Demokrati og lærerbevissthet Konferanserapport Nordisk demokratikonferanse for lærerutdanninger på Voksenåsen i Oslo 22. og 23.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demokrati og lærerbevissthet Konferanserapport Nordisk demokratikonferanse for lærerutdanninger på Voksenåsen i Oslo 22. og 23."

Transkript

1 Dag Fjeldstad (red.) Rolf Mikkelsen (red.) Demokrati og lærerbevissthet Konferanserapport Nordisk demokratikonferanse for lærerutdanninger på Voksenåsen i Oslo 22. og 23. oktober 2012 INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEFORSKNING UNIVERSITETET I OSLO

2

3 Dag Fjeldstad (red.) og Rolf Mikkelsen (red.) Demokrati og lærerbevissthet Konferanserapport Nordisk demokratikonferanse for lærerutdanninger på Voksenåsen i Oslo 22. og 23. oktober 2012 Initiert av Nordisk Ministerråd og Kunnskapsdepartmentet Arrangert av Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitetet i Oslo Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitetet i Oslo 2013

4 ILS og forfatterne, Oslo, 2013 ISSN: ISBN: Utgiver og redaksjon for denne webpublikasjonen: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO Telefon: (+47) Det må ikke kopieres fra denne publikasjonen i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Et mindre opplag av denne webpublikasjonen er produsert som særtrykk, i samarbeid med Reprotjenesten ved Universitetet i Oslo.

5

6 Forord Denne rapporten presenterer innleggene på den nordiske konferansen Demokrati og lærerbevissthet. Konferansen fant sted på Voksenåsen i Oslo 22. og 23. oktober med inviterte deltakere fra lærerutdanningsinstitusjoner i Danmark, Finland, Norge og Sverige. J anledning av at Kunnskapsdepartementet hadde det norske formannskapet for Nordisk Ministerråd 2012, tok de initiativet til et nordisk samarbeid om demokratiske verdier og perspektiver på demokrati i de nordiske lærerutdanningene. Ansvaret for konferansen ble delegert Institutt for Lærerutdanning og SkoJeforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo. Utgangspunktet for initiativet lå blant annet i resultater fra de nordiske lands deltakelse i The International Civic and Citizenship Education Study På konferansen ble resultater fra undersøkelsen brukt til å be.lyse likheter og forskjej ler i elevsvar og oppgaveløsninger i de nordiske land. Dette ble kombinert med presentasjoner av hvordan lærerutdanningene i Norden tar vare på og utvikler lærerstudentenes kwldskaper og ferdigheter i undervisning i demokratirelevante temaer, og hvordan en slik kompetanse kan bidra til å vedlikeholde og videreføre elementer i den nordiske modellen. Hvilke demokratiske verdier arbeides det med i de nordiske lærerutdanningene og hvordan implementeres demokratiperspektiver i lærerutdanningene? Hvordan forberedes kommende nordiske lærere på dobbeltrojlen som forsvarere av den nordiske samfunnsmodell -og samtidig ha et kritisk perspektiv på den? Hva kan vi Lære av nordiske likheter og forskjeller i ICCS-resultatene? Hvordan kan demokrati undersøkelsen ICCS 2009 bidra til innholdet i og øvelse av klasseromsferdigbeter i lærerutdanningene? Mange av innleggene i rapporten behandler også aktuelle del-aspekter ved nordiske elevers demokratiske beredskap, koblet til data i PP-presentasjonene etter hvert innlegg. Innleggene er transkribert etter løpende lydopptak av hvert innlegg. I noen av transkriberingene er det gjort et arbeid med å integrere PP-presentasjoner, men i de.fleste følger PP-presentasjonen etter en mild frisering av det transkriberte innlegget. Dag Fjeldstad RolfMikkelsen

7 KONFERANSERAPPORT -INNHOLD Presentasjon av mål og program for konferansen (PP integrert) Rolf Mikke/sen s. l Dreiepunktet JCCS (PP integrert) Jens Bruun s. 7 Skolor som politlska arenor Erik Amnå s. 31 PP-presentasjon Erik Am nå s.38 Demokratipersepktiver i dansk lærerutdanning Kirsten Margrethe Andersen s. 49 PP-presentasjon Kirsten Margrethe Andersen s. 57 Demokratiperspektlver i finsk lærerutdanning Arja Virta og Matti Rautiainen s. 65 PP-presentasjon Arja Virta og Matti Rautiainen s. 72 Demokratipersepktiver l svensk lærerutdanning Silvia Ed/ing, Maria O/son, Johan Liljestrand s. 81 PP-presentasjon Silvia Edling, Maria Olson, Johan liljestrand s. 87 Demokrati perspektiver i norsk lærerutdanning Tine A. Hestbek og Cecilie Rønning Haugen s. 97 PP-presentasjon Tine A. Hestbek og Cecilie Rønning Haugen Lærere og skoleledere i Norden. Kva legges det vekt på l skolen? Jens Bruun (PP integrert) s.loo s.lll Demokratiske kunnskaper og ferdigheter- nordiske likheter og forskjeller Dag Fjeldstad s.132 PP-presentasjon Dag Fjeldstad s.l43 Medborgarkunnskapar l sikte. Resonnement og fellsvar hos svenske elever Cecilia Arensmeier s.157 PP-presentasjon Cecilia Arensmeier s.167 ICCS och likvardighet Ellen Almgren s. 185 PP-presentasjon Ellen Almgren s.193 Skolen og klassen som demokratisk erfaringskontekst Jonas Uberkind s.207 PP-presentasjon Jonas Liberkind s.220 Nordiske elevers engasjement og deltakelse Rolf Mikke/sen (PP integrert) s.233 Den nordiske skolens og lærerutdanningens aktuelle utfordringer Jens Erik Kristensen (PP) s.247 Vedlegg: s.267 Program Foredragsholdere Deltakerliste

8 Demokratiske verdier og lærerbevissthet Rolf Mikkelsen, dosent, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo Kjære venner av demokratiet På vegne av Nordisk Ministerråd og det norske formannskapet- velkommen til denne konferansen. Vi har spennende foredrag og presentasjoner foran oss som på ulikt vis vil belyse kjernebegrepene «Demokratiske verdier og lærerbevisshet». Jeg vil kort få minne om bakgrunnen for konferansen. l 2012 er det norsk formannskapsperiode i Nordisk Ministerråd og de har vært så vennlige å bevilge penger til å arrangere en konferanse. Jeg siterer fra innledningen i erklæringen: Det dreier som om kunnskap for vedlikehold og styrking av demokratiet. Det norske formannskapet vil videreutvikle det felles verdigrunnlag som ligger i en nordisk språk- og kulturidentitet og i de nordiske lands samfunnsmodeller (Fra Nordisk Ministerråds strategibeskrivelse for } Dette utdypes ytterligere i teksten på første lysbilde: Nordisk Ministerråd: Målsettinger Demokratisk beredskap og medborgerskap Oet norske formannskapet vil øke forståelsen for og synligheten av demokratiske verdier. Demokratiforståelse og medvirkning er viktig gjennom hele utdanningslo~ fra barnehage til hoyere utdanning innenfor voksnes læring og som tema for forskning. Nordiske studenters, skolelevers og læreres oppfatntnger av studentaktivitet, medbestemmelse av demokrati i ~ nordisk flerkulturelt perspektiv er blant de forhold som vil bli belyst l En sammenstilling av aktuell forskning vil være en del av grunnlaget for dialog om hvilken ~unnskap og hvilke holdninger som bør tilnrebes l framtidens yelferdssamfunn i Norden jfr. den internasjonale demokratiundersøkelsen ICCS. Europarådet er en relevant samarbeidspartner. Parallelt med denne ambisjonen er det publisert resultater fra den store demokratiundersøkelsen ICC$ -lnternatinal Civic and Citizenship Education Study. Undersøkelsen kartlegger bredt demokratiske kunnskaper, ferdigheter, oppfatninger, holdninger og engasjement og hva status for dette er blant nordiske ungdommer. Konferansen dreier seg om en sammentrekning av disse to 1 Acta Didactica Oslo 1/2013 Side 1/273

9 ambisjonene. Det er invitert inn et førti-tall nordiske lærerutdanninger, ca. 10 fra hvert land, til å ta del i utveksling av erfaringer og ta del i denne skoleringsvirksomheten. Norge vil ta initiativ til å utvikle forståelsen for og synligheten av demokratiske verdier Ett initiativ Hvordan kan tenkning og resultater fra ICC$ - særlig nordiske - nyttiggjøres og gi implikasjoner for lærerutdanningen i Norden? Fokus:Skolens formåj - lærerutdanningen- ICCS supplerende innspill Konkretisering: Seminar/konferanse for 40 inviterte nordiske lærerutdanninger 22. og 23. oktober 20 l 2 Demokratiske verdier og lærerbevissthet Hvilke demokratiske verdier arbeides det med i de nordiske lærerutdannningene og hvordan implementeres demokratiperspektiver i lærerutdanningene? Hvordan forberedes kommende nordiske lærere på dobbeltrollen som forsvarere av den nordiske samfunnsmodell - og samtidig ha et kritisk perspektiv på den? Hva kan vi lære av resultater fra enkeltland og av nordiske likheter og forskjeller i ICCS-resultatene? Hvordan kan demokratiundersøkelsen ICCS 2009 bidra til innholdet i og øvelse av klasseromsferdigheter i lærerutdanningene? Vi har invitert inn til å belyse disse spørsmålene - hvilke demokratiske verdier arbeides det med i de nordiske lærerutdanningene -og hvordan de presenterer demokrati perspektiver i lærerutdanningene. Og i forlengelsen av det så vil vi få en int ro t il alle de fire nordiske lærerutdanningene- ikke så lang, men spisset- og i tillegg vil vi ha en panelsamtale og kanskje en diskusjon - svare på spørsmål, komme med ytterligere synspunkter. 2 Acta Didactica Oslo 1/2013 Side 2/273

10 Det andre hovedpunktet- forberede nordiske lærere på deres dobbelt rolle som forsvarere av den nordiske samfunnsmodellen og samtidig ha et kritisk perspektiv på den. En svært sentral diskusjon her i Norge - og jeg tror også en svært viktig diskusjon i det hele. Kvaliteten i våre nordiske demokratier med lange tradisjoner handler mye om å tillate disse perspektivene og gi dem rom. Videre- hva kan vi lære av resultater fra enkeltland og nordiske likheter og forskjeller i ICCS. Mange av innledningene vil ha det perspektivet. Ikke minst se på likheter, men også se på forskjeller som det finnes en del av-forskjeller det ikke alltid vil være like lett å forklare, men som det vil være nyttig å kjenne til. Videre - hvordan kan demokratiundersøkelsen ICCS bidra til også øvelse av demokratiske ferdigheter i lærerutdanningene. Vi skal utvikle og utdanne kompetente lærere og det å bringe med seg undervisningsteknikk og undervisningspraksis fra lærerutdanningen ut i skolen- rundt disse spørsmålene- er etter vår oppfatning helt sentralt. Jeg har lyst til å sette dette inn i et perspektiv. Skolens og dermed også lærerutdanningen es oppgave kan betraktes i et dannelsesperspektiv. Da kan vi-grovt sett-identifisere fire grunnleggende oppgaver i alle de nordiske skoler og lærerutdanninger. Vi skal bidra til en felleskapsorientering- en slags demokratidannelse kan vi kalle det. Vi skal bidra til en individorientering-vi skal utvikle den enkelte elevs personlighet. Hva må en lærer bringe med seg av forståelse og redskap for å få det til? De nordiske skolers dannelsesoppdrag Lære den enkelte å se seg selv som del w en helher Gi barn og unge individuelle utfoldelsesmuligheter Gi barn og unge faglige og kuhurelle impulser Gi barn og unge arbeidsredskaper og metoder Eller omskrevet til fire dannelsesposisjoner- skolens oppdrag: Fellesskapsorientering- demokraridannelse lndividorientering- personligher.sdannelse Allmenn orientering -allmenndannelse Arbeidslivsorientering - yrlæsutdonnelse Vi skal gi alle en allmenn dannelse- også fylt av det som mange kanskje oppfatter som unyttig ting. Og vi skal gi elevene en dannelse som peker inn mot yrket, altså en yrkesutdanning. Og det jeg ser i disse fire perspektivene i oppgavene våre er kraftige spenninger. Det går en veldig spenning loddrett mellom felleskapsorienteringen og individorienteringen. Og det går en kanskje like sterk spenning mellom den allmenne dannelse og yrkesutdanningen. Og når vi for eksempel analysere norske 3 Acta Didactica Oslo 1/2013 Side 3/273

11 ambisjoner for skole, lærerplaner og deres implementering er det lett å se at det foregår bevegelser på disse to spenningsaksene. Fe~sskapsonenteMg Oemokrafidannelse Aanenn onentemg Almenndannelse Arbeidslivsorientering Yrkesutdannelse lndividonentemg Personllghetsdannelse Vi har plassert det området vi arbeider med opp i det venstre hjørnet i firefeltsdiagrammet. Men jeg mener å lese- ikke bare i Norge- men i hele Norden en bevegelse som trekker skole og dermed lærerutdanning ned i motsatt felt. Mer vekt på individet. Mindre vekt på felleskapet. Mer vekt på det skolen skal drive med -og det vi som lærere skal drive med i skolen - skal peke sterkere inn mot yrket- og mindre mot den allmenne dannelse. Og denne konferansen har kanskje som funksj on ikke å motvirke, men balansere disse tendensene. Flere av innlederne vil direkte og indirekte komme inn på dette. Jeg minner også om at de to kanskje sterkeste motsetningsundersøkelsene i dette bildet- det handler om P ISA- som mange mener styrer skolen for tiden- og ICCS. Det kan være nyttig da å ha i tankene at disse to undersøkelsene driftes av meget forskjellige organisasjoner. Den sentrale aktøren som drifter P ISA er OECD, en økonomisk orientert organisasjon som har som hovedformål å forbedre det økonomiske og sosiale velvære for folk rundt om i verden. Men IEA står bak JCCS-undersøkelsen og flere andre undersøkelser er en helt frittstående og uavhengig forskningssammenslutning som har holdt på i 50 år og har over 50 medlemsland. Et begrep som vil gå igjen det vi Norge har kalt denne bredden i en demokratisk kompetanse. l Norge kaller vi det en demokratisk beredskap. l Danmark, Finland og Sverige kalles det en demokratisk dannelse, en demokratisk kompetanse- en demokratisk kompetens. Selv om det velges ulike betegnelser på er det kjennetegnet av bredden og består av grunnleggende oppfatninger-og ICCS kartlegger i store grad ungdommens oppfatninger- viktige holdninger - vi mener at en demokratiske utrustet person besitter bestemte holdninger i våre siviliserte samfunn, gode kunnskaper og ikke minst ferdigheter- å kunne forholde seg til utfordringene og vilje til engasjement- nå og i fremtiden. 4 Acta Didactica Oslo 1/2013 Side 4/273

12 Samlet - demokratisk beredskap, kompetanse, dannelse En bred demokratisk beredskap består av grunnleggende oppfatninger, viktige holdninger, gode kunnskaper og ferdigheter samt vilje til engasjement nå og i framtiden. Etablering av strategier for å u tvi kje undervisning og gode undervisere i Norden for å sikre en slik dannelse står sentralt i Norden Konferansens mål er å gi bidrag til en slik sikring, Så målet vårt er å etablere strategier for å utvikle undervisning og gode undervisere i Norden og for å sikre en slik dannelse. Konferansens mål er å bidra til dette. Presentasjonene som dere etter hvert vil møte vil presentere bilder og gi forskjellig innblikk i dette. Konferansens presentasjoner gir riss av demokrati perspektivet i de nordiske lærerutdanningene gir bakgrunn, sentrale begreper fra dreiepunktet JCCS gir noen noen bilder av ICCS-forskningen i både nasjonale og nordiske perspektiver og forteller om noe av nytten i JCCS tenkningen og resultatene både kunnskaper, ferdigheter, resonnementer, feilsvar, engasjement, erlaringskontekst og bakgrunnsvariabler blir presentert og drøftet ser på læreres og skolers prioritering på området løfter blikket til utfordringer i lys av globalisering og kriser 5 Acta Didactica Oslo 1/2013 Side 5/273

13 Acta Didactica Oslo 1/2013 Side 6/273

14 OmiCCS Jens Bruun, lektor/forsker Institutt for utdannelse og pedagogikk (DPU) Aarhus universitet 1. Indledning Formålet med mit oplæg er primært at give nagle grundlæggende generelle informationer om den forskning, der er den forskningsmæssige baggrund for denne konference. Det vil sige de nordiske l andes deltagelse i -og forskning i - IEA projektet ICCS, International Civic and Citizenship Education Study. Mit oplæg vil derfor beskrive ICCS i sin helhed som komparativ international undersøgejse. Og jeg vil vise lidt hovedresultater. Det betyder også, at dette oplæg har karakter en kort orientering. Jeg kan godt besvare nogje få konkrete spørgsmål efter oplægget, men generelt er dette oplæg ikke et oplæg til diskussion, men en generel indledende orientering med henblik på, at alle i store træk oplyses om, hvad ICCS er. Disposition DELl: ICCS, HVEM der undersøges ICCS, HV AD der undersøges ICCS, HVORDAN det undersøges DEL2: ICCS, HV AD er hovedresultater for de nordiske )andes elever Erik Amnå vil efter mig sætte ICCS projektet ind i en ramme i forhold til skolen i Norden. Andre oplæg og diskussioner i dag og i morgen vil på forskellig vis diskutere ICCS som pro jekt og fokusere på forskellige udvalgte dele aficcs. Diskussioner om konkrete resultater eller om ICCS som pro jekt kan derfor tages i forbindelse med de forskellige konkrete temaer, der senere er på programmet. Eftersom jeg her giver en orientering, der kan siges at være på vegne af alle ftre nordiske lande, kan det måske være på sin plads at sige, det ikke nødvendigvis er sådan, at de forskellige nordiske!andes forskergmpper nødvendigvis er enige om, hvordan data fra ICCS bedst analyseres, fortolkes og anvendes. Når jeg taler om en orientering, så indebærer det altså ikke, at ICCS resultaterne er entydige. De er i det mindste kun entydige i den forstand, at en række resultater rent kvantitativt er, som de er. Men hvad de resultater betyder, hvordan de kan fortolkes, og hvordan de spiller ind i forskellige andre kontekster i skolen eller i læreruddannelsen, ja det er jo præcis det, der skal diskuteres. Det er altså ikke sådan, at jeg blot formid ler et fælles resultat, der kan orienteres om og som har en bestemt betydning. Hvilken betydning ICCS og resultater fra ICCS har, kan have og ikke kan have, bør have eller ikke bør have- det er det, der står til diskussion på konferencen. 7 Acta Didactica Oslo 1/2013 Side 7/273

15 l dette oplæg handler det imidlertid blot om en beslcrivelse af ICCS som intemationalt pro jekt, som alle de nordiske lande på lige fod har deltaget i. Og hvordan det umiddelbart ser ud. 2. HV AD er det, der undersøges Projektets tite) som udgangspunkt: Fra IEA CIVED 1999 "Civic Education" tiiiccs 2009 ''Civic and Citizenship Education". Hovedpointen i denne konkrete sammenhæng aficcs lader sig nok nemmest forklare ved at sige, at det projektet fokuserer på er eleven i dennes egenskab af "sarnfundsborger", hvor det så handler om skolens rolle i forhold til undervisning, opdragelse og socialisering af eleven som samfundsborger. Samfundsborgeren kan nemlig bruges som et samlende udtryk for kombination af to forskellige aspekter af det at være samfundsborger, nemlig af det, som vi i det mindste på dansk har en tradition for at omtale og defmere som ''statsborgeren" og "medborgeren". Forskellen på "Civic Ed." og "Citizenship Ed." Svarer på mange måder til forskellen på statsborger og medborger, selv om det skal siges, at der især i den engelsksprogede forskningslitteratur forbavsende ofte er helt modsatrettede definitioner. SAMFUNDSBORGER CIVIC ED UCA TION STATSBORGER Demokratiet som styreform Staten Offentlige institutioner Lov og ret Principper Konvention CITIZENSHIP EOUCATION MEDBORGER Demokratiet som kultur Civilsamfundet Private foreninger og organisationer Moral og norm Værdier Tradition UNDERSØGTE TEMAER ELEVER Viden, - kundskaber og færdigheder Holdninger og opfattelser af fænomener i samfundet Deltagelse i skole og samfund Selvopfattelse, interesse og selvtillid Opfattelse af skolen og klassen og lærerne LÆREREogSKOLELEDERE Skolens formål, undervisning, kultur, samfundsmæssig kontekst, betingelser etc. 8 Acta Didactica Oslo 1/2013 Side 8/273

16 I den opdeling er: Civic Education = Statsborgerskab, det politiske system, den enkeltes viden om og relationer til det formejje orga.rllserede demokrati med dets principper, institutioner, lovgivning og magtdeling. Statsborgerskab som formel struktur baseret på lov og ret. Citizenship education = Medborgerskab, den politiske kultur, den enkelte relationer i civilsamfundet eller livsverdenen, som defineret ved alt det politiske liv, der netop ikke er statsligt defineret, men handler om borgernes fællesskab i foreninger og interesseorganisationer, aktive deltagelse i sociale bevægelser, politiske og sociale engagement, samt holdninger, værdier og moral. Medborgerskab som identitet. En helt klassisk distinktion, som også i pædagogiske terminologi er velkendt. Man kan således anskue skolen som både et fonnaliseret demokratisk system med sine love, krav, organer, elevråd, forældreforeninger, skoleråd etc. etc. og som en politisk kultur, hvor bestemte værdier og holdninger og idealer og omgangsformer er en del afhverdagen i det mere uformelle demokrati. Med den dobbelte titel altså signalerer, at den både i forhold til de enkeltpersoner, der deltager, og i forhold til de strukturer, som deltagerne indgår i-hele tiden tænker i dobbeltheden af det, der vedrører staten, systemet på den ene side og det, der vedrører det civile liv på den anden side Det skal sige, at når det beskrives på denne måde, altså ved det, der måles på ved at spørge elever, lærere og skoleledere, at da er man på et niveau af flere som projektet arbejder med. Eftersom der er tale om undersøgelser, hvis interesse primært er POPULATION, altså ALLE 8. klasse elever i hele landet i hveti af de deltagende lande, at der naturligvis også er en opmærksomhed på, at det der måles på, altså de konkrete deltagere i undersøgelsen, naturligvis må ses i en større kontekst IEA bruger forskellige grafiske fremstillinger af det, men i ICCS er den mest benyttede denne, som egentlig blot peger på, at de "målte variable" må ses i forhold til grundlæggende "strukturvariable" i samfundet og i forhold til"procesvariable". Hvis man tager udgangspunkt i den enkelte elev er pointen den simple, men dog vigtige, at denne elev har no gle strukturelle vilkår, der på forskellig vis behandles og forhandles og påvirkes i forskellige samfundsmæssige processer, hvorefter elevens målte svar er et udtryk for elevens bearbejdelse af sin situation- Man kan sige, at tredelingen også kan tænk:es i pædagogiske tenner, hvor den næsten modsvarer en tænkning i INTENDERET CURRICULUM, - uddannelsessystemets mål IMPLEMENTERET CURRICULUM - den faktiske undervisning det FAKTISKE CURRICULUM- den unge borger, der kommer ud af det Der er naturligvis ikke vandtætte skodder imellem disse niveauer, men eftersom ICCS primært interesserer sig for POPULATIONEN, så kan man altså sige, at det, der falder bort, vil være et fjerde niveau, hvor den enkelte elev undersøges i forhold til sin individuelle, personlige og subjektive måde at forholde sig på som borger, men det er ikke formålet med ICCS. 9 Acta Didactica Oslo 1/2013 Side 9/273

17 Baggrundsvariable Procesva ria ble Målte variable OmRivende samfund Uddannelsessvstem Historie og kultur Omgivende Uddannelsespol i tik Politiske begivenheder Skolen og Karakteristika Sammcnsrotnin Ressource Skolen og klassen Undervisning Lede Is ~ l l l l Borgerideale Demokratiske værdier Politisk Identitet Hjemmemiljø Familiebaggrun Social gruppe Hjemmemiljø Kommunikatio Aktiviteter lo Acta Didactica Oslo 1/2013 Side 10/273

18 3. ICCS, HVOR gennemføres ICCS, og HVORDAN I alt 38 Lande har medvirket i ICCS. De 38 Lande fordeler sig på denne måde: ET GLOBALT, INTERNATIONALT projekt + TRE REGIONALE dejprojekter Europa Latinamerika Asien Norden Vest Syd Øst Danmark Belgien Cypem Bulgarien Chile HongKong Finland England Grækenland Estland Colombia Indonesien Norge Holland Italien Letland Den Dom. Rep. New Zealand Sverige Irland Malta Litauen Guatemala Sydkorea Liechtenstein Spanien Polen Mexico Taiwan Luxembourg Rusland Paraguay Thailand 1- Schweiz Slovakiet Østrig Slovenien Tjekkiet Et af de særlige kendetegn ved ICCS i sammenligning med andre IEA undersøgelser er, at ICCS kombinerer en global international undersøgelse, der omfatter alle lande, med regionale studier, der altså kun gennemføres i de lande, der tilhører en region. Antallet af regionale undersøgelser afgøres af, hvilke lande der tilmelder sig. I ICCS har der denne gang været tale om tre regionale undersøgelser i henholdsvis Asien, Europa og Latinamerika. Med opdelingen i l global undersøgelse og i 3 regionale studier kan man sørge for, at de ting, der sær li gt kendetegner DET AT V ÆRE EN SAMFUNDSBORGER i forskellige regioner også kan blive undersøgt på de regioners egne præmisser for, hvad der er vigtigt og interessant at undersøge. Den internationale hovedundersøgelse tager sig således af alt det, der er så generelt, at det er relevant at undersøge i alle deltagerlandene. Det er en interessant nyskabelse, som vi ser frem til at arbejde videre med fremover. Det er jo en opdeling, som respekterer, at demokrati på den ene side kan betragtes som noget universelt, men at det ikke desto rrundre har forskejlige konkrete udformninger og betydninger forskellige steder i verden. Man kunne i teorien også forestille sig en nordisk eller en nordeuropæisk regional W1dersøgelse. 11 Acta Didactica Oslo 1/2013 Side 11/273

19 ET GLOBALT, INTERNATIONALT projekt INTERNATIONALE instrumenter: 1. Intemationalt Opgavehæfte elev 2. Intemationalt Spørgeskema elev 3. Intemationalt Spørgeskema lærer 4. lnternationalt Spørgeskema skoleleder 5. Spørgeskema til forskerne selv +TRE REGIONALE delprojekter l. Regionalt opgavehæfte (Europa) 2. Regionalt spørgeskema (Europa, Asien, Latinamerika) 4. ICCS, HVEM undersøges, Lidt afhængigt af, hvordan man ser på det, så kan man sige, at ICCS undersøger nationale skolesystemer eller nationale populationer af elever på bestemte klassetrin: Nordiske stikprøver i ICCS 2009 Antal faktiske besvarelser fra: Land l klassetrin Skoler Elever Lærere Danmark 8. Finland 8. Norge 8. Sverige 8. HELE ICCS 8. Norge 9. Sverige Skoleledere Acta Didactica Oslo 1/2013 Side 12/273 12

20 5. HVORDAN PRÆSENTERES RESULTATER = Skalaer: Fra mængder af tal til datareduktion Nu kan der være mange grunde til at fremhæve sådanne tal. Lad mig blot gi ve et eksempel. Med elever, der hver bar svaret på cirka 333 spørgsmål, så rummer ICCS databasen internationalt rundt regnet 55 millioner informationer. 55 millioner! Det siger sig selv, at det er nødvendigt at regne på de data på nogle måder, som gør data meningsfulde at formidle. Intet menneske kan overskue 55 millioner data på anden måde end ved at lave statistik. Der er naturligvis MANGE måder at lave statistik på, når man skal reducere så kolossale mængder af data til resultater, der kan præsenteres i overskuelig form. IEAS overordnede måde at håndtere opgaven på er at beregne SKALAER. En skala kendetegnes ved, at der udregnes en form for avanceret gennemsnit af svar på flere spørgsmål om samme emne. Det vil sige, at for eksempel 7 forskellige svar på 7 spørgsmål om 7 forskellige slags politiske aktiviteter deltagelse beregnes til et samlemål for en samlevariabel, som for eksempel kan bedde "lovlig politisk protest". Det vil så sige, at hvis man taler om, at et lands politiske deltagelse er lav, så er det baseret på gennemsnittet for alle elevers svar på en række forskellige spørgsmål. Det kan bemærkes, at hvis der i en given skala indgår 7 spørgsmål, hvor eleverne skal vælge mellem 4 svarmuligbeder, så er der over mulige variationer af svar! Så selv om eleveme tvinges til at svare i forudbestemte kategorier af svar, så er der MANGE forskellige svarmuligbeder. ICCS har udviklet flere skalaer som bruges i sammenligninger mellem lande og mellem grupper af elever. Samlevariabler eller samlemål for elevemes opfattelser, holdninger og engagement (affektive forhold) har et intemationalt gennemsllit på 50 og en standardafvigelse på JO. Til en international test bruges en anden skala, der blot er l O gange større, idet den har et internatiotra/t gennemsllit på 500 og en standardafvigelse på l 00. Når man præsenterer sådanne skalaer, så er det afgørende med andre ord, at alle l andes resultater ses i forhold til gennemsnittet. Den komparative metode består altså grundlæggende i at sammenligne i forhold til gennemsnittet. Gennemsnittet i sig selv er blot gennemsnittet. Hvad værdien 50 betyder, er forskelligt, da eleveme spørges om forskellige ting på forskellige måder. 50 kan således udtrykke en grad af enighed, en byppigbed eller lignende. Med andre ord betyder 50 ikke det samme sådan rent indholdsmæssigt. Når man sammenligner lande på det helt generelle niveau, altså på!andes gennemsnit, så placeres landene i 5 grupper: l. Ikke a:fvigende fra intemationalt gennemsnittet 2. Signifikant over gennemsnit 3. Signifikant over PLUS roere end 3 point over gennemsnit 4. Signifikant under gennemsnit 5. Signifikant under gennemsnit PLUS mere end 3 point under gennemsnit 13 Acta Didactica Oslo 1/2013 Side 13/273

21 Det er naturligvis kun en grov inddeling, men erfaringsmæssigt vil jeg nu godt sige, at skalaeme er et særdeles godt redskab til at opdage relevante ligbeder og forskejle. Og når man først har opdaget dem, ja så kan man naturligvis undersøge dem nærmere. Flere af de kommende oplæg vil illustrere det, men her holder jeg mig til det overordnede. Landes placeringer angives ved: Skalascore Symbol Betydning Placering England >53... > 3 point over Ca. l tiis Sydkorea signifikant over ICCS 50 ingen målbar afvigelse Ca. 6 til31 Indonesien \1 signifikant under Tjekkiet <47... > 3 point under Ca. 32 til36 Alle lande placeres i forhold til det intemationale gennemsnit (altid 50) Det er med andre ord især værd at hæfte sig ved.4og 'Yinternationalt. Og ved forskelle internt i Norden, der går i forskellige retninger. At standardafvigelsen er l O point kan gi ve en slags indi kation af, hvor stor en given forske! er. Således angiver punkterne 45 og 55 cirka de punkter, der deler alle observationer i tre lige store dele, altså en midte, en top og en bund. Hvis et land har et gennemsnit på 55, så betyder det altså (sådan cirka), at den gennemsnitlige elev er på grænsen til den bedste tredjedel. Da ethvert gem1emsnit jo har en spredning, så skaj der meget til at flytte et gennemsnit så meget % l 34 % af observationer l 33% 16 o/o l 68 % af observationer l 16 % 99 % af observationer l l 14 Acta Didactica Oslo 1/2013 Side 14/273

22 Offentliggjorte hovedresultater 1. Viden (test af kundskaber og færdigheder som samfundsborger) Resultaterne på denne test er blandt de mest bernærkelsesværdige i ICCS. Derfor vil I også senere i dag få en grundigere præsentation ved Dag Fjeldstad. ICCS 2009, Test afkundskaber og færdigheder Klassetrin Alder Skalascore Placering Hovedundersøgelse Danmark Finland Norge Sverige Ekstra undersøgelse 8. 14,9 576 l 8. 14, (6) Ekstranummer Norge 9. 14, Sverige rccs Land nr. 3 og 4 er i øvrigt Sydkorea og Taiwan (Taipei), så vi har det interessante resultatet, at de nærmest Jlggende lande på denne skala tilhører den asiatiske del af ICCS 15 Acta Didactica Oslo 1/2013 Side 15/273

Hovedresultater fra ICCS - Politisk dannelse og demokratisk forståelse

Hovedresultater fra ICCS - Politisk dannelse og demokratisk forståelse Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Snaregade 10A 1205 København K. Tlf. 3392 6200 Fax 3392 6182 E-mail skolestyrelsen@skolestyrelsen.dk www.skolestyrelsen.dk Hovedresultater

Læs mere

Åndsfrihed, ligeværd og demokrati? FOLKESKOLENS FORMÅL TIL EFTERSYN

Åndsfrihed, ligeværd og demokrati? FOLKESKOLENS FORMÅL TIL EFTERSYN Åndsfrihed, ligeværd og demokrati? FOLKESKOLENS FORMÅL TIL EFTERSYN Jonas Lieberkind Lektor, Ph.d. lieberkind@edu.au.dk Jens Bruun Lektor, Ph.d. jebr@edu.au.dk Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)

Læs mere

Unges politiske dannelse

Unges politiske dannelse Jens Bruun og Jonas Lieberkind Unges politiske dannelse En sammenfatning af ICCS 2009 Jens Bruun og Jonas Lieberkind Unges politiske dannelse En sammenfatning af ICCS 2009 2011 Forfatterne Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Jens Bruun, Jonas Lieberkind og Heidi Bay Schunck ICCS Udvalgte hovedresultater

Jens Bruun, Jonas Lieberkind og Heidi Bay Schunck ICCS Udvalgte hovedresultater Jens Bruun, Jonas Lieberkind og Heidi Bay Schunck ICCS 06 Udvalgte hovedresultater Jens Bruun, Jonas Lieberkind og Heidi Bay Schunck ICCS 06 Udvalgte hovedresultater 07 forfatterne Danmarks institut for

Læs mere

Nordisk som mål blålys eller nordlys?

Nordisk som mål blålys eller nordlys? S I S TE U T K AL L E L SE TI L DE T N O R DI S KE S P R Å KFE LLE SSKAP E T? Nordisk som mål blålys eller nordlys? Foto: Merete Stensby Hovedbudskabet i denne artikel er at undervisningen i talesprog

Læs mere

ICCS 2009. Første internationale testresultater.

ICCS 2009. Første internationale testresultater. ICCS 2009. Første internationale testresultater. Indholdsfortegnelse Forord... 3 II. Nationale skolekontekster... 9 III. Kundskaber og færdigheder ICCS testen... 16 IV. Elevernes holdninger og samfundsmæssige

Læs mere

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Stokkan ungdomsskole-8. trinn Høst 2013 150 149 99,33 14.01.2014 Stokkan ungdomsskole-9. trinn Høst 2013 143 142 99,30 14.01.2014

Læs mere

PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater

PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultaterne fra PISA Problemløsning 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fire

Læs mere

Bilag om folkeskolens resultater 1

Bilag om folkeskolens resultater 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om folkeskolens resultater 1 I. Oversigt over danske

Læs mere

Internationale læseundersøgelser og PIRLS

Internationale læseundersøgelser og PIRLS Internationale læseundersøgelser og PIRLS 1991 2000 2000 2003 2006 2006 2009 2010 2011 Programme for International Student t Assessment PISA 2006 PISA 2006 resultatet PISA 2006 Læsning H N K 600 Korea

Læs mere

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning Gå-hjem-møde Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration skal byde velkommen til Helsingør til denne nordiske konference om alfabetisering

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration skal byde velkommen til Helsingør til denne nordiske konference om alfabetisering Nordisk Alfabetiseringskonference den 22. - 24 september 2010 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration skal byde velkommen til Helsingør til denne nordiske konference om alfabetisering En

Læs mere

LP-MODELLEN LÆRINGSMILJØ OG PÆDAGOGISK ANALYSE

LP-MODELLEN LÆRINGSMILJØ OG PÆDAGOGISK ANALYSE LÆRINGSMILJØ OG PÆDAGOGISK ANALYSE LP-MODELLEN Pædagogiske forelæsninger torsdag d. 3. september 2009 kl 13-16 og 18-21, Roskilde-Hallerne, Møllehusvej 15 3 Implementeringen af LP-modellen på alle skoler

Læs mere

Marianne Jelved. Samtaler om skolen

Marianne Jelved. Samtaler om skolen Marianne Jelved Samtaler om skolen Marianne Jelved Samtaler om skolen Indhold Forord........................................ 7 Brændpunkter i skolepolitikken...................... 11 Skolen og markedskræfterne..........................

Læs mere

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet Sigurjón Mýrdal sigurjon.myrdal@mrn.is Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD Styrelsemöte, Reykjavík 29.11.2016 NLS

Læs mere

Jens Bruun ICCS 2009, Det europæiske modul

Jens Bruun ICCS 2009, Det europæiske modul Jens Bruun ICCS 2009, Det europæiske modul ICCS 2009, Det europæiske modul Forfatteren Omslag og fotos: Nikolaj Noel Christensen Sats og layout: Forfatteren 1. udgave, 1. oplag, København 2010 Tryk: Rosendahls

Læs mere

PIRLS 2006 Progress in International Reading Literacy Study

PIRLS 2006 Progress in International Reading Literacy Study PIRLS 2006 Progress in International Reading Literacy Study PROGRAM Baggrund for undersøgelsen Eksempler fra læsetesten Resultater: PIRLS 2006 Danske elever i en international sammenligning Resultater:

Læs mere

Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1

Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1 Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1 Danmark Finland Begrebet fritidsinstitution benyttes her som fælles betegnelse for fritidshjem og skolefritidsordninger

Læs mere

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige Notat: DANMARK HAR DOBBELT SÅ HØJ SU SOM SVERIGE, FINLAND OG NORGE 01-06-2016 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Den danske SU er den højeste

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse Netværkskonference

Unges motivation for politisk deltagelse Netværkskonference Unges motivation for politisk deltagelse Netværkskonference Onsdag d. 25. marts 2015 Niels-Henrik M. Hansen Center for Ungdomsforskning Aalborg Universitet Det handler om perspektiv.. I see no hope for

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Hvad er PIRLS? En international undersøgelse af udviklingen i læsekompetence i fjerde klasse. Mette Nørgaard Sørensen Videnskabelig Assistent på PIRLS

Hvad er PIRLS? En international undersøgelse af udviklingen i læsekompetence i fjerde klasse. Mette Nørgaard Sørensen Videnskabelig Assistent på PIRLS Hvad er PIRLS? En international undersøgelse af udviklingen i læsekompetence i fjerde klasse Mette Nørgaard Sørensen Videnskabelig Assistent på PIRLS Program Generelt om PIRLS PIRLS læsedefinition 3 aspekter

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Notatet er disponeret efter de tre faglige områder i undersøgelsen og består af følgende afsnit:

Notatet er disponeret efter de tre faglige områder i undersøgelsen og består af følgende afsnit: Hovedresultater i PISA 2015 Notatets opbygning Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultaterne i PISA 2015. Notatet er disponeret efter de tre faglige områder i undersøgelsen og består af følgende

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

bab.la Fraser: Personlig hilsen Dansk-Svensk

bab.la Fraser: Personlig hilsen Dansk-Svensk hilsen : ægteskab Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. par Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres. Vi vill gratulera

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 Kære konferencedeltagere. Jeg vil byde jer hjertelig velkommen til konferencen PISA 2006 Northern Lights III. Det er mig en særdeles

Læs mere

Fokusområde Matematik: Erfaringer fra PISA 2012

Fokusområde Matematik: Erfaringer fra PISA 2012 Fokusområde Matematik: Erfaringer fra PISA 2012 Lena Lindenskov & Uffe Thomas Jankvist Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Campus Emdrup 15 16 januar 2015 Hvad vi bl.a. vil

Læs mere

Respons til Helle Pia Laursens oplæg. Nikolaj Frydensbjerg Elf DaDi-seminar 2. juni 2014 Aalborg Universitet København

Respons til Helle Pia Laursens oplæg. Nikolaj Frydensbjerg Elf DaDi-seminar 2. juni 2014 Aalborg Universitet København Respons til Helle Pia Laursens oplæg Nikolaj Frydensbjerg Elf DaDi-seminar 2. juni 2014 Aalborg Universitet København Grundlag og retning for respons Grundlag Fortløbende (u)formel samtale siden Fremtidens

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Filosofi med børn. Frie børnehaver, København d. 17. maj 2013. v/ Dorete Kallesøe (lektor og husfilosof) og Margrethe Berg (lektor)

Filosofi med børn. Frie børnehaver, København d. 17. maj 2013. v/ Dorete Kallesøe (lektor og husfilosof) og Margrethe Berg (lektor) Filosofi med børn Frie børnehaver, København d. 17. maj 2013 v/ Dorete Kallesøe (lektor og husfilosof) og Margrethe Berg (lektor) Dagsorden 1. Filosofisk samtale i praxis 2. Hvad er filosofi med børn?

Læs mere

Danmarks samlede resultater i PISA 2006

Danmarks samlede resultater i PISA 2006 s samlede resultater i PISA 2006 PISA har på skift ét af fagene læsning, matematik og naturfag som hovedområde. I 2000 var hovedområdet læsning, i 2003 var hovedområdet matematik, og i 2006 var hovedområdet

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer Kompetens för en global vinnarregion Møde for de nordiske samråd for folkeoplysning 11. Januar 2007, Tallinn Arne Carlsen och Ingegerd Green Hållbar välfärd i en globaliserad och digitaliserad värld.??????

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Tryghed og holdning til politi og retssystem

Tryghed og holdning til politi og retssystem JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 01 Tryghed og holdning til politi og retssystem En sammenligning mellem Danmark og andre europæiske lande 1. UNDERSØGELSENS MATERIALE I 001 etableredes European

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

TIMSS 2015 RESULTATER

TIMSS 2015 RESULTATER TIMSS 2015 RESULTATER Præsentation ved pressemøde 29. november 2016 Aarhus universitet, DPU Peter Allerup nimmo@edu.au.dk Sara Kirkegaard saki@edu.au.dk Maria Nøhr Belling mahr@edu.au.dk Vibe Thorndal

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Forløb: Regions- og kommunalvalget 21. november 2017

Forløb: Regions- og kommunalvalget 21. november 2017 Forløb: Regions- og kommunalvalget 21. november 2017 Længde: 8-9 lektioner af 60 min. varighed. Faglige mål: o Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og diskutere

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015 Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Godt nytt år! Når 2015 ligger åpent foran oss, er utgangspunktene våre forskjellige for å gå inn i året. Men behovet

Læs mere

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Baggrund I PISA-undersøgelserne fra 2009, 2012 og 2015 er der i forbindelse med den ordinære PISA-undersøgelse foretaget en oversampling af elever med anden etnisk

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. januar -. juni Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Pisa 2003 +2006. Læseundersøgelser & debat

Pisa 2003 +2006. Læseundersøgelser & debat Pisa 2003 +2006 Læseundersøgelser & debat 1. Den danske regering indvilgede i at lade OECD gennemføre et review af grundskolen folkeskolen efter hvad regeringen betragtede som skuffende resultater, der

Læs mere

Center for Grundskoleforskning. En massiv satsning på Det nye DPU

Center for Grundskoleforskning. En massiv satsning på Det nye DPU Center for Grundskoleforskning En massiv satsning på Det nye DPU Center for Grundskoleforskning - fokusområder Undervisningsformer, læreruddannelse, skoleledelse, inklusion, klasseledelse, evalueringsformer,

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Torstedskolen-6a-3 Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Torstedskolen

Læs mere

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget WIZ Vi kommer fra HISINGS BACKA Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Skälltorpsskolan Type

Læs mere

Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage

Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, december 2009 Indhold Kursus i medborgerskab ved

Læs mere

Hovedresultater fra PISA 2009

Hovedresultater fra PISA 2009 Hovedresultater fra PISA 2009 Notatets opbygning Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA 2009. Notatet indeholder desuden en kommentering af resultaterne i hvert fag på baggrund

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Arbejdsvilkår i en krisetid. Arbejdslivskonferencen LO-skolen, 17-21 juni, 2013 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult

Arbejdsvilkår i en krisetid. Arbejdslivskonferencen LO-skolen, 17-21 juni, 2013 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Arbejdsvilkår i en krisetid Arbejdslivskonferencen LO-skolen, 17-21 juni, 2013 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Hvordan går det i Danmark? Har vi noget at have vores bekymringer i? Lykke og tilfredshed

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Biz 2 Vi kommer fra Aarup Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Aarupskolen Type lag: Skolelag

Læs mere

7 fluer med én skoletaske! Beth Juncker Det informationsvidenskabelige Akademi DK

7 fluer med én skoletaske! Beth Juncker Det informationsvidenskabelige Akademi DK 7 fluer med én skoletaske! Beth Juncker Det informationsvidenskabelige Akademi DK Som formalisert samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kundskapsdepartementet befinner (DKS) seg i skjæringspunktet mellom

Læs mere

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK Ikke-medlem af Europarådet (Hviderusland) MEDLEMSSTATER HOVEDSÆDE OG KONTORER BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Belgien, Bosnien-Herzegovina,

Læs mere

unges politiske dannelse

unges politiske dannelse h. Redegørelse unges politiske dannelse Af Jens Marvin Bruun, lektor Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens betænkning om

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

ICILS 2018 International Computer and Literacy study

ICILS 2018 International Computer and Literacy study ICILS 2018 International Computer and Literacy study ICILS 2018 er en international, komparativ undersøgelse af 8.-klasseelevers computer- og informationskompetence. ICILS blev gennemført første gang i

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

En offentlig sektor i verdensklasse

En offentlig sektor i verdensklasse En offentlig sektor i verdensklasse Forord har gennem mange år opbygget et godt og trygt velfærdssamfund. Det har været med til at gøre til et af verdens rigeste lande, samtidig med at vi har et af de

Læs mere

Play to win. Hvordan forsknings, udviklings- og innovationsaktiviteter kan bliver løftestang for øget kvalitet og relevans for professionshøjskolerne

Play to win. Hvordan forsknings, udviklings- og innovationsaktiviteter kan bliver løftestang for øget kvalitet og relevans for professionshøjskolerne Play to win Hvordan forsknings, udviklings- og innovationsaktiviteter kan bliver løftestang for øget kvalitet og relevans for professionshøjskolerne Hanne Harmsen Deloitte Consulting hharmsen@deloitte.dk

Læs mere

Matematik og matematikbegreber på tværs af grænserne

Matematik og matematikbegreber på tværs af grænserne Matematik og matematikbegreber på tværs af grænserne 0. Titel på fag/emne Matematik 1. Titel på forløb: Mejeriprodukter emballage rumindhold brøk decimaltal og procent. 2. Forfatternavne: Bent Fuglsberg,

Læs mere

PIAAC i Norden. Seminar Tórshavn 29 september 2015. Anders Rosdahl SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København www.sfi.dk ar@sfi.

PIAAC i Norden. Seminar Tórshavn 29 september 2015. Anders Rosdahl SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København www.sfi.dk ar@sfi. PIAAC i Norden Seminar Tórshavn 29 september 2015 Anders Rosdahl SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København www.sfi.dk ar@sfi.dk 16-10-2015 1 Oversigt 1. PIAAC 2. Norden og andre lande

Læs mere

FIRST LEGO League. Västerås Superseniorerna. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Västerås Superseniorerna. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Superseniorerna Vi kommer fra Hallstahammar Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Lindboskolan

Læs mere

Lokal brug af publiceringsindikatoren

Lokal brug af publiceringsindikatoren Lokal brug af publiceringsindikatoren Seminar den 28. januar, Oslo CFA Centre for Studies in Research and Research Policy Department of Political Science and Government School of Business and Social Sciences

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

TIMSS 2011 resultater præsentation ved pressemøde 11. december 2012

TIMSS 2011 resultater præsentation ved pressemøde 11. december 2012 TIMSS 2011 resultater præsentation ved pressemøde 11. december 2012 Peter Allerup Aarhus Universitet nimmo@dpu.dk tel 21653793 - Hvilke elev, lærer og skole faktorer har betydning for en god matematik

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati Formål for faget samfundsfag Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Erhvervsuddannelser i et internationalt perspektiv Forsker/praktikernetværket for Erhvervsuddannelser

Erhvervsuddannelser i et internationalt perspektiv Forsker/praktikernetværket for Erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser i et internationalt perspektiv Forsker/praktikernetværket for Erhvervsuddannelser Roland Østerlund Jørgen Ole Larsen 19. September Introduktion kontekst ET 2020 VET i krisetider Innovation

Læs mere

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Grandma s Cookies Vi kommer fra Västerås Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 11 jenter og 10 gutter. Vi representerer Internationella

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede?

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Innleg på Fritt Nordens konferanse under Nordisk Råds sesjon i Oslo 31.10.2007 KOLBRÚN HALLDÓRSDÓTTIR: Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Vil

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.dk 7. august 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen.

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen. FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium 15. 16. marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen udfoldes? 1 Jan Thykær Baggrund - Jan Thykær Statskundskab AU 1991

Læs mere

evejledning vejledning i det virtuelle rum

evejledning vejledning i det virtuelle rum evejledning vejledning i det virtuelle rum 11. April 2011 2 Hvad er evejledning? Et landsdækkende vejledningstilbud med lang åbningstid! Anvender udelukkende digitale medier i kontakten med de vejledningssøgende

Læs mere

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser.

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Denne deklaration følger den europæiske vision om, at alle

Læs mere

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN Samfundsfag NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere