Grundejerforeningen Romerparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Romerparken"

Transkript

1 Grundejerforeningen Romerparken Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 8. april 2015 kl på Den gyldne Hane Mødet blev indledt med forårssangen Det er i dag et vejr et forårsvejr 1 Valg af dirigent Jens Chr. Andersen (R46) blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten takkede for valget og kunne konstatere, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt den 13. marts, altså mindst 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen, der derfor var lovligt varslet og beslutningsdygtig. Dog skulle generalforsamlingen have været afholdt i marts, men det blev godkendt. Jens Chr.konstaterede endvidere, at der var mødt repræsentanter op for 34 husstande, dvs. i alt 68 stemmer var repræsenteret på generalforsamlingen. 2. Formandens beretning gengivet i original tekst (formand Lau Herborg, R28) I min postkasse her i den forgangne påske lå der et brev fra en af beboerne her i Romerparken, og i brevet var der en lille sangbog - Kolding sangbogen. Vi tager det i bestyrelsen som et lille vink om og opbakning til, at man gerne ser, at vi synger lidt, når vi er sammen i foreningen, og derfor startede vi også denne aften med en sang ligesom sidste år og forrige år. Vi håber, det kunne blive en god tradition at starte generalforsamlingen med en sang, for det at synge er jo med til at skabe glæde og fællesskab. Og det skulle jo også gerne være lidt hyggeligt at komme her til årets generalforsamling i Romerparken - selv om en generalforsamling jo også er stedet, hvor meninger ofte brydes. Nu vil jeg så fortælle lidt om, hvad der er hændt i foreningsregi i forløbne år. Allerførst dog en velkomst til de nye beboere her i Romerparken, som også alle er blevet budt personlig velkommen og har fået udleveret vores velkomstfolder til nye beboere, som blev færdig sidste år. Vores mangeårige årlige fælles arbejdsdag den grønne romerdag blev afholdt lørdag den 21. juni med 17 deltagere, som fik udført det meste af det, der stod i programmet: Udskiftning af sand i sandkassen Maling af sandkassen, legeredskaber og bomme Afkantning af fliser og bede Lugning i bedene/fjernelse af vildskud Plantning af 24 hostaer Gartneren klipper hæk og buske vi fjerner og samler afklip Evt. småreparationer, rengøring af grill, opsamling af affald m.v. Fyldning af container med affald og afklip Vi lejede Spejderhuset ligesom året før, så vi kunne gennemføre vores traditionelle 2. halvleg kl. 18 med grillerier under spejderhusets udhæng, sammenrykning af bordene og sang og bægerklang og nu vil vi lige krydre beretningen her med en lille sang, hvor vores 3 kvindelige bestyrelsesmedlemmer synger: Er du frisk med skovl og spade... Vi håber i bestyrelsen, at dette lille indslag har givet de af jer, som ikke var med, appetit på at deltage i dette års grønne romerdag, som bliver afholdt lørdag den 6. juni. Noter det gerne i kalenderen allerede nu.

2 Bestyrelsen har været tilfreds med havemandens udførelse af opgaverne: græsslåningen er udført som aftalt bedene, fortovene, kantstenene og alle brostenskanterne samt siderne langs grusstierne er sprøjtet for ukrudt beskåret beplantningerne bundhugget buskene på de tre bede og klippet hækken langs Agtrupvej 2 gange snerydningen har der ikke været meget behov for i år Græsarealet langs Agtrupvej ind mod Romerparken skal ifølge tidligere aftale holdes af kommunens driftsafdeling. Den aftale var af en eller anden årsag gledet ud af deres "driftskort" sidste år, men efter en henvendelse den 3. juni blev græsset faktisk slået dagen efter. Det er god service. Vedrørende skiltningen, hvor der kun var skrift på den ene side af vejskiltene har vi foranlediget, at der nu er husnumre på begge sider af vejskiltene her i Romerparken. Vedrørende parkering på specielt stamvejen har vi modtaget ønske om, at man af hensyn til trafiksikkerheden så vidt muligt parkerer i lommerne. Vi har i bestyrelsen i det forløbne år også efter bedste evne besvaret spørgsmål og forsøgt bilagt enkelte nabostridigheder, som der jo også forekommer her uden i øvrigt at komme nærmere ind på dem. Derudover har vi modtaget og besvaret 3 henvendelser fra By- og Udviklingsforvaltningen: 1. Opførelse af udestue og overdækket terrasse med dispensation vedr. Romerparken 37. Efter en fremsendelse af mere udførlig dokumentation og reviderede tegninger vedr. de påtænkte ændringer meddelte vi By- og Udviklingsforvaltningen, at vi var positive over for de påtænkte ændringer. 2. Flytning af gadelysmasten 3m ud for Romerparken 45, da den står uhensigtsmæssigt i forhold til parkeringsmulighederne. Vi meddelte By- og Udviklingsforvaltningen, at vi ikke så nogen gener ved flytning af denne gadelysmast, da der fortsat vil være en passende afstand mellem lysmasterne og dermed også en god fordeling af gadelyset. 3. Opførelse af tilbygning med dispensation vedr. Romerparken 42. Da målene i den ansøgte tilbygning lå inden for de godkendte retningslinjer for tilbygninger på 4,08*8,64 m meddelte vi Byog Udviklingsforvaltningen, at vi var positive over for dispensationen. Vedrørende den sidste sag bør det nævnes, at den egentlig startede allerede i oktober sidste år, hvor vi fik en henvendelse fra de nye ejere af Romerparken 42 vedrørende deres ønske om en tilbygning. Vi ønskede dem tillykke med købet og oplyste dem som ønsket skriftligt om, at bebyggelsesforholdene i Romerparken er reguleret af en deklaration, et tillæg og nogle generelle retningslinjer vedrørende tilbygninger og hegnsmure m.v. af hensyn til bevarelse af områdets specielle karakter. I november henvendte de nye ejere sig igen og spurgte til, hvad bestyrelsen sagde til, at de gerne ville lave en tilbygning, der i længden målte 10 m? Vi oplyste dem om, at de generelle retningslinjer siger max. 8,64 m, at bestyrelsen ikke er bemyndiget til at overskride disse retningslinjer, som var vedtaget på en generalforsamling, og at deres ønske derfor i givet fald skulle forelægges på en generalforsamling. Den 22. januar blev jeg som formand bedt om, om jeg ikke vil komme til møde på de nye ejeres daværende bopæl. Og på mødet foreslog de, at tilbygningen nu i stedet for at blive 1,40 m længere blev 70 cm længere end de nuværende retningslinjer bestemmer, og spurgte, om det ikke kunne besluttes af mig og et

3 bestyrelsesmedlem. Jeg henviste igen til de generelle retningslinjer på max. 8,64 m, at hverken jeg eller bestyrelsen er bemyndiget til at overskride disse retningslinjer, og at deres ønske derfor i givet fald skulle forelægges på den kommende generalforsamling, hvor ønskede punkter til dagsordenen skal indsendes senest den 15. februar. De nye ejere ansøgte derefter By- og Udviklingsforvaltningen om dispensation til en tilbygning på 4,08*8,64 m, altså følgende de nuværende retningslinjer. Vi var selvfølgelig positive over for denne ansøgning, da den lå inden for de godkendte rammer, og de nye ejere modtog efterfølgende en byggetilladelse. Den 13. marts blev vi i bestyrelsen kontaktet af de nye ejere, som fortalte, at en opmåling af soklen havde vist, at denne var 35 cm længere end de 8,64 m i den godkendte byggetilladelse, og vi blev igen spurgt, om vi ikke var tegningsberettiget til at godkende det, for så ville kommunen også gøre det, nævnte de. Og igen måtte vi henvise til, at dette spørgsmål skulle behandles på en generalforsamling, hvorfor der nu er indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter denne. Sådan en sag kan da godt give anledning til eftertanke. Er det ved at være tid til, at vores retningslinjer for tilbygninger eller andet skal ændres? Skal alle individuelle ønsker i højere grad nyde fremme? Det skal i givet fald være en generalforsamlingsbeslutning - for i bestyrelsen skal vi jo blot administrere de fælles retningslinjer på vegne af os alle, uanset hvad vi hver især privat måtte mene. Vi har i bestyrelsen vores opfattelse, men er også klar over, at der kan være delte meninger herom. Det er bestyrelsens opfattelse, at vi skal holde fast i det særpræg Romerparken har i arealer og i husenes udformning. Dette gøres kun ved at holde fast i den ensartethed og det fælles præg husene har, og som suppleres af de grønne plæner. Bestyrelsen arbejder på, at Romerparken fortsat vedbliver at være et meget attraktivt område en flot bebyggelse med karakteristiske, lave, hvide enfamiliehuse i forskellige størrelser, grønne områder og åbne vidder. Området har bevaret sin arkitektoniske udstråling og det æstetiske helhedsindtryk, fordi vi efterlever nogle enkle retningslinjer i Romerparken. Vi synes det er vigtigt, at vi værner om dette helhedsindtryk, og planlægger derfor også i det kommende bestyrelsesår bl.a. at opdatere vores fælles maleskema for at gøre det nemmere at vedligeholde husene med den rette behandling og de rigtige farver og at kontakte husejerne langs Mariesmindevej med henblik på et møde for at finde fælles fodslaw vedr. vedligeholdelse af plantekasserne og beplantningen langs Mariesmindevej, som jo er ansigtet udadtil. Det er også vigtigt, at nye husejere kender lidt til de regler og deklarationer, vi har i Romerparken. Giv os derfor gerne et praj fremover, når nye flytter ind, så vi personligt kan byde dem velkommen. Rent praktisk vil information ellers fra bestyrelsen fremover typisk ske elektronisk for at følge tidens trend, hvorfor vi også har bedt om mailadresser i mødeindkaldelsen til denne generalforsamling - og modtaget rigtig mange retur. Vi vedligeholder og henviser i øvrigt også til hjemmesiden for nærmere information om regler og retningslinjer.

4 At vi har den hjemmeside gør i øvrigt, at vi af og til får henvendelser fra andre grundejerforeninger, der gerne vil høre, hvordan vi lige gør med dette eller hint. Og til sidst vil jeg blot nævne en lidt sjov henvendelse fra EDC i Helsingør sidste år - "bestilling af grundejerforeningsskema samt tilhørende dokumenter, da vi har fået ovennævnte ejendom Vindrosen 16 i Ålsgårde til salg" Ja, der findes en anden grundejerforening, der også hedder Grundejerforeningen Romerparken, så vi måtte jo lige gøre EDC opmærksom på, at de vist havde sendt deres forespørgselsmail til den forkerte Det var bestyrelsens beretning for Tak for jeres opmærksomhed. Spørgsmål/kommentarer til beretningen: Carlo Frandsen (R49) fik opbakning til en tak til familien Kruse (R60), som i en menneskealder hvert år har sponseret en kasse øl til den Grønne Romerdag. Tak også til Rudi Pedersen(R26), der ugentligt går en tur langs Agtrupvej for at opsamle skrald og affald på skråningen, så den vedbliver at være pæn og ryddelig at se på. Bengt Burkal(R38): Vedrørende belysningen, syntes den er mangelfuld efter kl. 23. Knud Ravn (R50) orienterede om, at Kolding Kommune har gang i fuld udskiftning af belysning over hele byen - sker i Knud Ravn (R50): Beplantningen ud til Agtrupvej mangler at blive klippet. Lau Herborg: Det er aftalt med vores havemand, at den klippes på fredag den 10. april og at det i øvrigt er aftalt, at den skal klippes 2 x årligt. 3. Regnskab Kasserer Kaj Vahlkvist (R41) gennemgik regnskabet for Alle har betalt kontingent. De samlede udgifter beløb sig til med et budget på Der er sparet på alle konti ift. budget. Sommerfesten blev billigere, da den blev afholdt Spejderhuset og vi derfor ikke havde udgifter til masteteltet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt 4. Orientering fra Antenneforeningen Vores repræsentant i Antenneforeningen, Rudi Pedersen (RP26), var desværre blevet syg og kunne derfor ikke give den nævnte orientering. Der blev dog informeret om, at der inden for 8 dage ville blive udsendt fyldig information om ændringerne i Antenneforeningen. 5. Fastlæggelse af kontingent Kasserer Kaj Vahlkvist gennemgik budgettet for 2015, som er fastsat til med uændret kontingent på 1300 kr./år samt 500 kr. pr. husstand til anlægsfonden. Budgettet og forslaget til uændret kontingent blev enstemmigt godkendt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Doris Torpsgaard Beck(R1) blev genvalgt Hanne Hjort(R33) blev genvalgt 7. Valg af suppleanter Anders Eskildsen (R40) og Jette Burkal (R38) blev genvalgt som 1. og 2. suppleant til bestyrelsen. 8. Valg af 2 revisorer Knud Ravn(R50) og Carlo Frandsen (R49) blev genvalgt

5 9. Valg af revisorsuppleant Svend Moesby(R58) blev genvalgt 10. Eventuelt Carlo Frandsen(R49) udtrykte ønske om opsætning af container til haveaffald. Lau: Container opstilles lige som sidste år til Grøn Romerdag og der er også plads til andet haveaffald. Forslag fra Greta Andersen(R46) vedrørende nabohjælp grundet de indbrud vi har været udsat for sidste år. Der kan rekvireres materiale i form af skilte fra Trygfonden til at opsætte på huse og ved indfaldsvejen og stier ind til vores område. Gordy Strømdahl(R42): Under henvisning til referatet fra 2014 vedrørende hjertestarter vil han gerne tilbyde kursus i hjertelungeredning Lau: Tak for forslagene - dem vil vi arbejde videre med. Susan Edberg(R57): Velkommen til nye beboere til også at deltage i vores Grønne Romerdag. Det står jer frit for kun at komme med til det hyggelige samvær om aftenen. Generalforsamlingen sluttede med en tak til dirigenten og derefter sluttede den ordinære generalforsamling med sangen Jeg plukker Fløjsgræs Referent: Hanne Hjort (R33)

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Mail: gf@eriksminde.dk Hjemmmeside: www.gferiksminde.dk Facebook: Grundejerforeningen Eriksminde Velkomstfolder Generel orientering Med 852 husstande er Eriksminde

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling 2010. Oktoberhimmel over Hundiegård. Bestyrelsesarbejde

Generalforsamling 2010. Oktoberhimmel over Hundiegård. Bestyrelsesarbejde Nummer 3 Årgang 43 November 2010 Generalforsamling 2010 Oktoberhimmel over Hundiegård Bestyrelsesarbejde Vedtægterne for vor grundejerforening siger, at vi skal have en bestyrelse. Og det har vi så haft

Læs mere

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg Grundejerforeningen Schoutgården Referat af ordinær generalforsamling 29. marts 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler Referent: Bodil Tersbøl 11. april 2012 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

NÆRPOLITIET I KVAGLUND

NÆRPOLITIET I KVAGLUND NÆRPOLITIET I KVAGLUND Kridthuset, Kvaglundparken 2. 6705 Esbjerg Ø Tlf. 75471448. Fax 75144667 Mandag kl. 10.00 12.00 Torsdag kl. 15.00 17.00 Venlig hilsen Dine nærbetjente Johannes Nielsen Niels Ruth

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Maglekrogen 16. marts 2004 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Der holdes ordinær generalforsamling onsdag den 31. marts kl. 19.30 i Søborgmagle Kirkes konfirmandstue. Dagsordenen er

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere