RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]"

Transkript

1 RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015]

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Formål og fokus Design og indhold Distribution af spørgeskemaet Undersøgelsens population og svarprocent Udbudssteder Vurdering og anvendelse Opsummering af undersøgelsens resultater Beskæftigelse, arbejdsområde og stillingsbetegnelse Rustethed og anbefaling Efter- og videreuddannelse Fremstilling af undersøgelsens resultater Beskæftigelse Arbejdsområde og stillingsbetegnelse Rustethed og anbefaling af uddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Dimittendundersøgelse Beskæftigelse Faglig rustethed og anbefaling... 17

3 1 Indledning Pædagogisk assistentuddannelsen i UCC gennemførte i oktober 2015 en undersøgelse blandt dimittender, der var dimitteret fra januar 2013 til og med november I denne rapport fremlægges resultater fra undersøgelsen. Dimittendundersøgelsen er gennemført på baggrund af en spørgeskemaskabelon, som UCC anvender på tværs af uddannelser 1. Spørgeskemaskabelonen er tilpasset pædagogisk assistentuddannelsen og har gennemgået en kvalificering gennem pilottestning og input fra uddannelsen. 1.1 Formål og fokus I undersøgelsen er der særligt fokus på dimittendernes beskæftigelsessituation herunder stillingsbetegnelse og faglig rustethed. Formålet med undersøgelsen er at kvalitetssikre og udvikle uddannelsens relevans i forhold til professionen. Systematisk viden fra og om dimittender er et af fokusområderne i UCCs kvalitetssystem og et krav i forbindelse med både uddannelses- og institutionsakkreditering. Undersøgelsen indgår i Pædagogisk assistentuddannelsen UCCs løbende udvikling af uddannelsen og opfølgningen beskrives i forbindelse med uddannelsens systematiske kvalitetsarbejde (kvalitetsnotater og handleplaner). Målgruppen for denne rapport er uddannelsens ledelse, der kan anvende rapportens resultater i det løbende kvalitetsarbejde, herunder i dialog med undervisere, studerende, kommende studerende og aftagere. 1.2 Design og indhold Udformningen af spørgeskemaskabelonen er baseret på inspiration fra Ny Dansk Kvalifikationsramme, andre dimittendundersøgelser (andre UC ere, Högskolan i Oslo) og teori om transfer mellem uddannelse og arbejde. UCC s dimittendundersøgelsesskabelon vægter både uddannelsesspecifikke og mere generelle spørgsmål. Spørgeskemaskabelonen, som undersøgelsen har taget udgangspunkt i, indeholder både åbne og lukkede svarkategorier. Undersøgelsens resultater kan også suppleres med mere kvalitative tilgange. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål af faktuel art, eksempelvis hvilken type beskæftigelse dimittenderne er i og hvor hurtigt efter endt uddannelse, de kom i arbejde. Spørgeskemaet består også af en række mere holdnings- eller erfaringsprægede spørgsmål, eksempelvis hvor fagligt rustet de føler sig og om hvorvidt de vil anbefale Pædagogisk assistentuddannelsen i UCC til kommende studerende. Spørgsmålene i spørgeskemaet er udformet således at nogle spørgsmål og svarkategorier er formuleret fælles for alle uddannelser og nogle er uddannelsesspecifikke. Uddannelsen har haft mulighed for at vælge spørgsmål til eller fra. 1 Videreuddannelsen i UCC benytter en anden skabelon end grunduddannelserne. 3

4 1.3 Distribution af spørgeskemaet Der er sendt et link til det elektroniske spørgeskema ud til dimittenderne via breve til dimittendernes postadresse. Derudover er der sendt til de dimittender, hvor en adresse var tilgængelig i det studieadministrative system. Spørgeskemaet er besvaret elektronisk. Rykkerbreve er sendt til de dimittender, som ikke i første omgang besvarede skemaet, ligesom der blev afsendt rykkermails til de oplyste mailadresser. Derudover er der efterfølgende blevet foretaget en telefoninterviews med dimittender, der ikke havde reageret på rykkeren og derfor stadig ikke havde besvaret spørgeskemaet. Dataindsamlingen er alt i alt foregået fra august 2015 til d. 25. oktober Undersøgelsens population og svarprocent Spørgeskemaet er distribueret til de færdiguddannede pædagogiske assistenter i UCC, der dimitterede fra januar 2013 til og med november Undersøgelsen inkluderer begge UCC s udbudssteder af pædagogisk assistentuddannelsen dvs. uddannelsen på Bornholm og i Sydhavnen. Meritstuderende og ordinærstuderende indgår samlet i fremstillingen af resultater 2. I alt er spørgeskemaerne sendt ud til 360 dimittender, hvor 183 har besvaret skemaet. Dette giver en samlet svarprocent på 51%. Selvom svarprocenten er tilfredsstillende, er det vigtigt at supplere de data, der fremgår af rapporten med anden viden på området, f.eks. nøgletal vedrørende beskæftigelse eller anden type viden fra og om dimittenderne. Figur 1 og 2 viser, hvorvidt fordelingen på studieordning er forskellige i populationen (alle adspurgte dimittender) og respondenterne (de dimittender som har besvaret spørgeskemaet). Fordelingen af respondenter på de to uddannelsesordninger er blevet statistisk testet for repræsentativitet i forhold til fordelingen på de to uddannelsesordninger i populationen og fordelingen er repræsentativ. Figur 1: uddannelsesordning - respondenter Figur 2: uddannelsesordning - populationen 56% 44% PGU GVU- Uddannelse Pædagogiskassist ent (PAU) 40% 60% Pædagogiskassistent (PAU) PGU GVU- Uddannelse 2 Det har ikke været muligt at adskille meritstuderende fra ordinære, hvilket gør, at meritstuderende indgår i den samlede analyse. Dette kan have en betydning for resultaterne vedr. beskæftigelse, da nogle meritstuderende var i arbejde inden påbegyndelsen af uddannelsen. 4

5 Det kan være en hypotese, at undersøgelsen er overrepræsenteret af dimittender, der har klaret sig godt efter endt uddannelsen. Derudover kan der være en antagelse om, at meritstuderende i højere grad er i arbejde inden de starter uddannelsen end ordinære studerende, hvilket undersøgelsen dog ikke kan be- eller afkræfte. Det vurderes at repræsentativiteten samlet set styrkes, hvis undersøgelsen er repræsentativ på en række baggrundsoplysninger om dimittenderne. Respondentgruppen er statistisk set repræsentativ på følgende baggrundsoplysninger: tidspunkt for dimission, gennemsnitsalder ved optagelsestidspunktet (gennemsnittet er cirka 33 år i respondentgruppen og 32 år i populationen) samt kønsfordelingen er også repræsentativ for populationen (der er 73% kvinder og 27% mænd i respondentgruppen og 73% kvinder og 27% mænd i populationen) Udbudssteder Der er 24 besvarelser fra PAU Bornholm ud af 34 mulige, hvilket giver en svarprocent på 71%. Fra PAU Sydhavnen er der 159 besvarelse ud af 326, hvilket giver en svarprocent på 48,8%. Det er vigtigt at nævne, at opdeling på besvarelser fra Bornholm kan indeholde relativt få besvarelser. Besvarelser under 5 respondenter er udeladt af fremstillingen af resultaterne i denne rapport. 1.5 Vurdering og anvendelse Kvalitetsenheden har i samarbejde med Pædagogisk assistentuddannelsen UCC stået for denne rapport. Alle besvarelser er behandlet fortroligt, og i analysen fremgår det ikke, hvilke svar den enkelte dimittend har afgivet. Nogle af spørgsmålene i skemaet er besvaret på en skala fra I analysen fremgår gennemsnitstal for disse vurderinger. Tallet viser ikke, hvad den enkelte har svaret og hvordan svarene fordeler sig på skalaen, men hvad dimittenderne har svaret i gennemsnit. Hvis de enkelte besvarelser bag et middelgennemsnit variere meget henover svarskalaen, suppleres gennemsnitstallet nogle steder med et indblik i, hvordan dimittendernes svar fordeler sig. Derudover sammenholdes enkelte svar med svar på øvrige spørgsmål i undersøgelse. Dele af undersøgelsen består af åbne spørgsmål, hvor dimittenderne har svaret i tekstform. Alle udsagn er læst og kategoriseret således at gentagne eller lignende udsagn samles. Udsagn som kan perspektivere eller underbygge de kvantitative resultater medtages i rapporten. For at se om de samlede tendenser har mere eller mindre udslag på bestemte udbudssteder, skelnes der nogle steder mellem de to udbudssteder. Hvis der i analysen ikke er kommenteret på forskelle mellem udbudsstederne, skal tendensen betragtes som værende gennemgående. Undersøgelsens resultater er særligt anvendelige via sammenligninger over tid og sammenligninger med andre uddannelsers dimittendundersøgelser. Som nævnt i indledningen er undersøgelsen en del af Pædagogisk assistentuddannelsen UCCs løbende udvikling af uddannelsen og den konkrete 5

6 opfølgning beskrives i forbindelse med uddannelsens systematiske kvalitetsarbejde (kvalitetsnotater og handleplaner for kvalitetssikring- og udvikling). 6

7 2 Opsummering af undersøgelsens resultater 2.1 Beskæftigelse, arbejdsområde og stillingsbetegnelse 48% af de dimittender, der har svaret på spørgeskemaet er i arbejde inden for det pædagogiske område. Ud af dem, der er i arbejde inden for det pædagogiske områder svarer 54%, at de fik arbejde inden de havde fuldført uddannelsen. De fleste dimittender arbejder fuldtid og er ansat i den kommunale sektor. De fleste arbejder enten i Københavns Kommune eller Bornholms Regionskommune. Størstedelen har stillingsbetegnelsen pædagogisk assistent og halvdelen arbejde inden for vuggestue/børnehave og en fjerdedel arbejder inden for SFO/klub. 2.2 Rustethed og anbefaling Generelt vurderer dimittenderne i høj grad, at de føler sig fagligt rustet til at kunne varetage et arbejde som pædagogisk assistent. Den faglige rustethed er steget en smule siden sidste undersøgelse i I forhold til at anbefale Pædagogisk assistentuddannelsen på UCC til kommende studerende, ligger dimittendernes svar i gennemsnit middel. Vurderingen lå væsentligt højere i sidste undersøgelse i Efter- og videreuddannelse 27% af dimittenderne er begyndt på en videregående uddannelse efter de blev færdige med pædagogisk assistentuddannelsen. Af dem, der er påbegyndt en videreuddannelse har 71% valgt at begynde på pædagoguddannelsen. 7

8 3 Fremstilling af undersøgelsens resultater 3.1 Beskæftigelse Dimittenderne er i undersøgelsen blevet spurgt ind til deres nuværende beskæftigelsessituation, herunder hvor lang tid efter dimission de fik deres første job og inden for hvilket pædagogfagligt område, de arbejder. Som det fremgår af figur 3, viser undersøgelsen, at over halvdelen af dimittenderne i øjeblikket er i beskæftigelse. 48% er således i arbejde inden for det pædagogiske område og 10% har arbejde uden for det pædagogiske område. 22% er under uddannelse og 15% er ledige mens 4% har svarer andet. Af de 4%, der har svaret andet, fremgår det af de kvalitative kommentarer, at lidt over halvdelen er på barsel mens resten er hhv. i løntilskud eller langtidssyge. I forhold til de 15%, der svarer, at de er ledige, er der i de kvalitative kommentarer flere, der beskriver det som værende en udfordring at få arbejde som pædagogisk assistent, bl.a. på baggrund af erfaringer med at det for kommunerne er for dyrt at ansætte pædagogiske assistenter. Figur 3: Hvad er din nuværende beskæftigelsessituation? Af de dimittender der pt. er er i arbejde inden for det pædagogiske område svarer 24%, at de har haft andre ansættelser inden for det pædagogiske område end deres nuværende. Som det er præsenteret i nedenstående figur 4, fremgår det, at ud af de dimittender, der har arbejde inden for det pædagogiske område, svarer 77%, at de er fastansatte 3. 12% er i en tidsbegrænset ansættelse og 10% er ansat i en vikarstilling. Her adskiller de to udbudssteder sig fra hinanden, da der blandt dimittenderne fra PAU Bornholm er 29%, der er ansat som vikarer, hvor tallet hos dimittender fra PAU Sydhavnen er 6%. Procentdelen for fastansættelse er også en anelse forskellige, hvor dimittender fra PAU Sydhavnen, der er fastansat udgør 81% af dem der er i arbejde inden for det pædagogiske område, og dimittender fra PAU Bornholm udgør 57%. 3 I forhold til figur 4 s høje andel af fastansatte er det værd at huske på, at meritstuderende indgår i undersøgelse og det ses i de kvalitative kommentarer, at størstedelen af dem var i arbejde inden uddannelsens begyndelse. 8

9 Figur 4: Hvilken type ansættelse har du på nuværende tidspunkt? Der er en væsentlig forskel på dimittendernes ansættelsessituation i nuværende ansættelser og tidligere ansættelser. jf. figur 4 og 5 (figur 5 dækker over både nuværende ledige dimittender og nuværende beskæftigede). Hvor langt de fleste der er beskæftiget pt. er fastansat, har langt de fleste været vikar i deres tidligere ansættelser inden for det pædagogiske område. 52% har i deres tidligere ansættelse arbejdet som vikar/tilkaldevikar, hvilket er væsentligt flere end de 10% vikarer blandt de nuværende beskæftigede. 26% har været fastansat i deres tidligere beskæftigelse og 21% svarer at de tidligere har været ansat i en tidsbegrænset ansættelse. Figur 5: Hvilken type ansættelse har du tidligere haft inden for det pædagogiske område efter du afsluttede PAU? 9

10 Figur 6 viser, hvordan dimittenderne samlet set fordeler sig i forhold til antal arbejdstimer om ugen. Dertil svarer en størstedel, 77%, at de arbejder 30 timer eller derover. 19% af dimittenderne samlet set arbejder timer om ugen mens kun 3% arbejder 15 timer eller derunder. PAU Bornholm har en væsentlig større andel (43%) af dimittender, der arbejder timer end dimittender fra PAU Sydhavn (14%). Figur 6: Hvor mange timer er du på nuværende tidspunkt ansat om ugen? Som det ses i figur 7, er ca. halvdelen af dem, der er eller har været i arbejde inden for det pædagogfaglige område, kommet i arbejde før endt uddannelse (54%). Derudover er der to store andele, der hhv. har fået arbejde under en måned efter endt uddannelse (14%) og 1-3 måneder efter endt uddannelse (15%). I forhold til forskelle på de to udbudssteder har over halvdelen af dimittenderne fra PAU Sydhavnen (59%) fået arbejde inden uddannelsen er afsluttet, hvor tallet fra PAU Bornholm ligger på 26%. Dog svarer 37% af dimittenderne fra PAU Bornholm at de kommer i arbejde under en måned efter endt uddannelse og 21% svarer, at der gik 1-3 måneder efter endt uddannelse. 7% af alle dimittenderne oplevede, at der skulle gå 7-12 måneder efter endt uddannelse inden de fandt arbejde. 2% svarer, at der gik over et år, før de kom i arbejde. Figur 7: Hvor hurtigt fik du arbejde inden for det pædagogiske område, efter du afsluttede pædagogisk assistentuddannelse? 10

11 3.2 Arbejdsområde og stillingsbetegnelse I forhold til den geografiske placering af dimittendernes ansættelsessteder, gælder det for PAU Bornholm at de dimittender, der er eller har været i arbejde inden for det pædagogiske område er/har 79% af dimittenderne været ansat i Bornholms Regionskommune. Blandt dimittenderne fra PAU Sydhavnen er/har over halvdelen, 66%, været ansat i Københavns Kommune. De resterende ansættelsessteder er spredt i mindre andele over andre kommuner, hvor den næsthøjeste placerede er Tårnby Kommune med 8%. 33% af dem som er eller har været i arbejde inden for det pædagogiske område, er eller har været ansat et sted, hvor de har været i praktik under uddannelsen. Halvdelen af de respondenter, der pt. er i arbejde inden for det pædagogiske område, er ansat i vuggestue/børnehave. 24% af dimittenderne er ansat i SFO/Klub, 11% er ansat i dagpleje, 10% i bosteder, 3% har markeret i kategorien andet og 1% er ansat i dagtilbud til voksne eller unge. Ud fra de kvalitative kommentarer kan man se, at dem der svarer andet arbejde hhv. i specialområdet eller skoleområdet. I forhold til arbejdsområder adskiller dimittenderne fra PAU Bornholm sig, da der er 36%, der er ansat inden for bosteder, hvor tallet hos dimittender fra PAU Sydhavnen er 5%. Der viser sig også en mindre forskel på SFO/klub-kategorien, hvor 25% af dimittenderne fra PAU Sydhavnen arbejder inden for SFO/klub, og 14% fra PAU Bornholm. Figur 8: Hvilket område er du på nuværende tidspunkt ansat inden for? Jf. figur 9 er langt størstedelen af dem, der pt. er i arbejde inden for det pædagogiske område, ansat som pædagogiske assistenter (73%). 10% har stillingsbetegnelsen vikar, 9% er pædagogmedhjælper og 5% har stillingsbetegnelsen pædagog. 3% svarer andet, hvilket ud fra de kvalitative kommentarer fordeler sig på hhv. dagplejer, flyver og legepladsmedarbejder. 11

12 Figur 9: Hvad er din stillingsbetegnelse i din nuværende ansættelse? Som det ses af figur 9 og 10 er der forskelle at spore i forhold til stillingsbetegnelser på nuværende ansættelser inden for det pædagogiske område og tidligere ansættelser inden for det pædagogiske område. Der er væsentlig flere som er ansat som pædagogisk assistent blandt dem der pt. er i arbejde i forhold til stillingsbetegnelsen i tidligere ansættelser (73% i nuværende ansættelser og 49% i tidligere ansættelser). Ligeledes er der langt flere med stillingsbetegnelsen vikar blandt de tidligere ansættelser. Figur 10: Hvad var din stillingsbetegnelse ved dine tidligere ansættelser inden for det pædagogiske område, efter du afsluttede PAU? 12

13 3.3 Rustethed og anbefaling af uddannelsen Når dimittenderne skal vurdere om de oplevede at være fagligt rustede til at varetage et arbejde som pædagogisk assistent, da de havde afsluttet uddannelsen, svarer langt de fleste dimittender i positiv retning (jf. figur 11). 77% svarer 7 eller derover på svarskalaen. 11% af dimittenderne svarer ved ikke. Gennemsnittet for faglig rustethed ligger på 8,41 og der er ikke den store forskel på fordelingen på de to udbudssteder i forhold til faglig rustethed. Figur 11: I hvilken grad oplevede du dig fagligt rustet til at varetage et arbejde som pædagogisk assistent, da du havde afsluttet pædagogisk assistentuddannelse? 1=slet ikke, 10= i meget høj grad. Figur 11: faglig rustethed 40% 35% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1% 1% 1% 0% 4% 5% 13% 17% 12% 11% Ved ikke I forhold til hvorvidt dimittenderne vil anbefale Pædagogisk assistentuddannelsen i UCC til kommende studerende, ligger dimittendernes besvarelser med et middelgennemsnittet på 5,46. Der er dog stor spredning i respondenternes besvarelser hen over svarskalaen jf. figur

14 Figur 1: I hvilken grad vil du anbefale PAU på Professionshøjskolen UCC til kommende studerende? 1=slet ikke, 10= i meget høj grad. Figur 12: Anbefaling af pædagogisk assistentuddannelse UCC 25% 22% 20% 15% 10% 11% 11% 8% 14% 16% 5% 2% 5% 2% 4% 5% 0% Ved ikke Gennemsnitstallene for de to udbudssteder kan ses i figur 13, hvor det fremgår, at dimittender fra PAU Bornholm i højere grad vil anbefale uddannelsen til andre end dimittender fra PAU Sydhavnen. Dimittenderne fra PAU Bornholm placerer sig generelt højere på skalaen, hvor 75% har valgt 6 eller derover. 42% af de bornholmske dimittender placerer sig ved vurderingen 10, hvor tallet hos dimittenderne fra PAU Sydhavnen er 18%. Hos dimittenderne fra PAU Sydhavnen placerer 14% sig ved vurderingen 1, hvor tallet fra PAU Bornholm er 0%. Figur 13: Anbefaling af Pædagogisk assistentuddannelse UCC ,21 5,46 5,18 Samlet PAU Bornholm PAU Sydhavn 14

15 4 Pædagogisk assistentuddannelse Dimittendundersøgelse 2013 Den forrige dimittendundersøgelse på Pædagogisk assistentuddannelsen UCC blev gennemført i Spørgeskemadesignet på dimittendundersøgelsen er blevet revideret siden 2013 og det spørgeskema, der blev anvendt i 2013 afviger derfor visse steder fra den spørgeskemaskabelon, der er blevet benyttet i I det følgende afsnit præsenteres kun de områder, som er ens for de to undersøgelser. Figurerne, som vil blive præsenteret i det følgende afsnit viser det nuværende procenttal for 2015 og hhv. fald eller stigning i procent, der er sket siden 2013 i en parentes ved siden af. Der vil være to figurer 19 & 21, som viser gennemsnitstallene for faglig rustethed og anbefaling af UCC fordelt på de to undersøgelser. Svarprocenten i 2013 var hhv. 45% ved PAU Bornholm og 42% ved PAU Sydhavnen. Undersøgelsen i 2013 blev lavet separat på de to udbudssteder, hvor man i 2015 lavede en samlet undersøgelse, der fik en svarprocent på 51%. 4.1 Beskæftigelse Andelen af dimittender, der er i arbejde inden for det pædagogiske område, er faldet med 4% fra 2013 til Andelen af dimittender, der er i arbejde uden for det pædagogiske område er steget med 5% fra 2013 til Der er sket et lille fald i andelen af dimittender der er under uddannelse. Der er sket en stigning på 11,5% i andelen af ledige siden Færre har svaret Andet i Figur 15: Beskæftigelsessituation 60% 50% 48% (-4%) 40% 30% 22% (-2,5%) 20% 10% 10% (+5%) 15% (+11,5%) 4% (-12,5%) 0% I arbejde inden for det pædagogiske område I arbejde uden for det pædagogiske område Under uddannelse Ledig Andet Af dem, der har angivet at de pt. ikke er i arbejde inden for det pædagogfaglige område men at de tidligere har haft arbejde inden for det pædagogiske område, viser figur 16, at der ikke er sket en voldsom ændring fra 2013 til

16 Figur 16: Har du haft arbejde inden for det pædagogiske område efter du afsluttede PAU? 70% 60% 64% (-3,5%) 50% 40% 36% (+1,5%) 30% 20% 10% 0% Ja Nej Figur 17: Hvor lang tid gik der fra du afsluttede din uddannelse, til du fik arbejde inden for det pædagogiske område? 60% 50% 54% (-5%) 40% 30% 20% 10% 0% Før jeg afsluttede min uddannelse 14% (-0,5%) 15% (+5,5) Under 1 måned efter jeg afsluttede min uddannelse 1-3 måneder efter jeg afsluttede min uddannelse 9% (+2%) 4-6 måneder efter jeg afsluttede min uddannelse 7% (-1%) 7-12 måneder efter jeg afsluttede min uddannelse 2% Over 1 år efter jeg afsluttede min uddannelse Figur 17 beskriver, hvor hurtigt de dimittender, der er eller har været i arbejde inden for det pædagogiske område, kom i beskæftigelse her er der ikke sket væsentlige ændringer siden 2013, men tallene peger i retning af at dimittenderne i 2015 er lidt længere tid om at finde arbejde i forhold til

17 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 73% (-2,5%) Figur 18: Stillingsbetegnelse 5% (+5%) 9% (+5%) 10% (+2%) 3% (+1,5%) I forhold til stillingsbetegnelser er der heller ikke sket store forandringer fra 2013 til 2015, som figur 18 viser. Der er sket en lille tilbagegang på 2,5% fra 2013 til 2015 i forhold til dimittender med stillingsbetegnelsen pædagogisk assistent. Der er sket en stigning på 5% både i forhold til betegnelsen pædagog og pædagogmedhjælper. Derudover er der også sket en stigning i forhold til vikarer og kategorien andet. 4.2 Faglig rustethed og anbefaling Figur 19: I hvilken grad følte du dig fagligt rustet til at varetage et arbejde som pædagogisk assistent, da du havde afsluttet PAU? 9 8,4 8, Samlet set er der sket en lille stigning i forhold til om dimittenderne oplever at være fagligt rustede til arbejdet som pædagogisk assistent. Figur 19 viser gennemsnitstallene for de to undersøgelser. 17

18 Figur 20: I hvilken grad følte du dig fagligt rustet til at varetage et arbejde som pædagogisk assistent, da du havde afsluttet PAU? 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 5% (-2,5%) 4% (+3%) 1% (+1%)1% (+1%)1% (+1%) 0% (-5%) 17% (-12%) 13% (+3,5%) 12% (+1%) 35% (-0,5%) Ved ikke 11% Figur 20 viser, at den største forskel på 2013 og 2015 er, at 12% færre har valgt 8 på svarskalaen og 11% har i 2015 svaret andet, hvilket ikke indgik i svarkategorierne i 2013 (manglen af parentes ved ved ikke skyldes altså, at kategorien ikke var en mulighed i spørgeskemaet fra 2013). Figur 21: I hvilken grad vil du anbefale PAU på Professionshøjskolen UCC til kommende studerende? ,46 7, Samlet set er der sket et fald i forhold til om dimittenderne vil anbefale PAU på Professionshøjskolen UCC til andre. 18

19 25% Figur 22: I hvilken grad vil du anbefale PAU på Professionshøjskolen UCC til kommende studerende? 22% (-24,5%) 20% 15% 14% 16% 11% (+8%) 11% (+4%) 10% 8% (-3%) 5% 2% (-1,5%) 5% (+3%) 2% (-1%) 4% (-4%) 5% (+2,5%) 0% Ved ikke Figur 22 viser, at den væsentligste forskel på svarene fra 2013 til nu er, at flere har svaret lavt (særlig stigning i 1 på svarskalaen) og færre højt (særligt fald i 10 på svarskalaen). Derudover har hele 16% svaret ved ikke i 2015, hvilket ikke indgik i svarmulighederne i 2013 (manglen af parentes ved ved ikke skyldes altså, at kategorien ikke var en mulighed i spørgeskemaet fra 2013). 19

RAPPORT. Dimittendundersøgelse. Pædagogisk Assistentuddannelse UCC

RAPPORT. Dimittendundersøgelse. Pædagogisk Assistentuddannelse UCC RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 22. september 2017 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution... 3 1.4 Population

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen

Læs mere

Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Tegnsprogstolkeuddannelsen.

Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Tegnsprogstolkeuddannelsen. Dimittendundersøgelse på Tegnsprogstolkeuddannelsen UCC 2013 Enheden for kvalitetsudvikling 20. juni 2012 Dimittendundersøgelse på Tegnsprogstolkeuddannelsen UCC Forår 2013 (2) Introduktion Dette er en

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Psykomotorikuddannelsen UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Psykomotorikuddannelsen UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Psykomotorikuddannelsen UCC 2013 Kvalitetsenheden Juni 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Psykomotorikuddannelsen.

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagoguddannelsen UCC [UDGAVE AUGUST 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagoguddannelsen UCC [UDGAVE AUGUST 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagoguddannelsen UCC 2015 [UDGAVE AUGUST 2015] Indhold 1 Indledning... 3 Formål og fokus... 3 Design og indhold... 3 Distribution af spørgeskemaet... 4 Undersøgelsens population

Læs mere

Analyse af dimittendundersøgelse på Tekstilformidleruddannelsen 2013

Analyse af dimittendundersøgelse på Tekstilformidleruddannelsen 2013 FRA UDDANNELSE TIL ARBEJDSLIV Analyse af dimittendundersøgelse på Tekstilformidleruddannelsen 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse

Læs mere

Dimittendrapport Sygeplejerske uddannelsen Hillerød 2016

Dimittendrapport Sygeplejerske uddannelsen Hillerød 2016 RAPPORT Dimittendrapport Sygeplejerske uddannelsen Hillerød 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 2 Opsummering af undersøgelsens resultater... 4 2.1 Beskæftigelse og arbejdsområder...

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE LÆRERUDDANNELSEN UCC

DIMITTENDUNDERSØGELSE LÆRERUDDANNELSEN UCC DIMITTENDUNDERSØGELSE LÆRERUDDANNELSEN UCC marts 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Undersøgelsens population og svarprocent... 4 1.4 Gennemførsel...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

Dimittendundersøgelse Laborantuddannelsen

Dimittendundersøgelse Laborantuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Laborantuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0 Fastholdelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2014

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2014 Svar på spørgsmål om understøttende undervisning og bevægelse, der indgik i Scharling-undersøgelse i Folkeskolens lærerpanel september 2014 Spm. 1: Har du fået mere bevægelse ind i din undervisning i fagene,

Læs mere

Dimittendundersøgelse

Dimittendundersøgelse Dimittendundersøgelse 2016 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Marts 2016 INDHOLD 1. Om FIA dimittendundersøgelse 2016... 1 1.1 Dataindsamlingen... 1 1.2 Spørgeskemaet og afrapporteringen... 2 2. Dimittendernes

Læs mere

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Den 12. september 2015 blev der sendt en undersøgelse ud på tre af de største Facebook grupper. Alle tre grupper fokuserer på undervandsjagt

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen

Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0 Fastholdelse 6 6.0 Hvad bør evt. have

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi Dimittendundersøgelse 0 PB i Laboratorieteknologi Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5.0 Fastholdelse 6 6.0

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed Dimittendundersøgelse 0 PB i Ernæring og Sundhed Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5 5.0 Fastholdelse 8

Læs mere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Motivation og valg af uddannelse - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004 Horsens Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Skolebesøg 2004 I løbet af 2004 besøgte Arbejdsmiljøinstituttet (AMI)

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Survey blandt forstandere, institutionsledere og mellemledere Januar 2013 Lederundersøgelsen Indledning Undersøgelsens målgruppe er ledere ansat

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Til: Hovedbestyrelsen Fra: Anders Tybjerg, Kommunikation Dato: 18-01-11 Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Finanssektoren har i mange år været præget af lav ledighed og høj jobsikkerhed,

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

Fælles dimittendundersøgelse

Fælles dimittendundersøgelse Fælles dimittendundersøgelse Grunduddannelserne undersøger dimittendernes vurdering af deres uddannelses relevans, jf. kvalitetskriterium 6.2. Enheden for Kvalitet & Evaluering koordinerer undersøgelsen

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Januar 2006

Beskæftigelsesrapport. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Januar 2006 Beskæftigelsesrapport 25 Kunstakademiets Billedkunstskoler Januar 26 1 1. Indledning Det indgår som en del af flerårsaftalen 23-26 samt i Billedkunstskolernes resultatkontrakt, at Billedkunstskolerne skal

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Koncept for Metropols aftagerundersøgelse

Koncept for Metropols aftagerundersøgelse Koncept for Metropols aftagerundersøgelse 17. november 2015 Kolofon Dato 17. november 2015 Konsulent Pil Esbech, ledelsessekretariatet Indhold Indledning 4 Undersøgelsens formål 4 Kort om aftagerundersøgelsen

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Fysioterapeutuddannelsen UCC [UDGAVE AUGUST 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Fysioterapeutuddannelsen UCC [UDGAVE AUGUST 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Fysiterapeutuddannelsen UCC 2015 [UDGAVE AUGUST 2015] Indhldsfrtegnelse 1 Indledning... 3 Frmål g fkus... 3 Design g indhld... 3 Distributin af spørgeskemaet... 4 Undersøgelsens

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2013

Kommunal træning af ældre 2013 Kommunal træning af ældre 2013 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen September 2013 Projektnummer:

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Om Attavik 146. Om årsopgørelsen. Opsummering af resultaterne for årsopgørelsen 2010

Om Attavik 146. Om årsopgørelsen. Opsummering af resultaterne for årsopgørelsen 2010 Årsopgørelse 2010 Om Attavik 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Inatsisartut

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9 Stress og selvledelse... 10 Balance

Læs mere

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 1.2 Undersøgelsens fokusområder og opbygning... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 5 2.1 Hvad betyder tallene i tabellerne?...

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING Brugerundersøgelse Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2010 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Notat om MTU 2015. Undersøgelse af medarbejdertrivsel på Herningsholm Erhvervsskole 2015. v. Kvalitetsafdelingen

Notat om MTU 2015. Undersøgelse af medarbejdertrivsel på Herningsholm Erhvervsskole 2015. v. Kvalitetsafdelingen Notat om MTU 2015 Undersøgelse af medarbejdertrivsel på Herningsholm Erhvervsskole 2015 v. Kvalitetsafdelingen 1 1. Baggrund Herningsholm Erhvervsskoles Medarbejderindflydelsesorgan (MIO) refererer i Aftale

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Bilag. Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne

Bilag. Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Bilag Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Dette er et bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Akademikernes fremtid i nordjylland. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse

Akademikernes fremtid i nordjylland. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Akademikernes fremtid i nordjylland Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Datagrundlag Karrierecentret, Aalborg Universitet, har stået for dataindsamlingen, databearbejdelsen samt udarbejdelsen af

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Global Nutrition and Health. Dimittendundersøgelse 2016

Global Nutrition and Health. Dimittendundersøgelse 2016 Global Nutrition and Health Dimittendundersøgelse 2016 August 2017 Kolofon Dato 23. august 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på Januar 2012 Indhold Lovgivningen om lønmodtagernes rettigheder er ude af trit med et moderne arbejdsmarked... 2 Danskerne vil have mere barselsorlov til

Læs mere

Sygeplejersker og stikskader

Sygeplejersker og stikskader Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Sygeplejersker og stikskader - Hver tyvende sygeplejerske stikker sig årligt på en forurenet kanyle. Det estimeres, at 2.900 sygeplejersker årligt pådrager sig stikskader

Læs mere

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Plejeboligområdet: Resultater på tværs af de deltagende kommuner Deloitte Business Consulting A/S Maj 2010 Indledning Som

Læs mere

Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 27. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne November 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange ledere der er ansat på virksomheder, som har planer eller overvejelser om at ansætte

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Indhold Side Resumé... 1 1. Indledning... 5 1.1.

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2012

Kommunal træning af ældre 2012 Kommunal træning af ældre 2012 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Oktober

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit D9 Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa Den Landsdækkende

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer Indholdsfortegnelse Forside... 1 Selvledelse... 1 Selvledelse blandt bibliotekarer... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Inklusionsundersøgelsen

Inklusionsundersøgelsen Inklusionsundersøgelsen 2015 Randers Lærerforening har i perioden fra den 6. november 2015 til den 20. november 2015 gennemført den årlige inklusionsundersøgelse. Der er udsendt mail til kredsens medlemmer

Læs mere

Bioanalytiker- uddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Bioanalytiker- uddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Bioanalytiker- uddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2016 Kolofon Dato 13. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø Sprogcentret - I. Metode...3 II. Baggrundsvariable...4 II.1. Kønsfordeling...4 II.2. Aldersfordeling...4 II.3. Oprindelsesregion...5 II.4. Uddannelsesmæssig baggrund...5 II.5. Antal år bosat i Danmark...6

Læs mere

DE TEKNISKE KVU-/MVU- UDDANNNELSER BESKÆFTIGELSESSTATISTIK 2006 HOVEDRAPPORT

DE TEKNISKE KVU-/MVU- UDDANNNELSER BESKÆFTIGELSESSTATISTIK 2006 HOVEDRAPPORT DE TEKNISKE KVU-/MVU- UDDANNNELSER BESKÆFTIGELSESSTATISTIK 2006 HOVEDRAPPORT Foreningen af Skoleledere ved de tekniske skoler Konsulent William Markussen November 2006 153_Hovedrapport_Besk_statistik_2006.doc

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 5. april 2017 Indholdsfortegnelse Formål og metode 3 Hovedresultater 4 Spørgsmålsformuleringer 5 Repræsentativitet 6 Læsevejledning 7

Læs mere

Orientering om Studentertilfredshedsundersøgelsen 2012

Orientering om Studentertilfredshedsundersøgelsen 2012 Bilag 7.3.1 Dato 4. marts 2013 Initialer Orientering om Studentertilfredshedsundersøgelsen 2012 1.0 Baggrund Studentertilfredshedsundersøgelsen er foretaget i efteråret 2012 på alle Metropols uddannelser.

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Professionsbachelorer i ernæring og sundhed. En beskæftigelsesundersøgelse

Professionsbachelorer i ernæring og sundhed. En beskæftigelsesundersøgelse Professionsbachelorer i ernæring og sundhed En beskæftigelsesundersøgelse Professionsbachelorer i ernæring og sundhed En beskæftigelsesundersøgelse 2008 Professionsbachelorer i ernæring og sundhed 2008

Læs mere

Kommunal genoptræning - 2015

Kommunal genoptræning - 2015 Kommunal genoptræning - 2015 Danske Fysioterapeuter/Danske Handicaporganisationer/Ældre Sagen November 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen. 3 Lovgivning 4 Hovedkonklusioner.... 5 Genoptræningsplaner

Læs mere

Aftagerundersøgelse Bioanalytikeruddannelsen

Aftagerundersøgelse Bioanalytikeruddannelsen Aftagerundersøgelse Bioanalytikeruddannelsen 2016 Side 1 af 19 Kolofon Dato 31. marts 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent Tine Broed, studentermedhjælper University

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere