Regulativ om vederlag og godtgørelse for varetagelse af kommunale hverv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ om vederlag og godtgørelse for varetagelse af kommunale hverv."

Transkript

1 Regulativ om vederlag og godtgørelse for varetagelse af kommunale hverv. Indledning Regler om byrådsmedlemmers vederlæggelse findes i 16 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven). Uddybende regler findes i Bekendtgørelse om vederlag, diæter og pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv (vederlagsbekendtgørelsen) med tilhørende vejledning. I det følgende gennemgås, hvilke ydelser byrådsmedlemmer i Kolding Kommune er berettiget og forpligtet til at modtage. Endvidere beskrives vederlæggelse af ikke-byrådsmedlemmer i et særskilt afsnit. 1. Vederlag Fast vederlag Den grundlæggende vederlæggelse af byrådsmedlemmer består at et fast vederlag, jf. styrelseslovens 16, stk. 1. Det faste vederlag udgør i Kolding Kommune et grundbeløb på kr. Det faste vederlag reguleres en gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Ved reguleringen anses det anførte beløb som grundbeløb pr. 1. april Det faste vederlag ydes til alle byrådsmedlemmer (bortset fra borgmesteren) og er som udgangspunkt vederlæggelse for alt det kommunalpolitiske arbejde, der udføres af et byrådsmedlem. Udvalgsvederlag Der ydes i Kolding Kommune udvalgsvederlag til medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn- og Ungeudvalget. Udvalgsvederlaget til medlemmer beregnes på baggrund af en procentdel af borgmesterens vederlag og fordeles ligeligt pr. medlem i udvalget. Der ydes ikke udvalgsvederlag til formanden eller næstformanden for udvalget, hvis den pågældende modtager vederlag for formands- eller næstformandshvervet. 1

2 Udvalgsmedlemmerne i Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Plan-, Bolig og Miljøudvalget, Seniorudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Børn og Unge-udvalget ydes et vederlag på 3,10 pct. af borgmesterens vederlag. Udvalgsmedlemmerne i Fritids- og Idrætsudvalget, Kulturudvalget, Lokaldemokratiudvalget, og Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget ydes et vederlag på 2,40 pct. af borgmesterens vederlag. Udvalgsvederlaget betales månedsvis forud. I henhold vederlagsbekendtgørelsen kan Byrådet beslutte at yde udvalgsvederlag til medlemmer af Byrådet for medlemskab af økonomiudvalget, stående udvalg, særlige udvalg nedsat i medfør af styrelseslovens 17, stk. 4 og 5, samt til de medlemmer, der er valgt af Byrådet til Børn- og Ungeudvalget. Vederlag til udvalgsformænd og næstformænd I henhold til vederlagsbekendtgørelsen kan Byrådet beslutte at yde vederlag til udvalgsformændene for de stående udvalg, næstformændene for Økonomiudvalget og de stående udvalg, formanden for Børn- og Ungeudvalget og formænd for udvalg Byrådet har henlagt opgaver til efter 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven. Summen af formandsvederlag, næstformandsvederlag og udvalgsvederlag kan højest udgøre 370 pct. af borgmesterens vederlag i en kommune på Kolding Kommunes størrelse. Ifølge Kolding Kommunes styrelsesvedtægts 27 modtager formændene for de stående udvalg Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Plan-, Bolig og Miljøudvalget, Seniorudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Klimaudvalget og formanden for børn og unge-udvalget 13,80 pct. af borgmesterens vederlag. Næstformændene i Børne- og Uddannelsesudvalget, Plan-, Bolig og Miljøudvalget, Seniorudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget modtager 4,81 pct. af borgmesterens vederlag. Desuden modtager formændene for de stående udvalg Fritids- og Idrætsudvalget, Kulturudvalget, Lokaldemokratiudvalget, Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget 9,79 pct. af borgmesterens vederlag. Næstformændene i Fritids- og Idrætsudvalget, 2

3 Kulturudvalget, Lokaldemokratiudvalget, Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget modtager 4,01 pct. af borgmesterens vederlag. Viceborgmestervederlag 1. viceborgmesteren oppebærer et vederlag, som udgør 10 pct. af borgmesterens vederlag. Tillægsvederlag for børn under 10 år (Børnetillæg) Et byrådsmedlem, der har et eller flere børn under 10 år boende i hjemmet, har krav på et særligt tillægsvederlag (børnetillæg) på kr. årligt. Tillægsvederlaget reguleres en gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Ved reguleringen anses det anførte beløb som grundbeløb pr. 1. april Der kan kun ydes et vederlag, selv om der er flere børn under 10 år i hjemmet. 2. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Et byrådsmedlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. I så fald reduceres det faste vederlag med kr. Valget foretages forud for og med virkning for ét regnskabsår ad gangen. Reduktionen i det faste vederlag reguleres en gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Ved reguleringen anses det anførte beløb som grundbeløb pr. 1. april Skema til brug for valg af enten fast vederlag eller tabt arbejdsfortjeneste udsendes af Lønafdelingen hvert år i november måned. Hvor der efter særlovgivningen ydes særskilt vederlæggelse til et byrådsmedlem for varetagelse af hverv i bestyrelser, kommissioner, udvalg mv., kan der ikke samtidig af kommunen udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Der kan ikke ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for hvervet som formand eller næstformand i et stående udvalg, når der ydes særskilt vederlag herfor. Der kan maksimalt pr. dag udbetales det femdobbelte af det diætbeløb, som indenrigsministeren fastsætter for møder af ikke over 4 timers-varighed. 3

4 Når et byrådsmedlem vælger erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, har medlemmet ret til erstatning i forbindelse med deltagelse i møder, kurser, seminarer mv., jf. styrelsesloven 16, stk. 1, litra a-f. De nærmere regler herfor gennemgås nedenfor: 16, stk. 1, litra a Deltagelse i møder i byrådet og dennes udvalg samt underudvalg Der kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis følgende mødebetingelser er opfyldt: Der har været afholdt et møde, hvortil alle medlemmer af det pågældende organ har været indkaldt (behøver ikke at være mødt op). Der har fundet en forhandling sted. Der er truffet en beslutning, eller der har i hvert fald været mulighed for at træffe en beslutning. Møder mellem to eller flere udvalg (fællesmøder) er omfattet af litra a. Der er ikke hjemmel til udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for: Mødeforberedelse. Formøder. Møder med administrationen. Møder med borgmester. Møder i de politiske grupper. Spørgsmålet om, hvor længe et møde varer, afhænger bl.a. af, hvor længe der på mødet behandles emner på dagsordenen og i tilknytning hertil. Det sker ikke sjældent, at et møde varer længere end berammet, og at det derfor er nødvendigt at fortsætte forhandlingerne både under og efter en spisepause. Denne uformelle del af mødet vil således medgå til den samlede mødetid. Hvis mødet er afsluttet inden en eventuel frokost eller middag (som eksempelvis Byrådets møder) indgår frokosten eller middagen ikke i den samlede mødetid. 16, stk. 1, litra b Deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af byrådet, medmindre der på andet grundlag er fastsat bestemmelse om særskilt vederlæggelse Vedrørende kommunale hverv, der udføres efter valg fra byrådet 4

5 Litra b omfatter hverv, hvortil Byrådet udpeger en eller flere repræsentanter, fx medlemskab af råd, nævn, bestyrelser mv. Det fremgår af vejledningen til vederlagsbekendtgørelsen, at udtrykket efter valg af byrådet i litra b indebærer, at vedkommende reelt skal være udpeget af Byrådet. Bestemmelsen omfatter ikke hverv, der udføres efter valg fra et udvalg eller andre. Såfremt valget ikke anses som foretaget af Byrådet, indebærer det, at den pågældende i medfør af styrelseslovens 16, stk. 1 litra b ikke kan ydes tabt arbejdsfortjeneste. Er Byrådet ved udpegningen bundet af indstillinger fra foreninger, organisationer mv. på en sådan måde, at der reelt ikke er nogen valgmulighed, kan vedkommende således ikke anses at for være valgt af Byrådet, og der kan derfor ikke udbetales tabt arbejdsfortjeneste. Omvendt kan der efter omstændighederne være tale om et hverv udført efter valg af Byrådet, selv om byrådet alene har indstillingsret til det pågældende hverv. Det gælder fx, hvis Byrådets indstilling er retligt bindende for den udpegende myndighed. Såfremt et byrådsmedlem er udpeget til eksempelvis et aktieselskabsbestyrelse af en generalforsamling uanset hvordan denne afholdes vil der ikke være tale om, at byrådsmedlemmet varetager et kommunalt hverv, der udføres efter valg af Byrådet. I sådanne situationer vil der ikke være adgang til at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Fremgår det derimod af selskabets vedtægter, at bestyrelsesmedlemmet udpeges af Byrådet, vil der være tale om, at bestyrelsesmedlemmet varetager et kommunalt hverv, og der vil være adgang til at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, - jf. Indenrigsministeriets brev af 25. april 2007 til Odense kommune. Et byrådsmedlem, der videreudpeges af den bestyrelse, råd, nævn mv., hvortil den pågældende er valgt af Byrådet, til fx underudvalg, samarbejdsudvalg eller til at deltage i aktiviteter besluttet af den pågældende bestyrelsen, er derfor heller ikke valgt dertil af Byrådet. Hvis en bestyrelse beslutter at deltage i kursus, studierejse, venskabsbybesøg eller lignende kan erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt dækning af rejseudgifter ikke ydes, medmindre deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller det relevante udvalg, se nedenfor under 16, stk. 1, litra f. 5

6 16, stk. 1, litra c Deltagelse i kurser mv., der af byrådet eller økonomiudvalget efter bemyndigelse fra byrådet anses for at have betydning for varetagelsen af de under litra a og b nævnte hverv Vedrørende kursusbegrebet Ved kurser mv., forstås arrangementer, hvori der som en ikke uvæsentlig bestanddel indgår egentlig undervisningsvirksomhed. Kursuslignende arrangementer, som seminarer, konferencer, årsmøder, orienteringsmøder og lignende anses tillige som kurser. Byrådet anser kurser, der henvender sig til byrådsmedlemmer, og som i væsentligt omfang vedrører kommunens styrelse, lovgivning og aftaler på det kommunale område, kommunens budgetlægning og økonomistyring, og kommunens planlægning, prioritering og omstilling indenfor de områder, Byrådet og dets udvalg varetager for relevante. Byrådet anser tillige et kursus, der i væsentligt omfang vedrører områder, indenfor hvilket et medlem er udpeget til at varetage et hverv, jf. styrelseslovens 16, stk. 1, litra b, for at være relevant for det pågældende medlem. Byrådet anser nedenstående kurser og lignende for at have betydning for varetagelse af hvervet som byrådsmedlem: Kurser, der henvender sig til byrådsmedlemmer og udbydes af: o Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) o Kommunernes Landsforening o Kolding Kommune o Ministerier og andre offentlige myndigheder/institutioner. Andre kursustilbud forelægges Økonomiudvalget til afgørelse af, om kurset anses for at have betydning for varetagelsen af de under litra a og b nævnte hverv. 16, stk. 1, litra d Deltagelse i seminarer, jf. 9a Vedrørende seminarer 6

7 Styrelseslovens 16, stk. 1, litra d, skal ses i sammenhæng med lovens 9a, hvorefter Byrådet kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer for Byrådets medlemmer vedrørende kommunens årsbudget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning. Byrådets beslutning om afholdelse af seminarer i henhold til 9a indebærer, at seminaret er forbundet med mødepligt, og at deltagelse berettiger til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Bestemmelsen i 9a omfatter ikke seminarer for udvalg. 16, stk. 1, litra e Deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger, jf. 42 c Bestemmelsen giver kommunens revision mulighed for på eget initiativ at forelægge revisionens beretninger for Byrådet. Endvidere kan mindst en fjerdedel af medlemmerne kræve en sådan forelæggelse. Der er mødepligt for det enkelte medlem af Byrådet, hvorfor deltagelse berettiger til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. 16, stk. 1, litra f Varetagelse af andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra Byrådet eller dettes udvalg Der tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når dette sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grundlag af en protokolleret beslutning. Det gælder fx: forelæggelse af en sag for en statslig myndighed deltagelse i forhandlinger med kommunale eller regionale myndigheder besigtigelse deltagelse i borgermøder venskabsbybesøg studietur repræsentativt arbejde Det bemærkes, at forudsætningen for, at fx en studietur eller en besigtigelse for hele udvalget kan anses for omfattet af litra f, er, at aktiviteten sker efter anmodning fra Byrådet. 7

8 16, stk.1., litra g Udførelse af andre aktiviteter i forbindelse med de under litra a-f nævnte møder Litra g omfatter alle øvrige aktiviteter, som er forbundet med varetagelsen af de hverv, der er nævnt under litra a-f. Der kan ikke ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for aktiviteter nævnt i lovens 16, stk. 1, litra g, men der kan godt ydes godtgørelse. Byrådet har besluttet, at der kan ydes godtgørelse i forbindelse med mødeforberedelse, besigtigelser, tilsynsforretninger og repræsentativt arbejde, der ikke finder sted efter anmodning af Byrådet eller dets udvalg. Opgørelse af tabt arbejdsfortjeneste Udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste forudsætter, at den pågældende har lidt et tab i forbindelse med varetagelsen af et bestemt hverv. Der skal således være tale om et reelt konstateret tab i forhold til det enkelte møde mv. Der kan ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for det tidsrum, hvor byrådsmedlemmet er nødt til at tage fri for at varetage det kommunale hverv. Hovedreglen er derfor det antal timer, der svarer til transporttid og mødets længde. Derimod vil forberedelsestid i forbindelse med møder mv. ikke kunne indgå i beregningen. Tiden mellem møder på samme dag kan normalt ikke medregnes ved opgørelsen. Dette gælder dog ikke, hvor medlemmet ikke kan nå at vende tilbage til arbejdsstedet. Der kan maksimalt pr. dag udbetales det femdobbelte af det diætbeløb, som indenrigsministeren fastsætter for møder af ikke over 4 timers-varighed. Det svarer pt. til kr. Satsen reguleres hvert år den 1. januar. Erstatningsbeløbet omfatter alle mistede økonomiske ydelser i forbindelse med fraværet, herunder feriegodtgørelse, manglende pensionsindbetalinger m.v. Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste foregår ved, at der foretages indberetning herom på en særlig blanket for 1 måned ad gangen. Lønmodtagers dokumentation 8

9 Dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste for lønmodtageren sker i form af en skriftlig underskrevet erklæring fra arbejdsgiveren med oplysning om timeløn og løntræk svarende til det beløb, der anmodes om tabt arbejdsfortjeneste for. Selvstændiges dokumentation Som dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste for selvstændige erhvervsdrivende skal foreligge skriftlig tro og love erklæring om indtægtstabets størrelse suppleret med enten en revisor-erklæring eller anden sandsynliggørelse for tabet. Det er tilstrækkeligt med én revisorerklæring/sandsynliggørelse af tabet ved valg af tabt arbejdsfortjeneste i hver byrådsperiode under forudsætning af, at der ikke er ændringer i indtægtstabet. Det påhviler den selvstændige at foretage en kritisk vurdering af, om den medgåede tid til varetagelsen af det kommunale hverv rent faktisk har medført tab af erhvervsindtægter. Her tænkes særligt på aften- og weekendaktiviteter. 3. Godtgørelse 3.1. Møder m.v. I forbindelse med byrådsmedlemmers deltagelse i de møder m.v. der er nævnt i styrelseslovens 16, stk. 1, litra a-f, ydes der følgende godtgørelser: a) befordringsgodtgørelse og godtgørelse for fravær fra hjemstedet b) godtgørelse for dokumenterede nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap og c) godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende Andre aktiviteter Der tillægges derudover byrådsmedlemmer godtgørelse som nævnt under 3.1 a)-c) i forbindelse med udførelse af de under styrelseslovens 16, stk. 1, litra g nævnte aktiviteter: mødeforberedelse, herunder formøder, dialogmøder mellem borgmester, udvalgsformand, kommunaldirektør og direktør m.v. møder i underudvalg der er nedsat efter lovens 17, stk. 4, deltagelse i Trekantområdet Danmarks mødeaktivitet, deltagelse ved indvielse af institutioner, mærkedage for institutioner, herunder første spadestik og jubilæer samt indvielser i forbindelse med anlæg af veje i Kolding Kommune og lign., deltagelse i brugerråd og bestyrelser m.v. ved kommunale institutioner, deltagelse i borgermøder arrangeret af kommunen, kommunale konkurrencer og lignende, deltagelse i erhvervsdelegationer, 9

10 besigtigelser og åstedsforretning, studieture og venskabsbybesøg, tilsynsforretninger, deltagelse i institutionsbesøg og virksomhedsbesøg, deltagelse i repræsentativt arbejde. Der kan ikke ydes godtgørelse til befordring udover de af Kolding Byråd vedtagne aktiviteter som nævnt ovenfor, medmindre Kolding Byråd træffer beslutning herom efter styrelseslovens 16, stk. 11. Uden for litra g falder deltagelse i sociale arrangementer og politiske møder, herunder vælgermøder. Der vil ved deltagelse i sådanne møder ikke kunne ydes godtgørelse. Som politiske møder betragtes ikke formøder i de politiske grupper, hvor dagsordner til udvalgsmøder og Byrådsmøder drøftes. Der ydes desuden befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, der foretager borgerlige vielser. Vedrørende befordringsgodtgørelse Det er en grundlæggende betingelse for udbetaling af befordringsgodtgørelse, at der er tale om udgifter afholdt i forbindelse med det kommunalpolitiske arbejde, dvs. udgifter i forbindelse med de møder mv., der er beskrevet i styrelseslovens 16, stk. 1, litra a-g. Der ydes som udgangspunkt godtgørelse af den faktiske udgift til befordring. Ved transport med offentligt transportmiddel refunderes den faktiske udgift. Ved anvendelse af eget transportmiddel anvendes de af Skatterådets fastsatte satser for kilometergodtgørelse. Befordringsgodtgørelse tager først og fremmest sigte på transport fra bopælen og til det sted, hvor det kommunale hverv udføres. Befordringsgodtgørelsen tager først og fremmest sigte på transport fra bopæl til det sted, hvor det kommunale hverv skal varetages. Der vil også være krav på godtgørelse af omkostninger til transport fra arbejdsstedet eller andet opholdssted (fx sommerhus) til mødestedet, også selv om arbejdsstedet ligger uden for kommunen. Det afgørende er, om det under hensyn til transporttiden og udgifterne er naturligt, at den pågældende deltager i mødet. Hvis der er mødepligt, vil der som hovedregel være pligt til at 10

11 yde godtgørelse, mens der omvendt som udgangspunkt ikke vil være pligt til at yde godtgørelse, hvis der ikke er mødepligt. Høje omkostninger til befordring kan dog føre til, at der ikke er hjemmel til at yde godtgørelse, selv om der er mødepligt. Firmabil Byrådsmedlemmer med en sædvanlig firmabil-ordning, der også omfatter driftsudgiften har ikke krav på at få udbetalt befordringsgodtgørelse for varetagelse af deres kommunale hverv, da de pågældende ikke har haft nogen kørselsudgift. 60-dages-reglen 60-dages-reglen betyder, at udbetaling af befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads er skattefri de første 60 dage inden for 12 måneder. Arbejdsplads forstås her som det sted, hvor byrådsmedlemmet deltager i møder i forbindelse med varetagelse af sit kommunale hverv. Foregår disse møder på forskellige lokaliteter gælder der en 60-dages regel for hvert sted. Vedrørende godtgørelse for fravær fra hjemstedet: Godtgørelse for fravær fra hjemstedet ydes med henblik på at godtgøre nødvendige merudgifter, som følger af, at et byrådsmedlem i forbindelse med varetagelse af et kommunalt hverv er tvunget til at opholde sig borte fra hjemmet. Udgifter til overnatning kan således kun dækkes, hvis overnatning er nødvendig under hensyn til en fornuftig varetagelse af hvervet. Der ydes rejse- og befordringsgodtgørelse efter de til enhver tid af Skatterådet fastsatte regler og satser. Udgifter til logi dækkes efter dokumentation eller med det af Skatterådet fastsatte beløb pr. døgn uden dokumentation. Der henvises til kommunens regler for rejsevirksomhed. Vedrørende udgifter forbundet med et handicap. Formålet med bestemmelsen er at sikre, at fysisk handicappede byrådsmedlemmer i videst muligt omfang kan deltage på samme vilkår som andre byrådsmedlemmer. Godtgørelse af udgifter til hjælpemidler mv. forudsætter, at de almindelige muligheder for at få hjælpemidler mv. efter den sociale lovgivning er udtømt. Vedrørende udgifter til pasning af syge, nære pårørende. 11

12 Et byrådsmedlem har krav på godtgørelse af dokumenterede udgifter til pasning af syge, nære pårørende, som det må anses som nødvendigt for medlemmet at afholde i forbindelse med deltagelse i møder. Det er en forudsætning at medlemmet normalt passer den syge, men på grund af deltagelse i møder mv. er nødsaget til at afholde udgifter til anden pasning. Nære pårørende forstås som forældre, børn, søskende, ægtefælle eller samlever Anden støtte Byrådsmedlemmerne får abonnement på ét dagblad, tidsskriftet Danske Kommuner samt fagtidsskrifter efter nærmere protokollerede beslutninger i de respektive udvalg. Der stilles mobiltelefon, Ipad og printer, samt eventuelt bærbar PC til rådighed for byrådsmedlemmerne til brug for varetagelse af hvervet som byrådsmedlem. Ved udtræden af Byrådet værdiansættes installationerne, hvorefter der gives det udtrædende medlem mulighed for at erhverve installationerne til den fastsatte pris. 4. Ophør Vederlæggelse ophører med udgangen af den måned, hvor den pågældende fratræder det enkelte hverv eller i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget dette. Ved fravær pga. helbredstilstand, graviditet og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder. 5. Vederlæggelse af ikke-byrådsmedlemmer 5.1. Diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Reglerne om vederlæggelse af ikke-byrådsmedlemmer, der varetager kommunale hverv efter valg af eller anmodning fra Byrådet, findes i styrelseslovens 16a. Der tillægges ikke-byrådsmedlemmer diæter og/eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i de i styrelseslovens 16, stk. 1, litra a-f nævnte møder, som beskrevet ovenfor i afsnit 2. 12

13 Dokumentationen for tabt arbejdsfortjeneste er den samme for ikke-byrådsmedlemmer som for byrådsmedlemmer, jf. ovenfor i afsnit 2. Er der tillagt nogen særligt honorar eller vederlag for varetagelse af et kommunalt hverv, kan der ikke ydes den pågældende erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse hermed. I det omfang særlovgivningens bestemmelser ikke er udtømmende, suppleres de af dette regulativ. Størrelsen af diæter og tabt arbejdsfortjeneste fastsættes og ydes efter de af Økonomi- og Indenrigsministeren til enhver tid fastsatte regler Godtgørelse I forbindelse med deltagelse i de i 16, stk. 1, litra a-c nævnte møder, se ovenfor i afsnit 2, ydes der til ikke-byrådsmedlemmer: befordringsgodtgørelse og godtgørelse for fravær fra hjemstedet, godtgørelse for dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap, godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende og godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til børnepasning. Der henvises i øvrigt til beskrivelsen i afsnit 3. Der tillægges tillige godtgørelse for deltagelse i seminarer jf. 9a i styrelsesloven, deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger, jf. 42c i styrelsesloven og for varetagelse af kommunale hverv efter anmodning af Byrådet eller dettes udvalg på grundlag af en protokolleret beslutning. 13

Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer

Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer Indledning. Regler om byrådsmedlemmers vederlæggelse findes i 16 i lov om kommunernes styrelse. Uddybende regler findes i bekendtgørelse om vederlag, diæter

Læs mere

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer 2014-2017

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer 2014-2017 Vederlag og godtgørelser Byrådets medlemmer 2014-2017 Revideret og godkendt af Byrådet 28. januar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indledning Regler om byrådsmedlemmernes vederlæggelse

Læs mere

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag.

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag. Borgmesterkontoret Bytoften 2 6800 Varde 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Notat vedrørende byrådsmedlemmers mulighed for at få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod

Læs mere

Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet Direktionssekretariatet Regelsæt for godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste Gældende pr. 18. november 2014 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Et medlem af kommunalbestyrelsen kan, i stedet for det

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

Derudover har Byrådet den dd.mm.åååå besluttet, at der ydes befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i følgende aktiviteter:

Derudover har Byrådet den dd.mm.åååå besluttet, at der ydes befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i følgende aktiviteter: Staben Sagsnr. 00.22.00-P21-1-15 Dato:3.6.2015 Vejledning om befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer. Retten til befordringsgodtgørelse har helt overordnet

Læs mere

REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Økonomi og Personale REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Sorø Kommune Godkendt af Byrådet den 25. maj 2016. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Vederlag... 3 Udvalgsvederlag...

Læs mere

Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer

Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer 26. november 2013 Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer. Ifølge styrelsesloven ydes der befordringsgodtgørelse i forbindelse med byrådsmedlemmers deltagelse

Læs mere

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 1. Generelt om udbetaling af

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015 REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 (version 2) 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer

UDKAST. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer UDKAST Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Når et byrådsmedlem vælger at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, har medlemmet ret til erstatning

Læs mere

Retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd

Retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd Retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd 1. Indledning Lovhjemlen til at udbetale vederlag og godtgørelser samt at yde anden støtte til medlemmer

Læs mere

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. HR og Udvikling REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Slagelse Kommune Godkendt af byrådet 27. 01.2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Vederlag... 3 Udvalgsvederlag...

Læs mere

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Side 1 af 9 1. Tabt arbejdsfortjeneste Medlemmer af Byrådet kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Ordningen er

Læs mere

Forslag. Vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl.

Forslag. Vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl. Allerød Kommune Forslag Vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl. Indhold 1. Indledning...2 2. Vederlag til byråds- og udvalgsmedlemmer...2 2.1 Vederlag til borgmester og 1. viceborgmester...2

Læs mere

Befordring ydes for transport fra bopæl til det sted hvor mødet afholdes og tilsvarende retur.

Befordring ydes for transport fra bopæl til det sted hvor mødet afholdes og tilsvarende retur. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Sekretariat og analyse 6. december 2016 2016-006400-2 Retningslinjer - Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer Ifølge styrelseslovens ydes der befordringsgodtgørelse

Læs mere

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier for for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE. // Godkendt af byrådet den xxxxx

VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE. // Godkendt af byrådet den xxxxx VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE // Godkendt af byrådet den xxxxx 1 Indhold VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE. 1 Indledning... 3 1. Vederlag...

Læs mere

Diætreglement. for. Allerød Kommune

Diætreglement. for. Allerød Kommune 29. november 2005 Diætreglement for Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Fast vederlag til byrådsmedlemmer side 3 Udvalgsvederlag side 3 Tillægsvederlag side 4 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste side

Læs mere

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål:

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål: Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. NOTAT RÅDHUSET Økonomi- og Stabsforvaltningen Borgmesterkontoret Jurist: Helene Tranderup Olesen Spørgsmål: Handicaprådet vil gerne tage emnet

Læs mere

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune 1. januar 2014 - SIDE 1 AF 13 - Indholdsfortegnelse Generelt... side 3 1. Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Fast vederlag... side 4 Tabt

Læs mere

En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål:

En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål: Sagsnr. 2014-19232 Doknr. 170593 Dato 21-10-2014 Telefonnotat Baggrund En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål: 1) Kan et byrådsmedlem få

Læs mere

Region Midtjylland. Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni 2007. Punkt nr.

Region Midtjylland. Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni 2007. Punkt nr. Region Midtjylland Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni 2007 Punkt nr. 3 Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer.

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. 1 2 Frederikshavn Kommune Januar 2014 Ledelsessekretariatet Indhold Indledning...3 1. Vederlag...3 Fast vederlag...3 Udvalgsvederlag...3

Læs mere

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier For vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Vederlag... 3

Læs mere

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3 Byrådssekretariatet Regulativ for kurser og udlandsrejser Gældende for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og for byrådsmedlemmers og medarbejders deltagelse i udlandsrejser Indholdsfortegnelse Byrådsmedlemmers

Læs mere

SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen

SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen NOTAT DATO 4. juni 2007 JOURNAL NR. 326-2007-49642 Revideret marts 2008 Revideret 21. september 2011 Revideret den 26. juni 2013 Folkevalgte SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen Regler for udbetaling af godtgørelser,

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Vederlagsregulativ for Regionsrådet i Region Midtjylland

Vederlagsregulativ for Regionsrådet i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vederlagsregulativ for Regionsrådet i Region Midtjylland Indledning Vederlagsregulativet

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl.

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik.

Bilag. Region Midtjylland. Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik. Region Midtjylland Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik. Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. 5 Bilag 1: Regler

Læs mere

Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd

Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd 10. juni 2009. OPLÆG TIL Regelsæt om Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd Kirsten Deichmann Direkte tlf.: 8970 1312 kirsten.deichmann@silkeborg.dk Fællesstaben, Byrådssekretariatet,

Læs mere

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier For vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 18. november 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Vederlag...

Læs mere

UDKAST. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark.

UDKAST. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark. UDKAST Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Forberedelsesudvalget

Læs mere

Regelsæt om. vederlag, godtgørelser og andre ydelser. til medlemmer af Silkeborg Byråd

Regelsæt om. vederlag, godtgørelser og andre ydelser. til medlemmer af Silkeborg Byråd 8. september 2014 1.6.2016 beløb opd. Regelsæt om vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd Vedtaget af Silkeborg Byråd i mødet 22. september 2014 (beløb opdateret for 2016)

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m. fl.

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Kandidatuddannelse Byrådets arbejde

Kandidatuddannelse Byrådets arbejde Kandidatuddannelse 2017 Byrådets arbejde Konstituering Mellem 1.-15. december i valgåret fastsat til den 4. december 2017 kl. 18.30 Byrådsmedlem med højst anciennitet indkalder og leder mødet indtil borgmester

Læs mere

Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia

Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia Hvem er omfattet af retningslinjerne? Retningslinjerne omfatter kun udbetaling

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Side 1 af 9 BEK nr 1537 af 13/12/2013 Gældende (Vederlagsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1224 af 21/10/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21 Titel Bek. 1224 af 21-10-2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for Status Gældende Ikrafttrådt 01-11-2013 Type Bekendtgørelse Nummer 1224 Publiceret 21-10-2013 Udgiver Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv BEK nr 793 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-15290 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning nr. 9 af 9/2 2007. Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen N O T A T Regler for honorering, mødediæter mm. 2014-2018 Honorering, ydelse af mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og andre godtgørelser til medlemmer af Danske Regioners bestyrelse og udvalg for perioden

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv BEK nr 1530 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-3481 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X N OTAT Honorering af KL's politikere og politiske r e- præsentanter i eksterne fora Dette notat beskriver honoreringen af medlemmer i KL s politiske organer: bestyrelsen, formandskabet, udvalg og repræsentantskabet

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Europaudvalget KOU alm. del - Bilag 66 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 19. december 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-3 Sagsbeh.: mkg Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension

Læs mere

Vederlag, diæter og godtgørelser m.m. til medlemmer af kommunalbestyrelsen og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner mv.

Vederlag, diæter og godtgørelser m.m. til medlemmer af kommunalbestyrelsen og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner mv. Vederlag, diæter og godtgørelser m.m. til medlemmer af kommunalbestyrelsen og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner mv. 1. januar 2016 Indhold Indhold... 1 Indledning... 4 Oversigt over vederlag og

Læs mere

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Vejledning nr. 10 af 9. februar 2007 Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledning... 2 Kapitel 2. Vederlæggelse af regionsrådsmedlemmer...

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Nærværende notat har derfor til formål at præcisere de regler, der følger af styrelsesloven, de skattemæssige regler og de regler KL har aftalt

Nærværende notat har derfor til formål at præcisere de regler, der følger af styrelsesloven, de skattemæssige regler og de regler KL har aftalt Kørselsgodtgørelse til politikere og ansatte i Odder Kommune gældende fra 1. januar 2017 Ledelse & Udvikling Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk 23-11-2016 Sags Id. 727-2016-23282 Baggrund.

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 19-12-2016 Økonomiudvalget - 19-12-2016 19.12.2016 kl. 16:45 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen

Læs mere

Notat. Gennemgang af kommunens udbetalinger af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Notat. Gennemgang af kommunens udbetalinger af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Notat g Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Gennemgang

Læs mere

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus FURESØ KOMMUNE Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl. 19.00 Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus Alle medlemmer mødt REFERAT Indholdsfortegnelse Åben dagsorden Til efterretning 1. Sammenlægningsudvalgets

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler MVO, LLHJ Koordineret med Sagsnr. 2016-3481 Doknr. 403886 Dato 04-11-2016 Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør

Læs mere

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006.

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg 22-03- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik har i brev af 30. november 2006 anmodet om Statsamtet Århus godkendelse af Regler for vederlag,

Læs mere

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. januar 2016. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. januar 2016. Region Hovedstaden Region Hovedstaden Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden Til ibrugtagning med virkning fra den 1. januar 2016. Region Hovedstaden 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indledning...4 II. Ydelser til medlemmer

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C 2014-209809 Dato: 27-06-2017 Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr. 00.07.00- K00-82-14 (Navn udeladt) har den 12.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik. Vedrørende Deres j.nr. 06/2934.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik. Vedrørende Deres j.nr. 06/2934. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik Vedrørende Deres j.nr. 06/2934. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Sydtrafik har den 8. november 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden Region Hovedstaden Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indledning...4 II. Ydelser til medlemmer

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Værd at vide som byrådsmedlem rettigheder og pligter. v/ juridisk konsulent Karen Svane

Værd at vide som byrådsmedlem rettigheder og pligter. v/ juridisk konsulent Karen Svane Værd at vide som byrådsmedlem rettigheder og pligter v/ juridisk konsulent Karen Svane Rettigheder og pligter Konstituerende møde mellem 1. og 15. december 2017 Valg af borgmester og viceborgmester Valg

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Kantinen Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Kantinen Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 15:00-15:50 Mødested: Kantinen Hedensted Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Jesper T. Lund,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Billund Kommune

Styrelsesvedtægt for Billund Kommune Styrelsesvedtægt for Billund Kommune Byrådet Økonomiudvalget Teknik og Miljø Børn Unge og Kultur Voksne Den 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse KAPITEL I Byrådet... 3 KAPITEL II Borgmesteren... 3 KAPITEL

Læs mere

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationen NOTAT Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer OPDATERET PÅ BAGGRUND AF GRUPPEFORMANDSKREDSENS BESLUTNING DEN 29. MAJ

Læs mere

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Vedtægter, Forretningsorden samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Marts 2014 Retsgrundlag. Ifølge Folkeoplysningsloven 34 og 35 fastsætter

Læs mere

FORSLAG TIL Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Hovedstaden

FORSLAG TIL Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Hovedstaden FORSLAG TIL Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Hovedstaden 1 Indholdsfortegnelse I. Indledning II. Ydelser til medlemmer af regionsrådet II.1. Fast vederlag til regionsrådets medlemmer II.2.

Læs mere

Lov om kommunernes styrelse. Kapitel I Almindelige bestemmelser. Kapitel II Kommunalbestyrelsen

Lov om kommunernes styrelse. Kapitel I Almindelige bestemmelser. Kapitel II Kommunalbestyrelsen 581 af 24/06 2009. Lov om kommunernes styrelse (Kommunale styrelseslov) Lov om kommunernes styrelse (Kommunale styrelseslov) Nr. 223 af 31. maj 1968 Indenrigsministeriet Jf. lovbek. nr. 581 af 24. juni

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse LBK nr 769 af 09/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-3732 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 of 5 Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune Nedenstående oversigt indeholder samtlige udpegninger/indstillinger, som indgår i byrådets konstituering. En række poster

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Udvalget for Forretningsordenen

Udvalget for Forretningsordenen Sidenr. 27 Udvalget for Forretningsordenen Protokol Mødedato: 7. marts 2011 Mødetidspunkt: 8:55 Sluttidspunkt: 9:00 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Ingen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen hovedstaden udtaler, at Hillerød Byråd ikke har handlet

Læs mere

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune of 5 Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune Nedenstående oversigt indeholder samtlige udpegninger/indstillinger, som indgår i byrådets konstituering. En række poster besættes

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted Udkast til nye vedtægter (Grundlag: Delegeretforsamlingen nedlægges. Bestyrelsen er herefter KANUKOKA s højeste myndighed. Bestyrelsen består af en fast fuldtidsformand samt borgmestre og 1. viceborgmestre/lederen

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591 Side 1 af 19 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel I Almindelige bestemmelser Kapitel II Kommunalbestyrelsen Kapitel III Udvalg m.v. LBK nr 581 af 24/06/2009 Gældende (Kommunestyrelsesloven) Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Administrativ praksis

Administrativ praksis Administrativ praksis Landsstyrelsen 2015-2016 Administrativ praksis Landsstyrelsen Dette hæfte er udarbejdet til brug for nye landsstyrelsesmedlemmer og beskriver nogle af de administrative rutiner, det

Læs mere

Region Nordjyllands svar på Statsforvaltningens henvendelse om administration af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste for regionsrådsmedlemmer

Region Nordjyllands svar på Statsforvaltningens henvendelse om administration af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste for regionsrådsmedlemmer Statsforvaltningen Afdelingskontor Aabenraa Storetorv 10 6200 Aabenraa Region Nordjyllands svar på Statsforvaltningens henvendelse om administration af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste for regionsrådsmedlemmer

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 6

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 6 Titel 24.11 Regulativ om tjenestefrihed og lønafkortning for tjenestemænd, der varetager ombud og lignende (01-04- Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1994 Type Regulativ Nummer 24.11 Publiceret 01-04-1994

Læs mere

Udkast af 14. januar 2010

Udkast af 14. januar 2010 Udkast af 14. januar 2010 Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (Skolebestyrelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T PRAKTISKE OPLYSNINGER R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T Indholdsfortegnelse 1. Repræsentantskabet... 4 2. Repræsentantskabet medlemmer og stedfortrædere... 4 3. Diæter og dagpenge mv.... 5 3.1. Fra den

Læs mere

Vedtægt for Holstebro Handicapråd

Vedtægt for Holstebro Handicapråd Ajurført d. 10.06.2014 Vedtægt for Holstebro Handicapråd 01 Navn Navnet er Holstebro Handicapråd. Rådets hjemsted er Holstebro Kommune. 02 Lovgrundlag Rådet er oprettet i medfør af 37a i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg

Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg Enhed Kommunaljura Sagsbehandler LBH Koordineret med Sagsnr. 2014-17894 Doknr. 164890 Dato 04-09-2014 Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg En

Læs mere

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter?

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Når vi er på rejse Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Kan jeg tage bilen eller toget? Er der regler for udgifter til overnatning? Se svarene i denne

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Byrådet 2014 Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 19.45 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Kapitel I Byrådet. Kapitel II Borgmesteren

Styrelsesvedtægt. Kapitel I Byrådet. Kapitel II Borgmesteren Styrelsesvedtægt Allerød Kommune Kapitel I Byrådet Allerød Byråd består af 21 medlemmer. 1 Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. 6 i Lov om kommunernes styrelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS 1. HJEMSTED, FORMÅL, VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING Stk. 1 Hjemsted Skals Efterskole er en uafhængig selvejende

Læs mere