E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI post på din måde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde"

Transkript

1 E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde

2 E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042 personer Udgives august Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne rapport eller dele heraf, skal ske med korrekt kilde anvisnig til Post Danmark A/S ifølge gældende dansk lov om ophavsret.

3 E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013

4 INDHOLD OM UNDERSØGELSEN Hvilket af følgende udsagn passer bedst på din adfærd ift. at købe varer på internettet? JEG VIL VÆRE MERE TILBØJELIG TIL AT HANDLE I EN NETBUTIK IGEN, HVIS JEG HAR VÆRET TILFREDS MED LEVERINGEN AF VAREN Jeg vil være mere tilbøjelig til at handle i en netbutik, hvis de tilbyder mig en nem returmulighed for de varer, jeg ikke ønsker alligevel INDEN FOR HVILKE VAREGRUPPER ER DET SÆRLIGT VIGTIGT FOR DIG AT HAVE GRATIS RETURMULIGHED, NÅR DU HANDLER I EN NETBUTIK? Jeg vil være mere tilbøjelig til at handle i en netbutik, hvis de brugte en distributør, der tilbød at returvaren kunne hentes på min hjemmeadresse HVOR VIGTIGT ER DET FOR DIG AT KENDE DEN SAMLEDE PRIS PÅ VAREN TIDLIGT I KØBSPROCESSEN? Jeg vil gerne betale ekstra for at få varen leveret samme dag, som jeg bestiller den JEG VIL GERNE SELV KUNNE BESTEMME, HVOR VAREN SKAL SENDES HEN, NÅR JEG HANDLER I EN NETBUTIK Hvilke af følgende steder vil du helst have pakken leveret til, når du handler i en netbutik? Jeg vil bestemme fra gang til gang, om pakken skal stilles ved min bopæl, hvis jeg ikke er hjemme NÅR JEG HANDLER I EN NETBUTIK, VIL JEG GERNE SELV KUNNE BESTEMME FRA GANG TIL GANG, HVOR MIN PAKKE SKAL LEVERES I MODSÆTNING TIL AT HAVE EN FAST AFTALE OM LEVERINGSSTED Jeg skal have mulighed for løbende at kunne holde mig orienteret om, hvor langt varen er kommet Jeg skal have mulighed for at kunne få varen billigere ved selv at hente den på et pakkeudleveringssted Jeg skal have sikkerhed for, at der er ordentlige arbejdsforhold hos den pakkeleverandør, jeg benytter NÅR JEG BESTILLER VAREN, SKAL JEG HAVE BESKED OM, HVILKEN DATO JEG MODTAGER DEN Hvilke af følgende gør du i dag brug af, når du køber varer på nettet? Hvilke af følgende kunne få dig til at handle mere på nettet? Er der en eller flere af følgende firmaer, du særligt foretrækker, når du skal have leveret varer, som du har købt over nettet? Hvad er dit køn? Hvad er din alder? Hvilken region bor du i? hvad er din højeste uddannelse? Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat?

5 E-HANDEL OM UNDERSØGELSEN Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden 17. juli til 22. juli Målgruppen for undersøgelsen er efter aftale med Post Danmark fastsat til at være danskere i alderen 18+ år, der er brugere af internettet respondenter. Forskelle i undersøgelsens resultater er kommenteret på et 95% signifikansniveau. Dette betyder, at en observeret forskel kun er kommenteret, når forskellen ligger uden for det konfidensinterval i normalfordelingen, der med en sikkerhed på 95% indeholder forskellen. 95%-niveauet er en alment accepteret standard i både kommerciel og videnskabelig sammenhæng. Signifikanskommenteringen er gennemført på følgende måde: Når der forekommer både en positiv og en negativ afvigelse i en krydset svarkategori, er disse to afvigelser blevet holdt op imod hinanden; når der kun forekommer enten en positiv eller en negativ afvigelse i en krydset svarkategori, er denne ene afvigelse blevet holdt op imod alle øvrige i krydset. I kommenteringen kan der være +/- 1% til forskel i sammenlægningen af resultater i forhold til tal, der står i parentes, hvilket skyldes afrundinger. Der er i undersøgelsen spurgt ind til Døgnposten, men da Døgnposten pr. 2. september 2013 skifter navn til Pakkeboksen, har vi i rapporten valgt at ændre benævnelsen Døgnposten til Pakkeboksen.

6 6 E-HANDEL Hvilket af følgende udsagn passer bedst på din adfærd ift. at købe varer på internettet? 87% af respondenterne angiver, at de ofte (28%) eller af og til (59%) køber varer på nettet. Kun 2% af deltagerne i undersøgelsen har aldrig købt varer på nettet. Blandt de årige er der signifikant flere (40%), der ofte køber varer på nettet, men derimod færre (52%), som angiver, at de af og til køber varer på nettet, end gennemsnittet. Omvendt er der for de årige færre (17%), som ofte køber varer på nettet og flere (67%), der angiver af og til. For dem over 70 år, er der også færre end gennemsnittet, der angiver at de ofte køber vare på nettet (19%), hvorimod der er flere der angiver, at de har gjort det en enkelt gang eller to (19%). resp Jeg køber ofte varer på nettet Jeg køber af og til varer på nettet Jeg har købt varer på nettet en enkelt gang eller to Jeg har aldrig købt varer på nettet Ved ikke

7 E-HANDEL Jeg vil være mere tilbøjelig til at handle i en netbutik igen, hvis jeg har været tilfreds med leveringen af varen 91% har angivet, at de er helt enige (61%) eller overvejende enige (30%) i, at de ville være mere tilbøjelige til at handle i en netbutik igen, hvis de har været tilfredse med leveringen af varen. Der er flere mænd (33%) end kvinder (27%), der angiver dette. Forskellen mellem køn udlignes dog, hvis man lægger svarkategorierne helt enig og overvejende enig sammen, hvorved 91% af både mænd og kvinder angiver dette. Blandt de årige er der flere (95%) end gennemsnittet (91%), som angiver, at de er helt eller overvejende enige i, at de er mere tilbøjelige til at handle i en netbutik igen, hvis de har været tilfredse med leveringen af varen. Derimod har færre i denne gruppe svaret hverken/eller (3% mod i gennemsnit 6%). Blandt de årige er der flere (68%) end gennemsnittet (61%), der har angivet, at de er helt enige i dette. resp Helt enig Overvejende enig Hverken/eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke

8 8 E-HANDEL JEG VIL VÆRE MERE TILBØJELIG TIL AT HANDLE I EN NETBUTIK, HVIS DE TILBYDER MIG EN NEM RETURMULIGHED FOR DE VARER, JEG IKKE ØNSKER ALLIGEVEL Hele 89% af respondenterne angiver, at de er enten helt enige (60%) eller overvejende enige (29%) i, at de vil være mere tilbøjelige til at handle i en netbutik, hvis der tilbydes en nem returmulighed. Flere kvinder (65%) end mænd (54%) angiver, at de er helt enige. Omvendt angiver flere mænd (33%) end kvinder (25%), at de er overvejende enige. Der er ingen signifikante forskelle i forhold til alder. resp Helt enig Overvejende enig Hverken/eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke

9 E-HANDEL % vil selv vælge, hvor pakken skal leveres

10 10 E-HANDEL Inden for hvilke varegrupper er det særligt vigtigt for dig at have gratis returmulighed, når du handler i en netbutik? Der er mange forskelle mellem hvilke varegrupper henholdsvis mænd og kvinder angiver som vigtigt at have en gratis returmulighed for. Mænd finder det fx vigtigere end kvinder inden for for elektronik, havetilbehør, gør det selv/værktøj og kontorartikler. Derimod finder kvinder det vigtigere end mænd, for varegrupperne tøj, sko, tasker og accessories samt legetøj. Forskellene er særligt store inden for tøj, sko, tasker og accessories, som angives som vigtig af hele 88% af kvinderne (og dermed angives som den vigtigste), mod 59% af mændene (som dermed angiver den som den næstvigtigste). For flest mænd er det vigtigst med returmulighed for elektronik (63%), hvorimod kun 43% af kvinderne angiver dette. Der er dog enighed på tværs af kønnene om, at det er for disse to varegrupper, at en gratis returmulighed er vigtigst. Samlet set kan den vigtighed returmuligheden tilskrives de forskellige varegrupper se ud til at kunne forklares med, hvilke varer man køber mest på nettet. Total : 1022 respondenter, 3104 besvarelser Kvinde: 523 respondenter, 1534 besvarelser Mand: 499 respondenter, 1569 besvarelser Total Kvinde Mand * Besvarelser under 16% totalt er udeladt

11 E-HANDEL En række tendenser gør sig gældende på tværs af aldersgrupper: Jo yngre, jo vigtigere er en gratis returmulighed for tøj, sko, tasker og accessories. 88% af de årige, 82% af de årige, 81% af de årige, 73% af de årige, 65% af de årige og 46% af de 70+-årige, angiver således, at en gratis returmulighed er særligt vigtig for denne varegruppe. Dette kan tænkes at afspejle en tendens til, at jo yngre man er, jo flere køber disse ting på nettet. Havetilbehør angives som mindre vigtig for de årige (5%), mod et gennemsnit på 14%. Det samme ses for gør det selv/ værktøj, hvor det for de yngste kun angives som en særlig vigtig varegruppe af 8% mod i gennemsnit 15%. Dette kan forklares med at færre i denne gruppe har eget hus og have. For legetøj ses det, at flere af de årige har (28%) end gennemsnittet (15%), angiver gratis returmulighed for denne varegruppe som særligt vigtig. Dette skyldes, at mange i den aldersgruppe har små børn. Total : 1022 respondenter, 3104 besvarelser år: respondenter, 526 besvarelser år: 164 respondenter, 515 besvarelser år: 101 respondenter, 620 besvarelser år: 171 respondenter, 578 besvarelser år: 159 respondenter, 495 besvarelser +70 år: 146 respondenter, 369 besvarelser Total år år år år år 70 år + * Besvarelser under 16% totalt er udeladt

12 12 E-HANDEL Jeg vil være mere tilbøjelig til at handle i en netbutik, hvis de brugte en distributør, der tilbød at returvaren kunne hentes på min hjemmeadresse 68% af de adspurgte respondenter angiver, at de er helt enige (40%) eller overvejende enige (27%) i, at de ville være mere tilbøjelige til at handle i en netbutik, hvis den brugte en distributør, der tilbød at returvaren kunne hentes på deres hjemmeadresse. 22% svarer hverken/eller, mens sammenlagt kun 5% er helt eller overvejende uenige i at et sådant tiltag ville få dem til at handle mere. Blandt de årige er færre (3%) end gennemsnittet 6% uenige i overstående udsagn. Derudover ses der ingen signifikante forskelle på tværs af alder og køn. resp Helt enig Overvejende enig Hverken/eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke

13 E-HANDEL Hvor vigtigt er det for dig at kende den samlede pris på varen tidligt i købsprocessen? 93% angiver, at det er i meget høj grad (64%) eller i høj grad (30%) er vigtigt for dem at kende den samlede pris på varen tidligt i købsprocessen. Kun 1% angiver, at det i mindre grad er vigtigt, og ingen at det slet ikke er vigtigt. Flere kvinder (95%) end mænd (92%) angiver at det i meget høj grad/høj grad er vigtigt for dem. Blandt de årige angiver flere (98%) end gennemsnittet (93%), at dette er vigtigt. For de årige angiver færre (88%) dette. Omvendt er der færre af de årige, som angiver i nogen grad (2%) og flere af de årige (10%), der angiver dette. resp I meget høj grad vigtigt I høj grad vigtigt I nogen grad vigtigt I mindre grad vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke

14 14 E-HANDEL Jeg vil gerne betale ekstra for at få varen leveret samme dag, som jeg bestiller den Blot 23% angiver, at de er helt enige (5%) er overvejende enige (18%) i, at de gerne vil betale ekstra for at få leveret varen samme dag, som de bestiller den. 29% svarer hverken/eller, mens 47% angiver, at de er overvejende uenige (30%) eller helt uenige (17%) i dette. Flere kvinder (19%) end mænd (14%) angiver, at de er helt uenige. Blandt de årige er der større villighed til at betale ekstra for at få varen leveret samme dag. Således angiver 30% dette, mod i gennemsnit 23%. For de årige svares dette af 29%. Omvendt er der blandt dem over 70 kun 13%, der angiver at de er villige til at betale ekstra. Der ses altså en hvis tendens til, at de yngste er mere tilbøjelige til at ville betale ekstra for at få en vare leveret samme dag end de ældste. resp Helt enig Overvejende enig Hverken/eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke

15 E-HANDEL Jeg vil gerne selv kunne bestemme, hvor varen skal sendes hen, når jeg handler i en netbutik Hele 95% angiver, at de er helt enige (70%) eller overvejende enige (25%) i, at de gerne selv vil kunne bestemme hvor varen skal sendes hen, når de handler i en netbutik. 4% angiver hverken/eller, kun 1%, at de er overvejende uenige og ingen har angivet, at de er helt uenige. Flere kvinder (97%) end mænd (94%) er helt enige/overvejende enige i dette. Blandt de årige er der også flere (98%) end gennemsnittet (95%), der angiver at de er helt eller overvejende enige. resp Helt enig Overvejende enig Hverken/eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke

16 16 E-HANDEL Hvilke af følgende steder vil du helst have pakken leveret til, når du handler i en netbutik? Størstedelen (71%) af respondenterne foretrækker at få pakken leveret til deres hjem, når de har handlet i en netbutik. 12% foretrækker deres arbejdsplads, 8% Pakkeboksen, 5% dér hvor de handler og kun 2% foretrækker Posthuset. Der er en tendens til, at de ældste foretrækker hjemmet mest. Således angiver 79% af de årige og 86% af de 70+--årige, at de helst vil have leveret pakken til deres hjem. Dette kan forklares med, at færre i disse aldersgrupper er på arbejdsmarkedet, og derfor er hjemme til at tage imod pakken. Omvendt er der også flere af de årige (18%) og årige (19%), end gennemsnittet (12%), som foretrækker arbejdspladsen, samtidig med at kun 4% af de årige og af de 70+-årige foretrækker dette. Pakkeboksen er mest populær bland de årige, da 14% foretrækker denne mod i gennemsnit 8%. Til gengæld angiver kun 2% af dem, at de vil foretrække at få leveret pakken til dér hvor de handler, mod i gennemsnit 5%. resp Hjemmet Arbejdspladsen Pakkeboksen Posthuset Dér hvor jeg handler Andet Ved ikke

17 E-HANDEL JEG VIL BESTEMME FRA GANG TIL GANG, OM PAKKEN SKAL STILLES VED MIN BOPÆL, HVIS JEG IKKE ER HJEMME. 78% af respondenterne angiver, at de i meget høj grad (52%) eller i høj grad 26%) finder det vigtigt, at de fra gang til gang kan bestemme, om pakken skal stilles ved deres bopæl, hvis de ikke er hjemme. af mændene, at det slet ikke er vigtigt. De årige og de 70+-årige skiller sig ud, ved at færre angiver, at det er i nogen grad er vigtigt (henholdsvis 8% og 7%), mod i gennemsnit 13%. Flere kvinder (57%) end mænd (46%) angiver, at det i meget høj grad er vigtigt. Omvendt angiver 4% af kvinderne og kun 1% resp I meget høj grad vigtigt I høj grad vigtigt I nogen grad vigtigt I mindre grad vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke

18 18 E-HANDEL % vil kun handle igen, hvis leveringen er i orden 2 Post Danmarks Benchmark DM B2B (basis: 74 direct mails) 3 Respondenterne har læst dele af brevet eller hele brevet

19 E-HANDEL Når jeg handler i en netbutik, vil jeg gerne selv kunne bestemme fra gang til gang, hvor min pakke skal leveres i modsætning til at have en fast aftale om leveringssted 68% af respondenterne angiver, at de i meget høj grad (37%) eller i høj grad (31%) finder det vigtigt, at de fra gang til gang kan bestemme hvor deres pakke skal leveres. Kun 11% finder det i mindre grad (8%) eller slet ikke vigtigt (3%). Blandt de årige er der flere (76%), der svarer, at det i meget høj grad/høj grad er vigtigt. For både de årige og de årige er der færre (begge 5%), som i mindre grad/slet ikke finder det vigtigt. Det er der derimod hele 17% af de 70+-årige, som angiver. resp I meget høj grad vigtigt I høj grad vigtigt I nogen grad vigtigt I mindre grad vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke

20 20 E-HANDEL Jeg skal have mulighed for løbende at kunne holde mig orienteret om, hvor langt varen er kommet 59% af respondenterne angiver, at de enten i meget høj grad (28%) eller i høj grad (31%) finder det vigtigt, at de løbende har mulighed for at holde sig orienterede om, hvor langt varen er kommet. 32% angiver, at det i nogen grad er vigtigt, mens 8% angiver i mindre grad og 1% slet ikke. 0% af kvinderne har angivet, at det slet ikke er vigtigt, mod 3% af mændene. Muligheden for løbende at kunne holde sig orienteret om, hvor langt en bestilt vare er kommet, er noget der i højere grad bliver anset for vigtigst i den yngste gruppe. Således angiver 66% af de årige respondenter, at det i høj grad (35%) eller meget høj grad (31%) er vigtigt. Derimod angiver 52% af de årige, 53% af de årige og 53% af de 70+-årige dette. Blandt dem over 70 år har hele 17% svaret, at det i mindre grad (14%) eller slet ikke (4%) er vigtigt for dem. I forhold til undersøgelsen fra august 2012 er der sket en stigning i antallet af respondenter, som finder det vigtigt at kunne holde sig orienteret om, hvor langt varen er kommet. Således angav 50% sidste år, at det i meget høj grad (21%) eller i høj grad (29%) var vigtigt. resp I meget høj grad vigtigt I høj grad vigtigt I nogen grad vigtigt I mindre grad vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke

21 E-HANDEL Jeg skal have mulighed for at kunne få varen billigere ved selv at hente den på et pakkeudleveringssted 35% af respondenterne angiver, at det i meget høj grad (13%) eller i høj grad (22%) er vigtigt for dem at kunne få varen billigere, hvis man selv henter den på et pakkeudleveringssted. 34% angiver i nogen grad, 21% i mindre grad og 8% slet ikke. Flere mænd (10%) end kvinder (6%) angiver, at det slet ikke er vigtigt. Der er en tendens til, at det er vigtigst for de yngste at få varen billigere. Således angiver 42% af de årige, at det i meget høj grad/høj grad er vigtigt for dem, mod 35% i gennemsnit. For de årige angiver 28% dette. Der er til gengæld færre af de årige og årige (begge 27%), og flere at de årige (44%), som angiver, at det i nogen grad er vigtigt for dem at kunne få varen billigere, hvis de selv henter den. resp I meget høj grad vigtigt I høj grad vigtigt I nogen grad vigtigt I mindre grad vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke

22 22 E-HANDEL Jeg skal have sikkerhed for, at der er ordentlige arbejdsforhold hos den pakkeleverandør, jeg benytter 42% af respondenterne angiver, at det i meget høj grad (17%) eller i høj grad (25%) er vigtigt for dem at have sikkerhed for, at der er ordentlige arbejdsforhold hos den pakkeleverandør, de benytter. 30% angiver, at det i nogen grad er vigtigt, mens 9% angiver i mindre grad og 9% slet ikke. 7% har angivet ved ikke. Langt flere mænd (28%) end kvinder (15%) angiver, at det i mindre grad eller slet ikke er vigtigt for dem. Angående alder kan der siges at være to grupper, hvor den ældste halvdel går mere op i ordentlige arbejdsforhold end den yngste. For de årige, årige og årige angiver henholdsvis 33%, 34% og 33%, at det i meget høj/høj grad er meget vigtigt for dem, at pakkeleverandøren har ordentlige arbejdsforhold. For de årige, årige og 70+-årige, angiver henholdsvis 50%, 52% og 51% dette. 2 I Post meget Danmarks høj Benchmark grad vigtigt DM B2B (basis: 74 I nogen direct mails) grad vigtigt 3 Respondenterne har læst dele af brevet eller hele brevet I høj grad vigtigt I mindre grad vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke

23 E-HANDEL Når jeg bestiller varen, skal jeg have besked om, hvilken dato jeg modtager den Generelt set bliver det af respondenterne opfattet som vigtigt, at få besked om, hvilken dato man modtager sin bestilte vare. 73% angiver, at det i meget høj grad (32%) eller høj grad (41%) er vigtigt. 23% angiver, at det i nogen grad er vigtigt. Kun 3% angiver, at det i mindre grad er vigtigt, og 0% at det slet ikke er vigtigt. Til sammenligning med august 2012, er der sket en stigning i antallet af respondenter, der angiver, at det i meget høj grad/høj grad er vigtigt for dem. Således var det i %, som angav dette, mod 73% nu. resp I meget høj grad vigtigt I høj grad vigtigt I nogen grad vigtigt I mindre grad vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke

24 24 E-HANDEL Hvilke af følgende gør du i dag brug af, når du køber varer på nettet? Til spørgsmålet om hvad respondenterne gør brug af, når de køber varer på nettet, svarer 77% af de får leveret til deres bopæl, 35% dér hvor de handler, 32% at de får leveret forsendelsen i garage eller lignende, hvis de ikke er hjemme. 21% angiver at de benytter sig af Pakkeboksen, ligesom også 21% får leveret til deres arbejdsplads. Flere kvinder (39%) end mænd (30%) får leveret, der hvor de handler. Siden august 2012 er der sket et fald i respondenter, som angiver, at de får leveret forsendelsen i garagen eller lignende (fra 42% til 32%). Der er ikke sket ændringer i forhold til at få leveret til arbejdsplads, eller til en Pakkeboks. Det var ikke muligt at svare, at man afhentede pakker, dér hvor man handler i 2012, hvorfor denne ikke kan sammenlignes. Modsat kunne man dengang svare, at man får leveret forsendelser om lørdagen, hvilket ikke længere er en mulighed. I 2012, var det heller ikke en mulighed at angive, at man fik forsendelser leveret på sin bopæl. Altså er tallene ikke direkte sammenlignelige. Total : 1022 respondenter, 3 besvarelser Kvinde: 523 respondenter, 996 besvarelser Mand: 499 respondenter, 917 besvarelser Total Kvinde Mand * Besvarelser under 2% totalt er udeladt

25 E-HANDEL De årige og årige er mere tilbøjelige end gennemsnittet til at få leveret forsendelser på arbejdet. Det drejer sig om henholdsvis 33% og 36% af respondenterne inden for disse alderskategorier, der benytter sig af denne mulighed, mod gennemsnittet på 21% over alle alderskategorier. Derimod angiver kun 5% af de årige og 1% af de 70+-årige, at de gør dette år er mere tilbøjelige til selv at hente pakker i Pakkeboksen. 37% af den yngste aldersgruppe gør dette, mod et gennemsnit på 21%. Derimod er det kun 9% af de årige og 12% af de 70+-årige, der benytter sig af denne mulighed. De årige er til gengæld mindst tilbøjelige til at få leveret forsendelsen til garage eller lignende, hvis de ikke er hjemme. Således gør kun 20% dette mod et gennemsnit på 32%. Blandt de 70+ årige, er det kun 19%, der afhenter forsendelser dér hvor de handler. Med 43% er de årige dem der gør det mest. For alle aldersgrupper er gennemsnittet 35%. Der er flere af de årige (83%) end gennemsnittet (77%), der får leveret til deres bopæl. Ligesom i spørgsmål 9, om hvordan de forskellige aldersgrupper foretrækker at få forsendelser leveret, kan der især ses en tendens til, at de ældste ikke får leveret til arbejdspladsen, fordi en stor del ikke har en sådan. Total : 1022 respondenter, 3 besvarelser år: respondenter, 387 besvarelser år: 164 respondenter, 342 besvarelser år: respondenter, 401 besvarelser år: 171 respondenter, 321 besvarelser år: 159 respondenter, 252 besvarelser +70 år: 146 respondenter, 210 besvarelser Total år år år år år 70 år + * Besvarelser under 2% totalt er udeladt

26 26 E-HANDEL Hvilke af følgende kunne få dig til at handle mere på nettet? Flest respondenter (21%) angiver muligheden for levering samme dag, som noget, der kunne få dem til at handle mere på nettet. Derefter følger muligheden for at få leveret i garagen eller lignende, hvis man ikke er hjemme (15%). 10% angiver muligheden for nabolevering, 9% Pakkeboksen og ligeledes angiver 9% levering til dér, hvor de handler. 6% angiver aflevering på bopæl og 5% på arbejdsplads, som noget der kunne få dem til at handle mere på nettet. 38% angiver, at ingen af mulighederne kunne få dem til at handle mere på nettet, hvilket enten kan ses som et udtryk for, at de er tilfredse med de muligheder, de allerede har, eller at de ikke ønsker at handle på nettet uanset leveringsmuligheder. Der er ingen signifikante forskelle på mænd og kvinder. Sammenlignet med august 2012, angiver færre nu Pakkeboksen (fra 14% til 9%), hvorimod flere angiver mulighed for levering i garage eller lignende, som noget der kunne få dem til at handle mere på nettet. Total : 1022 respondenter, 1268 besvarelser Kvinde: 523 respondenter, 644 besvarelser Mand: 499 respondenter, 624 besvarelser Total Kvinde Mand * Besvarelser under 9% totalt og ved ikke er udeladt

27 E-HANDEL De to yngste aldersgrupper angiver i højere grad, at muligheden for at hente pakker i Pakkeboksen, kunne få dem til at handle mere på nettet (begge 14%) end gennemsnittet på 9%. Muligheden for sammedagslevering er noget der kunne få 33% af de årige og 30% af de årige til at handle mere på nettet. Til sammenligning er gennemsnittet for alle aldersgrupper 21% og for de årige, er det kun 10%. For de 70+-årige gælder det, at de både angiver muligheden for levering på arbejdsplads (0%), i Pakkeboksen (4%) eller sammedagslevering (10%), i mindre grad end de andre aldersgrupper, som noget der kunne få dem til at handle mere på nettet. Total : 1022 respondenter, 3 besvarelser år: respondenter, 387 besvarelser år: 164 respondenter, 342 besvarelser år: respondenter, 401 besvarelser år: 171 respondenter, 321 besvarelser år: 159 respondenter, 252 besvarelser +70 år: 146 respondenter, 210 besvarelser Total år år 70 år + * Besvarelser under 9% totalt år år år og ved ikke er udeladt

28 28 E-HANDEL Er der en eller flere af følgende firmaer du særligt foretrækker, når du skal have leveret varer, som du har købt over nettet? 52% af alle respondenter foretrækker ikke noget specielt firma, når de skal have leveret en vare bestilt over nettet. Blandt de respondenter, der angiver et bestemt firma, foretrækker flest dog Post Danmark (32%). Herefter følger GLS med 24%, DHL med 8%, og UPS og Danske Fragtmænd med hver 7%. Vær opmærksom på, at der er tale om multiple svarmuligheder. Respondenterne kan således godt foretrække flere firmaer samtidigt. Flere mænd (36%) end kvinder (30%) foretrækker Post Danmark. Ligesom der også er flere mænd end kvinder, der foretrækker DHL, UPS og Danske Fragtmænd. Derimod har lidt flere kvinder (5%) end mænd (2%) svaret Ved ikke. Total : 1022 respondenter, 1377 besvarelser Kvinde: 523 respondenter, 677 besvarelser Mand: 499 respondenter, 699 besvarelser 2 Total Post Danmarks Benchmark Kvinde DM B2B Mand (basis: 74 direct mails) * Andet og Ved ikke er udeladt 3 Respondenterne har læst dele af brevet eller hele brevet

29 E-HANDEL Post Danmark er mest populær blandt de årige (41%) og de 70+-årige (41%), og mindst populær blandt de årige (23%). I gennemsnit foretrækkes Post Danmark af 32%. Danske Fragtmænd foretrækkes mest af de 70+-årige (12%) og mindst af de årige (0%). I gennemsnit foretrækkes de af 7%. Blandt de årige er både GLS (16%) og DHL (4%) mindre populære end for gennemsnittet (henholdsvis 28% og 7%). Der er flere af de årige (59%), end gennemsnittet (52%), der ikke foretrækker nogen specielt. Total : 1022 respondenter, 1377 besvarelser år: respondenter, 257 besvarelser år: 164 respondenter, 225 besvarelser år: respondenter, 248 besvarelser år: 171 respondenter, 237 besvarelser år: 159 respondenter, 200 besvarelser +70 år: 146 respondenter, 210 besvarelser Total år år 70 år eller derover * Andet og Ved ikke er udeladt år år år

30 30 E-HANDEL 2013 Om respondenterne 2 Post Danmarks Benchmark DM B2B (basis: 74 direct mails) 3 Respondenterne har læst dele af brevet eller hele brevet

31 E-HANDEL Hvad er dit køn? Kvinde Mand

32 32 E-HANDEL Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover Vil ikke svare

33 E-HANDEL Hvilken region bor du i? Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Sjælland Region Nordjylland Region Syddanmark

34 34 E-HANDEL Hvad er din højeste uddannelse? Folkeskole (til og med 10. klasse/real) Erhvervsuddannelser (HG/EFG/mesterlære m.v.) Universitetsuddannelse el. tilsvarende (min 5 år) Vil ikke oplyse Studentereksamen (HF/HH/HTX m.v.) Videregående uddannelse (2-4 års varighed) Anden uddannelse

35 E-HANDEL Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr. eller derunder kr kr kr kr kr. eller derover kr kr. Vil ikke oplyse

36 Vi e-handel Post Danmark A/S Tietgensgade København V

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014 BJERG BJERG KOMMUNIKATION KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET FLÆSKETORVET 68, 68, 1. 1. DK-1711 DK-1711 KØBENHAVN KØBENHAVN V T : +45 +45 33 33 25 25 33 33 27 27 W: W: E : KONTAKT@BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK Befolkningsundersøgelse:

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2007:42 10. juli 2007 Rettet 31. juli kl. 16. Figur 11 på side 13 er rettet i forhold til oprindelig version Befolkningens brug af internet 2007 Resumé: I 2007

Læs mere

Danskernes finansielle forståelse

Danskernes finansielle forståelse MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Analyserapport 2:5 Morten Brønnum Andersen Jonathan Kahlke Philip Heymans Allé 1 29 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www. forsikringogpension.dk

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Unge i alderen 18-25 år Grafikrapport København, oktober 2011 Udarbejdet af: Pernille Jønsson Marie Christiansen krøyer YouGov Public

Læs mere

Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion

Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion Epinion A/S for DR Januar 2006 Indholdsfortegnelse 1 Om notatet...3 1.1 Formål med undersøgelsesforløbet...3 2 Hovedresultater...4 3 Hvad viser undersøgelsen...6

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Danskernes syn på forsikringssvindel 2014

Danskernes syn på forsikringssvindel 2014 Analyserapport Danskernes syn på 2014 2014:3 Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Indledning og sammenfatning 4 2.

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:27 26. maj 2004 Befolkningens brug af internet 2004 I 2004 har 83 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Næsten hver anden har adgang til internettet via

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Rapporten er udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010 undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder

Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Museer og Tal. Danskernes museumsvaner 2012

Museer og Tal. Danskernes museumsvaner 2012 Museer og Tal Danskernes museumsvaner 2012 1 Udarbejdet af: Pluss Leadership A/S, Lene Bak. Marts 2013 Udarbejdet for: Organisationen Danske Museer Grafisk tilrettelæggelse: Karen Hedegaard Tryk: Kailow

Læs mere

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer Nye kilder til stress? Foreløbig afrapportering fra resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i DJØFs stress-projekt. Marts 2004 Resumé Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig 2014 BREVETS STYRKE FIND VEJ TIL DANSKERNES HJERTER Brevets styrke 2014 er en analyse af danskernes forhold til kommunikation fra virksomheder via fysisk brev og brev lagt i e-boks sammenlignet med, web,

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Er fritiden forsvundet?

Er fritiden forsvundet? Jens Bonke Er fritiden forsvundet? 45 års udvikling i danskernes fritid Rockwool Fondens Forskningsenhed Syddansk Universitetsforlag Er fritiden forsvundet? 45 års udvikling i danskernes fritid Udgivet

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen 2012

It-anvendelse i befolkningen 2012 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen - 212 Udgivet af Danmarks Statistik 29. november 212 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Imageselect

Læs mere