Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013"

Transkript

1 Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj Tekstrapport, Movia Flextrafik Side 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen Resumé / Konklusion Kort om respondenterne Tilfredshed med at blive kørt af Flextrafik Om bestilling af ture og tilfredshed hermed Forsinkelser / udeblivelser Om respondenternes holdning til seneste tur Tekstrapport, Movia Flextrafik Side 2

3 1. Om undersøgelsen Denne tekstrapport har til formål kort at opsummere de mest centrale resultater i MEGAFONs kvantitative undersøgelser for Movia Flextrafik gennemført i perioden d. 28. til d. 30. maj Formålet med undersøgelsen har været at afdække brugernes opfattelse og brug af Flextrafiks serviceydelser. Målgruppen for undersøgelserne er efter aftale med Movia Flextrafik fastsat til brugere af patientbefordringen i Region Hovedstaden. Med udgangspunkt i oplysninger på alle brugere, der har anvendt patientbefordringen i Region Hovedstaden min. 1 gang inden for den seneste måned op til undersøgelsen, har MEGAFON gennemført en repræsentativ undersøgelse i forhold til fordelingen på køn og bopælsområde blandt disse. Der er i alt gennemført 207 interview. Undersøgelsen er gennemført som telefoninterview. Herved opnås for det første, at respondenterne har mulighed for at få gentaget et spørgsmål, hvis de ikke forstår, hvad der bliver spurgt om. For det andet sikres, at respondenterne bruger den fornødne tid på hvert enkelt spørgsmål Således øges sandsynligheden for, at der svares på det, der bliver spurgt om, og at alle spørgsmål bliver besvaret. Dette kan ikke opnås i samme omfang med en internetundersøgelse eller med en postalreturneret spørgeskemaundersøgelse. Endelig kræver en række af spørgsmålene en omhyggelig gennemgang fra en trænet interviewer for at sikre standardisering i afkodningen af svarene. En stor del af de spørgsmål, der er blevet stillet til respondenterne har været uhjulpne. Det vil sige at respondenterne ikke er blevet stillet over for valget mellem på forhånd fastdefinerede svarkategorier, hvorfor de svar der er afgivet i interviewsituationen altså har været respondenternes egne frie besvarelser. Respondenterne har deltaget anonymt i undersøgelsen for at sikre så troværdige svar som muligt. Resultaterne i undersøgelsen er kommenteret inden for et 95% signifikansniveau. Dette betyder, at usikkerheden på et måleresultat (et målepunkt, eller et kvalitetstal) kan angives ved et usikkerhedsinterval (konfidensinterval), dvs.et interval, der med en sikkerhed på 95% indeholder populationsværdien. Flextrafik får på langt de fleste tilfredshedsspørgsmål en meget positiv bedømmelse blandt respondenterne. Ud fra de generelle tal i undersøgelsen, kombineret med MEGAFONs erfaringer fra lignende undersøgelser vil MEGAFON foreslå en målsætning for en tilfredshedsandel (enighedsandel) på 80% tilfredse (enige) respondenter, der således angiver, at de er enten Meget tilfredse (helt enige) eller Tilfredse (delvis enige). Deraf kan Flextrafik som delmål sætte, at de 20% skal være Meget tilfredse (helt enige). De efterfølgende resultater er holdt op mod den foreslåede målsætning Tekstrapport, Movia Flextrafik Side 3

4 2. Resumé / Konklusion Samlet set må det konkluderes, at Flextrafik / Patientbefordring Region Hovedstaden opnår meget flotte resultater. Dette konkluderet på baggrund af følgende resultater opnået i undersøgelsen: Resultater vedr. selve kørslen: 88% af brugerne er generelt tilfredse/meget tilfredse med at blive kørt af Flextrafik Stort set alle brugere er i forhold til deres seneste tur helt/delvist enige i, at: - Vognen fremstod vedligeholdt, ren og sikker (93%) - Chaufføren fremtrådte velsoigneret og imødekommende (94%) - Chaufføren kørte forsvarligt (95%) - Chaufføren var villig til at hjælpe passagererne ind og ud af vognen (94%) - Chaufføren fastspændte passagererne korrekt og sikkert (99%) 83% af brugerne synes i høj/meget høj grad, at Flextrafik er gode til at hjælpe ved forsinkelser/udeblivelser Resultater vedr. bestilling af kørsel: 88% af brugerne, der har prøvet at bestille kørsel hos Kørselsservice Syd, var tilfredse/meget tilfredse med ventetiden i telefonen. 96% af brugerne, der har prøvet at bestille kørsel hos Kørselsservice Syd, oplevede servicen hos Kørselsservice Syd som god/meget god. 91% af brugerne, der har prøvet at bestille kørsel hos Kørselsservice Syd, var tilfredse/meget tilfredse med den information, som de fik af Kørselsservice Syd angående deres kørsel Tekstrapport, Movia Flextrafik Side 4

5 3. Kort om respondenterne Dobbelt så mange kvinder som mænd anvender Patientbefordring Region Hovedstaden. Således er 2/3 (66%) af brugerne kvinder og 1/3 (34%) mænd. 4 ud af 5 brugere af Patientbefordring Region Hovedstaden (79%) er 70 år og derover. Tilmed er 4 ud af 10 (42%) af brugerne 80 år og derover. Således er der omvendt kun 1/5 af brugerne, der er under 70 år og kun 3%, der er under 50 år Tekstrapport, Movia Flextrafik Side 5

6 Hver tiende bruger, der har anvendt Patientbefordringen Region Hovedstaden min. 1 gang inden for den seneste måned op til undersøgelsen angiver, at de er kørestolsbrugere Tekstrapport, Movia Flextrafik Side 6

7 4. Tilfredshed med at blive kørt af Flextrafik 88% af brugerne af Patientbefordring Region Hovedstaden er generelt tilfredse (33%) eller meget tilfredse (53%) med at blive kørt af Flextrafik. Kun 4% angiver at være utilfredse/meget utilfredse med dette. Således lever ordningen på dette punkt fuldt op til MEGAFONs foreslåede målsætning for en tilfredshedsandel på 80% tilfredse respondenter, der angiver, at de er enten Meget tilfredse eller Tilfredse. Punktet lever ligeledes fuldt op til delmålet på 20% Meget tilfredse respondenter. Tilsvarende spørgsmål blev stillet i MEGAFONs undersøgelse i efteråret 2012 blandt brugere af Patientbefordring Region Sjælland. Undersøgelsen i efteråret blev gennemført inden d. 1. oktober 2012, hvor Movia Flextrafik og Falck overtog ansvaret for patientbefordringen i Region Hovedstaden. I efteråret angav 86% af brugerne af Patientbefordring Region Sjælland generelt at være tilfredse (38%) eller meget tilfredse (48%) med at blive kørt af Flextrafik. Flextrafik opnår således samme høje tilfredshed blandt brugere i Region Hovedstaden, som de har opnået blandt brugere i Region Sjælland Tekstrapport, Movia Flextrafik Side 7

8 Ca. hver fjerde bruger i undersøgelsen (28%) fremhæver ikke nogle områder, som de er specielt tilfredse med. Dette kan skyldes, at de generelt er tilfredse med alt og derfor ikke kan nævne nogle specifikke forhold, som de er mere tilfredse med end andre. Blandt de forhold som de vælger at fremhæve, som de er specielt tilfredse med nævnes først og fremmest: Chaufførens imødekommenhed og gode service (46%) Flextrafik kører altid til tiden (35%) Hertil er det også værd at bemærke, at 14% nævner Tryghed ved at rejse med Movia. I forhold til ovenstående 2 andele på henholdsvis 46% og 35%, så virker 14% måske ikke som meget, Men det er ikke et typisk forhold at nævne i forbindelse med denne type spørgsmål, der er stillet uhjulpet (svarkategorier ikke oplæst). Normalt nævner man netop forhold som chaufførens service, kører altid til tiden, Komfort, pris og lignende. At 14% specifikt nævner tryghed som specielt tilfredsstillende skal derfor anses som et flot resultat. Også i forhold til, at flere nævner dette forhold end, der nævner Komfort (10%). Af samme årsag må det også betragtes som positivt, at hver tiende bruger (11%) specifikt nævner Kundecenter-medarbejderne er imødekommende/yder god service, som et forhold de er så tilfredse med, at de gerne vil fremhæve det Tekstrapport, Movia Flextrafik Side 8

9 I undersøgelsen gennemført i efteråret blandt brugere af Patientbefordring Region Sjælland var det ligeledes Chaufførens imødekommenhed og gode service samt Flextrafik kører altid til tiden, der først og fremmest blev nævnt. Resultaterne af seneste måling blandt brugere i Region Hovedstaden må dog anses, at være endnu mere tilfredsstillende end efterårets måling blandt brugere i Region Sjælland. I efteråret angav 19%, at Flextrafik altid kører til tiden. I undersøgelsen blandt brugere i Region hovedstaden er denne andel helt oppe på 35%, der uhjulpet nævner dette som et forhold de er specielt tilfredse med. I efteråret angav 4% Tryghed ved at rejse med Movia. I undersøgelsen blandt brugere i Region hovedstaden er denne andel helt oppe på 14%. Ligeledes angiver 11% i Region Hovedstaden, Kundecenter-medarbejderne er imødekommende/yder god service mod 2% i efterårets måling. Dertil kan nævnes, at 43% af brugerne i Region Sjælland ikke nævnte nogle forhold, som de var specielt tilfredse med, mens denne andel er helt nede på 28% blandt brugerne i Region Hovedstaden. Halvdelen af brugerne i Region Hovedstaden (51%) nævner ikke nogle forhold, som de er utilfredse med og gerne vil fremhæve. Blandt de forhold, der nævnes er først og fremmest forsinkelser eller uregelmæssigheder (13%), Langsomt og besværligt (12%) samt Lange intervaller for afhentning/aflevering (10%) Tekstrapport, Movia Flextrafik Side 9

10 5. Om bestilling af ture og tilfredshed hermed 45% af brugerne i Region Hovedstaden angiver, at de selv har prøvet at bestille kørsel hos Kørselsservice Syd. Således angiver 55% ikke selv at have prøvet at bestille kørsel hos Kørselsservice Syd. Den høje andel, der ikke selv har prøvet at bestille kørsel hænger sandsynligvis sammen med brugernes generelt høje alder. For en stor andel af respondenterne er det af denne grund sandsynligvis en hjælper, et familiemedlem eller lignende, der hjælper med bestillingen af kørsel. Det ses da også, at andelen af brugere under 60 år, der ikke selv har prøvet at bestille en tur kun ligger på 35%, mens andelen af brugere på 60 år og derover, der ikke selv har prøvet at bestille en tur, er oppe på 57% Tekstrapport, Movia Flextrafik Side 10

11 Næsten 9 ud af 10 (88%) af brugerne, der har prøvet at bestille kørsel hos Kørselsservice Syd, er tilfredse (35%) eller meget tilfredse (53%) med ventetiden i telefonen. Kun 6% angiver at være utilfredse (4%) eller meget utilfredse (2%) med ventetiden i telefonen. Således lever dette punkt til fulde op til MEGAFONs foreslåede målsætning for en tilfredshedsandel på 80% tilfredse respondenter, der angiver, at de er enten Meget tilfredse eller Tilfredse. Punktet lever ligeledes fuldt op til delmålet på 20% Meget tilfredse respondenter Tekstrapport, Movia Flextrafik Side 11

12 Næsten alle brugere (96%), der har prøvet at bestille kørsel hos Kørselsservice Syd, oplevede servicen hos Kørselsservice Syd som god (43%) eller meget god (53%), da de bestilte deres senest kørsel. Kun 1% (1 respondent) oplevede servicen som meget dårlig. Således lever dette punkt til fulde op til MEGAFONs foreslåede målsætning for en samlet andel på 80%, der angiver, at de enten oplevede servicen som God eller Meget god. Punktet lever ligeledes fuldt op til delmålet på 20% respondenter, der angiver svaret Meget god Tekstrapport, Movia Flextrafik Side 12

13 Ligeledes angiver en meget høj andel af brugerne (91%), der har prøvet at bestille kørsel hos Kørselsservice Syd, at de er tilfredse (36%) eller meget tilfredse (55%) med den information, som de fik af Kørselsservice Syd angående deres kørsel. Således lever dette punkt også til fulde op til MEGAFONs foreslåede målsætning for en tilfredshedsandel på 80% tilfredse respondenter, der angiver, at de er enten Meget tilfredse eller Tilfredse. Og punktet lever ligeledes fuldt op til delmålet på 20% Meget tilfredse respondenter Tekstrapport, Movia Flextrafik Side 13

14 Stort set samtlige brugere (99%), der selv har prøvet at bestille kørsel hos Kørselsservice Syd angiver, at de ved bestilling af kørsel blev informeret om, hvornår de skulle være klar. Ca. 2/3 (65%) af de brugere, der selv har prøvet at bestille kørsel hos Kørselsservice Syd, har også prøvet at blive kørt før den nye kørselsordning trådte i kraft d. 1. oktober Tekstrapport, Movia Flextrafik Side 14

15 Markant flere af de brugere, der både er blevet kørt før og efter den nye kørselsordning trådte i kraft d. 1. oktober 2012 vurderer at den nye ordning fungerer bedre end den gamle ordning. Således angiver halvdelen af brugerne (51%), at den nye ordning, hvor man selv bestiller sin kørsel fungerer bedst, mens kun 13% vurdere, at den gamle ordning, hvor afdelingen bestilte ens kørsel fungerer bedst. Ca. 1/3 (36%) vurderer, at de 2 ordninger fungerer lige godt. På baggrund af, at kun ca. hver tiende bruger (13%) vurderer, at den gamle ordning fungerede bedst, så må det konkluderes at den nye ordning har fået en god opstart. Det drejer sig kun om 8 brugere, der nævner at den gamle ordning fungerer bedst. Der kan derfor ikke udledes noget statistisk sikkert om disse. Dog kan det nævnes, at alle 8 er kvinder. Der ses ingen tendenser i forhold til alder, fx at jo ældre brugerne er, i jo højere grad foretrækker de den gamle ordning, hvor de ikke selv skal bestille kørsel Tekstrapport, Movia Flextrafik Side 15

16 6. Forsinkelser / udeblivelser Der er i alt 81% af brugerne, der ved hvad de skal gøre, hvis vognen er forsinket eller udebliver, mens 19% ikke ved, hvad de skal gøre. Blandt de brugere, der ved, hvad de skal gøre, er der dog 1%, der svarer andet end at ringe til Driftsvagten. Således er det 8 ud af 10 (80%), der angiver det korrekte svar. Årsagen til at 1/5 af brugerne ikke ved, hvad de skal gøre i tilfælde af forsinkelse/udeblivelser skal sandsynligvis findes i, at Flextrafik stort set altid kører til tiden. Som det fremgår af spørgsmål 5 tidligere i rapporten, så angiver 35% uhjulpet, at de er specielt tilfredse med, at Flextrafik altid kører til tiden. Det fremgår også senere i denne rapport på side 19 (spørgsmål 24), at 6 ud af 10 (59%) af brugerne aldrig har haft behov for hjælp i forbindelse med forsinkelser. De fleste respondenter oplever derfor sandsynligvis sjældent eller aldrig forsinkelser/udeblivelser og derfor tænker de ikke over / glemmer, hvad de skal gøre i tilfælde af forsinkelser/udeblivelser. I forhold til efterårets undersøgelse blandt brugere af patientbefordringen i Region Sjælland, så er der en større andel af brugere i Region Hovedstaden, der ved, hvad de skal gøre. Blandt brugere i Region Sjælland var der i efteråret 75%, der vidste, at de skulle ringe til Driftsvagten Tekstrapport, Movia Flextrafik Side 16

17 Når brugerne spørges mere direkte ind til om de ved, at de skal ringe til driftsvagten, hvis vognen ikke er dukket op 15 minutter efter det aftalte tidspunkt, så er der lidt flere brugere end før, der ikke er klar over dette. Således er der ¼ (25%), der ikke ved, at de skal kontakte driftsvagten allerede efter 15. min., hvis vognen ikke er dukket op. Omvendt betyder dette, at størstedelen af brugerne (75%) ved, at de skal ringe efter driftsvagten samt at de skal gøre det, hvis vognen ikke er dukket op 15 minutter efter aftalt tid. Hvorvidt denne andel kan øges yderligere er svært at vurdere, da der som tidligere nævnt sandsynligvis er en sammenhæng mellem denne viden og hvor ofte brugerne oplever forsinkelser. Sker det meget sjældent eller aldrig, at der er forsinkelser, så er der også en høj sandsynlighed for, at brugerne glemmer, hvad de skal gøre i tilfælde af forsinkelser. I efterårets undersøgelse blandt brugere i Region Sjælland var der 61%, der vidste, at de skulle ringe til Driftsvagten efter 15 min., hvis vognen ikke var dukket op til aftalt tid, mens 39% ikke vidste dette Tekstrapport, Movia Flextrafik Side 17

18 64% af brugerne i Region Hovedstaden ved, at der findes et informationskort med oplysninger om tlf.nr. og hvornår man skal ringe ved forsinkelser, hvis man ikke er blevet kontaktet af driftsvagten. Der ses en klar sammenhæng mellem kendskabet til informationskortet og kendskab til, hvad man skal gøre, hvis en vogn er forsinket/udebliver. Således er der 88% af de 64%, der kender til informationskortet, der også ved, at de skal ringe til driftsvagten, hvis vognen ikke er dukket op 15 minutter efter aftalt tid. Blandt de 36%, der ikke kender til informationskortet er det kun ca. halvdelen (53%), der ved, at de skal ringe til driftsvagten, hvis vognen ikke er dukket op 15 minutter efter aftalt tid. Således må det konkluderes, at informationskortet har en effekt i forhold til brugernes viden i forbindelse med forsinkelser/udeblivelser. I efterårets undersøgelse blandt brugere i Region Sjælland angav kun 40% at kende til informationskortet. Som nævnt tidligere i rapporten, så er der færre brugere i Region Sjælland end i Region Hovedstaden, der ved, hvad de skal gøre i tilfælde af forsinkelser/udeblivelser. Dette hænger i høj grad sammen med det lavere kendskab til informationskortet i Region Sjælland, men at man sjældent/aldrig oplever forsinkelser/udeblivelser har dog også en indflydelse på brugernes viden på dette område Tekstrapport, Movia Flextrafik Side 18

19 42% af brugerne i Region Hovedstaden ved godt, at driftsvagten har åbent 24 timer i døgnet. At hele 58% ikke har viden om dette skal ikke nødvendigvis anses som et mindre tilfredsstillende resultat. Den høje andel, der ikke ved, at driftsvagten har åbent 24 timer i døgnet kan alene skyldes, at brugerne ikke har behov for at kunne kontakte driftsvagten 24 timer i døgnet og/eller slet ikke har haft behov for at kontakte driftsvagten. Langt størstedelen af brugernes foretagne ture sker i dagtimerne, hvorfor de heller ikke oplever et behov for at kunne kontakte driftsvagten på øvrige tidspunkter af døgnet, såsom om natten. De tænker derfor heller ikke over om driftsvagten har åbent 24 timer i døgnet og slet ikke, hvis de aldrig har haft behov for at kontakte driftsvagten i forbindelse med forsinkelser/udeblivelser Tekstrapport, Movia Flextrafik Side 19

20 6 ud af 10 (59%) af brugerne i Region Hovedstaden angiver, at de aldrig har haft behov for hjælp, da de ikke har oplevet forsinkelser/udeblivelser. De har derfor ikke kunnet tage stilling til spørgsmålet om Flextrafik er gode til at hjælpe, hvis vognen er forsinket eller udebliver. Denne andel hænger fint sammen med tidligere kommenteret resultater, hvor 1/5 af brugerne angav, at de skal ringe til driftsvagten, hvis de oplever forsinkelser/udeblivelser. Hvis andelen af respondenter, der ikke har haft behov for hjælp holdes ude af analysen, så synes mere end 8 ud af 10 (83%) af brugerne, der har haft behov for hjælp, at Flextrafik i høj grad (40%) eller i meget høj grad (43%) er gode til at hjælpe, hvis vognen er forsinket eller udebliver. Omvendt synes kun 7%, at Flextrafik i mindre grad (5%) eller slet ikke 2% er gode til at hjælpe. Således lever dette punkt også til fulde op til MEGAFONs foreslåede målsætning for en tilfredshedsandel på 80% tilfredse respondenter, der angiver, at de er enten Meget tilfredse eller Tilfredse. Og punktet lever ligeledes fuldt op til delmålet på 20% Meget tilfredse respondenter Tekstrapport, Movia Flextrafik Side 20

21 7. Om respondenternes holdning til seneste tur Ligesom i efterårets undersøgelse blandt brugere i Region Sjælland erklærer næsten alle brugere i Region Hovedstaden sig helt eller delvist enige i en række områder vedrørende deres seneste tur med Flextrafik. Således angiver: 93% af brugerne at være helt enige (86%) eller delvist enige (7%) i, at vognen fremstod velholdt, ren og sikker. 94% af brugerne at være helt enige (84%) eller delvist enige (10%) i, at chaufføren fremtrådte velsoigneret og imødekommende. 95% af brugerne at være helt enige (88%) eller delvist enige (7%) i, at chaufføren kørte forsvarligt. 94% af brugerne at være helt enige (90%) eller delvist enige (4%) i, at chaufføren var villig til at hjælpe dem ind/ud af vognen, hvis de havde behov for dette Tekstrapport, Movia Flextrafik Side 21

22 Således lever alle 4 ovenstående områder til fulde op til MEGAFONs foreslåede målsætning for en samlet andel på 80% respondenter, der angiver, at de er enten Helt enige eller Delvist enige. Alle 4 områder lever ligeledes fuldt op til delmålet på 20% Helt enige respondenter. 99% af brugerne i Region Hovedstaden angiver, at de følte sig korrekt og forsvarligt fastspændt under turen. 1% (3 respondenter) følte sig ikke korrekt og forsvarligt fastspændt. Som begrundelse for deres svar angav en bruger, at denne slet ikke blev fastspændt, mens en anden ikke kunne give en egentlig begrundelse. Den sidste bruger angav, at denne var usikker på om han/hun var fastspændt korrekt, da brugeren var blind og Chaufføren kørte 'vildt' Tekstrapport, Movia Flextrafik Side 22

Movia. Flextrafik - Brugerundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget d. 6. oktober til d. 10. oktober 2014 928 respondenter

Movia. Flextrafik - Brugerundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget d. 6. oktober til d. 10. oktober 2014 928 respondenter Movia Flextrafik - Brugerundersøgelse Telefonundersøgelse foretaget d. 6. oktober til d. 10. oktober 2014 928 respondenter Om respondenternes tilfredshed med og brug af de forskellige kørselsordninger

Læs mere

- Tilfredshed med bestillingsbetingelser og service i forbindelse med bestilling af ture

- Tilfredshed med bestillingsbetingelser og service i forbindelse med bestilling af ture Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 6. december 2012 Mads Lund Larsen 21 Kundeundersøgelse i Flextrafik Indstilling: Administrationen indstiller,, at bestyrelsen tager orienteringen til

Læs mere

Movia. Flextrafik - Brugerundersøgelse. Telefonundersøgelse. D. 30. september til d. 8. oktober 2015 903 respondenter

Movia. Flextrafik - Brugerundersøgelse. Telefonundersøgelse. D. 30. september til d. 8. oktober 2015 903 respondenter Movia Flextrafik - Brugerundersøgelse Telefonundersøgelse D. 30. september til d. 8. oktober 2015 903 respondenter 1 Om respondenternes tilfredshed med og brug af de forskellige kørselsordninger 2 Spm.

Læs mere

Movia. Flextrafik - Brugerundersøgelse. Telefonundersøgelse Gennemført d. 4. til d. 12. oktober respondenter

Movia. Flextrafik - Brugerundersøgelse. Telefonundersøgelse Gennemført d. 4. til d. 12. oktober respondenter Movia Flextrafik - Brugerundersøgelse Telefonundersøgelse Gennemført d. 4. til d. 12. oktober 2016 905 respondenter 1 05. Er du generelt tilfreds eller utilfreds med at benytte Movias ordninger? resp.

Læs mere

At orienteringen om kundetilfredshedsundersøgelse i Flextrafik tages til efterretning

At orienteringen om kundetilfredshedsundersøgelse i Flextrafik tages til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 5. december 2013 Mads Lund Larsen 18 Kundetilfredshedsundersøgelse i Flextrafik Indstilling: Administrationen indstiller, At orienteringen om kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter Lejre Kommune Bygge- og miljøundersøgelse Telefonundersøgelse foretaget november-december 2013 360 respondenter 1 Om undersøgelsen (1 af 2) Lejre Kommune har ønsket, at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelser

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 19 Brugerundersøgelse i Flextrafik 2014 Indstilling: Administrationen indstiller, At orienteringen om brugerundersøgelse

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Århus Kommune. Undersøgelse på tilsynsområdet. Telefonundersøgelse foretaget november respondenter

Århus Kommune. Undersøgelse på tilsynsområdet. Telefonundersøgelse foretaget november respondenter Århus Kommune Undersøgelse på tilsynsområdet Telefonundersøgelse foretaget 1.-7. november 2010 54 respondenter Om undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Oversigt over baggrundsbilag

Oversigt over baggrundsbilag Oversigt over baggrundsbilag Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Midttrafiks arbejdsprogram for køreplanlægning og udbud 2010/11 2 Orientering om omlægning af busser i Herning

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Notat 20. februar 2015. Til: Rudersdal. Kopi til: Movia. Sagsnummer Sag-398461 Movit-3039726

Notat 20. februar 2015. Til: Rudersdal. Kopi til: Movia. Sagsnummer Sag-398461 Movit-3039726 Notat 20. februar 2015 Til: Rudersdal Kopi til: Movia Sagsnummer Sagsbehandler JNK Direkte +45 36 13 16 23 Fax - jnk@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Trafikselskabet Movia Flextrafik

Læs mere

Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune

Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen, april 2012 ISBN 978-87-92689-57-3 April 2012 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2013

Kommunal træning af ældre 2013 Kommunal træning af ældre 2013 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen September 2013 Projektnummer:

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Kommunal genoptræning - 2015

Kommunal genoptræning - 2015 Kommunal genoptræning - 2015 Danske Fysioterapeuter/Danske Handicaporganisationer/Ældre Sagen November 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen. 3 Lovgivning 4 Hovedkonklusioner.... 5 Genoptræningsplaner

Læs mere

MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed

MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed Danmarks Apotekerforening Analyse 9. april 2014 MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed Ni ud af ti danskere er tilfredse eller meget tilfredse med apoteket,

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Download vores gratis Flextur-app. Så har du altid din Flextur lige ved hånden.

Download vores gratis Flextur-app. Så har du altid din Flextur lige ved hånden. En Flextur kan bestilles tidligst 14 dage før og senest to timer inden, du vil hentes. Du får altid oplyst det præcise afhentningstidspunkt. Du skal blot være klar fem minutter før. Husk altid at oplyse

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse af: Byggesagsbehandling

Høje-Taastrup Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse af: Byggesagsbehandling Høje-Taastrup Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse af: Byggesagsbehandling Telefonundersøgelse foretaget 17. januar 20. januar 2011 138 respondenter Om undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2012

Kommunal træning af ældre 2012 Kommunal træning af ældre 2012 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Oktober

Læs mere

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid 28. juni 2004/PS Af Peter Spliid FORDELING AF ARV Arv kan udgøre et ikke ubetydeligt bidrag til forbrugsmulighederne. Det er formentlig ikke tilfældigt, hvem der arver meget, og hvem der arver lidt. For

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Indhold Side Resumé... 1 1. Indledning... 5 1.1.

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Interviewundersøgelse. om konflikter i trafikken

Interviewundersøgelse. om konflikter i trafikken viewundersøgelse blandt borgerne i Danmark om konflikter i trafikken Foretaget august 2005 For: Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2.sal 2600 Glostrup Af: viewsektionen, Danmarks Statistik Sejrøgade

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005

Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005 Undersøgelse for Teknologisk Institut Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området April 2005 Indledning og metode I forbindelse med et EU projekt, ønsker Teknologisk Institut at afdække kendskabet

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2008 December 2008 Indhold Slide nr. 3 Konklusioner 4 9 Tilfredshed alt i alt 11-13 Godt ved besøget og gode råd til Borgerservice 14 15 Henvendelse i Borgerservice

Læs mere

Faxe Kommune Jobcenterundersøgelse borgerservice

Faxe Kommune Jobcenterundersøgelse borgerservice Faxe Kommune Jobcenterundersøgelse borgerservice Tabelrapport, Telefoninterviews December 2013 Projektkonsulenter Casper Ottar Jensen Connie F. Larsen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører

Læs mere

Danskerne og kemikalierne 2015

Danskerne og kemikalierne 2015 Danskerne og kemikalierne 2015 Analyse af danskernes forhold til kemikalier Parterne bag den årlige Kemiens Dag har kortlagt, hvordan danskerne ser på en række vigtige spørgsmål omkring kemikalier. Formålet

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview

Læs mere

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus NOTAT Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Telefon: 6223 3000 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Baggrund Ledelsen

Læs mere

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Til: Hovedbestyrelsen Fra: Anders Tybjerg, Kommunikation Dato: 18-01-11 Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Finanssektoren har i mange år været præget af lav ledighed og høj jobsikkerhed,

Læs mere

Analyse om organisk affald Randers SV Randers Kommune 2016

Analyse om organisk affald Randers SV Randers Kommune 2016 Analyse om organisk affald Randers SV Randers Kommune 2016 Indhold 1 Formål, metode og fordeling Side 3 2 Opsummering af nøgleresultater Side 5 3 Affald generelt Side 7 4 Organisk affald Side 14 5 Konklusion

Læs mere

Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en befolkningsundersøgelse om offentligtprivat

Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en befolkningsundersøgelse om offentligtprivat Notat Befolkningsundersøgelse om offentligt-privat samarbejde Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en befolkningsundersøgelse om offentligtprivat samarbejde. Meget

Læs mere

Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud

Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. august 2011 Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud En opinionsundersøgelse gennemført i perioden 23-29. august viser, at hver fjerde dansker

Læs mere

Den nationale cyklistundersøgelse

Den nationale cyklistundersøgelse 2016 Den nationale cyklistundersøgelse Kommunerne i Danmark Spørgsmålskatalog: Fællesspørgsmål og tilvalgsspørgsmål for undersøgelsen Fællesspørgsmål (Obligatoriske) 08.01.16 Den Nationale cyklistundersøgelse,

Læs mere

Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune

Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen, Januar 2013 ISBN: 978-87-92689-75-7 Januar 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Danskernes Bogkøb. Nogle tendenser November 2000 november 2013. Boghandlerforeningen og Forlæggerforeningen. Boghandlerforeningen 1

Danskernes Bogkøb. Nogle tendenser November 2000 november 2013. Boghandlerforeningen og Forlæggerforeningen. Boghandlerforeningen 1 Danskernes Bogkøb Nogle tendenser November 2000 november 2013 Boghandlerforeningen og Forlæggerforeningen Boghandlerforeningen 1 Undersøgelserne 2000-20 Metode: Telefoninterview. Gennemførte interview:

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på LUCA Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Indhold Formål og baggrund. 3 Metode. 4 Fremstilling af resultater.. 5 Tendenser i årets undersøgelse.. 6 Tilfredshed

Læs mere

Kim Clausen Operator & kvalitetschef kic@moviatrafik.dk

Kim Clausen Operator & kvalitetschef kic@moviatrafik.dk Kim Clausen Operator & kvalitetschef kic@moviatrafik.dk TØF konference okt. 2014 Movias erfaringer med chf. uddannelsen 1. Hvad ligger der bag de nye uddannelseskrav til chauffører fra trafikselskaberne?

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning

Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning Erhvervs- & Selskabsstyrelsen Direktoratet for FødevareErhverv Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning Spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte landmænd og konsulenter September 2004 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

LÆSER- OG BRUGERANALYSE

LÆSER- OG BRUGERANALYSE Interviewperiode: 20. 24. februar 2006 GALLUP ADHOC LÆSER- OG BRUGERANALYSE Projektnr.: 41081 Kunde: Lastbil Magasinet A/S Rapporteringsmåned: Rosensgade 46, 1. Februar 2006 8300 Odder Denne rapport må

Læs mere

Odense Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse af hjemmehjælp og plejebolig/ hjem 2008

Odense Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse af hjemmehjælp og plejebolig/ hjem 2008 Odense Kommune Brugerhedsundersøgelse af hjemmehjælp og plejebolig/ hjem 2008 København, 3. juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...3 2. Baggrund og metode...6 2.1. Måling af oplevet kvalitet...6

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Det elektroniske spørgeskema blev i januar 2012 oploadet på Kulturskolens hjemmeside og sendt via mail til samtlige elever. I alt

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på Januar 2012 Indhold Lovgivningen om lønmodtagernes rettigheder er ude af trit med et moderne arbejdsmarked... 2 Danskerne vil have mere barselsorlov til

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport.

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. Danskernes holdning til kollektiv transport Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. December 2014 Side 2 Indhold 1. Kære læser 3 2. Baggrund og målsætning

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

FOA. Evaluering af kommunalreformen April 2013 FOA. TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209

FOA. Evaluering af kommunalreformen April 2013 FOA. TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 Evaluering af kommunalreformen April 2013 TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 Feltperiode: Den 22. marts 4. april 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer

Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer August 2014 Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer Undersøgelsens formål er at afdække danskernes erfaring og oplevelser med fødevarer fra bestemte egne i Danmark. I undersøgelsen blev disse fødevarer

Læs mere

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. September 2014

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. September 2014 Rapport Tilsyn med personlig og praktisk i hjemmeplejen September 2014 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Indholdsfortegnelse 1.0 Konklusion på tilsyn med personlig

Læs mere

Gennemgang af søgekøen

Gennemgang af søgekøen Gennemgang af søgekøen Af Kontor for Analyse og Administration Som en del af udmøntningen af vækstpakken 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang af søgekøen, hvor erhvervsskolerne

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Hvad de nye universitetsstuderende kan forvente at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger.

Hvad de nye universitetsstuderende kan forvente at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger. Eurostudent IV DENMARK Analysenotat 3: Studiestartstema; om hvad de nye universitetsstuderende kan forvente, at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger Hvad de nye universitetsstuderende

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Gallup om kongehuset. Gallup om kongehuset. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662

Gallup om kongehuset. Gallup om kongehuset. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.134 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 November 2013 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2013

Læs mere

Om undersøgelsen. God service er kun et smil borte. Under dette slogan søsatte Langeland Kommune en brugertilfredshedsundersøgelse

Om undersøgelsen. God service er kun et smil borte. Under dette slogan søsatte Langeland Kommune en brugertilfredshedsundersøgelse Indholdsoversigt Om undersøgelsen Side 3 Konklusion Side 3 Resultater: Køn Side 4 Alder Side 5 Hvad drejer henvendelsen sig om Side 6 Jeg fik ordnet hvad jeg kom for Side 7 Jeg oplevede jeg blev behandlet

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU AMKU S A G S N O T A T 16. NOVEMBER 2011 Vedr.: Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af maden i Leve Bo Miljø leveret af Det Danske Madhus

Tilfredshedsundersøgelse af maden i Leve Bo Miljø leveret af Det Danske Madhus Tilfredshedsundersøgelse af maden i Leve Bo Miljø leveret af Det Danske Madhus Rapporten er udarbejdet af NB Consult. April 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Metode... 4 Målgruppe...

Læs mere

EVALUERINGSNOTAT. Kendskab til og brug af det sociale kapitel i kommunerne

EVALUERINGSNOTAT. Kendskab til og brug af det sociale kapitel i kommunerne September 2004 EVALUERINGSNOTAT for KL, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune samt KTO Kendskab til og brug af det sociale kapitel i kommunerne Indhold 1. Resumé og konklusioner 3 2. Indledning 5

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere