Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger"

Transkript

1 Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året i alt 777 mia. kr. Formuen i investeringsforeningerne er efter to år med kraftig vækst mere end fordoblet siden Foreningernes investeringer i andre investeringsforeninger udgør 66 mia. kr. ultimo 2005, og den konsoliderede formue kan således opgøres til 712 mia. kr. ved udgangen af Den store formuevækst kan henføres til en fortsat nettotilstrømning af medlemskroner til foreningerne samt et årsresultat på godt 96 mia. kr. En stor del af nettotilstrømningen af medlemskroner i 2005 kan tilskrives en betydelig vækst i fåmandsforeningerne, der kom til i Formuen, der administreres i fåmandsforeningerne, er vokset fra knap 132 mia. kr. ultimo 2004 til 286 mia. kr. ultimo Foreningerne opnåede samlet betragtet et investeringsafkast på 15 % i 2005 Hovedparten af investeringsforeningernes samlede formue er fortsat placeret i obligationer (52 %). Siden 2002 ses en udvikling, hvor en stadig større andel af porteføljen placeres i kapitalandele, mens obligationernes andel er reduceret. Foreningernes kursgevinster i 2005 er først og fremmest hentet på aktiemarkederne. Der ses en reduceret omkostningsprocent i den belyste periode, hvilket væsentligt kan tilskrives, at en større andel af formuen administreres af fåmandsforeningerne, som gennemsnitligt har betydeligt lavere omkostninger end investeringsforeningerne. Se appendiks 1 for generelle bemærkninger om markedsudviklingsartiklens indhold, herunder om datagrundlaget. 1. Regnskab Investeringsforeningerne havde i 2005 et godt år præget af væsentlige stigninger på både de danske og udenlandske aktiemarkeder. Samtidig er formuens vækst forsat i Tabel 1: Uddrag af balancer og resultatopgørelser Vækst p.a. (%) Mio.kr Balanceposter Obligationer ,5 23,5 Kapitalandele ,4 60,0 Afledte finansielle instrumenter, aktiver ,1-91,9 Aktiver i alt ,0 36,5 Medlemmernes formue ,9 36,2 Afledte finansielle instrumenter, passiver ,7 1871,0 Resultatposter Renter og udbytter ,7 32,6 Kursgevinster og tab ,2 Resultat før omkostninger ,2 Administrationsomkostninger ,3 34,7 Årets resultat før skat og ekstraordinære poster ,0 Anm.: Regnskabstallene er baseret på indberetninger fra de afdelinger, der var på markedet i de enkelte år i 5-års-perioden. Anm.: Kapitalandele er inklusiv investeringsforeningernes investeringsbeviser i andre foreninger.

2 1.1. Balancen Investeringsforeningernes samlede formue udgjorde 777 mia. kr. ved udgangen af I forhold til året før er formuen vokset med 206 mia. kr., svarende til en formuevækst på 36 %, jf. tabel 1. En stor del af formuevæksten kan tilskrives, at den formue, som fåmandsforeningerne 1 administrerer, er vokset med 150 mia. kr. og udgør 286 mia. kr. ved udgangen af Dette kan bl.a. henføres til, at Lønmodtagernes Dyrtidsfond i 2005 foretog et indskud på ca. 55 mia. kr. i en række nye fåmandsforeninger. Formuevæksten fra 2004 til 2005 ligger over gennemsnittet for perioden , som udgør knap 29 %. Formuevæksten i 2005 ligger dog under formuevæksten i 2004, der udgjorde 56 % og væsentligst kunne tilskrives, at fåmandsforeningerne kom til i I den samlede formue på 777 mia. kr. indgår imidlertid 66 mia. kr., som investeringsforeningerne har investeret i andre danske investeringsforeninger. Hvis der korrigeres for denne dobbelttælling, kan den konsoliderede formue opgøres til 712 mia. kr. ved udgangen af Nettotilstrømningen af medlemskroner udgør godt 135 mia. kr. og er et resultat af emissioner for godt 298 mia. kr. og indløsninger for knap 164 mia. kr., jf. tabel 2 2. Den resterende vækst i formuen kan væsentligst tilskrives overførsel fra årets resultat til formuen. Tabel 2: Emissioner og indløsninger, (mia. kr. og procent) Vækst p.a. Mia. kr Emissioner i året 114,8 94,6 108,8 272,1 298,4 9,7 27,0 Indløsninger i året 53,0 49,4 51,2 88,9 163,5 84,0 32,5 Nettoemissioner 61,8 45,2 57,6 183,2 134,9-26,4 21,6 Hovedparten af investeringsforeningernes samlede formue er fortsat placeret i obligationer. Værdien af foreningernes investeringer i obligationer udgør godt 405 mia. kr. ved udgangen af 2005, mens det tilsvarende tal for kapitalandele er knap 350 mia. kr., jf. tabel 1 ovenfor. Siden 2002 ses en udvikling, hvor stadig en større andel af porteføljen er placeret i kapitalandele, mens obligationernes andel er reduceret. I denne periode er kapitalandelenes andel af porteføljen vokset fra 31 til 45 %, mens obligationernes andel er reduceret fra 62 til 52 % af porteføljen. Formuen er først og fremmest placeret i danske obligationer (fra danske udstedere) og udenlandske kapitalandele (fra udenlandske selskaber), jf. figur 1 nedenfor. 1 Fåmandsforeningerne er en ny type foreninger, der er kommet på markedet i I 2005 har 25 fåmandsforeninger med i alt 110 afdelinger indberettet til Finanstilsynet. Flere af de nye fåmandsforeninger var tidligere specialforeninger. Fåmandsforeningerne er typisk rettet mod institutionelle investorer. 2 Tallene for indløsning og nyudstedelse af investeringsforeningsbeviser er meget store. Emissioner udgør således knap 38 % af formuen ultimo 2005, mens det tilsvarende tal for indløsninger er knap 20 %. En del af forklaringen på de store tal er, at omlægning af eksisterende opsparing indgår i begge tal. 2

3 Figur 1: Aktiver fordelt på investeringskategorier, (mio. kr.) Mio. kr Danske obligationer Udenlandske obligationer Danske kapitalandele Udenlandske kapitalandele Øvrige aktiver Anm.: Øvrige aktiver omfatter her posterne "likvide midler", "pantebreve", "afledte finansielle instrumenter" og "andre aktiver" Ud af de samlede obligationsinvesteringer på 405 mia. kr. ultimo 2005 er knap 242 mia. kr. eller 60 % - placeret i danske obligationer. Ud af de samlede investeringer i kapitalandele på 350 mia. kr. er 231 mia. kr. eller 66 % - placeret i udenlandske kapitalandele. Set over den seneste 5-års-periode har kategorien danske obligationer oplevet den største stigning i absolutte tal, mens investeringer i danske kapitalandele har oplevet den største relative stigning. En betydelig del af væksten i foreningernes investeringer i danske kapitalandele kan henføres til investeringer i andre investeringsforeninger, der er vokset fra 0,5 mia. kr. ultimo 2003 til 66 mia. kr. ultimo Det er ATPs fåmandsforeninger, der har investeret størstedelen af midlerne i andre investeringsforeninger. 3

4 1.2. Resultatposter Foreningerne opnåede samlet betragtet et årsresultat før skat på næsten 96 mia. kr. i 2005, hvilket er en forbedring på godt 143 % i forhold til året før (jf. tabel 1), og det bedste resultat i investeringsforeningernes historie. Sammenlægges resultaterne for den seneste 5-års-periode har foreningerne samlet opnået et overskud på godt 130 mia. kr. Årets resultat for 2005 kan henføres til netto kursgevinster på 77 mia. kr. samt renter og udbytter på godt 23 mia. kr. På udgiftssiden udgjorde foreningernes samlede administrationsomkostninger knap 4,1 mia. kr. i 2005, hvilket er en stigning på godt 35 % i forhold til året før. Af de samlede administrationsomkostninger er 1,3 mia. kr. anvendt til markedsføring, mens 1,2 mia. kr. er anvendt til investeringsrådgivning, konsulentbistand m.m. Hovedparten af såvel markedsføringen som rådgivningen udføres af depotbankerne, der ligeledes modtog godt 0,3 mia. kr. i gebyrer i De samlede omkostninger i fåmandsforeningerne udgjorde 0,5 mia. kr. i 2005, hvilket svarer til ca. 12,5 % af de samlede administrationsomkostninger. Dette skal ses i forhold til, at fåmandsforeningerne administrerer ca. 37 % af formuen. De forholdsvist beskedne omkostninger skyldes bl.a., at disse foreninger ikke har udgifter til markedsføring. Kursgevinsterne i 2005 er først og fremmest hentet i aktieafdelingerne, hvor der blev opnået kursgevinster netto på godt 69 mia. kr., jf. tabel 3. Tabel 3: Kursgevinster og -tab samt resultat før skat opdelt efter afdelingernes hovedfokus, 2005 Mio. kr. Kursgevinster og -tab Resultat før skat Antal afdelinger Aktieafdelinger Blandede afdelinger Obligationsafdelinger I alt Anm.: En aktieafdeling er en afdeling med over 85 % af aktiverne placeret i aktier, mens en obligationsafdeling er en afdeling med over 85 % af aktiverne placeret i obligationer. De resterende afdelinger er blandede afdelinger. På tværs af de forskellige afdelingstyper har foreningerne hentet ca. 75 mia. kr. på investeringer i kapitalandele i 2005, jf. tabel 4. 4

5 Tabel 4: Kursgevinster og -tab, (mio. kr.) Mio. kr Obligationer fra danske udstedere Obligationer fra udenlandske udstedere Obligationer i alt Aktier fra danske selskaber Aktier fra udenlandske selskaber Investeringsbeviser Kapitalandele i alt Valutaterminsforretninger / futures Renteterminsforretninger / futures Aktieterminer / futures Andre kontrakter Afledte finansielle instrumenter i alt Øvrige Kursgevinster og -tab i alt Kursgevinster på udenlandske aktier overstiger kursgevinster på danske aktier markant i Set i forhold til foreningernes beholdninger af henholdsvis udenlandske og danske aktier, har foreningerne imidlertid opnået en bedre forrentning af investeringerne i danske aktier. Dette er i overensstemmelse med den overordnede udvikling på det danske aktiemarked set i forhold til udviklingen på de internationale aktiemarkeder. Det danske aktiemarked var i 2005 præget af meget store værdistigninger. OMXC20-indekset over de 20 mest omsatte aktier steg med 37 %, mens totalindekset OMXC, som dækker alle aktier på Fondsbørsen steg med 40 %. De internationale aktiemarkeder har ligeledes oplevet stigninger i 2005 om end knap så markante som på det danske marked. Verdensaktieindekset MSCI Verden endte således året med en vækst på 24 % målt i danske kroner. Afledte finansielle instrumenter har givet et samlet kurstab på ca. 13 mia. kr., hvilket kan henføres til foreningernes valutakontrakter. Foreningerne havde mindre kursgevinster på rentekontrakter og aktiekontrakter. 5

6 2. Nøgletal I tabel 5 vises en oversigt over gennemsnitlige nøgletal for samtlige afdelinger under ét. Tabel 5: Nøgletal vægtede gennemsnit, Indre værdi pr. andel 104,67 95,96 102,01 108,33 120,31 Årets afkast i procent -5,29-8,21 10,20 8,13 15,12 Omkostningsprocent 0,68 0,70 0,70 0,59 0,58 Udlodning pr. andel 5,32 4,04 5,03 4,80 4,36 Anm.: Nøgletallene er beregnet som vægtede gennemsnit af de nøgletal, som de enkelte afdelinger har indberettet til Finanstilsynet. Beregningerne er for hele 5-års perioden baseret på de afdelinger, der var på markedet i 2005 i modsætning til regnskabstallene, jf. anmærkning til tabel 1. Vægtene afspejler det enkelte selskabs tyngde inden for det pågældende nøgletal. Anm.: Investeringsbevisernes nominelle værdi (andelsstørrelse) er ikke den samme i alle afdelinger. I forbindelse med beregning af de vægtede gennemsnit er nøgletallene 'Indre værdi pr. andel' og 'Udlodning pr. andel' omregnet til en andelsstørrelse på 100 kr. I det følgende vil der overvejende blive fokuseret på udviklingen i afkastprocent og omkostningsprocent. 2.1 Indre værdi og udlodning pr. andel Indre værdi pr. andel viser medlemmernes formue i forhold til antal cirkulerende beviser. Ultimo 2005 udgør den gennemsnitlige indre værdi ca. 120 kr. Samlet betragtet ligger den indre værdi pr. andel således ca. 5 kr. over investeringsbevisernes nominelle værdi på 100 kr. (omregnet, jf. anmærkning til tabel 5). Udlodning pr. andel viser samlet udlodning til medlemmer i forhold til cirkulerende andele på tidspunktet for udlodning 3. I 2005 er der foretaget udlodning for i gennemsnit 4,36 kr. pr. andel af 100 kr. 2.2 Årets afkast i procent Årets afkast i procent 4 blev i 2005 på godt 15 %, hvilket er en markant fremgang i forhold til 2003 og I 2001 og 2002 tabte foreningerne samlet betragtet penge på investeringerne. Det samlede afkast dækker over stor spredning, jf. figur 2. 3 Afdelinger, der foretager udlodning flere gange om året, beregner acontoudlodning pr. andel for hver udlodning. 4 Årets afkast i procent er beregnet som indre værdi ultimo i forhold til indre værdi primo året omregnet til procent. 6

7 Figur 2: Årets afkast i procent fraktiler og vægtet gennemsnit, Procent 46, , ,2 15,12 4,4 2, % fraktil 25 % kvartil 50 % kvartil 75 % kvartil 90 % kvartil Vægtet gennemsnit I appendiks 2 er der kortfattet information om fraktiler og fraktilberegningen. Den positive udvikling i 2005 kan genfindes i de 5 fraktiler, som næsten alle ligger højest i I den positive ende af skalaen opnåede 10 % af selskaberne et afkast, der ligger over 46,8 % (90 % fraktilen). I den modsatte ende af skalaen præsterede 10 % af selskaberne et afkast på under 2,4 %. Halvdelen af foreningernes afdelinger opnåede i 2005 afkast over henholdsvis under 19,2 % (50% fraktilen). Ovenstående fraktiler viser antallet af afdelinger, der ligger over henholdsvis under de 5 fraktilværdier, men siger ikke noget om afdelingernes størrelse 5. Denne supplerende information kan ses i tabel 6. Tabel 6: Årets afkast i procent fraktiler og markedsandele, 2005 Årets afkast i procent Markedsandele 10 % fraktil 2,4 9,0 25 % kvartil 4,4 30,8 50 % kvartil 19,2 65,5 75 % kvartil 30,8 85,0 90 % kvartil 46,8 93,3 Anm.: Markedsandele er beregnet på den gennemsnitlige formue i investeringsforeningerne i Det vægtede gennemsnits placering i forhold til fraktilerne i figuren kan dog give et overordnet fingerpeg om afdelingernes størrelse. 7

8 De 10 % af afdelingerne, der har opnået et afkast over 46,8 % tegner sig for 6,7 % af den gennemsnitlige formue i investeringsforeningerne i De 10 % af afdelingerne, der har præsteret afkast lavere end 2,4 % tegner sig for 9 % af formuen. 2.3 Omkostningsprocent Omkostningsprocenten 6 udgør 0,58 i 2005, hvilket betyder, at opsparerne i gennemsnit betaler 58 øre i omkostninger for hver 100 kr., som de har investeret. Den gennemsnitlige omkostningsprocent ligger omtrent på niveau med 2004, men tendensen har været faldende over de sidste 5 år. Omkostningsprocentens niveau faldt med ca. 0,1 pct. point fra 2003 til Dette svarer til en reduktion i den gennemsnitlige omkostningsprocent på 16 %. Den væsentligste forklaring på dette er, at det var i 2004, at de nye fåmandsforeninger kom til, der som tidligere nævnt administrerer en betydelig formue og generelt betragtet har lave omkostningsprocenter. Fåmandsforeningerne har således en samlet omkostningsprocent på 0,19 (vægtet gennemsnit) i Hvis vi ser bort fra fåmandsforeningerne, har investerings- og specialforeningerne en samlet omkostningsprocent på 0,81 % i 2005, hvilket er en stigning i forhold til de fire forudgående sammenligningsår, hvor omkostningsprocenten har ligget omkring 0,7 % 7, jf. tabel 5. Samlet falder omkostningsprocenten en smule fra 2004 til 2005, da fåmandsforeningernes samlede andel af formuen er vokset markant i det forgangne år. De enkelte afdelingers omkostningsprocent varierer betydeligt omkring sektorgennemsnittet, jf. figur 3. 6 Omkostningsprocenter er beregnet som administrationsomkostninger divideret med medlemmernes gennemsnitlige formue der er opgjort som et simpelt gennemsnit af formuens værdi ved udgangen af hver måned i regnskabsåret. 7 Hvis omkostningsprocenten fra 2004 genberegnes uden fåmandsforeningerne fås en omkostningsprocent på 0,69 %. 8

9 Figur 3: Omkostningsprocent fraktiler og vægtet gennemsnit, ,00 Procent 1,80 1,60 1,6 1,40 1,20 1,3 1,00 0,80 0,8 0,60 0,40 0,6 0,4 0,20 0,2 0, % fraktil 25 % kvartil 50 % kvartil 75 % kvartil 90 % kvartil Vægtet gennemsnit De 10 % af afdelingerne med de laveste omkostninger har en omkostningsprocent, der er lavere end 0,2 %, mens de 10 % af afdelingerne med de højeste omkostninger har en omkostningsprocent over 1,6 %. Den gennemsnitlige omkostningsprocent ligger betydeligt under medianen, hvilket er et udtryk for, at store afdelinger typisk har en omkostningsprocent under gennemsnittet. Denne pointe fremgår også meget tydeligt af tabel 7. Tabel 7: Omkostningsprocent fraktiler og markedsandele, 2005 Omkostningsprocent Markedsandele 10 % fraktil 0,2 31,0 25 % kvartil 0,4 44,1 50 % kvartil 0,8 72,7 75 % kvartil 1,3 90,0 90 % kvartil 1,6 95,5 Anm.: Markedsandele er beregnet på den gennemsnitlige formue i investeringsforeningerne i De 10 % af afdelingerne med en omkostningsprocent under 0,2 % tegner sig for 31 % af den gennemsnitlige formue i I den modsatte ende af skalaen tegner de 10 % af afdelingerne med en omkostningsprocent over 1,6 sig for knap 4,5 % af formuen. 9

10 Appendiks 1 Om statistikken Tallene i denne artikel er baseret på indberettede årsregnskaber for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger i Danmark. I 2005 har 58 investeringsforeninger, 21 specialforeninger og 25 fåmandsforeninger indberettet. Finanstilsynet har modtaget indberetning fra i alt 592 afdelinger. En afdelings overskud kan enten udloddes til medlemmerne i form af udbytte eller henlægges til forøgelse af formuen og på den baggrund skelnes der overordnet mellem udloddende og akkumulerende afdelinger. Ultimo 2005 var der 375 udloddende afdelinger og 217 akkumulerende afdelinger, der indberettede til Finanstilsynet. I artiklen bliver investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger herunder udloddende og akkumulerende afdelinger - betragtet under ét. I artiklen anvendes betegnelsen "investeringsforeninger" som fællesbetegnelse for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger. Fåmandsforeningerne er en ny type foreninger, der er kommet på markedet i I 2005 har 25 fåmandsforeninger med i alt 110 afdelinger indberettet til Finanstilsynet. Flere af de nye fåmandsforeninger var tidligere specialforeninger. Fåmandsforeningerne er typisk rettet mod institutionelle investorer. 10

11 Appendiks 2 Fraktilværdier Når der arbejdes med fraktilværdier, skal det samlede datasæt være ordnet efter størrelsen på den værdi man interesserer sig for - første observation har den laveste værdi, anden observation den næstlaveste,.., og sidste observation den højeste værdi. Fraktil: En fraktil er den observation, der deler det samlede datasæt i 2 grupper, ud fra et givet kriterium - eksempler: 10%-fraktilen: Dette er den observation, der deler den samlede data mængde i 2 grupper, således at 10 % af observationerne ligger under og dermed ligger 90 % over den pågældende observation. 50%-fraktilen: Dette er den observation, der deler det samlede datasæt i 2 lige store grupper, således at 50 % af observationerne ligger henholdsvis under og over den pågældende observation. I og med 50%-fraktilen deler datamængden i 2 lige store grupper, kaldes denne også for medianen. Brugen af fraktilværdier kan fastlægge et datasæts centrale placering, spredning og ekstremer. Til dette formål er 5-punkts opsummeringen nyttig. Denne består af: 10%-fraktilen (Venstre hale) 25%-fraktilen (Nedre kvartil) 50%-fraktilen (Medianen) 75%-fraktilen (Øvre kvartil) 90%-fraktilen (Højre hale) Medianen angiver datasættets centrale position. De 2 kvartiler (25 % og 75 %) afgrænser datasættets centrale del. Afstanden mellem de 2 kvartiler kan derfor tolkes som et mål for datasættets spredning 10%-fraktilen, bestående af de laveste observationer, og 90%-fraktilen, bestående af de højeste observationer, betegnes henholdsvis venstre- og højre hale. Afstanden fra halerne til datasættets centrale del kan således give et mål for "ekstremernes" størrelse 8. Matematisk beregnes fraktilen ud fra følgende formel: i 0, 5 P i =, i =1,..., n n Værdien af den i'te observation er således p i -fraktilen. Grunden til, at der trækkes en halv fra i tælleren er, at observationen ved afrunding, vil have lige stor sandsynlighed for at være henholdsvis større eller mindre end den afrundede værdi. 8 Med "ekstrem" menes, at der er tale om en yderlig observation, i forhold til den centrale del. Hvorvidt observationen er ekstrem, begrundes ud fra mere subjektive overvejelser. 11

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2010

Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2010 Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger Markedsudvikling 2010 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i foreningernes årsregnskaber... 4 Tabel 1. Uddrag

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Konklusioner Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget. Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter etc. - er steget

Læs mere

Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2013

Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2013 Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger Markedsudvikling 2013 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i foreningernes årsregnskaber... 4 2.1 Hovedtendenser samlet... 4 Tabel 1. Uddrag

Læs mere

Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2011

Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2011 Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger Markedsudvikling 2011 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i foreningernes årsregnskaber... 4 Tabel 1. Uddrag af balance og resultatopgørelse,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010

InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010 InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010 2010 blev et godt år for de danske investeringsforeninger og deres 820.000 private investorer. De bedste afdelinger gav afkast på over 40 pct. til investorerne.

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber 1. Konklusioner Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget. Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter - er steget,

Læs mere

1. Årsregnskaber. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2000-2005 (mio. kr.)

1. Årsregnskaber. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2000-2005 (mio. kr.) Markedsudvikling 2005 for firmapensionskasser Konklusioner Firmapensionskasserne præsterede samlet betragtet et resultat efter skat på 287 mio. kr. i 2005 svarende til 5 pct. af egenkapitalens størrelse.

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Markedsudviklingen i 2008 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2008 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2008 for fondsmæglerselskaber 1. Konklusioner Fondsmæglerselskabernes kerneindtjening er faldet med over en fjerdedel. En række selskaber yder porteføljepleje, hvilket oftest honoreres

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde Markedsrapport 215 for de danske investeringsfonde Formuen i de danske investeringsfonde steg i 215 til 1.853 mia. kr. Investeringsfonde målrettet privatkunder gav kursgevinster inklusive udbytter på i

Læs mere

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 2014 Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Investering gennem investeringsfonde er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor

Læs mere

ANALYSE. Markedsstatistik

ANALYSE. Markedsstatistik ANALYSE 2016 Markedsstatistik 27. januar 2017 Markedsstatistik 2016 Formuen i de danske investeringsfonde fortsatte væksten i 2016 og steg til 1.974 mia. kr. Samtidig udbetalte de danske investeringsforeninger

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse februar 2012 Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Investering i forening er et alternativ til at spare direkte op i aktier og obligationer. Når investor

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april.

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. PRESSEMEDDELELSE 21. marts 2007 LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. LD opsparingen 20 doblet

Læs mere

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation 1) Formålet Bilaget definerer: Vedtaget af generalforsamlingen 10. december 2013 generelt branchekodeks for

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvestering... af 7-08-0 :56 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvesteringsforeninger Journal nr. /006-000-0007/ISA//JKM

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

Kollektive investeringer. Markedsudvikling 2014

Kollektive investeringer. Markedsudvikling 2014 Kollektive investeringer Markedsudvikling 2014 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 3 2. Hovedtendenser i investeringsforeningernes årsregnskaber... 5 3. Forvaltere af alternative investeringsfonde...

Læs mere

Halvårsrapport Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Halvårsrapport Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Halvårsrapport 2016 Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Indhold Resultat og formue Ledelsesforhold Regnskabspraksis og revision Ledelsespåtegning Læsevejledning Afdelingens udvikling

Læs mere

INVESTOR- PORTRÆT 2015

INVESTOR- PORTRÆT 2015 INVESTOR- PORTRÆT 215 Analyse marts 216 FORORD Investeringsfonde tilbyder en nem og ukompliceret adgang til at investere på finansielle markeder over hele verden. Det er der næsten 8. danskere, der har

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Markedet for investeringsforeninger i 2012

Markedet for investeringsforeninger i 2012 Analyse januar 2013 2011 28. januar 2013 Markedet for investeringsforeninger i 2012 Gode afkast og fortsat medlemstilgang sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.214 mia.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE 2006

OMKOSTNINGSANALYSE 2006 ANALYSE 30. marts 2007 OMKOSTNINGSANALYSE 2006 Den store formuestigning i de danske investeringsforeninger i de senere år betyder, at opsparing i investeringsbeviser nu er danskernes foretrukne opsparingsform.

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Halvårsregnskab Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Afkast med ansva r

Halvårsregnskab Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Afkast med ansva r Halvårsregnskab 2015 Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Afkast med ansva r Forening Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) CVR-nr.:

Læs mere

Halvårsregnskab Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Afkast med ansva r

Halvårsregnskab Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Afkast med ansva r Halvårsregnskab 2015 Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Afkast med ansva r Forening Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) CVR-nr.: 33 87 04 50 Strandgade 3,

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 213 Et portræt af de 8. private investorer i de danske investeringsforeninger Investeringsbeviser er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor køber investeringsbeviser,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Kreditinstitutter. Halvårsartikel 2018

Kreditinstitutter. Halvårsartikel 2018 Kreditinstitutter Halvårsartikel 2018 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...1 2. Kreditinstitutter i Danmark...2 3. Fortsat høje overskud på trods af lave renteindtægter...4 4. Udlånsvækst i danske kreditinstitutter...5

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

I N V E ST E R I NGSF OR E N I NGE N M AJ I N V E ST

I N V E ST E R I NGSF OR E N I NGE N M AJ I N V E ST I N V E S T E R I NG S F O R E N I NG E N M AJ I N V E S T HALVÅRSRAPPORT 2019 Investeringsforeningen Maj Invest Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon 33 28 28 28 info@majinvest.dk www.majinvest.dk

Læs mere

Ny statistik for investeringsforeninger

Ny statistik for investeringsforeninger 33 Ny statistik for investeringsforeninger Gitte Wallin Pedersen og Faisel Sethi, Statistisk Afdeling INDLEDNING Som led i udbygningen af den finansielle statistik efter internationale retningslinjer kan

Læs mere

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde MIRANOVA ANALYSE Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde Over 100 mia. kroner er investeret i danske aktive investeringsfonde, der opererer uden et sammenligningsindeks. Investorerne

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 17. april 2002 Af Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 DA s lønstatistik for 2001 viser en gennemsnitlige stigning på 4,4 procent i timefortjenesterne

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 edelsespåtegning...3 edelsesberetning...4 Danske Small Cap aktier...9 Europæiske

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Bilag indholdsfortegnelse:

Bilag indholdsfortegnelse: 3 Bilag indholdsfortegnelse: 1. INVESTERINGSAFKAST I LD... 4 2. TILSKREVET AFKAST MEDLEMMERNES TOPLINJE OG BUNDLINJE... 4 3. INVESTERINGSAFKAST I LD VÆLGER... 5 4. AFKAST I PULJERNE... 5 4.1. Høje aktieafkast

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

WH Index A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm

WH Index A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 27 92 74 24 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

INTRODUKTION TIL NYE TABELLER OM INVESTERINGSFONDSSEKTOREN I STATISTIKBANKEN

INTRODUKTION TIL NYE TABELLER OM INVESTERINGSFONDSSEKTOREN I STATISTIKBANKEN INTRODUKTION TIL NYE TABELLER OM INVESTERINGSFONDSSEKTOREN I STATISTIKBANKEN Finansiel Statistik Kontakt: If@nationalbanken.dk April 2018 Nye og forbedrede tal for den danske investeringsfondssektor er

Læs mere

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen.

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen. 25. juni 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: STOR STIGNING I ARV Den gennemsnitlige efterladte arv var i 2006 på 650.000 kr., hvilket er en stigning på næsten 60 procent siden 1997,

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Fremgang i væksthus tilbagegang på friland

Fremgang i væksthus tilbagegang på friland Driftsresultatet pr. potteplantegartneri steg fra 231.000 kroner i 2013 til 368.000 kroner i 2014. Foto: Annemarie Bisgaard. Fremgang i væksthus tilbagegang på friland Driftsresultatet for heltidsgartnerierne

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer,

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer, BESTYRELSENS FUSIONSPLAN og -REDEGØRELSE for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) og Mellemlange Obligationer, begge under Investeringsforeningen Danske Invest

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Indhold. Foreningsoplysninger. Foreningsoplysninger... 2

Indhold. Foreningsoplysninger. Foreningsoplysninger... 2 Halvårsrapport 2018 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

OM RISIKO. Kender du muligheder og risici ved investering?

OM RISIKO. Kender du muligheder og risici ved investering? OM RISIKO Kender du muligheder og risici ved investering? Hvad sker der, når du investerer? Formålet med investeringer er at opnå et positivt afkast. Hvis du har forventning om et højt afkast, skal du

Læs mere

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Både fattigdommen og antallet af fattige børn i Danmark stiger år efter år, og særligt yderkantsområderne er hårdt ramt. Zoomer man ind på Nordsjælland,

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Pedersen 8 pct. flere deltagere har afsluttet ophold på produktionsskoler i 2008 end i 2009. Alderen på de afsluttende deltagere steg.

Læs mere

mixinvest Halvårsrapport 2019

mixinvest Halvårsrapport 2019 mixinvest Halvårsrapport 2019 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct.

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct. 6 Ledelsens beretning LEDELSENS BERETNING LD opnåede meget tilfredsstillende resultater i 2004. Det samlede afkast for LD blev på 13,6 pct. Alle puljer gav positive og tilfredsstillende afkast, og LD Vælger

Læs mere

Halvårsrapport Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsrapport Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsrapport 2018 Halvårsregnskab 2018 (FT-NR. 11.192) Adresser: c/o ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg Normansvej 1,1 8920 Randers NV Telefon: 36 34 74 00 Telefax: 36 34 74 99 Hvidesten

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa

Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa ANALYSE 11. juni 2008 Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa På basis af en omkostningsrapport fra det internationalt anerkendte analysefirma Lipper Fitzrovia

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011 Specialforeningen Nykredit Invest

Halvårsrapport 1. halvår 2011 Specialforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen Nykredit Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 edelsespåtegning...3 edelsesberetning...4 Balance Mellem Akk...9 Balance ang Akk...11 Foreningens noter...13

Læs mere

Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006

Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2006 Aalborg, den 13. november 2006 Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006 Vedlagt fremsendes

Læs mere

Professionel pleje af din pensionsopsparing

Professionel pleje af din pensionsopsparing Professionel pleje af din pensionsopsparing mixinvest En rigtig god måde at placere din pensionsopsparing på er ved at investere pengene i et mix af aktier og obligationer. Det kræver dog både tid og indsigt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2014 Note 2014 2013 Administrationsomkostninger 1 (14) (10) Indtægter fra kapitalandele i dattervirksomheder 481 956 Hensættelse

Læs mere

I N V E ST E R I NGSF OR E N I NGE N M AJ I N V E ST

I N V E ST E R I NGSF OR E N I NGE N M AJ I N V E ST I N V E S T E R I NG S F O R E N I NG E N M AJ I N V E S T HALVÅRSRAPPORT 2018 Investeringsforeningen Maj Invest Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon 33 28 28 28 info@majinvest.dk www.majinvest.dk

Læs mere

marts 2018 Indtjening i sektoren

marts 2018 Indtjening i sektoren marts 218 Indtjening i sektoren Bank- og realkreditkoncerners årsregnskaber 217 INTRODUKTION Fremgangen i dansk økonomi har for alvor bidt sig fast. De gode tider slår også igennem i bankerne, som har

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2017

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen StockRate Invest Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.stockrateinvest.dk

Læs mere

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, 3. - 2000 Frederiksberg - Tlf. 38 14 66 00 - www.hentoninvest.dk - mail@hentoninvest.dk Rådgiver: Alm. Brand Henton - Papirfabrikken 34-8600 Silkeborg

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Til Fondsbørsen. Halvårsrapport 2006. (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest. CVR nr.

Til Fondsbørsen. Halvårsrapport 2006. (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest. CVR nr. Til Fondsbørsen Halvårsrapport 2006 (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest CVR nr. 28 70 59 21 1 Markedsudviklingen Trods stigende oliepriser og renter udviklede

Læs mere