Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser"

Transkript

1 (Elforsyning) Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser Fungerende nævnsformand, Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann Energitilsynets afgørelse af 19. maj 2005 ophæves Sagen er indbragt for Energiklagenævnet ved brev af 16. juni 2005 fra Østjysk Energi Net. Østjysk Energi Net klager over Energitilsynets afgørelse af 19. maj 2005, hvorved Energitilsynet fandt de af Østjysk Energi Net ændrede betalingsbetingelser overfor Broadcast Service urimelige. Østjysk Energi Net har ved brev af 3. august 2005 uddybet klagen. Energitilsynet har ved brev af 22. september fremsendt bemærkninger til klagen. Østjysk Energi Net har ved brev af 25. oktober fremkommet med yderligere kommentarer til klagen samt til Energitilsynets bemærkninger. Energiklagenævnet har ved brev af 3. februar 2006 sendt en forespørgsel til Østjysk Energi, på hvilken Østjysk Energi ved brev af 9. februar har besvaret. Broadcast Service har ved brev af 13. februar 2006 fremsendt bemærkninger til sagen. Den påklagede afgørelse Fra Energitilsynets afgørelse af 19. maj 2005 citeres:

2 Den 3. marts 2005 klagede Broadcast Service Danmark A/S til Energitilsynet over Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser. Østjysk Energi Net har den 21. marts 2005 overfor Energitilsynet redegjort for sagen. Denne redegørelse har Broadcast Service Danmark A/S kommenteret. Broadcast Danmark A/S' kommentarer har været forelagt Østjysk Energi Net. Den 21. december 2004 meddelte Østjysk Energi Net sine storforbrugere (forbrugere over kwh årligt), at der ville ske en ændring af netselskabets betalingsbetingelser, således at der blev et bedre sammenfald imellem forbrugstidspunkt og betalingstidspunkt. Af varslingsskrivelsen af 21. december 2004 om ændret betaling fremgik, at den elregning der ville blive udsendt primo februar 2005 ville indeholde en opgørelse over forbruget i januar og endvidere en acontoopkrævning for februar Regningens forfaldsdato ville være 1. marts Østjysk Energi Net oplyste i skrivelsen, at der derved ville blive skåret en måned af kredittiden, men at forbruget forsat først ville blive krævet betalt, efter at strømmen faktisk er brugt. Broadcast Service A/S klagede herefter til Energitilsynet over ændringen i betalingsbetingelserne. Broadcast Service Danmark A/S oplyste overfor Energitilsynet, at de ændrede betalingsbetingelser ville betyde, at selskabet skal binde ,23 kr. hele året med deraf følgende rentetab. Energitilsynet administrerer reglerne i elforsyningsloven. Det ligger udenfor Energitilsynets kompetence at tage stilling til, i hvilket omfang opkrævningsterminer for moms og energiafgifter vil påvirke Broadcast Service Danmark A/S' likviditet ved en ændring af opkrævningsterminerne. I henhold til Energitilsynets (tidligere Elprisudvalgets) praksis kan det ikke anses for urimeligt, jf. elforsyningslovens 77, stk. 1, jf. 6, stk. 4, at en elforsyningsvirksomhed ændrer sine betalingsterminer fra bagudbetaling til forudbetaling, såfremt ændringen indføres gradvis, og såfremt den rentefordel forsyningsvirksomheden opnår, kommer forbrugerne til gode. Ændringen i betalingsterminerne blev af Østjysk Energi Net varslet ved brev af 21. december Med almindelig postgang påregnes et brev normalt at kunne anses for at være kommet frem dagen efter afsendelsen. Den 21. december er imidlertid så kort før jul, at det måtte påregnes, at de udsendte breve ville komme senere frem til de berørte virksomheder. Da det ligeledes måtte påregnes, at en del erhvervskunder holder lukket mellem jul og nytår, måtte Østjysk Energi Net påregne, at disse virksomheder Side 2 af 7

3 først ville modtage varslet om ændrede betalingsbetingelser først i januar Energitilsynet finder, at det må anses for urimeligt, jf. elforsyningslovens 77, stk. 1, jf. 6, stk. 4, at Østjysk Energi Net varslede ændring af betalingsbetingelser til ikrafttræden den 1. februar 2005 i et brev, der ikke kunne forventes at blive åbnet af et stort antal af modtagerne før først i januar 2005, dvs. mindre end en måned før ikrafttrædelsen. Der har endnu ikke ved Ankenævnet på Energiområdet været behandlet en konkret sag om ændring af betalingsbetingelser for netkunder med et forbrug på over kwh. Energitilsynet kan derfor ikke udtale sig om, hvorvidt en varslingsfrist på 3, 6, 9 eller 12 måneder må anses for urimelig. Med hensyn til ændring af betalingsterminerne, er det efter en gennemgang af sagens oplysninger, Energitilsynets opfattelse, at der med ændringen ikke er sket nogen forrykkelse af kredittiden fra bagudbetaling til forudbetaling med den virkning, at risikoen for tab på debitorer formindskes. Med de oplysninger, der er afgivet i sagen, nemlig uændret forfaldstidspunkt i forhold til tidligere, er der efter Energitilsynets opfattelse tale om en depositumslignende engangsbetaling, der ikke er omkostningsmæssigt begrundet. I henhold til Energitilsynets (tidligere Elprisudvalgets) praksis kan der alene stilles krav om depositum, såfremt der ud fra en individuel bedømmelse er en nærliggende risiko ved fortsat levering. Energitilsynet finder på denne baggrund, at det må anses for urimeligt, at Østjysk Energi Net overfor Broadcast Service Danmark A/S har stillet krav om betaling som anført i brev af 2l. december 2004, og at det endvidere må anses for urimeligt, jf. elforsyningslovens 77, stk. 1, jf. 6, stk. 4, at kravet om betaling er varslet med en frist på højest en måned. [.] Side 3 af 7 Energitilsynet har ved brev af 22. september 2005 fremsendt en skematisk oversigt for at anskueliggøre, at der ved ændring af betalingsbetingelserne sker en opkrævning af et ekstra beløb. Herfra citeres: Tidslinie: 1. februar 1. regning forbrug jan: 10 udsendes: a conto feb: 10 i alt: 20 forfaldsdag 1. regning 1. marts 2. regning forbrug feb: 10 udsendes: a conto feb: -10

4 forfaldsdag 2. regning a conto mar: 10 i alt: april 3. regning forbrug mar: 10 udsendes: a conto mar: -10 a conto apr: 10 i alt: 10 forfaldsdag 3. regning 1. maj 4. regning forbrug apr: 10 udsendes: a conto apr: -10 a conto maj: 10 i alt: 10 Side 4 af 7 Østjysk Energi bemærker ved brev af 3. august 2005 samt brev af 25. oktober 2005, at man frafalder den del af klagen, der omhandler, hvorvidt varslingen af ændringen af betalingsbetingelserne var urimelig kort, idet spørgsmålet i dag ikke er relevant, at der for så vidt angår betalingsbetingelserne ikke er tale om en ændring fra bagudbetaling til forudbetaling men, at betalingen nu forfalder én måned tidligere end før, at det er korrekt, at forfaldstidpunktet for betalinger er uændret i forhold til tidligere, at den gennemsnitlige kredittid er ændret fra 45 dage til 15 dage, at dette betyder en reduktion af den mængde leverede elektricitet, som endnu ikke er betalt af forbrugerne med en deraf følgende reduktion af tab på debitorer ved konkurs eller betalingsstandsning. Energiklagenævnet har ved brev af 3. februar 2006 anmodet Østjysk Energi om at bekræfte, at der ikke finder en pengeoverførsel sted fra forbruger til Østjysk Energi, før det faktiske energiforbrug er forbrugt. Østjysk Energi har bekræftet dette ved brev af 9. februar 2006, hvorfra citeres: På baggrund af Deres brev af 3. februar 2006, samt den uddybelse af Deres spørgsmål, De gav ved vores telefoniske henvendelse den 7. februar, kan vi oplyse følgende: - Der sker ikke nogen betaling fra forbrugeren af beløb, der deponeres på spærret konto eller lignende. Det er en misforståelse fra Energitilsynets side, at tilsynet bringer betingelserne for, at

5 depositum kan kræves, ind i sagen, idet der alene er tale om en simpel ændring af betalingsbetingelserne. - Enhver betaling sker med baggrund i faktureret elforbrug og er specificeret i transportbetaling, offentlige forpligtelser, abonnement, statsafgifter m.v. - Størrelsen af a conto opkrævningen fastsættes med baggrund i det realiserede forbrug i den forudgående periode, og vil ved et jævnt forbrugsforløb stemme overens med det faktiske forbrug. Såfremt kunden vælger at betale på sidste rettidige betalingsdag vil betalingsoverførsel først ske efter at elleverancen er forbrugt. Kunden betaler således rent bagud! - Hvis en forbruger har et faldende forbrug, vil det kunne forekomme, at en a conto opkrævning er højere end forbruget faktisk viser sig at blive. Det vil i sådan et tilfælde kunne forekomme, at betaling sker før forbrugstidspunktet. Er et fald i forbruget en varig tendens vil a conto beløbene automatisk blive sat ned, endvidere vil enhver forbruger ved henvendelse til Østjysk Energi kunne få reduceret a conto betalingen i overensstemmelse med et faldende forbrug. Derved vil der - også i tilfælde af faldende forbrug - først ske betaling efter at elleverancen er forbrugt. Side 5 af 7 Broadcast Service har ved brev af 13. februar 2006 kommenteret det af Østjysk Energi brev af 9. februar. Der citeres fra Broadcast Service brev af 13. februar 2006: For god ordens skyld henleder vi i den forbindelse Energiklagenævnets opmærksomhed på, at Østjysk Energi "s indførelse af fakturering med tillæg af a conto betaling selvsagt beror på et skøn over månedens forventede elforbrug. Såfremt Østjysk Energi skulle få medhold i sin klage, vil der derfor skulle ske overførsel af midler fra Broadcast Service Danmark A/S til Østjysk Energi på et tidspunkt, hvor der ikke foreligger et dokumenteret forbrug i form af en måleraflæsning, men alene et forventet forbrug. Retsgrundlaget Fra lovbekendtgørelse nr. 286 af 20. april 2005 om bekendtgørelse af lov om elforsyning (elforsyningsloven) citeres: 6. Enhver elforbruger kan frit vælge elleverandør. [.] Stk. 4. Kollektive elforsyningsvirksomheder samt forsyningspligtige virksomheder, for så vidt angår deres forsyningspligtydelse, skal stille deres ydelser til rådighed for forbrugerne på gennemsigtige, objektive, rimelige og ikkediskriminerende vilkår.

6 77. Hvis Energitilsynet finder, at priser og leveringsbetingelser må anses for at være i strid med bestemmelserne i denne lov, kan tilsynet give pålæg om ændring af priser og betingelser. [.] 89. Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af transport- og energiministeren eller af Energitilsynet efter denne lov eller regler udstedt i henhold til loven. Med de indskrænkninger, der følger af Europa-Kommissionens beføjelser, behandler Energiklagenævnet klager over afgørelser truffet af transport- og energiministeren eller Energitilsynet efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1228/2003 af 26. juni 2003 om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling. Stk. 2. Transport- og energiministerens og Energitilsynets afgørelser efter loven eller regler udstedt i henhold til loven kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed end det i stk. 1 nævnte Energiklagenævn. Afgørelserne kan ikke indbringes for domstolene, før den endelige administrative afgørelse foreligger. Stk. 3. Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Stk. 4. Energiklagenævnets formand kan efter nærmere aftale med nævnet træffe afgørelse på nævnets vegne i sager, der behandles efter denne lov eller regler udstedt i henhold til loven. Side 6 af 7 Energiklagenævnets bemærkninger Energiklagenævnet bemærker, at Østjysk Energi Net i brev af 25. oktober 2005 har frafaldet den del af klagen, der omhandler, hvorvidt varslingen af ændringen af betalingsbetingelserne var urimeligt kort, idet spørgsmålet i dag ikke er relevant. Klagen til Energiklagenævnet vedrører herefter spørgsmålet om, hvorvidt de ændrede betalingsbetingelser reelt er en reducering af kredittiden eller om der er tale om en depositumslignende engangsbetaling. Energiklagenævnet bemærker, at Østjysk Energi Net tidligere opkrævede betalinger således, at forbruget for januar faktureredes primo februar og forfaldt til betaling 1. marts. Der ydedes på denne baggrund en gennemsnitlig kredittid på 45 dage for faktisk målt forbrug. Energiklagenævnet bemærker, at Østjysk Energi Net efter ændring af betalingsbetingelser opkræver betalingen således, at der primo januar opkræves et acontobeløb for forbruget i januar til betaling 1. februar. En endelig opgø-

7 relse over forbruget i januar fremsendes primo februar til betaling 1. marts. Således ydes en gennemsnitlige kredittid på 15 dage for målt forbrug. Energiklagenævnet bemærker, at der således er tale om en ændring af den gennemsnitlige kredittid fra 45 dage til 15 dage. Energiklagenævnet finder ikke, at ændringen i betalingsbetingelserne kan betragtes som en depositumlignende opkrævning, idet alle betalinger først forfalder efter faktisk forbrug. Energiklagenævnet er opmærksom på, at a conto betalingen beror på et skøn over månedens forventede forbrug, således at der sker en overførsel af midler sted fra forbruger til Østjysk Energi inden endeligt dokumenteret forbrug. Energiklagenævnet finder ikke dette urimeligt eller at betragte som en depositumlignende betaling, idet a conto betalingerne løbende ændres i takt med en ændring af det faktiske forbrug i de foregående måneder. Energiklagenævnet finder, at de af Østjysk Energi Net ændrede betalingsbetingelser overfor sine storforbrugere, herunder Broadcast Service A/S ikke kan anses som urimelige, hvorfor Energitilsynets afgørelse ophæves. Side 7 af 7 Energiklagenævnets afgørelse Energitilsynets afgørelse af 19. maj 2005 ophæves. Sagen har været behandlet på Energiklagenævnets møde den 23. marts Denne afgørelse er truffet i medfør af elforsyningsloven 89, jf. lovbekendtgørelse nr. 286 af 20. april Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Afgørelsen er sendt til Østjysk Energi, Energitilsynet samt Broadcast Service Danmark A/S. P.N.V. Chr. Hjorth-Andersen Fungerende nævnsformand /Brit Gotthard Jensen Energiklagenævnet

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form KMH Invest ApS, Greve over Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA [klagerens navn udeladt] [klagerens adresse udeladt] 3460 Birkerød Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA Den 4. oktober 2004 indbragte

Læs mere

(Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. 8. november 2004 J.nr.: 11-203 Eksp.nr.: 17944 TAT

(Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. 8. november 2004 J.nr.: 11-203 Eksp.nr.: 17944 TAT (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 4. marts 2004 NESA Forsyning A/S ændring af prisen for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 20. juli 2004 vedr. Deres elregning fra Københavns Energi

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 20. juli 2004 vedr. Deres elregning fra Københavns Energi [klagers navn udeladt] [klagers adresse udeladt] 2300 København S Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 20. juli 2004 vedr. Deres elregning fra Københavns Energi Den 30. juli 2004

Læs mere

SEAS Strømmens Elforsyning A/S af 2. november 2004 over Energitilsynet af 6. oktober 2004 Prisgodkendelse for 2002

SEAS Strømmens Elforsyning A/S af 2. november 2004 over Energitilsynet af 6. oktober 2004 Prisgodkendelse for 2002 (Elforsyning) SEAS Strømmens Elforsyning A/S af 2. november 2004 over Energitilsynet af 6. oktober 2004 Prisgodkendelse for 2002 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr.

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 (Elforsyning) Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Stubbekøbing Fjernvarmeselskab AmbA af 8. oktober 2004 over Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 forlængelse af tilslutningsfristen

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M 16. juni 2008 Sag 4/0720-0402-0232 / HGO Deres ref. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 Energitilsynet fremsendte den 27. maj 2008 udkast

Læs mere

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven Nævnsformand, dommer Poul K.

Læs mere

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS (Varmeforsyning) Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen

Læs mere

Energi Nord Forsyning A/S, Aalborg af 2. november 2004 over Energitilsynet af 1. november 2004 Prisgodkendelse for 2002

Energi Nord Forsyning A/S, Aalborg af 2. november 2004 over Energitilsynet af 1. november 2004 Prisgodkendelse for 2002 (Elforsyning) Energi Nord Forsyning A/S, Aalborg af 2. november 2004 over Energitilsynet af 1. november 2004 Prisgodkendelse for 2002 Fungerende nævnsformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven.

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven. Nævnsformand, dommer Poul K.

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Sydkraft Varme A/S over Energitilsynet af 22. april 2004 Anmeldte varmepriser Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen.

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen. (Varmeforsyning) Essex Invest A/S, Albertslund, over Albertslund Kommune af 20. april 2001 tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor,

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER salg til private 1. Generelt 1.1. Betingelserne i denne aftale gælder for salg til private, der indgår aftale med Vestforsyning :Sinus EL, dvs. når der hovedsageligt handles udenfor erhverv. 1.2. Betingelserne

Læs mere

Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus

Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus (Varmeforsyning) Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus Kommune over Energitilsynet af 30. juni 2003 Fastsættelse af en kompensation til Brabrand Boligforening, Gellerupparkens Varmecentral

Læs mere