Retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd"

Transkript

1 Retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd 1. Indledning Lovhjemlen til at udbetale vederlag og godtgørelser samt at yde anden støtte til medlemmer af byrådet i forbindelse med medlemmernes varetagelse af hvervet som byrådsmedlem ved deltagelse i møder, kurser mv. er fastsat i 16 i styrelsesloven 1. Uddybende regler findes i vederlagsbekendtgørelsen 2 samt den dertil hørende vejledning 3. Nærværende retningslinjer indeholder en sammenskrivning af regelgrundlaget, herunder Byrådets beslutninger i tilknytning hertil, for byrådsmedlemmers faste vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser samt anden støtte. 2. Vederlag 2.1. Fast vederlag Der ydes et fast vederlag til Byrådets medlemmer, bortset fra borgmesteren. Vederlaget udgør årligt kr. (pr. 1. juli 2014). Beløbet reguleres én gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i kombination med et reduceret fast vederlag Valg mellem fuldt vederlag eller tabt arbejdsfortjeneste Et byrådsmedlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Vælges denne ordning sker der en reduktion i byrådsmedlemmets faste vederlag med kr. årligt. Valget skal foretages forud for og med virkning for et regnskabsår ad gangen. Byrådsmedlemmet skal meddele ændringer i valget senest den 1. januar for det kommende regnskabsår. For det første år i valgperioden skal valget dog først foretages inden den 1. februar. Byrådsmedlemmer der har valgt at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste bruger møde- og rejseafregningssystemet Symfoni til indberetning Generelle situationer, hvor der ikke kan udbetales tabt arbejdsfortjeneste Hvis et byrådsmedlem modtager særskilt vederlæggelse for et hverv, for eksempel som formand for et stående udvalg, så kan man ikke også få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste for møder mv. i dette udvalg eller for møder, hvor man deltager som repræsentant for dette udvalg jf. styrelseslovens 16, stk. 6. Der kan ikke udbetales tabt arbejdsfortjeneste for tid brugt til mødeforberedelse, drøftelse af sager med borgmesteren, direktionen og administrationen samt deltagelse i møder med valg-/og partigrupper. Der kan ikke udbetales tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i møder eller andre aktiviteter, hvori byrådsmedlemmet deltager på eget initiativ, og dermed ikke er udpeget eller valgt hertil af Byrådet eller dets udvalg. Der kan ikke udbetales tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med generelle besigtigelser, tilsynsforretninger eller repræsentativt arbejde, som ikke sker efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg. 1 Lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar Bekendtgørelse nr. 794 af 25. juni Vejledning nr. 9 af 9. februar

2 Hvilke aktiviteter berettiger til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Når et byrådsmedlem vælger at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, har medlemmet ret til erstatning i forbindelse med deltagelse i møder, kurser, seminarer mv. forudsat at mødet eller aktiviteten er omfattet af Styrelseslovens 16, stk. 1, litra a-e (se nærmere herom i den efterfølgende beskrivelse af den enkelte litra). Byrådet kan herudover beslutte at yde erstatning for udførelse af de aktiviteter, som er beskrevet i litra f (se nærmere herom under litra f andre kommunale hverv). Litra a møder i Byrådet, stående udvalg og underudvalg: Der kan kun udbetales tabt arbejdsfortjeneste, hvis følgende møde-betingelser er opfyldt: der har været afholdt et møde, hvortil alle medlemmer af Byrådet eller udvalget har været indkaldt, der har været en forhandling på mødet, og der er truffet en beslutning, eller der har i hvert fald været mulighed for at træffe en beslutning Bestemmelsen omfatter kun møder og dermed kan der ikke udbetales tabt arbejdsfortjeneste til den tid, som er brugt til forberedelsen til møderne - dog kan der udbetales tabt arbejdsfortjeneste til den tid, som der er til transport til og fra mødet. Omfattet af litra a er deltagelse i møder i Byrådet, Økonomi- og erhvervsudvalget, stående udvalg, udvalg der er nedsat i henhold til Styrelseslovens 17, stk. 4, fællesmøder mellem to eller flere af byrådets udvalg, og underudvalg nedsat af Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg (underudvalgene kan kun besættes med medlemmer valgt blandt udvalgets medlemskreds) Eventuel deltagelse med observatørstatus i henhold til Styrelseslovens 20, stk. 5 i Økonomi- og Erhvervsudvalgets afsluttende budgetmøde er omfattet. Litra b møder ved varetagelsen af kommunale hverv efter udpegning eller valg af Byrådet: Der kan udbetales tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, som byrådsmedlemmet udfører efter at være valgt eller udpeget hertil af Byrådet, med mindre der er fastsat bestemmelse om særskilt vederlæggelse for deltagelse i mødet. Kun ved deltagelse i møder Bestemmelsen omfatter kun deltagelse i egentlige møder, som det er beskrevet ovenfor. Deltagelsen i mødet skal være sket efter udpegning eller valg af Byrådet Der skal være tale om et kommunalt hverv, der udføres efter udpegning eller valg af Byrådet, for eksempel efter Byrådets udpegning af en eller flere repræsentanter til kommissioner, råd og nævn. Byrådsmedlemmet skal være udpeget eller valgt af Byrådet, og bestemmelsen omfatter derfor ikke hverv, der udføres efter udpegning eller valg af et udvalg eller andet. Hvis Byrådet kun har indstillingsret til det pågældende hverv, men på en sådan måde at denne ret medfører at indstillingen er retligt bindende for den udpegende myndighed, så kan der udbetales tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i sådanne møder. 2

3 Et byrådsmedlem, der videreudpeges af den bestyrelse, råd, nævn mv., hvortil den pågældende er udpeget eller valgt af Byrådet, for eksempel til et underudvalg, samarbejdsudvalg eller til at deltage i aktiviteter besluttet af den pågældende bestyrelse, er ikke udpeget eller valgt hertil af Byrådet. Hvis Byrådet ved udpegningen er bundet af indstillinger fra foreninger, organisationer eller andet på en sådan måde, at der ikke er nogen reel valgmulighed, så kan vedkommende byrådsmedlem ikke anses for at være valgt eller udpeget af Byrådet. Der kan ikke udbetales tabt arbejdsfortjeneste, hvis der gives vederlag efter andre regler Hvis der gives vederlag for byrådsmedlemmets deltagelse i møderne efter andre regler, så kan der ikke udbetales tabt arbejdsfortjeneste, kørselsgodtgørelse eller anden form for godtgørelse. Litra c kurser, som Byrådet anser at have betydning for varetagelsen af hverv under litra a og b: Der kan udbetales tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i kurser mv., der af Byrådet eller Økonomi- og Erhvervsudvalget, efter bemyndigelse fra Byrådet, anses for at have betydning for varetagelsen af de under litra a og b nævnte hverv. Ved kurser mv. forstås arrangementer, hvori der som en ikke uvæsentlig del af indholdet indgår egentlig undervisning. Herudover indgår også konferencer, årsmøder og orienteringsmøder. Der er i praksis lagt vægt på at arrangementer, der kan henføres til kurser mv., er af almen karakter og uden direkte sammenhæng til konkrete sager i Viborg Kommune. Kursuslignende arrangementer, som Byrådet beslutter at arrangere selv, for eksempel budgetseminarer i henhold til Styrelseslovens 9 a om seminarer, er omtalt nærmere under litra d. Byrådet kan beslutte at vedtage generelle regler i eksempelvis et særligt reglement for hvilke kurser mv., som Byrådet anser for at have betydning for varetagelsen af hverv i henhold til Styrelseslovens 16, stk. 1, litra a og b. Byrådet anser følgende kurser mv. for at have denne betydning: Kurser for byrådsmedlemmer og som er udbudt af COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling Kommunernes Landsforening Viborg Kommune Ministerier, regioner, kommuner og andre offentlige myndigheder Et kursus udbudt af andre, som i væsentligt omfang vedrører områder, inden for hvilket et medlem er udpeget eller valgt til varetagelse af et hverv (litra b om hverv, som byrådsmedlemmet er udpeget eller valgt til), anses også for relevant for det pågældende byrådsmedlem. Byrådet delegerer til Økonomi- og Erhvervsudvalget, således at man i dette udvalg afgør, hvilke andre kurser der skal anses for at have betydning for varetagelsen af hverv beskrevet under litra a, møder i Byrådet, stående udvalg og underudvalg, og litra b, hverv, som man er udpeget eller valgt til af Byrådet Litra d seminarer: Styrelseslovens 16, stk. 1 skal ses i sammenhæng med samme lovs 9 a, hvorefter Byrådet kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer for Byrådets medlemmer om Viborg Kommunes årsbudget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning, herunder blandt andet om politisk mødeplan og budgettidsplan. Byrådets beslutning om afholdelse af seminar i henhold til Styrelseslovens 9 a medfører, at der er mødepligt til seminaret, og at der dermed kan udbetales tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i disse seminarer. 3

4 Bestemmelsen i Styrelseslovens 9 a omfatter ikke seminarer for udvalg, og derfor kan der ikke udbetales tabt arbejdsfortjeneste på grund af deltagelse i et seminar afholdt af et udvalg. Litra e deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger jævnfør Styrelseslovens 42 c: Viborg Kommunes revision har i henhold til Styrelseslovens 42 c ret til på eget initiativ at forelægge sine beretninger for Byrådet. Der kan ikke træffes beslutninger på disse møder, men byrådsmedlemmerne har mødepligt til møderne, og derfor kan der udbetales tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i møderne. Revisionens bemærkninger skal også forelægges for Byrådets medlemmer, når mindst en fjerdedel af byrådets medlemmer anmoder herom. Litra f - varetagelse af andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg: Denne bestemmelse omfatter andre kommunale hverv end de, som er nævnt ovenfor. Byrådet har besluttet at der kan udbetales tabt arbejdsfortjeneste for varetagelsen af disse andre kommunale hverv: forelæggelse af en sag for en statslig myndighed, en minister eller et folketingsudvalg deltagelse i forhandlinger med andre kommuner, regioner eller statslige myndigheder deltagelse i seminarer for udvalg deltagelse i møder med faglige organisationer, erhvervsorganisationer og andre interesseorganisationer deltagelse i borgermøder deltagelse i besigtigelse/tilsyn i forbindelse med en konkret sag deltagelse i studieture (faglig relevant studietur inden for hver valgperiode for hvert stående udvalg og udvalg nedsat i henhold til Styrelseslovens 17, stk. 4) deltagelse i besøg hos venskabsbyer, og deltagelse i repræsentativt arbejde, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg på grundlag af en beslutning, som er medtaget i referat. Dermed skal hvervene varetages efter anmodning fra Byrådet eller dettes udvalg, og eksempelvis skal en studietur eller en besigtigelse for et helt udvalg ske efter anmodning fra Byrådet eller som led i en konkret sagsbehandling i et stående udvalg. Litra g udførelse af andre aktiviteter i forbindelse med de under a - f nævnte møder mv.: Aktiviteter omfattet af litra g berettiger ikke til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste jf. styrelseslovens 16, stk. 5. Under litra g hører aktiviteter, som ikke sker efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg: mødeforberedelse, formøder til møder, møder i underudvalg, der ikke er nedsat af Byrådet eller dets udvalg, besigtigelser og tilsynsforretninger, rejsetid ved studieture, hvor hovedformålet med turen er omfattet af litra g, venskabsby-besøg og deltagelse i repræsentativt arbejde, 4

5 Der vil efter omstændighederne kunne udbetales kørselsgodtgørelse og andre godtgørelser i forbindelse med de anførte aktiviteter jf. styrelseslovens 16, stk. 10 og 11 og afsnit 3 nedenfor Hvad kan der ydes i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Der kan maksimalt udbetales tabt arbejdsfortjeneste med fem gange mødediæten for møder indtil fire timer jf. styrelseslovens 16, stk. 5. Pr. 1. januar 2014 kan der maksimalt udbetales kr. i tabt arbejdsfortjeneste pr. dag. Det er en forudsætning for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste at byrådsmedlemmet har lidt et tab ved varetagelsen af et kommunalt hverv, og at dette tab kan dokumenteres. Den tabte arbejdsfortjeneste omfatter alle mistede økonomiske ydelser ved fraværet, herunder feriegodtgørelse og pensionsindbetalinger. Hvor møder og andre aktiviteter er planlagt i byrådsmedlemmets arbejdstid kan der udbetales tabt arbejdsfortjeneste for mødetiden og tiden til transport til og fra mødet. Hvor starttidspunktet for mødet er tæt på byrådsmedlemmets arbejdstids-start og sluttidspunktet for mødet er tæt på arbejdstids-ophør, kan der udbetales tabt arbejdsfortjeneste afhængig af situationen. Der kan også være situationer, hvor det er nødvendigt at udbetale tabt arbejdsfortjeneste for en hel arbejdsdag, selv om mødet er af kortere varighed, hvis karakteren af byrådsmedlemmets arbejde er sådan, at man er nød til at være fraværende fra sit arbejde en hel arbejdsdag. I disse tilfælde skal Byrådet tage stilling til om der skal udbetales tabt arbejdsfortjeneste for en hel arbejdsdag eller et vist antal timer, selv om varetagelsen af det kommunale hverv ikke har haft en tilsvarende tidsmæssig udstrækning Dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste Det er en forudsætning for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste at byrådsmedlemmet skal have lidt et tab ved at varetage sit hverv, og derfor skal der være dokumentation for udbetalingen og den timesats, som bruges ved udbetalingen. Som udgangspunkt kan der kun udbetales tabt arbejdsfortjeneste inden for tidsrummet fra kl til kl på dagene fra mandag til og med fredag. Der kan kun udbetales tabt arbejdsfortjeneste uden for disse tidspunkter, hvis byrådsmedlemmet har et erhverv, som er præget af aften-/natarbejde og arbejde i weekenden, og at det kan dokumenteres at der har skullet udføres arbejde på de angivne tidspunkter. Det er Byrådet, som fastsætter kravet til dokumentation for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. Byrådet fastsætter i den forbindelse følgende krav: For byrådsmedlemmer, der er lønmodtagere med almindelig fast månedsløn, er kravet til dokumentation opfyldt ved at fremvise en lønseddel, hvoraf det fremgår hvad timelønnen inklusive pensionsbidrag og feriepenge udgør, og at der er sket fradrag i lønnen for det antal arbejdstimer, som der skal udbetales tabt arbejdsfortjeneste for, med provisionsløn, er kravet til dokumentation opfyldt ved at arbejdsgiveren skriftlig erklærer hvor meget tab udgør for byrådsmedlemmet - i tabet skal der også indregnes værdi af pensionsbidrag og feriepenge, og som har en arbejdsgiver-ordning, hvor tabt arbejdsfortjeneste udbetales til arbejdsgiveren, er kravet til dokumentation opfyldt ved at kommunen modtager en erklæring fra arbejdsgiveren om byrådsmedlemmets fravær i arbejdstiden som følge af varetagelsen af byrådsarbejdet med angivelse af dato for fraværet, antallet af mistede arbejdstimer de enkelte dage, byrådsmedlemmets timesats og størrelsen af det indtægtstab, som byrådsmedlemmet som ansat ville have lidt i den pågældende måned, hvis arbejdsgiveren havde trukket vedkommende i løn for fraværsperioden. Det er også en betingelse at der på baggrund af en lønseddel kan sondres mellem de timer, hvor byrådsmedlemmet faktisk har været beskæftiget for arbejdsgiveren, og det, der udbetales som følge af at arbejdsgiveren modtager erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste fra kommunen. 5

6 For byrådsmedlemmer, der er selvstændige, er kravet til dokumentation opfyldt ved at fremvise en revisorerklæring en gang om året eller ved væsentlige ændringer, som beskriver beregning af den timesats, som skal bruges til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste, og inden for hvilket tidsrum i døgnet, hvor der lides tab i driften af virksomheden ved udførelse af hvervet som byrådsmedlem. Dermed fungerer revisorerklæringen som en tro- og love-erklæring fra byrådsmedlemmet om, at man opfylder betingelserne for at modtage tabt arbejdsfortjeneste, når man foretager indberetning heraf i Viborg Kommunes system om møde- og rejseafregning for byrådsmedlemmer. Revisorerklæringen gemmes på byrådsmedlemmets personalesag i lønsystemet Tillægsvederlag for hjemmeboende børn (børnevederlag) Byrådsmedlemmer, der har ét eller flere børn under 10 år boende i hjemmet, ydes et tillægsvederlag (der ydes kun ét vederlag uanset, om der bor flere børn under 10 år i hjemmet). Vederlaget udgør årligt kr. (pr. 1. juli 2014). Beløbet reguleres én gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Vederlaget ydes hvis byrådsmedlemmet, dennes ægtefælle eller samlever har forældremyndigheden over barnet eller har barnet i privat familiepleje eller netværksfamiliepleje. Der kan ikke ydes tillægsvederlag (børnevederlag) til borgmesteren. 3. Udbetaling af godtgørelser til byrådsmedlemmer 3.1. Hvilke typer af godtgørelser ydes? I forbindelse med byrådsmedlemmers deltagelse i de aktiviteter mv., der er nævnt i styrelsesloven 4, har byrådsmedlemmer krav på følgende typer af godtgørelser: Befordringsgodtgørelse (se pkt ) og godtgørelse for fravær fra hjemstedet (se pkt ) Godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap (se pkt ) Godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende (se pkt ) Alle byrådsmedlemmer bruger møde- og rejseafregningssystemet Symfoni til indberetning af godtgørelser Typer af møder og aktiviteter, som berettiger til udbetaling af godtgørelse Som nævnt følger det af styrelsesloven, at kommunen SKAL yde godtgørelser i forbindelse med byrådsmedlemmers deltagelse i følgende typer af aktiviteter mv.: Litra a: Byråds- og udvalgsmøder Litra b: Møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv efter udpegning Litra c: Relevante kurser mm. Litra d: Seminarer Litra e: Fremlæggelse af revisionsberetninger Litra f: Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg, som er protokolleret Derudover KAN byrådet beslutte, at der også skal ske udbetaling af godtgørelse i forbindelse med andre aktiviteter, som er forbundet med varetagelsen af ovenstående typer af møder mv. 5. Bortset fra relevante kurser mv. (litra c ovenfor) gælder generelt, at der ikke udbetales godtgørelser for aktiviteter, som et byrådsmedlem deltager i uden at dette sker på anmodning fra byråd, udvalg, borgmester eller administrationen. 4 Styrelseslovens 16, stk. 1, litra a-f 5 Styrelseslovens 16, stk. 1, litra g 6

7 På disse vilkår har Byrådet besluttet, at der ydes godtgørelse i forbindelse med: Deltagelse i mødeforberedelse, temamøder, tilsynsforretninger, besigtigelser, repræsentativt arbejde, konferencer, studieture og venskabsbybesøg. Besøg på institutioner, som hører under udvalget, når besøget sker for at fremme udvalgets dialog med institutionen og indsigt i dens aktiviteter Møder i underudvalg, der er særligt nedsat i henhold til Styrelseslovens 17, stk. 4 Kørsel til Rådhuset for at få hjælp til/repareret multimedieudstyr, som er udleveret af kommunen 3.3. Hvad ydes der godtgørelse til De enkelt former for godtgørelser er behandlet særskilt i de følgende afsnit: Befordringsgodtgørelse Offentligt transportmiddel: Der ydes godtgørelse svarende til den faktiske dokumenterede udgift (billetpris). Egen bil eller motorcykel: Der ydes godtgørelse efter SKAT s satser for kilometergodtgørelse. Antallet af kilometer regnes som udgangspunkt fra byrådsmedlemmets bopæl til mødestedet. Der kan også regnes kørselsgodtgørelse fra arbejdsstedet eller et andet opholdssted, hvis det anses for naturligt at byrådsmedlemmet deltager i mødet. SKAT s satser udgør pr. 1. januar 2014: - Kørsel indtil kilometer årligt: 3,73 kr. pr. kilometer - Kørsel ud over kilometer årligt: 2,10 kr. pr. kilometer Lånt/lejet bil: Hvor kørslen ikke kan foregå i egen bil, kan der udbetales kørselsgodtgørelse ved kørsel i lånt eller lejet bil, eller ved at en anden person står for transporten. Dette forudsætter, at afregning dokumenteres. Hvis byrådsmedlemmet har fri bil som følge af en firma-ordning, kan der ikke udbetales kørselsgodtgørelse, Hvis der ydes kørselsgodtgørelse fra anden side, skal denne godtgørelse fradrages i kørselsgodtgørelsen fra Viborg Kommune. Kørselsgodtgørelsen er omfattet af 60-dages reglen. Det betyder i praksis, at kørselsgodtgørelse for de første 60 mødedage inden for de forudgående 12 måneder til samme mødested udbetales uden skattetræk, mens kørselsgodtgørelse fra den 61. mødedag er skattepligtig indkomst Godtgørelse for fravær fra hjemstedet - Logigodtgørelse Dokumenterede udgifter til hotelværelse godtgøres efter Statens takst, som udgør et maksimalt beløb på 1.264,00 kr. pr. overnatning pr. 1. januar Kostgodtgørelse Byrådet har besluttet, at godtgørelse af udgifter til kost sker som udlæg efter regning (omkostningsgodtgørelse). Godtgørelsen er skattefri Godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap Byrådsmedlemmer, der har et fysisk handicap, skal i videst mulig omfang have mulighed for at deltage på samme vilkår som andre byrådsmedlemmer. Derfor skal der ske godtgørelse af hjælpemidler, særlig sekretærbistand mm., og syns- og hørehandicappede skal sikres en anden og lige så tilfredsstillende adgang til information, som andre byrådsmedlemmer får deres information. Byrådet kan blive nødt til at foretage et skøn over hvad angår arten og omfanget af godtgørelserne. 7

8 Godtgørelse af udgifter til hjælpemidler mv. forudsætter, at de almindelige muligheder for at få hjælpemidler gennem den sociale lovgivning er udtømt Godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende Et byrådsmedlem har krav på godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende, som det er nødvendigt at afholde for at byrådsmedlemmet kan varetage sit hverv. Ved nære pårørende forstås forældre, børn, søskende, ægtefælle eller en person, som byrådsmedlemmet lever i fast parforhold med. Det er en forudsætning af byrådsmedlemmet normalt passer den syge pårørende. 4. Andre former for støtte og godtgørelser Byrådet kan iht. styrelseslovens 16, stk. 11 beslutte at godtgøre andre udgifter eller yde anden støtte i forbindelse med byrådsmedlemmers deltagelse i møder mv IT-udstyr og telefoni: Alle byrådsmedlemmer får IT-udstyr stillet til rådighed i overensstemmelse med særskilt politisk beslutning. Der henvises til Økonomiudvalgets beslutning den 13. november 2013 (sag nr. 4). Som det fremgår af Økonomiudvalgets beslutning gælder i forhold til telefoni, at Forvaltningen sammen med byrådsmedlemmet afklarer, om byrådsmedlemmet ønsker at få udleveret en telefon fra Viborg Kommune til at varetage sit hverv som byrådsmedlem eller om vedkommende ønsker at benytte sin egen telefon dertil. Ved brug af egen telefon udbetales der en månedlig godtgørelse til byrådsmedlemmet. Godtgørelsen udgør pr. 1. januar kr. Tilsvarende afklarer Forvaltningen sammen med byrådsmedlemmet, om vedkommende ønsker en internetforbindelse, som Viborg Kommune etablerer, til at varetage sit hverv som byrådsmedlem eller om vedkommende ønsker at benytte sin egen internetforbindelse dertil. Ved brug af egen internet-forbindelse udbetales der en månedlig godtgørelse til byrådsmedlemmet. Godtgørelsen udgør pr. 1. januar kr Aviser mv. Alle byrådsmedlemmer får mulighed for elektronisk adgang til aviser i overensstemmelse med særskilt politisk beslutning. Der henvises til Økonomiudvalgets beslutning den 13. november 2013 (sag nr. 5) samt efterfølgende ændring i forbindelse med budgetforliget 2015 som udmøntet ved Byrådets budgetvedtagelse den 7. oktober 2014 (sag nr. 1) og hvor muligheden for papiravis er fjernet. 5. Særligt om godtgørelse af udlæg Ved varetagelsen af sit hverv kan det undtagelsesvist være nødvendigt for et byrådsmedlem at foretage et udlæg, og der kan ske godtgørelse heraf mod aflevering af kvittering eller anden dokumentation for udlægget. Som eksempler på udlæg der efter omstændighederne vil kunne godtgøres kan nævnes køb af gaver fra Viborg Kommune, udgifter til parkering, broafgift, taxa og andre lignende udgifter. 8

UDKAST. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer

UDKAST. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer UDKAST Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Når et byrådsmedlem vælger at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, har medlemmet ret til erstatning

Læs mere

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 1. Generelt om udbetaling af

Læs mere

Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet Direktionssekretariatet Regelsæt for godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste Gældende pr. 18. november 2014 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Et medlem af kommunalbestyrelsen kan, i stedet for det

Læs mere

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag.

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag. Borgmesterkontoret Bytoften 2 6800 Varde 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Notat vedrørende byrådsmedlemmers mulighed for at få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod

Læs mere

Derudover har Byrådet den dd.mm.åååå besluttet, at der ydes befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i følgende aktiviteter:

Derudover har Byrådet den dd.mm.åååå besluttet, at der ydes befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i følgende aktiviteter: Staben Sagsnr. 00.22.00-P21-1-15 Dato:3.6.2015 Vejledning om befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer. Retten til befordringsgodtgørelse har helt overordnet

Læs mere

Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer

Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer 26. november 2013 Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer. Ifølge styrelsesloven ydes der befordringsgodtgørelse i forbindelse med byrådsmedlemmers deltagelse

Læs mere

Befordring ydes for transport fra bopæl til det sted hvor mødet afholdes og tilsvarende retur.

Befordring ydes for transport fra bopæl til det sted hvor mødet afholdes og tilsvarende retur. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Sekretariat og analyse 6. december 2016 2016-006400-2 Retningslinjer - Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer Ifølge styrelseslovens ydes der befordringsgodtgørelse

Læs mere

Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer

Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer Indledning. Regler om byrådsmedlemmers vederlæggelse findes i 16 i lov om kommunernes styrelse. Uddybende regler findes i bekendtgørelse om vederlag, diæter

Læs mere

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer 2014-2017

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer 2014-2017 Vederlag og godtgørelser Byrådets medlemmer 2014-2017 Revideret og godkendt af Byrådet 28. januar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indledning Regler om byrådsmedlemmernes vederlæggelse

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE. // Godkendt af byrådet den xxxxx

VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE. // Godkendt af byrådet den xxxxx VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE // Godkendt af byrådet den xxxxx 1 Indhold VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE. 1 Indledning... 3 1. Vederlag...

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier for for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Økonomi og Personale REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Sorø Kommune Godkendt af Byrådet den 25. maj 2016. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Vederlag... 3 Udvalgsvederlag...

Læs mere

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Side 1 af 9 1. Tabt arbejdsfortjeneste Medlemmer af Byrådet kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Ordningen er

Læs mere

SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen

SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen NOTAT DATO 4. juni 2007 JOURNAL NR. 326-2007-49642 Revideret marts 2008 Revideret 21. september 2011 Revideret den 26. juni 2013 Folkevalgte SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen Regler for udbetaling af godtgørelser,

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Regulativ om vederlag og godtgørelse for varetagelse af kommunale hverv.

Regulativ om vederlag og godtgørelse for varetagelse af kommunale hverv. Regulativ om vederlag og godtgørelse for varetagelse af kommunale hverv. Indledning Regler om byrådsmedlemmers vederlæggelse findes i 16 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven). Uddybende regler

Læs mere

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. HR og Udvikling REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Slagelse Kommune Godkendt af byrådet 27. 01.2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Vederlag... 3 Udvalgsvederlag...

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015 REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 (version 2) 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune 1. januar 2014 - SIDE 1 AF 13 - Indholdsfortegnelse Generelt... side 3 1. Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Fast vederlag... side 4 Tabt

Læs mere

En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål:

En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål: Sagsnr. 2014-19232 Doknr. 170593 Dato 21-10-2014 Telefonnotat Baggrund En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål: 1) Kan et byrådsmedlem få

Læs mere

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3 Byrådssekretariatet Regulativ for kurser og udlandsrejser Gældende for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og for byrådsmedlemmers og medarbejders deltagelse i udlandsrejser Indholdsfortegnelse Byrådsmedlemmers

Læs mere

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål:

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål: Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. NOTAT RÅDHUSET Økonomi- og Stabsforvaltningen Borgmesterkontoret Jurist: Helene Tranderup Olesen Spørgsmål: Handicaprådet vil gerne tage emnet

Læs mere

Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd

Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd 10. juni 2009. OPLÆG TIL Regelsæt om Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd Kirsten Deichmann Direkte tlf.: 8970 1312 kirsten.deichmann@silkeborg.dk Fællesstaben, Byrådssekretariatet,

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Diætreglement. for. Allerød Kommune

Diætreglement. for. Allerød Kommune 29. november 2005 Diætreglement for Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Fast vederlag til byrådsmedlemmer side 3 Udvalgsvederlag side 3 Tillægsvederlag side 4 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste side

Læs mere

Forslag. Vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl.

Forslag. Vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl. Allerød Kommune Forslag Vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl. Indhold 1. Indledning...2 2. Vederlag til byråds- og udvalgsmedlemmer...2 2.1 Vederlag til borgmester og 1. viceborgmester...2

Læs mere

Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia

Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia Hvem er omfattet af retningslinjerne? Retningslinjerne omfatter kun udbetaling

Læs mere

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer.

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. 1 2 Frederikshavn Kommune Januar 2014 Ledelsessekretariatet Indhold Indledning...3 1. Vederlag...3 Fast vederlag...3 Udvalgsvederlag...3

Læs mere

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier For vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Vederlag... 3

Læs mere

Region Midtjylland. Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni 2007. Punkt nr.

Region Midtjylland. Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni 2007. Punkt nr. Region Midtjylland Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni 2007 Punkt nr. 3 Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik.

Bilag. Region Midtjylland. Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik. Region Midtjylland Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik. Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. 5 Bilag 1: Regler

Læs mere

Regelsæt om. vederlag, godtgørelser og andre ydelser. til medlemmer af Silkeborg Byråd

Regelsæt om. vederlag, godtgørelser og andre ydelser. til medlemmer af Silkeborg Byråd 8. september 2014 1.6.2016 beløb opd. Regelsæt om vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd Vedtaget af Silkeborg Byråd i mødet 22. september 2014 (beløb opdateret for 2016)

Læs mere

Nærværende notat har derfor til formål at præcisere de regler, der følger af styrelsesloven, de skattemæssige regler og de regler KL har aftalt

Nærværende notat har derfor til formål at præcisere de regler, der følger af styrelsesloven, de skattemæssige regler og de regler KL har aftalt Kørselsgodtgørelse til politikere og ansatte i Odder Kommune gældende fra 1. januar 2017 Ledelse & Udvikling Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk 23-11-2016 Sags Id. 727-2016-23282 Baggrund.

Læs mere

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier For vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 18. november 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Vederlag...

Læs mere

Vederlagsregulativ for Regionsrådet i Region Midtjylland

Vederlagsregulativ for Regionsrådet i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vederlagsregulativ for Regionsrådet i Region Midtjylland Indledning Vederlagsregulativet

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen N O T A T Regler for honorering, mødediæter mm. 2014-2018 Honorering, ydelse af mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og andre godtgørelser til medlemmer af Danske Regioners bestyrelse og udvalg for perioden

Læs mere

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X N OTAT Honorering af KL's politikere og politiske r e- præsentanter i eksterne fora Dette notat beskriver honoreringen af medlemmer i KL s politiske organer: bestyrelsen, formandskabet, udvalg og repræsentantskabet

Læs mere

Notat. Gennemgang af kommunens udbetalinger af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Notat. Gennemgang af kommunens udbetalinger af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Notat g Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Gennemgang

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

UDKAST. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark.

UDKAST. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark. UDKAST Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Forberedelsesudvalget

Læs mere

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen hovedstaden udtaler, at Hillerød Byråd ikke har handlet

Læs mere

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationen NOTAT Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer OPDATERET PÅ BAGGRUND AF GRUPPEFORMANDSKREDSENS BESLUTNING DEN 29. MAJ

Læs mere

Vederlag, diæter og godtgørelser m.m. til medlemmer af kommunalbestyrelsen og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner mv.

Vederlag, diæter og godtgørelser m.m. til medlemmer af kommunalbestyrelsen og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner mv. Vederlag, diæter og godtgørelser m.m. til medlemmer af kommunalbestyrelsen og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner mv. 1. januar 2016 Indhold Indhold... 1 Indledning... 4 Oversigt over vederlag og

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m. fl.

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Vejledning nr. 10 af 9. februar 2007 Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledning... 2 Kapitel 2. Vederlæggelse af regionsrådsmedlemmer...

Læs mere

Kandidatuddannelse Byrådets arbejde

Kandidatuddannelse Byrådets arbejde Kandidatuddannelse 2017 Byrådets arbejde Konstituering Mellem 1.-15. december i valgåret fastsat til den 4. december 2017 kl. 18.30 Byrådsmedlem med højst anciennitet indkalder og leder mødet indtil borgmester

Læs mere

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning nr. 9 af 9/2 2007. Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. januar 2016. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. januar 2016. Region Hovedstaden Region Hovedstaden Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden Til ibrugtagning med virkning fra den 1. januar 2016. Region Hovedstaden 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indledning...4 II. Ydelser til medlemmer

Læs mere

Region Nordjyllands svar på Statsforvaltningens henvendelse om administration af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste for regionsrådsmedlemmer

Region Nordjyllands svar på Statsforvaltningens henvendelse om administration af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste for regionsrådsmedlemmer Statsforvaltningen Afdelingskontor Aabenraa Storetorv 10 6200 Aabenraa Region Nordjyllands svar på Statsforvaltningens henvendelse om administration af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste for regionsrådsmedlemmer

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl.

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden Region Hovedstaden Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indledning...4 II. Ydelser til medlemmer

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter?

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Når vi er på rejse Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Kan jeg tage bilen eller toget? Er der regler for udgifter til overnatning? Se svarene i denne

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Europaudvalget KOU alm. del - Bilag 66 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 19. december 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-3 Sagsbeh.: mkg Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Aalborg Hobrovej 85, Postboks 44, 9100 Aalborg Tlf. 72 69 40 00 Afholdelse af prøver Censorer der medvirker ved bachelorprøver

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Side 1 af 9 BEK nr 1537 af 13/12/2013 Gældende (Vederlagsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1224 af 21/10/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik. Vedrørende Deres j.nr. 06/2934.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik. Vedrørende Deres j.nr. 06/2934. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik Vedrørende Deres j.nr. 06/2934. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Sydtrafik har den 8. november 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T PRAKTISKE OPLYSNINGER R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T Indholdsfortegnelse 1. Repræsentantskabet... 4 2. Repræsentantskabet medlemmer og stedfortrædere... 4 3. Diæter og dagpenge mv.... 5 3.1. Fra den

Læs mere

FORSLAG TIL Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Hovedstaden

FORSLAG TIL Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Hovedstaden FORSLAG TIL Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Hovedstaden 1 Indholdsfortegnelse I. Indledning II. Ydelser til medlemmer af regionsrådet II.1. Fast vederlag til regionsrådets medlemmer II.2.

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C 2014-209809 Dato: 27-06-2017 Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr. 00.07.00- K00-82-14 (Navn udeladt) har den 12.

Læs mere

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006.

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg 22-03- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik har i brev af 30. november 2006 anmodet om Statsamtet Århus godkendelse af Regler for vederlag,

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus FURESØ KOMMUNE Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl. 19.00 Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus Alle medlemmer mødt REFERAT Indholdsfortegnelse Åben dagsorden Til efterretning 1. Sammenlægningsudvalgets

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21 Titel Bek. 1224 af 21-10-2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for Status Gældende Ikrafttrådt 01-11-2013 Type Bekendtgørelse Nummer 1224 Publiceret 21-10-2013 Udgiver Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

ODENSE BYRÅD, onsdag den 6. oktober 2004

ODENSE BYRÅD, onsdag den 6. oktober 2004 ODENSE BYRÅD, onsdag den 6. oktober 2004 8. Ansøgning om kompensation til social- og sundhedspersonale i forbindelse med beskatning af udbetalt kilometergodtgørelse for kørsel mellem hjem/kommunegrænse

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 6. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 6

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 6 Titel 24.11 Regulativ om tjenestefrihed og lønafkortning for tjenestemænd, der varetager ombud og lignende (01-04- Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1994 Type Regulativ Nummer 24.11 Publiceret 01-04-1994

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tjenesterejser Retningslinjer for ansatte Senest opdateret februar 2017 Indhold 1. Tjenesterejseaftalen... 3 2. Personer omfattet af reglerne... 3 3. Hvornår og hvor meget

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Forretningsorden for selskabsbestyrelsen i Boligselskabet Sjælland

Forretningsorden for selskabsbestyrelsen i Boligselskabet Sjælland Kap. 1. Selskabsbestyrelsens beføjelser: 1. Selskabsbestyrelsens ansvar Selskabsbestyrelsen forestår den overordnede ledelse af boligselskabet. Den udøver de beføjelser og varetager de pligter, der tillægges

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse:

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: følgende vilkår for hvervet som ulønnet træner i klubben:

Læs mere

TANDLÆGERNES TRYGHEDSORDNINGER

TANDLÆGERNES TRYGHEDSORDNINGER Tandlægernes Tryghedsordningers forslag til vedtægtsændringer: TANDLÆGERNES TRYGHEDSORDNINGER Nuværende vedtægter Forslag til vedtægter Motivering: Der foretages konsekvensrettelser som følge af at der

Læs mere

Udkast af 14. januar 2010

Udkast af 14. januar 2010 Udkast af 14. januar 2010 Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (Skolebestyrelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. UDKAST Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I medfør af 6, stk. 2, 24 c, stk. 2, 32, stk. 5, 46, stk. 2, 47, stk. 2, 49 og 68, stk. 2, i lov om sygedagpenge,

Læs mere

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således:

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: Dato: 9. november 1999 J.nr.: 2.02.006.pa.001/99 Cirkulære nr.: 28/99 Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: 1. Indledning Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tjenesterejser Retningslinjer for ansatte Senest opdateret 19. marts 2015 Indhold 1. Tjenesterejseaftalen... 3 2. Personer omfattet af reglerne... 3 3. Hvornår og hvor meget

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen februar udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen februar udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 8. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv BEK nr 793 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-15290 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere