Notat. Gennemgang af kommunens udbetalinger af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Gennemgang af kommunens udbetalinger af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks Aarhus C Notat g Telefon Telefax Gennemgang af kommunens udbetalinger af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmerne Mads Jakobsen og Per Jakobsen Efter aftale har vi foretaget gennemgang af Struer Kommunes udbetalinger af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmerne Mads Jakobsen og Per Jakobsen i perioden Gennemgangen er foretaget på baggrund af medieomtale, hvor der er rejst tvivl om kommunens udbetalinger af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til de 2 byrådsmedlemmer. Formålet med vores gennemgang er at foretage en vurdering af, hvorvidt Struer Kommunes udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til de 2 byrådsmedlemmer er tilstrækkeligt dokumenteret og i overensstemmelse med kommunens regelsæt og lovgivningen. Konklusion Det er vores vurdering, at dokumentationen for og kontrollen af udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmerne Mads Jakobsen og Per Jakobsen i perioden har været i overensstemmelse med kommunens retningslinier. Vores gennemgang viser samtidig, at der i flere tilfælde kan være begrundet tvivl om, hvorvidt udbetalingen af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste har været i overensstemmelse med lovgivningen, ligesom det for både Mads Jakobsen og Per Jakobsen gælder, at der efter vores vurdering er udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for aktiviteter, som de pågældende ikke har været berettiget til. Det er vores vurdering, at dette primært skyldes uklarhed i kommunens regler. Struer Kommunes regelsæt omkring godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste bør derfor efter vores vurdering uddybes og det bør præciseres, hvilke aktiviteter der berettiger til udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Regelgrundlag for udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Udgangspunktet for vederlæggelse af byrådsmedlemmer er den kommunale styrelseslov 16 og 34. Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste sker således med hjemmel i styrelseslovens 16, stk. 5. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Deloitte 2 Styrelsesloven er suppleret af den såkaldte vederlagsbekendtgørelse (bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv mv.). Samtidig har ministeriet i 2007 udsendt en vejledning om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv. Struer Kommune har på grundlag af disse retskilder udarbejdet Regelsæt for godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste dateret 24. februar Regelsættet er i 2014 blevet erstattet af Regelsæt for godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste gældende pr. 1. januar I vores gennemgang har vi taget udgangspunkt i regelsættet fra I henhold til kommunens regelsæt ydes der tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med pligtmæssige møder, kurser og seminarer. Dokumentation for anvendt timesats Både Mads Jakobsen og Per Jakobsen har i 2010 fået godkendt timesats for tabt arbejdsfortjeneste på grundlag af udtalelse fra revisor. Det er den samme timesats, der har været gældende i hele perioden. Kommunens forretningsgang og godkendelsesprocedure I henhold til Struer Kommunes regelsæt fra 2010 er borgmesteren af byrådet bemyndiget til at bedømme, om dokumentationskravene for selvstændige erhvervsdrivende er opfyldt. Ifølge regelsættet gælder det blandt andet timeløn samt antallet af timer. Ved vores gennemgang kan vi konstatere, at timelønnen som grundlag for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste er godkendt af borgmesteren. Gennem hele perioden er anvendt en særlig blanket til dokumentation af den tabte arbejdsfortjeneste. Det enkelte byrådsmedlem har ved opgørelse af arbejdstab dokumenteret dato, antal timer, tidspunkt og aktivitet/udvalg/nævn. Alle indberetninger er blevet underskrevet af byrådsmedlemmet og efterfølgende godkendt af borgmesteren. Det er ikke muligt på de enkelte indberetninger at se, hvilket hjemmelgrundlag der er anvendt ved udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste ved de enkelte møder. Generelt om vores gennemgang af udbetalinger til Mads Jakobsen og Per Jakobsen Vi har foretaget vores gennemgang på grundlag af det forelagte materiale. Materialet har omfattet lønspecifikationer for 2010, udfyldte indberetningsblanketter for perioden , mødereferater, mødeindkaldelse m.m. til de enkelte møder samt kommunens regelsæt.

3 Deloitte 3 Da der i dokumentationsmaterialet for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste ved de enkelte møder ikke er henvisning til hjemmelgrundlag for udbetalingen, har vi ved gennemgangen foretaget en vurdering af, hvilket grundlag der kunne have været anvendt ved udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste ved de enkelte møder. Denne vurdering er som udgangspunkt alene foretaget på grundlag af teksten på indberetningsblanketten. Det kan derfor ikke afvises, at kommunen har haft en anden vurdering ved godkendelse og udbetaling af erstatningerne for tabt arbejdsfortjeneste, ligesom yderligere dokumentation og/eller dialog med de 2 byrådsmedlemmer kan medføre en ændret vurdering. Vi anbefaler, at kommunen fremadrettet er mere præcis i angivelse af hjemmelgrundlaget for udbetalingen. Dette kan eksempelvis ske ved henvisning til styrelseslovens 16, litra a, b, c eller d. Udbetalinger til Mads Jakobsen Ifølge den fremlagte dokumentation har Mads Jakobsen i perioden fra januar 2010 til december 2013 deltaget i 211 møder, der har udløst udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. 150 af disse møder er efter vores vurdering møder i udvalg eller nævn, som Mads Jakobsen er indtrådt i forbindelse med konstitueringen. Af de 150 møder er 136 af møderne egentlige byråds- eller udvalgsmøder, mens vi vurderer, at 14 af møderne er møder, hvor det samlede byråd eller udvalg er indkaldt til orientering inden beslutning træffes. Det er vores vurdering, at alle disse møder berettiger til udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. 28 af møderne vedrører efter vores vurdering deltagelse i kurser mv. så som KL Børnetopmøde, Danske Havnes Årsmøde, KL Politisk Forum Teknik og Miljø, Byplanmøde, kursus om nyt dagsordensystem, Kommunaløkonomisk Forum. Det fremgår ikke af kommunens regelsæt, hvilke kurser mv. der anses af betydning for varetagelsen af hvervet som byråds- og udvalgsmedlem. Ligeledes har vi ikke fået forelagt dokumentation for, at byrådet har truffet beslutning om, at de pågældende kurser anses af betydning for varetagelsen af hvervet som byråds- og udvalgsmedlem. Vi har dog fået oplyst, at byrådets og udvalgenes deltagelse i kurser mv. har været drøftet, og der var enighed om, at udvalgene deltager i et årligt KL temamøde pr. udvalgsområde. På det foreliggende grundlag kan vi derfor ikke afgøre, hvorvidt byrådet anser deltagelse i de pågældende kurser mv. af betydning for varetagelsen af hvervet som byråds- og udvalgsmedlem og dermed hvorvidt der er grundlag for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Vi anbefaler på den baggrund, at det i kommunens regelsæt præciseres, hvilke kurser mv. byrådet anser for at have betydning for varetagelsen af hvervet som byrådsog udvalgsmedlem. 9 af møderne vedrører efter vores vurdering deltagelse i seminarer, hvor det samlede byråd har været indkaldt - eksempelvis budgetkonference, budgetseminar mv. Det er vores vurdering, at alle disse møder berettiger til udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

4 Deloitte 4 3 af møderne vedrører efter vores vurdering varetagelse af andre kommunale hverv så som netværksmøde for Teknisk Udvalg. Byrådet er efter vores vurdering ikke forpligtet til at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i disse aktiviteter og vi har ikke fået forelagt dokumentation for, at byrådet har besluttet at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for aktiviteterne. Endelig er der 21 møder, der efter vores vurdering vedrører udførelse af andre aktiviteter så som besigtigelser, deltagelse i invielser, repræsentative m.m. eksempelvis invielse af Fjordbo, besigtigelse Venø Færge, møde med Hjerm Vandværk, møde med landbrugskonsulenter, afskedsreception Kurt Vanggaard, Erhvervstræf DI. Det er vores vurdering, at der ikke kan ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med disse aktiviteter. Udbetalinger til Per Jakobsen I perioden fra januar 2010 til december 2013 har Per Jakobsen deltaget i 189 møder, der har udløst udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. 142 af disse møder er efter vores vurdering møder i udvalg eller nævn, som Per Jakobsen er indtrådt i forbindelse med konstitueringen. Af de 142 møder er 129 af møderne egentlige byråds- eller udvalgsmøder, mens vi vurderer, at 13 af møderne er møder, hvor det samlede byråd eller udvalg er indkaldt til orientering inden beslutning træffes. Det er vores vurdering, at alle disse møder berettiger til udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. 11 af møderne vedrører efter vores vurdering deltagelse i kurser mv. så som Kattegat kursus, KL Politisk Forum, kursus om nyt dagsordensystem. Det fremgår ikke af kommunens regelsæt, hvilke kurser mv. der anses af betydning for varetagelsen af hvervet som byråds- og udvalgsmedlem. Ligeledes har vi ikke fået forelagt dokumentation for, at byrådet har truffet beslutning om, at de pågældende kurser anses af betydning for varetagelsen af hvervet som byråds- og udvalgsmedlem. Vi har dog fået oplyst, at byrådets og udvalgenes deltagelse i kurser mv. har været drøftet, og der var enighed om, at udvalgene deltager i et årligt KL temamøde pr. udvalgsområde. På det foreliggende grundlag kan vi derfor ikke afgøre, hvorvidt byrådet anser deltagelse i de pågældende kurser mv. af betydning for varetagelsen af hvervet som byråds- og udvalgsmedlem og dermed hvorvidt der er grundlag for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Vi anbefaler på den baggrund, at det i kommunens regelsæt præciseres, hvilke kurser mv. byrådet anser for at have betydning for varetagelsen af hvervet som byråds- og udvalgsmedlem. 15 af møderne vedrører efter vores vurdering deltagelse i seminarer, hvor det samlede byråd har været indkaldt - eksempelvis budgetkonference, budgetseminar mv. Det er vores vurdering, at alle disse møder berettiger til udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

5 Deloitte 5 4 af møderne vedrører efter vores vurdering varetagelse af andre kommunale hverv så som besigtigelse af kommunale ejendomme, deltagelse i borgermøde. Byrådet er efter vores vurdering ikke forpligtet til at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i disse aktiviteter og vi har ikke fået forelagt dokumentation for, at byrådet har besluttet at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for aktiviteterne. Endelig er der 17 møder, der efter vores vurdering vedrører udførelse af andre aktiviteter så som besigtigelser, deltagelse i invielser, repræsentative m.m. eksempelvis invielse af vestcenter kilen, åbning af Businesspark Struer, åbning af cykelsti Hjerm-Struer. Det er vores vurdering, at der ikke kan ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med disse aktiviteter. Afslutning Vi betragter med aflevering af dette notat vores arbejde vedrørende gennemgang af kommunens udbetalinger af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmerne Mads Jakobsen og Per Jakobsen som afsluttet. Såfremt der er supplerende spørgsmål eller der er behov for uddybende kommentarer, står vi naturligvis til rådighed. Aarhus, den 16. april 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jakob B. Ditlevsen statsautoriseret revisor Lars Jørgen Madsen registreret revisor

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere