Hvordan kan DeMars LIS bidrage til bedre kompetenceudvikling i forsvaret?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan kan DeMars LIS bidrage til bedre kompetenceudvikling i forsvaret?"

Transkript

1 FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L, STK 2003/2004 Kaptajn S. Kærgaard Marts 2004 Hvordan kan DeMars LIS bidrage til bedre kompetenceudvikling i forsvaret? På baggrund af en analyse af informationsbehovet i forbindelse med den nuværende og fremtidige kompetenceudviklingsproces samt DeMars LIS muligheder for at opfylde disse, vurderes hvilke tiltag der er nødvendige for, at kompetenceudviklingen kan forbedres. Dette gøres for at be- eller afkræfte specialets tese: DeMars LIS kan med fordel anvendes til at forbedre kompetenceudviklingen i forsvaret. UKLASSIFICERET

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Resume Kapitel...5 Indledning...5 Opgaveanalyse....5 Udgangspunkt....5 Organisations- og beslutningssiden...6 Teknologisiden....9 Struktur...11 Fastsættelse af specialets problemformulering og tese...11 Definition af centrale begreber...11 Metode, teori og empiri og struktur Specialets formål og målgruppe kapitel...18 Kompetenceudvikling...18 Formål,...18 Kompetenceudvikling i forsvaret generelt...18 Kompetenceudvikling ved SMK...25 FOKUS...29 Sammenfatning kapitel...35 DeMars LIS, teknik og muligheder...35 Formål...35 Koncept...35 Sammenhængen til DeMars LIS...37 DeMars LIS systemarkitektur...38 Identificerede informationsbehov og DeMars LIS anvendelighed...42 Brugererfaringer...45 DeMars LIS udviklingsmetode...47 Kapitel Sammenfattende analyse og syntese...50 Formål...50 Sammenfattende analyse og syntese...50 Kapitel Konklusion...54 Tillæg A, Bibliografi Bilag 1, Fælles opgavediskussion Bilag 2, Fordeling mellem civilt og militært personel i forsvaret samt query-definition Bilag 3, SMK kompetenceudviklingscyklus Bilag 4, SMK kompetenceudviklingsmodel Bilag 5, SMK udviklingsplan Bilag 6, Eksempel på BEx Browser Bilag 7, MDM, SAP datamodel og infokuben Bilag 8, Eksempelvis datamodel (total) Bilag 9, Rapporteksempler UKLASSIFICERET

3 ORDLISTE Denne ordliste indeholder de forkortelser, der er anvendt i specialet med tilhørende forklaringer. AWB BAPI DeMap DeMars DW FKO FMK FMLP FOKUS FORPUBS FORSTRUK FSMO HMAK KAFO LIS MDM ODS OLAP OLTP PDE PERSYS PGLIS PGSTRUK SAP SAP BW SMK Forkortelse Uforkortet benævnelse Administrator Workbench Business Application Programming Interface Dansk Forsvars Management Projekt Dansk Forsvars Management- og ressourcestyringssystem Data warehouse (-ing) Forsvarskommandoen Flyvevåbnets Materiel Kommando Fakultetet for Militærpsykologi, Ledelse og Pædagogik Forsvarets kompetenceudviklings- og bedømmelsessystem Forsvarets personeludviklings- og bedømmelsessystem Forsvarets Strukturoversigt Fakultetet for Strategi og Militære Operationer Hærens Materiel Kommando Katalog over forsvarets opgaver Ledelsesinformationssystem Multidimensionel datamodel Operational Data Store On-line Analytical Processor On-line Transaction Processing Production Data Extractors Projektgruppe Personalesystem, under DeMars Projektgruppe Ledelsesinformation Projektgruppe Struktur System Application Products in Dataprocessing SAP Business Information Warehouse Søværnets Materiel Kommando UKLASSIFICERET

4 RESUME Forsvaret har behov for at gennemføre systematisk og strategisk kompetenceudvikling af sine medarbejdere. I lighed med andre virksomheder oplever forsvaret konstant skift i opgaver og i vilkårene for løsning af disse. Hertil kommer, at den samfundsmæssige udvikling har ændret menneskernes motiv for at arbejde og yde et bidrag til arbejdspladsen. Som konsekvens heraf, må forsvaret ud over løn og status, tilbyde udviklingsmuligheder som betaling for arbejdskraften. Disse udviklingsmuligheder skal ses i sammenhæng med forsvarets skiftende opgaver. Kompetenceudvikling er nøglen til opfyldelse af både forsvarets og medarbejdernes behov. Gennem en systematisk analyse af nuværende og fremtidige opgaver og kompetencebehov samt en personlig dialog, kan der skabes overensstemmelse mellem arbejdsgiver og arbejdstagers behov. Kvaliteten i opgaveløsningen og effektiviteten synes at have en korrelation med erfaringsmængden blandt medarbejderne, der igen har en proportionalitet med kompetenceudviklingsmulighederne og personaleomsætningshastigheden. Men effektivitet opnås ikke ved at uddanne og udvikle medarbejderne i en konstant strøm. Udviklingen skal være målrettet og på basis af de fælles interesser, skal der anvendes netop de udviklingsaktiviteter, der giver mest effekt for færrest midler. Derfor bliver det nødvendigt at skabe et helhedsbillede af kompetencesituationen, kompetencemanglerne, udviklingsaktiviteternes effektivitet, medarbejdernes tilfredshed og påvirkningen af målopfyldelse. Denne sammenhæng kan skabes via DeMars LIS. Forsvaret er allerede på vej. SMK og FOKUS Projektet anvender en tilgang til kompetence og kompetenceudvikling, der er i god overensstemmelse med de teoretiske overvejelser og anbefalinger. Herunder skilles begreberne kompetence og kvalifikationer klart fra hinanden. Kompetence handler om at udleve sine kvalifikationer som efterspurgt adfærd. Der tages udgangspunkt i forsvarets nuværende opgaver, og gennem nedbrydning af vision og strategi til fremtidige mål og opgaver, etableres grundlaget for at i rette tid at tilvejebringe de nødvendige kompetencer. Kompetenceudviklingsprocessen gennemløber en fast årscyklus og FOKUS definerer kompetencerne i forhold til den enkeltes niveau i forsvaret. Bedømmelsen af medarbejdernes kompetencer sker ud fra både krav og forventninger, hvorved der tages højde for den enkeltes forudsætninger. DeMars LIS kan honorere informationsbehovet i forbindelse med strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Men DeMars LIS kan yderligere skabe et helhedsorienteret billede af forsvarets kompetencesituation, der er i tråd med DeMap principperne og forsvarets styringskoncept og dermed kan DeMars LIS addere yderligere værdi for forsvaret. Til dette formål må kompetencedata kombineres med økonomiske, personale og opgaverelaterede data, hvor af en stor del allerede er til stede i DeMars LIS. Forudsætningen for et vellykket resultat, er, at DeMars LIS mange muligheder anvendes med omtanke. Planlægningen og udviklingen af DeMars LIS skal ske parallelt med udviklingen af kildesystemerne, så outputkravene dimensionerer inputmulighederne. DeMars LIS lever af datakvalitet og relevante rapporter. Udviklingen bør derfor foretages efter en spiralmodel og kildesystemernes børnesygdomme skal være helbredt inden DeMars LIS kan levere kvalitetsinformation (viden). DeMars LIS værdi realiseres kun såfremt systemet anvendes. Brugerne skal opleve, at DeMars LIS gør en forskel, hvorfor værdien må synliggøres og kendskabet og brugerkredsen øges. Markedsføring og nærværende uddannelse samt styrkelse af superbrugerfunktionen er blandt midlerne. Endelig skal rapporterne indgå i forsvarets bestemmelseskompleks og der skal styres og handles derefter. DeMars LIS kan bidrage til en forbedret kompetenceudvikling for forsvaret som helhed på det strategiske og taktiske niveau. UKLASSIFICERET 4

5 1. KAPITEL INDLEDNING Nærværende kapitel fastsætter rammerne for specialets indhold og struktur. Dette gøres gennem en diskussion, analyse og afgrænsning af problemet Hvordan kan DeMars LIS bidrage til bedre personalemæssige beslutninger i forsvaret,- et problem, der er udledt i specialegruppe 18 s fælles opgavediskussion, og som skal kunne rummes inden for de rammer, der er udgivet i FSMO VEJSAM 1. Den fælles opgavediskussion vedlægges som bilag 1. Opgaveanalyse. Gennem en analyse, diskussion og afgrænsning af problemet: Hvordan kan DeMars LIS bidrage til bedre personalemæssige beslutninger i forsvaret? indsættes spørgsmålet i problemfeltet: teknologi og organisation. Det konkretiseres teknologisk til forsvarets ledelsesinformationssystem DeMars LIS og afgrænses til beslutningstypen administrative beslutninger eksemplificeret ved den type af personalemæssige beslutninger, der vedrører udvikling af medarbejdernes kompetence. Organisatorisk afgrænses specialet til Forsvarskommandoens område og SMK inddrages mere konkret. Det aktualiseres af større og større anvendelse af IT-systemer som støttesystemer i forsvaret, forsvarets store personalerelaterede omkostninger, de skiftende vilkår og opgaver samt de generelle krav om reduktioner, der stiller større krav til det tilbageblevne personale. Specialet kan indgå i debatten om og bestræbelserne for effektivisering af forsvaret samtidig med, at man sikrer tilstrækkelig kvalitet i opgaveløsningen og fastholder forsvaret som en attraktiv arbejdsplads. Udgangspunkt. Baggrunden for denne opgaveanalyse er specialegruppe 18 s fælles opgavediskussion, og der tages udgangspunkt i temaet om i hvor høj grad gode beslutninger kan teknologiseres. Denne tilgangsvinkel indikerer, at gode beslutninger er tosidet og dels indeholder et aspekt om, at tallene er rigtige og relevante samt om de er tilgængelige på det tidspunkt hvor beslutningen skal træffes. Dels kan der være et menneskeligt aspekt, der ligger i frembringelsen og tolkningen af tallene samt en forståelse for hvilke handlinger, der kan iværksættes for at ændre på tallene. De enkelte tal, står aldrig alene de kan opfattes som en slags objektiv del af virkeligheden. Men der kan være andre tal, der viser noget andet, og vil en bestemt reaktion udelukkende forbedre et bestemt forhold, eller vil det have nogle skjulte og uhensigtsmæssige konsekvenser. Det, at tallene er rigtige kræver som udgangspunkt en høj datakvalitet, men netop i et ledelsesinformationssystem er der mulighed for at manipulere med tallene, idet de rå data kan gennemgå en ændring inden de præsenteres for brugeren eller beslutningstageren. Dette kan ofte være hensigtsmæssigt, da beslutningstagerne ikke altid for- 1 FSMO VEJSAM, del IV og V. UKLASSIFICERET 5

6 står en stor mængde detaljerede data, og kun er interesseret i de store linier. Men i transformationen fra rå data til ledelsesinformation, ligger der altså også en menneskelig tolkning, der kan få konsekvenser for hvilken beslutning der tages og dens konsekvenser. Organisations- og beslutningssiden. I forlængelse af spørgsmålet hvordan kan DeMars LIS bidrage til bedre personalemæssige beslutninger, rejser der sig naturligt nogle yderligere spørgsmål: Hvad skal forbedres? I forhold til hvad? Hvad må det koste? Hvem beslutter hvad? Det oplagte sted at søge efter svaret på disse spørgsmål, er i kravene til organisationen dvs. i målene. Disse kan i sig selv være problemfyldte: Er de kendte? Er de målbare? Er de relevante i forhold til strategi? Hvor højt prioriterede er de? Er de realiserbare? Er de modstridende? Men for at opfylde målene, hvor gode de end er, er det nødvendigt at vælge vejen hen imod dem. Dette gøres med beslutninger dvs. valg mellem alternativer 2. Livet er fuld af beslutninger; nogle er vigtige, andre viser sig ikke at være det. Men det er ofte sådan, at man først ved om beslutningen er god, når konsekvenserne er indtruffet. Men hvis man kan træffe de bedst mulige beslutninger i forhold en bestemt ønsket tilstand, så har man gjort hvad man kan hvis man altså ikke kan spå eller lever efter intuition. Alternativet er at forsøge at forudsige fremtiden, så man kan indrette sig herefter og således være på forkant med de mange forandringer som forsvaret og andre organisationer oplever i disse år. Dette peger på vigtigheden af en fremsynet vision og strategi som styrende for beslutningerne og naturligvis et validt beslutningsgrundlag. Endvidere synes hurtige feed-backs på trufne beslutninger og initiativer at kunne virke kompenserende for de hurtigt skiftende vilkår. I spørgsmålet indgår ordet bedre ; dette skal forstås som bedst muligt inden for det muliges kunst og under iagttagelse af de forhold som dette speciale afdækker, inklusiv subjektivitetsaspekter og specialets konklusioner om eventuelle mulige forbedringer. I denne forbindelse bør det for fuldstændighedens skyld nævnes, at en beslutning om ikke at gøre noget, i sig selv også er en beslutning men igen kræver det viden om konsekvenserne. Ordet bedre rummer en værdiladning, der indikerer, at kompetenceudviklingen kan forbedres i forhold til i dag jf. specialets tese. Uden at gå ind i en længere organisationsteoretisk diskussion, betragtes forsvaret og SMK som en organisationer, idet der er tale om en afgrænset mængde af mennesker inden for ét chefansvar og med definerede opgaver. I disse organisationer træffes der dagligt mange beslutninger. Der er også taget beslutning om, at jeg skal skrive dette speciale, hvilket er et udtryk for ønsket om at udvikle bestemte kompetencer. Denne opgavediskussion rummer i sig selv mange beslutninger udtrykt ved mine valg af fokus, afgrænsning m.v. Og sådan kunne jeg blive ved. Beslutninger gennemsyrer således vores hverdag og vi må leve med konsekvenserne, det være sig store som små. Det er derfor interessant at se på 2 Jf. Beslutninger i Organisationer, p. 10: Beslutningstagen, dvs. det at træffe beslutninger, har noget at gøre med at træffe valg mellem alternative måder at udføre aktiviteter på. UKLASSIFICERET 6

7 beslutningsgrundlaget i organisationen. Specialet afgrænses organisatorisk til forsvaret og SMK anvendes som eksempel, idet denne organisation vurderes at kunne rummes inden for specialets rammer, og da SMK har struktureret og formaliseret kompetenceudviklingen. Herved bliver kompetenceudviklingsprocessen analyserbar, både i forhold til informationsbehovet og beslutningsgrundlaget, men også i forhold til det tekniske værktøj DeMars LIS. Det vurderes, at SMK er en repræsentativ subenhed i forsvarets støttestruktur, idet den dog har en bemærkelsesværdig stor andel af civilt ansat personel, der i høj grad er specialiseret 3. Dette vurderes ikke i sig selv at nedsætte specialets anvendelsesværdi, idet hverken informationsbehovet, beslutningsgrundlaget, principperne for kompetenceudvikling eller principperne for DeMars LIS anvendelse ændres herved. Det vurderes således, at specialets konklusioner vil kunne overføres på andre myndigheder i støttestrukturen, specielt på de to andre materielkommandoer, HMAK og FMK, idet der er stort sammenfald i opgaver og personalesammensætning 4. For så vidt angår de styrkeproducerende og opstillende myndigheder og enheder, vil specialet også kunne finde anvendelse, idet de rene soldatermæssige færdigheders kvalitet i høj grad afhænger af den konkrete situation. Ét er at ramme en papskive på 200 m afstand på en skydebane i fredstid (én arbejdssituation). Noget ganske andet er at afgive velrettet ild mod en modstander på en kampplads (en helt anden arbejdssituation). Så ved disse enheder, er kompetenceudvikling også anvendelig og vigtig. Selv om der træffes beslutninger på alle niveauer i forsvaret og af alle medarbejderne, så kunne man få den tanke, at et ledelsesinformationssystem kun er til ledelsen. For det er nok her, at de vigtigste beslutninger træffes. Men hvem træffer egentlig beslutningerne hvem er beslutningstagerne og hvem er interessenterne? Er det den øverste ledelse? Er det chefer, stabe/grupper, ledere, mellemlederne eller den enkelte medarbejder? Hvad kan afgøre beslutningsudfaldet ved interessemodsætninger? Er en beslutning vigtig og for hvem? Igen her kommer formål og mål ind i billedet og så naturligvis interessenter. Hvilken handlefrihed og dermed hvilke alternativer har beslutningstagerne? Hvad træffes beslutningerne i forhold til (styringsprincipper, formål og mål, niveauafhængigt, suboptimering eller totalbetragtning)? Er der et målhierarki i forsvaret? På hvilket grundlag træffes beslutningerne (fuld eller delvis viden)? Hvilken rolle spiller den enkeltes forståelse af beslutningsgrundlaget (data)? Understøtter DeMars LIS alle ledelsesfunktionerne (planlægning, gennemførelse og kontrol)? Som det ses, er der mange forhold der gør sig gældende i forbindelse med det at træffe en beslutning. Alle forholdene omkring beslutningen procedurerne og processerne spiller en rolle. Beslutningstagerne er mennesker, og de er under indflydelse af en mængde bevidste og ubevidste forhold, der alle påvirker beslutningerne. De organisationsmæssige forhold og de individuelle forhold spiller således en væsentlig rolle i valget af beslutning, alternativ eller middel. 3 Se bilag % af de ansatte ved SMK er civile. For forsvaret som helhed er der 28 % civile. Bilaget tjener samtidigt som et eksempel på en LIS rapport, der anvendes senere i specialet. 4 Jf. Forsvarets Grundidé, briefing, pp er der fremsat forslag om at integrere de tre materielkommandoer i én fælles materieltjeneste. UKLASSIFICERET 7

8 Som udgangspunkt antages, at beslutningstagerne i forsvaret stræber efter optimale beslutninger i forhold til deres præferencer. Det tages for givet, at de har præference for deres organisation både opad og nedad til men også for dem selv. Hensynene til sig selv er individuelle, svært gennemskuelige og efterprøvelse kræver længerevarende feltundersøgelser. Disse individuelle præferencer kan derfor kun berøres perifert inden for dette speciales rammer. Optimale beslutninger i forhold til organisationens bedste er i forsvaret ensbetydende med krav om fuld viden og indsigt (rationel idealmodel) i både mål og alternativer samt direkte og tilbagekoblende sammenhænge og i konsekvenser. Dette må siges at være utopi 5 i en så stor organisation som forsvaret. Men forsvarets kultur og tradition afspejler på mange områder en rationalistisk tankegang. Forsvarets managementprojekt, effektivitet, styringskoncepter, nøgletal, målformuleringer og kontrol er således gennemgående temaer i forsvaret og regulerer de facto adfærden. Derfor anvendes der en rationalistisk analysetilgang i specialet. Denne anvendes grundlæggende i analysen af DeMars LIS muligheder, mens der også anvendes en adfærdsmæssig tilgang i analysen af kompetencebegrebet. Den slags personalemæssige beslutninger, der er valgt, er som tidligere nævnt beslutninger vedrørende kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling er valgt fordi det i sig selv repræsenterer en høj grad af subjektivitet, der synes at stå i kontrast til de kolde tal i et ledelsesinformationssystem. Begrebet kompetence rummer mere end kvalifikationer, idet der til kompetence knytter sig en adfærdsdimension. Kompetence handler kort fortalt om at gøre det rigtige i bestemte situationer, og hertil knytter der sig en vurdering. I sammenhæng med et edb-baseret ledelsesinformationssystem, der overfor brugeren eller beslutningstageren præsenterer kolde tal, anses kompetencebehov, -vurdering og -udvikling at rumme nogle af de største udfordringer, og det placerer sig naturligt i problemfeltet mellem teknologi og organisation. Hertil kommer, at der ved overenskomstforhandlingerne mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg for årene er indgået aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling 6. Centralorganisationernes Fællesudvalg er en paraplyorganisation, der dækker flertallet af forsvarets medarbejdere, og aftalen får derfor betydning for de fleste ansatte i forsvaret 7. Der eksisterer således en direkte ret og pligt for både medarbejdere og arbejdsgiverrepræsentanter til at udvikle kompetencer, der tilgodeser såvel arbejdspladsens som den enkeltes behov. Begrebet kompetence rummer tillige et værdiaspekt for forsvaret, idet det i modsætning til kvalifikationer repræsenterer handlinger, der er efterspurgt, og dermed værdifulde. At der både indgår individuelle og organisatoriske hensyn kan pege på en yderligere udfordring, idet disse i visse tilfælde er modsatrettede. Specialet behandler ikke udelukkende det strategiske aspekt, idet der tages udgangspunkt i, at DeMars LIS er for alle forvaltere, sagsbehandlere, ledere og beslutningstagere, og da DeMars LIS teknisk set kan og skal levere forvaltnings- styrings og beslutningsstøtteinformation 8. I forhold til personalemæssige beslutninger inden for budget- eller normeringsområdet for løn, antal ansatte, årsværk samt personalets fordeling på forskellige personalekategorier o.lign., synes kompetenceudvikling at nærme sig grænseområdet for hvad et ledelsesin- 5 Fornuft og forandring, pp. 13 og Cirkulære om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner. 7 Centralorganisationernes Fællesudvalg omfatter Statsansattes Kartel. Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Akademikernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation. 8 DeMars LIS, hjemmeside, info om LIS, koncepter, formål og mål med LIS, 20 JAN En anvendelsesorienteret opdeling i de tre informationstyper foretages i kapitel 2. UKLASSIFICERET 8

9 formationssystem kan bidrage med til forbedring af personalemæssige beslutninger. Specialet afprøver derfor dette område. Forsvarschefen har besluttet, at der skal udvikles et nyt system til bedømmelse og kompetenceudvikling af forsvarets ansatte til erstatning for det nuværende FORPUBS (forsvarets personelbedømmelses og udviklingssystem). Det er planlagt, at systemet skal tages i anvendelse i løbet af Udover at inddrage kompetence som begreb, bliver løsningen for første gang elektronisk. Dette gør, at konceptet bør inddrages i specialet. Selv med et tilsyneladende korrekt beslutningsgrundlag skal der yderligere kvaliteter til før beslutningerne bliver gode. Svaret herpå søges gennem en analyse af følgende emneområder: Er tallene forståelige? Får beslutning også får den ønskede virkning? Tør man træffe beslutningen er der tillid til tallene? Om der er tale om totalbetragtning i forhold til hele organisationen (eller den del man er ansvarlig for) eller om der er tale om suboptimering? Er der kendskab til kolliderende mål, der kommer til at lide under beslutningen? Er den rettidig? Er den kommunikerbar? Er den accepteret? Er den kort- eller langsigtet? Teknologisiden. Forsvaret anvender i dag ledelsesinformationssystemet DeMars LIS, der er baseret på standardproduktet SAP Business Information Warehouse (SAP BW). Forsvaret har siden haft nedsat en Projektgruppe Ledelsesinformation (PGLIS), der skal sætte systemet op og gøre det brugbart (definere og etablere datagrundlaget for rapporter (infokuber), lave indledningsvise standardrapporter m.v.). Uddannelsen af brugere er startet og systemet skal fortsat videreudvikles. Den teknologiske og brugerorienterede del af specialet tager udgangspunkt i dette system, den aktuelle opsætning samt brugervenlighed. Dette grundlag er valgt da det, sammen med den tvungne kompetenceudviklingsopgave, giver en anvendelsesorienteret analyse og en konklusion om en fremtidig mulighed for at forbedre kompetenceudviklingen ved hjælp af det anskaffede system. SAP BW og dermed DeMars LIS er baseret på det Data warehouse (DW) koncept som primært Ralph Kimball og William H. Inmon har stået faddere til. Inmon har defineret et data warehouse som: En emneorienteret, integreret, tidsbestemt, ikke-flygtig samling af data til understøttelse af ledelsens beslutninger 10. Til yderligere belysning af data warehouse begrebet, skriver firmaet Business Minds i deres uddannelsesmateriale 11 : Data warehousing sigter på at skabe det bedst mulige informationsgrundlag for virksomhedens beslutningstagere og 9 FKOBEF, 14, Business Information Warehouse for SAP, p. 4 (oversat efter Inmon). 11 Data warehousing-uddannelsen, modul I. UKLASSIFICERET 9

10 Ledere træffer ikke dårlige eller gode beslutninger, men de er tvunget til at træffe deres beslutninger på godt eller dårligt informationsgrundlag samt i En ny vinkel 12, hvor et ledelsesinformationssystem defineres som et styringsværktøj bestående af et struktureret system af information til de centrale kommunale ledelsesopgaver. Ledelsesinformationssystemet skal sikre relevant information præsenteret i overskuelig form til brug for dialogen mellem politikere, forvaltning, decentrale enheder og brugere. Denne information kan tilvejebringes manuelt eller være baseret på edb. og så til sidst et stående citat i PGLIS af ukendt oprindelse Vi er ved at drukne i information, men tørster efter viden. Disse citater skaber rammen for DeMars LIS og for hvad det skal kunne; det skal kunne generere viden (bearbejdet information) til brug for styringsrelevant forvaltning, selve styringen og til beslutningsstøtte 13. Forsvarets ledelse og styring er forankret i Dansk Forsvars Managementprojekt (DeMap), der bl.a. har udviklet to selvstændige delprojekter kaldet delprojekt og 4.1.2, der sætter endemålet for ledelsesinformationsprojektet, via fastsættelse af den overordnede informationsoversigt (4.1.1) og fastlæggelsen af informationsindholdet (4.1.2). DeMars LIS udvikling dimensioneres yderligere af en række DeMap delprojekter, der sammenfattende er afspejlet i Forsvarskommandoens koncept for resultat- og produktionsstyring. Det fremgår bl.a. af konceptens generelle del, at forsvaret gennem sine styringsprincipper skal sikre optimal sammenhæng mellem opgaver, kapacitet og ressourcer samt sikre tilstrækkelig indre ( gøre tingene rigtigt ) og ydre ( gøre de rigtige ting ) effektivitet. Et gennemgående tema i koncepten er, at størst mulig effektivitet og produktivitet skal søges i såvel opgaveløsningen som i ressource- og kapacitetsanvendelsen 14. Kompetenceudvikling i forsvaret, kan således også ses som et oplagt initiativ til opfyldelse af styringskonceptens intentioner. Dog er konceptens konkrete og detaljerede bilag om støttevirksomheden ikke udarbejdet. De konkrete krav til funktionsområdet personel udledes derfor ved at overføre de generelle krav i koncepten til personelområdet og dermed til kompetenceudvikling. En side af sagen er naturligvis, hvad SAP BW kan bidrage med af tekniske faciliteter, en anden side er forsvarets konkrete udnyttelse af disse. Systemet er sat op og man kan logge sig på, der er uddannede brugere, der er etableret et rapporteringsgrundlag og defineret et antal rapporter. Men kan SAP BW opfylde kravene til forvaltnings-, styrings- og beslutningsstøtteinformation, når det drejer sig om kompetenceudvikling, og er forsvarets medarbejdere i stand til at anvende systemet, med bedre kompetenceudvikling til følge? Svaret på disse spørgsmål kræver en nærmere analyse omkring informationskravene, de tekniske muligheder og hvilke forudsætninger, der skal være opfyldt for at anvende systemet optimalt (f.eks. brugerkrav/-venlighed og brugererfaringer). Desuden ligger der en del beslutninger omkring modelleringen af databasestruktur, opdateringsregler og design af rapporter. Disse valg repræsenterer endnu en subjektivitet (ud det, der ligger i selve kompetencevurderingerne og beslutningstagen), der kan få betydning for kvaliteten af kompetenceudviklingen via DeMars LIS. 12 En ny vinkel, p PGLIS hjemmeside, info om LIS, koncepter, formål og mål, 15 JAN FKO koncept for resultat- og produktionsstyring. UKLASSIFICERET 10

11 Struktur. Først analyseres informationsbehovet i kompetenceudviklingsprocessen i forsvaret generelt. Herefter analyseres det nuværende informationsbehov i SMK. Forsvarets fremtidige behov fremkommer gennem en analyse af FOKUS. Dernæst analyseres DeMars LIS tekniske muligheder for at honorere disse behov, under hensyntagen til brugeraspektet. Sluttelig analyseres og vurderes hvilke aspekter, der skal iagttages og hvilke tiltag, der evt. er påkrævet, såfremt DeMars LIS skal kunne bidrage til forbedring af kompetenceudviklingen. Fastsættelse af specialets problemformulering og tese. Som det fremgår af ovenstående, er det relevant og nødvendigt at afgrænse det i den fælles opgavediskussion udledte spørgsmål: Hvordan kan DeMars LIS bidrage til bedre personalemæssige beslutninger i forsvaret? Systemteknisk anvendes den aktuelle opsætning af SAP BW version 3.0 som det ser ud i forsvarets ledelsesinformationssystem, DeMars LIS. De personalemæssige beslutninger afgrænses til kompetenceudviklingsområdet, der vurderes at ligge i grænseområdet for systemets værdigenerering og organisatorisk eksemplificeres med SMK, der vurderes som en repræsentativ myndighed i forsvaret - og som har operationaliseret aftalen om strategisk og systematisk kompetenceudvikling. For at gøre specialet anvendelsesorienteret og give det et fremtidigt perspektiv, bliver specialets titel og opgavetekst herefter: Hvordan kan DeMars LIS bidrage til bedre kompetenceudvikling i forsvaret? med undertitlen: På baggrund af en analyse af informationsbehovet i forbindelse med den nuværende og fremtidige kompetenceudviklingsproces samt DeMars LIS muligheder for at opfylde disse, vurderes hvilke tiltag der er nødvendige for, at kompetenceudviklingen kan forbedres. Denne opgave bliver således løst ved at be- eller afkræfte følgende tese: DeMars LIS kan med fordel anvendes til at forbedre kompetenceudviklingen i forsvaret. Definition af centrale begreber. DeMars LIS: Dansk Forsvars Management- og Ressourcestyringssystems Ledelsesinformationssystem. Systemet softwaremæssige platform er SAP BW version 3.0, der igen er baseret på Data Warehouse konceptet. Systemets karakteristika er følgende: Elektroniske data loades (snapshots) fra et eller flere kildesystemer ind i en selvstændig database, hvor strukturen er rettet mod rapportering, - i stedet for mod registrering (som operationelle/- kilde systemer). Modellering af data i SAP BW medfører en denormaliseret multidimensionel databasestruktur med facttabeller og dimensionstabeller, der gør at rapporteringen kan ske på forretningsområder, der normalt ikke indtænkt i registreringssystemerne 15. Man kan med andre ord få hurtig adgang til data, der er sammensat på en bestemt måde til et bestemt forretningsformål 16. Brugergrænsefladen er Microsoft Excel. DeMars LIS analyseres i sin nuværende konfiguration. 15 Business Information Warehouse for SAP, p Data warehousing-uddannelsen, modul II, p UKLASSIFICERET 11

12 Bedre: 2. gradbøjning af adjektivet god. I dette speciale forfølges en tese om, at kompetenceudvikling i forsvaret kan forbedres gennem anvendelsen af DeMars LIS. Implicit stilles der således krav om, at kompetenceudviklingen skal være bedre end før; dvs. bedre med DeMars LIS end uden, eller også bedre og bedre dvs. en slags double-loop learning 17, hvor man gennem feedback og erfaring til stadighed forøger værdien for forsvaret ved at anvende DeMars LIS. Kompetence: Der eksisterer mange definitioner. Først de personlige kompetencer: Hvor kvalifikationer rummer den viden, de færdigheder og de holdninger, som personen besidder, uanset hvor disse stammer fra, hvorvidt/hvordan de anvendes, og hvorvidt de er attraktive for virksomheden, sætter kompetencebegrebet netop personens udrustning i forhold arbejdslivets krav og muligheder 18. Kvalifikationer er at være rigtig god. Kompetence er at være god til det rigtige 19. Finansministeriet definerer kompetence som at bringe kvalifikationer i samspil i en aktuel arbejdssituation 20. Forsvarets projekt FOKUS har defineret kompetence som Viden, færdigheder og holdninger omsat til efterspurgt adfærd 21. Dernæst en definition på organisatorisk kompetence: Organisatorisk kompetence er således virksomhedens evne til at anvende de ansattes kompetencer på en sådan måde, at virksomhedens mission eller mål opfyldes 22. Fælles for definitionerne er, at kompetence sætter kvalifikationer i relation til en bestemt arbejdssituation, og at kompetence kun kan udtrykkes gennem den adfærd og de handlingsmønstre som en person udviser i forhold til arbejdssituationen og arbejdsvilkårene. Kompetenceudvikling: Igen eksisterer der flere: Kompetenceudvikling sker ved den interaktion, der er imellem det enkelte menneske og virksomheden, eller mellem virksomheden og samfundet 23. Strategisk kompetenceudvikling handler ganske enkelt om, at medarbejdernes kompetencer udvikles så enhedens opgaver løses mest effektivt 24. Heri tilføjes strategisk, der i ledelses- og styringsmæssig sammenhæng repræsenterer forsvarets overordnede og langsigtede rammer, vilkår, prioriteringer og udvikling 25. Specialet behandler kompetenceudvikling på alle niveauer i forsvaret. Effektivitet: Effektivitetsindikatorerne er typisk kvaliteten og nytteværdien af de producerede ydelser. Effektiviteten udtrykker nytteværdien i forhold til de medgåede omkostninger. Effektivitet kan opdeles i henholdsvis ydre effektivitet og indre effektivitet. Ved indre effek- 17 Introduktion til organisationsteori, pp. 62 og 123 (efter Chris Argyris, Organisational Learning: A Theory-in- Action Perspective). 18 HRM, i modlys, p K&K Lederudvikling, foredrag. 20 FM, kompetenceudvikling, p FOKUS foredrag. 22 Kompetenceudvikling en nøgle til konkurrenceevne, p HRM, i modlys, p FOKUS foredrag 25 FKO koncept for resultat- og produktionsstyring, p.15. Forsvarets drifts- og udviklingsstyring varetages i hhv. et strategisk, et operativt og et taktisk perspektiv, der repræsenterer en organisationshierarkisk tilgang (niveau I/II, II/III og III/ansvar 4 og 5). I Organisationsteori, struktur, kultur og processer, p. 242 tilføjes tidsdimensionen til strategibegrebet (som langsigtet). I ledelseslitteraturen er der generelt byttet om på operativt og taktisk niveau i forhold til forsvarets hierarkibeskrivelse. UKLASSIFICERET 12

Kvalitetsvurdering af DeMap - metoder til at identificere. og optimere udbyttet af styring i Forsvaret

Kvalitetsvurdering af DeMap - metoder til at identificere. og optimere udbyttet af styring i Forsvaret Kvalitetsvurdering af DeMap - metoder til at identificere og optimere udbyttet af styring i Forsvaret Side 1 af 65 FORORD: Dette speciale er gennemført som enkeltmandsopgave i perioden oktober 2004 til

Læs mere

Implementering af forandringsprojekter i organisationer

Implementering af forandringsprojekter i organisationer Implementering af forandringsprojekter i organisationer Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning.... 3 1.2 Problemformulering.... 3 1.3 Afgrænsning.... 3 1.4 Metode....

Læs mere

Samlet af Systemet. Dennis Nørgaard Jonas Dinesen Lars Byrialsen Nikolaj Dam Østergaard Nina Lilholt. 29. maj 2004

Samlet af Systemet. Dennis Nørgaard Jonas Dinesen Lars Byrialsen Nikolaj Dam Østergaard Nina Lilholt. 29. maj 2004 Dennis Nørgaard Jonas Dinesen Lars Byrialsen Nikolaj Dam Østergaard Nina Lilholt 29. maj 2004 2 Forord Tak til Kresten ThomsenѾi3D for stor samarbejdsvillighed, samt for at skabe bevæggrundene til dette

Læs mere

Ledelse i internationale missioner.

Ledelse i internationale missioner. FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II-L/STK 2007/08 KN Steen Egesø 5. maj 2008 Specialets titel: Ledelse i internationale missioner. Problemformulering: Specialets omfang:

Læs mere

Resultatløn lig kvalitet?

Resultatløn lig kvalitet? - et projekt om resultatløn og sagsbehandling i Vollsmose (71.566 Anslag, svarende til 29,8 normalsider) Udarbejdet af: Rebekka Amos Taaensen Stine Malmskov Ulrik Ullits Krogh Vejleder: Bent Eisenreich

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

UKLASSIFICERET. Strategisk ledelse. - at styre strategisk i et dynamisk komplekst miljø. Stabskursus 2007-2008 Kaptajn Jonas Bille UKLASSIFICERET

UKLASSIFICERET. Strategisk ledelse. - at styre strategisk i et dynamisk komplekst miljø. Stabskursus 2007-2008 Kaptajn Jonas Bille UKLASSIFICERET UKLASSIFICERET Strategisk ledelse - at styre strategisk i et dynamisk komplekst miljø. Stabskursus 2007-2008 Kaptajn Jonas Bille UKLASSIFICERET UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN FORSVARSAKADEMIET Institut for Ledelse og Organisation VUT II/L STK 212/213 Kaptajnløjtnant Gustavas Mordvinukas FORUDSÆTNINGER FOR LEAN Maj 213 I DET DANSKE FORSVAR Omfang: 14.465 ord 1 Abstract The paper

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Innovation og/eller effektivitet

Innovation og/eller effektivitet HD 2. del Økonomistyring og Procesledelse Opgaveløser: Charlotte Rehné Jensen Vejleder: Peter Beyer INDHOLDSFORTEGNELSE EXECUTIVE SUMMARY... 3 1. PROBLEMBESKRIVELSE... 5 2. PROBLEMFORMULERING... 6 3. METODE...

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen HOVEDRAPPORT Oktober 2004 Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen MOGENS

Læs mere

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Dato 30. oktober 2007 Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Advokatbranchen i opbrud En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Indhold BAGGRUND OG STATISTIK... 5 MARKEDSSITUATIONEN FOR JURIDISKE TJENESTEYDELSER... 7 Den aktuelle konkurrencesituation...

Læs mere

Institut for Administration - Ilisimatusarfik Kandidatuddannelsen Speciale

Institut for Administration - Ilisimatusarfik Kandidatuddannelsen Speciale Institut for Administration - Ilisimatusarfik Kandidatuddannelsen Speciale Rekruttering af sygeplejersker til det grønlandske sundhedsvæsen Opgaveløser: Julie Præst Wilche Vejleder: Pia Vedel Ankersen

Læs mere

Kaptajn Kenneth Lundager Muhs 09-05-2011. Vejleder: Major Jens Christian Rytterager. Antal ord: 20.640

Kaptajn Kenneth Lundager Muhs 09-05-2011. Vejleder: Major Jens Christian Rytterager. Antal ord: 20.640 Karrieremuligheder for yngre officerer. Horisontal og vertikal karriere i forsvaret. En analyse af forventning og motivation blandt forsvarets yngre officerer set i relation til karrierekulturen i forsvaret.

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Forandring og forankring

Forandring og forankring Forandring og forankring Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden Udarbejdet for Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling NFA Kubix Marts

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li ERM i BRFkredit Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306 Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li Vejleder: Peter Adelhardt Jensen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...4

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere