(Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. 8. november 2004 J.nr.: Eksp.nr.: TAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. 8. november 2004 J.nr.: 11-203 Eksp.nr.: 17944 TAT"

Transkript

1 (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 4. marts 2004 NESA Forsyning A/S ændring af prisen for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, dr.jur. Jens Fejø Professor, dr.scient.adm. Ole Jess Olsen Konsulent, civiling. Knut Berge Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann Ved brev af 7. marts 2004 indbragte [...] Energitilsynets afgørelse af 4. marts 2004 for Energiklagenævnet. Energitilsynet havde fundet, at NESA Forsyning A/S omlægning af [...] tarif fra normaltarif til tidstarif indebar en besparelse for klageren på omtrent 200 kr. om året, og at det ikke var urimeligt, at NESA Forsyning A/S prisændringer kun offentliggøres på NESA s hjemmeside. Energitilsynets bemærkninger til klagen har været forelagt for NESA Forsyning A/S og klageren, der har svaret ved en række breve, som er indgået i sagen. Forud for nærværende klagesags begyndelse afviste Energiklagenævnets formand den 15. januar 2004 en klage fra [...], idet Energitilsynet havde genoptaget behandlingen af klagerens sag, i hvilken tilsynet havde truffet afgørelse den 4. december Genoptagelsen af tilsynets sag resulterede i afgørelsen af 4. marts Den påklagede afgørelse I Energitilsynets afgørelse af 4. marts 2004 hedder det: Ved skrivelse af 16. oktober 2003 har De fremsendt en klage, der væsentligst vedrører en prisstigning i forbindelse med NESA s om-

2 lægning af Deres tarif fra en tidstarif til en normaltarif. De har i efterfølgende skrivelser fremført et antal nye klagepunkter bl.a. om NESA s fejlagtige ansættelse af Deres elforbrug. Energitilsynet har allerede i sin skrivelse af 4. december 2003 behandlet flere af Deres klagepunkter, og Energitilsynet vil nedenfor kommentere flere af disse. Energitilsynet fandt med det samme udgangspunkt som NESA og med tal fra NESA s hjemmeside 3. december 2003 (Totalpris incl. moms), at De med udgangspunkt i de den dag gældende priser, alt andet lige opnåede en årlig merudgift på ca. 148 kr. ved at følge en normaltarif fremfor en tidstarif. Denne beregning er imidlertid ikke korrekt, jf. NESA s skrivelse af 15. december 2003, idet der i denne beregning ikke er taget højde for den forskel i abonnement på 340 kr., der er mellem de to tariffer. Hvis der tages højde for denne forskel, finder Energitilsynet det nu sandsynliggjort, at De, som anført af NESA, for perioden 1. august 2002 til 27. juli 2003 har haft en årlig besparelse ved at blive afregnet efter en normaltarif fremfor en tidstarif. Energitilsynet ser ingen anledning til at udvide den relevante periode til at omfatte mere end ét år, idet De selv i skrivelse af 16. oktober 2003 anfører, at den relevante periode strækker sig over ét år fra 1. august 2002 til 27. juli Side 2 af 11 Til Deres øvrige klagepunkter skal Energitilsynet kort bemærke følgende: Energitilsynet kan ikke afgøre, hvad der måtte være drøftet telefonisk mellem Dem og [NESA s medarbejder] om sammenhængen mellem forbrugsstørrelse og det fordelagtige i at blive afregnet efter henholdsvis en normaltarif og en tidstarif. For så vidt angår Deres uoverensstemmelser med NESA omkring korrektheden af udsendte regninger og ansættelse af acontoforbrug, skal Energitilsynet anmode Dem om at rette fornyet henvendelse herom til NESA, idet NESA er bedre orienteret om disse forhold end Energitilsynet. Klagen til Energiklagenævnet I [...] brev af 7. marts 2004 hedder det bl.a.: min klage består af to punkter: 1) NESA s fordyrende omlægning fra tidstarif til normaltarif vedr. min forbrugsperiode 01/08/02 27/07/03. Tilsynet fremkom i sit brev af 4/12/03 med en beregning, der baserede sig på priser den 3/12/03 altså mere end 4 måneder efter, at den pågældende forbrugsperiode var udløbet. Jeg gjorde Tilsynet opmærksom på dette forhold, men man fremturer alligevel i sit svar med at gentage sin bereg-

3 ning, bortset fra at man efter at være gjort opmærksom derpå af NESA nu indrømmer også at have begået en fejl ved at glemme en forskel i abonnementet på kr. 340, så at regnestykket bliver det modsatte. 2) Min klage over at NESA forhøjede sin pris for markeds-el fra 19,64 øre pr. kwh til 29,38 øre (perioden 2002/03), - altså en stigning på 51% for hele perioden, MEN uden forudgående varsel og redegørelse.. Energitilsynets bemærkninger til klagen Dette punkt forholder Tilsynet sig overhovedet ikke til, ja, værdiger det ikke et ord. Af Energitilsynets brev af 23. marts 2004 fremgår, at NESA havde fundet, at omlægningen fra tidstarif til normaltarif ikke indebar en stigning i klagerens eludgift, men derimod en mindre betaling på ca kr. årligt. Ifølge tilsynet var NESA s beregning af klagerens eludgift korrekt, og det havde mindre betydning, at tilsynets og NESA s beregninger ikke relaterede sig til identiske perioder, eftersom tilsynet efter at have gennemført beregningen anså det for usandsynligt, at NESA havde regnet forkert. Side 3 af 11 Energitilsynet tilføjede, at prisændringer for el på markedsvilkår altid annonceres på NESA s hjemmeside, og at der var redegjort over for [...] for sammenhængen mellem udbud af strøm fra norske og svenske vandkraftværker og prisen på markedsel. Af de ved redegørelsen vedlagte akter i sagen fremgår bl.a., at [...] den 13. august 2003 over for NESA ytrede ønske om at komme tilbage til tidstarif fra den hidtidige normaltarif; at klager den 14. november 2003 klagede til Energitilsynet. Over for tilsynet bemærkede NESA den 24. november 2004 følgende: For boligkunder er det valgfrit om man vil afregne elforbruget efter Normaltarif eller efter Tidstarif C. NESA rådgiver fra tid til anden, at det normalt er billigere for boligkunder at få afregnet elforbruget efter Normaltarif frem for Tidstarif. I [...] tilfælde var forbrugsfordelingen på tidstariffens 3 prisperioder som følger: Pristrin 1: ca. 60 % Pristrin 2: ca. 25 % Pristrin 3: ca. 15 % Pristrin 1 er den billigste, og pristrin 3 er den dyreste. Med et konstant årsforbrug på ca kwh, og den ovennævnte forbrugsfordeling betyder det, at [...] har sparet mellem 140,00 kr. og 190,00 kr. pr. år ved at elforbruget er blevet afregnet efter Normaltarif frem for Tidstarif.

4 Den del af elprisen som NESA har indflydelse på, er ikke steget fra juli 2003 til oktober Den samlede elpris er dog steget fra 142,2 øre pr. kwh til nu 147,2 øre pr. kwh. Det skyldes blandt andet en stigning i andelen af den dyre miljøvenlige el, som alle elselskaber er politisk forpligtede til at aftage. Det er dog korrekt, at prisen for el på markedsvilkår er steget betragteligt, hvis man sammenligner med prisniveauet i Markedsprisen bliver sat på den nordiske elbørs, Nord Pool, hvor el handles i takt med udbud og efterspørgsel. Efterspørgslen har været meget høj i forhold til udbuddet, først og fremmest fordi de norske og svenske vandkraftværker ikke har kunnet levere de sædvanlige store mængder strøm. Våde år giver lave priser, og tørre år medfører høje priser. Den prisstigning [...] har oplevet, har således intet at gøre med at han er blevet afregnet efter Normaltarif og ikke Tidstarif C. ; at NESA ved brev af 1. december 2003 oplyste over for Energitilsynet, at NESA ikke længere annoncerer prisændringer i dagspressen; Side 4 af 11 at Energitilsynet den 4. december 2003 traf afgørelse om, at [...] havde opnået en årlig merudgift på ca. 148 kr. ved at følge en normaltarif frem for en tidstarif. Tilsynet fandt endvidere, at det ikke var urimeligt, at NESA annoncerer prisændringer på sin hjemmeside i betragtning af de omkostninger, der ville være for NESA s kunder, hvis tarifændringer blev meddelt pr. brev; at klager skrev den 7. december 2003 til tilsynet, at NESA s påstande ikke var underbygget af beregninger, at det var ejendommeligt at beregne pr. 3. december 2003, eftersom sagen drejede sig om perioden 18. januar 2002 til 27. juli 2003, at klager ikke havde adgang til NESA s hjemmeside, og at der dermed var tale om grov tilsidesættelse af god markedsføringsskik, idet NESA burde kunne varsle prisændringer i dagspressen, når NESA reklamerede heri for NESA s øvrige ydelser; at NESA den 15. december 2003 meddelte Energitilsynet, at der ikke var taget højde for abonnementsforskellen på 340 kr. mellem de to tariftyper, hvilket øgede [...] besparelse ved normaltarif fra 140 kr. til 190 kr.; at Energitilsynet den 19. december 2003 genoptog sagen på grundlag af oplysningerne fra NESA; at klager i brev af 29. februar 2004 til NESA udbad sig grundlaget for en regning af 26. november 2003, herunder kwh-prisen. Ved brev af 6. april 2004 meddelte NESA, at tilsynets redegørelse ikke gav anledning til bemærkninger. Ved brev af 14. april 2004 fremkom [...] med følgende bemærkninger til redegørelsen:

5 NESA s anbefaling af min omlægning af tidstarif (som elvarmekunde) til normaltarif Spørgsmålet drejede sig om mit forbrug i perioden 01/08/02 27/07/03. Energitilsynet har i brev af 4. december 2003 foretaget en beregning af de to priser, men har beregnet tidstariffens priser på basis af priser gældende den 3. december 2003, - altså priser gældende mere end 4 måneder efter udløbet af den omhandlede periode! NESA s takstforhøjelse i perioden 01/08/02 27/07/03 NESA s pris for markeds-el er steget 51% for hele perioden i forhold til prisen i 2002 (fra 19,64 øre pr. kwh til 29,38 øre), og jeg har forstået, at prisstigningen i en del af perioden har været helt oppe på 106%. NESA har ikke fundet anledning til at informere sine el-varmekunder derom, men har tværtimod chargeret mig den forhøjede pris hele perioden. Det forhold tager Energitilsynet ikke stilling til, - bortset fra at henvise til forholdene omkring de norske og svenske vandkraftværker. Side 5 af 11 Energitilsynets anbringelser i brev af 4. marts 2004 til mig Om forskellen mellem prisniveau Normaltarif/Tidstarif anføres det, at Tilsynet finder det sandsynligt, at jeg har haft en besparelse ved at blive afregnet efter Normaltarif fremfor Tidstarif. Enten er der en forskel for så vidt angår perioden 01/08/02 27/07/03, eller også er der ikke. Om korrektheden af udsendte regninger og ansættelse af acontoforbrug hedder det, at NESA er bedre orienteret om disse forhold end Energitilsynet. [...] Om disse emner [klagers henvisning til købeloven og markedsføringsloven] anfører NESA til Energitilsynet, at det ville være en økonomisk belastning for selskabet, om man skulle orientere den enkelte kunde om hver prisændring, hvorfor selskabet altid annoncerer prisændringer på markedsel på NESA s hjemmeside. Man henviser de kunder, der ikke har computer, til elektronisk brug på bibliotekerne. Imidlertid: jeg har ingen computer og internet-adgang, men har hele livet ligesom tusindvis af mine medborgere kunnet klare mig ved hjælp af telefon og det kongelige octrojerede danske postvæsen. Da jeg i øvrigt ikke bor ved siden af et bibliotek, ville det indebære mig transport og dermed påførte udgifter? Kan det være meningen? Jeg kræver derfor at blive kompenseret for NESA s ikke adviserede prisstigning, der er i åbenlys strid med både Købeloven og Markedsføringsloven. Ved af 4. juni 2004 oplyste NESA over for Energiklagenævnet:

6 Tidligere da der som regel kun var prisændring én gang om året blev ændringen annonceret i dagspressen. Selv om der blev indrykket ret store annoncer var det vort indtryk at de ikke blev set af ret mange af vore kunder. Liberaliseringen har medført at der nu sker prisændringer meget oftere og vi er derfor ophørt med at annoncere prisændringer i dagspressen. En fortsat annoncering ville være ret kostbar og i den sidste ende er der jo kun kunderne til at dække den omkostning. For at illustrere omfanget af prisændringer kan oplyses, at i 2002, 2003 og 2004 (indtil ultimo maj) har været anvendt henholdsvis 10, 12 og 4 forskellige priser. Den samlede pris for f.eks. Normaltariffen kan ses på NESAs hjemmeside Siden viser både den aktuelle pris og de historisk gældende priser et par år tilbage. Vi kan oplyse, at der er over besøg på vor hjemmeside, så gennemslagskraften er efter vor opfattelse større end ved brug af dagspressen - og samtidig mere omkostningsaffektiv. Side 6 af 11 Ved brev af 8. juni 2004 bemærkede klageren bl.a., at sagen drejer sig om el på markedsvilkår, ikke ændringer af totalprisen. Desuden bemærkede klageren, at NESA åbenbart har råd til avisannoncer for NESA s elektrikere, men ikke til at informere kunderne om prisændringer. Ved af 13. juli 2004 bemærkede NESA derpå: En meget stor del af NESAs kunder er ikke særlig interesseret i delelementer i elprisen men kun i den totale pris. Det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at lade kommunikationsformen afhænge af hvilket delelement, der sker ændring i. Hvis en kunde [...] interesserer sig specielt for betalingen for el på markedsvilkår, skal han være opmærksom på, at den samlede betaling sammensætter sig af prisen pr. kwh samt det antal kwh, der afregnes til denne pris. Antallet af kwh afhænger naturligvis af kundens totale forbrug, men afhænger også af hvor stor en andel af dette forbrug, der skal afregnes som prioriteret forbrug (PP- %'en). PP-%'en fastsættes månedsvis af Elkraft System og det er normalt, at der sker ændring ved de fleste månedsskift i løbet af et år. Set i perioden fra 1. august 2002 til 27. juli 2003 (som er den afregningsperiode klagen omhandler) var der således 12 gange en ændring i kwh-pris og/eller PP-%. Ved brev af 22. juli 2004 bemærkede [...], at NESA s kunder ikke var blevet spurgt om disses interesse i prisens delelementer. [...] tilføjede, at kommunikationsformen ikke burde afhænge af hvilket delelement, der sker ændring i, eftersom der ikke eksisterer nogen kommunikation fra NESA om prisændringer, hvis man ikke har adgang til NESA s hjemmeside.

7 Supplerende oplysninger Udover klageskrivelsen af 9. marts 2004 og de ovenfor refererede breve har klageren sendt Energiklagenævnet breve dateret 25. marts 2004, 26. marts, 30. marts, 14. april, 19. april, 6. maj, 5, juni, 29. juni, 4. august, 6. august, 11. august, 14. august, 23. august, 20. september, 25. september samt 9. oktober Energiklagenævnets praksis Fra Energiklagenævnets afgørelse af 29. januar 2003 (j.nr. 11-3) citeres: For så vidt angår [klagers navn udeladt] klage over at Energitilsynet ikke i forbindelse med tilsynets behandling af sagen indhentede dokumentation for de af NRGi Net A/S afgivne faktiske oplysninger, bemærker Energiklagenævnet at udgangspunktet må være at tilsynet kan lægge selskabets oplysninger til grund, jf. herved elforsyningslovens 84 og 87, stk. 1, nr. 6. Side 7 af 11 I en afgørelse af 12. maj 2004 (j.nr ) bemærkede Energiklagenævnet: Udgangspunktet for bedømmelsen af den her foreliggende korrektionspraksis må være nutidens krav til forbrugervenlighed, benyttelse af moderne planlægnings- og kommunikationsværktøjer, samt fornøden hensyntagen til det, der i køberetten betegnes som parternes omsorgspligt i kontraktforhold. I betragtning af den edb-teknologi, der står til rådighed for moderne dansk erhvervsliv, kan den her beskrevne rutine i Københavns Energi, hvorefter for sent indkomne breve ikke behandles, medmindre kunder aktivt gør indsigelse herom, derfor ikke accepteres som forenelig med nutidens krav til effektivitet, rimelighed og omsorgspligt. I en afgørelse af 24. juni 2004 (j.nr ) konstaterede nævnet: Udgangspunktet for bedømmelsen af Brøndby Fjernvarme s aflæsningspraksis må være nutidens krav til forbrugervenlighed og benyttelse af moderne planlægnings- og kommunikationsværktøjer. Det indebærer, at virksomheder såsom Brøndby Fjernvarme har adgang til at indføre ny teknologi, medmindre der er sikre holdepunkter for, at farer og ulemper er større end de samlede fordele for virksomheden. Nævnet finder ikke grundlag for at sætte spørgsmålstegn ved, at Brøndby Fjernvarmes fjernaflæsningsautomatik indebærer en række fordele for selskabet, som også kommer kunderne til gavn. På sigt er det blandt andet tilfældet i form af lavere omkostninger, der kanaliseres ud til forbrugerne i form af lavere tariffer for fjernvarme. Dertil kommer fordelene ved nøjagtigere kontrol af kundernes forbrug.

8 Retsgrundlag og kontraktsgrundlag I den elforsyningslov, der var gældende på tidspunktet for tvistens opståen (lovbekendtgørelse nr. 151 af 10. marts 2003 med senere ændringer), hedder det: 1, stk. 1. Lovens formål er at sikre, at landets elforsyning tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. Loven skal inden for denne målsætning sikre forbrugerne adgang til billig elektricitet og fortsat give forbrugerne indflydelse på forvaltningen af elsektorens værdier. 6, stk. 1. Enhver har ret til mod betaling at blive forsynet med elektricitet her i landet. 6, stk. 3. Kollektive elforsyningsvirksomheder skal stille deres ydelser til rådighed for forbrugerne på gennemsigtige, objektive, rimelige og ensartede vilkår. Side 8 af 11 84, stk. 1. Økonomi- og erhvervsministeren, Energitilsynet og Energiklagenævnet kan i forbindelse med behandling af en klage eller i forbindelse med udøvelsen af tilsyn hos bevillingspligtige virksomheder, andre elproduktionsvirksomheder, elhandelsvirksomheder og berørte forbrugere indhente oplysninger, som er nødvendige til varetagelsen af deres opgaver. 87, stk. 1. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der 6) meddeler økonomi- og erhvervsministeren, Energitilsynet eller Energiklagenævnet urigtige eller vildledende oplysninger eller efter anmodning undlader at afgive oplysninger,. I elforsyningsloven, som ændret ved lov nr. 494 af 9. juni 2004, er 6 nu affattet således: 6, stk. 1. Enhver elforbruger kan frit vælge elleverandør. 6, stk. 2. Enhver har ret til mod betaling at blive forsynet med elektricitet her i landet 6, stk. 4. Kollektive elforsyningsvirksomheder samt forsyningspligtige virksomheder, for så vidt angår deres forsyningspligtydelse, skal stille deres ydelser til rådighed for forbrugerne på gennemsigtige, objektive, rimelige og ensartede vilkår. Af NESANET A/S og NESA Forsyning A/S Almindelige Betingelser for Ellevering, der er gældende fra den 1. juni 2002, fremgår: Afsnit 1. Kunde hos NESA

9 Gyldighed 1.1 Disse leveringsbetingelser gælder for leveringsforholdet mellem kunden og NESANET A/S og NESA Forsyning A/S, der er datterselskaber af NESA A/S. Kunde hos NESA er enhver, der - ejer eller har rådighed over en installation tilsluttet NESAs net. - har indgået aftale med NESA om tilslutning af en installation til NESAs net. - aftager elektricitet gennem NESAs net. Leveringsbetingelserne for NESA omfatter afsnit 1 til 12. NESA Forsyning A/S varetager levering af el på markedsvilkår til alle kunder i NESAs netområde, der ikke har indgået aftale med en anden el-leverandør. Som udgangspunkt har en kunde hos NESA samtidig en aftale med NESA Forsyning om køb af den del af el-forbruget, som kan handles frit på markedsvilkår. Leveringsbetingelserne for NESA Forsyning findes i afsnit 13. Kundens rettigheder og forpligtelser fremgår af leveringsbetingelserne samt af gældende lovgivning, herunder Elforsyningsloven, Stærkstrømsloven, Købeloven, Produktansvarsloven og Forsikringsaftaleloven. Side 9 af 11 Afsnit 13. Almindelige betingelser for køb af elektricitet fra NESA Forsyning 13.1 For kunder, der køber el fra NESA Forsyning, gælder dette afsnit 13. Prioriteret miljøvenlig produktion 13.3 Enhver kunde er lovmæssigt forpligtet til at aftage en nærmere fastsat andel af sit el-forbrug som prioriteret, miljøvenlig elproduktion. Købet af elektricitet fra NESA Forsyning (eller en anden el-leverandør), der sker på markedsvilkår, omfatter ikke andelen af den prioriterede produktion, der leveres gennem NESAs netselskab. Andelen varierer fra måned til måned og fremgår af NESAs hjemmeside, Priser 13.5 Priser for køb af el samt gebyrer fremgår af NESAs hjemmeside, og NESAs prisblade, som udleveres ved henvendelse til NESA. Prisændringer iværksættes med forudgående varsel ved annoncering på NESAs hjemmeside, samt i dagspressen efter NESAs valg. Priser og gebyrer er anmeldt til Energitilsynet. Energiklagenævnets bemærkninger

10 [...] påstande for Energiklagenævnet må anses for at være: 1. at NESA har foretaget en fordyrende omlægning fra én tariftype til en anden; 2. at NESA s prisforhøjelse er sket uden forudgående varsel og redegørelse. 1. Vedrørende den første påstand Som nævnet bemærkede i afgørelsen af 29. januar 2003 (j.nr. 11-3), er udgangspunktet, at tilsynet vil kunne lægge NESA s oplysninger til grund, jf. elforsyningslovens 84 og 87, stk. 1, nr. 6. Da der ikke var forskel på resultaterne af NESA s og Energitilsynets beregninger af klagerens udgifter, som disse måtte opgøres efter de to tariftyper, finder Energiklagenævnet ikke grundlag for kritik af Energitilsynets behandling af sagen. Side 10 af Vedrørende den anden påstand I lyset af, at NESA offentliggør prisændringer på sin hjemmeside, er det ene spørgsmål, om dette kan ske med bindende virkning for kunden uden direkte og individuel meddelelse. Det andet er, om dette kan ske med bindende virkning for kunden uden offentliggørelse i dagspressen. For NESA s levering af el på markedsvilkår til [...] gælder NESA s Almindelige Betingelser for El-levering, jf. disses pkt. 1. Spørgsmålet for Energiklagenævnet er, om en bestemmelse som NESA s leveringsbetingelser pkt er urimelig, eller om anvendelsen af bestemmelsen medfører urimelige virkninger. Heri indgår, om bestemmelsen er urimelig over for de af NESA s kunder, der står uden lettilgængelig adgang til internettet. Dette spørgsmål må afgøres efter elforsyningslovens 6, stk. 3, nu 6, stk. 4. Nævnet fremhæver, at benyttelsen af moderne teknologi og kommunikationsværktøjer indgår i de krav, som i nutiden stilles til erhvervsdrivende energiselskabers omkostningseffektivitet, jf. herved nævnets afgørelser j.nr , samt Under hensyn hertil finder nævnet, at der ikke i sagen foreligger omstændigheder, som gør det urimeligt, at klageren skal søge prisoplysninger via NESA s hjemmeside, som det fremgår af NESA s Almindelige Betingelser for Ellevering. Klagers bemærkninger vedrørende købeloven og markedsføringsloven ændrer intet heri. Derfor kan leveringsbetingelserne ikke i den foreliggende sag anses for urimelige efter elforsyningslovens 6, stk. 3, nu 6, stk. 4.

11 Energiklagenævnet går i den forbindelse ud fra, at en forbruger ved henvendelse til NESA kan få udleveret eller tilsendt en udskrift af de pågældende oplysninger fra hjemmesiden, der nu gør det ud for et prisblad. Øvrige spørgsmål Af de af Energitilsynet anførte grunde tilslutter nævnet sig, at Energitilsynet ikke kan afgøre, hvad der måtte være drøftet telefonisk mellem klager og NE- SA s medarbejder om sammenhængen mellem forbrugsstørrelse og det fordelagtige i at blive afregnet efter henholdsvis en normaltarif og en tidstarif. Dette spørgsmål kræver en bevisbedømmelse, som alene kan ske for domstolene. Af samme grunde afstår også Energiklagenævnet fra at tage stilling hertil. Nævnet bemærker afslutningsvis, at sagen til dels kunne være undgået ved ajourføring af leveringsbetingelsernes pkt. 13.5, 2. pkt., som nævnet derfor går ud fra, at Energitilsynet vil pålægge NESA. Side 11 af 11 Energiklagenævnets afgørelse Energitilsynets afgørelse af 4. marts 2004 stadfæstes. Sagen har været behandlet på nævnets møde den 26. oktober Afgørelsen er truffet i henhold til elforsyningslovens 89, jf. lovbekendtgørelse nr. 151 af 10. marts 2003 om elforsyning med senere ændringer. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Afgørelsen er sendt til [...], NESA og Energitilsynet. P. N. V. Christen Boye Jacobsen Nævnsformand / Thomas Andersen Thrane Fuldmægtig

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA [klagerens navn udeladt] [klagerens adresse udeladt] 3460 Birkerød Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA Den 4. oktober 2004 indbragte

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

SEAS Strømmens Elforsyning A/S af 2. november 2004 over Energitilsynet af 6. oktober 2004 Prisgodkendelse for 2002

SEAS Strømmens Elforsyning A/S af 2. november 2004 over Energitilsynet af 6. oktober 2004 Prisgodkendelse for 2002 (Elforsyning) SEAS Strømmens Elforsyning A/S af 2. november 2004 over Energitilsynet af 6. oktober 2004 Prisgodkendelse for 2002 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr.

Læs mere

(Elforsyning) 24. juni 2004 J.nr.: 11-167 Eksp.nr.: 15631 TAT

(Elforsyning) 24. juni 2004 J.nr.: 11-167 Eksp.nr.: 15631 TAT (Elforsyning) Elsam A/S, Fredericia, over Energitilsynet af 26. maj 2003 Pladsleje for benyttelse af dele af Eltra s offshore transformerplatform ved Horns Rev Havvindmøllepark Nævnsformand, professor,

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 (Elforsyning) Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven Nævnsformand, dommer Poul K.

Læs mere

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven.

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven. Nævnsformand, dommer Poul K.

Læs mere

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form KMH Invest ApS, Greve over Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard

Læs mere

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS (Varmeforsyning) Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen

Læs mere

Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus

Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus (Varmeforsyning) Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus Kommune over Energitilsynet af 30. juni 2003 Fastsættelse af en kompensation til Brabrand Boligforening, Gellerupparkens Varmecentral

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Sydkraft Varme A/S over Energitilsynet af 22. april 2004 Anmeldte varmepriser Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 10. november 2003 Udgifter til repræsentation i I/S Middelfart Fjernvarme, nu Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.

[...] over Energitilsynet af 10. november 2003 Udgifter til repræsentation i I/S Middelfart Fjernvarme, nu Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 10. november 2003 Udgifter til repræsentation i I/S Middelfart Fjernvarme, nu Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.

Læs mere

GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V)

GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) FORMANDENS AFGØRELSE DEN 28. APRIL 2015 GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) 28. april 2015 Detail & Distribution 14/10476, 14/10478, 15/00115 laa, lrn RESUMÉ 1. Som følge

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen.

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen. (Varmeforsyning) Essex Invest A/S, Albertslund, over Albertslund Kommune af 20. april 2001 tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor,

Læs mere

Klinteby Vindkraft I/S over Energistyrelsen af 5. oktober 2001 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle

Klinteby Vindkraft I/S over Energistyrelsen af 5. oktober 2001 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle (Elforsyning) Klinteby Vindkraft I/S over Energistyrelsen af 5. oktober 2001 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2007 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2007. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere