Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt."

Transkript

1 (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann Energitilsynets afgørelse stadfæstes Ved brev dateret 1. marts 2004, rettelig 1. april 2004, klagede [klagers navn udeladt] til Energiklagenævnet over Energitilsynets afgørelse af 17. marts Energiklagenævnet modtog først klagen med klagerens rykkerbrev af 12. november På mødet den 7. december 2004 besluttede Energiklagenævnet at behandle [klagerens] klage. Energitilsynet fandt det i sin afgørelse ikke urimeligt, at NESA fastholdt sit krav om betaling af kr ,99, uagtet [B Aps] i november 2003 havde indleveret en revideret, lavere målerstand end først opgivet i oktober Den påklagede afgørelse Fra Energitilsynets afgørelse af 17. marts 2004 citeres: Den 4. februar 2004 har De klaget til Energitilsynet over, at NE- SA overfor Dem har stillet krav om betaling for et elforbrug, der vedrører en tidligere lejer på forbrugsadressen. NESA har den 20. februar 2004 over Energitilsynet redegjort for sagen. [ ]. Af sagen fremgår, at De ejer ejendommen [adressen udeladt] i Virum. I perioden frem til 1. juli 2003 var ejendommen udlejet til [F ApS], hvor De var direktør. Efter det oplyste blev [F ApS] erklæret konkurs den 27. april Den 6. oktober 2003 meddelte De NESA, at [B ApS], hvor

2 De, efter det oplyste også er direktør, havde overtaget lejemålet af ejendommen [adressen udeladt] pr. 1. juli De oplyste, at målerstanden antagelig var på kwh ved overtagelsen. NESA meddelte Dem, at [B ApS] var tilmeldt som forbruger på adressen fra den 2. juli NESA fremsendte herefter en regning til Dem for forbrug i perioden fra 2. juli 2003 til 6. oktober 2003 lydende på ,99 kr. Efterfølgende henvendte De Dem til NESA og oplyste, at målerstanden ved overtagelsen den 1. juli 2003 havde været kwh. Dette blev bekræftet af [O], der sammen med Dem var direktør for det nu konkursramte selskab, der tidligere havde lejet adressen. Såfremt den ændrede angivelse af målerstanden lægges til grund ville Deres forbrug i perioden 2. juli 2003 have været kwh. mindre. Betaling for dette beløb skulle opkræves hos den tidligere lejer, det nu konkursramte selskab. NESA har overfor Energitilsynet henvist til, at der er et personsammenfald imellem personkredsen hos den tidligere lejer, det nu konkursramte [F ApS] og den nuværende lejer [B ApS], idet De er direktør i begge selskaber. Energitilsynet administrerer reglerne i elforsyningsloven. I henhold til lovens 77, stk. 1, kan Tilsynet gribe ind, hvis priser eller betingelser er i strid med loven. I henhold til lovens 6, stk. 3, skal kollektive elforsyningsvirksomheder stille deres ydelser til rådighed for forbrugerne på gennemsigtige, objektive, rimelige og ensartede vilkår. I henhold til Energitilsynets praksis, skal elforbruget på en forbrugsadresse betales af den forbruger, der er tilmeldt forbrugsadressen. Den målerstand på overtagelsesdagen, der oplyses af såvel den tidligere som den nye forbruger vil derfor skulle lægges til grund ved afregningen overfor de to forbrugere i forbindelse med overtagelsen. Det fremgår af sagen, at De som ejer af ejendommen og direktør i [B ApS] den 6. oktober 2003 tilmeldte firmaet som forbruger på adressen. Den tidligere lejer var et nu konkursramt selskab [F ApS], hvor De også var direktør. Ved tilmeldingen oplyste De den formodede målerstand. Efter modtagelsen af regningen meddelte De med bekræftelse fra den tidligere lejer, [O], der efter det oplyste sammen med Dem var direktør hos [F ApS], at målerstanden ved overtagelsen havde været kwh. mindre end oplyst ved tilmeldingen. Hvis NESA tog dette til efterretning ville konsekvensen være, at NESA måtte søge betalingen for de kwh. inddrevet hos den nu konkursramte [F ApS]. På baggrund af det i sagen oplyste personsammenfald imellem personkredsen hos den tidligere lejer [F ApS] og den nuværende lejer [B ApS] finder Energitilsynet ikke, at det i det konkrete tilfælde kan anses for urimeligt, jf. elforsyningslovens 77, stk. 1, jf. 6, stk. 3, at NESA uanset, at såvel den tidligere som den nuværende lejer har bekræftet meddelelsen om ændret målerstand, har afvist at ændre sit krav på betaling Side 2 af 7

3 for et forbrug på ,99 kr. baseret på den målerstand De oplyste ved tilmeldingen til NESA. Klagen til Energiklagenævnet Fra [klagerens] klage dateret 1. marts 2004, rettelig 1. april 2004, citeres: Undertegnede [klager] der står som ejer af [M ApS], CVR-nr. [ ] (Tidligere [B ApS]) opponerede over at jeg i løbet af perioden 2. juli 2003 til 6. oktober 2003 kunne have et elforbrug på kr ,99. Virksomheden består af en kontorvirksomhed med 1-12 arbejdspladser samt 3 kopimaskiner. Det viste sig derfor også klart, at der var lavet en fejlaflæsning ved fra- og indflytning. Jeg mener derfor helt klart, at det relevante forbrug bør sættes ud fra det forbrug, der sædvanligvis er på adressen. Det er rigtigt, som Energitilsynet noterer, at der har været tale om virksomheder på adressen der er gået konkurs, det er også rigtigt at undertegnede som i dag driver virksomhed på adressen var en ud af 4 anpartshavere i det konkursramte firma, men da der i tilfælde af konkursen for det første var tale om anpartsselskaber og for det andet at jeg kun er en ud af fire anpartshavere, mener jeg naturligvis ikke, at jeg kan blive pålagt et elforbrug der hører et tidligere anpartsselskab til. Jeg mener derfor helt logisk, at vi skal betale for det reelle skønsmæssige forbrug på ejendommen og ikke et beløb, der bør belaste en tidligere lejer. Side 3 af 7 Energitilsynets bemærkninger til klagen Ved brev af 17. december 2004 bemærkede Energitilsynet: Klageren fremfører i sin klage til Energiklagenævnet, at han var en af fire direktører i det nu konkursramte selskab [F ApS], hvorfor han højst kan hæfte for en fjerdedel af forbruget. Energitilsynet skal bemærke, at ejernes indbyrdes hæftelse må anses for at være NESA uvedkommende. Energitilsynet finder, at på baggrund af personsammenfaldet i ejerkredsen hos den tidligere lejer og den nye lejer, og omstændighederne omkring meddelelsen om ændret målerstand, som ville medføre, at den nye lejer blev fritaget for at betale betydeligt beløb, som NESA herefter må søge betalt i den tidligere ejers konkursbo, kan det ikke anses for urimeligt, at NESA overfor klageren har afslået at nedsætte det opkrævede beløb. Ved brev af 21. december 2004 oplyste NESA, at selskabet henholdt sig til Energitilsynets afgørelse i sagen. Ved fax af 14. januar 2005 og af 15. januar 2005 bemærkede klageren: 1. Generelt set mener jeg ikke at man kan belaste et anpartsselskab med et andet selskabs gæld. At der her er tale om et personsammenfald (kun undertegnede er deltager i begge selskabers bestyrelse) mener jeg ikke berettiger til at flytte en regning fra et

4 firma der ikke eksisterer mere til et nyt firma så falder jo enhver mulighed for at sikre sig i et anpartsselskab væk. Jeg har således overtaget aktiverne i det gamle selskab men ikke gælden. At NE- SA forlanger sin afregning for det konkursramte firma, ville jo også stille NESA bedre end de øvrige kreditorer. 2. Jeg har fra starten foreslået at vi betalte det beløb i det nye firmas lejeperiode kunne blive fastlagt ganske enkelt ved at lave en gennemsnitsberegning frem til nu. Sammen med os ligger der godt nok et nyt firma på adressen der står for elregningen, men der er forbrugsmæssigt tale om nøjagtig det samme udgiftsniveau som tidligere da det nye firma har overtaget nogle af de tidligere kontorfaciliteter. På denne måde vil det være meget enkelt at lave en nøjagtig beregning og ikke belaste et nyt firma med et tidligere firmas forbrug. Supplerende oplysninger Fra NESA s redegørelse af 20. februar 2004 til Energitilsynet citeres bl.a.: Den 6. oktober 2003 skriver [klager] til os [ ] at [B ApS] har overtaget lokalerne på [adressen udeladt], 2830 Virum, pr. den 1. juli Han oplyste, at måleren sandsynligvis pr. denne dato viste kwh [ kwh] 1. Side 4 af 7 [B ApS] (CVR-nr. [ ]) bliver således tilmeldt elforsyningen på [adressen udeladt], Virum, tilbage til den 2. juni I den forbindelse udskriver vi en regning for perioden fra den 2. juli 2003 til den 6. oktober Regningen lyder på ,99 kr. Efterfølgende skriver [klager] til os igen, ved brev fra den 24. november 2003 [ ], hvor han gør opmærksom på, at måleren ved overtagelsen af lokalerne den 1. juli 2003 ikke viste kwh, men i stedet kwh. [ ] Vi modtager herefter en fax fra [F ApS], hvori [O] bekræfter, at han tilslutter sig måleraflæsningen pr. 1. juli 2003, som er oplyst af [B ApS] den 24. november Ifølge oplysninger fra Sø- og Handelsretten er firmaet [F ApS], CVR-nr. [ ], gået konkurs den 27. april Lokalerne på [adressen udeladt] burde således allerede dengang have været overdraget til ejeren af ejendommen, [klageren]. Vi modtog dog aldrig besked om denne konkurs, og kundeforholdet [F ApS] er derfor fortsat helt frem til den 1. juli 2003, pr. hvilken dato [klageren] tilmelder firmaet [B ApS] [ ]. 1 Energiklagenævnets note: NESA s skarpe parentes.

5 Supplerende oplysninger [Klageren] har den 17. januar 2005 telefonisk bekræftet over for Energiklagenævnets sekretariat, at [F ApS] gik konkurs den 27. april 2000, og sammen med [G ApS] ophørte i sommeren 2003, formentlig den 29. april Denne dato overtog [B ApS] aktiviteterne ved at købe konkursboets udstyr. Energiklagenævnets praksis I en afgørelse af 13. februar 2004 (j.nr ) bemærkede nævnet, [ ] at kontraktforholdet mellem den enkelte slutbruger og forsyningsselskabet er reguleret dels af selskabets til Elprisudvalget (nu Energitilsynet) anmeldte leveringsbetingelser, dels af den til enhver tid gældende elforsyningslov, samt af andre relevante love. I en afgørelse af 19. april 2004 (j.nr ) bemærkede nævnet bl.a.: Energiklagenævnet bemærker, at ingen af parterne har begæret måleren afprøvet, og at der således ikke er konstateret målerfejl. Udgangspunktet må herefter være, at der skal betales for det målte forbrug, medmindre der kan rejses væsentlig berettiget tvivl om det målte forbrug svarer til det faktiske forbrug. [ ] Side 5 af 7 Retsgrundlag og kontraktsgrundlag I den elforsyningslov, der var gældende på tidspunktet for tvistens opståen (lovbekendtgørelse nr. 151 af 10. marts 2003 med senere ændringer), hedder det: 6, stk. 3. Kollektive elforsyningsvirksomheder skal stille deres ydelser til rådighed for forbrugerne på gennemsigtige, objektive, rimelige og ensartede vilkår. 77, stk. 1. Hvis Energitilsynet finder, at priser og leveringsbetingelser må anses for at være i strid med bestemmelserne i denne lov, kan tilsynet give pålæg om ændring af priser og betingelser. I elforsyningsloven, som ændret ved lov nr. 494 af 9. juni 2004, er 6, stk. 3, nu afløst af 6, stk. 4, som lyder: Kollektive elforsyningsvirksomheder samt forsyningspligtige virksomheder, for så vidt angår deres forsyningspligtydelse, skal stille deres ydelser til rådighed for forbrugerne på gennemsigtige, objektive, rimelige og ensartede vilkår. Af NESA s Almindelige betingelser for el-levering, gældende fra den 1. juni 2002, fremgår bl.a.: Kunden skal selv aflæse el-måleren og indberette målerstanden, når NESA beder om det, samt ved skift af el-leverandør, og når rådigheden over installationen begynder og slutter. [ ] [ ] 9.1 Kunden hæfter for betaling for den el, der er leveret fra den dato, kunden har rådighed over en installation.

6 10.2 Kunden hæfter for betaling for el-leveringen til og med datoen for aftaleforholdets ophør. Det er en betingelse for aftaleforholdets ophør, - at en ny kunde er indtrådt i aftaleforholdet og har oplyst målerstanden til NESA, eller - at der foreligger en selvaflæsning, som NESA har accepteret, eller - at kunden har givet NESA adgang til at aflæse måleren mod betaling og eventuelt afbryde forsyningen. Ophør af aftaleforholdet bekræftes ved fremsendelse af en slutafregning. Energiklagenævnets bemærkninger Nævnet lægger til grund, at [F ApS] gik konkurs den 27. april 2000, og at selskabets eksistens ophørte 29. august Som nævnet lagde til grund i afgørelsen af 19. april 2004 (j.nr ), er udgangspunktet både efter Energitilsynets og nævnets praksis, at et målt energiforbrug skal betales af den, der har forbrugt energien. Dette udgangspunkt udelukker ikke, at andre kan hæfte for forbruget. Det gælder eksempelvis den, der fraflytter en adresse uden at give elforsyningen meddelelse herom. Det ville derimod efter Energiklagenævnets opfattelse være urimeligt efter elforsyningslovens 6, såfremt et elforsyningsselskab påtvang en ny kunde at betale for en tidligere kundes forbrug, hvis den ny kunde ikke hæfter for det. Side 6 af 7 Spørgsmålet i sagen er dels, om den nye forbruger på adressen [B ApS] hæfter for den tidligere forbruger [F ApS] forbrug (begge forbrugere var lejere hos [klageren], direktør i begge selskaber); dels om det er første eller anden aflæsning, der gælder over for NESA. Efter Energiklagenævnets opfattelse kan det blotte personsammenfald mellem ledelsen i anpartsselskaberne [B ApS] og [F ApS] ikke indebære, at førstnævnte selskab hæfter for sidstnævnte selskabs elforbrug. Hvorvidt [B ApS] hæfter på basis af selskabsretlige eller obligationsretlige synspunkter om identitet, er ikke et spørgsmål, som kan afgøres ud fra elforsyningsloven. Energiklagenævnet kan derfor ikke tage stilling hertil, hvilket betyder, at spørgsmålet må afgøres af domstolene. Nævnet kan derimod tage stilling til, hvorvidt NESA handlede rimeligt ved at fastholde den første aflæsning som afregningsgrundlag over for [B ApS]. Nævnet finder det rimeligt, at NESA ikke har efterkommet en senere anmodning, der begrundedes i et ikke-utvivlsomt grundlag, om at få rettet målerstanden og dermed den allerede udsendte regning, og med den

7 virkning for NESA, at en del af elregningen henvistes til et selskab under konkurs. Nævnet tilføjer, at Energitilsynet med føje har udtalt, at hvorvidt målerstanden den 1. juli 2003 var eller kwh, er et bevisspørgsmål, som ikke kan afgøres med de midler, der står til rådighed for Energitilsynet som forvaltningsmyndighed. Også dette spørgsmål må i givet fald afgøres af domstolene. Energitilsynets afgørelse bør derfor stadfæstes. Energiklagenævnets afgørelse Energistyrelsens afgørelse af 17. marts 2004 stadfæstes. Sagen har været behandlet på Energiklagenævnets møde den 10. marts Afgørelsen er truffet i henhold til 89 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 151 af 10. marts 2003 med senere ændringer, og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Side 7 af 7 Afgørelsen er sendt til [B ApS], NESA og Energitilsynet. P. N. V. Christen Boye Jacobsen Nævnsformand / Thomas Andersen Thrane Fuldmægtig

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0705 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: MBV 7080 Brørup FORSYNING A/S CVR 3091 3558 & TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS (Varmeforsyning) Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen.

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen. (Varmeforsyning) Essex Invest A/S, Albertslund, over Albertslund Kommune af 20. april 2001 tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor,

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0101 0729 /TFL Klager: KAL 8600 Silkeborg Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS NVE Strømmen A/S CVR

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 1. Registrering af aktieselskab nægtet, da vurderingsforretningen ikke var foretaget umiddelbart før den stiftende generalforsamling. Aktieselskabslovens 6 a. 2. Klage

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 (Elforsyning) Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /MRO Forbruger: PWC Consult v / Peter Weichel Carlsen Gertrud Rasks Vej 8 9210 Aalborg SØ Indklaget elhandelsselskab: Netselskab: Energileverandør: 1) Energiselskabet

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energikonsulent [...] over Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver 22.01.2015 Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver Erhvervslejeret Forår 2015 1 Tidligere eksamensopgaver: - Eksamen EA Erhvervslejeret 2014, rettevejledning - Eksamen EA Erhvervslejeret 2013, rettevejledning

Læs mere

Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg

Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg Indenrigsministeriet Dato: 29. april 2002 Kontor: 2.ø.kt. J.nr.: 1999/1425-10 Afgørelse af 00-12-04 - Realdanmark (1999/1425-10) Undladelse af at orientere de andelsberettigede kommuner når der skiftes

Læs mere