening ikke kan levere den ønskede kanal. Parabolantenner kan placeres på terræn og på bygninger. På terræn må højde ikke overstige 1,5 m. På bygninger må parabolantenner ikke placeres på tagfladen. 6.4 Udvendige antenner til sending af radiokommunikation godkendt af Telestyrelsen og folk med teleinspektionens amatørradiosendetilladelse, må ikke opsættes uden Odder Kommunes tilladelse. 7. Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Delområde I og II Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Bygninger må højst opføres med 1 etager med udnyttet tagetage. 7.3 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over et for grunden fastsat eller i forbindelse med byggetilladelsen godkendt niveauplan, jf. pkt Bygningers sokkelhøjde (afstanden mellem terræn og gulv) må maksimalt være 1,00 m. 7.5 Beboelsesbygninger skal placeres mindst 2,5 m fra alle skel (vej-, sti-, naboskel). Dobbelthuse må opføres i skel, hvor sammenbygning sker, i princippet som vist på kort Det tillades, at carporte/garager/udhuse opføres nærmere skel end 2,5 m, når bygningshøjden ikke overskrider højdegrænseplanet (jfr. Bilag A). 7.7 På beboelsesbygninger skal tagenes vinkel med det vandrette plan være mellem 20 og 45 grader. Andre bygninger som udhuse, skure, carporte og lignende kan udføres med anden taghældning. 7.8 Bebyggelse skal placeres i en afstand af mindst 30 meter fra skovkanten. Delområde II 7.9 Ved opførelse af boligbebyggelse som dobbelthuse må bebyggelsesprocenten for den enkelte grund ikke overstige Hvis der opføres dobbelthuse i delområdet, skal hele delområdet bebygges med dobbelthuse.

24 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Byggeansøgning skal ledsages af en beskrivelse af bygningers ydre fremtræden, herunder redegørelse for materiale- og farvevalg. Bebyggelsens ydre fremtræden som helhed skal godkendes af Odder Kommune. (Se tegninger i bilag A) Tage på beboelsesbygninger, incl. integrerede vognporte, udhuse og lignende, skal dækkes med tagsten/tagplader af tegl, beton, skifer, tagpap eller fibercement, 2 fods plader B7, i farver som i hvert enkelt tilfælde skal godkendes af Odder Kommune.Herudover kan tage på mindre bygningsdele som karnapper, kviste og lignende dækkes med zink-, kobber- eller stålplader, når det indgår i en samlet arkitektonisk løsning. 8.3 Blanke og reflekterende materialer må ikke anvendes, herunder glaserede tagsten/tagplader. 8.4 Til ydervægge og tagflader på øvrige bygninger må ikke anvendes materialer og farver, som efter Odder Kommunes skøn virker skæmmende. 8.5 Byggeansøgning skal ledsages af en beskrivelse af bygningers ydre fremtræden, herunder redegørelse for materiale- og farvevalg. 8.6 Odder Kommune kan godkende, at bestemmelserne om bebyggelsens ydre fremtræden fraviges, hvor det er nødvendigt for at forsyne bygninger med vedvarende energi. De anlægsdele, der anbringes udvendigt på bygninger, skal indgå som en del af tagfladen eller en del af bygningers ydervægge. 8.7 Skiltning, reklamering, herunder reklameflagning må kun ske med Odder Kommunes godkendelse i hvert enkelt tilfælde. I den forbindelse henvises til Odder Kommunes vejledning om skilte og facader fra juni Ubebyggede arealer 9.1 Belysning af boligveje, stier, parkeringsarealer, vendepladser m.m. må kun udføres som parkbelysning med en lyspunkthøjde på højst 4,5 m. Lyskilden skal afskærmes, så lyset ikke kastes over lyskildens horisontale niveau 9.2 Terrænreguleringer på mere end +/- 0.5 m i forhold til det naturlige terræn må kun foretages med Odder Kommunes tilladelse. Se bilag A. 9.3 Ved ansøgning om byggetilladelse/anmeldelse af byggeri skal ansøgningen vedlægges situationsplaner. Situationsplanerne skal vise de eksisterende og de fremtidige terrænkoter på grunden samt de relevante koter på byggeriet. 9.4 Udendørs oplag af materialer, herunder både og uindregistrerede campingvogne, må ikke finde sted, dog undtaget eventuelle komposteringsanlæg. Oplag af mindre både på parcellerne er dog undtaget, når max. højden ikke overstiger 2 m over terræn ekskl. evt. overbygning.

25 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr Hegn i skel må kun etableres som levende hegn 1. I skel mod vej A - B kan etableres fast hegn. I øvrige skel er det tilladt at supplere det levende hegn med et trådhegn i maximalt 1,2 m s højde. 9.6 De på kort 2 med særlig signatur viste fælles friarealer må ikke udstykkes til bebyggelse, men udlægges som fælles opholdsarealer for bebyggelsen i delområde I og II. I områderne kan opføres legeredskaber som sandkasse, gyngestativ og lignende. 10. Grundejerforening 10.1 Delområde I og II Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for alle ejere af ejendomme indenfor området Grundejerforeningen skal oprettes senest når 25% af grundene er solgt, eller når Byrådet kræver det Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de i afsnit 5 nævnte veje og stier, samt drift og vedligeholdelse af de i afsnit 9 nævnte fælles opholdsarealer. Desuden skal foreningen stå for etablering af eventuelle nye anlæg (legehus, beplantning, sandkasser, bænke m.m.) Grundejerforeningen/grundejerne skal bekoste den fremtidige vedligeholdelse af boligvejene efter vejlovgivningens bestemmelser Grundejerforeningen/grundejerne skal i øvrigt udføre de opgaver, som efter lovgivningen henlægges til foreningen Grundejerforeningen er berettiget ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen og administrationen af foreningens opgaver, samt til at opkræve fornøden sikkerhed herfor Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på de i afsnit 5 og 9 nævnte veje og stier og fælles opholdsarealer På begæring herom er grundejerforeningen pligtig til at lade sig optage i den grundejerforening der dækker naboområdet omfattet af lokalplan nr Grundejerforeningens vedtægter må ikke være i strid med lokalplanens bestemmelser. 11. Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 1 Hegn etableres efter aftale med ejeren af naboejendommen jf. hegnslovens bestemmelser.

26 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før de i afsnit 5 nævnte stier og parkeringspladser og de i afsnit 9 nævnte fælles ophold/friarealer er anlagt Ny bebyggelse skal tilsluttes Boulstrup-Hov Kraftvarmeværk. Bebyggelsen må ikke tages i brug, før tilslutningen har fundet sted. 12. Tilladelse fra andre myndigheder Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået dispensation hertil fra: Direktoratet for Fødevarer/Erhverv, Arealkontoret til inddragelse af jordbrugsarealer til ikke jordbrugsmæssig anvendelse efter landbrugslovens bestemmelser. Ophævelse sker i forbindelse med godkendelse af udstykning. Skov- og Naturstyrelsen til ophævelse af Naturbeskyttelseslovens 300 m skovbyggelinie inden for lokalplanområdet. Tilsagn om ophævelse indtil 30 m. fra skovbrynet. 13. Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger. Lov om Planlægning Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge lov om planlægning 18 kun udstykkes bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planen Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg med videre, der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen. 2 Hvis anlæg af parkeringspladser, grønne anlæg m.m. ikke hensigtsmæssigt kan færdiggøres, før ibrugtagning af ny bebyggelse, vil der efter en konkret vurdering være mulighed for at give dispensation fra bestemmelserne, dog kun mod sikkerhedsstillelse for anlæg og færdiggørelse af ovennævnte anlæg og arealer indenfor en rimelig tid.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1081 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SNÆRILDVEJ I ODDER BY.

LOKALPLAN NR. 1081 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SNÆRILDVEJ I ODDER BY. Mål ca. 1 : 8.000 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1081 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SNÆRILDVEJ I ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1081 Lokalplan for et område til boligformål ved Snærildvej og Røddalsminde

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL KOMMUNE NR. 3016 BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR 3016 Lokalplan for et areal til boligformål. beliggende ved Blommevænget

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1085

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1085 Doknr.492026 sagnr. 448070 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1085 FOR ET OMRÅDE TIL ØKOLOGISK BESØGSHAVE, VANDREHJEM M.M. VED RØRTHVEJ I ODDER BY 13.09.2004. Dette hæfte er et forslag til lokalplan for et område

Læs mere

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3014 FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE Odder Kommune Lokalplan nr. 3014 Lokalplan for et område til offentlige formål ved Kystvejen i Rude. Udarbejdet

Læs mere

1 : lo.od0 KOMMUNE NR. 5017 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS VED SPØTTRUP STRANDVEJ VED HOV

1 : lo.od0 KOMMUNE NR. 5017 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS VED SPØTTRUP STRANDVEJ VED HOV 1 : lo.od0 ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 5017 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS VED SPØTTRUP STRANDVEJ VED HOV Odder Kommune Lokalplan nr. 5017 Lokalplan for et område til campingplads beliggende ved Spøttrup

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1048 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER.

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1048 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER. ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1048 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER. ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1048 Lokalplan for et areal til boligbebyggelse ved Vennelundsvej i Odder by. UDARBEJDET

Læs mere

ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3013 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL VED RUDEVEJ SYD FOR SAKSILD- NØLEV SKOLE OG BØRNEHUS.

ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3013 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL VED RUDEVEJ SYD FOR SAKSILD- NØLEV SKOLE OG BØRNEHUS. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3013 FOR ET OMRADE TL BOLGFORMAL VED RUDEVEJ SYD FOR SAKSLD- NØLEV SKOLE OG BØRNEHUS. ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3013 Lokalplan for et område til boligformål ved Rudevej syd

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1077 FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMÅL VED RUDE HAVVEJ I ODDER BY.

ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1077 FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMÅL VED RUDE HAVVEJ I ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1077 FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMÅL VED RUDE HAVVEJ I ODDER BY. Dette hæfte er et forslag til lokalplan for et område til offentlige formål i Odder by. Odder Kommune Lokalplan

Læs mere

ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL VED SØKROGEN I ODDER BY

ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL VED SØKROGEN I ODDER BY ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1071 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL VED SØKROGEN I ODDER BY Odder Kommune Lokalplan nr. 1071 Lokalplan for et område til boligformål beliggende ved Søkrogen i Odder by. Udarbejdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

MAL KOMMUNE NR. 5018 ODDER LOKALP LAN FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGE FORMÅL VED VILLAVEJ I HOV BY

MAL KOMMUNE NR. 5018 ODDER LOKALP LAN FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGE FORMÅL VED VILLAVEJ I HOV BY MAL ODDER LOKALP LAN KOMMUNE NR. 5018 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGE FORMÅL VED VILLAVEJ I HOV BY Odder Kommune Lokalplan nr. 5018 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved Villavej i

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1096

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1096 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1096 For et område til boligformål ved Egelunden, Odder By 24.08.2006 VENNEPUNKTET EGELUNDEN JONASDALEN VENNELUNDSVEJ Lokalplan for et område til boligformål ved Egelunden,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 346 FOR ET BOLIGOMRÅDE V/ MAGLEVANGEN I LYNGE. 1. LOKALPLANENS FORMÅL. Lokalplanen har til formål at sikre:

LOKALPLAN NR. 346 FOR ET BOLIGOMRÅDE V/ MAGLEVANGEN I LYNGE. 1. LOKALPLANENS FORMÅL. Lokalplanen har til formål at sikre: INDLEDNING I 1993 vedtog Byrådet en lokalplan nr. 341 'for et boligområde øst for Lynge Center', som gav mulighed for opførelse af et antal boliger som dobbelthuse. Planen var udformet således et byggeri

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY J. I / ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 Lokalplan for et område til boligformål ved Vestergade i Hou by. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12 for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Præstø Kommune Juli 2005 Indholdsfortegnelse #253369 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8006

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8006 Mål ca. 1 : 8.000 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8006 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED TORUPVEJ I HUNDSLUND BY Odder Kommune Lokalplan nr. 8006 Lokalplan for et område til boligformål beliggende ved

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse.

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse. HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 26. Boligområde ved Ladegårdsvej i Aastrup. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

Lokalplan nr. 21. Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse

Lokalplan nr. 21. Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse Lokalplan nr. 21 Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse 27.11.1991 SKÆVINGE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 21 Gørløse Gørløsegård Rødkildeg^rd RØDKILDETOFTEN GØRLØSE NOVEMBER 1991 SKÆVINGE KOMMUNE Lokalplan nr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 LOKALPLAN NR. 79 BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens formål og indhold 2 Forhold til anden planlægning 2 Kommuneplanlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Mål ca. 1 : ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SMEDEGADE I ØRTING BY,

Mål ca. 1 : ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SMEDEGADE I ØRTING BY, Mål ca. 1 : 8.000 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7004 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SMEDEGADE I ØRTING BY, 18.04.2005. Odder Kommune Lokalplan nr. 7004 Lokalplan for et område til boligformål, åben og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere