E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI post på din måde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde"

Transkript

1 E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde

2 E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042 personer Udgives august Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne rapport eller dele heraf, skal ske med korrekt kilde anvisnig til Post Danmark A/S ifølge gældende dansk lov om ophavsret.

3 E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013

4 INDHOLD OM UNDERSØGELSEN Hvilket af følgende udsagn passer bedst på din adfærd ift. at købe varer på internettet? JEG VIL VÆRE MERE TILBØJELIG TIL AT HANDLE I EN NETBUTIK IGEN, HVIS JEG HAR VÆRET TILFREDS MED LEVERINGEN AF VAREN Jeg vil være mere tilbøjelig til at handle i en netbutik, hvis de tilbyder mig en nem returmulighed for de varer, jeg ikke ønsker alligevel INDEN FOR HVILKE VAREGRUPPER ER DET SÆRLIGT VIGTIGT FOR DIG AT HAVE GRATIS RETURMULIGHED, NÅR DU HANDLER I EN NETBUTIK? Jeg vil være mere tilbøjelig til at handle i en netbutik, hvis de brugte en distributør, der tilbød at returvaren kunne hentes på min hjemmeadresse HVOR VIGTIGT ER DET FOR DIG AT KENDE DEN SAMLEDE PRIS PÅ VAREN TIDLIGT I KØBSPROCESSEN? Jeg vil gerne betale ekstra for at få varen leveret samme dag, som jeg bestiller den JEG VIL GERNE SELV KUNNE BESTEMME, HVOR VAREN SKAL SENDES HEN, NÅR JEG HANDLER I EN NETBUTIK Hvilke af følgende steder vil du helst have pakken leveret til, når du handler i en netbutik? Jeg vil bestemme fra gang til gang, om pakken skal stilles ved min bopæl, hvis jeg ikke er hjemme NÅR JEG HANDLER I EN NETBUTIK, VIL JEG GERNE SELV KUNNE BESTEMME FRA GANG TIL GANG, HVOR MIN PAKKE SKAL LEVERES I MODSÆTNING TIL AT HAVE EN FAST AFTALE OM LEVERINGSSTED Jeg skal have mulighed for løbende at kunne holde mig orienteret om, hvor langt varen er kommet Jeg skal have mulighed for at kunne få varen billigere ved selv at hente den på et pakkeudleveringssted Jeg skal have sikkerhed for, at der er ordentlige arbejdsforhold hos den pakkeleverandør, jeg benytter NÅR JEG BESTILLER VAREN, SKAL JEG HAVE BESKED OM, HVILKEN DATO JEG MODTAGER DEN Hvilke af følgende gør du i dag brug af, når du køber varer på nettet? Hvilke af følgende kunne få dig til at handle mere på nettet? Er der en eller flere af følgende firmaer, du særligt foretrækker, når du skal have leveret varer, som du har købt over nettet? Hvad er dit køn? Hvad er din alder? Hvilken region bor du i? hvad er din højeste uddannelse? Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat?

5 E-HANDEL OM UNDERSØGELSEN Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden 17. juli til 22. juli Målgruppen for undersøgelsen er efter aftale med Post Danmark fastsat til at være danskere i alderen 18+ år, der er brugere af internettet respondenter. Forskelle i undersøgelsens resultater er kommenteret på et 95% signifikansniveau. Dette betyder, at en observeret forskel kun er kommenteret, når forskellen ligger uden for det konfidensinterval i normalfordelingen, der med en sikkerhed på 95% indeholder forskellen. 95%-niveauet er en alment accepteret standard i både kommerciel og videnskabelig sammenhæng. Signifikanskommenteringen er gennemført på følgende måde: Når der forekommer både en positiv og en negativ afvigelse i en krydset svarkategori, er disse to afvigelser blevet holdt op imod hinanden; når der kun forekommer enten en positiv eller en negativ afvigelse i en krydset svarkategori, er denne ene afvigelse blevet holdt op imod alle øvrige i krydset. I kommenteringen kan der være +/- 1% til forskel i sammenlægningen af resultater i forhold til tal, der står i parentes, hvilket skyldes afrundinger. Der er i undersøgelsen spurgt ind til Døgnposten, men da Døgnposten pr. 2. september 2013 skifter navn til Pakkeboksen, har vi i rapporten valgt at ændre benævnelsen Døgnposten til Pakkeboksen.

6 6 E-HANDEL Hvilket af følgende udsagn passer bedst på din adfærd ift. at købe varer på internettet? 87% af respondenterne angiver, at de ofte (28%) eller af og til (59%) køber varer på nettet. Kun 2% af deltagerne i undersøgelsen har aldrig købt varer på nettet. Blandt de årige er der signifikant flere (40%), der ofte køber varer på nettet, men derimod færre (52%), som angiver, at de af og til køber varer på nettet, end gennemsnittet. Omvendt er der for de årige færre (17%), som ofte køber varer på nettet og flere (67%), der angiver af og til. For dem over 70 år, er der også færre end gennemsnittet, der angiver at de ofte køber vare på nettet (19%), hvorimod der er flere der angiver, at de har gjort det en enkelt gang eller to (19%). resp Jeg køber ofte varer på nettet Jeg køber af og til varer på nettet Jeg har købt varer på nettet en enkelt gang eller to Jeg har aldrig købt varer på nettet Ved ikke

7 E-HANDEL Jeg vil være mere tilbøjelig til at handle i en netbutik igen, hvis jeg har været tilfreds med leveringen af varen 91% har angivet, at de er helt enige (61%) eller overvejende enige (30%) i, at de ville være mere tilbøjelige til at handle i en netbutik igen, hvis de har været tilfredse med leveringen af varen. Der er flere mænd (33%) end kvinder (27%), der angiver dette. Forskellen mellem køn udlignes dog, hvis man lægger svarkategorierne helt enig og overvejende enig sammen, hvorved 91% af både mænd og kvinder angiver dette. Blandt de årige er der flere (95%) end gennemsnittet (91%), som angiver, at de er helt eller overvejende enige i, at de er mere tilbøjelige til at handle i en netbutik igen, hvis de har været tilfredse med leveringen af varen. Derimod har færre i denne gruppe svaret hverken/eller (3% mod i gennemsnit 6%). Blandt de årige er der flere (68%) end gennemsnittet (61%), der har angivet, at de er helt enige i dette. resp Helt enig Overvejende enig Hverken/eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke

8 8 E-HANDEL JEG VIL VÆRE MERE TILBØJELIG TIL AT HANDLE I EN NETBUTIK, HVIS DE TILBYDER MIG EN NEM RETURMULIGHED FOR DE VARER, JEG IKKE ØNSKER ALLIGEVEL Hele 89% af respondenterne angiver, at de er enten helt enige (60%) eller overvejende enige (29%) i, at de vil være mere tilbøjelige til at handle i en netbutik, hvis der tilbydes en nem returmulighed. Flere kvinder (65%) end mænd (54%) angiver, at de er helt enige. Omvendt angiver flere mænd (33%) end kvinder (25%), at de er overvejende enige. Der er ingen signifikante forskelle i forhold til alder. resp Helt enig Overvejende enig Hverken/eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke

9 E-HANDEL % vil selv vælge, hvor pakken skal leveres

10 10 E-HANDEL Inden for hvilke varegrupper er det særligt vigtigt for dig at have gratis returmulighed, når du handler i en netbutik? Der er mange forskelle mellem hvilke varegrupper henholdsvis mænd og kvinder angiver som vigtigt at have en gratis returmulighed for. Mænd finder det fx vigtigere end kvinder inden for for elektronik, havetilbehør, gør det selv/værktøj og kontorartikler. Derimod finder kvinder det vigtigere end mænd, for varegrupperne tøj, sko, tasker og accessories samt legetøj. Forskellene er særligt store inden for tøj, sko, tasker og accessories, som angives som vigtig af hele 88% af kvinderne (og dermed angives som den vigtigste), mod 59% af mændene (som dermed angiver den som den næstvigtigste). For flest mænd er det vigtigst med returmulighed for elektronik (63%), hvorimod kun 43% af kvinderne angiver dette. Der er dog enighed på tværs af kønnene om, at det er for disse to varegrupper, at en gratis returmulighed er vigtigst. Samlet set kan den vigtighed returmuligheden tilskrives de forskellige varegrupper se ud til at kunne forklares med, hvilke varer man køber mest på nettet. Total : 1022 respondenter, 3104 besvarelser Kvinde: 523 respondenter, 1534 besvarelser Mand: 499 respondenter, 1569 besvarelser Total Kvinde Mand * Besvarelser under 16% totalt er udeladt

11 E-HANDEL En række tendenser gør sig gældende på tværs af aldersgrupper: Jo yngre, jo vigtigere er en gratis returmulighed for tøj, sko, tasker og accessories. 88% af de årige, 82% af de årige, 81% af de årige, 73% af de årige, 65% af de årige og 46% af de 70+-årige, angiver således, at en gratis returmulighed er særligt vigtig for denne varegruppe. Dette kan tænkes at afspejle en tendens til, at jo yngre man er, jo flere køber disse ting på nettet. Havetilbehør angives som mindre vigtig for de årige (5%), mod et gennemsnit på 14%. Det samme ses for gør det selv/ værktøj, hvor det for de yngste kun angives som en særlig vigtig varegruppe af 8% mod i gennemsnit 15%. Dette kan forklares med at færre i denne gruppe har eget hus og have. For legetøj ses det, at flere af de årige har (28%) end gennemsnittet (15%), angiver gratis returmulighed for denne varegruppe som særligt vigtig. Dette skyldes, at mange i den aldersgruppe har små børn. Total : 1022 respondenter, 3104 besvarelser år: respondenter, 526 besvarelser år: 164 respondenter, 515 besvarelser år: 101 respondenter, 620 besvarelser år: 171 respondenter, 578 besvarelser år: 159 respondenter, 495 besvarelser +70 år: 146 respondenter, 369 besvarelser Total år år år år år 70 år + * Besvarelser under 16% totalt er udeladt

12 12 E-HANDEL Jeg vil være mere tilbøjelig til at handle i en netbutik, hvis de brugte en distributør, der tilbød at returvaren kunne hentes på min hjemmeadresse 68% af de adspurgte respondenter angiver, at de er helt enige (40%) eller overvejende enige (27%) i, at de ville være mere tilbøjelige til at handle i en netbutik, hvis den brugte en distributør, der tilbød at returvaren kunne hentes på deres hjemmeadresse. 22% svarer hverken/eller, mens sammenlagt kun 5% er helt eller overvejende uenige i at et sådant tiltag ville få dem til at handle mere. Blandt de årige er færre (3%) end gennemsnittet 6% uenige i overstående udsagn. Derudover ses der ingen signifikante forskelle på tværs af alder og køn. resp Helt enig Overvejende enig Hverken/eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke

13 E-HANDEL Hvor vigtigt er det for dig at kende den samlede pris på varen tidligt i købsprocessen? 93% angiver, at det er i meget høj grad (64%) eller i høj grad (30%) er vigtigt for dem at kende den samlede pris på varen tidligt i købsprocessen. Kun 1% angiver, at det i mindre grad er vigtigt, og ingen at det slet ikke er vigtigt. Flere kvinder (95%) end mænd (92%) angiver at det i meget høj grad/høj grad er vigtigt for dem. Blandt de årige angiver flere (98%) end gennemsnittet (93%), at dette er vigtigt. For de årige angiver færre (88%) dette. Omvendt er der færre af de årige, som angiver i nogen grad (2%) og flere af de årige (10%), der angiver dette. resp I meget høj grad vigtigt I høj grad vigtigt I nogen grad vigtigt I mindre grad vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke

14 14 E-HANDEL Jeg vil gerne betale ekstra for at få varen leveret samme dag, som jeg bestiller den Blot 23% angiver, at de er helt enige (5%) er overvejende enige (18%) i, at de gerne vil betale ekstra for at få leveret varen samme dag, som de bestiller den. 29% svarer hverken/eller, mens 47% angiver, at de er overvejende uenige (30%) eller helt uenige (17%) i dette. Flere kvinder (19%) end mænd (14%) angiver, at de er helt uenige. Blandt de årige er der større villighed til at betale ekstra for at få varen leveret samme dag. Således angiver 30% dette, mod i gennemsnit 23%. For de årige svares dette af 29%. Omvendt er der blandt dem over 70 kun 13%, der angiver at de er villige til at betale ekstra. Der ses altså en hvis tendens til, at de yngste er mere tilbøjelige til at ville betale ekstra for at få en vare leveret samme dag end de ældste. resp Helt enig Overvejende enig Hverken/eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke

15 E-HANDEL Jeg vil gerne selv kunne bestemme, hvor varen skal sendes hen, når jeg handler i en netbutik Hele 95% angiver, at de er helt enige (70%) eller overvejende enige (25%) i, at de gerne selv vil kunne bestemme hvor varen skal sendes hen, når de handler i en netbutik. 4% angiver hverken/eller, kun 1%, at de er overvejende uenige og ingen har angivet, at de er helt uenige. Flere kvinder (97%) end mænd (94%) er helt enige/overvejende enige i dette. Blandt de årige er der også flere (98%) end gennemsnittet (95%), der angiver at de er helt eller overvejende enige. resp Helt enig Overvejende enig Hverken/eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke

16 16 E-HANDEL Hvilke af følgende steder vil du helst have pakken leveret til, når du handler i en netbutik? Størstedelen (71%) af respondenterne foretrækker at få pakken leveret til deres hjem, når de har handlet i en netbutik. 12% foretrækker deres arbejdsplads, 8% Pakkeboksen, 5% dér hvor de handler og kun 2% foretrækker Posthuset. Der er en tendens til, at de ældste foretrækker hjemmet mest. Således angiver 79% af de årige og 86% af de 70+--årige, at de helst vil have leveret pakken til deres hjem. Dette kan forklares med, at færre i disse aldersgrupper er på arbejdsmarkedet, og derfor er hjemme til at tage imod pakken. Omvendt er der også flere af de årige (18%) og årige (19%), end gennemsnittet (12%), som foretrækker arbejdspladsen, samtidig med at kun 4% af de årige og af de 70+-årige foretrækker dette. Pakkeboksen er mest populær bland de årige, da 14% foretrækker denne mod i gennemsnit 8%. Til gengæld angiver kun 2% af dem, at de vil foretrække at få leveret pakken til dér hvor de handler, mod i gennemsnit 5%. resp Hjemmet Arbejdspladsen Pakkeboksen Posthuset Dér hvor jeg handler Andet Ved ikke

17 E-HANDEL JEG VIL BESTEMME FRA GANG TIL GANG, OM PAKKEN SKAL STILLES VED MIN BOPÆL, HVIS JEG IKKE ER HJEMME. 78% af respondenterne angiver, at de i meget høj grad (52%) eller i høj grad 26%) finder det vigtigt, at de fra gang til gang kan bestemme, om pakken skal stilles ved deres bopæl, hvis de ikke er hjemme. af mændene, at det slet ikke er vigtigt. De årige og de 70+-årige skiller sig ud, ved at færre angiver, at det er i nogen grad er vigtigt (henholdsvis 8% og 7%), mod i gennemsnit 13%. Flere kvinder (57%) end mænd (46%) angiver, at det i meget høj grad er vigtigt. Omvendt angiver 4% af kvinderne og kun 1% resp I meget høj grad vigtigt I høj grad vigtigt I nogen grad vigtigt I mindre grad vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke

18 18 E-HANDEL % vil kun handle igen, hvis leveringen er i orden 2 Post Danmarks Benchmark DM B2B (basis: 74 direct mails) 3 Respondenterne har læst dele af brevet eller hele brevet

19 E-HANDEL Når jeg handler i en netbutik, vil jeg gerne selv kunne bestemme fra gang til gang, hvor min pakke skal leveres i modsætning til at have en fast aftale om leveringssted 68% af respondenterne angiver, at de i meget høj grad (37%) eller i høj grad (31%) finder det vigtigt, at de fra gang til gang kan bestemme hvor deres pakke skal leveres. Kun 11% finder det i mindre grad (8%) eller slet ikke vigtigt (3%). Blandt de årige er der flere (76%), der svarer, at det i meget høj grad/høj grad er vigtigt. For både de årige og de årige er der færre (begge 5%), som i mindre grad/slet ikke finder det vigtigt. Det er der derimod hele 17% af de 70+-årige, som angiver. resp I meget høj grad vigtigt I høj grad vigtigt I nogen grad vigtigt I mindre grad vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke

20 20 E-HANDEL Jeg skal have mulighed for løbende at kunne holde mig orienteret om, hvor langt varen er kommet 59% af respondenterne angiver, at de enten i meget høj grad (28%) eller i høj grad (31%) finder det vigtigt, at de løbende har mulighed for at holde sig orienterede om, hvor langt varen er kommet. 32% angiver, at det i nogen grad er vigtigt, mens 8% angiver i mindre grad og 1% slet ikke. 0% af kvinderne har angivet, at det slet ikke er vigtigt, mod 3% af mændene. Muligheden for løbende at kunne holde sig orienteret om, hvor langt en bestilt vare er kommet, er noget der i højere grad bliver anset for vigtigst i den yngste gruppe. Således angiver 66% af de årige respondenter, at det i høj grad (35%) eller meget høj grad (31%) er vigtigt. Derimod angiver 52% af de årige, 53% af de årige og 53% af de 70+-årige dette. Blandt dem over 70 år har hele 17% svaret, at det i mindre grad (14%) eller slet ikke (4%) er vigtigt for dem. I forhold til undersøgelsen fra august 2012 er der sket en stigning i antallet af respondenter, som finder det vigtigt at kunne holde sig orienteret om, hvor langt varen er kommet. Således angav 50% sidste år, at det i meget høj grad (21%) eller i høj grad (29%) var vigtigt. resp I meget høj grad vigtigt I høj grad vigtigt I nogen grad vigtigt I mindre grad vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke

21 E-HANDEL Jeg skal have mulighed for at kunne få varen billigere ved selv at hente den på et pakkeudleveringssted 35% af respondenterne angiver, at det i meget høj grad (13%) eller i høj grad (22%) er vigtigt for dem at kunne få varen billigere, hvis man selv henter den på et pakkeudleveringssted. 34% angiver i nogen grad, 21% i mindre grad og 8% slet ikke. Flere mænd (10%) end kvinder (6%) angiver, at det slet ikke er vigtigt. Der er en tendens til, at det er vigtigst for de yngste at få varen billigere. Således angiver 42% af de årige, at det i meget høj grad/høj grad er vigtigt for dem, mod 35% i gennemsnit. For de årige angiver 28% dette. Der er til gengæld færre af de årige og årige (begge 27%), og flere at de årige (44%), som angiver, at det i nogen grad er vigtigt for dem at kunne få varen billigere, hvis de selv henter den. resp I meget høj grad vigtigt I høj grad vigtigt I nogen grad vigtigt I mindre grad vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke

22 22 E-HANDEL Jeg skal have sikkerhed for, at der er ordentlige arbejdsforhold hos den pakkeleverandør, jeg benytter 42% af respondenterne angiver, at det i meget høj grad (17%) eller i høj grad (25%) er vigtigt for dem at have sikkerhed for, at der er ordentlige arbejdsforhold hos den pakkeleverandør, de benytter. 30% angiver, at det i nogen grad er vigtigt, mens 9% angiver i mindre grad og 9% slet ikke. 7% har angivet ved ikke. Langt flere mænd (28%) end kvinder (15%) angiver, at det i mindre grad eller slet ikke er vigtigt for dem. Angående alder kan der siges at være to grupper, hvor den ældste halvdel går mere op i ordentlige arbejdsforhold end den yngste. For de årige, årige og årige angiver henholdsvis 33%, 34% og 33%, at det i meget høj/høj grad er meget vigtigt for dem, at pakkeleverandøren har ordentlige arbejdsforhold. For de årige, årige og 70+-årige, angiver henholdsvis 50%, 52% og 51% dette. 2 I Post meget Danmarks høj Benchmark grad vigtigt DM B2B (basis: 74 I nogen direct mails) grad vigtigt 3 Respondenterne har læst dele af brevet eller hele brevet I høj grad vigtigt I mindre grad vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke

23 E-HANDEL Når jeg bestiller varen, skal jeg have besked om, hvilken dato jeg modtager den Generelt set bliver det af respondenterne opfattet som vigtigt, at få besked om, hvilken dato man modtager sin bestilte vare. 73% angiver, at det i meget høj grad (32%) eller høj grad (41%) er vigtigt. 23% angiver, at det i nogen grad er vigtigt. Kun 3% angiver, at det i mindre grad er vigtigt, og 0% at det slet ikke er vigtigt. Til sammenligning med august 2012, er der sket en stigning i antallet af respondenter, der angiver, at det i meget høj grad/høj grad er vigtigt for dem. Således var det i %, som angav dette, mod 73% nu. resp I meget høj grad vigtigt I høj grad vigtigt I nogen grad vigtigt I mindre grad vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke

24 24 E-HANDEL Hvilke af følgende gør du i dag brug af, når du køber varer på nettet? Til spørgsmålet om hvad respondenterne gør brug af, når de køber varer på nettet, svarer 77% af de får leveret til deres bopæl, 35% dér hvor de handler, 32% at de får leveret forsendelsen i garage eller lignende, hvis de ikke er hjemme. 21% angiver at de benytter sig af Pakkeboksen, ligesom også 21% får leveret til deres arbejdsplads. Flere kvinder (39%) end mænd (30%) får leveret, der hvor de handler. Siden august 2012 er der sket et fald i respondenter, som angiver, at de får leveret forsendelsen i garagen eller lignende (fra 42% til 32%). Der er ikke sket ændringer i forhold til at få leveret til arbejdsplads, eller til en Pakkeboks. Det var ikke muligt at svare, at man afhentede pakker, dér hvor man handler i 2012, hvorfor denne ikke kan sammenlignes. Modsat kunne man dengang svare, at man får leveret forsendelser om lørdagen, hvilket ikke længere er en mulighed. I 2012, var det heller ikke en mulighed at angive, at man fik forsendelser leveret på sin bopæl. Altså er tallene ikke direkte sammenlignelige. Total : 1022 respondenter, 3 besvarelser Kvinde: 523 respondenter, 996 besvarelser Mand: 499 respondenter, 917 besvarelser Total Kvinde Mand * Besvarelser under 2% totalt er udeladt

25 E-HANDEL De årige og årige er mere tilbøjelige end gennemsnittet til at få leveret forsendelser på arbejdet. Det drejer sig om henholdsvis 33% og 36% af respondenterne inden for disse alderskategorier, der benytter sig af denne mulighed, mod gennemsnittet på 21% over alle alderskategorier. Derimod angiver kun 5% af de årige og 1% af de 70+-årige, at de gør dette år er mere tilbøjelige til selv at hente pakker i Pakkeboksen. 37% af den yngste aldersgruppe gør dette, mod et gennemsnit på 21%. Derimod er det kun 9% af de årige og 12% af de 70+-årige, der benytter sig af denne mulighed. De årige er til gengæld mindst tilbøjelige til at få leveret forsendelsen til garage eller lignende, hvis de ikke er hjemme. Således gør kun 20% dette mod et gennemsnit på 32%. Blandt de 70+ årige, er det kun 19%, der afhenter forsendelser dér hvor de handler. Med 43% er de årige dem der gør det mest. For alle aldersgrupper er gennemsnittet 35%. Der er flere af de årige (83%) end gennemsnittet (77%), der får leveret til deres bopæl. Ligesom i spørgsmål 9, om hvordan de forskellige aldersgrupper foretrækker at få forsendelser leveret, kan der især ses en tendens til, at de ældste ikke får leveret til arbejdspladsen, fordi en stor del ikke har en sådan. Total : 1022 respondenter, 3 besvarelser år: respondenter, 387 besvarelser år: 164 respondenter, 342 besvarelser år: respondenter, 401 besvarelser år: 171 respondenter, 321 besvarelser år: 159 respondenter, 252 besvarelser +70 år: 146 respondenter, 210 besvarelser Total år år år år år 70 år + * Besvarelser under 2% totalt er udeladt

26 26 E-HANDEL Hvilke af følgende kunne få dig til at handle mere på nettet? Flest respondenter (21%) angiver muligheden for levering samme dag, som noget, der kunne få dem til at handle mere på nettet. Derefter følger muligheden for at få leveret i garagen eller lignende, hvis man ikke er hjemme (15%). 10% angiver muligheden for nabolevering, 9% Pakkeboksen og ligeledes angiver 9% levering til dér, hvor de handler. 6% angiver aflevering på bopæl og 5% på arbejdsplads, som noget der kunne få dem til at handle mere på nettet. 38% angiver, at ingen af mulighederne kunne få dem til at handle mere på nettet, hvilket enten kan ses som et udtryk for, at de er tilfredse med de muligheder, de allerede har, eller at de ikke ønsker at handle på nettet uanset leveringsmuligheder. Der er ingen signifikante forskelle på mænd og kvinder. Sammenlignet med august 2012, angiver færre nu Pakkeboksen (fra 14% til 9%), hvorimod flere angiver mulighed for levering i garage eller lignende, som noget der kunne få dem til at handle mere på nettet. Total : 1022 respondenter, 1268 besvarelser Kvinde: 523 respondenter, 644 besvarelser Mand: 499 respondenter, 624 besvarelser Total Kvinde Mand * Besvarelser under 9% totalt og ved ikke er udeladt

27 E-HANDEL De to yngste aldersgrupper angiver i højere grad, at muligheden for at hente pakker i Pakkeboksen, kunne få dem til at handle mere på nettet (begge 14%) end gennemsnittet på 9%. Muligheden for sammedagslevering er noget der kunne få 33% af de årige og 30% af de årige til at handle mere på nettet. Til sammenligning er gennemsnittet for alle aldersgrupper 21% og for de årige, er det kun 10%. For de 70+-årige gælder det, at de både angiver muligheden for levering på arbejdsplads (0%), i Pakkeboksen (4%) eller sammedagslevering (10%), i mindre grad end de andre aldersgrupper, som noget der kunne få dem til at handle mere på nettet. Total : 1022 respondenter, 3 besvarelser år: respondenter, 387 besvarelser år: 164 respondenter, 342 besvarelser år: respondenter, 401 besvarelser år: 171 respondenter, 321 besvarelser år: 159 respondenter, 252 besvarelser +70 år: 146 respondenter, 210 besvarelser Total år år 70 år + * Besvarelser under 9% totalt år år år og ved ikke er udeladt

28 28 E-HANDEL Er der en eller flere af følgende firmaer du særligt foretrækker, når du skal have leveret varer, som du har købt over nettet? 52% af alle respondenter foretrækker ikke noget specielt firma, når de skal have leveret en vare bestilt over nettet. Blandt de respondenter, der angiver et bestemt firma, foretrækker flest dog Post Danmark (32%). Herefter følger GLS med 24%, DHL med 8%, og UPS og Danske Fragtmænd med hver 7%. Vær opmærksom på, at der er tale om multiple svarmuligheder. Respondenterne kan således godt foretrække flere firmaer samtidigt. Flere mænd (36%) end kvinder (30%) foretrækker Post Danmark. Ligesom der også er flere mænd end kvinder, der foretrækker DHL, UPS og Danske Fragtmænd. Derimod har lidt flere kvinder (5%) end mænd (2%) svaret Ved ikke. Total : 1022 respondenter, 1377 besvarelser Kvinde: 523 respondenter, 677 besvarelser Mand: 499 respondenter, 699 besvarelser 2 Total Post Danmarks Benchmark Kvinde DM B2B Mand (basis: 74 direct mails) * Andet og Ved ikke er udeladt 3 Respondenterne har læst dele af brevet eller hele brevet

29 E-HANDEL Post Danmark er mest populær blandt de årige (41%) og de 70+-årige (41%), og mindst populær blandt de årige (23%). I gennemsnit foretrækkes Post Danmark af 32%. Danske Fragtmænd foretrækkes mest af de 70+-årige (12%) og mindst af de årige (0%). I gennemsnit foretrækkes de af 7%. Blandt de årige er både GLS (16%) og DHL (4%) mindre populære end for gennemsnittet (henholdsvis 28% og 7%). Der er flere af de årige (59%), end gennemsnittet (52%), der ikke foretrækker nogen specielt. Total : 1022 respondenter, 1377 besvarelser år: respondenter, 257 besvarelser år: 164 respondenter, 225 besvarelser år: respondenter, 248 besvarelser år: 171 respondenter, 237 besvarelser år: 159 respondenter, 200 besvarelser +70 år: 146 respondenter, 210 besvarelser Total år år 70 år eller derover * Andet og Ved ikke er udeladt år år år

30 30 E-HANDEL 2013 Om respondenterne 2 Post Danmarks Benchmark DM B2B (basis: 74 direct mails) 3 Respondenterne har læst dele af brevet eller hele brevet

31 E-HANDEL Hvad er dit køn? Kvinde Mand

32 32 E-HANDEL Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover Vil ikke svare

33 E-HANDEL Hvilken region bor du i? Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Sjælland Region Nordjylland Region Syddanmark

34 34 E-HANDEL Hvad er din højeste uddannelse? Folkeskole (til og med 10. klasse/real) Erhvervsuddannelser (HG/EFG/mesterlære m.v.) Universitetsuddannelse el. tilsvarende (min 5 år) Vil ikke oplyse Studentereksamen (HF/HH/HTX m.v.) Videregående uddannelse (2-4 års varighed) Anden uddannelse

35 E-HANDEL Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr. eller derunder kr kr kr kr kr. eller derover kr kr. Vil ikke oplyse

36 Vi e-handel Post Danmark A/S Tietgensgade København V

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG DISTRIBUTION ER EN AFGØRENDE FAKTOR, NÅR EN NETBUTIK SKAL HAVE SUCCES Varerne skal hurtigt og sikkert frem og på

Læs mere

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel 4. kvartal 2009 Partnere: Copyright 2009 e-handelsfonden og Gilling Communication & Consulting Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse...side 3 Hovedtendenser

Læs mere

Forbrugerundersøgelse om detailhandel

Forbrugerundersøgelse om detailhandel Forbrugerundersøgelse om detailhandel Introduktion Denne undersøgelse handler om, hvad du oplever og godt kunne tænke dig, når du køber varer i detailhandlen. Undersøgelsen gennemføres for Konkurrence-

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 E-handel i Danmark anno 2013 4 Udvikling i danskernes e-handel 5 Antal handler og forbrug 6-9 Årsag til handel på nettet 10-11 Marketing

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder

De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder Tabelrapport, internetundersøgelse Februar 2015 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet

Læs mere

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år Notat Danskernes e-julehandel En ny befolkningsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at danskerne forventer, at omkring en femtedel af julegavebudgettet bliver brugt på nettet i år. Bøger, elektronik og

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse 2. kvartal 2010 Gennemført af Epinion for FDIH Udgivet af: Partnere: Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Indholdsfortegnelse Emne Den nye e-handelsanalyse side 3 Tendenser 4 Hvor

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse 1. kvartal 2011 Gennemført af Epinion for FDIH Udgivet af: Partnere: Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse side 3 Tendenser side 4 Hvor

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Tabelrapport, IT-kombiundersøgelse Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON. Materialet

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane Københavns Amt Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane December 2003 Tabelrapport Projektledere: Asger H. Nielsen Casper O. Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører. Materialet

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse 1. kvartal2012 Kvartalstemaer: 2D/QR koder Handel via mobile enheder Handel i udenlandske netbutikker Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse side 3 Tendenser side 4 Kvartalstema

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Januar 205 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om værdig ældrepleje er gennemført for Ældre Sagen i forbindelse med Voxmeters

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, Årsrapport 2011

Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, Årsrapport 2011 Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, Årsrapport Gennemført af Epinion for FDIH Danskere som e-handler Omsætning og varegrupper Regioner Kundegrupper De mest populære netbutikker Mobilhandel Loyalitet

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse

Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse November 2008 Microsoft Danmark Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup www.microsoft.dk The Nielsen Company ACNielsen Denmark Strandvejen 70 2900 Hellerup

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

E-HANDEL ANNO 2014. Annette Falberg, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel

E-HANDEL ANNO 2014. Annette Falberg, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel E-HANDEL ANNO 2014 Annette Falberg, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel Agenda Kort om FDIH Internetomsætning i DK - 2020 Danskerne på nettet - Dansk e-handelsanalyse Logistik under

Læs mere

Boligkontoret Danmark. 1007 respondenter

Boligkontoret Danmark. 1007 respondenter Boligkontoret Danmark Telefoninterview foretaget 4. 16. oktober 2012 1007 respondenter 1 01. Hvad er de primære årsager til, at du bor i din nuværende bolig? 1193 besvarelser 0% 10% 20% 30% 40% Pris og

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper?

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Håndværkere Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Elektriker 1% 3% 15% 46% 24% 11% 4.00 Tømrer 1% 4% 17% 45% 21% 13% 3.92 Snedker 1% 1% 14% 37% 14% 33% 3.92 VVS

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, årsrapport 2012 Indhold Dansk e-handelsanalyse 3 Tendenser 4 Udvikling i danskernes e-handel 5-15 Handelsfrekvens og forbrug 6 Fysisk e og ikke-fysiske varer

Læs mere

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Januar 2013 FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Hvordan er udviklingen i danskernes læsning af bøger? Ifølge Kulturministeriets seneste kulturvaneundersøgelse er andelen af voksne danskere,

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Gallup om juridisk abort

Gallup om juridisk abort TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. dec. 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013 HS ANALYSE BOX 30 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL 1 Borgerne og it - en status over brugen af it i det grønlandske samfund år 2013 Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre

Læs mere

Julegavekøb er flyttet ud i cyberspace Danskerne har taget nethandel til sig

Julegavekøb er flyttet ud i cyberspace Danskerne har taget nethandel til sig Notat Julegavekøb er flyttet ud i cyberspace E-handlen har længe oplevet en hastig fremgang, og det gælder ikke mindst i julehandlen, når tusinder af danskere skal finde gode gaveidéer eller købe gaver

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET 1 Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERSØGELSEN 2. PROFIL AF DEN TYPISKE HG-ELEV 3. EFFEKT AF DET NUVÆRENDE HG-FORLØB 4. FORVENTET KONSEKVENS

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 155 Offentligt Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, årsrapport 2012 Indhold Dansk e-handelsanalyse 3 Tendenser 4 Udvikling i danskernes

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE INTERNT BENCHMARK EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk Website

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt medlemmer af DK-Panelet i alderen 18 år+ Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler befolkningssammensætningen

Læs mere

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen Streaming

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen Streaming Konkurrence og Forbrugerstyrelsen Streaming Tabelrapport, internetundersøgelse Oktober 2014 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Thore Stenfeldt Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Faktaark: Den generelle iværksætter i 2012

Faktaark: Den generelle iværksætter i 2012 11. november 214 /agnela og marrat Sag Faktaark: Den generelle iværksætter i 212 Den generelle iværksætter i Danmark i 212 er en dansk mand på mellem 36-4. Han er gift og har ingen børn. Han kommer fra

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Odense Centralbibliotek 2015

Odense Centralbibliotek 2015 Odense Centralbibliotek 2015 Medie- og læsekompetencer Odense Centralbibliotek den 29. maj 2015 Projektet er støttet af kulturstyrelens udviklingspulje 1 Disposition 1. Introduktion, formål og metode 2.

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

60% 50% 40% 30% 20% 10%

60% 50% 40% 30% 20% 10% Køn 6 5 4 51% 4 Mand 524 4 Kvinde 550 51% Total 1074 10 3 2 1 Mand Kvinde Alder: 3 2 25% 2 25% 2 15-25 105 1 26-34 120 11% 35-49 280 2 50-64 269 25% 65+ 300 2 Total 1074 10 1 1 11% 5% 15-25 26-34 35-49

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom

Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015 Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom En dansk husstand vil i snit bruge 12.590 kr. på sommerferien i år eller 1 pct. mere end i fjor Hvor meget

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler.

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler. Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering 2010 Kolofon Om Incentive Partners Kontakt Forfattere: Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- Incentive Partners Mette Bøgelund,

Læs mere

KOMMENTARRAPPORT ÆLDRES MEDICINERING KVANTITATIV UNDERSØGELSE

KOMMENTARRAPPORT ÆLDRES MEDICINERING KVANTITATIV UNDERSØGELSE September 2011 KOMMENTARRAPPORT ÆLDRES MEDICINERING KVANTITATIV UNDERSØGELSE - en del af projektet BORGERRETTEDE ADDS ON TIL DET FÆLLES MEDICINKORT Udarbejdet af: Lotte Larsen Katrine Weikop Majbrit Hilaire

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København, juni 2011 Udarbejdet af: Marie Christiansen Krøyer Ida Mørch Pernille Jønsson

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen Problembaggrund Togpersonalets arbejdsmiljø påvirkes i stigende grad af passagernes opførsel Konsekvens: Sygemeldinger Længerevarende fravær Utryg arbejdsplads Målsætningen

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Unge i alderen 18-25 år Grafikrapport København, oktober 2011 Udarbejdet af: Pernille Jønsson Marie Christiansen krøyer YouGov Public

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen - Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 198 Offentligt BILAG 5 til MIFUs foretræde for Fødevareudvalget 19. marts 2014 A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Lyngallup om kongehuset. Dato: 15. december 2010

Lyngallup om kongehuset. Dato: 15. december 2010 Lyngallup om kongehuset Dato: 15. december 2010 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om kongehuset Dato: 15. december 2010 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann Fjeldsøe

Læs mere

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor?

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor? Side Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor? Mand Køn Kvinde - - Alder - - + Et landdistrikt En by med under. indbyggere En by med mellem. og. indbyggere En by med mellem. og.

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2009 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Version 2 Af Jeppe Krag

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011

Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011 Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011 Din guide til de nye portopriser I denne folder kan du finde de nye priser på de mest almindelige breve og pakker. Du kan også læse lidt mere om, hvad Post Danmark

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 Udarbejdet af: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Adresse: Vibevej 31 2400 København NV Kontakt: Maria Hansen maria@dgsnet.dk Dato: 21-03- 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere

Danskernes forestillinger om kriminalitet

Danskernes forestillinger om kriminalitet Danskernes forestillinger om kriminalitet Det Kriminalpræventive Råd Epinion Januar 2013 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere