REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE"

Transkript

1 REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar

2 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013) i det følgende kaldt Stl. 16,1. Reglerne er uddybet i Økonomi- og Indenrigsministeriets vederlagsbekendtgørelse (Bekendtgørelse nr af 21. oktober 2013). Disse regler, der er gældende for samtlige kommuner, kan i et vist omfang suppleres af den enkelte kommune. Dette regulativ giver således det samlede billede af honorering m.v. af kommunalbestyrelsesmedlemmer m. fl. i Langeland Kommune. Da de anførte satser reguleres årligt, vil en oversigt med aktuelle satser være tilgængelig på kommunens hjemmeside. Det er i Styrelsesloven forudsat, at medlemmernes deltagelse i kurser m.v. skal godkendes af Økonomiudvalget, medmindre der er fastsat generelle regler for medlemmernes kursusdeltagelse. Dette regulativ omfatter derfor også en oversigt over de kurser m.v. som medlemmerne umiddelbart kan deltage i. Endvidere indeholder regulativet oplysninger om administrationen af området. Vederlag: Borgmesteren Borgmesteren oppebærer et vederlag, der svarer til størrelsen af den til enhver tid gældende løn i en tjenestemandsstilling i staten. Indplaceringen foretages af Velfærdsministeriet og er afhængig af kommunens indbyggertal. Borgmesteren i Langeland Kommune er p.t. indplaceret i lønramme 38 (kommuner med mere end indbyggere). 1. Viceborgmester Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune har besluttet, at 1. viceborgmester vederlægges med 5 % af borgmestervederlaget. Der ydes ikke vederlag til 2. viceborgmester. Udvalgsformænd Det er kommunalbestyrelsen, der inden for en af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastlagt ramme, fastsætter vederlaget til de enkelte udvalgsformænd m.fl.. For Langeland Kommunes vedkommende udgør denne ramme 171 % af borgmestervederlaget. Fra 1. januar 2015 honoreres udvalgsformændene således Formanden for udvalget for Trafik, Teknik og Miljø 25 % Formanden for Uddannelses-, Social-, og Kulturudvalget 25 % Formanden for Sundhedsudvalget 25 % 2

3 Formanden for Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget 15 % Næstformændene i de stående udvalg ydes et vederlag på 5 % af borgmestervederlaget. Inden for den samlede ramme ydes et vederlag på 5 % til formanden for Børne- og Ungeudvalget samt et vederlag på 2 % til formanden for Folkeoplysningsudvalget. Fast vederlag Det faste vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmerne udgør i Langeland Kommune kr , der reguleres efter de reguleringssatser, der gælder for tjenestemænd i staten. Det faste vederlag ydes til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer bortset fra borgmesteren vederlaget dækker som udgangspunkt alt kommunalpolitisk arbejde, der udføres af medlemmet. Udvalgsvederlag Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune har besluttet, at der ydes udvalgsvederlag. Der ydes ikke udvalgsvederlag til borgmester, udvalgsformænd og næstformænd i de stående udvalg. Vederlaget udgør 2 % for hvert udvalg, hvor medlemmet har sæde. Såfremt der nedsættes særlige udvalg i henhold til Styrelseslovens 17 stk. 4 ydes der ikke udvalgsvederlag til medlemmer, der ikke er medlem af Kommunalbestyrelsen.. Tillægsvederlag Et kommunalbestyrelsesmedlem, der har et eller flere børn under 10 år boende i hjemmet, har krav på et særligt tillægsvederlag børnetillæg på kr Tillægget reguleres efter de reguleringssatser, der gælder for tjenestemænd i staten. Der kan kun ydes ét vederlag, uanset om der bor flere børn i hjemmet. Tillægget er godtgørelse for udgifter til børnepasning og kræver ikke nogen særlig dokumentation. Der kan ikke ydes børnetillæg til borgmesteren. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Et kommunalbestyrelsesmedlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. I så fald nedsættes det faste vederlag med kr Valget skal foretages forud og med virkning for et regnskabsår ad gangen. Der er af ministeriet fastsat et maksimum for det beløb, der kan udbetales i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste pr. døgn. Der kan maksimalt udbetales et beløb svarende til 5 gange diætsatsen for møder under 4 timers varighed. 3

4 Hvis et kommunalbestyrelsesmedlem vælger erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, har medlemmet ret til erstatning i forbindelse med deltagelse i møder, kurser, seminarer mv. i henhold til Styrelseslovens 16 st. 1 litra a - f. Godtgørelser I forbindelse med kommunalbestyrelsesmedlemmernes deltagelse i de møder mv., der er nævnt i Styrelseslovens 16 stk. 1 litra a f, ydes der følgende typer godtgørelser: Befordringsgodtgørelse og godtgørelse for fravær fra hjemmet. Godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap. Godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til pasning af syge, nære pårørende. Der ydes endvidere befordringsgodtgørelse og fraværsgodtgørelse til kommunalbestyrelsens medlemmer, når de deltager i aktiviteter i henhold til Styrelseslovens 16 stk. 1 litra g. Medlemmer af lovpligtige råd, nævn og udvalg samt udvalg nedsat af Kommunalbestyrelsen, der ikke er medlemmer af Kommunalbestyrelsen, modtager diæter og befordringsgodtgørelse (høj sats) efter de for kommunalbestyrelsesmedlemmer gældende regler. Befordringsgodtgørelse Ydelse af befordringsgodtgørelse er primært beregnet til at dække omkostningerne ved transport fra medlemmets hjem til det sted, hvor det kommunale hverv skal udføres. Der ydes også befordringsgodtgørelse fra arbejdssted eller et andet opholdssted til mødestedet, når afstanden ikke er større end fra hjemmet. Der kan dog være situationer, hvor afstanden mellem opholdsstedet og mødestedet er så stort, at medlemmet ikke har krav på befordringsgodtgørelse. Inden for kommunens grænser ydes kilometergodtgørelse efter statens regler for kørsel i egen bil (høj sats). Uden for kommunens grænser ydes der godtgørelse svarende til befordring med offentligt transportmiddel eller kilometergodtgørelse efter statens regler for kørsel i egen bil (høj sats). Godtgørelse for fravær fra hjemmet For rejser uden overnatning af mindst 5 timers varighed og ud over 8 km fra rejsens udgangspunkt (hjem/arbejdssted) ydes der godtgørelse af rimelige merudgifter til måltider o.lign. efter regning. For rejser med overnatning ydes godtgørelse af udgifter til logi efter regning. Fortæring godtgøres efter regning eller efter Ligningsrådets standardsatser. Der kan på samme rejse kun benyttes et regelsæt. 4

5 Ved anvendelse af Ligningsrådets standardsatser skal der, hvis udgiften til enkelte måltider dækkes, ske fradrag med følgende satser Morgenmåltid 15 % Middagsmåltid 30 % Aftensmåltid 30 % Andre godtgørelser Da udsendelse af dagsorden og øvrigt materiale alene sker digitalt, stiller Langeland Kommune en tablet/ipad med tastatur til rådighed for Kommunalbestyrelsens medlemmer. Det tilsvarende vil gælde råd, nævn og udvalg, der afholder mere end 4 årlige møder, hvor udsendelse af materiale alene sker digitalt. Borgmesteren får stiller en mobiltelefon til rådighed. Kommunalbestyrelsens medlemmer får desuden vederlagsfrit et abonnement på Danske kommuner og Kommunen. Fortsættende medlemmer fra perioden 1. januar 2010 til 31. december 2014 kan i det omfang de måtte ønske det bibeholde nuværende ordning. 5

6 Kursusdeltagelse I henhold til Styrelseslovens 16 stk. 1 litra c kan kommunalbestyrelsesmedlemmer deltage i kurser m.v., der af kommunalbestyrelsen eller økonomiudvalget efter bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen anses for at have betydning for varetagelse af de kommunale hverv. Ved kurser forstås arrangementer, hvori der som en ikke uvæsentlig bestanddel indgår egentlig undervisningsvirksomhed, men omfatter også kursuslignende arrangementer som seminarer, konferencer, årsmøder og orienteringsmøder. Af praktiske hensyn kan kommunalbestyrelsen udarbejde generelle regler for, hvilke kurser m.v. der anses af betydning for varetagelse af de kommunale hverv. Langeland Kommune har på den baggrund besluttet følgende: Kursustyper, der anses for relevante Kurser vedr. kommunens styrelse Kurser vedr. lovgivning og aftaler på det kommunale område Kurser vedr. budgetlægning og økonomistyring Kurser vedr. planlægning, prioritering og omstilling inden for de områder kommunalbestyrelsen og dets udvalg varetager Kursusudbydere, der anses for umiddelbart relevante Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) Kommunernes Landsforening Danmarks Forvaltningshøjskole Universiteter og Centre for Videregående Uddannelse Ministerier og andre offentlige myndigheder Kurser som ikke er omfattet af ovenstående afgrænsninger, men vedrører kommunale arbejdsområder forelægges for Økonomiudvalget, der vurderer, om arrangementet falder inden for Styrelseslovens bestemmelser. Kursusadministration Faglige kursustilbud formidles af de enkelte afdelinger til medlemmerne i deres respektive udvalg. 6

7 Generelle kursustilbud formidles til medlemmerne af Direktionssekretariatet. Alle kursustilmeldinger for kommunalbestyrelsens medlemmer administreres af Direktionssekretariatet 7

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer.

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. 1 2 Frederikshavn Kommune Januar 2014 Ledelsessekretariatet Indhold Indledning...3 1. Vederlag...3 Fast vederlag...3 Udvalgsvederlag...3

Læs mere

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. HR og Udvikling REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Slagelse Kommune Godkendt af byrådet 27. 01.2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Vederlag... 3 Udvalgsvederlag...

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Side 1 af 9 BEK nr 1537 af 13/12/2013 Gældende (Vederlagsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1224 af 21/10/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden Region Hovedstaden Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indledning...4 II. Ydelser til medlemmer

Læs mere

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3 Byrådssekretariatet Regulativ for kurser og udlandsrejser Gældende for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og for byrådsmedlemmers og medarbejders deltagelse i udlandsrejser Indholdsfortegnelse Byrådsmedlemmers

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591 Side 1 af 19 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel I Almindelige bestemmelser Kapitel II Kommunalbestyrelsen Kapitel III Udvalg m.v. LBK nr 581 af 24/06/2009 Gældende (Kommunestyrelsesloven) Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Uddrag af personalepolitik i Randers Kommune

Uddrag af personalepolitik i Randers Kommune Uddrag af personalepolitik i Randers Kommune omfatter Politik om fleksibel arbejdstid og tjenestefrihed Vejledning om tjenestefrihed med og uden løn Rådhusgruppens forslag til Flexordning på Laksetorvet

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der følger af 3 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, lov nr.

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Tjenesterejseaftalen

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Tjenesterejseaftalen FINANSMINISTERIET Cirkulære om Tjenesterejseaftalen 2000 INDHOLD Side CIRKULÆRE 1. Indledning...1 2. Ændringer i aftalen...1 3. Generelle bemærkninger...4 4. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...6

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning

Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning Kapitel 1 Formål og område Kapitel 2 Kommuner og regioner Kapitel 3 Kommunens rådgivning Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning Kapitel

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 KPMG er et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Vi leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG har knap 100.000 medarbejdere

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere