ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024"

Transkript

1 Sag nr Dok nr ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR ESPELUNDEN, HOV BY, TEKNISK AFDELING JUNI 2006

2 Odder Kommune Lokalplan nr Lokalplan for et område til boligformål beliggende syd for Espelunden i Hov by. Udarbejdet af Odder Kommune, Teknisk Afdeling. Indholdsfortegnelse Bilag til lokalplanen Kort beskrivelse af lokalplanens indhold...a Lokalplanens forhold til anden planlægning...b Indledende miljøvurdering / Screening...C Lokalplanens bestemmelser 1. Lokalplanens formål Områdets afgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Udstykninger Vej-, sti- og parkeringsforhold Tekniske anlæg og forsyning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Grundejerforening Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Tilladelse fra andre myndigheder Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning...9 Kort nr. 1 Kort nr. 2 Eksisterende forhold Fremtidige forhold

3 Bilag til lokalplanen

4 A2 Bilag Lokalplan nr Kort beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanen omfatter et område på ca. 5,7 ha beliggende mellem Espelunden og Halling skov i Hov by. Området afgrænses mod nord af den offentlige sti syd for Espelunden, mod øst af et dige med levende hegn, mod syd og vest af skov og jordbrugsarealer. Lokalplanen er udarbejdet, da Byrådet gerne vil imødekomme den efterspørgsel, der er på attraktive større parcelhusgrunde i Hov by Lokalplanen deler området op i 3 delområder. Delområde I til boligformål, parcelhuse. Delområde II til boligformål, enten parcelhuse eller dobbelthuse og delområde III til grønt område. Det er tilladt at opføre træhuse i området. Træhuse i delområde I og II skal have karakter af beboelseshuse, opført efter traditionel dansk byggestil. Det vil sige som almindelige danske parceleller dobbelthuse. Træhuse, der fremtræder som svenske/norske bjælke-/blokhuse, som sommerhuse, kolonihavehuse eller med et andet for området fremmedartet udtryk kan ikke godkendes. Se side A4. Hvis boligdelen udelukkende anvendes til parcelhusbebyggelse, vil der kunne opføres i alt godt 30 boliger i delområde I og II. Ved dobbelthusbebyggelse i delområde II vil der kunne opføres ca. 40 boliger i delområde I og II i alt. Boligområderne vil blive vejbetjent fra nord gennem en eksisterende adgangsvej fra Espelunden. På næste side er det skitseret, hvordan området senere kan udbygges med mulige udbygningsområder mod vest. Ved hjælp af fotografier er det vist, hvordan området tager sig ud i dag.

5 A3 Bilag Lokalplan nr. 5024

6 A4 Bilag Lokalplan nr Hustyper, som ikke kan godkendes indenfor lokalplanområdet. Bjælkehus/blokhus Sommerhus Kolonihavehus Carporte Det er muligt at bygge carporte/garager nærmere skel end 2,5 m, når nedenstående højdegrænseplan overholdes. 3,5 m Skitse, som viser højdegrænseplanet ved byggeri af carporte/garager/ udhuse der opføres nærmere end 2,5 m fra naboskel (se lokalplanens punkt 7.6) 2,5 m Skel 2,5 m

7 A5 Bilag Lokalplan nr Terrænregulering Det er muligt at regulere terrænet op mod anden ejendom med jordskråning eller plantestensmur. Der må dog ikke reguleres på den første halve meter fra skel. Skitsen herunder viser hvordan terræn kan reguleres op mod anden ejendom. (se lokalplanens punkt 9.2) Fotostandpunkter for fotos, vist på næste side.

8 A6 Bilag Lokalplan nr Foto nr. 1: Lokalplanområdet set fra sydøst Foto nr. 2: Lokalplanområdet set fra nordvest

9 A7 Bilag Lokalplan nr Lokalplanområdet Espelunden Foto nr. 3: Sti mellem Espelunden og lokalplanområdet. Set fra øst mod vest. Foto nr. 4: Sti mellem Espelunden og lokalplanområdet. Set fra vest mod øst.

10 B1 Bilag Lokalplan nr Lokalplanens forhold til anden planlægning Landbrugsloven Der er landbrugspligt på matr. nr.1 ba, Gersdorffslund Hgd, Gosmer. Landbrugspligten forudsættes ophævet på matriklen efter bestemmelser i landbrugslovens 6 stk. 1, nr. 1. Ophævelsen sker i forbindelse med udstykning af området. Naturbeskyttelsesloven Hele lokalplanområdet er beliggende inden for Naturbeskyttelseslovens 300 m skovbyggelinie. Bebyggelse og lignende, der placeres inden for skovbyggelinien, kræver at amtet meddeler dispensation, eller at Skov- og Naturstyrelsen ophæver skovbyggelinien. Vedtager Byrådet denne lokalplan endeligt, så lokalplanområdet overføres til byzone, får Byrådet kompetencen til at dispensere fra skovbyggelinien. Med denne lokalplan søger Byrådet om ophævelse af skovbyggelinien inden for lokalplanområdet, det fremgår af lokalplanens afsnit Lokalplanområdet er beliggende inden for Hov byområde jf. kommuneplanen. Skov- og Naturstyrelsen har meddelt, at den er indstillet på at ophæve skovbyggelinjen indtil en afstand af 30 m fra skovkanten. Bebyggelse skal derfor placeres mindst 30 m fra skovkanten. Museumsloven Gennem delområde III løber et beplantet jorddige, som er omfattet af Museumslovens 29a. Anlæg af hovedstien a-b gå gennem diget. Når området overføres i byzone, så er diget ikke længere omfattet af museumsloven. Planloven Zonestatus Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Ved lokalplanens endelige vedtagelse overføres hele lokalplanområdet til byzone. Planloven Kystnærhedszone Med godt indbyggere er Hov kommunens næststørste by. I byen findes kommuneskole, efterskole, højskole, børneinstitutioner, ældrecenter, idrætshal og medborgerhus m.v. Der er trafikhavn og lystbådehavn. Via trafikhavnen er der forbindelse til Samsø og Tunø. I kommuneplanen er Hov udpeget til lokalcenter. Store dele af Hov by er beliggende i landzone. De skal ved lokalplanlægning overføres til byzone. Med nærværende lokalplan foreligger en særlig planlægningsmæssig begrundelse for kystnær lokalisering.

11 B2 Bilag Lokalplan nr Lokalplanområdet er beliggende i byområde 5.B.9 jf. kommuneplanen. Området er et naturligt byudviklingsområde for Hov. Byudvikling mod øst er også planlagt, men kræver en helhedsplan. Mod sydvest er byudvikling ikke muligt, da arealerne her er fredet. Ny bebyggelse inden for lokalplanområdet opføres som en fortsættelse af den eksisterende bebyggelse ved Espelunden. Den visuelle påvirkning af omgivelserne vil være minimal. Bygningshøjden i området må ikke overstige 8,5 m, og bygninger må ikke opføres med mere en 1 etage med udnyttelig tagetage. Den ny bebyggelse vil ikke fremstå særlig markant i kystlandskabet. Set fra øst vil den være gemt bag skoven, og fra syd vil den næppe kunne iagttages fra stranden. Regionplanen - støjhensyn ved arealudlæg Ved udlæg af arealer i kommune- og lokalplaner skal der sikres et tilfredsstillende støjniveau i støjfølsomme områder, jf. grænseværdier anført i Miljøstyrelsens vejledninger. Ved udlæg af arealer forstås planlægning af ny arealanvendelse. Støjfølsomme områder er først og fremmest boligområder og sommerhusområder med tilhørende udenomsarealer. Institutioner som skoler, børneinstitutioner m.m. er også omfattet. Lokalplanområdet ligger i landzone inden for byområde 5.B.9 jf. kommuneplanen. Området vil ved lokalplanens endelige vedtagelse blive overført til byzone. Støjniveauet fra eksisterende og planlagte veje må ikke overstige 55 db(a). For lokalplanområdet skal det sikres, at den støj, der påføres området ikke overstiger 55 db(a). Afstanden til amtsvejen Hovvej er mere end 200 m og der udlægges kun boligveje indenfor lokalplanområdet. Det vurderes derfor, at der ikke vil være mulighed for støjproblemer. Kommuneplanen Hovedparten af lokalplanområdet er beliggende i rammeområde 5.B.9. Lokalplanlægningen for området skal sikre: a. at områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tilhørende kollektive anlæg såsom børneinstitutioner og lignende offentlige formål, b. at bebyggelsesprocenten for området under ét ikke overstiger 35, c. at bebyggelsen ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage, og at bygningshøjden ikke overstiger 8,5 m over det omgivende terræn, d. at der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger ved Skolegades videreførelse og krydsning med skolestien til sikring af stiens trafikanter.

12 B3 Bilag Lokalplan nr Lokalplanen omfatter desuden et område, der ikke er medtaget i kommuneplanen. Derfor følges forslaget af et tillæg til kommuneplanen, hvori det resterende område lægges til rammeområde 5.B.9. Skoleforhold Ved lokalplanens udarbejdelse ligger området i Hov skoles distrikt. Hov Skole er en ensporet 6. klasses skole. Ved skolen er der pasningsordning. Gåafstand fra lokalplanområdet til skolen er under 1 km. Stiforbindelse til skolen. Stierne indenfor lokalplanområdet tilsluttes den eksisterende nord syd gående skolesti. Institutionsforhold I Hov gamle skole er der indrettet børnehave. Desuden findes der mulighed for dagpleje inden for skoledistriktet. Der er endvidere udlagt et areal til børneinstitution ved Møllemarken. Spildevandsplan Området er omfattet af spildevandsplanen for Odder Kommune. Varmeplan Området er omfattet af varmeplanen for Odder Kommune. Der er forbud mod etablering af elvarme. Lokalplanen indeholder bestemmelse om tilslutningspligt til Boulstrup Hov Kraftvarmeværk. Vandforsyningsplan Området er omfattet af Odder Kommunes vandforsyningsplan. I vandforsyningsplanen er området medtaget i Hov Vandforsyning A.m.b.A s område. Antenneforhold Ved tilslutning til fælles antenneanlæg, Odder Antenneforening. Vores fælles fremtid - Agenda 21, herunder tilgængelighed for alle Brundtlandkommissionen anbefaler i rapporten Vores fælles fremtid, at man ved handlinger tager skridt mod at skabe en bæredygtig udvikling. Et middel hertil er blandt andet Agenda 21, som er et handlingsprogram for det 21. århundrede. Grundelementerne heri er blandt andet at spare på ressourcerne, kredsløbstankegang og forebyggelse af forurening. Men også holdningsændringer i vores daglige levemåde er vigtig. Det gælder også håndhævelse af lovgivningens bestemmelser om tilgængelighed for alle.

13 B4 Bilag Lokalplan nr I lokalplanlægningen tages der ved arealdisponeringen m.m. initiativer til at skabe gode byområder med friarealer til forskellige formål. Byrådet har en målsætning om, at gøre Odder Kommune til en grøn kommune blandt andet ved at formindske energiforbruget. Målet gælder kommunens eget energiforbrug, men Byrådet vil herigennem gerne inspirere og motivere erhvervslivet samt private til at arbejde for samme målsætning. Bygninger kan placeres og udformes, så man udnytter solen som supplement til opvarmning uden brug af komplicerede anlæg. Sådan passiv solvarme kan reducere energiforbruget til opvarmning betydeligt. Såvel inde som ude kan der anvendes lavenergibelysning, og der kan anvendes hårde hvidevarer m.v., som har et lavt energiforbrug. Ikke kun varme og el, men også affald, vandforsyning og spildevandsrensning har betydning for den miljøbelastning, de enkelte bygninger medfører. Anvendelse af gode byggematerialer, der skaber sunde bygninger har generel betydning for sundhedstilstanden. Mange former for foranstaltninger kan indarbejdes i bygninger og deres omgivelser som et led i en bæredygtig udvikling. Teknisk Afdeling har udarbejdet en vejledning om Boliger og byøkologi - idéer og vejledning : I vejledningen informeres om en række af de grundlæggende miljøvenlige muligheder, som bygherren opfordres til at medtage i byggeri af sin bolig. Der gives også konkrete anvisninger, om boligens indretning, konstruktioner og materialer, om vand-, el- og varmeinstallationer og æstetisk kvalitet m.m. Vejledningen udleveres til alle interesserede ved henvendelse til Teknisk Afdeling. De fleste borgere, i det moderne samfund, kan næppe undgå at være med til at belaste miljøet. Ved at følge idéerne i vejledningen bringes udviklingen imidlertid nogle vigtige skridt i den rigtige retning mod et mere miljøvenligt og bæredygtigt samfund. Tilgængelighed Den fysiske tilgængelighed er en nødvendig forudsætning for deltagelse i sociale, kulturelle og erhvervsmæssige aktiviteter i samfundet. Det er vigtigt at sikre, at gældende regler bliver overholdt, så der ikke fortsat sker en tilgang af nyt ikke tilgængeligt byggeri og anlæg. Bygherre og rådgivere er forpligtet til at sikre, at alle byggelovgivningens krav om tilgængelighed for alle er opfyldt i det enkelte projekt. Forpligtelsen gælder også i ansøgninger om byggetilladelse og anmeldelser. Tilgængelighedskravene har samme juridiske gyldighed som f.eks. kravene til konstruktioner og brandsikkerhed. Det er derfor ulovligt at se bort fra dem i byggesagsbehandlingen. Lovgivningens krav er minimumskrav. Bygherre og rådgivere opfordres til at gå endnu videre, f.eks. ved at benytte Dansk Standard Formålet med tilgængelighedskravene i lovgivningen er at sikre, at ingen medborgere udelukkes fra at kunne færdes ved egen hjælp. Det gælder ude på de ubebyggede arealer og adgangsarea-

14 B5 Bilag Lokalplan nr lerne. Det gælder inde i bygninger mellem etager, rum og i rum m.m., og det gælder muligheden for at komme hurtigt ud af bygninger igen, flugtveje. Tilgænglighedskravene skal f.eks. overholdes ved opførelse og indretning af boliger, herunder enfamiliehuse, fælleshuse, helseklinikker, børneinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, hoteller. restaurationer, caféer, kontor- og administrationsbygninger, andre erhvervslokaler som værksteder, butikker m.fl. Kemiske bekæmpelsesmidler Et stigende antal fund af pesticider i grundvand og drikkevand er en trussel for vandforsyningerne og grundvandet. Af hensyn til grundvandsbeskyttelse vil Byrådet fraråde brug af kemiske bekæmpelsesmidler på udearealer i lokalplanområdet. Teknisk forsyning (Pligtige) Elforsyning: Vandforsyning: Odder Energi. Hov Vandforsyning A.m.b.A. Varmeforsyning: Boulstrup - Hov Kraftvarmeværk A.m.b.A. Kloakforsyning: Skal ske i henhold til gældende regler for afledning af spildevand inden for spildevandsplanens område efter aftale med Driftsafdelingen, Teknisk Afdeling Regnvand: Brandhaner: Afledes separat til offentligt afledningssystem. Odder Kommunes Beredskabsafdeling (Brandvæsen).

15 Bilag Lokalplan nr C Odder Kommune Teknisk Afdeling sag , dok Indledende miljøvurdering/screening af: Lokalplan nr for et område til boligformål syd for Espelunden, Hov by. Udført af: Teknisk Afdeling den Konklusion: Ved hjælp af omstående skema har Teknisk Afdeling gennemført en indledende miljøvurdering /screening af lokalplan nr På baggrund af resultatet har Byrådet vurderet, at det ikke er sandsynligt, at lokalplanen vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Miljøet forstået som den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem alle disse faktorer. Efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (L147, 3) er der derfor ikke foretaget en miljøvurdering af lokalplan nr Bemærkninger til screeningen: Inden for lokalplanområdet ligger et jorddige, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 18. Ifølge bilag 1 til loven er der ingen beskyttelseslinje omkring diger. Lokalplanen holder dog en afstand på 2 meter fra de nye skel til diget for at sikre diget mod beskadigelse. Dette anses for at være tilstrækkeligt. For at virkeliggøre lokalplanens udlæg af stien a b er det nødvendigt at gennembryde føromtalte dige to steder på en strækning af hver ca. 5 m. Århus Amt har kompetence til at give dispensation til dette. Gennembruddene anses ikke for at være en væsentlig påvirkning af miljøet.

16 Bilag Lokalplan nr Odder Kommune Teknisk Afdeling sag , dok C Lokalplanforslagets påvirkning positivt/negativt på nedennævnte miljøtemaer 1, sektorer 2 og fysisk planlægning 3: Ja Nej 1. Biologisk mangfoldighed Omfatter eller grænser planområdet op til habitatområde/eu beskyttelsesområde? Er der truede dyre- og/eller plantearter i planområdet eller grænser det op til et område? Ødelægges livsbetingelserne væsentligt for plante- og/eller dyrearter i området? 1. Jordbund Omfatter lokalplanen områder med jordforurening? 1. Vand Omfatter planområdet vandværkers indvindingsopland, arealer med under 300 m til drikkevandsboring eller arealer med særlige drikkevandsinteresser udpeget af amtet? Lægger lokalplanen op til nye udledninger af regn- og spildevand til vandløb og søer? 2. Landbrug Planlægges der nye boligområder nærmere 300 m fra større svineproduktion eller minkfarm. Planlægges der større svineproduktion eller minkfarm nærmere 300 m fra boligområder? 2. Skovbrug Nedlægges der skovarealer/planlæggers der skovrejsning? 2. Industri Ligger erhvervsarealet uhensigtsmæssigt i forhold til bolig- og naturområder? 2. Transport og trafik Medfører lokalplanen en væsentlig stigning af den gennemkørende eller tunge trafik i byområder? Mindskes udbudet af kollektivtransport? F.eks. ved nedlæggelse af stoppesteder/stationer eller ruter m.m.? Medfører lokalplanen større risiko for trafiksikkerheden? 3. Fysisk planlægning Grøn struktur Påvirker lokalplanen den grønne struktur samt brugen af denne negativt? Beliggenhed i byen Kan lokalplanen have en uhensigtsmæssig virkning på bymiljøet? Kulturhistoriske værdier Kan lokalplanen have en uhensigtsmæssig indvirkning på kulturhistoriske værdier? Naboforhold Vil lokalplanen medføre gener for naboområder? F.eks. lugt, støj og visuelt miljø? Bygninger og tekniske anlæg vindmøller, master Påvirker lokalplanen kig til fortidsminde/bygning (kirke)/bydel?

17 Bilag Lokalplan nr C Kortbilag til indledende miljøvurdering af Lokalplan nr Området, indrammet af den røde stiplede linje, er det område, der er omfattet af miljøvurderingen.

18

19 Lokalplanens bestemmelser

20 1 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr Lokalplanens bestemmelser Lokalplan for et område til boligformål beliggende syd for Espelunden i Hov By. I henhold til lov om planlægning (lov nr. 763 af ) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område. 1. Lokalplanens formål Lokalplanens formål er: at at at at at at at sikre områdets anvendelse til boligformål sikre udlæg af veje, stier, fælles friarealer, fastlægge vejadgangen til områderne, sikre, at bilister, cyklister og fodgængere kan færdes trygt i området, sikre der oprettes en grundejerforening i området, overføre området fra landzone til byzone. tilskynde til: at der opføres resourcebesparende bebyggelse med økologiske hensyn inden for energi og miljø (se redegørelsens afsnit om Vor fælles fremtid - Agenda 21). 2. Områdets afgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kort nr. 1 og omfatter del af matr. nr. 1 ba, Gersdorffslund hgd., Gosmer samt del af matr. nr. 5 fø, Halling by, Halling, samt alle parceller, der efter den udstykkes/sammenlægges/arealoverføres fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanens område opdeles i delområderne I, II, III og IV som vist på kort nr Med Byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres det under pkt. 2.1 nævnte område fra landzone til byzone. Hele lokalplanområdet vil herefter være i byzone. Landbrugspligten skal ophæves af Direktoratet for Fødevare og Erhverv, Arealkontoret.

21 2 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr Områdets anvendelse Delområde I 3.1 Området må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af åben-lav bebyggelse, parcelhuse. På hver ejendom må kun opføres og registreres én bolig. Delområde II 3.2 Området må kun anvendes til boligformål. Det er tilladt at opføre dobbelthuse på grundene, såfremt det samlede delområde anvendes til dobbelthuse, se pkt. 7.8 og 7.9. Såfremt grundene udstykkes til parcelhuse, må der kun opføres, indrettes og registreres 1 bolig på hver ejendom. Delområde III 3.3 Området må kun anvendes til offentligt fri- og opholdsareal, stier beplantning og lignende. Delområde IV 3.4 Området må kun anvendes til fælles fri- og opholdsareal, stier, beplantning og lignende. Delområde I og II 3.5 Odder Kommune kan tillade, at der på den enkelte ejendom drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder (revisor, arkitekt, frisør og lignende liberalt erhverv) under forudsætning af: at virksomheden drives af den, der beboer den pågældende ejendom, at ejendommen ikke ved skiltning eller lignende ændrer karakter af beboelsesejendom og områdets karakter af boligområde ikke brydes, at virksomheden ikke medfører ulemper for de omkringboende, at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom og de udlagte parkeringsarealer. Ejendommen må herudover ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed. Fællesbestemmelser for Delområde I, II og III. 3.6 Indenfor lokalplanområdet kan der opføres de nødvendige transformerstationer, containerhuse og lignende mindre bygninger til områdets drift og forsyning. Udseende og placering skal godkendes af Odder Kommune.

22 3 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr Udstykninger 4.1 Odder Kommune skal godkende udstykning (arealoverførsel/sammenlægning). Udstykning skal i princippet ske med en opdeling i parceller som vist på kort nr Yderligere udstykning kan kun ske med Odder Kommunes tilladelse. 4.3 I delområde I og II må ingen grund udstykkes med en mindre størrelse end 800 m 2 og højst m 2 til åben-lav boligbebyggelse, parcelhuse og en mindre størrelse end 400 m 2 til tæt-lav boligbebyggelse, dobbelthuse eller lignende. De anførte grundstørrelser er excl. udlagte vejarealer. 4.4 Delområde III og IV må ikke udstykkes yderligere. 5. Vej-, sti og parkeringsforhold 5.1 Veje og stier Der udlægges areal til nye veje med en beliggenhed som vist på kort 2. Vejene udlægges med en bredde på mindst 10 meter. 5.2 Der udlægges areal til følgende nye stier med en beliggenhed som vist på kort 2: Stien a b i en bredde af mindst 5 m. Øvrige stier i en bredde af mindst 3 m. 5.3 Ved sti- og vejtilslutninger skal hjørnerne af de tilstødende ejendomme afskæres som vist på kort Parkering I delområde I og II skal der, ved opførelse af åben og lav boligbebyggelse eller dobbelthuse, udlægges areal til parkering på den enkelte ejendom svarende til mindst 2 parkeringspladser pr. bolig. 5.5 Lastvogns- og busparkering og parkering for lignende større køretøjer, og campingvogne må ikke indrettes eller finde sted inden for områderne. Campingvogne kan dog parkeres på de enkelte parcelhusgrunde i delområde I og II ved parcelhusudstykning. Campingvogne må ikke optage parkeringspladser nævnt i pkt Tekniske anlæg og forsyning 6.1 Elledninger, herunder til vejbelysning må alene udføres som jordkabler.

23 4 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr Regnvandsanlæg til toiletskyl, vanding, nedsivning m.v. kan etableres af økologiske og resursemæssige hensyn. 6.3 Udvendige antenner herunder parabolantenner må kun opsættes, hvis Odder Antenneforening ikke kan levere den ønskede kanal. Parabolantenner kan placeres på terræn og på bygninger. På terræn må højde ikke overstige 1,5 m. På bygninger må parabolantenner ikke placeres på tagfladen. 6.4 Udvendige antenner til sending af radiokommunikation godkendt af Telestyrelsen og folk med teleinspektionens amatørradiosendetilladelse, må ikke opsættes uden Odder Kommunes tilladelse. 7. Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Delområde I og II Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Bygninger må højst opføres med 1 etager med udnyttet tagetage. 7.3 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over et for grunden fastsat eller i forbindelse med byggetilladelsen godkendt niveauplan, jf. pkt Bygningers sokkelhøjde (afstanden mellem terræn og gulv) må maksimalt være 1,00 m. 7.5 Beboelsesbygninger skal placeres mindst 2,5 m fra alle skel (vej-, sti-, naboskel). Dobbelthuse må opføres i skel, hvor sammenbygning sker, i princippet som vist på kort Det tillades, at carporte/garager/udhuse opføres nærmere skel end 2,5 m, når bygningshøjden ikke overskrider højdegrænseplanet (jfr. Bilag A). 7.7 På beboelsesbygninger skal tagenes vinkel med det vandrette plan være mellem 20 og 45 grader. Andre bygninger som udhuse, skure, carporte og lignende kan udføres med anden taghældning. 7.8 Bebyggelse skal placeres i en afstand af mindst 30 meter fra skovkanten. Delområde II 7.9 Ved opførelse af boligbebyggelse som dobbelthuse må bebyggelsesprocenten for den enkelte grund ikke overstige Hvis der opføres dobbelthuse i delområdet, skal hele delområdet bebygges med dobbelthuse.

24 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Byggeansøgning skal ledsages af en beskrivelse af bygningers ydre fremtræden, herunder redegørelse for materiale- og farvevalg. Bebyggelsens ydre fremtræden som helhed skal godkendes af Odder Kommune. (Se tegninger i bilag A) Tage på beboelsesbygninger, incl. integrerede vognporte, udhuse og lignende, skal dækkes med tagsten/tagplader af tegl, beton, skifer, tagpap eller fibercement, 2 fods plader B7, i farver som i hvert enkelt tilfælde skal godkendes af Odder Kommune.Herudover kan tage på mindre bygningsdele som karnapper, kviste og lignende dækkes med zink-, kobber- eller stålplader, når det indgår i en samlet arkitektonisk løsning. 8.3 Blanke og reflekterende materialer må ikke anvendes, herunder glaserede tagsten/tagplader. 8.4 Til ydervægge og tagflader på øvrige bygninger må ikke anvendes materialer og farver, som efter Odder Kommunes skøn virker skæmmende. 8.5 Byggeansøgning skal ledsages af en beskrivelse af bygningers ydre fremtræden, herunder redegørelse for materiale- og farvevalg. 8.6 Odder Kommune kan godkende, at bestemmelserne om bebyggelsens ydre fremtræden fraviges, hvor det er nødvendigt for at forsyne bygninger med vedvarende energi. De anlægsdele, der anbringes udvendigt på bygninger, skal indgå som en del af tagfladen eller en del af bygningers ydervægge. 8.7 Skiltning, reklamering, herunder reklameflagning må kun ske med Odder Kommunes godkendelse i hvert enkelt tilfælde. I den forbindelse henvises til Odder Kommunes vejledning om skilte og facader fra juni Ubebyggede arealer 9.1 Belysning af boligveje, stier, parkeringsarealer, vendepladser m.m. må kun udføres som parkbelysning med en lyspunkthøjde på højst 4,5 m. Lyskilden skal afskærmes, så lyset ikke kastes over lyskildens horisontale niveau 9.2 Terrænreguleringer på mere end +/- 0.5 m i forhold til det naturlige terræn må kun foretages med Odder Kommunes tilladelse. Se bilag A. 9.3 Ved ansøgning om byggetilladelse/anmeldelse af byggeri skal ansøgningen vedlægges situationsplaner. Situationsplanerne skal vise de eksisterende og de fremtidige terrænkoter på grunden samt de relevante koter på byggeriet. 9.4 Udendørs oplag af materialer, herunder både og uindregistrerede campingvogne, må ikke finde sted, dog undtaget eventuelle komposteringsanlæg. Oplag af mindre både på parcellerne er dog undtaget, når max. højden ikke overstiger 2 m over terræn ekskl. evt. overbygning.

25 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr Hegn i skel må kun etableres som levende hegn 1. I skel mod vej A - B kan etableres fast hegn. I øvrige skel er det tilladt at supplere det levende hegn med et trådhegn i maximalt 1,2 m s højde. 9.6 De på kort 2 med særlig signatur viste fælles friarealer må ikke udstykkes til bebyggelse, men udlægges som fælles opholdsarealer for bebyggelsen i delområde I og II. I områderne kan opføres legeredskaber som sandkasse, gyngestativ og lignende. 10. Grundejerforening 10.1 Delområde I og II Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for alle ejere af ejendomme indenfor området Grundejerforeningen skal oprettes senest når 25% af grundene er solgt, eller når Byrådet kræver det Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de i afsnit 5 nævnte veje og stier, samt drift og vedligeholdelse af de i afsnit 9 nævnte fælles opholdsarealer. Desuden skal foreningen stå for etablering af eventuelle nye anlæg (legehus, beplantning, sandkasser, bænke m.m.) Grundejerforeningen/grundejerne skal bekoste den fremtidige vedligeholdelse af boligvejene efter vejlovgivningens bestemmelser Grundejerforeningen/grundejerne skal i øvrigt udføre de opgaver, som efter lovgivningen henlægges til foreningen Grundejerforeningen er berettiget ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen og administrationen af foreningens opgaver, samt til at opkræve fornøden sikkerhed herfor Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på de i afsnit 5 og 9 nævnte veje og stier og fælles opholdsarealer På begæring herom er grundejerforeningen pligtig til at lade sig optage i den grundejerforening der dækker naboområdet omfattet af lokalplan nr Grundejerforeningens vedtægter må ikke være i strid med lokalplanens bestemmelser. 11. Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 1 Hegn etableres efter aftale med ejeren af naboejendommen jf. hegnslovens bestemmelser.

26 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før de i afsnit 5 nævnte stier og parkeringspladser og de i afsnit 9 nævnte fælles ophold/friarealer er anlagt Ny bebyggelse skal tilsluttes Boulstrup-Hov Kraftvarmeværk. Bebyggelsen må ikke tages i brug, før tilslutningen har fundet sted. 12. Tilladelse fra andre myndigheder Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået dispensation hertil fra: Direktoratet for Fødevarer/Erhverv, Arealkontoret til inddragelse af jordbrugsarealer til ikke jordbrugsmæssig anvendelse efter landbrugslovens bestemmelser. Ophævelse sker i forbindelse med godkendelse af udstykning. Skov- og Naturstyrelsen til ophævelse af Naturbeskyttelseslovens 300 m skovbyggelinie inden for lokalplanområdet. Tilsagn om ophævelse indtil 30 m. fra skovbrynet. 13. Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger. Lov om Planlægning Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge lov om planlægning 18 kun udstykkes bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planen Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg med videre, der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen. 2 Hvis anlæg af parkeringspladser, grønne anlæg m.m. ikke hensigtsmæssigt kan færdiggøres, før ibrugtagning af ny bebyggelse, vil der efter en konkret vurdering være mulighed for at give dispensation fra bestemmelserne, dog kun mod sikkerhedsstillelse for anlæg og færdiggørelse af ovennævnte anlæg og arealer indenfor en rimelig tid.

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

Sags. nr. 727-2012-3729. Lokalplan nr. 1120

Sags. nr. 727-2012-3729. Lokalplan nr. 1120 Sags. nr. 727-2012-3729 Lokalplan nr. 1120 Boligområde ved Randlevvej og Præstevænget i VitaPark i Odder April 2013 Lokalplan nr. 1120 for boligområde ved Randlevvej og Præstevænget i VitaPark i Odder

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST UDKAST Forslag til Lokalplan nr. 1.2-7 for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1.

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Stevns Kommune Lokalplan 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 18. september 2008 endeligt vedtaget

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Boliger på vandværksgrunden

Boliger på vandværksgrunden Lokalplan nr. 11-010-0001 Novrup By Boliger på vandværksgrunden 19. december 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN Nr. 1041 Lokalplan for et område til åben lav og tæt lav boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby Syrenvej Enghavevej Rønnevej Grønnegade Jernbane Østergade LOKALPLAN NR. 160 Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby April 2015 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan,

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger 4-754 Lokalplan Herluf Trolles Vej Boliger Om planlægning Hvad er en lokalplan En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres

Læs mere