Referat af Generalforsamling Tirsdag d. 26. februar kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Generalforsamling Tirsdag d. 26. februar 2013. kl. 19.00"

Transkript

1 Frennegårdsparkens Grundejerforening Referat af Generalforsamling Tirsdag d. 26. februar kl Der var fremmødt 45 deltagere, repræsenterende 32 parceller. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Nic Thielsen, som blev valgt. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed og dagsordenens overensstemmelse med vedtægterne. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Formand Hans Christian Jensen tog ordet: Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år I denne beretning fortæller Formanden kort om emner der efter bestyrelsens opfattelse har interesse for de fleste af medlemmerne. Vi starter med Solceller En ny dansk nationalsport så dagens lys i 2012 opsætning af solceller på hustage. Et mix af forskellige drivkræfter accelererede denne aktivitet i 2012 herunder ikke mindst muligheden for at kunne levere overskydende kapacitet tilbage til elværket mod betaling for dermed at kunne reducere tilbagebetalingstiden og højne lønsomheden. Selvom ca. 2/3 af solcelleopsætningerne ifølge pressen er sket i Jylland har vi også i vores forening oplevet en interesse fra flere medlemmer, og bestyrelsen har afgivet høringssvar i én sag. Efter denne beretning vil jeg gennemgå denne sag lidt mere detaljeret, da det er vores opfattelse at I som medlemmer er generelt interesserede, og vi synes også der er nogle principielle overvejelser, som vi gerne vil have jer til at tænke over. Vandforsyning Hørsholm Vands lækagesporing blev afsluttet i september Der blev fundet 26 brud på vandledninger hvilket var under det forventede enkelte af disse var i vores område. Andre forsøg på at reducere vandspildet vil i flg. Vandforsyningsselskabet fortsætte. Hvis I i øvrigt skulle være interesserede i at få besked fra Hørsholm Vand i forbindelse med lukning af vand, brud på ledninger etc. er det oprettet en SMS tjeneste, som man kan tilmelde sig. Man kan også melde sig til deres mailtjeneste, men den er mere generel og ikke skræddersyet til kun at informere de involverede; som en SMS tjeneste kan være. Fortove Selvom Kommunen i 2011 rettede op på nogle af de fortovsproblemer vi henviste til så er der efter vores opfattelse flere steder der skal ordnes. Kommunen har opfordret bestyrelsen til at dokumentere de værste steder som de så vil se på. Så det vil vi selvfølgelig gøre når det bliver bedre vejr. Det primære som vi og Kommunen vil gå efter er høje farlige kanter. Ituslåede eller forvitrede fliser ved vi pr. erfaring ikke får samme opmærksomhed. I er velkomne til at rette bestyrelsens opmærksomhed på de steder som I synes trænger til reparation. Baseret på erfaringen fra sidste gang så kan vi forvente en forholdsvis lang reaktionstid, men bedre sent end aldrig. 1

2 Stier Vi har igen rettet Kommunens opmærksomhed på at kørsel med maskiner med stor akselafstand som f.eks. store traktorer kan være med til at ødelægge asfaltbelægningen. Kommunen oplyser at de er bekendte med faren, men at de ikke kan anvende andre maskiner. Vi har også gjort opmærksom på at ukrudt gennemtrænger belægningen visse steder, men Kommunen fortæller at det kan de vanskeligt gøre noget ved da de ikke må anvende kemiske ukrudtsmidler. Bump Vi har bedt Kommunen se på om de evt. kan etablere bump på Mortenstrupvej, hvor denne skærer stien langs åen. Det er et farligt sted hvor bløde og hårde trafikanter mødes. Kommunen vil drøfte sagen med politiet til foråret. Trafiksikkerheden på Mortenstrupvej Nu vi er ved Mortenstrupvej så har vi spurgt Kommunen om der måske kunne gøres noget ved trafiksikkerheden i den anden ende af vejen altså ud mod Usserød Kongevej. Her oplever vi at en kombination af et meget langt rødt lys og parkerede biler på sydsiden giver farlige situationer. Mange forsøger at komme med over ved grønt lys, også dem der endnu ikke er nået frem til lysreguleringen, men parkerede biler i den ene side af vejen betyder at der skal zigzagges noget, og det giver farlige situationer. Kommunen siger, de ligesom med bumpene, vil tale med politiet om det senere i år. Vi har spurgt til om vi måske kunne få lyset til at skifte lidt oftere, men hensynet til Kongevejens trafikafvikling trumfer vores ønske. Sidste nyt: Kommunen har ved vores henvendelse fundet en kommunikationsfejl i systemet som straks vil blive rettet. Det skulle (muligvis) give kortere ventetid. Trafiksikkerheden på de øvrige veje Vi ser i disse år at beboersammensætningen ændrer sig. Der kommer flere og flere yngre med børn. Det betyder også at der er flere og flere der bekymrer sig om trafiksikkerheden på vores veje og især om de indimellem høje hastigheder som bilerne opnår. Så vi vil gerne igen opfordre til at man sænker hastigheden på vejene og tænker på de yngste beboere lidt mere. Naboerne mod øst Vores medlemmer på den østlige side af Anemonevej og et enkelt medlem på Mortenstrupvej grænser op mod vores naboforening mod øst på Valmuevej og Lupinvej. Naboforeningen afholder hvert år omkring maj måned en arbejdsdag, hvor de klipper, beskærer og rydder ukrudt m.m. på den grønne kile der adskiller foreningernes parceller. Vi har generelt et godt naboskab med foreningen, og de opfordrer vores medlemmer til at tage en snak med dem på arbejdsdagen, hvis der f.eks. er noget bevoksning, som skal beskæres. Usserød Ådal Den 25. april 2012 blev plejeplanen for Usserød Ådal endeligt vedtaget. Der er nogle bestemmelser om førstegangspleje på de forskellige delområder som arealet er inddelt i. Det kan være etablering af en trampesti, fjernelse af bjørneklo eller klipning af forskellige bevoksninger. Der er også beskrivelser af plejen derefter. I kan finde hele plejeplanen på vores hjemmeside. Mortenstrupgård Mortenstrupgård er stadig til salg, og Kommunen oplyser at der stadig er købsinteresserede der melder sig. Indtil nu har det dog ikke ført til noget, men der har været seriøse samtaler med nogle mulige købere. Køberne har typisk en anden ejendom der også skal sælges, så det er lige med at få tingene til at gå op i en højere enhed. 2

3 Sti omkring Sjælsø Og en nyhed lidt udenfor foreningens interessesfære. Der er igen kommet gang i bestræbelserne på at få etableret en sammenhængende 10 km lang sti rundt om Sjælsø. Stien vil være til rekreative formål. Det er primært tre kommuner der skal blive enige, men arbejdet foregår i samarbejde med adskillige lokale foreninger og Naturstyrelsen under Miljøministeriet. Nabohjælp Til sidst kan jeg lige afslutte med at oplyse jer om den nye nabohjælpordning der er søsat af Det Kriminalpræventive Råd og finansieret af Trygfonden. Ordningen hedder Nabohjælp og de har en hjemmeside kaldet nabohjælp.dk Det er en modernisering af den gamle velkendte ordning med at naboerne holder øje med dit hjem når du er væk på ferie eller andet. I den nye form kan man oprette en lille gruppe af hjælpere som kan få besked pr. SMS, og man kan også downloade en app til sin telefon. Ordet blev så givet til Poul som gav en kort, og humoristisk beretning om det grønne område. Dirigenten gav herefter mulighed for spørgsmål og kommentarer fra medlemmerne. Der var kommentar til manglende udsigt over vejbedene på Erantisvej. Formanden lovede at se på sagen evt. med kontakt til Kommunens landskabsarkitekt der oprindeligt foreslog beplantningen. Så kan kommunen objektivt tages med på råd omkring højden på bedene. Beretningen blev herefter godkendt. Formand Hans Christian Jensen fik ordet- 2a. Solceller Som nævnt i beretningen har vi i bestyrelsen være involveret i en ansøgning om opsætning af solceller. Jeg vil kort gennemgå sagen og bestyrelsens behandling og indstilling til solceller i vores forening. Som i alle tilfælde når man ønsker at foretage ændringer på ens hus eller grund er der grund til at være opmærksom på om der kan være servitutter, lokalplaner eller andre juridiske bestemmelser, der evt. kan være hindrende for ens ønsker. Opsætning af solceller på hustage kræver generelt ingen tilladelse med mindre der er lokale bestemmelser der siger noget andet. Med hensyn til opsætning af solceller på hustagene i vores forening er det primært den tinglyste deklaration på vores ejendomme der regulerer lovligheden. Deklarationen er fra 1961, hvor solceller ikke var opfundet eller i hvert fald ingen betydning havde for private parcelhuses elektricitetsforsyning. Der er dog et par bestemmelser der medfører at solceller ikke kan etableres uden dispensation: en bestemmelse om at tage skal være af tegl og en anden at tagflader ikke må gennembrydes af kviste eller ovenlysvinduer. Jeg tror de fleste medlemmer kender disse bestemmelser og derfor naturligt vil søge om tilladelse, men 2012 har også vist at ikke alle medlemmer kender disse bestemmelser. Så nu ved I det. Søg Kommunen om tilladelse før I bestiller solcellerne. I den konkrete sag blev der ansøgt om opsætning af solceller med et sammenhængende areal på 32m 2 på sydsiden af huset. Kommunen valgte at sende ansøgningen til høring blandt 5 naboer samt at bede om bestyrelsens holdning. 3

4 Bestyrelsen drøftede emnet på et møde. På den ene side er der hensynet til det miljømæssige aspekt (som for øvrigt også spiller en rolle for Kommunen som sådan), og også et ønske om ikke at lade medlemmerne blive afskåret fra teknologiske muligheder, der ikke var aktuelle da deklarationen blev vedtaget, men at det skal være muligt at leve et tidssvarende parcelhusliv i området. Vi ønsker ikke at foreningen skal være en tidslomme uden mulighed for udvikling. På den anden side er der hensynet til at områdets udseende især er reguleret af deklarationen - en deklaration som alle der flytter til området kender, og som alle bør have en tillid til ikke undermineres af (alt for mange) dispensationer. Jeg tror de fleste er bekendt med at bestyrelsen gerne vil være garant for at bebyggelsens helhedspræg i stort omfang bevares, og det er også en holdning der gentagne gange er bekræftet på generalforsamlinger. Det er disse to hensyn der efter bestyrelsens mening skal afvejes. På mødet var der bred enighed om at vi gerne under visse forudsætninger ville tillade opsætning af solceller på hustagene altså at lade de positive miljøaspekter og teknologiske landvindinger vige for en stringent bevarelse af helhedspræget for bebyggelsen. Vores holdning var også præget af at der to gange tidligere i vores bebyggelse var ansøgt om opsætning af solfangere (altså til opfangning af solvarme ikke til produktion af elektricitet), dog på betydeligt mindre arealer. I begge tilfælde blev der givet dispensation ingen af disse anlæg blev dog opsat, sikkert af forskellige grunde. Vi opstillede disse hovedkrav Solceller placeret på hustage bør monteres i samme hældning som taget og med mindst mulige afstand mellem solceller og eksisterende tag. Anlægget må ikke rage udover den eksisterende tagflade og solcellepanelerne skal tilsammen udgøre en hel ubrudt flade Solceller skal være fastmonterede og statiske Farvede solceller i samme nuance som det eksisterende tegltag foretrækkes, hvis muligt Ejeren bør tilsikre ved tilstrækkelig og anerkendt dokumentation at de omkringboende naboer ikke generes af genskin fra solcellepanelerne Solcellearealet bør, for at opretholde helhedspræget, være så lille som praktisk muligt. (Så vidt vi forstår, vil det p.t. sige maksimalt et ca. 6kW anlæg, der i areal, med dagens paneler, er under 40 m 2 ). I takt med at teknikken tillader det bør det tilladte areal mindskes ved fremtidige dispensationsansøgninger. For at tilsikre mindst mulig påvirkning af bebyggelsens helhedspræg bør man placere anlægget asymmetrisk på tagfladen således at montagen påbegyndes ved en endegavl. Dette og et par andre kommentarer sendte vi til Kommunen som behandlede sagen og godkendte ansøgerens ansøgning uden kommentarer i øvrigt og uden hensyntagen til bestyrelsens høringssvar. Det var overraskende for os. Der kom i øvrigt ikke andre høringssvar. En efterfølgende telefonisk henvendelse til Kommunen gjorde os ikke klogere idet der fra Kommunens side blev udtrykt en vis forundring over at vi ikke var tilfredse. Af referater fra Miljø- og Planlægningsudvalget i Kommunen fra 19. december 2012 kan vi se at vi ikke er alene om at skulle tage stilling til opsætning af solceller i områder hvor der er deklarationer. Der er her nævnt to andre sager. Hvorfor disse sager, som ligner vores, skal behandles politisk og ikke blot som vores blev afgjort administrativt ved vi ikke. Udvalgsmødet besluttede dette: Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den

5 Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede, at servitutter i udgangspunktet skal respekteres, med mindre nabohøring om solcelleanlæg falder ud til fordel for etablering af et solcelleanlæg. Miljø og Planlægningsudvalget ønsker sager, hvor etablering af solcelleanlæg strider imod gældende servitutter forelagt til behandling. Miljø- og Planlægningsudvalget er generelt positive overfor det fremskridt solcelleanlæg repræsenterer, idet reflektionsgener bør undgås og etableringen bør ske så anlægget skæmmer bygningen mindst muligt. I efteråret blev der reguleret i reglerne for tilbagebetaling af solcelleproduceret strøm, og det gjorde ordningen økonomisk mindre attraktivt. Ovenstående sag er den eneste konkrete sag i vores bebyggelse (så vidt vi ved), og måske kommer der ikke flere lige med det samme, grundet de nye regler. Vi vil gerne høre om I har kommentarer til solcelleanlæg i vores forening. Her var flere kommentarer og meninger. Det blev foreslået, at ændre i servitutterne. Og der var forslag om mere fleksibilitet. Og sidst blev det foreslået, at oprette en ny grundejerforening for, at komme udenom deklarationen. Det blev tilkendegivet, at bestyrelsen havde tacklet forspørgelsen fornuftigt og vi ikke umiddelbart skal lave ændringer i forholdet til solceller- 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabet blev gennemgået af Kasserer Mads Jørgensen. Dette udviste et overskud på kr ,66 ( Budgetteret overskud for 2012 kr ,00 ) Formuen er herefter på kr ,67. Kasserer oplyste tillige at alle kontingenter var indbetalt pr. 6. juli Regnskabet blev herefter godkendt. 4. Redegørelse for det fremtidige arbejde Formand Hans Christian Jensen tog ordet: Vi har ingen planlagte udgiftsindvirkende forslag for Der er afsat et beløb til evt. ekstraarbejde i forbindelse med det grønne areal, da der bl.a. er et større træ der måske skal fældes, men ellers ingen andre planlagte aktiviteter. Dirigenten gav herefter mulighed for spørgsmål og kommentarer fra medlemmerne, som ikke viste sig at være tilfældet. 5. Forelæggelse af budget for 2013, herunder fastlæggelse af kontingent og betalingstermin. Kasserer Mads Jørgensen fremlagde og gennemgik budgettet som var fremsendt sammen med indkaldelsen. Kontingentet blev foreslået til kr. 950,-, et fald på kr. 200,- i forhold til Kontingentet er med betalingstermin fastsat til d. 30. april Budgettet samt kontingent blev godkendt. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant. På valg var Mads Jørgensen, Nic Thielsen og Jesper Carlsen samt Elly Appelt som suppleant. Dirigenten spurgte forsamlingen om der var andre der ønskede at stille op, da dette ikke var tilfældet modtog alle genvalg og blev herefter valgt. Derudover har suppleant Katrine Fugmann ønsket, at stille op til valg til bestyrelsesmedlem, og bestyrelsesmedlem Martin Dam har valgt, at stille op til valg som suppleant. Dette blev vedtaget af en enig forsamling. 7. Valg af revisorer og suppleant. 5

6 På valg var Peter Borg samt Anne Marie Schrøder. På valg var revisorsuppleant Annette Flagstad. Alle modtog genvalg og blev herefter valgt. 8. Eventuelt. Et medlem forespurgte til et hul for enden af Bellisvej, hvor stolpen er blevet fjernet i forbindelse med snerydning. Et andet medlem fra Bellisvej foreslog, at flytte skiltningen med vejnavnene i starten af vejene til den anden side af vejen. Dette af hensyn til, at de kan være meget svære, at se når man kører ad Mortenstrupvej. Der blev også foreslået fælles snerydning. Og her blev der lavet en vejledende håndsoprækning, om interessen for fælles snerydning. Håndsoprækningen viste ikke flertal for fælles snerydning. Det blev så foreslået, at de interesserede gik sammen og fik en fælles aftale uden for grundejerforeningen. Og til sidst blev der foreslået indkøb af nye fodboldmål, da de gamle ikke er rigtig funktionelle længere. Samt indkøb af borde og bænke til fælles arealet. Der blev talt om emnerne, men der blev ikke truffet beslutning om ændringer nu. Dirigenten takkede herefter for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten for god ledelse, hvorefter der blev budt på smørrebrød, øl og vand. Generalforsamlingen slut, kl Referatet godkendt. Hørsholm d. Ref. ved Jesper Carlsen Nic Thielsen Dirigent. 6

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Torsdag den 14. marts 2013 kl. 19.30 på Usserød Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag:

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg Grundejerforeningen Schoutgården Referat af ordinær generalforsamling 29. marts 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler Referent: Bodil Tersbøl 11. april 2012 Dagsorden: 1.

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Maglekrogen 16. marts 2004 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Der holdes ordinær generalforsamling onsdag den 31. marts kl. 19.30 i Søborgmagle Kirkes konfirmandstue. Dagsordenen er

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Bestyrelsen: Formand Johanne Riegels Østergård, Karen Hilden, Anders Thornval, Flemming Sundø, Klaus Poulsen. Kasserer:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Mail: gf@eriksminde.dk Hjemmmeside: www.gferiksminde.dk Facebook: Grundejerforeningen Eriksminde Velkomstfolder Generel orientering Med 852 husstande er Eriksminde

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere