Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011"

Transkript

1 Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade København S

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Formål Baggrund Særlige forhold og problemstillinger Intern organisering Organisationens sammensætning Organisationens opgaver fastsætte af hvilke opgaver der skal udbydes Opfølgende organisation Fastlæggelse af udbudsstrategi Udbudsform Udvælgelseskriterier Tildelingskriterium Evalueringsmodel Kontrolbud mv Mulige forbehold Alternative bud Tidsplan Erfaringsopsamling Afdækning af kørselsomfang og serviceniveau En eller flere delaftaler Afklaring af kontraktudformning Entreprenørens forhold Hensigtsmæssige afregningsprincipper Aftalelængde og muligheder for forlængelse

3 2.7.4 Prisreguleringer Virksomhedsoverdragelse og overtagelse af materiel Arbejdsmiljøregler, miljøforhold Muligheder for løbende kontrol og tilpasning af leverancer Misligholdelse, bod og bonus Garantistillelse Optioner Politisk behandling Annoncering Gennemførelse af udbuddet Spørgsmål og spørgemøde/informationsmøde Aflevering af tilbud Evaluering af tilbud Evaluering Tildeling af kontrakt Udkast til udbudsmateriale Udbudsvilkår Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet Den udbudte kørsel Henvendelser Kontraktlængde Krav til køretøjer Krav til chauffører og service over for brugere Overdragelse af personale Overtagelse af busser ved kontraktophør Overtagelse af de hidtil anvendte busser

4 Sikkerhedsstillelse Betingelser for deltagelse Forsikringer Tilbuddets form Tildelingskriterium Tidsfrister og tidsplan Offentliggørelse Kontraktindgåelse Kontrakt Kapitel 1 - Generelt Kapitel 2 - Ydelser efter kontrakten Kapitel 3 - Entreprenørens forhold Kapitel 4 - Køreplanlægning Kapitel 5 - Krav til køretøjer og udstyr Kapitel 6 - Kørslen Kapitel 7 - Betalingsmodel Kapitel 8 - Misligholdelse og bod Kapitel 9 - Ikrafttræden, varighed og ophør Kapitel 10 - Tvister Tilbudshæfte Eksempel på tilbudshæfte: Formular til angivelse af tro- og loveerklæring

5 1 Indledning 1.1 Formål Denne vejledning har til formål at inspirere og understøtte de kommuner, der ønsker at udbyde befordringsopgaver. Vejledningen har relevans for udbud af kommunale befordringsopgaver, blandt andet inden for: Serviceloven Sundhedsloven Folkeskoleloven Lov om aktiv socialpolitik Lov om specialundervisning for voksne Lov om ungdomsuddannelse Integrationsloven Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. I afsnit er nævnt en række af de typiske kørselstyper, der er omfattet af ovennævnte lovområder. Vejledningen indeholder en beskrivelse af de særlige forhold, der gør sig gældende for udbud af befordringsopgaver. Desuden rummer vejledningen et paradigme for udbudsmateriale bestående af udbudsvilkår, kontraktvilkår og tilbudsliste samt en artikel, der sammenfatter erfaringerne fra to kommuners konkurrenceudsættelse af befordringsopgaver. Kravspecifikationen er, på baggrund af tradition på området og forsøget på at lave et så pædagogisk og tilgængeligt materiale for tilbudsgiverne som muligt, indarbejdet i udbudsvilkår og kontraktvilkår. Udbud af befordringsopgaver kan omfatte en lang række forskellige kørselstyper. Paradimematerialet er dog ikke dækkende for alle disse forskellige kørselstyper, da kravene vil variere afhængigt af den enkelte kommunes individuelle behov og krav til tilrettelæggelse af kørslen. Vejledningen indeholder dog en beskrivelse af de forhold, som typisk skal tages med i overvejelserne i forbindelse med udbud af befordringsopgaver. Vejledningen er en overbygning til Udbudsportalens vejledning Udbud - Trin-for-Trin, der behandler de særlige forhold, der gør sig gældende for udbud generelt. Derfor henvises i en række tilfælde til Udbudsportalens vejledning Udbud - Trin-for-Trin i relation til generelle udbudsretlige problemstillinger, der er mere uddybende beskrevet der. Vejledningen er udarbejdet for Udbudsportalen af COWI A/S. 1.2 Baggrund Baggrunden for at gennemføre udbud af kommunale befordringsopgaver er som oftest, at omfanget af kørsel - selv i ordningerne isoleret betragtet - overskrider tærskelværdien for EU-udbud og dermed gør et udbud nødvendigt. Desuden kan det være hensigtsmæssigt at sammentænke udbud af befordring i én ordning med andre kommunale befordringsopgaver for at opnå højere effektivitet og lavere samlede udgifter. 5

6 2 Særlige forhold og problemstillinger Ved udbud af kommunale befordringsopgaver er der en række særlige forhold og problemstillinger, der kræver opmærksomhed. Det gælder følgende: Intern organisering Fastlæggelse af udbudsstrategi Tidsplan Erfaringsopsamling Afdækning af kørselsomfang og serviceniveau Afklaring af kontraktudformning Politisk behandling Annoncering Gennemførelse af udbuddet Evaluering af tilbud 2.1 Intern organisering Der kan med fordel etableres en mindre, midlertidig organisation, der skal forberede udbuddet. Organisationen skal først og fremmest håndtere data om den kørsel, der udbydes, men skal også gøre det muligt at optimere koordinering og tilrettelæggelse af kørsel på tværs af forvaltninger og institutioner. I den forbindelse skal eventuelle muligheder i den åbne kollektive trafik udnyttes Organisationens sammensætning Afhængigt af kommunens aktuelle kørselsopgaver og ønskerne til omfanget af det kommende udbud, kan organisationen f.eks. bestå af repræsentanter fra: børn-, unge- og familieområdet ældre- og sundhedsområdet socialområdet teknik- og miljøområdet skoler, idrætsinstitutioner, SFO-ordninger, børnehaver dag- og genoptræningscentre. I tilfælde, hvor kørsel til praktiserende læger og speciallæger ønskes koordineret, og hvor det samtidig omfatter ændrede rutiner hos lægernes personale, vil det være en fordel også at inddrage udvalgte læger i planlægningen. Organisationen kan også med fordel omfatte de medarbejdere, der efterfølgende skal stå for gennemførelsen af selve udbuddet - udbudskonsulenter, jurister og andre. Det vil skabe gode muligheder for, at de grundlæggende elementer i den udbudte kørsel afspejles i det udbudsmateriale, der efterfølgende udarbejdes. 6

7 2.1.2 Organisationens opgaver fastsætte af hvilke opgaver der skal udbydes Organisationens første opgave vil typisk være at afdække og udvælge den kørsel, der skal udbydes. Ofte vil der være klare forventninger om hvilken kørsel, der skal udbydes, men en indledende screening af de samlede kørselsopgaver kan alligevel være hensigtsmæssig. Den kan afklare, dels om flere kørselsopgaver med fordel kan kombineres i udbuddet, dels om betingelserne for at et samlet udbud praktisk kan lade sig gøre. Den kan også afklare, om det er mest hensigtsmæssigt, at noget af kørslen udelades af udbuddet. Fordelene ved at etablere koordinerede løsninger på tværs af forvaltninger og institutioner og på tværs af lovbestemte og ikke-lovbestemte kørselsopgaver vedrører bedre driftsøkonomi og højere fleksibilitet. Alt andet lige vil det være fordelagtigt for driftsøkonomien, hvis flere opgaver løses med de samme køretøjer, enten med et turmønster, der er forskudt tidsmæssigt, eller ved at flere grupper af kørselsberettigede køres på samme tid i de samme køretøjer. I sidstnævnte tilfælde gælder særlige regler, hvis kørslen skal udføres med køretøjer, der er indrettet til flere end ni personer inkl. føreren, og det anbefales at orientere sig om gældende lovgivning på netop dette område forud for den videre tilrettelæggelse af udbuddet. Udover fordele i relation til driftsøkonomien vil koordinerede ordninger også gøre det muligt at udnytte den samlede kapacitet bedre og dermed sikre højere fleksibilitet for institutioner og brugere. Hvorvidt der er fordele forbundet med koordinerede løsninger og fælles udbud af forskellige kørselstyper afhænger af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Alle typer af kørsel kan i princippet tænkes koordineret, men liggende patientbefordring og udbringning af varmt mad vil typisk stille så specielle krav til køretøjet, at det ikke vil være praktisk muligt at koordinere med anden kørsel. Kørselstyper, der egner sig til koordination kan være: skolebuskørsel kørsel til/fra skovbørnehave kørsel til/fra SFO kørsel til/fra svømning og idræt kørsel med elever til/fra specialklasseundervisning kørsel med elever til/fra sprogundervisning kørsel til/fra læger og speciallæger kørsel til/fra dagcentre i forbindelse med genoptræning og aktivitet kørsel til/fra hjælpemiddelleverandører (bandagister o.l.) kørsel med fysisk og psykisk handicappede børn, unge og voksne kørsel med midlertidigt syge børn. Når der foreligger et samlet overblik over kørselsopgaverne, overvejes muligheder og perspektiver ved at koordinere to eller flere opgaver. Overvejelserne i den forbindelse bør omfatte hvilke typer af kørsel, der uden videre hensyn kan koordineres, og hvilke typer, der fortrinsvis eller udelukkende skal udføres 7

8 isoleret. Det kan også overvejes hvilke kørselstyper, der tidsmæssigt kan tilpasses hinanden uden overlap og dermed kan udføres med samme køretøj. Der er umiddelbart ingen faste regler for, hvilke kørselsopgaver, der fornuftigt og hensigtsmæssigt lader sig koordinere. Kørselsopgaver, der i nogle situationer er mulige at koordinere, kan i andre situationer være umulige at koordinere. Det kan bl.a. skyldes tidsmæssige udfordringer (kørslerne lapper over hinanden) og særlige krav til kørslen. Overvejelserne foretages i første omgang på et overordnet niveau, idet en detaljeret beskrivelse af de forskellige kørsler til selve udbudsmaterialet først udarbejdes senere af de respektive fagansvarlige. Se i øvrigt afsnit 2.5. Hvis koordination af forskellige kørselsopgaver medfører, at køretøjerne både skal udføre lukket og åben kørsel, er det væsentligt at være opmærksom på, at opgaven overgår til det regionale trafikselskab, der i så fald skal stå for udbuddet og den efterfølgende kontrakt med en eller flere entreprenører. Det anbefales at orientere sig om gældende lovgivning på netop dette område forud for den videre tilrettelæggelse af udbuddet Opfølgende organisation Det er også en god idé at opbygge en mindre, operationel enhed, der sammen med faglige sagsbehandlere kan følge op på kørselsordningerne på et overordnet niveau i kontraktperioden. Den mindre enhed (to-tre personer) kan f.eks. bestå af centrale projektledere, udbudskonsulenter og jurister. Enheden vil på det konkrete plan bl.a. kunne assistere med kontraktstyring i forhold til spørgsmål om fortolkning af indgåede aftaler og i forbindelse med effektvurderinger. Enheden vil efterhånden opnå viden og erfaring, som kan anvendes i forbindelse med fremtidige genudbud. 2.2 Fastlæggelse af udbudsstrategi Når de overordnede rammer kendes for den kørsel, der ønskes udbudt, og der er gennemført indledende overvejelser om evt. koordinering af forskellige kørselsopgaver, kan den interne organisation (arbejdsgruppen) fastlægge detaljerne i den samlede udbudsstrategi. De udbudsstrategiske overvejelser bør omfatte følgende punkter: Valg af udbudsform Fastlæggelse af udvælgelseskriterier Fastlæggelse af tildelingskriterium og evt. tilhørende underkriterier Evt. fastlæggelse af evalueringsmodel Evt. udarbejdelse af kontrolbud Identifikation af mulige forbehold Stillingtagen til alternative bud. 8

9 2.2.1 Udbudsform Befordringsopgaver er i udbudsretlig forstand en bilag II-A tjenesteydelse omfattet af tjenesteydelseskategori nr. 2. Udbuddet skal typisk gennemføres som EU-udbud, da kontrakternes størrelse, som nævnt indledningsvist, overstiger tærskelværdien. En prækvalifikation, der typisk vil have til formål at begrænse antallet af tilbudsgivere i et marked med mange potentielle tilbudsgivere, vurderes som udgangspunkt at være mindre hensigtsmæssig i denne sammenhæng. Det skyldes, at kommunale befordringsopgaver ofte udbydes i flere mindre delaftaler, og at tilbudsgivere ofte ikke vil afgive tilbud på samtlige delaftaler. Hvis man skal opnå tilbud på alle delaftaler, er det vigtigt, at antallet af tilbudsgivere ikke begrænses. Det skyldes endvidere, at der generelt ikke er behov for på forhånd at indsnævre feltet af tilbudsgivere. Alle tilbudsgivere der opfylder kravene betragtes som lige kvalificerede, og derfor gælder det først og fremmest om at opnå så stor konkurrence blandt tilbudsgivere som muligt. Det anbefales på denne baggrund, at udbud af befordringsopgaver gennemføres som et offentligt udbud. Se i øvrigt Udbudsportalens vejledning Udbud - Trin-for-Trin for en beskrivelse af de tilgængelige udbudsformer Udvælgelseskriterier Det anbefales, at udvælgelseskriterierne tager udgangspunkt i de lovgivningsmæssige krav til entreprenører, der udfører erhvervsmæssig persontransport med bus og taxi. De relevante krav om økonomisk formåen og køretekniske forudsætninger anses for opfyldt, hvis en entreprenør enten har eller kan opnå EP-tilladelse til kørsel med bus eller bevilling til taxikørsel. Det bør derfor stilles som et mindstekrav, at entreprenøren har eller kan opnå EP-tilladelse. Som udvælgelseskriterium benyttes meget sjældent oplysninger om erfaring mv. Det hænger sammen med, at befordringsopgaver ofte udbydes i flere mindre delaftaler og sjældent med den helt store konkurrence. Herudover er befordringsopgaver af så speciel en karakter, at tilbudsgiver nøje har overvejet, om det er en type opgave for hans virksomhed. Derfor vil en ny og omhyggelig entreprenør, der sætter sig ind i tingene, kunne udføre opgaverne lige så godt som mere erfarne entreprenører. Tilbudsgiverne skal afkræves en tro og love erklæring vedrørende: Ubetalt forfalden gæld til det offentlige jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldners muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger Der er desuden mulighed for - men ikke pligt til - at indhente en tro og love erklæring vedrørende: Udelukkelsesgrundene i bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni , stk. 2 vedrørende strafbare forhold og Udelukkelsesgrundene i Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra a-c og e-f som bl.a. omfatter begæringer om konkurs mv. samt betaling af skatter og afgifter mv. 9

10 For yderligere inspiration vedr. udvælgelseskriterier se Udbudsportalens vejledning Udbud - Trin-for- Trin Tildelingskriterium Udbudsportalens vejledning Udbud - Trin-for-Trin indeholder en generel beskrivelse af de tilgængelige tildelingskriterier. Ved udbud af befordringsopgaver anbefales tildelingskriteriet laveste pris, se endvidere afsnit mht. prismodel. Der kan være ønsker om også at kunne vurdere andre parametre som f.eks. miljøforhold og håndtering af miljøspørgsmål (garageanlæg og anvendte køretøjer), uddannelsesniveau for chauffører, karakteristika om køretøjer (alder, størrelse, fleksibilitet, egnethed for gangbesværede og handicappede mv.) mv. Det kan dog ikke anbefales, at disse ønsker anvendes som tildelingskriterier. Dels kan de være vanskelige at værdisætte på en realistisk og hensigtsmæssig måde, og dels kan det være vanskeligt at opnå den kvalitet, der reelt ønskes, alene gennem de indkomne tilbud. I stedet bør ønskerne formuleres som minimumskrav og indføres i kontrakten. Kravene bør samtidig i kontrakten pålægges bod i det omfang, de ikke opfyldes undervejs i kontraktperioden Evalueringsmodel Den anvendte evalueringsmodel skal sikre, at indkomne tilbud kan sammenlignes på et ensartet grundlag. Generelt anbefales en evalueringsmodel, hvor alle udgifter forbundet med kørslen (variable som faste udgifter) omregnes til årlige udgifter (kalenderår), der derefter sammenlignes. De variable udgifter tager som regel udgangspunkt i den faktisk udførte kørsel opgjort i timer eller kilometer, og de dækker typisk entreprenørens driftsafhængige udgifter til chaufførløn, brændstof, olie, dæk mv. Når der samtidig forekommer en fast udgift, er den oftest opgjort pr. kalendermåned til dækning af udgifter til forrentning og afskrivning, administration, forsikringer, husleje mv. En opgørelse opgjort for et helt år vil afspejle udgifterne til varierende kørselsomfang hen over året og vil samtidig udgøre et praktisk grundlag for sammenligning med budgetter og regnskaber. I det omfang der gives mulighed for at tilbyde en form for rabat i forbindelse med opnåelse af kørsel i flere delaftaler, skal evalueringsmodellen tage højde herfor, således at tilbud på kombinationer kan sammenlignes med tilbud på enkeltpakker. Se eksemple herpå i afsnit Endelig skal evt. optioner indgå i evalueringsmodellen, så det fremgår, på hvilken måde optionerne indgår i den samlede vurdering Kontrolbud mv. Der kan være politiske eller andre grunde til, at en kommune ønsker at hjemtage kørsel, som udføres af en privat entreprenør. Det kan dog være vanskeligt at vurdere, hvorvidt hjemtagning af kørsel vil resultere i en bedre sammenhæng mellem service og udgifter end gennem et udbud. I sådanne situationer kan et kontrolbud overvejes. 10

11 Gennemførelse af kontrolbud er nærmere beskrevet i Udbudsportalens vejledning Udbud - Trin-for- Trin Mulige forbehold Kommunen skal tage stilling til, om tilbudsgiver skal have lov til at tage forbehold over for udbudsbetingelser og kontrakt. Der kan ikke tages forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet. Øvrige forbehold vil skulle prissættes og indgå i tilbudsevalueringen. Mht. udbud af befordringsopgaver kan en entreprenør typisk komme i en situation, hvor det kan være praktisk eller økonomisk fordelagtigt at udskyde anskaffelsen af krævede køretøjer eller etablering af et lokalt garageanlæg, så kontrakten ikke efterleves straks fra start. Den type af forbehold kan en kommune måske nok leve med i en kortere periode, men forbeholdene kan være vanskelige at prissætte og dermed indarbejde i en evaluering af de indkomne tilbud. Det anbefales derfor, at der ikke accepteres forbehold for kontraktens indhold og de øvrige udbudsbetingelser Alternative bud Et alternativt bud kan bestå i, at en entreprenør foreslår en ændret tilrettelæggelse af køreplaner og ruter, at der anvendes andre køretøjer end de beskrevne i udbudsmaterialet, eller andre ændringer af typisk planlægningsmæssig karakter. Den type af ændringer vil gøre det vanskeligt at gennemføre en gennemskuelig og fair sammenligning med de øvrige indkomne tilbud, og de grundlæggende principper om bl.a. ligebehandling vil derved ikke kunne efterleves. Der gøres desuden opmærksom på, at ved EU-udbud, hvor tildelingskriteriet er laveste pris, er det ikke lovligt at acceptere alternative bud. 2.3 Tidsplan Figuren viser et eksempel på en samlet udbudsproces med de vigtigste elementer. Det kan være vanskeligt at forudsige tidsforbruget til dele af processen. Det gælder f.eks. tidsforbruget til erfaringsopsamling/afdækning af kørselsomfang og til udarbejdelse af udbudsmaterialet. Hvis den eksisterende kørsel er svagt beskrevet og det fremtidige kørselsomfang uafklaret, kan det tage op til flere måneder. Behovet for politiske behandlinger kan ligeledes variere, bl.a. afhængigt af den udbudte kørsel og den tilbudte service. Det anbefales, at der afsættes ca. 12 måneder til hele den skitserede proces frem til kørselsstart. Se detaljering nedenfor: 11

12 Forberedelse af udbuddet: Intern organisation Udbudsstrategi Erfaringsopsamling/afdækning af kørselsomfang Politisk behandling Afklaring af kontrakt Udbudsmateriale Politisk behandling 3-4 måneder 3-4 måneder Gennemførelse af udbuddet: Annoncering Udbudsperiode Evaluering Politisk behandling 2-3 måneder Afslutning af udbuddet og kontraktstart: Stand-still periode og kontraktindgåelse Bekendtgørelse om kontraktindgåelse Forberedelse til kontraktstart 2-3 måneder Samlet proces for udbud af kørselsordninger: 12 måneder Der gælder særlige minimumskrav til udbudsperiode og stand-still periode. Stand-still perioden er på 10 kalenderdage, hvis underretningen gives elektronisk og 15 kalenderdage, hvis den sendes pr. brev. For yderligere information se Udbudsportalens vejledning Udbud - Trin-for-Trin. Perioden fra kontraktindgåelse og frem til kørselsstart anvender entreprenøren til at forberede sig på kørslen. Perioden skal have en tilstrækkelig varighed, afhængigt af, hvilke forberedelser, der er nødvendige - f.eks. indkøb af materiel. 2.4 Erfaringsopsamling Oftest er der tale om, at den kørsel, der skal udbydes, allerede udføres i et vist omfang. De nuværende entreprenører vil derfor have en viden om den konkrete kørsel og de nuværende kørselsaftaler, som kan være værdifuld at få inddraget i forbindelse med udarbejdelse af materialet til et nyt udbud. Tilsvarende gør sig gældende for institutioner og forvaltninger, hvor der også findes relevante erfaringer, der med fordel kan inddrages for at gøre administrationen let og effektiv. Afdækning af erfaringerne med de nuværende kørselsordninger kan ske gennem dialogmøder med nuværende entreprenører, institutioner og forvaltninger. Dialogmøder med især entreprenørerne vil 12

13 også kunne afdække fordele og ulemper ved evt. tidligere gennemførte udbud. De negative sider kan dermed søges undgået i det kommende udbud. Det er i forbindelse med drøftelserne med de nuværende entreprenører vigtigt at bemærke, at disse ikke må få muligheder for at påvirke tilrettelæggelsen af kravene til den fremtidige kørsel, således at de får en konkurrencemæssig fordel. Langt de fleste drøftelser vedrørende erfaringsopsamling vil dog ikke give de nuværende entreprenører en konkurrencemæssig fordel. Emner, der kan drøftes for at skabe afklaring, kan omfatte: Administration, generel og daglig Samarbejde og rollefordeling mellem kommune, institutioner og entreprenører Planlægning og tilrettelæggelse af kørslen Håndtering af ekstrakørsel og mindre kørsel Afregningsformer/prisstrukturer/tilbudspriser Aftalestørrelse og sammensætning af delaftaler Særlige krav til chauffører og materiel Kontraktlængde Erfaringer fra tidligere udbudsmaterialer og -processer. 2.5 Afdækning af kørselsomfang og serviceniveau Kernen i hele udbuddet er beskrivelsen af kørselsomfanget og den krævede service i forbindelse med kørslen. Fastlæggelse af kørselsomfang nås ved at afdække den nuværende kørsel kombineret med en afklaring af et evt. akut behov for ændringer samt en vurdering af det mest sandsynlige behov for ændringer i kontraktperioden. For at opnå fleksibilitet for kommunen udformes kontrakten typisk, så den indeholder muligheder for at justere kørselsomfanget undervejs i kontraktforløbet i forhold til et fastlagt udgangspunkt. Det kan f.eks. være maksimalt ± 30 pct. i hele kontraktperioden og maksimalt ± 10 pct. om året. For at sikre et fornuftigt forretningsgrundlag for entreprenøren og dermed lave tilbudspriser præciseres samtidig, at behov for justeringer, der ligger herudover (oftest et behov for kørselsreduktioner) udløser udbetaling af kompensation til entreprenøren. Det er derfor vigtigt, at det reelle behov for kørsel fra kontraktstart svarer meget nøje til det beskrevne udgangspunkt. Beskrivelsen af behov for kørsel i de enkelte kørselsordninger skal også tage højde for eventuel koordinering af kørsel imellem ordningerne. Tidligere forventninger om sammentænkning af kørsel skal eftervises og kontrolleres. Det gøres i praksis ved, at den samlede udbudte kørsel på ny gennemgås af de institutioner og forvaltninger/afdelinger, der har andel i kørslen. Svarer den afsatte kapacitet til behovet for kørsel, og udføres kørslen på de rigtige tidspunkter? Heri ligger samtidig en afklaring og kontrol af det serviceniveau, der skal tilbydes i de forskellige ordninger. Det kan f.eks. ske ved - med udgangspunkt i den aktuelle service - at indsamle ønsker fra 13

14 brugere og institutioner, vurdere de økonomiske aspekter ved forskellige muligheder og derpå gennemføre en politisk prioritering. Hvor stort fokus, der tillægges denne del, er op til de enkelte kommuner. Der gælder ingen særlige regler. Typiske karakteristika om kørslen og servicen omfatter bl.a.: Maksimal køretid/omvejskørsel/ventetid Transport: Dør-til-dør/kantsten-til-kantsten/stoppested-til-stoppested Service med trappemaskine Håndtering af kørestole Anden service fra chaufføren. I forbindelse med afdækning af kørsel og serviceniveau afklares endvidere den grundlæggende karaktér af den kørsel, der ønskes udført og hvordan kørslen ønskes afregnet. Er der tale om kørsel i faste ruter på bestemte tidspunkter udformes afregningen typisk i form af betaling for entreprenørens variable udgifter, dvs. pr. km eller pr. time. I afregningen kan ligeledes indgå betaling for entreprenørens faste udgifter til bl.a. køretøjer, typisk udformet som en fast månedlig betaling pr. vogn. Skal entreprenøren stå til rådighed inden for nogle på forhånd givne tidsrum, kan afregningen udformes som en betaling for en garantitid, hvor der ydes betaling uanset om der køres eller ej. Er kørslen mere direkte behovsstyret af brugerne selv, kan afregningen ske ud fra antallet af kørte ture, turlængder, startbetaling afhængigt af køretidspunkter mv. 2.6 En eller flere delaftaler Overvejelser om, hvorvidt det samlede udbud skal gennemføres med målet om én samlet aftale eller flere delaftaler, er ofte styret af flere forhold, f.eks. politiske ønsker, administrative udfordringer og markedsmæssige muligheder. Lovgivningsmæssigt er der ingen krav, der skal efterleves. Desuden er spørgsmålet tæt forbundet med overvejelserne om sammentænkning af kørsel i forskellige ordninger. Isoleret set kan der både være fordele og ulemper forbundet med at ende med en samlet aftale for al kørsel i udbuddet. En oplagt fordel er, at kommunen kun skal håndtere én entreprenør. Det sparer ressourcer i det daglige i forbindelse med bl.a. afregning og information og letter alt andet lige kommunikationen mellem parterne. Det kan også være en fordel for brugerne med kun én entreprenør, hvis den pågældende entreprenør er dygtig, pligtopfyldende og serviceminded. En oplagt ulempe kan være, at den løbende service og kvalitet kan være vanskelig at fastholde, hvis der ikke naturligt er en "konkurrence" mellem flere entreprenører, og hvis der ikke er flere entreprenører, som kommunen kan bruge til at måle og vurdere den indbyrdes performance. Spørgsmålet om forsyningssikkerhed vil også være mere kritisk med kun én entreprenør til at udføre al kørsel, end hvis der er flere, der deler kørslen imellem sig. Den samlede risiko for konkurs er mindre 14

15 med flere delaftaler, og skulle der alligevel indtræffe en konkurs, vil de umiddelbare konsekvenser være mere begrænsede, end hvis al kørsel pludselig ophører. Alt andet lige vil det også tage længere tid og være mere ressourcekrævende at få en helt ny entreprenør til at overtage al kørsel, end hvis andre entreprenører, der i forvejen har lokalkendskabet og er aktive i området, hjælper med at afbøde virkningerne. Men spørgsmålet om én samlet aftale eller flere delaftaler kan også have betydning for, om der med den udbudte kørsel og hos de enkelte entreprenører bliver skabt fornuftige og effektive forretningsgrundlag. Sporadisk kørsel med et lille volumen resulterer i høje tilbudspriser (pr. time, km.,..), mens bedre udnyttelse af køretøjer og mere effektiv brug af chauffører giver lavere tilbudspriser. Undgå så vidt muligt sporadisk kørsel og overvej, om geografiske, rute- eller betjeningsmæssige forhold gør det hensigtsmæssigt at opdele den samlede kørsel i mindre dele, hvor flere entreprenører kan have praktiske fordele ved at opnå delaftaler. 2.7 Afklaring af kontraktudformning Der ses mange forskellige kontraktformer inden for dette område. Historisk set har mange af kontrakterne afsæt i de standardformer for licitationskontrakter, som Amtsrådsforeningen i sin tid indførte i form af de såkaldte A- og B-kontrakter. A-kontrakterne anvendtes oftest af amterne og trafikselskaberne, mens B-kontrakterne var en forenklet kontrakt til brug for ruter med begrænset kørselsomfang f.eks. skolebusruter med etårige aftaler, eller kørsler, hvor der stilles begrænsede krav til kørslens udførelse. I afsnit 3.2 vises et paradigme for en kontrakt, der med forskellige tilføjelser og tilretninger er resultatet af mange års erfaring med konkret udformning af kontrakter inden for kommunale kørselsordninger. Det er vigtigt, at den kommende kontrakt afbalanceres på en måde, som dels sikrer den grad af fleksibilitet, som en kommune måtte ønske, og dels sikrer en kommende entreprenør en overskuelig og stabil omsætning og forretning i kontraktperioden. Der vil typisk være en meget tæt sammenhæng mellem krav og fleksibilitet på den ene side, og betalingen til entreprenøren på den anden. Derfor bør kommunen være bevidst om de opstillede krav og ikke kræve mere fleksibilitet end nødvendigt, jf. endvidere afsnit 2.6. I forbindelse med fastlæggelse af kontraktudformning er der en række emner, der er relevante at få afklaret. Det drejer sig bl.a. om følgende: Entreprenørens forhold Sikring af hensigtsmæssige afregningsprincipper Aftalelængde og muligheder for forlængelse Prisreguleringer Virksomhedsoverdragelse og overtagelse af materiel Arbejdsmiljøregler, miljøforhold Muligheder for løbende kontrol og tilpasning af leverancer 15

16 Misligholdelse, bod og bonus Garantistillelse Optioner. En række af disse emner er behandlet i Udbudsportalens vejledning Udbud - Trin-for-Trin. De følgende afsnit indeholder de overvejelser, der kan være relevante i forbindelse med fastlæggelse af kontraktvilkår for befordringsopgaver Entreprenørens forhold I kontrakten fastlægges en række krav til entreprenørens ejerforhold, herunder hans eventuelle brug af underentreprenører. Det er vigtigt, at aftaleforholdene mellem kommune, entrenør og en underentreprenør er helt klare. Entreprenøren er eneansvarlig over for kommunen og har som sådan det fulde ansvar for den udførte kørsel, uanset om han selv udfører kørslen, eller har andre entreprenører til at hjælpe. I forlængelse heraf anbefales, at kommunen kræver samme dokumentation for økonomisk formåen og køretekniske forudsætninger af underentreprenører som af den entreprenør, der indgås aftale med. Både i forbindelse med selve tilbudsgivningen og løbende undervejs i kontraktforløbet. At overlade ansvaret for at sikre sig denne dokumentation til entreprenøren er ikke hensigtsmæssigt for kommunen. Den løbende kontakt og afregning foregår ligeledes mellem kommune og entreprenøren Hensigtsmæssige afregningsprincipper I forhold til spørgsmålet om hensigtsmæssige afregningsprincipper kan fremhæves, at de bør udformes, så de er direkte afhængige af den ydelse, der ønskes leveret. Hvis entreprenørens udgifter til en given kørsel primært er afhængige af den tid, køretøjet og chaufføren er optaget, så indret afregningen ud fra en fast timepris. Spiller antallet af kørte kilometer en væsentlig rolle for de samlede udgifter for en given kørsel, så indret afregningen, således at faste kilometerpriser indgår med en rimelig høj vægt Aftalelængde og muligheder for forlængelse Aftalelængden og mulighederne for at forlænge en aftale kan have væsentlig betydning for tilbudspriserne. Jo kortere aftale, des højere tilbudspriser. Det skyldes usikerheden om nødvendige investeringer herunder afskrivning af materiel. Aftaler på to-fire år med mulighed for forlængelse i ét eller to år på uændrede vilkår kan anbefales og vil oftest være fornuftige for både kommune og entreprenør. Er der tale om udbud af skolebuskørsel, vil der ofte være tale om lidt større investeringer i busmateriel end i forbindelse med udbud af andre kommunale kørselsopgaver. Det kan begrunde lidt længere aftaleperioder end de tre-fem år, som jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er udgangspunktet for den maksimale kontraktlængde. Se endvidere Udbudsportalens vejledning Udbud - Trin-for-Trin vedr. begrænsninger i forhold til kontraktlængde. 16

17 2.7.4 Prisreguleringer Det er almindeligt brugt at regulere kontraktens priser efter et omkostningsindeks, der udarbejdes af Trafikselskaberne i Danmark. Trafikselskaberne i Danmark anbefaler månedlige reguleringer, men der ses mange aftaler, hvor priserne kun reguleres to gange årligt. Afhængigt af kontraktsummen kan det virke tilstrækkeligt. I forbindelse med kontraktens udformning anbefales at fastlægge, hvem der skal forestå selve reguleringen - kommunen eller entreprenøren. Arbejdet er som regel ikke tidskrævende for nogen af parterne, og den ene part bør under alle omstændigheder kontrollere den anden parts beregninger. Historiske, praktiske eller andre grunde kan tale for det ene frem for det andet Virksomhedsoverdragelse og overtagelse af materiel Ved almindelig skolebuskørsel med lukkede skolebusruter er det kutyme i den danske busbranche, at virksomhedsoverdragelsesloven er gældende for chauffører i det omfang, de er interesserede i overdragelse til eventuel ny entreprenør. For øvrige kommunale kørselsordninger er der ikke tradition for at benytte virksomhedsoverdragelse. Det er ikke længere almindeligt at overtage kørselsmateriellet ved udbud af kommunale kørselsordninger Arbejdsmiljøregler, miljøforhold Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at der både er arbejdsmiljøregler og miljøforhold, der skal overholdes. På arbejdsmiljøområdet er der af Arbejdstilsynet udarbejdet en række vejledninger, der kan henvises til. Vejledningerne opdateres løbende, og det vil være entreprenørens ansvar, at reglerne overholdes. På miljøområdet er det hovedsagelig materiellets miljøbelastning, der opstilles krav til. Her henvises til hvilken EURO-norm, bilen eller bussen skal overholde. Det er gængs at kræve, at den skal opfylde den gældende norm på første indregistreringstidspunkt. Ønskes at det er en nyere norm, der skal overholdes, skal det beskrives men samtidigt accepteres, at der er omkostninger forbundet med opfyldelse af en nyere EURO-norm Muligheder for løbende kontrol og tilpasning af leverancer Verden ændrer sig, og det er derfor vigtigt at sikre sig, at der i kontrakten er hensigtsmæssige muligheder for at ændre på omfanget af leverancerne og ydelserne - også uden at skulle gennemføre et nyt udbud. De kommunale budgetter ændrer sig, og da noget af den udbudte kørsel måske ikke er lovpligtig, vil den derfor kunne spares væk. Der kan også være den modsatte situation, at strukturelle omlægninger øger kørselsomfanget - f.eks. ved skolesammenlægninger. Det er derfor meget almindeligt at indskrive en mulighed for i hele kontraktperioden at kunne ændre i omfanget af leverancen. Normalt benyttes en grænse på 30 pct. i både op- og nedadgående retning uden kompensation for entreprenøren. Er nedskæringen mere end 30 pct. ydes en kompensation, mens der ved udvidelser på mere end 30 pct. blot betales efter kontraktens bestemmelser om betaling. 17

18 2.7.8 Misligholdelse, bod og bonus Løbende gennem kontraktperioden er det vigtigt at tjekke kvaliteten i ydelserne, og om den krævede kvalitet overholdes. Til dette formål anbefales at have forskellige redskaber, der kan sikre, at ikke tilfredsstillende forhold bringes i orden. Grov misligholdelse af kontrakten kan opfattes som kontraktbrud og dermed føre til opsigelse af kontrakten. Mindre forhold kan derimod håndteres med forskellige former for bod. Det kan f.eks. være i forbindelse med forsinkelser eller forglemmelser mv. Det anbefales at boden prissættes tilstrækkeligt højt, således at konsekvensen er en egentlig holdningsændring hos entreprenøren. Det er dog samtidigt vigtigt at være opmærksom på, at meget høje krav om bodsbetaling kan have en direkte effekt på den tilbudte pris for varetagelse af opgaven. I enkelte tilfælde kan en bonus også være medvirkende til, at krævede kvalitetskrav overholdes. Erfaringsmæssigt er der dog ikke mange eksempler på bonusordninger i kontakter om kommunale kørselsordninger Garantistillelse I forbindelse med tilbudsafgivelse vil dokumentationen for opfyldelses af udvælgelseskriterierne være tilstrækkelig. I forbindelse med udbud af lukket skolebuskørsel forlanges ved kontraktindgåelse derimod en sikkerhedsstillelse, der knytter sig til antallet af busser, og som varierer i forhold til busstørrelser. Jo større bus des større beløb. Sikkerhedsstillelsen bør foreligge som en garanti fra et anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab. Garantien opretholdes, indtil den frigives af kommunen ved kontraktens udløb. Det forudsætter, at entreprenørens forpligtigelser er fuldt opfyldt. Det bør sikres, at den nævnte garanti kan hæves på anfordring og efter påkrav over for entreprenøren, såfremt entreprenøren efter kommunens skøn helt eller delvist har misligholdt sine forpligtigelser i forbindelse med kontrakten. I forbindelse med udbud af kommunale kørselsordninger, hvor der efterspørges køretøjer indrettet til færre end 9 personer inkl. føreren (dvs. taxier), er det ikke kutyme at forlange sikkerhedsstillelse ved kontraktindgåelse Optioner Der kan være politiske ønsker om - ved hjælp af optioner - at belyse udgifterne til særlige kørselsvarianter til ekstrakørsel, indsættelse af nye busser frem for ældre,rådighed over reservemateriel o.l. Det kan være fornuftigt at indhente tilbud på optioner. Men kommunen bør i den forbindelse være bevidst om, at bud på optioner vil indebære ekstra arbejde hos tilbudsgiverne, der skal gennemføre de nødvendige beregninger for at kunne byde. Optioner egner sig ikke til at afklare mere grundlæggende betjeningsmæssige spørgsmål som eksempelvis, hvorvidt en kommune skal have en telebusordning eller ej. Optioner kan desuden omfatte muligheder for forlængelse af kontraktperioden, som det er beskrevet ovenfor under afsnit

19 2.8 Politisk behandling Et udbud på området har indvirkning på den kommunale økonomi og skal derfor behandles politisk. Erfaringsmæssigt kan detaljeringsgraden i grundlaget for den politiske behandling være forskellig. I figuren i afsnit 2.3 er for eksemplets skyld indlagt tre politiske behandlinger undervejs i processen. Færre eller flere behandlinger kan forekomme afhængigt af omstændighederne. Ved den først viste behandling kan der tages stilling til f.eks. kørselsomfang, serviceniveau og aftalestruktur. Ved den anden behandling besluttes detaljer i kontrakten og det udarbejdede udbudsmateriale. Ved den sidst skitserede behandling er tilbudspriserne indkommet og evalueringen foreligger. Politikerne kan her vælge at bakke op om resultatet af evalueringen eller forkaste de modtagne tilbud og dermed annullere udbuddet, hvis særlige regler er opfyldt. Se mere om reglerne for forkastelse af tilbud og annullering af udbudsprocessen på Udbudsportalens vejledning Udbud - Trin-for-Trin. 2.9 Annoncering Annoncering af udbuddet skal som hovedregel ske i EU-tidende, da opgavens omfang oftest overskrider den tærskelværdi, der udløser EU-udbud. Herudover kan det være en fordel at supplere med informationer om udbuddet på kommunens hjemmeside, i de lokale aviser og medier. Afhængigt af udbuddets størrelse og betydning kan annoncer i landsdækkende medier også være relevante. Og endelig kan nuværende og andre entreprenører orienteres direkte om udbuddet. De specifikke regler for annoncering og offentliggørelse kan ses på i Udbudsportalens vejledning Udbud - Trin-for-Trin Gennemførelse af udbuddet Spørgsmål og spørgemøde/informationsmøde Det samlede udbudsmateriale kan give anledning til tvivl og usikkerhed hos kommende tilbudsgivere. Tilbudsgiverne skal derfor have mulighed for at fremsende spørgsmål til materialet inden en given frist. Fristen for spørgsmål skal fastsættes således, at efterfølgende svar kan sendes ud senest seks dage før tilbudsfristen udløber. Fristen på seks dage har baggrund i, at tilbudsgivere ikke må modtage nyt materiale om udbuddet i den nævnte periode op til aflevering af tilbuddet. Alle spørgsmål, der sendes til kommunen, skal være skriftlige, og kommunen skal give skriftlige svar. Alle, der har rekvireret udbudsmaterialet, skal have svar direkte og samtidigt, og svaret skal indeholde både spørgsmål og tilhørende svar på en anonymiseret måde. Hvis udbudsmaterialet kan rekvireres via kommunens hjemmeside, gøres spørgsmål og svar også tilgængelig på hjemmesiden. Årsagen er, at det kan være vanskeligt at dokumentere, hvem der har rekvireret materialet, og hvem der i givet fald skal informeres direkte om spørgsmål og svar mv. Ved at 19

20 gøre informationen tilgængelig på hjemmesiden, bliver den direkte skriftlige kommunikation med tilbudsgivere til gengæld unødvendig. Det anbefales, at der afholdes et spørgemøde, hvor kommende tilbudsgivere kan spørge ind til alle dele af materialet. På mødet gennemgås udbudsmaterialet i hovedtræk, herunder forhold der kræver særlig opmærksomhed fra tilbudsgivers side. Formålet med spørgemødet er dels at rydde evt. misforståelser og uklarheder af vejen, dels at sikre, at tilbudsgiverne så vidt muligt har opnået indgående kendskab og forståelse for den kørsel, der efterfølgende bydes på. Spørgemødet bør afholdes på et tidspunkt, hvor tilbudsgivere har haft god mulighed for at sætte sig ind i det samlede materiale, og hvor der efterfølgende er mulighed for at stille yderligere skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet. Alle spørgsmål, der fremkommer på mødet, noteres - også selv om de besvares på mødet. Både spørgsmål og svar sendes ud til alle, der har rekvireret udbudsmaterialet. Hvis udbudsmaterialet er tilgængeligt på kommunens hjemmeside, gøres spørgsmål og svar også tilgængelige på hjemmesiden. Skriftlige svar sendt direkte til tilbudsgivere er i så fald ikke nødvendige. Kommunen kan svare på de spørgsmål, der er fremkommet skriftligt eller på spørgemødet, i ét samlet svar. Afhængigt af spørgsmålenes karakter og væsentlighed kan kommunen vurdere, om det kan være hensigtsmæssigt at udsende svar på indkomne spørgsmål undervejs i processen. Hvis kommunen vurderer, at det er nødvendigt at foretage ændringer eller supplere oplysningerne i udbudsmaterialet på grund af faktuelle fejl, at der er behov for yderligere præcisering eller andet, vil dette ske som rettelsesblade. Rettelsesbladene nummereres fortløbende og indgår som del af det samlede udbudsmateriale. Rettelsesblade udsendes til alle, der har rekvireret udbudsmaterialet. Hvis udbudsmaterialet er tilgængeligt på kommunens hjemmeside, gøres rettelsesblade også tilgængelige på hjemmesiden Aflevering af tilbud Her præciseres, hvordan tilbud skal afleveres for at være konditionsmæssige. Fristen for aflevering anføres - dato og klokkeslæt - og den nøjagtige adresse. Hvis postadressen og adressen for personlig aflevering er forskellige, så skal det fremgå. Kommunen bestemmer selv i hvilken form, tilbud ønskes. Hvis tilbuddet kan afleveres eller ønskes afleveret i anden form end papir, f.eks. i elektronisk form, skal det fremgå. Det skal også fremgå, om tilbuddet skal afleveres i flere eksemplarer. Formen bør afspejle udbuddets karakter og omfang og bør sikre, at arbejdsindsatsen for tilbudsgiver forud for aflevering og for kommunens sagsbehandlere efterfølgende er balanceret og hensigtsmæssig. For at sikre, at alle indkomne tilbud så vidt muligt er konditionsmæssige, kan med fordel udarbejdes et samlet tilbudshæfte, enten i papirform eller elektronisk, hvor alle de nødvendige dokumenter og oplysninger for at kunne byde er samlet. Hvis tilbuddet skal afleveres i lukket kuvert med særlig mærkning skal det fremgå. Baggrunden for at anvende særlig mærkning er at sikre, at tilbud ikke ved en fejl åbnes som anden indgående post. 20

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang?

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang? MEMO TITEL Spørgsmål og svar til udbudsmateriale vedr. kommunal kørsel i Faxe Kommune DATO 24. juni 2013 TIL KOPI FRA PROJEKTNR Tilbudsgivere Faxe Kommune COWI A039863 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019670 (N. Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 25. november 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019670 (N. Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 25. november 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019670 (N. Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 25. november 2009 K E N D E L S E 1. A/S Jens Jensen og sønner 2. Ans Bussen ApS 3. Engesvang Turistfart

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Offentligt udbud På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Dagcenter- og træning Læge og Speciallæge Sundhedscenter og genoptræning Handicapkørsel 1 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere.

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere. Frederikssund Kommune Oplæg om udbud af supplerende skolekørsel Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 97 22 Telefax 97 22 2 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 2 6 7 8 9 0 Indledning Udbudsform

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser Fællesindkøb Nord Offentligt EU-udbud nr. 2016/S 158-286061 Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer Udbudsbetingelser 1 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum UDBUDSVILKÅR ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Økonomi Indkøb Tlf. 46 11 20 38 MAJBA@rudersdal.dk Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. REGLER FOR INDKØB AF MADSERVICE...2 2.1

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen - 2012 1. Generelle oplysninger... 2 1.1 Udbudsform... 2 1.2 Kontrakt... 2 1.3 Tidsplan... 2 2. Kravspecifikation... 3 3. Udarbejdelse af

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

September 2014. Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler

September 2014. Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler September 2014 Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler Indhold: 1. Formål... 3 2. Udbud... 3 3. Den tekniske dialog... 4 5. Kravspecifikation... 5 6. Tildelingsfasen...

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 29. oktober 2015 Emil Susgaard Mouritzen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 1. Hvad vil Midttrafik gøre såfremt én bestemt Hvis en byder vælger at byde på flere pakker vogn giver det økonomisk mest

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland 26-05-2015 Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 9 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

Udbudsbetingelser Fødevarestyrelsens bilflådestyringsprojekt

Udbudsbetingelser Fødevarestyrelsens bilflådestyringsprojekt FVST j.nr. 2015-42-139-00023 Udbudsbetingelser Fødevarestyrelsens bilflådestyringsprojekt Indledning Fødevarestyrelsen inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid U D B U D S B E T I N G E L S E R for Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid Udbud 1.28.a erstatter det pr. 3. december 2008 aflyste udbud 1.26.a. Udbud 1.28.a adskiller sig

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

På baggrund af gennemgangen af de strategiske aspekter foreslås en konkret udbudsmodel. Udbudsmodellen har følgende elementer:

På baggrund af gennemgangen af de strategiske aspekter foreslås en konkret udbudsmodel. Udbudsmodellen har følgende elementer: Beslutningsoplæg 1. Beslutningsoplæg - Esbjerg Kommune Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Sundheds- og Omsorgsudvalget i Esbjerg Kommune forud for kommunens udbud af praktisk hjælp og personlig

Læs mere

Udbudsbetingelser. Odder Kommune. Udbud af lønadministration

Udbudsbetingelser. Odder Kommune. Udbud af lønadministration Udbud af lønadministration Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 1 4. Eget bud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 5.2 Anmodninger om

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

Notat. Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING

Notat. Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere 20. januar

Læs mere

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK Udbud af Dødstartsreserve i DK1 2019-2021 1/6 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK1 2019-2021 +45 70 10 22 44 info@energinet CVR-nr. 28 98 06 71 Dato: 21.

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere