Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?"

Transkript

1 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Per Bruun Madsen, Trafitec, Kasper Rosenstand, Vejdirektoratet, Abstrakt Følgende artikel præsenterer resultaterne fra trafikanttilfredshedsundersøgelser af ITS-systemerne på den Nordjyske Motorvej og Helsingørmotorvejen. Formålet er at afdække trafikanternes tilfredshed, trafikanternes vurdering af informationernes relevans, trafikanternes adfærd og systemets funktionalitet. Metoden er uddeling af spørgekort ved udvalgte ramper på både den Nordjyske Motorvej og på Helsingørmotorvejen, hvor trafikanterne lige har gennemkørt ITS-strækningerne. Svarprocenten er på hhv. 27 % og 23 %. Undersøgelserne er gennemført i perioder, hvor der ikke foregik anlægsarbejde på strækningerne. Resultaterne viser, at 4 ud af 5 trafikanterne generelt er tilfredse med de variable tavler (hastighedstavler og informationstavler med rejsetider og køvarsling m.m.) på begge ITS-strækninger. Blandt trafikanterne på den Nordjyske Motorvej mener kun 3 ud af 5, at troværdigheden af hastighedstavlerne er meget høj eller høj, hvilket trafikanterne hovedsagligt begrunder med stor variation i hastighedsbegrænsningerne over korte strækninger eller, at opdateringen af tavlerne er langsom. Derudover er der identificeret usikkerhed blandt trafikanter vedr. betydningen af hastighederne angivet på de variable tavler. Hvad angår rejsetidsinformationens troværdighed, vurderer trafikanterne den som relativ lav. Dette er mest udtalt på den Nordjyske Motorvej, hvor kun 57 % mener, at troværdigheden af de aktuelle rejsetider er høj eller meget høj. Dette gælder for 65 % af trafikanterne på Helsingørmotorvejen. Omkring halvdelen af trafikanternes vurderer rejsetiderne som brugbare. Mere end 3 ud af 4 har set køvarslingen i funktion. Ud af de trafikanter, der har set en aktiv køvarsling, mener 2 ud af 3, at troværdigheden er høj. Mere end 3 ud af 4 mener, at de bliver mere opmærksomme, når køvarslingen er tændt. 75 % af trafikanterne på den Nordjyske Motorvej mener ligeledes, at de sætter farten ned, når de ser køvarslingen, hvorimod det kun gælder for 54 % af trafikanterne på Helsingørmotorvejen. Trafikanterne på de to motorvejsstrækninger er meget enige i bedømmelsen af ITS-systemets effekter. 4 ud af 5 vurderer, at de variable tavler har en positiv effekt på trafiksikkerheden og deres egen opmærksomhed. Derimod mener kun 2 ud af 5, at tavlerne har en positiv effekt på fremkommelighed og andre trafikanters adfærd. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 ISSN

2 1. Baggrund og formål Under den grønne transportpolitik fra 2009 er der bl.a. udmøntet midler til etablering og opgradering af ITS på den Nordjyske Motorvej (M70) ved Limfjordstunnellen samt etablering af ITS på Helsingørmotorvejen (M14) mellem Kokkedal og Lundtofte. Disse ITS-systemer blev taget i brug i henholdsvis ultimo 2011 og primo Begge ITS-systemer har følgende funktioner rettet mod trafikanterne: Hastighedsharmonisering Køvarsling på informationstavler Vognbaneregulering Rejsetidsinformation og information om uheld/hændelser m.m. Vejdirektoratet har i samarbejde med Trafitec gennemført en evaluering af trafikant- og brugertilfredshed af de nye ITS-systemer [1], [2]. I nærværende artikel præsenteres udelukkende resultater af spørgekortundersøgelserne, men der er også gennemført web-baserede brugerundersøgelser og interview med professionelle brugere. Der foregik ikke anlægsarbejde på strækningerne, da undersøgelserne blev gennemført. Formålet med spørgekortundersøgelserne var at afdække trafikanternes tilfredshed, trafikanternes vurdering af informationernes relevans, trafikanternes adfærd og systemets funktionalitet. Dette gælder både mht. trafikregulering og trafikinformation fra tavlerne. Figur 1: ITS-systemet på Helsingørmotorvejen. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 ISSN

3 2. Metode De uddelte spørgekort bestod af et stykke dobbeltsidet A4-karton med en kort introduktionen til undersøgelsen og hhv. 16 og 17 spørgsmål. Indledningsvis var der nogle spørgsmål til baggrundsoplysninger om trafikanterne, f.eks. hyppigheden af kørsel på strækningen, benyttede køretøj og kørselsvaner. Derudover var der en række spørgsmål til de variable hastighedstavler og informationstavler med rejsetider og køvarsling. Afhængig af tavletypen blev der bl.a. spurgt til trafikanternes vurdering af troværdigheden og brugbarheden, og der var plads til uddybende kommentarer. Til slut blev der spurgt ind til den generelle opfattelse af ITS-systemet og de variable tavlers effekter på trafikken og trafikanternes opmærksomhed. Spørgekortundersøgelserne blev gennemført ved uddeling af spørgekort ved udvalgte ramper både på den Nordjyske Motorvej og på Helsingørmotorvejen. Ramperne blev udvalgt således, at de adspurgte trafikanter lige havde gennemkørt hele eller dele af ITS-strækningen. Trafikanterne modtog spørgekortet, mens de holdt i kø ved rampekrydsene, og på den måde blev de ikke yderligere forsinket. Spørgekortene var frankeret forud og skulle derfor blot afleveres i en postkasse. På den Nordjyske Motorvej var svarprocenten ca. 27 %, og på Helsingørmotorvejen var svarprocenten ca. 23 %, hvilket ligger på niveau med svarprocenterne fra lignende undersøgelser. Dvs. datamaterialet var ca besvarelser i begge undersøgelser. For at nuancere billedet er udvalgte resultater fra trafikanttilfredshedsundersøgelserne i forbindelse med ITS systemerne på den Østjyske Motorvej (M60) mellem Skærup og Vejle Nord og Holbækmotorvejen (M11) ved Roskilde refereret i artiklen. Det skal dog bemærkes, at undersøgelserne på M60 og M11 blev gennemført i forbindelse med anlægsarbejde på strækningerne. 3. Resultater Først beskrives den generelle tilfredshed, derefter trafikanternes vurdering af de variable hastighedstavler og informationstavler med rejsetider og køvarsling. Til sidst trafikanternes egen vurdering af ITS-systemets effekter på trafiksikkerheden, opmærksomheden, fremkommeligheden og andre trafikanters adfærd. 3.1 Generel tilfredshed Samlet set er trafikanterne tilfredse med de variable hastigheds- og informationstavler på både Nordjyske Motorvej og Helsingørmotorvejen. For begge motorvejsstrækninger angiver 82 %, at de er tilfredse eller meget tilfredse. Kun 4 % af trafikanterne er utilfredse eller meget utilfredse. En tilfreds trafikant på Helsingørmotorvejen udtrykker sig således: De variable tavler er lette at se specielt om aftenen, og derudover er tavlerne gode til at regulere hastigheden. Det giver et godt flow i trafikken. Den generelle tilfredshed er uafhængig af, hvor ofte respondenterne kører på motorvejene, og hvilket køretøj de benytter. Tilfredsheden er derimod aldersafhængig. 5 % flere ældre end yngre trafikanter er tilfredse eller meget tilfredse med ITS-systemet som helhed. På den Østjyske Motorvej er 86 % af trafikanterne enten tilfredse eller meget tilfredse med ITS-systemet. Undersøgelsen på den Østjyske Motorvej blev gennemført under anlægsarbejdet, hvorimod det ikke pågik anlægsarbejde på den Nordjyske Motorvej eller på Helsingørmotorvejen. Resultaterne tyder på, at anlægsarbejde ikke har indflydelse på trafikanternes generelle tilfredshed med ITS-systemerne. 3.2 Variable hastighedstavler Trafikanterne på den Nordjyske Motorvej og på Helsingørmotorvejen blev spurgt ind til antallet, placering og troværdigheden af variable hastighedstavler. Trafikanternes vurdering af hastighedstavlerne ses i tabel 1. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 ISSN

4 M70 M14 Høj/meget høj troværdighed 59 % 83 % Tilpas antal tavler 90 % 78 % Rigtig placering af tavler 86 % 74 % Tabel 1: Andelen af trafikanter på den Nordjyske Motorvej og Helsingørmotorvejen der vurderer troværdigheden af hastighedstavler som høj/meget høj, antallet som tilpas og placeringen som rigtig. Af tabel 1 fremgår det at hovedparten af trafikanterne på den Nordjyske Motorvej mener, at antallet af hastighedstavler er passende, og at placeringen er rigtig. Dette gør sig gældende for ca. 3 ud af 4 på Helsingørmotorvejen. De trafikanter, der ikke mener antallet er passende, fordeler sig næsten ligeligt mellem for få og for mange. Flere af de trafikanter på Helsingørmotorvejen, der mener, at der er for mange hastighedstavler begrunder det med, at det er spild af penge, når tavlerne alligevel ofte viser samme hastighed. Trafikanterne vurderer troværdigheden af de variable hastighedstavler forskelligt på den Nordjyske Motorvej (M70) og Helsingørmotorvejen (M14) (se tabel 1). Den relativt lave troværdighed af hastighedstavlerne på Nordjyske Motorvej er understøttet af, at 17 % vurderer troværdigheden som lav eller meget lav. Dette er tilfældet for 5 % på Helsingørmotorvejen. Som en del af spørgekortet var det muligt for trafikanterne at begrunde deres vurdering af hastighedstavlernes troværdighed samt komme med mere løsrevne kommentarer. Den forholdsvise lave troværdighed på den Nordjyske Motorvej forklares eksempelvis med, at opdateringen af tavlerne er langsom, og med at der er for stor variation i hastighedsbegrænsningerne over korte strækninger. En trafikant formulerer sig således: Jeg har ved flere lejligheder oplevet, at der ikke har været nogen synlig grund til, at vi skulle kører 50 km/t. Det er meget frustrerende. I skal gøre noget ved opdateringen af jeres skilte. Desuden fremgår det af kommentarerne, at trafikanterne er usikre på, hvorvidt hastighederne angivet på de variable tavler er en hastighedsgrænse (hvilket jo er tilfældet) eller en vejledende hastighed. Et lignende billede tegner sig i den halvårlige Brugerundersøgelse for Vejdirektoratet (vinter 2013), der viser, at hele 48 % har en forkert opfattelse af de variable hastighedstavlers betydning. Den identificerede usikkerhed vedr. tavlernes budskab har foranlediget Vejdirektoratet til at igangsætte en kampagne indsats rettet mod trafikanterne, hvor der skal redegøres for tavlernes betydning og funktion. I trafikantundersøgelserne på den Østjyske Motorvej (M60) og på Holbækmotorvejen (M11) spørges der til efterlevelsen af hastighedstavlerne på strækningerne (se tabel 2). Tallene er baseret på trafikanternes egne udsagn og ikke på observeret adfærd. M60 M11 Kører aldrig hurtigere 15 % 22 % Kører sjældent hurtigere 52 % 57 % Kører hurtigere, men sænker farten 31 % 20 % Lader sig ikke påvirke af tavlerne 2 % 1 % Tabel 2: Trafikanternes efterlevelse af hastighedstavlerne på den Østjyske Motorvej og Holbækmotorvejen. Henholdsvis 15 % og 22 % af trafikanterne retter sig altid efter, hvad hastighedstavlerne viser. Godt halvdelen kører sjældent hurtigere end den skiltede hastighed. Hvorimod 31 % af trafikanterne på den Østjyske Motorvej og 20 % på Holbækmotorvejen svarer, at de generelt kører hurtigere, end hvad tavlerne viser, men dog alligevel sænker hastigheden. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 ISSN

5 Efterlevelsen af tavlerne eller manglen på samme beror på en række faktorer, der knytter sig til de enkelte motorvejsstrækninger med ITS. Dog synes det sandsynligt, at hastighedstavlernes troværdighed spiller en central rolle i forhold til overholdelse af hastighedsgrænserne. Hvis de variable hastighedstavler skal have høj troværdighed, kræver det, at trafikanterne oplever, at hastighedsangivelserne svarer til forholdene på vejen. I undersøgelsen på den Østjyske Motorvej mener 2 ud af 3 trafikanter, at dette er tilfældet. Samlet set er flertallet af trafikanterne godt tilfredse med de variable hastighedstavler, men der er tilsyneladende nogle problematikker med hensyn til forståelse, troværdighed og efterlevelse, som Vejdirektoratet retter fokus mod bl.a. gennem den omtalte kampagneindsats. 3.3 Rejsetidsinformation Trafikanterne blev bedt om at vurdere rejsetidsinformationens troværdighed og brugbarhed. Hvad angår rejsetidsinformations troværdighed, vurderer trafikanterne den som relativ lav på begge motorvejsstrækninger (se tabel 3). Dette er mest udtalt på den Nordjyske Motorvej, hvor kun 57 % mener, at troværdigheden af de aktuelle rejsetider er høj eller meget høj. M70 M14 Høj/meget høj troværdighed 57% 65% Meget brugbar/brugbar 44% 52% Tabel 3: Andelen af trafikanter på den Nordjyske Motorvej og Helsingørmotorvejen der vurderer troværdigheden af rejsetidsinformationen som meget høj/høj og brugbarheden som brugbar/meget brugbar. Af de trafikanter, der ikke anser rejsetidsinformationens troværdighed som enten høj eller meget høj, kommenterer flere, at de sjældent oplever, at rejsetiden ændres, og hvis det sker, skiftes rejsetiderne ud med en køvarsling. I dagtimerne ændres rejsetiderne sjældent, da der oftest ikke forekommer fremkommelighedsproblemer på de to motorvejsstrækninger. Rejsetiderne ændres når der opstår fremkommelighedsproblemer og hastigheden nedskiltes. Køvarsling aktiveres i tilfælde med meget tæt eller stillestående trafik længere fremme. Trafikanternes vurdering af rejsetidsinformationens brugbarhed er lav på begge motorvejsstrækninger. Henholdsvis 25 % og 16 % af respondenterne på Nordjyske Motorvej og Helsingørmotorvejen mener, at rejsetidsinformationen ikke eller slet ikke er brugbar. Manglende brugbarhed begrundes med, at rejsetiderne oftest viser det samme, hvilket gør informationen ubrugelig. Ligeledes er det ofte ikke muligt at vælge alternative ruter, når trafikanterne modtager rejsetidsinformationerne, fordi dette først sker på motorvejen. En utilfreds pendler på Helsingørmotorvejen udtrykker det således: Jeg har meget svært ved at se, hvad jeg skal bruge informationen til. Fra dag til dag oplever jeg meget sjældent, at tavlerne viser forskellige rejsetider, så derfor stoppede jeg med at kigge på dem. Hvis der er lang rejsetid, vil jeg meget hellere have informationen før jeg holder i kø, og dermed før jeg kører ind på motorvejen. 70 % af trafikanterne på den Østjyske Motorvej svarede ja, eller delvist ja til at rejsetidsangivelsen på informationstavlerne er nyttig/brugbar. Noget kunne derfor tyde på, at trafikanternes er mere tilfredse med rejsetidsinformation givet på strækninger hvor der foregår anlægsarbejde, måske fordi trafikafviklingen i disse perioder er mere uforudsigelige. Blandt trafikanterne, der vurderer rejsetiderne som brugbare eller meget brugbare, mener hovedparten, at tavlerne giver god information om trafikken forude og giver mulighed for at vælge alternative ruter. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 ISSN

6 I ovenstående ses, at respondenterne på den Nordjyske Motorvej og på Helsingørmotorvejen tilskriver rejsetidsinformationen en relativ lav troværdighed og lav brugbarhed. På den baggrund overvejer Vejdirektoratet om rejsetidsinformationerne med fordel kan formidles på en anden og bedre måde, og i hvilke situationer det giver mening at give trafikanterne rejsetidsinformation. En mulighed kunne f.eks. være at angive en evt. forsinkelse i stedet for den gældende rejsetid. Her er det dog vigtigt, at være bevidst om, at der også kan være ulemper ved at gå væk fra et allerede kendt koncept. 3.4 Køvarsling 74 % af trafikanterne på den Nordjyske Motorvej og 78 % af trafikanterne på Helsingørmotorvejen har set køvarslingen i aktiv brug. Dermed har hhv. 26 % og 22 % ikke set køvarslingen i funktion. M70 M14 Høj/meget høj troværdighed 67 % 65 % Bliver mere opmærksomme 81 % 74 % Sætter farten ned 75 % 54 % Tabel 4: Andelen af trafikanter på den Nordjyske Motorvej og Helsingørmotorvejen, der vurderer køvarlingens troværdighed som meget høj/høj, andelen der bliver mere opmærksomme og andelen der sætter farten ned. Ud af de trafikanter, der har set en aktiv køvarsling, mener 2 ud af 3, at troværdigheden er meget høj/høj (se tabel 4). De utilfredse trafikanternes kommentarer giver et billede af, at varslingen om kø i visse tilfælde kommer for sent. Nogle trafikanter har oplevet allerede at holde i kø, når de får informationen. En trafikant på den Nordjyske Motorvej udtrykker sig således: Det er yderst sjældent, at jeg oplever kø her på motorvejen. Når der så opstår kø, er det som om varslingssystemet ikke kan følge med og så får jeg at vide, at der er kø, når jeg allerede holder i kø. Trafikanterne blev også spurgt til deres normale reaktion på en køvarsling. Mere end 3 ud af 4 mener at de bliver mere opmærksomme, når køvarslingen er tændt. 75 % af trafikanterne på den Nordjyske Motorvej mener ligeledes, at de sætter farten ned, når de ser køvarslingen, hvorimod det kun gælder for 54 % af trafikanterne på Helsingørmotorvejen. Omkring 5 % af trafikanter på begge motorvejsstrækninger reagerer ikke på en køvarsling og fortsætter dermed med uændret hastighed. Den store forskel i trafikanternes svar ift. om de sætter farten ned, når de ser køvarslingen, kan bero på en række faktorer. Motorvejsstrækningerne har forskellig trafiksammensætning, typer af trafikanter og trafikanterne oplever dagligt kø i længere perioder på Helsingørmotorvejen end på den Nordjyske Motorvej. 3.4 Effekter Ligeledes blev trafikanterne bedt om at vurdere effekten af de variable tavler på 4 parametre. Vurderinger fremgår af tabel 5. M70 M14 Trafiksikkerhed 81% 79% Opmærksomhed 84% 81% Fremkommelighed 43% 43% Andre trafikanters adfærd 43% 42% Tabel 5: Andelen af trafikanter der vurderer de variable tavlers effekt på trafiksikkerhed, opmærksomhed, fremkommelighed og andre trafikanters adfærd som positiv. Trafikanterne på de to motorvejsstrækninger er meget enige i bedømmelsen af disse 4 parametre. 4 ud af 5 svarer, at de variable tavler har en positiv effekt på trafiksikkerheden og på deres egen opmærksomhed. Dog vurderer kun ca. 40 % af respondenterne for begge strækninger, at tavlerne har en positiv effekt på fremkommelighed. Tilsvarende for begge strækninger mener ca. 40 % af respondenterne, at andre Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 ISSN

7 trafikanters adfærd bliver påvirket på en positiv måde pga. de variable tavler. Det er lidt et paradoks, at kun godt 40 % af trafikanterne vurderer, at andre trafikanters adfærd ændres positivt, men at dobbelt så stor en andel alligevel vurderer, at trafiksikkerheden og opmærksomheden øges. Dette kan delvist forklares ved, at trafikanter ofte oplever, at de selv kører bedre end deres medtrafikanter. 4. Konklusioner Konkret viser trafikantundersøgelserne, at: Samlet set er trafikanterne tilfredse med de variable hastighedstavler og informationstavler med rejsetider og køvarsling på begge ITS-strækninger. 4 ud af 5 angiver at de er tilfredse eller meget tilfredse. Kun 4 % af trafikanterne er utilfredse eller meget utilfredse. Derimod mener kun 59 % af trafikanterne på den Nordjyske Motorvej at de variable hastighedstavlers troværdigheden er meget høj eller høj. Den tilsvarende andel er 83 % på Helsingørmotorvejen. Rejsetidsinformationens troværdighed vurderer trafikanterne som relativ lav. 57 % af trafikanterne på den Nordjyske Motorvej og 65 % på Helsingørmotorvejen mener, at troværdigheden af de aktuelle rejsetider er høj eller meget høj. Kun omkring halvdelen af trafikanternes vurderer rejsetiderne som brugbare. Mere end 3 ud af 4 har set køvarslingen i funktion. Ud af de trafikanter, der har set en aktiv køvarsling, mener 2 ud af 3, at troværdigheden er høj. Mens 3 ud af 4 mener, at de bliver mere opmærksomme, når køvarslingen er tændt. 75 % af trafikanterne på den Nordjyske Motorvej mener ligeledes, at de sætter farten ned, når de ser køvarslingen, hvorimod det kun gælder for 54 % af trafikanterne på Helsingørmotorvejen. Trafikanterne på de to motorvejsstrækninger er meget enige i bedømmelsen af ITS-systemets effekter. 4 ud af 5 vurderer, at de variable tavler har en positiv effekt på trafiksikkerheden og deres egen opmærksomhed. Derimod mener kun 2 ud af 5, at tavlerne har en positiv effekt på fremkommelighed og andre trafikanters adfærd. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 ISSN

8 Referencer [1] Madsen, P. B., Greibe, P. (2012), ITS Aalborg, trafikant- og brugertilfredshed. [2] Madsen, P. B., Greibe, P. (2012), ITS Helsingørmotorvejen, evaluering af trafikanttilfredshed. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 ISSN

ITS - Aalborg. Trafikant- og brugertilfredshed. Per Bruun Madsen Poul V. Greibe. November 2012

ITS - Aalborg. Trafikant- og brugertilfredshed. Per Bruun Madsen Poul V. Greibe. November 2012 ITS - Aalborg Trafikant- og brugertilfredshed Per Bruun Madsen Poul V. Greibe November 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold Resumé og konklusion... 5 1. Baggrund og indledning...

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

EVALUERING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

EVALUERING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN EVALUERING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Projektkoordinator vedr. trafikafvikling, Charlotte Vithen, Hovedstadsprojekterne, Vejdirektoratet. Teknisk konsulent, Jens Toft Wendelboe,

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

Abstrakt. Baggrund og formål

Abstrakt. Baggrund og formål Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 51, svarprocent: 75% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1 Passagerudvikling og forklarende faktorer Civ. ing. Jens Groth Lorentzen, COWI Chef konsulent Lone Keller Madsen, HUR Baggrund Med baggrund i de store takstændringer i januar 2004 har takstfællesskabet

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Vejdirektoratets planer for ITS

Vejdirektoratets planer for ITS Vejdirektoratets planer for ITS Vej- og trafikchef Charlotte Vithen Udvikling i trafikken Motorvejsnettet afvikler en stadig større andel af trafikken Stigende trafik har ført til trængsel og fremkommelighedsproblemer

Læs mere

Evaluering af ITS på den inderste del af Helsingørmotorvejen (ITS-M14S)

Evaluering af ITS på den inderste del af Helsingørmotorvejen (ITS-M14S) Evaluering af ITS på den inderste del af Helsingørmotorvejen (ITS-M14S) Resultater af tilfredshedsundersøgelse blandt trafikanter Per Bruun Madsen December 2013 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Trafiksikkerhedskoordinator Anne Eriksson Center for Trafik, Københavns Kommune E-mail: anneri@tmf.kk.dk Introduktion

Læs mere

Trafikledelse, hvad er muligt. - og fornuftigt i det næste årti

Trafikledelse, hvad er muligt. - og fornuftigt i det næste årti Trafikledelse, hvad er muligt - og fornuftigt i det næste årti fik@vd.dk Vejdirektoratet Trafikal drift Vi er i Danmark nået til at vendepunkt mht. anvendelse af trafikledelse. Vi har i de sidste 10 15

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Registrering af bilister der overskrider spærrefladen på specifik delstrækning af M3. Teknisk notat. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Marts 2009 Scion-DTU

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 INTRODUKTION 2 Baggrund og formål Frederiksberg Kommune ønsker at udnytte parkeringsmulighederne bedst muligt til glæde for borgere og besøgende. Derfor har Frederiksberg

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2)

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) Tech College Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1. Svarprocent... 3 1.2. Rapportens indhold

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Kundepræferenceundersøgelse Jesper Wibrand, jwi@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia

Kundepræferenceundersøgelse Jesper Wibrand, jwi@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Hastighed og indfletning Adfærdsundersøgelse August 2005 Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

Trafikantadfærd på 2-1 vej

Trafikantadfærd på 2-1 vej Adfærdsanalyse på Marbjergvej ved Roskilde Per Bruun Madsen Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt old Juni 2010 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 1. Indledning og formål... 3 2. Metode...

Læs mere

Bilag A Spørgeskema. Undersøgelse af 2 minus 1 veje i Danmark. På forhånd tak for hjælpen. Telefonnummer på kontaktperson:

Bilag A Spørgeskema. Undersøgelse af 2 minus 1 veje i Danmark. På forhånd tak for hjælpen. Telefonnummer på kontaktperson: Bilag A Spørgeskema Undersøgelse af 2 minus 1 veje i Danmark Vejdirektoratet ønsker at samle erfaringer om brugen af 2 minus 1 veje i Danmark. Vi er derfor interesserede i oplysninger om eventuelle 2 minus

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 1. Resumé Gladsaxe Kommune søgte og modtog i 1998 støtte på 740.000 kr. fra Vejdirektoratets

Læs mere

Abstrakt. CIVITAS ARCHIMEDES projektet og cykeltiltag. Cykelpendlerruter et højklasset netværk

Abstrakt. CIVITAS ARCHIMEDES projektet og cykeltiltag. Cykelpendlerruter et højklasset netværk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Anbefalede skoleruter Jens Kristian Duhn, Troels Vorre Olsen, Via Trafik Rådgivning

Anbefalede skoleruter Jens Kristian Duhn, Troels Vorre Olsen, Via Trafik Rådgivning Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Af civilingeniør Charlotte Vithen, afdelingen for Trafikal Drift, Vejdirektoratet. Artikel bragt i Dansk Vejtidsskrift Oktober 2002. I forbindelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Indhold Forord...3 Indledning...3 Resultater og diskussion...3 Overordnet tilfredshed...3 Private ansøgere...6 Rådigvende ingeniør/arkitekt...13 Entreprenør/håndværksmester...13

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

EDELMAN. Affiliated. Public Relations Market Communications

EDELMAN. Affiliated. Public Relations Market Communications Affiliated EDELMAN Public Relations Market Communications InformationsGruppen Hovedgaden 6 DK 2970 Hørsholm Reg.no.16093 Giro 901 9537 Fax: +4545 7600 82 Tel.: +45 45 76 00 22 edelman@post3.tele.dk ApS

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

Undersøgelser på Aalborg Nærbane

Undersøgelser på Aalborg Nærbane Undersøgelser på Aalborg Nærbane Af Jesper Mølgaard DSB jesperm@dsb.dk Bo Mikkelsen Aalborg Kommune 1. Indledning og formål Aalborg Nærbane mellem Skørping og Lindholm blev officielt taget i brug 14. december

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Evaluering af variable tavler på Helsingørmotorvejen under ombygningen

Evaluering af variable tavler på Helsingørmotorvejen under ombygningen STE Dato: 19. november 1998 Evaluering af variable tavler på Helsingørmotorvejen under ombygningen 1. Baggrund I perioden fra maj 1996 til december 1997 blev Helsingørmotorvejen ombygget fra 4 til 6 spor

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2015 Antal besvarelser: Svarprocent: 558 28% INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING

Læs mere

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus NOTAT Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Telefon: 6223 3000 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Baggrund Ledelsen

Læs mere

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse 23. marts 2015 Vores reference:

Læs mere

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Vejdirektoratets erfaringer og mulige udvikling for trafikledelse (ITS) de danske erfaringer. Agenda

Vejdirektoratets erfaringer og mulige udvikling for trafikledelse (ITS) de danske erfaringer. Agenda Vejdirektoratets erfaringer og mulige udvikling for trafikledelse (ITS) de danske erfaringer Charlotte Vithen Vejdirektoratet Teknologisk Institut 4. marts 2009 Agenda Behovet for trafikledelse Hvad er

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Regionshospitalet Viborg Viborg HR-afdelingen Uddannelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3

Læs mere

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 4 1.1 Resumé... 4 2 Brug og værdisætning af

Læs mere

Variable hastighedstavler

Variable hastighedstavler Variable hastighedstavler Effektundersøgelse af variable hastighedstavler ved kryds på veje i åbent land Af: Civilingeniør Laura Sand Pedersen, Aalborg Universitet Nøgleord: Variable hastighedstavler,

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Brugerundersøgelse på Farum Genbrugsstation

Brugerundersøgelse på Farum Genbrugsstation Brugerundersøgelse på Farum Genbrugsstation Rekvireret af: Furesø Kommune, Center for Drift og Teknik Udfærdiget af: Processor v. Jacob Høg Nyborg November 2011 PROCESSOR I Spinderigade 11E I 7100 Vejle

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Indhold Side Resumé... 1 1. Indledning... 5 1.1.

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Medierådet for Børn og Unge Ansvarshavende: Sekretariatschef Susanne Boe Stud. Mag. Anne Rahbek Oktober 2006 Indhold Metode...

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2008 December 2008 Indhold Slide nr. 3 Konklusioner 4 9 Tilfredshed alt i alt 11-13 Godt ved besøget og gode råd til Borgerservice 14 15 Henvendelse i Borgerservice

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump Ballerup Kommune Beskrivelse af vejbump Center for Miljø og Teknik - Vejteamet 2015 Indhold Vejbump... 3 Godkendte vejbump... 3 Permanente bump... 4 Cirkelformede bump... 4 Kombibump... 5 Kuppelformede

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler

Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler Effekt af blinkende grønne fodgængerer Af Bo Mikkelsen Aalborg Kommune Tidl. Danmarks TransportForskning Email: Bmi-teknik@aalborg.dk 1 Baggrund, formål og hypoteser Dette paper omhandler en undersøgelse

Læs mere

Transportformer og indkøb

Transportformer og indkøb Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. 1. Indledning. 2. Baggrund. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen

Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. 1. Indledning. 2. Baggrund. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen Charlotte Vithen Lone Dörge Peter Lund-Sørensen 1. Indledning Dette indlæg beskriver de evalueringsresultater, der

Læs mere

Vejvrede blandt cyklister og bilister: Ligheder og forskelle

Vejvrede blandt cyklister og bilister: Ligheder og forskelle Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

1 - Problemformulering

1 - Problemformulering 1 - Problemformulering I skal undersøge, hvordan fart påvirker risikoen for at blive involveret i en trafikulykke. I skal arbejde med hvilke veje, der opstår flest ulykker på, og hvor de mest alvorlige

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Byrådsservice Odder Kommune 2008 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med brugerundersøgelsen... 2 2. Design

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Det elektroniske spørgeskema blev i januar 2012 oploadet på Kulturskolens hjemmeside og sendt via mail til samtlige elever. I alt

Læs mere

Forældres betydning som rollemodeller, når det gælder trafik

Forældres betydning som rollemodeller, når det gælder trafik Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Sikkerhed på elcykel: Trafikantfaktorer og trafiksituationer. Sonja Haustein, sonh@transport.dtu.dk Mette Møller, sonh@transport.dtu.

Sikkerhed på elcykel: Trafikantfaktorer og trafiksituationer. Sonja Haustein, sonh@transport.dtu.dk Mette Møller, sonh@transport.dtu. Sikkerhed på elcykel: Trafikantfaktorer og trafiksituationer Sonja Haustein, sonh@transport.dtu.dk Mette Møller, sonh@transport.dtu.dk Baggrund Elcykler bliver mere og mere udbredt og dermed også ulykker

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 02-03-2016 Sagsnr. 2016-0051357 Den Kvikke Vej Vidensbydel Nørre Campus er en af Europas største koncentrationer af uddannelse, grundforskning

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2015 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 København og Nordsjælland Formålet med

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Selvevaluering af Uddannelsesvejledningen

Selvevaluering af Uddannelsesvejledningen Selvevaluering af Uddannelsesvejledningen 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Metode og dataindsamling 3 Præsentation af resultaterne 4 Baggrundsvariabler 4 Information om svejlederen 4 - kort sammenfatning

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 November 2013 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2013

Læs mere

HENRIK HARDER, OLE B. JENSEN, JES MADSEN & VICTOR ANDRADE Aalborg Universitet 2014. http://www.bikeability.dk/ 13-09-2013 1

HENRIK HARDER, OLE B. JENSEN, JES MADSEN & VICTOR ANDRADE Aalborg Universitet 2014. http://www.bikeability.dk/ 13-09-2013 1 Cykel infrastruktur investeringer HENRIK HARDER, OLE B. JENSEN, JES MADSEN & VICTOR ANDRADE Aalborg Universitet 2014 http://www.bikeability.dk/ 13-09-2013 1 UDGANGSPUNKTET I dette oplæg er fokus på hvilken

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Undersøgelse af Lederkompetencer

Undersøgelse af Lederkompetencer Undersøgelse af Lederkompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvad vi synes kendetegner den gode leder. I alt 401

Læs mere

Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet.

Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet. Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet. Undersøgelsen fokuserer på spørgsmål, der vedrører, hvad

Læs mere