Hoved- og nøgletal. AKTIVER Aktiver, i alt (mio.kr.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hoved- og nøgletal. AKTIVER Aktiver, i alt (mio.kr.) 64.156 63.553 58.044 54.169 50.828"

Transkript

1 06 Årsrapport

2 06 Årsrapport

3 Hoved- og nøgletal INVESTERINGSRESULTAT Investeringsafkast, i alt (mio. kr.) Pensionsafkastskat (mio. kr.) Investeringsafkast efter pensionsafkastskat (mio. kr.) AFKASTNØGLETAL - tidsvægtet Afkast før pensionsafkastskat (pct.) 9,0 16,7 13,6 14,1-11,8 Afkast før pensionsafkastskat - LD Vælger (pct.) 8,6 16,2 13,7 14,3-10,6 AFKASTNØGLETAL - pengevægtet Afkast før pensionsafkastskat (pct.) 9,2 16,4 13,5 13,8-11,8 Afkast efter pensionsafkastskat (pct.) 8,0 14,2 11,8 12,1-10,5 Afkast før pensionsafkastskat (pct.) - LD Vælger 8,7 16,0 13,7 14,3-10,6 TILSKREVET AFKAST I mio. kr I procent før pensionsafkastskat - LD Vælger 9,8 14,8 13,5 14,1-8,6 I procent efter pensionsafkastskat - LD Vælger 8,3 12,7 11,6 12,5-7,5 PENSIONER Antal udbetalinger og flytninger (1.000 konti) Udbetalinger og flytninger (mio. kr.) Omkostninger til kontoadministration (mio. kr.) Medlemmernes formue, i alt (mio. kr.) Kontostørrelse fuldtidsbeskæftiget lønmodtager (kr.) - LD Vælger AKTIVER Aktiver, i alt (mio.kr.) OMKOSTNINGSNØGLETAL Omkostninger beregnet som rentemarginal (pct.) 0,13 0,14 0,09 0,09 0,11 Omkostninger pr. medlem (kr.) Omkostninger pr. medlem - LD Vælger (kr.)

4 Læsevejledning for nøgletal Nøgletallene for LDs afkast før pensionsafkastskat, afkast efter pensionsafkastskat. omkostninger beregnet som rentemarginal og omkostninger pr. medlem er beregnet i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse. Afkast før pensionsafkastskat i LD Vælger er beregnet ud fra samme metode Omkostning pr. medlem i LD Vælger er opgjort som det beløb, et medlem med en gennemsnitsopsparing i LD Vælger betalte i Afkastnøgletal tre metoder LD benytter sig af forskellige afkastnøgletal: tilskrevet afkast (kontorente), tidsvægtet afkast og afkast i henhold til bekendtgørelse (pengevægtet afkast). Ved tilskrevet afkast forstås det regnskabsmæssige resultat i LD Vælger eller puljen efter pensionsafkastskat og administrationsomkostninger i forhold til medlemmernes opsparing primo året fratrukket årets udbetalinger. Det tidsvægtede afkast er en indeksværdiberegning på daglig basis, hvor den faktiske markedssituation afspejles med hensyn til værdipapirkurser og valutakurser. Afkast i henhold til bekendtgørelsen er beregnet henholdsvis før og efter pensionsafkastskat. Når der ikke er anført andet i årsrapporten, er der tale om tidsvægtede afkast.

5 06 Årsrapport

6 2

7 3 Indhold ledelsens beretning året i overskrifter 04 STRUKTUR OG LEDELSE 08 Artikler FMS LD EQUITY 18 LD VÆLGER strategi OG RISIKOSTYRING i ld vælger 4 børsnoterede aktier 6 OBLIGATIONer 9 ikke-børsnoterede aktier 31 EJENDOMME 34 Puljer LD vælger og puljerne 38 ld danske aktier og ld globale aktier 39 ld miljø & Sundhed og LD korte obligationer 40 ld mixed obligationer Og ld KONTRA 41 bankinvest vælger og bg invest vælger 42 danske invest vælger og jyske invest vælger 43 nordea invest vælger 44 resultat det regnskabsmæssige resultat 48 påtegninger 50 bestyrelse og sekretariat 52 regnskab anvendt regnskabspraksis 58 resultatopgørelse 61 balance 62 noter til resultatopgørelse og balance 63 noter: specifikationer af aktiver 67 noter: aktiebeholdning og risiko 68 resultat og balance i ld vælger og ld puljer 69

8 Året i overskrifter LDs likviditetsbehov Konti Primo 2005 Ultimo 2006 Likviditetskrav 60-årskonti 8 mia. kr. 14 mia. kr. 14 dage Puljekonti 5 mia. kr. 6 mia. kr dage Flytbare konti 0 mia. kr. 43 mia. kr. 60 dage I alt 13 mia. kr. 63 mia. kr dage LD opnåede i 2006 meget tilfredsstillende resultater. Det investeringsmæssige afkast i LD Vælger blev således på 8,6 pct. og tilskrivningen før skat udgjorde 9,8 pct. Det samlede resultat kan i væsentligt omfang tilskrives afkastet på danske børsnoterede og ikke-børsnoterede aktier samt ejendomme. Afkastet på danske børsnoterede aktier blev 26,3 pct., mens afkastet af ejendomme og danske ikke-børsnoterede aktier blev på henholdsvis 39,3 pct. og 27,2 pct. Obligationsafkastet blev 1,1 pct., hvilket skal ses i lyset af det lave men stigende renteniveau og den relativt begrænsede varighed på obligationsbeholdningen. Investeringsstrategien for LD Vælger fastlægges helt overordnet ud fra den forventede udvikling i medlemsformuen, herunder hensyntagen til flytteret og udbetalinger. Det har siden 2004 nødvendiggjort, at nettobeholdningen i mindre likvide aktiver løbende nedbringes. Af tabellen fremgår det, at LDs likviditetsbehov er forøget meget markant i løbet af de sidste to år. I 2006 har dette bl.a. givet anledning til en generel risikoreduktion i porteføljen gennem salg af både børsnoterede og ikke-børsnoterede aktier samt afhændelse af en betydelig del af ejendomsporteføljen. Detaljerede beretninger for investeringsstrategier og resultater i LD Vælger og puljerne findes på side Opsparingens udvikling Beløb i kr Tilskrevet afkast på 9,8 pct. LDs største pulje LD Vælger udgjorde ved årets udgang 57,0 mia. kr., svarende til en andel på 91,1 pct. af medlemmernes samlede formue. LD Vælger er en balanceret pulje med investeringer i bl.a. obligationer, børsnoterede og ikkebørsnoterede aktier samt ejendomme. Medlemmer, der havde deres opsparing placeret i LD Vælger gennem hele året, fik tilskrevet 9,8 pct. Efter pensionsafkastskat og omkostninger fik medlemmerne en tilskrivning på 8,3 pct., hvilket er meget tilfredsstillende. For et medlem med en fuldtidskonto voksede opsparingen i 2006 med kr. og udgjorde ved årets udgang kr. Høje afkast til puljevælgerne Puljesystemet har fra sin start i 2000 været en stor succes. I alt har medlemmer været puljevælgere i kortere eller længere tid i løbet af de syv år, og p.t. er der puljevælgere. Siden 2005 har medlemmerne udover valg med det traditionelle papirvalgkort kunnet foretage valg via login fra LDs hjemmeside. Medlemmerne kunne vælge mellem 11 puljer samt LD Vælger. Mange puljevælgere havde placeret dele af eller hele deres opsparing i aktiepuljerne LD Danske Aktier og LD Miljø & Sundhed, som med afkast på henholdsvis 30,1 og 17,8 pct. opnåede de højeste afkast blandt puljerne og dermed højere afkast end LD Vælger. Dette forhold er medvirkende til, at pulje- 4 ledelsens beretning året i overskrifter

9 vælgerne gennemsnitligt opnåede afkast højere end de medlemmer, der havde hele deres opsparing placeret i LD Vælger. LD har klassificeret alle puljer i seks forskellige risikogrupper afhængig af puljens investeringsprofil. LD Vælger ligger i mellemrisikogruppen og har således en mindre risiko end de rene aktiepuljer som f.eks. LD Danske Aktier, der ligger i gruppen med den højeste risiko. Medlemsformuens udvikling Medlemsformuen udgjorde 62,6 mia. kr. ved udgangen af 2006, hvilket var et fald på 0,1 mia. kr. i forhold til udgangen af Den næsten uændrede medlemsformue skyldtes, at LD opnåede et højt afkast, der beløbsmæssigt var på niveau med det samlede udbetalte beløb til flytninger og udbetalinger. LDs medlemmer har siden juli 2005 og gennem hele 2006 kunnet overflytte deres LD-opsparing til en anden pensionsordning. Flyttemuligheden er årsagen til, at det samlede udbetalte og flyttede beløb er forøget med 57 pct. fra 2005 til 2006, hvor de udgjorde mio. kr. LD havde 1,1 mio. medlemmer ved udgangen af 2006, hvilket svarer til et fald på syv pct. i forhold til udgangen af Andel af formuen hos medlemmer over 60 år Procent I 2006 fik medlemmer udbetalt deres LD-opsparing på i alt mio. kr. Antallet af medlemmer, der fik deres opsparing udbetalt i 2006, var noget under niveauet for 2005 og samtidig lavere end forventet. Der var fortsat en meget stor del af de udbetalingsberettigede medlemmer, i alt , der valgte at lade deres opsparing forblive i LD, efter at de er blevet 60 år. Disse medlemmers andel af LDs formue er steget fra 10,0 pct. i 2000 til 22,6 pct i 2007, og dermed kan en stadigt stigende andel af LDs formue komme til udbetaling med få ugers varsel. Ved årets udgang udgjorde de udbetalingsberettigede medlemmers formue 14,1 mia. kr, hvilket understreger behovet for likviditet ved tilrettelæggelse af LDs investeringsstrategi I 2006 valgte medlemmer med en samlet formue på mio. kr. at flytte deres opsparing, hvilket var færre end forventet. Interessen for at flytte LD-opsparingen faldt i løbet af året, og antallet af flytninger var således betydeligt lavere i andet halvår end i første halvår. I andet halvår flyttede medlemmer deres opsparing, mens antallet af flytninger i første halvår var , hvilket fremgår af figuren over ugentlige flytninger. Siden 1. juli 2005, hvor det blev muligt at flytte opsparingen, har medlemmer flyttet deres opsparing til en anden pensionsordning. I perioden har der været stor variation i antallet af flytninger. Det betyder, at grundlaget for at forudsige de fremtidige flytningers påvirkning af formuen er yderst begrænset. LDs erfaringer fra bl.a. udbetalinger er, at flytteaktiviteten er meget påvirket af niveauet for LDs afkast og i særdeleshed af rådgivningsaktiviteten i andre finansielle institutioner. LD nedsatte administrationsbidraget LD tilstræber at tilpasse kontoadministrationsomkostningerne til det faldende antal medlemmer. Dette lykkedes i 2006, idet omkostningsniveauet til kontoadministration blev reduceret i forhold til 2005, og i 2006 udgjorde 71 kr. pr. medlem. I forhold til perioden før 2005 er omkostningsniveauet forøget, hvilket primært kan henføres til afskrivninger på det nye medlemssystem, der var nødvendiggjort af flytteretten. Afskrivningerne, der foretages over perioden , påvirker nøgletallet med ca. 22 kr. pr. medlem. Udviklingen i antal flytninger i Interne effektiviseringer af den daglige administration, anvendelsen af den nye it-platform til medlemsadministration samt samarbejdet med de partnere, der løser væsentlige dele af den daglige administration, er forklaringen Januar December året i overskrifter ledelsens beretning 5

10 på, at omkostningerne kunne reduceres, hvilket LD finder tilfredsstillende. I oktober nedsatte LD derfor det bidrag, som medlemmerne løbende betaler til kontoadministration. For et medlem, der alene har placeret sin opsparing i LD Vælger, blev medlemsbidraget sænket til 0,09 pct., mens det for puljevælgere blev sænket til 0,22 pct. Det enkelte medlems administrationsbidrag er afhængigt af medlemmets eventuelle valg af investeringspuljer og gebyrer ved en eventuel flytning fra LD. For et medlem med en opsparing i LD Vælger på kr. betyder nedsættelsen af administrationsbidraget, at betalingen til kontoadministrationen fremover udgør 45 kr. pr. år, hvilket er særdeles konkurrencedygtigt. I oktober nedsatte LD det administrationsbidrag, som medlemmerne løbende betaler til kontoadministration. LDs aftale om investeringsrådgivning med Fondsmæglerselskabet af 2004 A/S havde effekt for hele Rådgivningen baseres på en aftale om omkostningsdækning for derved at sikre fortsat lave investeringsomkostninger for LD. I Fåmandsforeningen LD, hvor hovedparten af LDs børsnoterede investeringsaktiver er placeret, udgjorde de samlede omkostninger til rådgivning, administration, depotgebyrer m.v. således kun 0,07 pct. af formuen. Forvaltningen af LDs samlede formue indebærer omkostninger til styrings- og kontrolmæssige opgaver samt omkostninger til ikke-børsnoterede aktiver. Investeringsomkostningerne som helhed udgjorde 0,13 pct. af investeringsaktiverne, hvilket var på niveau med Der er i øvrigt redegjort nærmere for aftaleforholdene og de økonomiske relationer i afsnittet om LDs struktur og ledelse på side 8. Stigende interesse for web-puljevalg LDs medlemmer kunne gennem hele 2006 afgive puljevalg ved at logge ind på hjemmesiden I alt blev der i 2006 foretaget puljevalg via LDs hjemmeside og puljevalg med papirvalgkort. LD finder det tilfredsstillende, at medlemmerne på denne måde viser interesse for de investeringsmuligheder, der stilles til rådighed. Afkast og tilskrivning i LD Vælger 2006 Afkast af investeringsportefølje: 8,6 pct. Nettotilskrivning til medlemmerne: 8,3 pct. Gennemsnit seneste 3 år Afkast af investeringsportefølje: 12,8 pct Nettotilskrivning til medlemmerne: 10,9 pct. Gennemsnit seneste 5 år Afkast af investeringsportefølje: 8,0 pct Nettotilskrivning til medlemmerne: 7,2 pct. Gennemsnit seneste 10 år Afkast af investeringsportefølje: 8,7 pct Nettotilskrivning til medlemmerne: 9,4 pct. Gennemsnit seneste 27 år Afkast af investeringsportefølje: 11,5 pct Nettotilskrivning til medlemmerne: 11,1 pct. LD Vælger omfattede hele opsparingen for 88 pct. af medlemmerne og dele af opsparingen for flertallet af de øvrige medlemmer i Ultimo 2006 udgjorde LD Vælger 91,1 pct. af den samlede formue i LD. I det gennemsnitlige afkast for de seneste 27 år indgår både i tidsvægtet og pengevægtet afkast. 6 ledelsens beretning året i overskrifter

11 Det er LDs ønske at få stadigt flere puljevælgere til at benytte web-løsningen, hvor der kan foretages valg en gang om måneden mod to gange årligt for papirvalget. Web-valg giver besparelser for det enkelte medlem, der kun betaler 15 kr. pr. web-valg mod 47 kr. pr. valg, hvis man anvender papirvalgkort. LD oprettede puljen LD Kontra i forbindelse med puljevalget i juni. Puljen blev oprettet som et supplement til de eksisterende puljer, idet medlemmerne med fordel kan placere en del af opsparingen i LD Kontra for at sprede investeringerne i tilfælde af uro på de finansielle markeder. Medlemmerne kan med fordel placere en del af opsparingen i LD Kontra for at sprede investeringerne i tilfælde af uro på de finansielle markeder. Ved puljevalgene flyttede puljevælgerne midler for i alt 323,6 mio. kr. Størst var interessen for den nye pulje LD Kontra, hvortil der blev flyttet 72,5 mio. kr. Der var ligeledes stor interesse for Jyske Invest Vælger og LD Miljø & Sundhed, hvortil der blev flyttet henholdsvis 71,1 mio. kr. og 27,9 mio. kr. Puljevælgerne flyttede deres opsparing ud af LDs obligationspuljer, LD Globale aktier og LD Vælger. Medlemsmøderne velbesøgte LDs information til medlemmerne skete som hidtil gennem udsendelse af medlemsblade samt information på hjemmesiden. I 2006 blev informationsindsatsen udvidet gennem afholdelse af flere medlemsmøder. Der blev gennemført i alt syv medlemsmøder mod to i Møderne blev afholdt over hele landet, og LD kunne konstatere en betydelig interesse blandt medlemmerne, da møderne var velbesøgte. Mødeaktiviteten fortsættes i 2007 for at imødekomme den store interesse. Nøgletal om medlemmer Medlemmernes formue i LD den. 31. december 2006 Udbetalt i 2006 Flyttet i 2006 Opsparing for fuldtidsbeskæftigede den 31. december 2006 Gennemsnitlig opsparing den 31. december 2006 Tilskrevet afkast før pensionsafkastskat for LD Vælger 2006 Tilskrevet afkast efter pensionsafkastskat for LD Vælger i ,3 mio. kr ,2 mio. kr ,1 mio. kr kr kr. 9,8 pct. 8,3 pct. Medlemsmøderne blev afholdt over hele landet, og LD kunne konstatere en betydelig interesse blandt medlemmerne. Antal medlemmer den 31. december Antal puljevælgere den 31. december Antal udbetalte konti i Antal flyttede konti i året i overskrifter ledelsens beretning 7

12 Struktur og ledelse Ejerstruktur Figuren nederst på siden illustrerer sammenhængen mellem LD og de dattervirksomheder, som medvirker ved forvaltningen af LDs investeringer eller yder rådgivning herom. Rådgivningsstruktur Den samlede formue ejes af Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD). Størstedelen af formuen forvaltes eksternt i den 100 pct. ejede dattervirksomhed Fåmandsforeningen LD, som trækker på investeringsrådgivning fra Fondsmæglerselskabet af 2004 (FMS 04). Figuren på side 9 illustrerer, hvor fondsmæglerselskabet er rådgiver for LD eller for virksomheder, hvor LD er majoritetsejer. Fondsmæglerselskabet har kontrakter om rådgivning med Fåmandsforeningen LD og LD Equity 1 K/S. Hertil kommer, at FMS 04 har en rådgivningsaftale med LD Equity 2, hvor nye eksterne investorer ejer 83,2 pct. Aftalerne om investeringsrådgivning mellem LD på den ene side og FMS 04 på den anden side er indgået på omkostningsdækkende basis. Dette indebærer, at LD betaler et samlet honorar, der svarer til de omkostninger, LD afholdt vedrørende investeringsorganisationen inklusiv tilhørende administrative funktioner, før etableringen af FMS 04. Revisionen i såvel LD som FMS 04 påser i forbindelse med revisionen af årsrapporten, at aftalen overholdes. Ejerstruktur Forretningsmæssige relationer I forbindelse med stiftelsen af FMS 04 og Finanstilsynets godkendelse af FMS 04 som fondsmæglerselskab den 20. maj 2005 blev der foretaget en opgørelse over, hvilke af LDs omkostninger, både direkte og indirekte, som hidrørte fra drift af den del af organisationen, som blev overført til FMS 04. Ved etablerin- LD (Formue 62,6 mia. kr.) FÅMANDSFORENINGEN LD LD ejer 100 pct. (Formue 54,5 mia. kr.) FMS FMS HOLDING AF AF A/S A/S LD ejer 52,1 pct. (Egenkapital 89 mio. kr.) FONDSMÆGLERSELSKABET AF 2004 A/S FMS Holding A/S ejer 100 pct. LD EQUITY 1 K/S LD ejer 76,1 pct. (Egenkapital1,8 mia. kr.) LD EJENDOM A/S LD ejer 100 pct. (Egenkapital 1,4 mio. kr.) 8 ledelsens beretning struktur og ledelse

13 gen af FMS 04 blev 36 medarbejdere tilbudt og accepterede job i FMS 04, som overtog alle de tilhørende omkostninger og forpligtelser. Aftalevilkårene indebærer, at LD frem til udgangen af 2010 betaler et fast årligt honorar, svarende til de nævnte omkostninger, der i 2006 udgjorde 48,5 mio. kr. Der sker ifølge aftalen ingen pristalsregulering af honoraret, og honoraret er uafhængigt af LD-formuens størrelse og sammensætning. Revisionen i såvel LD som FMS 04 påser, at aftalen overholdes og udtaler sig herom i de årlige revisionsprotokollater, som forelægges de respektive bestyrelser. Aftalerne om investeringsrådgivning mellem LD på den ene side og FMS 04 på den anden side er indgået på omkostningsdækkende basis. I 2006 blev der endvidere betalt bonus på i alt seks mio. kr. til fordeling blandt de ansatte i FMS 04, på baggrund af den performance der blev skabt i Fåmandsforeningen LD. I LD Equity 1 og 2 er der markedskonforme bonusordninger, hvor der på baggrund af de hidtidige resultater endnu ikke er afsat bonus. Yderligere information om bonusordninger findes i afsnittet Incitamentsstruktur samt på side 18. FMS 04 har ifølge licensaftale med LD ret til at anvende kombinationsnavne som eksempelvis LD Equity og LD Markets. FMS 04 betaler et vederlag herfor, svarende til de løbende udgifter, der er forbundet med aftalen. Ledelsesstruktur Sammensætningen af LDs bestyrelse er lovbestemt. Der er tale om en indirekte udpegning af de 15 medlemmer, som har sæde i LDs bestyrelse, som følge af at de er udpeget til ATPs repræsentantskab. Herudover udpeger Finansministeriet seks bestyrelsesmedlemmer. Sammensætningen af LDs bestyrelse fremgår på side 53. Der er ifølge LDs vedtægter nedsat et forretningsudvalg, hvor LDs formand og næstformand er fødte medlemmer. Mindst ét af forretningsudvalgets fire medlemmer skal være et af de bestyrelsesmedlemmer, som er udpeget af Finansministeriet. Der har i 2006 været afholdt fem bestyrelsesmøder og 11 møder i forretningsudvalget. Honoraret for et menigt medlem af LDs bestyrelse var i 2006 på kr. Medlemmer af forretningsudvalget modtog kr., mens formanden modtog dobbelt honorar. Fåmandsforeningen LD LDs børsnoterede aktiver er hovedsageligt placeret i Fåmandsforeningen LD, Aktivallokering LD Rådgivning om placering og risiko Rådgivningsstruktur FMS 04 Rådgivningsydelser Fåmandsforeningen LD Formuen i LDs 6 interne puljer samt hovedparten af LD Vælger LD Equity 1 K/S LDs andel af formuen udgør 1,3 mia. kr. struktur og ledelse ledelsens beretning 9

14 der ejes 100 pct. af LD. Bestyrelsen for Fåmandsforeningen LD udgøres af LDs forretningsudvalg. Der har i 2006 været afholdt fire bestyrelsesmøder i Fåmandsforeningen LD. Bestyrelseshvervet i Fåmandsforeningen LD er ulønnet. Danske Invest Administration A/S er valgt som administrationsselskab og fungerer som direktion for Fåmandsforeningen LD. Ejerstruktur FMS Holding FMS Holding Fondsmæglerselskabet af 2004 er 100 pct. ejet af FMS Holding. LD er majoritetsaktionær i FMS Holding med en ejerandel på 52,1 pct. De øvrige større aktionærer er FIH Erhvervsbank og medarbejderne. Fondsmæglerselskabet blev godkendt af Finanstilsynet den 20. maj Ejerforholdet i FMS Holding ved udgangen af 2006 fremgår af tabellen nedenfor. Investering Ejerandel Ejerandel Stemmeandel Ved fuld tegningsret LD 41,5 mio. kr 52,1 % 44,5 % 55,8 % Øvrige inkl. FIH 24,7 mio. kr 29,7 % 25,3 % 31,7 % Medarbejdere 11,0 mio. kr. 11,4 % 18,6 % 7,0 % Direktion i FMS 04 6,5 mio. kr. 6,8 % 11,6 % 5,5 % Medarbejdere og ledelse har, som det fremgår af tabellen, siden stiftelsen af selskabet købt aktier, svarende til 18,2 pct. og indskudt i alt 17,5 mio kr. Samtidig fik medarbejderne tilbudt at købe tegningsrettigheder, der giver mulighed for yderligere aktietegning. For dem, der deltager i ordningen, var det muligt at købe én tegningsret, hvis pågældende også købte én aktie. Tegningsretterne blev købt til en kurs beregnet på baggrund af Skatteministeriets cirkulære. Ved opstart af fondsmæglerselskabet i maj 2005 blev de første aktier købt til kurs 200. I aktietegningens anden runde i september 2006 blev aktierne tegnet til kurs 250. Tegningsretterne blev i første runde købt til kurs 27,1 og i anden runde til kurs 37,7. Tegningsretterne kan tidligst udnyttes efter to år og senest i henholdsvis 2010 og Kursfastsættelsen svarer til aktiekursen på tidspunktet for erhvervelsen af tegningsretten (henholdsvis kurs 200 og 250) med tillæg af en årlig forrentning svarende til diskontoen. Såfremt medarbejdere og direktion udnytter samtlige tegningsretter, vil det betyde en yderligere investering i FMS Holding på mindst 20,9 mio. kr. Medarbejdere og ledelse har i alt indskudt 17,5 mio. kr. For at sikre, at LD også bevarer stemmemajoriteten i fondsmæglerselskabet efter udnyttelse af tegningsretter, er der ved anden aktietegningsrunde etableret en A-aktieklasse og en B-aktieklasse. LD ejer alene A-aktier. Medarbejdere og direktion har i anden aktietegning alene erhvervet B-aktier. Det er aftalt i aktionæroverenskomsten, at A- og B-aktieklasserne lægges sammen i forbindelse med en fremtidig børsnotering. Bestyrelsen i FMS Holding er samtidig bestyrelse i FMS 04. Med udgangspunkt i de nuværende ejerforhold er det i en aktionæroverenskomst fastlagt, at LD indstiller tre bestyrelsesmedlemmer, mens FIH Erhvervsbank indstiller ét, hvor 10 ledelsens beretning struktur og ledelse

15 formanden skal være en ekstern erhvervsleder. LDs formand er valgt som næstformand. Endvidere er det af Finansministeriet udpegede medlem i LDs forretningsudvalg valgt som bestyrelsesmedlem. Som fjerde bestyrelsesmedlem er der valgt en ekstern erhvervsperson efter indstilling fra FIH Erhvervsbank. Bestyrelsen for FMS Holding har afholdt seks møder i Bestyrelsen i FMS 04 har ligeledes afholdt seks møder i Der er fastsat et årligt bestyrelseshonorar på kr. til formanden og kr. til de øvrige medlemmer for varetagelsen af begge bestyrelseshverv. FMS 04 yder investeringsrådgivning til Fåmandsforeningen LD og rådgiver LD om investeringsomfanget inden for forskellige aktivklasser. Fondsmæglerselskabet af 2004 FMS 04 yder investeringsrådgivning til Fåmandsforeningen LD og rådgiver LD om investeringsomfanget inden for forskellige aktivklasser. Herudover ydes investeringsrådgivning til LD Invest, LD Equity-fondene samt til kunder med diskretionære mandater på kommercielle vilkår. LDs direktør og vicedirektør er ansat både i LD og fondsmæglerselskabet og udgør således direktionen i begge virksomheder. Dette dobbelte ansættelsesforhold er godkendt af Finanstilsynet. LD Equity LD har i marts 2006 etableret LD Equity 1 K/S og har i den forbindelse overført samtlige ikke-børsnoterede aktier inden for industri, handel og service samt en række mindre og relativt illikvide børsnoterede aktier til denne investeringsfond. I den forbindelse blev en ejerandel på 23,9 pct. i LD Equity 1 solgt til nye investorer. Fonden er organiseret som et kommanditselskab, hvilket er sædvane i equitybranchen. I investeringsfonden LD Equity 2 K/S, som blev etableret i maj 2005, deltager LD som minoritetsinvestor med en ejerandel på 16,8 pct. Investorerne i LD Equity 1 og 2 har nedsat Investor Boards med repræsentanter udpeget af investorerne. De to Investor Boards følger løbende udviklingen i fondene og beslutter sammensætningen af investeringskomiteerne. I lyset af de opgaver, der er tillagt Investor Boards, har LD valgt at udpege et LD bestyrelsesmedlem som LDs repræsentant. Investeringskomiteerne har til opgave at udstikke rammerne for investeringerne i LD Equity-fondene og at medvirke ved beslutningen af de enkelte investeringssager efter forelæggelse fra investeringspartnerne i LD Equity 1 og 2. Hver investeringskomite består af fem medlemmer tre erfarne erhvervsledere samt direktør og vicedirektør i Fondsmæglerselskabet. Direktionen modtager ikke selvstændigt honorar for arbejdet i investeringskomiteerne. struktur og ledelse ledelsens beretning 11

16 Bestyrelser, investorboards og investeringskomiteer i de nye selskaber Bestyrelser, investorboards og investeringskomiteer Honorar (Kr.) Bestyrelse for Fåmandsforeningen LD Formand Hans Jensen (formand)* Ulønnet Formand Bente Sorgenfrey* Ulønnet Næstformand Tine Aurvig-Huggenberger* Ulønnet Direktør Hans Ejvind Hansen* Ulønnet Bestyrelserne for Fondsmæglerselskabet af 2004 A/S Adm. Direktør Tommy Pedersen (formand) og FMS Holding af 2004 A/S Formand Hans Jensen* Direktør Hans Ejvind Hansen* Adm. Direktør Gert Kristiansen Investorboard LD Equity 1 K/S (LDs repræsentant) Direktør Hugo Andersen* Investeringskomite LD Equity 1 K/S Adm. Direktør Erik Holm Adm. Direktør Connie Astrup-Larsen Adm. Direktør Tommy G. Jespersen Adm. Direktør Jeppe Christiansen Ulønnet Vicedirektør Dorrit Vanglo Ulønnet Investorboard LD Equity 2 K/S (LDs repræsentant) Direktør Hugo Andersen* Investeringskomite LD Equity 2 K/S Direktør Mads Krage Direktør Leif Tullberg Adm. Direktør Jesper Ovesen Adm. Direktør Jeppe Christiansen Ulønnet Vicedirektør Dorrit Vanglo Ulønnet Personer, der også er medlem af LDs bestyrelse, er markeret med * Oversigten herover viser sammensætningen af de ledende organer i de omtalte virksomheder. Beslutningsstruktur Der foreligger forretningsordener, retningslinjer, forretningsgange og instrukser for alle investeringsområder, som fastsætter LD-bestyrelsens delegation til forretningsudvalget samt rammerne for direktionens daglige dispositioner. Bestyrelsen i LD godkender en gang årligt de overordnede rammer for investeringerne inden for forskellige aktivklasser. Alle ikke-børsnoterede investeringer skal forelægges forretningsudvalget. Aftaler indeholdende koncerninterne transaktioner skal ifølge gældende retningslinier til hver en tid forelægges LDs bestyrelse. Som opfølgning på investeringsrammerne, de investeringsmæssige resultater samt risikogrænser forelægger LDs direktion kvartalsrapporter for bestyrelsen og månedsrapporter for forretningsudvalget. Bestyrelsen i Fåmandsforeningen LD modtager månedsrapporter om de opnåede investeringsresultater i foreningen. LDs organisation og videnressourcer LDs forretningsgrundlag og samarbejdet med de eksterne samarbejdspartnere FMS 04, ATP og Danske Invest Administration stiller krav til medarbejdernes kompetence og viden. For at trække på stordriftsfordele ved at dele administration med andre ordninger har LD siden etableringen i 1980 haft en aftale med ATP om servicering af LDs medlemmer, herunder betjening af medlemmerne ved udbetaling, flytning og puljevalg. Administrationsaftalen med ATP er indgået på omkostningsdækkende basis. 12 ledelsens beretning struktur og ledelse

17 Danske Invest Administration varetager den del af de daglige administrative opgaver, der vedrører investeringsadministrationen i Fåmandsforeningen LD, herunder den daglige kursfastsættelse af de enkelte puljer og vedligeholdelse af porteføljeinformation. Anvendelsen af samarbejdspartnere betyder, at LDs organisation overvejende omfatter medarbejdere, der varetager ledelsesmæssige opgaver samt investerings- og regnskabsmæssige kontrolfunktioner i forhold til samarbejdspartnerne, ligesom LD fastlægger rammer for og overvåger serviceringen af medlemmerne. Det er væsentligt for LDs organisation, der i 2006 i gennemsnit omfattede 17 medarbejdere, at der kan rekrutteres og fastholdes medarbejdere med relevant erfaring og et højt uddannelsesniveau. Dette vil også være i fokus i de kommende år, så LD fortsat kan levere tilfredsstillende resultater til gavn for medlemmerne. Det er væsentligt for LDs organisation, at der kan rekrutteres og fastholdes medarbejdere med relevant erfaring og et højt uddannelsesniveau. LD, FMS Holding og FMS 04 ansætter og aflønner eget personale, men har også valgt at ansætte medarbejdere i dobbelte ansættelsesforhold efter forelæggelse for Finanstilsynet. Hermed opnås administrative omkostningsbesparelser. FMS Holding og FMS 04 beskæftigede ved udgangen af 2006 henholdsvis to og 61 fuldtidsansatte medarbejdere. Visse medarbejdere, herunder direktionen og nogle medarbejdere i administrationen, er således ansat i flere selskaber og udfører veldefinerede opgaver for parterne. Ansættelsesforholdet for disse medarbejdere afspejler medarbejdernes faktiske arbejde for hver af parterne. Regulering af ansættelseskvoterne for de dobbeltansatte sker i overensstemmelse med forretningsgange herfor i LD, FMS 04 og FMS Holding. LD har indgået en huslejeaftale med FMS Holding og FMS 04, der indebærer at FMS Holding og FMS 04 betaler for benyttelse af kontorlokaler, herunder mødelokaler, kantine, reception, it-kontorsystemer mv. samt øvrige tekniske faciliteter. Revisionen i såvel LD som FMS 04 påser i forbindelse med revisionen af årsregnskabet, at aftalen overholdes. Incitamentsstruktur Som led i at fremme værdiskabelsen har LD siden 2004 haft en bonusordning. Bonusordningen indebærer, at LDs forretningsudvalg og bestyrelsen for Fåmandsforeningen LD ved årets udgang vurderer resultaterne i forhold til de økonomiske mål, som aftales ved årets begyndelse, og på den baggrund træffer beslutning om eventuel bonus. Der blev på baggrund af resultaterne i 2006 ikke afsat bonus i de to fonde. På baggrund af resultaterne i 2006 blev der tildelt en bonus på 2,0 mio. kr. til medarbejderne i LD. Den samlede bonus udgjorde i gennemsnit 1,7 månedslønninger. Endvidere er der betalt 6,0 mio. kr. vedrørende Fåmandsforeningen LD til FMS 04, hvor der ultimo 2006 var 61 medarbejdere. Direktionens bonus udgjorde samlet set for LD og FMS 04 i alt 1,7 mio. kr. fordelt med 1,1 mio. kr. til direktøren og 0,6 mio. kr. til vicedirektøren. Direktionens aflønning samt investering i FMS Holding af 2004 mv. er beskrevet i note 5 til regnskabet på side 64. Bonusordningen i LD Equity 1 og 2 er aftalebestemt med investorkredsen, idet der er tale om en markedskonform såkaldt carry-ordning. Der blev på baggrund af resultaterne i 2006 ikke afsat bonus i de to fonde. Der henvises til afsnittet om LD Equity på side 18. struktur og ledelse ledelsens beretning 13

18 14

19 15 Artikler fms ld equity 18

20 LDs fondsmæglerselskab FMS 04 Fondsmæglerselskabet af 2004 A/S (FMS 04) fik i maj 2005 Finanstilsynets godkendelse som fondsmæglerselskab med ret til at yde investeringsrådgivning. I oktober 2006 blev fondsmæglerselskabets virksomhedsområde udvidet til også at omfatte børsmægleraktiviteter. Ny børsmæglerfunktion FMS 04 opbyggede i efteråret 2006 en ny børsmægleraktivitet under navnet LD Markets. Til funktionen blev der ansat medarbejdere med mange års erfaring med aktieanalyse, investeringsrådgivning og børshandel. Etableringen er drevet af et ønske om at kunne servicere eksisterende samt nye professionelle kunder med både investeringsrådgivning og børshandel. Med etableringen af LD Markets har fondsmæglerselskabet fået mulighed for at gennemføre børshandel for professionelle og institutionelle kunder, herunder også LD. EQT Københavns Fondsbørs (OMX Den Nordiske Børs i København) gav den 22. november 2006 LD Markets adgang til at handle aktier og investeringsforeningsbeviser noteret på Fondsbørsen samt aktier noteret på First North. Målsætningen for LD Markets er at blive en nicheoperatør med fokus på de kunder, der efterspørger langsigtede finansielle investeringsidéer og en rådgivning, der er tilpasset den enkelte kunde. Med etableringen af LD Markets har FMS 04 fået mulighed for at gennemføre børshandel for professionelle og institutionelle kunder, også LD. LD vil fortsat overvejende benytte andre børsmæglere, og kun en mindre del, maksimalt 20 pct. af LDs handelstransaktioner vil ske gennem LD Markets. Forretningsudvikling på investeringsforeningsområdet LD Invests bestyrelse har valgt FMS 04 som rådgiver vedrørende investeringer, udvikling af nye afdelinger og formidling af information til investorer om investeringsmuligheder og afdelinger. Der blev i 2006 udviklet et nyt produkt: afdeling Kontra. I oktober 2006 indgik FMS 04 aftale med Lån & Spar Bank om porteføljerådgivning for fire afdelinger i investeringsforeningen Rationel Invest. Rådgivningsopgaver for LD Fondsmæglerselskabets rådgivning af LD udgjorde ved årets udgang 49 pct. af selskabets omsætning mod 75 pct. i I takt med at de øvrige forretningsområder udvikles, vil LDs andel af fondsmæglerselskabets omsætning falde yderligere. Rådgivningen af LD vedrører to hovedområder: formuens placering på aktivklasser samt investeringsrådgivning for Fåmandsforeningen LD med hovedparten af LDs investeringer i børsnoterede værdipapirer. Herudover trækker LD på fondsmæglerselskabers rådgivning via LD Equityfondene. Storkundeaftaler Fondsmæglerselskabet har endvidere indgået storkundeaftaler, hvor der ydes rådgivning til professionelle og institutionelle investorer. Der er tale om for- 16 ledelsens beretning artikler fms 04

21 skellige former for rådgivningsopgaver, herunder overordnet strategi for formueplacering, investeringsstrategi for porteføljer af børsnoterede værdipapirer og mandater på private equity-området. Kapitalforhøjelser og ejerskab For at styrke kapitalgrundlaget, bl.a. i forbindelse med etableringen af den nye børsmæglerfunktion, blev der i 2006 gennemført en kapitalforhøjelse på i alt 56,5 mio. kr. i FMS Holding, der ejer Fondsmæglerselskabet af 2004 A/S. LD forblev majoritetsaktionær i FMS Holding med en ejerandel på 52,1 procent. LDs samlede investering udgjorde herefter 41,5 mio.kr. Samtidig investerede en større kreds af medarbejdere, således at i alt 74 medarbejdere tilsammen ved udgangen af 2006 havde en ejerandel på 18,2 pct. af aktiekapitalen. Årsregnskab 2006, FMS Holding Resultat efter skat i mio. kr. 4,6 0,6 Egenkapital i mio. kr. 88,8 26,1 Egenkapitalforrentning efter skat i pct. 7,9 4,8 Med kapitalforhøjelsen vurderes FMS Holding at være sikret et kapitalgrundlag for de kommende års udvikling og udvidelse af forretningsområderne i FMS 04. Resultat i 2006 FMS Holding opnåede i 2006 et resultat efter skat på 4,6 mio. kr. Resultatet er tilfredsstillende, set i lyset af de mange nye aktiviteter der er igangsat. Yderligere information om FMS 04 kan ses i selskabets årsrapport og på Med kapitalforhøjelsen vurderes FMS Holding at være sikret et kapitalgrundlag for de kommende års udvikling og udvidelse af forretningsområderne i FMS 04. LD Invest - indfriede målsætninger om vækst og lave omkostninger LD Invest tredoblede sit medlemstal i Ved årets udgang havde foreningen medlemmer og en samlet formue på mio. kr. Det var i høj grad private investorer, som på eget initiativ opsøgte viden om LD Invest, der bidrog til væksten. LD Invest indfriede sine målsætninger om lave administrationsomkostninger. Omkostningerne i aktieafdelingerne svarede i 2006 til 0,70 procent, hvilket var klart under omkostningsniveauet i branchen. Administrationsomkostningerne har direkte indflydelse på medlemmernes resultat, da de fragår i afkastet i den enkelte afdeling. LD Invest Danske Aktier helt i top Med et afkast på 41,8 pct. siden afdelingens start den 18. december 2005 placerede afdeling Danske Aktier sig helt i toppen blandt de danske investeringsforeninger. Afkastet var væsentligt bedre end den generelle udvikling på markedet. LD Invest Kontra en unik investeringsmulighed I december 2005 åbnede investeringsforeningen LD Invest med seks afdelinger, og i juni 2006 tilbød foreningen en ny og unik investeringsmulighed i form af afdeling Kontra. Afdelingen giver private investorer en bedre risikospredning end traditionelle investeringer og giver dermed mulighed for at beskytte en større del af formuen i tilfælde af uro og væsentlige korrektioner på de globale finansmarkeder. Afdeling Kontra er en specialiseret afdeling, der investerer i fire hovedområder: korte obligationer i udvalgte valutaer, meget lange obligationer, aktier afdækket med aktieoptioner samt guldaktier. Vægtningen af de forskellige områder afhænger af scenarierne for finansmarkederne, idet der investeres med fokus på, hvad der vil klare sig relativt godt i tilfælde af finansuro. Produktet er unikt på det danske marked. fms 04 artikler ledelsens beretning 17

22 Udvidelse af private equity aktiviteter i fondsmæglerselskabet LD Equity I 2006 var LD Equity-afdelingen i FMS 04 præget af et meget højt aktivitetsniveau med mange virksomhedshandler, etableringen af LD Equity 1 K/S og forberedelsen af et tredje investeringsselskab: LD Equity 3 K/S. Også på området enkeltkundeaftaler blev nye aftaler indgået. Således blev der med virkning fra den 1. januar 2007 indgået en aftale med Dansk Erhvervsinvestering A/S om overtagelse af administration og investeringsrådgivning, jf. pressemeddelelse af 30. maj Ved årets udgang vurderedes LD Equity-afdelingen at være en af de største private equity-aktører i Danmark, målt på såvel antal af virksomheder i porteføljen som på antal af beskæftigede investeringsmedarbejdere. Det samlede kapitaltilsagn var på 5,3 mia. kr. ultimo året. Ved årets udgang vurderedes LD Equity afdelingen at være en af de største private equity aktører i Danmark. Etablerede virksomheder med vækstpotentiale LD Equity-afdelingen har i 2006 fået forelagt og vurderet et stort antal relevante investeringscases. Ved udvælgelsen af investeringerne blev der fokuseret på virksomheder med en etableret markedsposition og et godt potentiale for operationel og industriel vækst. LD Equity investerer gerne i samarbejde med ledelse og andre investorer, forudsat der kan skabes enighed om strategier og forretningsplaner. Samarbejdsmodellen, hvor LD Equity kan indtage flere forskellige roller, har medvirket til, at LD Equity er en værdsat dialogpart for virksomhedsejere og andre investorer i private equity-området. LD Equity 1 I marts 2006 blev investeringsselskabet LD Equity 1 etableret med LD som majoritetsejer og Fonden Realdania, FIH Erhvervsbank, Århus Universitets Forskningsfond og Bikubenfonden som de største minoritetsejere. Foruden et kapitaltilsagn på 603 mio. kr. til opfølgningsinvesteringer og omkostninger blev der ved etableringen indskudt en portefølje med aktier i 11 illikvide, mindre børsnoterede og 23 ikke-børsnoterede danske selskaber. FMS 04 havde frem til etableringen af LD Equity 1 været investeringsrådgiver på porteføljen med de 34 selskaber. Der blev i årets løb gennemført tre større salg i LD Equity 1, idet ingeniørrådgivningsvirksomheden Carl Bro, designmøbelforretningen Paustian og Denerco Oil med aktiviteter inden for efterforskning og udvinding af olie og gas blev solgt. LD Equity 2 LD Equity 2 blev etableret i juni 2005 med kapitaltilsagn fra en række professionelle og institutionelle investorer. Der har i årets løb været en ganske betydelig aktivitet forbundet med opbygningen af porteføljen i LD Equity 2. Siden første closing i juni 2005 og til udgangen af 2006 er der investeret i 12 selskaber i LD Equity 2, hvoraf ni blev gennemført i LD Equity 2 påtog sig i flere tilfælde rollen som leadinvestor og udviklede i samarbejde med ledelse og øvrige aktionærer strategi og forretningsplaner for virksomhederne. Der var i overvejende grad tale om investeringer i etablerede industri- og handelsvirk- 18 ledelsens beretning artikler ld equity

23 somheder. Af det samlede kapitaltilsagn på 3,0 mia. kr. var ca. 950 mio. kr. investeret ved årets udgang. Bag kapitaltilsagnene i LD Equity 2 står 19 danske investorer, fortrinsvist institutionelle og erhvervsdrivende fonde. LD har givet et investeringstilsagn på 504 mio. kr. svarende til en ejerandel på 16,8 procent. LD Equity 3 - fokus på vækstvirksomheder Der er indledt dialog med potentielle investorer om etablering af et nyt investeringsselskab LD Equity 3 - med fokus på nystartede og eksisterende vækstvirksomheder inden for et bredt udsnit af brancher. LD Equity 3 forventes etableret med første closing i løbet af første halvår af 2007 og med et kapitalgrundlag på mio. kr. Principper for bonus i LD Equity 1 I overensstemmelse med almindelig branchestandard blev der ved etableringen af LD Equity 1 mellem LD og de fire største minoritetsaktionærer aftalt en bonusordning. Bonusordningen er bygget op efter samme markedskonforme principper, som den ordning der var etableret i LD Equity 2, dog med visse justeringer. Der er fastlagt et maksimum for den bonuspulje, der tildeles medarbejderne efter investeringsperioden på syv år. Den samlede medarbejderbonus kan således ikke overstige et beløb svarende til den samlede bruttolønsum i perioden for de medarbejdere i LD Equity, der har arbejdet med investeringerne. Det var i høj grad private investorer, som på eget initiativ opsøgte viden om LD Invest, der bidrog til væksten. Bonusordningen i LD Equity 1 følger en branchestandard, idet størrelsen af den samlede bonuspulje er en femtedel af den gevinst, der overstiger de valgte målepunkter. For unoterede aktier blev målepunktet fastsat som otte pct. i gennemsnitligt årligt afkast, mens OMXC/small cap indekset anvendes som målepunkt for det gennemsnitlige årlige afkast for investeringerne i børsnoterede aktier. Kun hvis målepunkterne nås efter omkostninger og i hele investeringsperioden på syv år, vil en femtedel af den gevinst, der ligger herudover, tilfalde en bonuspulje. I modsætning til det, der ses flere steder i branchen, udbetales bonus først, når alle investeringer i løbet af den syvårige levetid er frasolgt. Det er alene merafkastet efter omkostninger for investeringerne, der giver grundlag for bonus. Medarbejdere, som konkret har arbejdet med investeringerne, har i kraft af deres ansættelseskontrakter ret til at få del i bonuspuljen. Alene halvdelen af bonuspuljen skal fordeles blandt medarbejderne. Anvendelsen af den øvrige halvdel af bonuspuljen vil blive afgjort af fondsmæglerselskabets bestyrelse, som kan vælge at anvende denne del af en eventuel pulje til bonus eller konsolidering og yderligere forretningsudvikling. De realiserede salg og kursreguleringerne i de unoterede aktier har i 2006 ld equity artikler ledelsens beretning 19

24 I LD Equity udbetales bonus først, når alle investeringer i løbet af den syvårige investeringsperiode er frasolgt. ikke givet grundlag for hensættelser til bonuspuljen. Det skyldes bl.a., at LD forlods fik 50 pct. af gevinsterne ved de tre gennemførte virksomhedssalg, og at denne del af det samlede afkast ikke indgår i grundlaget for bonuspuljen. For puljen af børsnoterede small-cap-aktier i LD Equity 1 skal benchmarket med udgangspunkt i børskurserne ultimo 2006 outperformes med ca. 18 pct. i de kommende seks år, før der kan optjenes bonus på denne del af porteføljen. Ledelse og medarbejdere investerer Ledelse og medarbejdere, der arbejder med investeringerne, har selv investeret i LD Equity 2. Samtidig har bl.a. investeringskomitéens medlemmer og direktionen investeret i LD Equity 2. Medarbejdernes investeringer svarer til en ejerandel på 0,283 pct., hvortil kommer direktionens ejerandel på 0,075 pct. Direktionen har ikke investeret i LD Equity 1, mens medarbejderne og medlemmer af investeringskommitéen har investeret svarende til en ejerandel på 0,063 pct. I årsrapportens afsnit om Ikke-børsnoterede aktier redegøres der for LDs afkast i LD Equity 1 og afkastet på de øvrige direkte investeringer og investeringsselskaber, der investerer i ikke-børsnoterede aktier. Yderligere information om ejerforhold, investorer og investeringsselskaber kan ses på 20 ledelsens beretning artikler ld equity

25 LD Markets en ny dansk børsmægler FMS 04s nye børsmæglerfunktion LD Markets - er bemandet med medarbejdere med mange års erfaring inden for aktieanalyse, investeringsrådgivning og børshandel. LD Markets er en nicheoperatør på det danske børsmarked med fokus på professionelle kunder, der efterspørger en rådgivning med langsigtede investeringsforslag. Rådgivningskonceptet bygger på godt købmandskab og en service, der er tilpasset den enkelte kunde. En kunde hos LD Markets vil få adgang til aktieanalyser og strategiske analyser af udviklingen på finansmarkederne. Via aftaler med større internationale investeringsbanker kan LD Markets også tilbyde rådgivning og børshandel inden for internationale aktier. Desuden vil LD Markets formidle information om LD Invests afdelinger samt andre udvalgte investeringsforeningsafdelinger. ld equity artikler ledelsens beretning 21

26 22

27 LD Vælger strategi og risikostyring i ld vælger 24 BØRSNOTEREDE aktier 26 obligationer 29 ikke-børsnoterede aktier 31 ejendomme 34 23

28 Strategi og risikostyring I LD VÆLGER Loven om LD fastlægger, at minimum 30 pct. af formuen skal være placeret i guldrandede aktiver, og bestyrelsen fastlægger de overordnede rammer for aktivfordelingen. I 2006 blev aktivsammensætningen på væsentlige punkter justeret, bl.a. blev den børsnoterede aktieandel reduceret væsentligt. Ved årets udgang udgjorde stats- og realkreditobligationer og øvrige guldrandede aktiver 54 pct. af formuen i LD Vælger. Ændringer i aktivfordelingen Den væsentligste risikoparameter i LD Vælgers aktivsammensætning er størrelsen af den samlede andel af børsnoterede og ikke-børsnoterede aktier. Denne såkaldte aktieandel blev i 2006 reduceret, idet den børsnoterede aktieandel blev reduceret fra 35 til 30 pct., mens den ikke-børsnoterede aktieandel inklusiv ejendomme blev reduceret fra knap syv pct. til godt fem pct. Den samlede reduktion af risiko skyldtes primært behovet for at sikre en stadigt større likviditet som følge af flytteret og medlemsudbetalinger. Hertil kom ønsket om at hjemtage kursgevinster på især danske aktier samt justere risikoen i den samlede aktivsammensætning. Det skete ud fra en vurdering af den usikkerhed, der knytter sig til holdbarheden af det igangværende økonomiske opsving. Den samlede reduktion af risiko skyldtes hovedsageligt behovet for at sikre en stadigt større likviditet som følge af flytteret og medlemsudbetalinger. LD Vælger øgede i 2006 brugen af afledte finansielle instrumenter for at afdække risikoen for kurstab på aktiebeholdningen og øge gevinstmuligheden på obligationsbeholdningen. På obligationsområdet blev likviditeten fra de betydelige salg af aktier samt de sædvanlige likviditetsstrømme fra værdipapirbeholdningen fratrukket udbetalinger og flytninger hovedsageligt placeret i guldrandede obligationer. Særligt beholdningen af danske og udenlandske statsobligationer blev øget, idet disse obligationers høje likviditet styrkede likviditeten i den samlede portefølje ud fra hensynet til udbetalinger og flytninger. Andelen af danske realkreditobligationer, herunder særligt andelen af variabelt forrentede realkreditobligationer med renteloft for debitorerne, blev øget i årets løb. Det vurderes, at der for danske realkreditobligationer stadig er et attraktivt forhold mellem risikoen og det potentielle afkast. Beholdningen af de mere risikobetonede obligationer, kreditobligationer, high yield-obligationer og emerging markets-obligationer blev fastholdt på et lavt niveau, idet det var vurderingen, at merrenterne på disse obligationstyper kun i begrænset omfang stod mål med den medfølgende risiko. Renterisikoen blev i årets løb øget fra en varighed på 4,6 primo 2006 til 6,0 - primært gennem køb af likvide statsobligationer i andet halvår. På det børsnoterede aktieområde blev der hjemtaget kursgevinster, særligt på den danske aktiebeholdning, samt foretaget visse justeringer af den udenlandske beholdning. Disse justeringer skete i regioner og sektorer, der enten havde oplevet store kursstigninger, eller som vurderedes at være begunstiget af en generelt høj risikovillighed blandt investorerne. Således blev aktieeksponeringen i Japan og emerging markets reduceret, men dog fastholdt med en relativt høj vægt, da begge regioner på langt sigt fortsat vurderes attraktive. 24 ledelsens beretning ld vælger strategi og risikostyring

29 For at øge likviditeten i LD Vælger blev der realiseret gevinster ved frasalg af ejendomme. Herudover blev risikoen på beholdningen af mindre likvide børsnoterede aktier og ikke-børsnoterede aktier mindsket, idet en portefølje af disse aktier blev overført til LD Equity 1 K/S, hvoraf der efterfølgende blev solgt en andel på 23,9 pct. til nye investorer. Dette er nærmere beskrevet i afsnittet om ikke-børsnoterede aktier. Valutastrategi i LD Vælger På valutaområdet var der året igennem foretaget afdækning på omkring 90 pct. af aktiver udstedt i amerikanske dollar. Endvidere var eksponeringen i engelske pund afdækket med ca. 50 pct. i årets løb. På aktiebeholdningen blev der ikke foretaget afdækning af øvrige valutaer. Afkast LD vælger Procent På obligationsområdet blev der i særlige tilfælde foretaget afdækning for aktiver udstedt i euro ud fra en vurdering af sammenhængen mellem rente og valutakurs, idet afdækningsprocenten svingede betydeligt gennem året. Øvrige valutaer på obligationsområdet var stort set udækkede. Til afdækning af valutapositioner blev der hovedsageligt anvendt terminsforretninger, men også valutaoptioner i begrænset omfang. Brug af afledte finansielle instrumenter LD Vælger øgede i 2006 brugen af afledte finansielle instrumenter for at afdække risikoen for kurstab på aktiebeholdningen og øge gevinstmuligheden på obligationsbeholdningen. Den valgte strategi for brug af afledte finansielle instrumenter skal ses i lyset af den øgede usikkerhed om holdbarheden af det igangværende økonomiske opsving. På aktieområdet blev der købt putoptioner på de internationale aktieindeks med henblik på i givet fald at begrænse kurstabene på LD Vælgers børsnoterede aktiebeholdning. Hvis større kursfald var indtruffet på de internationale aktiemarkeder i løbet af 2006, havde stigningen i putoptionernes værdi kompenseret for kursfaldet på LD Vælgers aktiebeholdning og dermed begrænset aktieporteføljens kursrisiko. Aktieafkastet i LD Vælger blev negativt påvirket af afdækningen mod aktiekursfald. På obligationsområdet benyttede LD Vælger sig af forskellige renteoptioner, dels for at styrke gevinstmulighederne i tilfælde af større rentefald, dels for i mindre omfang at mindske tabet i tilfælde af større rentestigninger. De faktiske rentebevægelser var mindre end forudsat i optionsstrategierne, hvorfor anvendelsen af renteoptioner bidrog med et negativt resultat. Merafkast på aktier og obligationer LD lægger ved vurderingen af investeringsafkastet først og fremmest vægt på det afkast, der konkret tilskrives medlemmerne. I pensionsbranchen foretages afkastvurderinger i visse tilfælde ved at opgøre merafkastet i forhold til de fastlagte benchmarks opgjort i kroner. Dette betegnes ofte alfa-afkastet. Tabellen viser, at LD Vælgers merafkast på børsnoterede aktier og obligationer i 2006 udgjorde i alt 2,4 mia. kr. Aktivfordeling LD Vælger Øvrige finansielle investeringsaktiver Alfaafkast i mio. kr.: Grunde og bygninger Ikke-børsnoterede danske aktier Børsnoterede danske aktier Børsnoterede udenlandske aktier Øvrige obligationer Indeksobligationer Statsobligationer Realkreditobligationer Aktier Obligationer I alt strategi og risikostyring ld vælger ledelsens beretning 25

Bilag indholdsfortegnelse:

Bilag indholdsfortegnelse: 3 Bilag indholdsfortegnelse: 1. INVESTERINGSAFKAST I LD... 4 2. TILSKREVET AFKAST MEDLEMMERNES TOPLINJE OG BUNDLINJE... 4 3. INVESTERINGSAFKAST I LD VÆLGER... 5 4. AFKAST I PULJERNE... 5 4.1. Høje aktieafkast

Læs mere

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct.

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct. 6 Ledelsens beretning LEDELSENS BERETNING LD opnåede meget tilfredsstillende resultater i 2004. Det samlede afkast for LD blev på 13,6 pct. Alle puljer gav positive og tilfredsstillende afkast, og LD Vælger

Læs mere

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april.

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. PRESSEMEDDELELSE 21. marts 2007 LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. LD opsparingen 20 doblet

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

MIN LD-OPSPARING STARTEDE DENGANG, JEG SOM 16-ÅRIG GJORDE RENT HOS EN SLAGTER I DAG ER JEG UDDANNET CAND.MERC. OG PSYKOTERAPEUT

MIN LD-OPSPARING STARTEDE DENGANG, JEG SOM 16-ÅRIG GJORDE RENT HOS EN SLAGTER I DAG ER JEG UDDANNET CAND.MERC. OG PSYKOTERAPEUT TT 20 1 15 MIN LD-OPSPARING STARTEDE DENGANG, JEG SOM 16-ÅRIG GJORDE RENT HOS EN SLAGTER I DAG ER JEG UDDANNET CAND.MERC. OG PSYKOTERAPEUT MARTIN MARIO JELANI, JOBKONSULENT OG TIDLIGERE ELITEBOKSER AF

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde MIRANOVA ANALYSE Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde Over 100 mia. kroner er investeret i danske aktive investeringsfonde, der opererer uden et sammenligningsindeks. Investorerne

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse februar 2012 Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Investering i forening er et alternativ til at spare direkte op i aktier og obligationer. Når investor

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

VELKOMMEN TIL LD MEDLEMSMØDE ONSDAG DEN 23. OKTOBER 2013 SLANGERUP

VELKOMMEN TIL LD MEDLEMSMØDE ONSDAG DEN 23. OKTOBER 2013 SLANGERUP VELKOMMEN TIL LD MEDLEMSMØDE ONSDAG DEN 23. OKTOBER 2013 SLANGERUP LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND DAGENS PROGRAM Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør Dorrit Vanglo Pensioner og efterløn v. Lisbeth

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego

HALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego HALVÅRSRAPPORT 2007 - i fuldendt balance Stratego 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... side 3 Hoved- og Nøgletal... side 4 Ledelsespåtegning... side 5 Ledelsesberetning... side 6 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

INDHOLD LEDELSENS BERETNING PÅTEGNINGER REGNSKAB

INDHOLD LEDELSENS BERETNING PÅTEGNINGER REGNSKAB LD ÅRSRAPPORT 09 INDHOLD LEDELSENS BERETNING Året i overskrifter 3 LDs struktur 5 Ledelse og organisation 7 LDs resultater 10 LDs medlemmer 12 Investeringspolitik 16 Udviklingen på finansmarkederne 20

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Aktstykke nr. 107 Folketinget 2009-10. Afgjort den 24. marts 2010. Finansministeriet. København, den 8. marts 2010.

Aktstykke nr. 107 Folketinget 2009-10. Afgjort den 24. marts 2010. Finansministeriet. København, den 8. marts 2010. Aktstykke nr. 107 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. marts 2010 107 Finansministeriet. København, den 8. marts 2010. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet:

Læs mere

InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010

InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010 InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010 2010 blev et godt år for de danske investeringsforeninger og deres 820.000 private investorer. De bedste afdelinger gav afkast på over 40 pct. til investorerne.

Læs mere

Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00

Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00 Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CEO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

LDs fremtid og udfordringer. Folketingets arbejdsmarkedsudvalg d. 28. oktober 2009

LDs fremtid og udfordringer. Folketingets arbejdsmarkedsudvalg d. 28. oktober 2009 Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 20 Offentligt LDs fremtid og udfordringer Folketingets arbejdsmarkedsudvalg d. 28. oktober 2009 Agenda LDs historie Medlemmer LDs omdannelse og fremtid

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

VELKOMMEN TIL LD MEDLEMSMØDE ONSDAG DEN 20. NOVEMBER 2013 NYKØBING FALSTER

VELKOMMEN TIL LD MEDLEMSMØDE ONSDAG DEN 20. NOVEMBER 2013 NYKØBING FALSTER VELKOMMEN TIL LD MEDLEMSMØDE ONSDAG DEN. NOVEMBER 13 NYKØBING FALSTER LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND DAGENS PROGRAM Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør Dorrit Vanglo Pensioner og efterløn v.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde Markedsrapport 215 for de danske investeringsfonde Formuen i de danske investeringsfonde steg i 215 til 1.853 mia. kr. Investeringsfonde målrettet privatkunder gav kursgevinster inklusive udbytter på i

Læs mere

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 213 Et portræt af de 8. private investorer i de danske investeringsforeninger Investeringsbeviser er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor køber investeringsbeviser,

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Ved dødsfald. Ved skilsmisse

Ved dødsfald. Ved skilsmisse Ved dødsfald Hvis du ikke hæver din opsparing, inden du dør, tilfalder din LD-opsparing boet, og bobestyreren sørger for fordelingen til din familie eller andre arvinger. LD sørger for at kontakte skifteretten.

Læs mere

Udnyttelse af usædvanlig prisforskel på 2 typer olie DOKUMENTATION

Udnyttelse af usædvanlig prisforskel på 2 typer olie DOKUMENTATION Udnyttelse af usædvanlig prisforskel på 2 typer olie Lige nu er der en helt usædvanlig prisforskel på de to mest handlede olietyper, hvor Brent Crude Oil er 11 til 14 dollar dyrere end WTI Crude Oil. Historisk

Læs mere

Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Halvårsrapport. 1. januar 30. juni 2008 VENDERSGADE KØBENHAVN K

Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Halvårsrapport. 1. januar 30. juni 2008 VENDERSGADE KØBENHAVN K Lønmodtagernes Dyrtidsfond Halvårsrapport 1. januar 30. juni 2008 VENDERSGADE 28 1363 KØBENHAVN K WWW.LD.DK INDHOLD LEDELSESBERETNING Hoved og nøgletal 3 Halvåret i overskrifter 4 Medlemmerne i LD 4 Afkast

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Seniorbolig Danmark K/S Årsrapport 2015

Seniorbolig Danmark K/S Årsrapport 2015 Seniorbolig Danmark K/S Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Den 25. januar 2016 Seniorbolig Danmark K/S c/o NH-Cap A/S Christian IXs Gade 2, 2

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2015

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2015 HEMPEL FONDEN Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity?

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Finansanalytikerforeningen 22. januar 2007 Ole Mikkelsen Direktør i SPEAS, (afdelingschef i Nykredit) Eksponering mod Private

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

Professionel pleje af din pensionsopsparing

Professionel pleje af din pensionsopsparing Professionel pleje af din pensionsopsparing mixinvest En rigtig god måde at placere din pensionsopsparing på er ved at investere pengene i et mix af aktier og obligationer. Det kræver dog både tid og indsigt

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Konklusioner Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget. Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter etc. - er steget

Læs mere

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13 49 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Vækstfondens adgang

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

LD Puljer 2004. Nationalbankdirektøren holder fast kurs Bodil Nyboe Andersen holder renten og inflationen i stramme tøjler. side 6.

LD Puljer 2004. Nationalbankdirektøren holder fast kurs Bodil Nyboe Andersen holder renten og inflationen i stramme tøjler. side 6. lønmodtagernes dyrtidsfond efterår LD Puljer Nationalbankdirektøren holder fast kurs Bodil Nyboe Andersen holder renten og inflationen i stramme tøjler. side 6 Leder: LD tilbyder eksterne puljer...........................2

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Agenda. Hvem er vi. Økonomi og jura ved overgang til den 3. alder. Foreningen Fredensborghusenes venner 14. april 2016 15-04-2016

Agenda. Hvem er vi. Økonomi og jura ved overgang til den 3. alder. Foreningen Fredensborghusenes venner 14. april 2016 15-04-2016 Økonomi og jura ved overgang til den 3. alder Foreningen Fredensborghusenes venner 14. april 2016 Agenda Hvem er Finanshuset i Fredensborg A/S? Uvildig rådgivning Få mest muligt ud af opsparingen i den

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006

Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2006 Aalborg, den 13. november 2006 Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006 Vedlagt fremsendes

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013.

Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013. LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND Ansvarlighed i praksis 31. marts 2014 ENA Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013. Indhold 1. Politik og rapportering... 1 2. LD udtrådte

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO FULDTIDSKONTO I LD 110.000 100.000 90.000 80.000000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Fuldtidskonto i LD Vælger pr. 24. maj. 2011: 101.948

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004

Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 30. september 2004 (9 mdr.) KORT resumé 2 centrale mål nået: Udlån

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

WH Index A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm

WH Index A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 27 92 74 24 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Investeringsselskabet Artha12 A/S CVR-nr. 32 93 78 96

Investeringsselskabet Artha12 A/S CVR-nr. 32 93 78 96 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha12 A/S CVR-nr.

Læs mere

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Generelt KontoInvest puljeopsparing sker på en indlånskonto, kaldet en puljekonto. Puljekontoen er en underkonto til pensionshovedkontoen,

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere