Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af foreningens regnskab og varmeregnskab 4. Rettidigt indkomne forslag 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 6. Valg af formand (lige år) 7. Valg af kasserer (ulige år) 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i øvrigt samt suppleanter 9. Valg af to revisorer 10. Valg af en revisorsuppleant 11. Eventuelt Punkt 1. Valg af dirigent. Formanden Kristian Skovgaard Jørgensen bød velkommen, hvorefter foreningens advokat Niels Krüger (NK) blev valgt til dirigent. NK kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt efter vedtægterne, og derfor beslutningsdygtig. Til generalforsamlingen var fremmødt 57 parceller. Dette svarer til 114 stemmer. Af de 57 parceller var 37 parceller 3 plans huse fra nr Punkt 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Formanden Kristian Skovgaard Jørgensen indledte beretningen med at sige, at det er rigtig attraktivt at bo i Terrasserne. Grunden er bl.a. det dejlige naturområde vi bor i, størrelsen som tiltrækker et bredt udsnit af købere og faciliteterne er især gode for børnefamilierne. De nye fyr kører rigtig godt. Det har netop fået 1 års eftersyn og der er kommet lyddæmper på, især til glæde for dem, som bor i nærheden af nr. 5. Thomas fra nr. 101 har gjort en stor indsats for at få vores hjemmeside op at køre Der har de sidst måneder været 750 besøgende, kunne Thomas supplere. Bestyrelsen har hos kommunen undersøgt mulighederne for bump på vejene i bebyggelsen af hensyn til legende børn, da der tit bliver kørt for stærkt. Det er nu op til den kommende bestyrelse at indhente tilbud. Punkt 3. Foreningens regnskab og varmeregnskab. Foreningens regnskab og varmeregnskab blev gennemgået af Peter Rysz Jensen (PRJ) 1

2 Nr. 8: foreslog en specificeret gennemgang af regnskabet, især af hensyn til nye tilflyttere, men dette var ikke et ønske fra forsamlingen. Nr. 91: forespurgte til skødet og hvad med fællesarealerne? PRJ informerede om at fællesarealerne ikke er værdi sat. Kun nr. 5 har et skøde. Regnskabet og varmeregnskabet blev derefter godkendt. Punkt 4. Rettidigt indkomne forslag Forslag nr. 1 KSJ gennemgik forslag om udvidelse af altan på 3-plans husene, samt præsenterede arkitekt Martin Løkkegaard. Nr. 136: Fremlagde sit ændringsforslag. Han synes ikke man skulle finde sig i 80 cm udvidelse af altan, men ønsker 120 cm. Nr. 71: Hævdede at han havde en forhåndsgodkendelse fra kommunen på 120 cm, men kunne ikke fremvise denne. Arkitekten: Fortalte kort om besøge hos Bent Thougaard fra kommunen. Han mente der ville blive meget mørkt på værelserne, hvis der blev udvidet med 120 cm, men mente samtidig det ville se godt ud. Nr. 128: Kom med spørgsmål fra nr. 129, som mente det var vigtigt af begge naboer blev spurgt og skulle godkende. Nr. 87: Spurgte om Facadeudvalget hos kommunen var blevet spurgt. KSJ, facadeudvalget er blevet spurgt. KSJ: Der blev på tegningerne vist, at de huse mrk. med sort, kan give særlig skygge og bestyrelsen foreslog derfor at nabos nabo skal spørges. KSJ: Informerede om brandhæmmende væg, som er nødvendig ved udvidelse og halvtag. Arkitekt: Der skal opføres en DB60 væg ind mod naboen. Nr. 157: Er nabo til altan udvidelse. Hvad med brandhæmmende væg. KSJ: Skal lovliggøres. Nr. 101: Skal der ved opsat plast tag opsættes brandhæmmede væg. KSJ: Ja. NK: Spurgte om nr. 136 stadig opretholder sit ændringsforslag. Nr. 101: Mente et nej til bestyrelsens forslag skulle overvejes grundigt, da det vil tage lang tid, hvis man skal til kommunen igen. KSJ: Nuværende forslag kan vi komme igennem med hos kommunen. Nr. 71: Ønskede begge forslag til afstemning. Nr. 136: Frafaldt sit ændringsforslag. Nr. 155: Mente det skulle være ensartet i bebyggelsen. Forslag nr. 1 blev godkendt. Forslag nr. 2 KSJ gennemgik forslag om etablering af halvtag i 3-plans hus. Nr. 139: Skal der en DB60 væg op ud mod vej. KSJ: Nej, kun mod skæld. Forslag nr. 2 blev godkendt. 2

3 Forslag nr. 3 KJS gennemgik forslag vedr. udbygning af skur med type 1 og type 2. Det blev gjort opmærksom på, at ved udvidelse ind i carport med 80 cm er der 4,5 m, hvor der godt kan holde en bil. Type 1 er forhåndsgodkendt hos kommunen. Mens type 2 skal søges hos kommunen, men bliver rundsendt ved godkendelse. Nr. 99 Gjorde opmærksom på at han kort inden generalforsamlingen havde gået en tur i bebyggelsen og fundet rigtig mange ulovligheder med udvidelser af skur. Forslag nr. 3 blev godkendt Forslag nr. 4 KSJ gennemgik forslag om havelåger ud til grønt område. Nr. 122: Har havelåge som mente var godkendt. Arkitekt: skal ligne en alm. havelåge. Nr. 23: Skal havelåge have mål som hæk max. 160 cm. KSJ: Ja. Forslag nr. 4 blev godkendt. Forslag nr. 5 KSJ gennemgik procedure for administration af bygningsændringer i forslag nr Det blev drøftet hvorvidt det var bestyrelsen ansvar, at ulovligheder blev lovliggjort. Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at det ikke er deres opgave at være politi, men at evt. anmeldelser overdrages til kommunen. Forslag nr. 5 blev godkendt. Forslag nr. 6 Nr. 6 som var kommet med forslaget mente generalforsamlingen skulle spørges ved træfældning idet der for nyligt var fældet fuglekirsebær bl.a. ved nr. 5 og i stedet er der plantet buske, som forringer betingelserne for fuglelivet. Støt forslag om værn af vores træer var nr. 6 s ønske. Ayo: Der er på havevandring, som er en gang om året med gartneren, blevet gennemgået hvad der trængte til beskæring. Nr. 6: Urimeligt at man ikke bliver spurgt, hvis der skal lave drastiske ændringer. Har ikke fået datoen for havevandring. Datoen vil blive offentliggjort. Forslaget kom til afstemning, hvor der var 74 stemmer for. Forslaget blev godkendt. 3

4 Forslag nr. 7 Forslagsstiller nr. 107: Vi kan frit levere affald på den indkøbte trailer og mener derfor, at vi kan afskaffe storskraldsordningen. Bestyrelsen: Kan ikke gå ind for afskaffelse af storskraldsordning, da det er en god anledning til at få ryddet op 4 gange årligt. Nr. 50: Der er bedre sortering på affaldspladsen. Kan vi få en bedre sortering. PRJ: Vi får en regning på sortering af affald. Nr. 87: Det bliver komprimeret inden det køres herfra. Nr. 107: Det kræver bil og også anhænger træk. Det er ikke alle, der har det Forslag nr. 7 blev kaldt tilbage. Forslag nr. 8 Forslagsstiller nr. 87 foreslog at man udvidede snerydning på et antal stier. SHJ informerede om at det på nuværende tidspunkt kun er Stamvejen og stien fra Stamvejen (ved Tøjeksperten) til Kirkevejen, som bliver ryddet, men at det er et spørgsmål om penge. Det koster nu kr og det vil blive væsentlig dyrere, hvis et antal stier også skal ryddes. Der blev gjort opmærksomt på, at man har pligt til at rydde halvdelen af vejen, samt ud til store stier. Nr. 50 Tilbød at rydde sti ved nr. 74, som er en meget brugt sti. Generalforsamlingen takkede for tilbuddet. Forslag nr. 8 blev derefter kaldt tilbage. Forslag nr. 9 Forslagsstiller nr. 139 foreslog man brugte en gårdmand til pasning af arealer og gadelygter. Det er bestyrelsens opfattelse at gartneren rydder pænt op efter sig. Og at man vil kigge på belysningen med en elektriker. Det er muligt man kan vaske lamperne, da der sidder mange fluer mm. Forslag nr. 9 blev derefter kaldt tilbage. Punkt 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. Peter Rysz Jensen fremlagde budget for grundejerforeningen for 2005/2006. Da der ikke skal være overskud i grundejerforeningen forudsætter budgettet 280 kr. som er et fald på 45 kr. Budgettet blev vedtaget. Derefter blev budgettet for varmeregnskabet for 2005/2006 fremlagt. Der er sat kr. mere af til gas, samt kr. til opsparing til kommende udgifter til ledningsnettet, som tidligere er blevet besluttet. Budgettet forudsætter derfor et a contobidrag på kr. Budgettet blev vedtaget. 4

5 Punkt 6. Valg af formand (lige år) Da formanden KSJ er fraflyttet foreslog bestyrelsen at Søren Holten Jacobsen bliver formand i en 1 årig periode. SHJ blev valgt som ny formand. Punkt 7. Valg af kasserer (ulige år) Peter Rysz Jensen modtog genvalg. PRJ blev valgt som kasserer. Punkt 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i øvrigt samt suppleanter Da Ayo B. Holt ønskede at gå ud af bestyrelsen skal der vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer. Berit Fog var ikke på valg. Suppleant Arne Nielsen modtog valg til bestyrelsen og blev valgt. Karsten Voss blev foreslået af bestyrelsen og valgt. Jytte Sternow blev nyvalgt 1. suppleant. Cherina Holm blev nyvalgt 2. suppleant Bestyrelsen består herefter af følgende: Formand: Søren Holten Jacobsen nr. 153 Kasserer: Peter Rysz Jensen nr. 16 Bestyrelsesmedlemmer: Berit Fog nr. 80 Arne Nielsen nr. 27 Karsten Voss nr. 26 Suppleanter: Jytte Sternow nr. 10 Cherina Holm nr. 100 Punkt 9. Valg af to revisorer. Intern revisor Gert Nørgaard-Nielsen nr. 6 blev genvalgt. Ekstern revisor RIR-revision Himmelev blev genvalgt. Punkt 10. Valg af en revisorsuppleant. Frank Jensen nr. 122 blev genvalgt. 5

6 Punkt 11. Eventuelt Nedsættelse af arbejdsgrupper : Til legepladsudvalget meddelte Kurt Aaholst nr. 75, at han ønskede at fortsætte i udvalget. Martin Jørgensen nr. 79 og Per Schrøder nr. 50 meldte sig ligeledes til udvalget. Til aktivitetsudvalget blev der lavet et festudvalg i forbindelse med 25 års jubilæum til næste år. Her meldte Jonna Keller nr. 87, Kate Krabbe nr. 6 og Anni Øyan nr. 7 sig. Under eventuelt spurgte nr. 8 til bænken, der var blevet lovet. Ayo svarede, at den ville blive opsat hurtigst muligt. Nr. 6 spurget også til glasskår omkring flaskecontainer. Bestyrelsen svarede at det er kommunens ansvar, da det er dem som opstiller containere. Det blev tilslut foreslået at man flytter generalforsamlingen til en tirsdag eller torsdag, da det tit falder sammen med en fodboldkamp om onsdagen. PRJ afsluttede med at takke: Thomas nr. 101 for et stort arbejde med hjemmesiden og som suppleant. Ayo nr. 93 og Kristian nr. 4 for en stor indsats i bestyrelsen samt Niels Krüger for sin indsats som dirigent. Generalforsamlingen afsluttede derefter. Himmelev d. / 2005 Himmelev d. / 2005 Niels Krüger, dirigent Berit Fog, referent 6

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Der er opsat 5 skilte med besked om at fjerne hundenes efterladenskaber.

Der er opsat 5 skilte med besked om at fjerne hundenes efterladenskaber. FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag 24. marts 2009 kl. 19.40 i Kedelhuset ved Kulturparken 40 stemmeberettigede husstande repræsenteret, heraf havde 4 husstande

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Kolonihavehave forbundets lokaler i Odense, mandag den 27. februar 2012. 63 stemmeberettigede var fremmødt, samt

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Referat Emne Generalforsamling Grundejerforeningen Drejens Boligby Dato for møde Tidspunkt Sted Mandag d. 29. April 2013 19,00 Askøvænget 34,Drejens Referat udarbejdet af.: Carsten Fisker Udskrevet den

Læs mere

Referat af den ordinær generalforsamling

Referat af den ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat af den ordinær generalforsamling Dagsorden 1. Valg af dirigent Martin Rømer blev valgt til dirigent Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen.

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas Hartwich,

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015

Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015 Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015 Ca. 50 deltagere. 1. Valg af dirigent - Christian Lauridsen - Venøvej 14 - blev valgt. 2. Beretningen fra formanden -Sven Erik bød velkommen og aflagde derefter

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Formanden bød velkommen. 35 stemmeberettigede husstande var repræsenteret,

Læs mere