Rapport for anmeldt tilsyn 2013 i botilbuddet OK-Centret Enghavens, afdeling Hansted Kloster, Egebjergvej 100, 8700 Horsens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport for anmeldt tilsyn 2013 i botilbuddet OK-Centret Enghavens, afdeling Hansted Kloster, Egebjergvej 100, 8700 Horsens"

Transkript

1 Rapport for anmeldt tilsyn 2013 i botilbuddet OK-Centret Enghavens, afdeling Hansted Kloster, Egebjergvej 100, 8700 Horsens Dato for tilsyn: 26. september 2013 Tilsynsførende: Deltagere ved tilsynet og interviewede personer: Tilbuddets navn: Adresse: Telefon: Synlighed omkring tilbud: Lederens navn: Tilbuddets ydelser og ydelsernes juridiske grundlag: Tilbuddets målgruppe (alder): Antal afdelinger: Dato for sidste tilsyn: 17. juli 2012 Jurist Dan Bundgaard og sektionsleder Marianne Arnfjord, Centerleder Lone Lundsgaard, afdelingsleder Kirsten Graugaard og souschef Anette Lassen Repræsentanter fra beboer- og brugerrådet Repræsentanter fra personalet Hansted Kloster - OK-Centret Enghaven Egebjergvej 100, 8700 Horsens (Enghaven) / (Hansted Kloster) (Lone Lundsgaard) Hertil kommer div. brochurer og øvrigt materiale fremsendt til brug for tilsynet. Lone Lundsgaard OK-Centret Enghaven er et godkendt midlertidigt botilbud efter 107 i Serviceloven. Voksne personer i alderen år, med forskellige psykiatriske problemstillinger og evt. kombineret med en misbrugsproblematik. OK-Centret Enghaven ligger i Søvind - lidt øst for Horsens. OK-Centret Enghaven er beliggende på 3 adresser: 1) OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind, 8700 Horsens 2) Bofællesskabet Ravnebjerg, Ravnebjerget 9, Søvind, 8700 Horsens 3) Hansted Kloster, Egebjergvej 100, 8700 Horsens. OK-Centret Enghaven består af forskellige afdelinger, der alle varetager forskellige opgaver og målgrupper: Vendepunktet: Særligt tilpasset bo- og behandlingstilbud. Lille beskyttet enhed med særlig tæt 1

2 personalekontakt. Speciale i behandling af voksne med personlighedsforstyrrelse, spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd. Afdelingen rummer også en mindre boenhed til 5 beboere med ADHD vanskeligheder med særligt behov for forudsigelighed og struktur. Bofællesskabet Ravnebjerg: En mindre selvstændigt beliggende afdeling for voksne med sindslidelser. Man skal kunne klare sig uden natpersonale. Tankegangen: En afdeling for voksne, år. Målgruppen er: mennesker med psykisk sårbarhed i et bredt spektrum af diagnoser og problemstillinger som har brug for særlig støtte og vejledning i hverdagen. Trinbrættet: Er en afdeling for unge sindslidende år. Målgruppen er: mennesker med personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd, ADHD, OCD, debuterende skizofreni, misbrugsproblematik og andre relaterede problemstillinger. Hansted Kloster: Er en selvstændigt beliggende afdeling i naturskønneomgivelser. Målgruppen er mennesker med psykiatriske lidelser evt. kombineret med en misbrugsproblematik, som er motiveret for at arbejde hen mod en mere selvstændig tilværelse i mindre beskyttede rammer. Det er vigtigt for behandlingen, at beboerne i størst muligt omfang er medbestemmende om indhold i hverdagen. Der ydes individuel støtte til rengøring af bolig, vask, at tage offentlige transportmidler, motion, administration af medicin, økonomistyring, byture, udflugter, deltagelse i sociale aktiviteter, arbejde mv. Af aktiviteter tilbydes bl.a. motorcrossværksted, havearbejde, pasning af heste samt ridning. Beboerne på OK-Centret Enghaven har mulighed for at benytte sig af tilbuddene på Hansted Kloster, ligesom beboerne på Hansted Kloster kan benytte sig af Enghavens tilbud. På Hansted Kloster bor der 18 beboere, men med tiden kan der blive plads til 22 beboere. Beboerne bor i lejligheder på 89 m2-146 m2. I enhederne er der fælleskøkken/alrum, dagligstuer samt vaskehus med vaskemaskine og tørretumbler. Boligerne er umøblerede. Der er tv- og radioantenne samt telefonstik i alle lejligheder og mulighed for tilkøb af internetadgang. Antal pladser: OK-Centret Enghaven har i alt 85 døgnpladser. De fordeler sig med 18 døgnpladser på Hansted Kloster (kan øges til 21), 11 i Bofællesskabet Ravnebjerg og 56 pladser på OK-Centret Enghaven. 2

3 Personalenormering: OK-Centret Enghaven er i alt normeret til ca. 99 årsværk, heraf er Hansted Kloster er normeret til 18,07 årsværk. Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat. Endvidere er der et antal løst tilknyttede vikarer, elever og personer i arbejdsprøvning og samfundstjeneste. OK-Centret Enghaven stiller krav om, at samfundstjenerne skal være psykisk stabile. Materiale der har indgået i Tilsynets forberedelse Oplysninger om tilbuddet på Oplysninger på OK-Centret Enghavens hjemmeside : Diverse brochurer og øvrigt materiale fremsendt til brug for tilsynet. Tilsynsrapport 2012 Tilsynets samlede vurdering: Tilsynets samlede vurdering efter besøg på Hansted Kloster er følgende: De fysiske rammer lever op til formålet og fremstår velholdte og indbydende. Tilsynet oplever, at ledelsen er nærværende og lydhør. Der er en omsorgsfuld omgangstone mellem ledelse, medarbejdere og beboere. De beboere som Tilsynet talte med tilkendegav: At de var meget glade for at bo på Hansted Kloster. At de havde fået det bedre under deres ophold. At de var glade for deres kontaktpersoner, som altid havde tid til dem. At de kendte deres handleplan, som de var med til at udarbejde. At der blev lyttet til deres ønsker i Beboer- og brugerrådet. At de var tilfredse med de mange behandlings- og aktivitetstilbud. At de var glade for, at de kunne medbringe deres kæledyr endog heste. At maden var rigtig god og sund og noget man så frem til hver dag. At der var indført en misbrugspolitik og at den blev efterlevet. Ud fra samtale med repræsentanter fra personalegruppen er det Tilsynets indtryk: At der er tale om en stabil og faglig opdateret personalegruppe At der er en god stemning blandt personalet At personalet er glade for deres arbejde og oplever, at der bliver taget hånd om dem og fulgt op på evt. episoder og problemstillinger At personalet er glade for at være ansat i en organisation, som har fokus på kvalitetssikring og udvikling, men at det også kræver omstillingsparathed hos dem. Det er Tilsynets indtryk, at beboere og personale befinder sig godt på Hansted Kloster, og at de tør udtale sig - både om det positive og om det, som de mener kan gøres bedre. Tilsynet har efterfølgende orienteret centerchef og souschef om beboernes og personalets udtalelser, og Tilsynet har observeret, at ledelsen er lydhør og interesseret i at høre disse. Der er stor fokus på medindflydelse og trivsel i hele organisationen. For målgruppen viser det 3

4 sig bl.a. ved, at der tages udgangspunkt i den enkelte og dennes behov, og ved at der er etableret et Beboer- og brugerråd. For personalegruppen viser det sig bl.a. ved prioritering af supervision, Personlig Professionel Konsultation (PPK), MUS-samtaler og mulighed for psykologsamtaler. Desuden udbydes personalegoder i form af massage, frisør, motion og diverse terapiformer til en favorabel pris. Der afholdes visionsdage og der arbejdes ud fra, at der via indflydelse kan skabes en god udvikling. Faglighed og udvikling vægtes højt, og der tilbydes både interne kurser via egen udviklingsafdeling og eksterne kursus- og uddannelsesforløb. Der er gode initiativer og procedurer, bl.a. i forhold til: Dokumentation og funktionsudredning Kvalitetssikring og udvikling på alle niveauer Inddragelse Samarbejde mellem private og offentlige instanser i forhold til målgruppen. OK-Centret Enghavens tilbud til Langtidsfriske, som betyder, at der udbetales en kontant belønning til medarbejdere, som i en længere periode ikke har haft sygefravær, er nu implementeret. Efter at tilbuddet er indført, har ledelsen kunnet konstatere en yderligere reduktion i sygefraværet, som i forvejen var meget lavt. I 2013 frem til 25. september var sygefraværet på 2,14 % på Hansted Kloster inklusiv barsel og barnets første sygedag samt flex- og skånejob. Personalet, som Tilsynet talte med, var overvejende positive ift. indførelsen af belønningssystemet. OK-Centret Enghaven ønsker at have en høj brugertilfredshed. Der er gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse I 2011, hvor 95% af de adspurgte svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med at være tilknyttet Enghaven. OK-Centret Enghaven har en oplysende og funktionel hjemmeside som henvender sig til både beboere, pårørende, ansatte og samarbejdspartnere. Desuden er tilbuddet beskrevet på Tilbudsportalen. På baggrund af ovenstående vurderer Tilsynet, at der er tale om et veldrevet og kvalificeret midlertidigt botilbud til målgruppen. Det særlige fokus der er på faglighed, kvalitetssikring og udvikling samt den medindflydelse beboere og personale har, er medvirkende til, at stedet er veldrevet og velanskrevet. Det er Tilsynets vurdering, at OK-Centret Enghaven er med til at gøre en forskel for voksne med psykiatriske problemstillinger. Tilsynets eventuelle anbefalinger til kvalitetssikring og - udvikling: Tilsynet har valgt ikke at anbefale yderligere tiltag i lyset af, at opgaven med tilsyn fra 1. januar 2014 er overdraget til Socialtilsyn Midt. 4

5 Eventuelle bemærkninger modtaget fra tilbuddet til rapporten: Tilsynet har efterfølgende modtaget bemærkninger til udkastet og der er primært tale om faktuelle rettelser. 1. Målgruppe og ydelsesspecifikke forhold Aktuel beboersammensætning og belægning: Målgruppen er mennesker med psykiatriske lidelser evt. kombineret med en misbrugsproblematik. Hansted Kloster er normeret til 18 pladser, men kan udvides til 21 pladser. Aktuelt er der 1 ledig plads. Tilbuddets indhold og kerneydelse: I behandlingen arbejder Hansted Kloster efter OK-Centret Enghavens værdigrundlag og metoder og ud fra målsætningen, at afdelingen ikke kun er et botilbud - men også et behandlingssted. Som væsentlige metoder arbejder tilbuddet efter den systemiske tankegang med individuelle rammer og social udvikling, hvor personlig involvering og deltagelse er i fokus. Der er mulighed for at deltage i OK-Centret Enghavens øvrige behandlingstilbud såsom: behandlingsgrupper, individuel terapi, psykolog behandling, NADA, TFT, musikterapi, kunstterapi m.m. Opbygning af relationer er en grundlæggende del af Hansted Klosters behandlingsarbejde. Tilbuddet tilstræber at beboerne udvikler et godt grundlag for i videst mulige omfang at kunne tage vare på eget liv, og tilbuddet understøtter beboerne i at forfølge deres livsdrømme. På Hansted Kloster er det vigtigt, at beboerne i videst muligt omfang er medbestemmende om indholdet i deres hverdag. Det forventes, at beboerne så vidt muligt klarer de praktiske ting selv, men der gives individuel støtte til de praktiske ting i dagligdagen, hvor det er nødvendigt. Hver beboer har to kontaktpersoner. De hjælper med at udarbejde et individuelt ugeprogram samt giver støtte og vejledning i de daglige og ugentlige gøremål. Samarbejde, indflydelse på eget liv og fokus på ressourcer er en væsentlig del af behandlingen på Hansted Kloster, og hver beboer har mindst een ugentlig samtale med sine kontaktpersoner. På Hansted Kloster har beboerne også mulighed for frit at benytte Enghavens omfangsrige tilbud af behandlinger og aktiviteter. Som noget specielt på Hansted Kloster arbejdes der med: Drømmerejser Mindfullness Brug af naturen som ramme og inspiration Organisering af arbejdet: De ansatte er organiseret I tværfaglige teams i de enkelte afdelinger. 5

6 I forhold til den enkelte borger er man organiseret efter kontaktpersonprincippet. Hver beboer har 2 kontaktpersoner. De hjælper med at udarbejde et individuelt ugeprogram samt giver støtte og vejledning i de daglige og ugentlige gøremål. Samarbejde, indflydelse på eget liv og fokus på ressourcer er en væsentlig del af behandlingen på Hansted Kloster, og hver beboer har mindst én ugentlig samtale med sine kontaktpersoner. Fysiske rammer: Alle lejlighederne på Hansted Kloster er nyistandsatte lyse, to rums boliger med et opholdsrum, soveværelse, køkken og bad. Fællesarealerne bærer præg af, at afdelingen er beliggende på et gammelt kloster omkranset af en stor parklignende have. Arealerne består blandt andet af: hall spisestue opholdsstue køkken aktivitetsrum mødelokale vaskehus motocross-værksted Urtehave og højbede Drivhus Kirkesal Wellness lokale Psykomotorisk lokale Motionsrum Pædagogisk metode: Som væsentlige metoder arbejder tilbuddet efter den systemiske tankegang og miljøterapi med individuelle rammer og social udvikling, hvor personlig involvering og deltagelse er i fokus. Herudover arbejdes der ud fra flere supplerende tilgange, såsom: kognitiv behandling, dialektisk adfærdsterapi (DAT) og psykodynamisk terapi. Der er mulighed for at deltage i OK-Centret Enghavens øvrige behandlingstilbud: individuel terapi, psykolog behandling, NADA, TFT, musikterapi, kunstterapi m.m. Opbygning af relationer er en grundlæggende del af behandlingsarbejdet. Tilbuddet tilstræber at beboerne udvikler et godt grundlag for i videst mulige omfang at kunne tage vare på eget liv, og understøtter beboerne i at forfølge deres livsdrømme. På Hansted Kloster vægtes det højt, at beboerne i videst muligt omfang er medbestemmende om indholdet i deres hverdag. Indsatsplaner, involvering af borgere, opfølgning og dokumentation: Indenfor de første 14 dage efter indflytningen udarbejdes der en handleplan i samarbejde mellem kontaktperson og beboer. Handleplanen beskriver målet med opholdet og de handlinger, der skal iværksættes for at nå det. Der udarbejdes individuelle ugeplaner med aftaler for faste gøremål. Handleplanen revideres løbende og fremsendes til handlekommunen efter aftale. Der 6

7 afholdes opfølgningsmøde med deltagelse af relevante samarbejdspartnere og statusmøder 1 gang årligt eller efter behov. Resultatkrav: Enghaven har indført et resultatkravssystem (CARF), hvor der måles på indsatsens resultater både i forhold til den enkelte beboer, den enkelte afdeling og Centeret som helhed. Dokumentation af indsatser og resultater sker i Bostedssystemet. Brugerindflydelse, beboermøder og trivsel: Der er i OK-Centret etableret et Beboer- og brugerråd bestående af 10 brugere, med deltagere fra alle afdelinger. Beboer- og brugerrådet kan eksempelvis have indflydelse på ud- og indlandsrejser, udflugter, indkøb af inventar, kørselsordninger på tværs af organisationen, foredrag m.m. Dagsordenen til møderne er ofte præget af, hvad der rører sig lige her og nu i afdelingerne. Der skrives referat fra møderne, som afholdes ca. hver 3. måned. Brugerne fortalte Tilsynet, at de føler, at de bliver hørt af ledelsen, og at der bliver reageret på deres ønsker. På Hansted Kloster er der beboermøde hver 14. Dag, og hver fredag er der husmøde. Beboerne var i overvejende grad tilfredse med at bo på Hansted Kloster. Beboerne følte, at de blev hørt når de havde emner på dagsorden, og at de fik en fyldestgørende forklaring, hvis deres ønsker/forslag ikke kunne imødekommes Sundhedsmæssige forhold: Kost og motion er et fokuspunkt i hverdagen. På Hansted Kloster var der 14 dage før tilsynets besøg indført en ny kostpolitik med særlig fokus på de 7 kostråd, og at kosten skal tage hensyn til beboernes forskellige ernæringsmæssige behov og ønsker Der er et veludstyret motionsrum til brug for både ansatte og beboere på OK-Centret i Søvind, derudover er der etableret eget motionsrum på Hansted Kloster Beboerne på Hansted Kloster tilbydes endvidere wellnes og pykomotorisk behandling. Rygning, alkohol- og stofmisbrug Rygning er beskrevet i husreglerne og giver ikke anledning til problemer. Der er udarbejdet en misbrugspolitik, hvoraf det fremgår, at tilbuddet ikke accepterer misbrug, og at man samarbejder med den enkelte beboer om at finde metoder til at stoppe dette. Beboeren tilbydes bl.a. NADA-akupunktur, gruppebehandling og misbrugsbehandling I samarbejde med Center for Socialt Udsatte i Horsens. Tilbuddet har skærpet reglerne for alkohol og stoffer på baggrund af konkrete episoder i begyndelsen af Overtrædelse af reglerne medfører nu udskrivning. Aktiviteter (arbejde, fritid): Alle beboere modtager tilbud om arbejde, aktivitet eller uddannelse. Det er en del af den faste struktur på Enghaven. De der magter det, modtager arbejdstilbud udenfor huset. Fx er en mindre gruppe beskæftiget på CB Nord og OK-Huset Horsens. De specielle rammer på Hansted Kloster betyder, at der tilbydes en lang række anderledes arbejds- og aktivitetstilbud. Der er blandt andet mulighed for: pedel- og havearbejde 7

8 brændehugning motocross værksted beskæftigelse i kursusvirksomhed anden ekstern beskæftigelse ture og udflugter at planlægge og arbejde med kunstudstillinger deltagelse I temadage fx. indianerdag: bueskydning, svedehytte mv. Dagsrytmen på Hansted Kloster tilpasses, så beboerne har en hverdag, der er individuelt struktureret og minder om en almindelig hverdag. Dog tilstræbes det, at alle er samlet til måltiderne morgen, middag og aften, med mindre man er i arbejde eller i uddannelse m.v. Der er daglig mulighed for at handle ind og for ugentlige ture til Horsens, Hovedgård med fællestransport i Hansted Klosters bus. Der er arbejdsdag, samtaler og behandling i tidsrummet fra klokken 8:00 16:00. herefter er der plads til mere fritidsbetonede aktiviteter. Beboerne kan også deltage i OK-Centret Enghavens forskellige interne og eksterne arbejdsog aktivitets tilbud. Magtanvendelse regler for indberetning heraf: Der er udarbejdet en procedure for magtanvendelse og OK-Centret Enghavens afdelinger følger reglerne for indberetning heraf. Hansted Kloster har ikke indberettet magtanvendelser. Forhold omkring beboernes økonomi: Brugerne har selvstændig økonomi, men kan få hjælp til at administrere den, hvis de har behov for det. Hvis beboeren har gæld, skal denne vise velvilje i forhold til at afdrage denne. Hygiejne: Alle lejligheder har eget badeværelse. Den enkelte beboer ydes nødvendig støtte til at varetage den daglige og personlige hygiejne, såfremt det indgår i handleplanen. Derudover er den enkelte beboer selv ansvarlig for sin hygiejne. Medicinhåndtering og medicininstruks To sygeplejersker er tovholdere omkring medicinadministration og håndtering heraf. Der er udarbejdet retningslinjer for medicinprocedure og håndtering heraf. Beskrivelse af procedure ved utilsigtede hændelser er ligeledes udarbejdet. Samarbejde med pårørende - pårørenderåd: Der er udarbejdet en pårørendepolitik. Samarbejdet med de pårørende sker ofte løbende via opfølgningsmøder. Det er op til den enkelte beboer at afgøre, om de pårørende skal deltage i opfølgningsmøderne. Der har været afholdt et pårørendearrangement på tværs af afdelingerne. Klager over tilbuddet og håndtering heraf: Tilsynet er ikke bekendt med, at der har været klager over tilbuddet. 8

9 Samarbejde med anbringende myndighed og andre samarbejdspartnere. Beskæftigelsestilbud, sociale myndigheder, uddannelsesinstitutioner, psykiater, sygehus, kriminalforsorgen, fagforeninger og læger. 2. Personale og arbejdsmiljø Aktuelle personaleressourcer og personalesammensætning: Personalet er tværfagligt sammensat. Følgende 24 faggrupper er repræsenteret på OK- Centret Enghaven: Cand. Scient. ergoterapeut, frisør, fysioterapeut, husassistent, håndværker, kontorassistent, køkkenassistent, musikpædagog, musikterapeut, plejehjemsassistent, psykolog, psykomotorisk terapeut, psykiater, rengøringsassistent, socialpædagog, socialrådgiver, social- og sundhedsassistent, social- og sundheds- hjælper, special- læge i psykiatri, sygehjælper, sygeplejerske, wellness medarbejder og økonoma. Rekruttering, introduktion, oplæring og fastholdelse af personale: Der er ofte mange ansøgere til opslåede stillinger. Der findes mentorordning og introduktionsprogram for nyansatte. Alle modtager supervision. Fastansatte medarbejdere i behandlingsafdelingerne får den 1- årige uddannelse i Systemisk teori og metode. Udover det planlagte uddannelsesforløb, har en lang række medarbejdere deltaget i forskellige kursusforløb, arrangeret af faglige organisationer og lignende. Der er gruppemøder for personalet med afdelingslederen hver 4. uge og hvert andet år afholdes internatdage á 2 dage, hvor afdelingerne mødes udenfor Enghaven. Ledelsen fremtræder synligt, og prioriterer at kende alle medarbejdere i organisationen. Derudover satses der på uddannelse og udvikling samt personalegoder i form af aktiviteter. Personalet har adgang til de faciliteter, der er til rådighed for beboerne. Det kan være brug af fitnesscenter, massage, NADA-terapi eller andre aktiviteter. Enghaven har etableret et belønningssystem til Langtidsfriske. Det betyder, at der udbetales en kontant belønning til de medarbejdere, som i en længere periode ikke har haft fravær på grund af sygdom. Ledelsen har kunnet konstatere en markant reduktion i sygedage efter, at systemet er indført. Personalet, som Tilsynet talte med, accepterede belønningssystemet. Faglig udvikling, læring og supervision: Alle medarbejdere får individuel sparring hver 8. uge sammen med afdelingsleder via PPK. Derudover er der ansat en psykiater, som tilbyder faglig sparring/sagssupervision, særligt i forhold til ADHD- området. På OK-Centret Enghaven er der endvidere ansat en psykolog og terapeuter med åbne tider, som personalet kan booke efter behov. Disse bruges også ved længerevarende forløb. Herudover anvendes afdelingssupervision i grupper én dag årligt ved intern supervisor. Medarbejderudviklingssamtaler, faglig udvikling: Der afholdes trivselssamtaler. Der er endvidere tilbud om PPK personlig professionel konsultation til den enkelte medarbejder. Alle fastansatte bliver løbende efteruddannet efter ønske og behov. Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat. Det opfattes som en styrke og grundlag for faglig udvikling 9

10 Samarbejde og kommunikation: Der er etableret et velfungerende SU-udvalg og SIK-udvalg på Enghaven. Tilsynet har afholdt et møde med personalet for at undersøge, om der fortsat er overensstemmelse med personalets indtryk af personaleforholdene, sammenholdt med det de tidligere har oplyst om. Tilsynet har denne gang alene talt med medarbejdere fra Hansted Kloster. Overordnet giver personalet udtryk for, at de er glade for deres arbejde. De fortæller, at der er en høj anciennitet i hele organisationen. Kolleger, som har valgt at søge nyt arbejde, vender ofte tilbage. Personalet føler sig hørt og inddraget. De føler, at de har en tydelig og synlig ledelse og synes ikke, at der er langt fra top til bund. Personalet fortalte om udflytningen fra Reballegård, hvor de følte, at de blev hørt af ledelsen. Der er efterfølgende sket ændringer i personalegruppen og den daglige ledelse, bl.a. på grund af opnormering fra 12 til 18 beboere. Afdelingerne samarbejder og forsøger at hjælpe hinanden efter behov. Dette gælder i forhold til dækning af arbejdstider og ønske om frihed og sparring på tværs af afdelingerne. Personalet gør dog opmærksom på, at den geografiske beliggenhed influerer på, hvem man omgås. Personalet har indflydelse på deres arbejdsplaner. Der er mulighed for at flytte/bytte rundt på arbejdsplaner, ligesom der er mulighed for at medarbejdere kan udlånes til andre afdelinger ved travlhed. Generelt opfattes informationsniveauet som højt. Det er Tilsynets indtryk, at der er gode muligheder for supervision. Dette bekræfter personalet. Ind imellem efterspørges ekstern supervision, hvilket bevilliges efter en individuel vurdering. Der er i hele organisationen meget fokus på kvalitetssikring, nye tiltag og udvikling. Personalet er glade for at være ansat i en organisation, som har fokus på udvikling, men siger også, at det kræver stor omstillingsparathed. Personalet finder at det er positivt, at der er så stor fokus på uddannelse. Personalet samarbejder med mange forskellige sagsbehandlere, og ser det som et must at etablere et godt samarbejde med disse, for at støtte beboeren bedst muligt. I de fleste tilfælde fungerer det. Det som kan være svært at håndtere er, når de oplever, at de og/eller beboeren ikke bliver hørt inden en evt. hjemtagelse af beboer. Det er Tilsynets indtryk, at personalet befinder sig godt, og at de tør udtale sig - både om det positive og om det - som de mener, kan gøres bedre. Personalet ser forskelligheden i den uddannelsesmæssige baggrund som overvejende positivt. Personalet oplyser, at der er et velfungerende voldsberedskab med fokus på forebyggelse. På Hansted Kloster er natpersonalet i hovedbygningen, hvor kontoret ligger, på grund af de bygningsmæssige rammer, således beboerne kan komme til natpersonalet efter behov. Personalet finder også at den nye alkoholpolitik er tryghedsskabende. Resultatskravsmodellen, som er integreret i Bostedssystemet, føles tidskrævende og kan være lidt svær for nogle at finde ud af, men der er altid hjælp at hente hos kolleger. 10

11 Tilsynet har efterfølgende orienteret centerchef og souschef om personalets udtalelser. Personalemøder, MED udvalg: Der er etableret et velfungerende SU-udvalg og SIK-udvalg på Enghaven. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø: Der er stor ledelsesmæssig bevågenhed på arbejdsmiljøet. Syge- og trivselspolitik, voldspolitik og seniorpolitik er velbeskrevet. Beredskabet er i orden, og politikkerne efterleves. Alle medarbejdere bærer i dag en telefon med overfaldsalarm Der er ikke overfaldsalarmer på Ravnebjerg og Hansted kloster da de ikke skønnes nødvendigt. Fysiske rammer: Der er gode personale faciliteter. 3. Ledelse, organisation og udvikling Ledelse og organisation: OK-Centret Enghavens organisation består af en centerleder, en souschef, en serviceafdeling, en udviklings- og kommunikationsafdeling samt afdelingerne: Hansted Kloster, Bostedet Ravnebjerg, Vendepunktet, Tankegangen og Trinbrættet som hver har en afdelingsleder tilknyttet. Ledergruppen består af centerleder, souschef og afdelingsledere og der afholdes månedligt ledermøde. Afdelingslederne mødes ligeledes en gang om måneden. OK-Centret Enghaven er en selvejende institution med egen bestyrelse. Her sidder to repræsentanter fra OK-Fonden, en politiker fra Horsens Kommune samt en ekstern fagperson Jørgen Tybjerg, som er speciallæge i psykiatri. Bestyrelsen ansætter centerlederen. Lone Lundsgaard er centerleder for OK-Centret Enghaven. Desuden er Lone Lundsgaard blevet centerleder for OK-Centret Jelling Have i Jelling og OK-Huset Horsens (tidligere Café Den Hvide Hest), som nu drives af OK-Fonden. Jelling Have er en selvstændig juridisk enhed. Der er et tæt samarbejde stederne imellem. Lone Lundsgaard ser det som en fordel, at OK-Huset Horsens er blevet en del af organisationen, da det optimerer behandlingen med et øget fokus på beskæftigelsesmulighederne for beboerne. Værdigrundlag: Det grundlæggende menneskesyn på OK-Centret Enghaven er, at alle har behov for følelsen af at være noget værd, at være accepteret, og have relationer til andre. For at kunne give en god behandling, tages der udgangspunkt i beboernes verden, og den enkeltes måde at færdes i verdenen på. Der samles livshistorier fra beboerne. Historier fortalt af dem selv, ud fra deres tænkemåde og egen oplevelse af virkeligheden. Enghaven arbejder med at opretholde håb og drømme. På den baggrund opnås de bedste betingelser for at støtte beboerne i arbejdet med fremtiden ud fra beboerenes egne præmisser. Behandlingen er altid forbundet med respekten for beboerens liv, værdighed og rettigheder. Derfor må personalet vise ydmyghed og vilje til at træde ind i den givne udfordring. Det er Enghavens mål, at livskvaliteten højnes til gavn for beboeren. Livskvalitet er det samme som at have det godt. Det vil sige at mærke samhørighed, selvfølelse, og en grundstemning af glæde samt at kunne deltage aktivt og ansvarsfuldt i eget liv. Kvalitetssikring og udvikling (ift. målgruppe, organisation og personale): 11

12 Der er i hele organisationen meget fokus på kvalitetssikring og udvikling. To gange årligt er der strategisk ledersparring med henblik på at udvikle organisationen. Personale og beboere inddrages i udviklingstiltag, og der afholdes visionsdage for beboerne, hvor deres input og holdninger er i fokus. Enghaven har, i samarbejde med Institut For Serviceudvikling, udarbejdet en resultatkravsmodel, som al behandling og kontakt tager udgangspunkt i. CARF, som modellen også kaldes, er implementeret i hele organisationen. Beboerne inddrages for at sikre sammenhæng mellem mål og planer for opholdet. Indsatser igangsættes, og der følges løbende op på resultaterne af disse. Personalet modtager undervisning i CARF, som nu er fuldt implementeret i organisationen. Tilsynet er orienteret om, at Enghaven arbejder med akkreditering, og der foreligger detaljeret beskrivelse af tilbuddet på Tilbudsportalen. Der tilbydes interne og eksterne kurser/uddannelsesforløb til personalet, og der er fastlagt PPK hver 8. uge. Endvidere, er der tilknyttet en fast psykiater, med henblik på faglig sparring i forhold til målgruppens problemstillinger. Personaleudskiftning, sygefraværsstatistik og sygefraværspolitik: Der er minimal udskiftning af personale og ancienniteten er ca. 10 år. Der måles sygefraværsstatistik i hele organisationen, men også konkret i de enkelte afdelinger. Samlet set ligger sygefraværet på 3,09 % i perioden 1. januar 15. august På Hansted Kloster er fraværet på 2,29 % i samme periode. OK-Centret Enghaven har en syge- og trivselspolitik, som følges nøje. Ved sygdom kontakter afdelingslederen den pågældende på 2. dagen. Ved længerevarende sygefravær følges op med en handleplan, og der kigges på årsagerne til sygdom. I de tilfælde hvor sygefraværet kan forudses at være længerevarende, eksempelvis 14 dage, kontaktes den sygemeldte på 7. dagen for at afklare, om arbejdet kan tilrettelægges, så vedkommende kan komme på arbejde på nedsat tid eller arbejde med et afskærmet område, frem for at være sygemeldt. Sygdom i >3 måneder medfører opsigelse. Der er etableret et belønningssystem ift. Langtidsfriske, hvorefter der udbetales en kontant belønning til de medarbejdere, som i en længere periode ikke har haft sygefravær. Dette system er nu fuldt implementeret I organisationen. Lederudviklingssamtaler, faglig udvikling Afdelingslederne inviteres til LUS-samtaler én gang årligt og gruppesupervision én gang i kvartalet. Afdelingslederne tilbydes desuden efteruddannelse herudover afholdes der stratisk lederseminar to gange årligt. Politikker og retningslinjer: Der findes politikker og retningslinjer for alt, der skønnes relevant. Der henvises I den forbindelse til hjemmesiden, hvor flere af disse kan studeres nærmere. Arbejdsmiljø, dato for sidste APV, sikkerhedsforhold: Der er nedsat et sikkerhedsudvalg. Der udføres APV på afdelingerne og hos den enkelte beboer. Der udføres ny APV ved hver indflytning. Arbejdstilsynet var på kontrolbesøg i august Tilsynet får oplyst, at der vil komme kontrol ved Arbejdstilsynet i ugen efter tilsynet. Brand og beredskab: 12

13 Der udføres brandtilsyn. Levnedsmiddelkontrol: Der arbejdes på, at køkkenet på Hansted Kloster, bliver omfattet af levnedsmiddelkontrollen. Dette grundet indflytningen af flere beboere på Hansted Kloster, da køkkenet tidligere har fungeret som et køkken i et bofællesskab. Fysiske rammer: Se ovenfor. 4. Dokumentation og monitorering af indsats Dokumentation af tilbuddets ydelser: Sker i Bostedssystemet. Faste medarbejdere har adgang til systemet med eget password og log-in. Indberetning af data til brug for statistik, benchmarking, ledelsesinformation: OK-Centret Enghaven har udarbejdet egne måleparametre i forhold til statistik og opkvalificering. Der er etableret et samarbejde med Horsens Kommune i forhold til benchmarking af ATA-tid (ansigt til ansigt tid). Brugertilfredshed: Som det fremgår af Tilsynsrapporterne fra 2009, 2010, 2011 og fra 2012 er der løbende gennemført brugertilfredshedsundersøgelser på Enghaven. Der er sidst gennemført en i Gennemførelsesprocent: Et ophold har en gennemsnitlig varighed på ca. 2 år. Registrering af tilbagefald: Ikke aktuelt her. Klager opfølgning herpå: Tilsynet er ikke gjort bekendt med klager over tilbuddet. Magtanvendelse (art og antal siden sidste tilsyn), indeberetning og forebyggelse: Tilsynet er bekendt med at der i OK-Centeret Enghaven er indberettet 6 magtanvendelser i 2013 fordelt på 4 beboere. Der har ikke været tilfælde af magtanvendelse på på Hansted Kloster Anmeldelse af arbejdsskader og arten af disse siden sidste tilsyn: Der er etableret et Sikkerhedsudvalg, og repræsentanterne deltager i sikkerhedskurser. Der er udarbejdet en arbejdspladsvurdering (APV) løbende ved indflytning samt en gang årligt på fællesarealerne. Der afholdes brandøvelser årligt med deltagelse af både beboere og personale, og der er investeret i en hjertestarter, der afholdes kursus i bruger heraf. Vold mod personale (omfang og type) og indberetning heraf: OK-Centret Enghaven har en nedskreven voldspolitik, som personalet er bekendt med. For potentielle voldpersoner laves en forebyggende voldsplan. Hvis en beboer har reageret voldsomt, tager lederen og kollegerne sig altid af den medarbejder, der har været involveret, 13

14 og der snakkes om det passerede, indtil det er bearbejdet. Der er mulighed for at medarbejderen for en tid kan flyttes til en anden afdeling, hvis der er ønske herom. Som tidligere beskrevet er der udarbejdet en magtanvendelsesprocedure. 14

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Tilsynsføren de: Tilsyn gennemført på adresser: Tilsynet har talt med: Socialpædagogiske konsulenter Lotte Mikkelsen og Sofie Lodahl Bai. Bethaniavej 5,

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have Velfærdsforvaltningen Rapport om anmeldt tilsyn 15. august 2011 på Jelling Have Vejle Kommune Velfærdsstaben Alice Storgaard Indholdsfortegnelse Indledning..3 1. Konklusion på tilsynet 2011...3 1.2 Udviklingspotentialer...4

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter Voksenservice Rapport om anmeldt tilsyn Den 23. maj og 24. maj 2011 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune Denne rapport er godkendt på Voksenudvalgets møde

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Adresser og telefonnumre - Støttecenter Fruerlunden Fruerlunden 67 5700 Svendborg Telefon: 62229177 - Psykiatrileder Ellen Christensen Telefon: 6223 3960

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune. Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30

Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune. Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge.

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge. Tilsynsrapport for Helheden Feilbjergvej St. Darum Formålet med tilsynet: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret efter loven og efter de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen

Læs mere

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Adresser og telefonnumre Bostedet Stentoft Sdr. Stenderup Stenderupvej 191 6072 Kolding E-mail: pus@pusvikar.dk Telefon: 70 210 211 Fax:

Læs mere

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16 Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter Bøge Alle 16 1 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø... Side 3-4. Brugerinddragelse....Side 5-6. Individuel plan... Side 7-8. Kommunikation... Side 9-10. Kompetenceudvikling.

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Storskoven Dato 27-02-2012 Journalnummer 16.03.26-K09-61-07 Udarbejdet af Birgit Hindse og Kirsten Nørgaard Dato for

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken SL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9628 4710 E-mail: kobbg@herning.dk www.bytoften.dk Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 UDKAST af august 2015 Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 Indledning Denne kvalitetsstandard er generel og retter

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

SLUSEN Afgiftning, stabilisering og tilbagefaldsbehandling - til dig som ønsker et stoffrit liv.

SLUSEN Afgiftning, stabilisering og tilbagefaldsbehandling - til dig som ønsker et stoffrit liv. SLUSEN Afgiftning, stabilisering og tilbagefaldsbehandling - til dig som ønsker et stoffrit liv. Hos os er alle elever Vi bruger begrebet elev ud fra et menneskesyn der handler om at vi alle er elever

Læs mere

Dato 17.4.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 15.4.2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 17.4.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 15.4.2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 17.4.2013 Udarbejdet af Vibeke Kjær og Hanne

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010 Albertslund Kommune Sundheds- og Socialforvaltningen Voksne med særlige behov Området voksne udviklingshæmmede Sagsnummer: 09/2607 Tilsynsrapport 2010 Skov, natur og friluftsværkstedet Tilsynsbesøg: 29.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Idavang. Formålet med tilsynet generelt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ringsted Krisecenter.

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Center Øst

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Center Øst Sagsbehandler Mette Andersen - Udviklingskonsulent Direkte telefon 99 74 15 68 E-post m.andersen@rksk.dk Dato 12. juli 2013 Sagsnummer 2012040016EB Anmeldt ledelsestilsyn 2013 Center Øst Center Øst Kort

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere