E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI post på din måde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde"

Transkript

1 E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde

2 E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042 personer Udgives august Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne rapport eller dele heraf, skal ske med korrekt kilde anvisnig til Post Danmark A/S ifølge gældende dansk lov om ophavsret.

3 E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013

4 INDHOLD OM UNDERSØGELSEN Hvilket af følgende udsagn passer bedst på din adfærd ift. at købe varer på internettet? JEG VIL VÆRE MERE TILBØJELIG TIL AT HANDLE I EN NETBUTIK IGEN, HVIS JEG HAR VÆRET TILFREDS MED LEVERINGEN AF VAREN Jeg vil være mere tilbøjelig til at handle i en netbutik, hvis de tilbyder mig en nem returmulighed for de varer, jeg ikke ønsker alligevel INDEN FOR HVILKE VAREGRUPPER ER DET SÆRLIGT VIGTIGT FOR DIG AT HAVE GRATIS RETURMULIGHED, NÅR DU HANDLER I EN NETBUTIK? Jeg vil være mere tilbøjelig til at handle i en netbutik, hvis de brugte en distributør, der tilbød at returvaren kunne hentes på min hjemmeadresse HVOR VIGTIGT ER DET FOR DIG AT KENDE DEN SAMLEDE PRIS PÅ VAREN TIDLIGT I KØBSPROCESSEN? Jeg vil gerne betale ekstra for at få varen leveret samme dag, som jeg bestiller den JEG VIL GERNE SELV KUNNE BESTEMME, HVOR VAREN SKAL SENDES HEN, NÅR JEG HANDLER I EN NETBUTIK Hvilke af følgende steder vil du helst have pakken leveret til, når du handler i en netbutik? Jeg vil bestemme fra gang til gang, om pakken skal stilles ved min bopæl, hvis jeg ikke er hjemme NÅR JEG HANDLER I EN NETBUTIK, VIL JEG GERNE SELV KUNNE BESTEMME FRA GANG TIL GANG, HVOR MIN PAKKE SKAL LEVERES I MODSÆTNING TIL AT HAVE EN FAST AFTALE OM LEVERINGSSTED Jeg skal have mulighed for løbende at kunne holde mig orienteret om, hvor langt varen er kommet Jeg skal have mulighed for at kunne få varen billigere ved selv at hente den på et pakkeudleveringssted Jeg skal have sikkerhed for, at der er ordentlige arbejdsforhold hos den pakkeleverandør, jeg benytter NÅR JEG BESTILLER VAREN, SKAL JEG HAVE BESKED OM, HVILKEN DATO JEG MODTAGER DEN Hvilke af følgende gør du i dag brug af, når du køber varer på nettet? Hvilke af følgende kunne få dig til at handle mere på nettet? Er der en eller flere af følgende firmaer, du særligt foretrækker, når du skal have leveret varer, som du har købt over nettet? Hvad er dit køn? Hvad er din alder? Hvilken region bor du i? hvad er din højeste uddannelse? Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat?

5 E-HANDEL OM UNDERSØGELSEN Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden 17. juli til 22. juli Målgruppen for undersøgelsen er efter aftale med Post Danmark fastsat til at være danskere i alderen 18+ år, der er brugere af internettet respondenter. Forskelle i undersøgelsens resultater er kommenteret på et 95% signifikansniveau. Dette betyder, at en observeret forskel kun er kommenteret, når forskellen ligger uden for det konfidensinterval i normalfordelingen, der med en sikkerhed på 95% indeholder forskellen. 95%-niveauet er en alment accepteret standard i både kommerciel og videnskabelig sammenhæng. Signifikanskommenteringen er gennemført på følgende måde: Når der forekommer både en positiv og en negativ afvigelse i en krydset svarkategori, er disse to afvigelser blevet holdt op imod hinanden; når der kun forekommer enten en positiv eller en negativ afvigelse i en krydset svarkategori, er denne ene afvigelse blevet holdt op imod alle øvrige i krydset. I kommenteringen kan der være +/- 1% til forskel i sammenlægningen af resultater i forhold til tal, der står i parentes, hvilket skyldes afrundinger. Der er i undersøgelsen spurgt ind til Døgnposten, men da Døgnposten pr. 2. september 2013 skifter navn til Pakkeboksen, har vi i rapporten valgt at ændre benævnelsen Døgnposten til Pakkeboksen.

6 6 E-HANDEL Hvilket af følgende udsagn passer bedst på din adfærd ift. at købe varer på internettet? 87% af respondenterne angiver, at de ofte (28%) eller af og til (59%) køber varer på nettet. Kun 2% af deltagerne i undersøgelsen har aldrig købt varer på nettet. Blandt de årige er der signifikant flere (40%), der ofte køber varer på nettet, men derimod færre (52%), som angiver, at de af og til køber varer på nettet, end gennemsnittet. Omvendt er der for de årige færre (17%), som ofte køber varer på nettet og flere (67%), der angiver af og til. For dem over 70 år, er der også færre end gennemsnittet, der angiver at de ofte køber vare på nettet (19%), hvorimod der er flere der angiver, at de har gjort det en enkelt gang eller to (19%). resp Jeg køber ofte varer på nettet Jeg køber af og til varer på nettet Jeg har købt varer på nettet en enkelt gang eller to Jeg har aldrig købt varer på nettet Ved ikke

7 E-HANDEL Jeg vil være mere tilbøjelig til at handle i en netbutik igen, hvis jeg har været tilfreds med leveringen af varen 91% har angivet, at de er helt enige (61%) eller overvejende enige (30%) i, at de ville være mere tilbøjelige til at handle i en netbutik igen, hvis de har været tilfredse med leveringen af varen. Der er flere mænd (33%) end kvinder (27%), der angiver dette. Forskellen mellem køn udlignes dog, hvis man lægger svarkategorierne helt enig og overvejende enig sammen, hvorved 91% af både mænd og kvinder angiver dette. Blandt de årige er der flere (95%) end gennemsnittet (91%), som angiver, at de er helt eller overvejende enige i, at de er mere tilbøjelige til at handle i en netbutik igen, hvis de har været tilfredse med leveringen af varen. Derimod har færre i denne gruppe svaret hverken/eller (3% mod i gennemsnit 6%). Blandt de årige er der flere (68%) end gennemsnittet (61%), der har angivet, at de er helt enige i dette. resp Helt enig Overvejende enig Hverken/eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke

8 8 E-HANDEL JEG VIL VÆRE MERE TILBØJELIG TIL AT HANDLE I EN NETBUTIK, HVIS DE TILBYDER MIG EN NEM RETURMULIGHED FOR DE VARER, JEG IKKE ØNSKER ALLIGEVEL Hele 89% af respondenterne angiver, at de er enten helt enige (60%) eller overvejende enige (29%) i, at de vil være mere tilbøjelige til at handle i en netbutik, hvis der tilbydes en nem returmulighed. Flere kvinder (65%) end mænd (54%) angiver, at de er helt enige. Omvendt angiver flere mænd (33%) end kvinder (25%), at de er overvejende enige. Der er ingen signifikante forskelle i forhold til alder. resp Helt enig Overvejende enig Hverken/eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke

9 E-HANDEL % vil selv vælge, hvor pakken skal leveres

10 10 E-HANDEL Inden for hvilke varegrupper er det særligt vigtigt for dig at have gratis returmulighed, når du handler i en netbutik? Der er mange forskelle mellem hvilke varegrupper henholdsvis mænd og kvinder angiver som vigtigt at have en gratis returmulighed for. Mænd finder det fx vigtigere end kvinder inden for for elektronik, havetilbehør, gør det selv/værktøj og kontorartikler. Derimod finder kvinder det vigtigere end mænd, for varegrupperne tøj, sko, tasker og accessories samt legetøj. Forskellene er særligt store inden for tøj, sko, tasker og accessories, som angives som vigtig af hele 88% af kvinderne (og dermed angives som den vigtigste), mod 59% af mændene (som dermed angiver den som den næstvigtigste). For flest mænd er det vigtigst med returmulighed for elektronik (63%), hvorimod kun 43% af kvinderne angiver dette. Der er dog enighed på tværs af kønnene om, at det er for disse to varegrupper, at en gratis returmulighed er vigtigst. Samlet set kan den vigtighed returmuligheden tilskrives de forskellige varegrupper se ud til at kunne forklares med, hvilke varer man køber mest på nettet. Total : 1022 respondenter, 3104 besvarelser Kvinde: 523 respondenter, 1534 besvarelser Mand: 499 respondenter, 1569 besvarelser Total Kvinde Mand * Besvarelser under 16% totalt er udeladt

11 E-HANDEL En række tendenser gør sig gældende på tværs af aldersgrupper: Jo yngre, jo vigtigere er en gratis returmulighed for tøj, sko, tasker og accessories. 88% af de årige, 82% af de årige, 81% af de årige, 73% af de årige, 65% af de årige og 46% af de 70+-årige, angiver således, at en gratis returmulighed er særligt vigtig for denne varegruppe. Dette kan tænkes at afspejle en tendens til, at jo yngre man er, jo flere køber disse ting på nettet. Havetilbehør angives som mindre vigtig for de årige (5%), mod et gennemsnit på 14%. Det samme ses for gør det selv/ værktøj, hvor det for de yngste kun angives som en særlig vigtig varegruppe af 8% mod i gennemsnit 15%. Dette kan forklares med at færre i denne gruppe har eget hus og have. For legetøj ses det, at flere af de årige har (28%) end gennemsnittet (15%), angiver gratis returmulighed for denne varegruppe som særligt vigtig. Dette skyldes, at mange i den aldersgruppe har små børn. Total : 1022 respondenter, 3104 besvarelser år: respondenter, 526 besvarelser år: 164 respondenter, 515 besvarelser år: 101 respondenter, 620 besvarelser år: 171 respondenter, 578 besvarelser år: 159 respondenter, 495 besvarelser +70 år: 146 respondenter, 369 besvarelser Total år år år år år 70 år + * Besvarelser under 16% totalt er udeladt

12 12 E-HANDEL Jeg vil være mere tilbøjelig til at handle i en netbutik, hvis de brugte en distributør, der tilbød at returvaren kunne hentes på min hjemmeadresse 68% af de adspurgte respondenter angiver, at de er helt enige (40%) eller overvejende enige (27%) i, at de ville være mere tilbøjelige til at handle i en netbutik, hvis den brugte en distributør, der tilbød at returvaren kunne hentes på deres hjemmeadresse. 22% svarer hverken/eller, mens sammenlagt kun 5% er helt eller overvejende uenige i at et sådant tiltag ville få dem til at handle mere. Blandt de årige er færre (3%) end gennemsnittet 6% uenige i overstående udsagn. Derudover ses der ingen signifikante forskelle på tværs af alder og køn. resp Helt enig Overvejende enig Hverken/eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke

13 E-HANDEL Hvor vigtigt er det for dig at kende den samlede pris på varen tidligt i købsprocessen? 93% angiver, at det er i meget høj grad (64%) eller i høj grad (30%) er vigtigt for dem at kende den samlede pris på varen tidligt i købsprocessen. Kun 1% angiver, at det i mindre grad er vigtigt, og ingen at det slet ikke er vigtigt. Flere kvinder (95%) end mænd (92%) angiver at det i meget høj grad/høj grad er vigtigt for dem. Blandt de årige angiver flere (98%) end gennemsnittet (93%), at dette er vigtigt. For de årige angiver færre (88%) dette. Omvendt er der færre af de årige, som angiver i nogen grad (2%) og flere af de årige (10%), der angiver dette. resp I meget høj grad vigtigt I høj grad vigtigt I nogen grad vigtigt I mindre grad vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke

14 14 E-HANDEL Jeg vil gerne betale ekstra for at få varen leveret samme dag, som jeg bestiller den Blot 23% angiver, at de er helt enige (5%) er overvejende enige (18%) i, at de gerne vil betale ekstra for at få leveret varen samme dag, som de bestiller den. 29% svarer hverken/eller, mens 47% angiver, at de er overvejende uenige (30%) eller helt uenige (17%) i dette. Flere kvinder (19%) end mænd (14%) angiver, at de er helt uenige. Blandt de årige er der større villighed til at betale ekstra for at få varen leveret samme dag. Således angiver 30% dette, mod i gennemsnit 23%. For de årige svares dette af 29%. Omvendt er der blandt dem over 70 kun 13%, der angiver at de er villige til at betale ekstra. Der ses altså en hvis tendens til, at de yngste er mere tilbøjelige til at ville betale ekstra for at få en vare leveret samme dag end de ældste. resp Helt enig Overvejende enig Hverken/eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke

15 E-HANDEL Jeg vil gerne selv kunne bestemme, hvor varen skal sendes hen, når jeg handler i en netbutik Hele 95% angiver, at de er helt enige (70%) eller overvejende enige (25%) i, at de gerne selv vil kunne bestemme hvor varen skal sendes hen, når de handler i en netbutik. 4% angiver hverken/eller, kun 1%, at de er overvejende uenige og ingen har angivet, at de er helt uenige. Flere kvinder (97%) end mænd (94%) er helt enige/overvejende enige i dette. Blandt de årige er der også flere (98%) end gennemsnittet (95%), der angiver at de er helt eller overvejende enige. resp Helt enig Overvejende enig Hverken/eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke

16 16 E-HANDEL Hvilke af følgende steder vil du helst have pakken leveret til, når du handler i en netbutik? Størstedelen (71%) af respondenterne foretrækker at få pakken leveret til deres hjem, når de har handlet i en netbutik. 12% foretrækker deres arbejdsplads, 8% Pakkeboksen, 5% dér hvor de handler og kun 2% foretrækker Posthuset. Der er en tendens til, at de ældste foretrækker hjemmet mest. Således angiver 79% af de årige og 86% af de 70+--årige, at de helst vil have leveret pakken til deres hjem. Dette kan forklares med, at færre i disse aldersgrupper er på arbejdsmarkedet, og derfor er hjemme til at tage imod pakken. Omvendt er der også flere af de årige (18%) og årige (19%), end gennemsnittet (12%), som foretrækker arbejdspladsen, samtidig med at kun 4% af de årige og af de 70+-årige foretrækker dette. Pakkeboksen er mest populær bland de årige, da 14% foretrækker denne mod i gennemsnit 8%. Til gengæld angiver kun 2% af dem, at de vil foretrække at få leveret pakken til dér hvor de handler, mod i gennemsnit 5%. resp Hjemmet Arbejdspladsen Pakkeboksen Posthuset Dér hvor jeg handler Andet Ved ikke

17 E-HANDEL JEG VIL BESTEMME FRA GANG TIL GANG, OM PAKKEN SKAL STILLES VED MIN BOPÆL, HVIS JEG IKKE ER HJEMME. 78% af respondenterne angiver, at de i meget høj grad (52%) eller i høj grad 26%) finder det vigtigt, at de fra gang til gang kan bestemme, om pakken skal stilles ved deres bopæl, hvis de ikke er hjemme. af mændene, at det slet ikke er vigtigt. De årige og de 70+-årige skiller sig ud, ved at færre angiver, at det er i nogen grad er vigtigt (henholdsvis 8% og 7%), mod i gennemsnit 13%. Flere kvinder (57%) end mænd (46%) angiver, at det i meget høj grad er vigtigt. Omvendt angiver 4% af kvinderne og kun 1% resp I meget høj grad vigtigt I høj grad vigtigt I nogen grad vigtigt I mindre grad vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke

18 18 E-HANDEL % vil kun handle igen, hvis leveringen er i orden 2 Post Danmarks Benchmark DM B2B (basis: 74 direct mails) 3 Respondenterne har læst dele af brevet eller hele brevet

19 E-HANDEL Når jeg handler i en netbutik, vil jeg gerne selv kunne bestemme fra gang til gang, hvor min pakke skal leveres i modsætning til at have en fast aftale om leveringssted 68% af respondenterne angiver, at de i meget høj grad (37%) eller i høj grad (31%) finder det vigtigt, at de fra gang til gang kan bestemme hvor deres pakke skal leveres. Kun 11% finder det i mindre grad (8%) eller slet ikke vigtigt (3%). Blandt de årige er der flere (76%), der svarer, at det i meget høj grad/høj grad er vigtigt. For både de årige og de årige er der færre (begge 5%), som i mindre grad/slet ikke finder det vigtigt. Det er der derimod hele 17% af de 70+-årige, som angiver. resp I meget høj grad vigtigt I høj grad vigtigt I nogen grad vigtigt I mindre grad vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke

20 20 E-HANDEL Jeg skal have mulighed for løbende at kunne holde mig orienteret om, hvor langt varen er kommet 59% af respondenterne angiver, at de enten i meget høj grad (28%) eller i høj grad (31%) finder det vigtigt, at de løbende har mulighed for at holde sig orienterede om, hvor langt varen er kommet. 32% angiver, at det i nogen grad er vigtigt, mens 8% angiver i mindre grad og 1% slet ikke. 0% af kvinderne har angivet, at det slet ikke er vigtigt, mod 3% af mændene. Muligheden for løbende at kunne holde sig orienteret om, hvor langt en bestilt vare er kommet, er noget der i højere grad bliver anset for vigtigst i den yngste gruppe. Således angiver 66% af de årige respondenter, at det i høj grad (35%) eller meget høj grad (31%) er vigtigt. Derimod angiver 52% af de årige, 53% af de årige og 53% af de 70+-årige dette. Blandt dem over 70 år har hele 17% svaret, at det i mindre grad (14%) eller slet ikke (4%) er vigtigt for dem. I forhold til undersøgelsen fra august 2012 er der sket en stigning i antallet af respondenter, som finder det vigtigt at kunne holde sig orienteret om, hvor langt varen er kommet. Således angav 50% sidste år, at det i meget høj grad (21%) eller i høj grad (29%) var vigtigt. resp I meget høj grad vigtigt I høj grad vigtigt I nogen grad vigtigt I mindre grad vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke

21 E-HANDEL Jeg skal have mulighed for at kunne få varen billigere ved selv at hente den på et pakkeudleveringssted 35% af respondenterne angiver, at det i meget høj grad (13%) eller i høj grad (22%) er vigtigt for dem at kunne få varen billigere, hvis man selv henter den på et pakkeudleveringssted. 34% angiver i nogen grad, 21% i mindre grad og 8% slet ikke. Flere mænd (10%) end kvinder (6%) angiver, at det slet ikke er vigtigt. Der er en tendens til, at det er vigtigst for de yngste at få varen billigere. Således angiver 42% af de årige, at det i meget høj grad/høj grad er vigtigt for dem, mod 35% i gennemsnit. For de årige angiver 28% dette. Der er til gengæld færre af de årige og årige (begge 27%), og flere at de årige (44%), som angiver, at det i nogen grad er vigtigt for dem at kunne få varen billigere, hvis de selv henter den. resp I meget høj grad vigtigt I høj grad vigtigt I nogen grad vigtigt I mindre grad vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke

22 22 E-HANDEL Jeg skal have sikkerhed for, at der er ordentlige arbejdsforhold hos den pakkeleverandør, jeg benytter 42% af respondenterne angiver, at det i meget høj grad (17%) eller i høj grad (25%) er vigtigt for dem at have sikkerhed for, at der er ordentlige arbejdsforhold hos den pakkeleverandør, de benytter. 30% angiver, at det i nogen grad er vigtigt, mens 9% angiver i mindre grad og 9% slet ikke. 7% har angivet ved ikke. Langt flere mænd (28%) end kvinder (15%) angiver, at det i mindre grad eller slet ikke er vigtigt for dem. Angående alder kan der siges at være to grupper, hvor den ældste halvdel går mere op i ordentlige arbejdsforhold end den yngste. For de årige, årige og årige angiver henholdsvis 33%, 34% og 33%, at det i meget høj/høj grad er meget vigtigt for dem, at pakkeleverandøren har ordentlige arbejdsforhold. For de årige, årige og 70+-årige, angiver henholdsvis 50%, 52% og 51% dette. 2 I Post meget Danmarks høj Benchmark grad vigtigt DM B2B (basis: 74 I nogen direct mails) grad vigtigt 3 Respondenterne har læst dele af brevet eller hele brevet I høj grad vigtigt I mindre grad vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke

23 E-HANDEL Når jeg bestiller varen, skal jeg have besked om, hvilken dato jeg modtager den Generelt set bliver det af respondenterne opfattet som vigtigt, at få besked om, hvilken dato man modtager sin bestilte vare. 73% angiver, at det i meget høj grad (32%) eller høj grad (41%) er vigtigt. 23% angiver, at det i nogen grad er vigtigt. Kun 3% angiver, at det i mindre grad er vigtigt, og 0% at det slet ikke er vigtigt. Til sammenligning med august 2012, er der sket en stigning i antallet af respondenter, der angiver, at det i meget høj grad/høj grad er vigtigt for dem. Således var det i %, som angav dette, mod 73% nu. resp I meget høj grad vigtigt I høj grad vigtigt I nogen grad vigtigt I mindre grad vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke

24 24 E-HANDEL Hvilke af følgende gør du i dag brug af, når du køber varer på nettet? Til spørgsmålet om hvad respondenterne gør brug af, når de køber varer på nettet, svarer 77% af de får leveret til deres bopæl, 35% dér hvor de handler, 32% at de får leveret forsendelsen i garage eller lignende, hvis de ikke er hjemme. 21% angiver at de benytter sig af Pakkeboksen, ligesom også 21% får leveret til deres arbejdsplads. Flere kvinder (39%) end mænd (30%) får leveret, der hvor de handler. Siden august 2012 er der sket et fald i respondenter, som angiver, at de får leveret forsendelsen i garagen eller lignende (fra 42% til 32%). Der er ikke sket ændringer i forhold til at få leveret til arbejdsplads, eller til en Pakkeboks. Det var ikke muligt at svare, at man afhentede pakker, dér hvor man handler i 2012, hvorfor denne ikke kan sammenlignes. Modsat kunne man dengang svare, at man får leveret forsendelser om lørdagen, hvilket ikke længere er en mulighed. I 2012, var det heller ikke en mulighed at angive, at man fik forsendelser leveret på sin bopæl. Altså er tallene ikke direkte sammenlignelige. Total : 1022 respondenter, 3 besvarelser Kvinde: 523 respondenter, 996 besvarelser Mand: 499 respondenter, 917 besvarelser Total Kvinde Mand * Besvarelser under 2% totalt er udeladt

25 E-HANDEL De årige og årige er mere tilbøjelige end gennemsnittet til at få leveret forsendelser på arbejdet. Det drejer sig om henholdsvis 33% og 36% af respondenterne inden for disse alderskategorier, der benytter sig af denne mulighed, mod gennemsnittet på 21% over alle alderskategorier. Derimod angiver kun 5% af de årige og 1% af de 70+-årige, at de gør dette år er mere tilbøjelige til selv at hente pakker i Pakkeboksen. 37% af den yngste aldersgruppe gør dette, mod et gennemsnit på 21%. Derimod er det kun 9% af de årige og 12% af de 70+-årige, der benytter sig af denne mulighed. De årige er til gengæld mindst tilbøjelige til at få leveret forsendelsen til garage eller lignende, hvis de ikke er hjemme. Således gør kun 20% dette mod et gennemsnit på 32%. Blandt de 70+ årige, er det kun 19%, der afhenter forsendelser dér hvor de handler. Med 43% er de årige dem der gør det mest. For alle aldersgrupper er gennemsnittet 35%. Der er flere af de årige (83%) end gennemsnittet (77%), der får leveret til deres bopæl. Ligesom i spørgsmål 9, om hvordan de forskellige aldersgrupper foretrækker at få forsendelser leveret, kan der især ses en tendens til, at de ældste ikke får leveret til arbejdspladsen, fordi en stor del ikke har en sådan. Total : 1022 respondenter, 3 besvarelser år: respondenter, 387 besvarelser år: 164 respondenter, 342 besvarelser år: respondenter, 401 besvarelser år: 171 respondenter, 321 besvarelser år: 159 respondenter, 252 besvarelser +70 år: 146 respondenter, 210 besvarelser Total år år år år år 70 år + * Besvarelser under 2% totalt er udeladt

26 26 E-HANDEL Hvilke af følgende kunne få dig til at handle mere på nettet? Flest respondenter (21%) angiver muligheden for levering samme dag, som noget, der kunne få dem til at handle mere på nettet. Derefter følger muligheden for at få leveret i garagen eller lignende, hvis man ikke er hjemme (15%). 10% angiver muligheden for nabolevering, 9% Pakkeboksen og ligeledes angiver 9% levering til dér, hvor de handler. 6% angiver aflevering på bopæl og 5% på arbejdsplads, som noget der kunne få dem til at handle mere på nettet. 38% angiver, at ingen af mulighederne kunne få dem til at handle mere på nettet, hvilket enten kan ses som et udtryk for, at de er tilfredse med de muligheder, de allerede har, eller at de ikke ønsker at handle på nettet uanset leveringsmuligheder. Der er ingen signifikante forskelle på mænd og kvinder. Sammenlignet med august 2012, angiver færre nu Pakkeboksen (fra 14% til 9%), hvorimod flere angiver mulighed for levering i garage eller lignende, som noget der kunne få dem til at handle mere på nettet. Total : 1022 respondenter, 1268 besvarelser Kvinde: 523 respondenter, 644 besvarelser Mand: 499 respondenter, 624 besvarelser Total Kvinde Mand * Besvarelser under 9% totalt og ved ikke er udeladt

27 E-HANDEL De to yngste aldersgrupper angiver i højere grad, at muligheden for at hente pakker i Pakkeboksen, kunne få dem til at handle mere på nettet (begge 14%) end gennemsnittet på 9%. Muligheden for sammedagslevering er noget der kunne få 33% af de årige og 30% af de årige til at handle mere på nettet. Til sammenligning er gennemsnittet for alle aldersgrupper 21% og for de årige, er det kun 10%. For de 70+-årige gælder det, at de både angiver muligheden for levering på arbejdsplads (0%), i Pakkeboksen (4%) eller sammedagslevering (10%), i mindre grad end de andre aldersgrupper, som noget der kunne få dem til at handle mere på nettet. Total : 1022 respondenter, 3 besvarelser år: respondenter, 387 besvarelser år: 164 respondenter, 342 besvarelser år: respondenter, 401 besvarelser år: 171 respondenter, 321 besvarelser år: 159 respondenter, 252 besvarelser +70 år: 146 respondenter, 210 besvarelser Total år år 70 år + * Besvarelser under 9% totalt år år år og ved ikke er udeladt

28 28 E-HANDEL Er der en eller flere af følgende firmaer du særligt foretrækker, når du skal have leveret varer, som du har købt over nettet? 52% af alle respondenter foretrækker ikke noget specielt firma, når de skal have leveret en vare bestilt over nettet. Blandt de respondenter, der angiver et bestemt firma, foretrækker flest dog Post Danmark (32%). Herefter følger GLS med 24%, DHL med 8%, og UPS og Danske Fragtmænd med hver 7%. Vær opmærksom på, at der er tale om multiple svarmuligheder. Respondenterne kan således godt foretrække flere firmaer samtidigt. Flere mænd (36%) end kvinder (30%) foretrækker Post Danmark. Ligesom der også er flere mænd end kvinder, der foretrækker DHL, UPS og Danske Fragtmænd. Derimod har lidt flere kvinder (5%) end mænd (2%) svaret Ved ikke. Total : 1022 respondenter, 1377 besvarelser Kvinde: 523 respondenter, 677 besvarelser Mand: 499 respondenter, 699 besvarelser 2 Total Post Danmarks Benchmark Kvinde DM B2B Mand (basis: 74 direct mails) * Andet og Ved ikke er udeladt 3 Respondenterne har læst dele af brevet eller hele brevet

29 E-HANDEL Post Danmark er mest populær blandt de årige (41%) og de 70+-årige (41%), og mindst populær blandt de årige (23%). I gennemsnit foretrækkes Post Danmark af 32%. Danske Fragtmænd foretrækkes mest af de 70+-årige (12%) og mindst af de årige (0%). I gennemsnit foretrækkes de af 7%. Blandt de årige er både GLS (16%) og DHL (4%) mindre populære end for gennemsnittet (henholdsvis 28% og 7%). Der er flere af de årige (59%), end gennemsnittet (52%), der ikke foretrækker nogen specielt. Total : 1022 respondenter, 1377 besvarelser år: respondenter, 257 besvarelser år: 164 respondenter, 225 besvarelser år: respondenter, 248 besvarelser år: 171 respondenter, 237 besvarelser år: 159 respondenter, 200 besvarelser +70 år: 146 respondenter, 210 besvarelser Total år år 70 år eller derover * Andet og Ved ikke er udeladt år år år

30 30 E-HANDEL 2013 Om respondenterne 2 Post Danmarks Benchmark DM B2B (basis: 74 direct mails) 3 Respondenterne har læst dele af brevet eller hele brevet

31 E-HANDEL Hvad er dit køn? Kvinde Mand

32 32 E-HANDEL Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover Vil ikke svare

33 E-HANDEL Hvilken region bor du i? Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Sjælland Region Nordjylland Region Syddanmark

34 34 E-HANDEL Hvad er din højeste uddannelse? Folkeskole (til og med 10. klasse/real) Erhvervsuddannelser (HG/EFG/mesterlære m.v.) Universitetsuddannelse el. tilsvarende (min 5 år) Vil ikke oplyse Studentereksamen (HF/HH/HTX m.v.) Videregående uddannelse (2-4 års varighed) Anden uddannelse

35 E-HANDEL Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr. eller derunder kr kr kr kr kr. eller derover kr kr. Vil ikke oplyse

36 Vi e-handel Post Danmark A/S Tietgensgade København V

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2015

DANSKERNE & E-HANDEL 2015 DANSKERNE & E-HANDEL 2015 en rapport om danskernes købsvaner og ønsker til levering og returmuligheder, når de handler på nettet. FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Danskere i alle aldre er glade for at

Læs mere

Kystdirektoratet. Kundetilfredshedsundersøgelse juli respondenter. 13. til 29. juni 2016

Kystdirektoratet. Kundetilfredshedsundersøgelse juli respondenter. 13. til 29. juni 2016 Kystdirektoratet Kundetilfredshedsundersøgelse juli 2016 81 respondenter 13. til 29. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen...3-5 Hovedkonklusioner... 6-8 Gennemgang af resultater - Service...

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Forbrugerundersøgelse om detailhandel

Forbrugerundersøgelse om detailhandel Forbrugerundersøgelse om detailhandel Introduktion Denne undersøgelse handler om, hvad du oplever og godt kunne tænke dig, når du køber varer i detailhandlen. Undersøgelsen gennemføres for Konkurrence-

Læs mere

Krydstabeller Thorning, side 1/23

Krydstabeller Thorning, side 1/23 Krydstabeller, 25. 27. juni 2012 MEGAFON/TV 2 Nyhederne/Politiken Thorning, 1.030 respondenter 04. Regeringen med Helle 03. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo

Læs mere

CYKLISTUNDERSØGELSE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

CYKLISTUNDERSØGELSE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE CYKLISTUNDERSØGELSE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE EN DEL AF DEN NATIONALE CYKLISTUNDERSØGELSE 2018 SAMMENFATNING AF RESULTATER S E P T E M B E R 2018 I N D H O L D 1. O M U N D E R S Ø G E L S E N S. 3 2. O

Læs mere

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG DISTRIBUTION ER EN AFGØRENDE FAKTOR, NÅR EN NETBUTIK SKAL HAVE SUCCES Varerne skal hurtigt og sikkert frem og på

Læs mere

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter Lejre Kommune Bygge- og miljøundersøgelse Telefonundersøgelse foretaget november-december 2013 360 respondenter 1 Om undersøgelsen (1 af 2) Lejre Kommune har ønsket, at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelser

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015 Fødevarestyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter 8. juni - 29. juni 2015 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-5 Hovedkonklusioner... 6-9 Gennemgang af resultater Service...

Læs mere

JOBCENTER GRIBSKOV UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDMEDJOBCENTERGRIBSKOV 168 RESPONDENTER NOVEMBER 2018

JOBCENTER GRIBSKOV UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDMEDJOBCENTERGRIBSKOV 168 RESPONDENTER NOVEMBER 2018 JOBCENTER GRIBSKOV UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDMEDJOBCENTERGRIBSKOV 168 RESPONDENTER NOVEMBER 2018 INDHOLD 1. INTRODUKTION // S. 3 2. HOVEDKONKLUSIONER // S. 5 3. 4. OM RESPONDENTERNE // S. 21 // S. 7 2

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

P O S TA L U N D E R S Ø G E L S E J U N I R E S P O N D E N T E R

P O S TA L U N D E R S Ø G E L S E J U N I R E S P O N D E N T E R HJEMMEPLEJEUNDERSØGELSE KØGE KOMMUNE P O S TA L U N D E R S Ø G E L S E J U N I 2 0 1 7 764 R E S P O N D E N T E R P R O J E K T K O N S U L E N T E R C O N N I E F : L A R S E N, K A R I N A N Y H O

Læs mere

Selvforsyning med energi

Selvforsyning med energi Selvforsyning med energi Marts 2010 Tabel 1 [D_Accommodation_2] _ Bor du i... abs % Ejerbolig 548 62 Andelsbolig 79 9 Lejebolig 255 29 Resp. 882 100 [Q1] Har du planer om at energieffektivisere din bolig

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råd Det Kriminalpræventive Råd Befolkningsundersøgelse af danskernes erfaringer, holdninger og viden i forhold til hæleri. Web- og telefonundersøgelse foretaget 17. november 5. januar 2015/16 2311 respondenter

Læs mere

Lyngallup om unge og uddannelse. Dato: 5. januar 2011

Lyngallup om unge og uddannelse. Dato: 5. januar 2011 Lyngallup om unge og uddannelse Dato: 5. januar 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om unge og uddannelse Dato: 5. januar 2011 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann

Læs mere

Økonomisk analyse. Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet

Økonomisk analyse. Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet Økonomisk analyse 14. november 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel 4. kvartal 2009 Partnere: Copyright 2009 e-handelsfonden og Gilling Communication & Consulting Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse...side 3 Hovedtendenser

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017

ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017 ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017 METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer i alderen 18 år+. Målgruppen svarer til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews Der

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Boligkontoret Danmark. 1007 respondenter

Boligkontoret Danmark. 1007 respondenter Boligkontoret Danmark Telefoninterview foretaget 4. 16. oktober 2012 1007 respondenter 1 01. Hvad er de primære årsager til, at du bor i din nuværende bolig? 1193 besvarelser 0% 10% 20% 30% 40% Pris og

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Rapport: Danskernes forhold til Dannebrog Del 2 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig

Rapport: Danskernes forhold til Dannebrog Del 2 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Rapport: Danskernes forhold til Dannebrog Del 2 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Indhold 1. Konklusioner (side 3) 2. Om undersøgelsen (side 5) 3. Danskernes brug

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper?

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Håndværkere Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Elektriker 1% 3% 15% 46% 24% 11% 4.00 Tømrer 1% 4% 17% 45% 21% 13% 3.92 Snedker 1% 1% 14% 37% 14% 33% 3.92 VVS

Læs mere

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet AF MARKEDSCHEF LONE RASMUSSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Juletiden er for danskerne tæt forbundet med julegaveindkøb. Mange gaver

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Januar 205 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om værdig ældrepleje er gennemført for Ældre Sagen i forbindelse med Voxmeters

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E A P R I L

T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E A P R I L BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE GRØN OMSTILLING OG VINDMØLLER PÅ BORNHOLM T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E A P R I L 2 0 1 9 P R O J E K T L E D E R E : C O N N I E F. L A R S E N

Læs mere

Økonomisk analyse. Mejeri rimer på økologi, men også på pris

Økonomisk analyse. Mejeri rimer på økologi, men også på pris Økonomisk analyse 4. marts 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Mejeri rimer på økologi, men også på pris Landbrug & Fødevarer har i en undersøgelse,

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Kommunal genoptræning - 2015

Kommunal genoptræning - 2015 Kommunal genoptræning - 2015 Danske Fysioterapeuter/Danske Handicaporganisationer/Ældre Sagen November 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen. 3 Lovgivning 4 Hovedkonklusioner.... 5 Genoptræningsplaner

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Tabelrapport, IT-kombiundersøgelse Juni 2014 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Kommunal/regionalpolitik

Kommunal/regionalpolitik Kommunal/regionalpolitik OM UNDERSØGELSEN: Denne undersøgelse handler om hvilken opfattelse folk der har eller har haft en psykisk sygdom har af nuværende politiske tiltag samt ønsker til tiltag efter

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Hvad køber danskerne på nettet?

Hvad køber danskerne på nettet? Hvad køber danskerne på nettet? Det køber danskerne, når de køber varer på nettet E-handlen udgjorde ca. 80 mia. kr. i 2014. Det er dog ikke alle typer varer og services, der er lige populære, når der

Læs mere

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Hvem har svaret Profil af de 1801 respondenter som har svaret på succes -skemaet via internettet. Køn Alder Mand Kvinde 13-20 20-29 30-39 40-49 50-59

Læs mere

Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt

Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt April 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 25. april 2019 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Økonomisk analyse 21. april 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Danmark og danskerne går op i

Læs mere

De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder

De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder Tabelrapport, internetundersøgelse Februar 2015 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Tabelrapport, IT-kombiundersøgelse Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON. Materialet

Læs mere

DANVA Kunderne i centrum holdningsundersøgelse privatkunder

DANVA Kunderne i centrum holdningsundersøgelse privatkunder DANVA Kunderne i centrum holdningsundersøgelse privatkunder Maj 2018 INDHOLD Emne Forord Sammenfatning Rent drikkevand Rent vandmiljø Klima Ejerskab Kvalitet og pris Ekstra ydelser Kendskab og tilfredshed

Læs mere

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Undersøgelsens resultater. 4 3. Vurdering af den telefoniske kommunikation..5 4. Vurdering

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Medlemmerne og boligforhold

Medlemmerne og boligforhold Analyse for Ældre Sagen: Medlemmerne og boligforhold Rapport August 2007 Indhold Baggrund, formål og metode side 3-4 Del 1: Konklusion side 5-9 Del 2: Detailresultat side 10-58 Side 2 Baggrund, formål,

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne

Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne ANALYSENOTAT Februar 2014 Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne I perioden november 2013 til januar 2014 har Danmarks Lærerforening gennemført en spørgeskemaundersøgelse om arbejdsforholdene

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014 Økonomisk analyse 13. marts 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vælger dansk dyrevelfærd Dyrevelfærd er vigtig. Det er der ikke

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB S E P T E M B E R 2018

NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB S E P T E M B E R 2018 NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB K UNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 S E P T E M B E R 2018 I N D H O L D 1. R E S U M É S. 4 3. B Y- OG M E T R O B U S S E R S. 1 4 4. R E G I O N A L B U S S E R S. 2 6 5.

Læs mere

Forventninger til 2013

Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel er et repræsentativt panel af mere end 1000 borgere over 15 år i Region Syddanmark. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

Forbrugerundersøgelse: Brug af håndværkerydelser. Wilke

Forbrugerundersøgelse: Brug af håndværkerydelser. Wilke Forbrugerundersøgelse: Brug af håndværkerydelser Wilke SIDE 2 KAPITEL 1FORBRUGERUNDERSØGELSE: BRUG AF HÅNDVÆRKSYDELSER Indhold Kapitel 1 3 Appendiks... 3 1.1 Metode... 3 1.2 Afrapportering af resultater...

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Analysenotat fra Dansk Erhverv

Analysenotat fra Dansk Erhverv Analysenotat fra Dansk Erhverv Befolkningsundersøgelse om danskernes indløbsvaner i Sverige Hver sjette dansker køber ind i Sverige. Og udviklingen går i retning af øget grænsehandel. Capacent har på vegne

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 1230 49,1% KVINDE 1275 50,9% Alder 15-19 år 246 9,8% 20-29 år 255 10,2% 30-39 år 465 18,6% 40-49 år 451 18,0% 50-59 år 411 16,4% 60-69 år 349 13,9% 70+ år 328 13,1% Region Hovedstaden 760 30,3%

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

DANSKERNE OM CYKELLANDET DANMARK

DANSKERNE OM CYKELLANDET DANMARK DANSKERNE OM CYKELLANDET DANMARK J ANUAR 2019 2019 side 1 I NDHOLD I NTRODUKTION // S. 3 H OVEDKONKLUSIONER // S. 6 R ESULTATER: HOLDNINGER // S. 11 R ESULTATER: CYKELVANER OG TRANSPORTMØNSTRE // S. 20

Læs mere

DANSK EUROSKEPSIS ER NUANCERET OG VARIERER I INTENSITET

DANSK EUROSKEPSIS ER NUANCERET OG VARIERER I INTENSITET . april 0 DANSK EUROSKEPSIS ER NUANCERET OG VARIERER I INTENSITET Kontakt: Projektmedarbejder, Kasper Skaaning + 0 0 ksk@thinkeuropa.dk RESUME: At være skeptisk over for EU-samarbejdet er ikke ensbetydende

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Markedsanalyse. 25. maj 2018

Markedsanalyse. 25. maj 2018 Markedsanalyse 25. maj 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne på gårdbesøg Muligheden for at besøge et landbrug imødekommer

Læs mere

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 3. KVARTAL NOVEMBER 2014 E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner i 2014 igen

Læs mere

BALANCE OG LIGESTILLING. RAPPORT Februar 2019

BALANCE OG LIGESTILLING. RAPPORT Februar 2019 BALANCE OG LIGESTILLING RAPPORT Februar 2019 BAGGRUND OG FORMÅL FORMÅL Epinion har i samarbejde med FH foretaget en bred undersøgelse af familie-arbejdslivs balancen og ligestilling blandt lønmodtagere

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 1230 100,0% KVINDE 0 - Alder 15-19 år 126 10,3% 20-29 år 140 11,4% 30-39 år 223 18,1% 40-49 år 229 18,6% 50-59 år 206 16,7% 60-69 år 172 14,0% 70+ år 134 10,9% Region Hovedstaden 388 31,6% Sjælland

Læs mere

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år Notat Danskernes e-julehandel En ny befolkningsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at danskerne forventer, at omkring en femtedel af julegavebudgettet bliver brugt på nettet i år. Bøger, elektronik og

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 E-handel i Danmark anno 2013 4 Udvikling i danskernes e-handel 5 Antal handler og forbrug 6-9 Årsag til handel på nettet 10-11 Marketing

Læs mere

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen November 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen Side 4 4.1 Alder Side

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

ADFÆRDSANALYSE: HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT, MARTS 2018

ADFÆRDSANALYSE: HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT, MARTS 2018 ADFÆRDSANALYSE: HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT, MARTS 2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDKONKLUSIONER 2. HÅRDE HVIDEVARER 1. Købsfrekvens 2. Forbrug 3. Loyalitet 4. Før og efter købet 5. Kendskab og interesse

Læs mere

E-handlen anno 2018: forbrugertrends og tendenser

E-handlen anno 2018: forbrugertrends og tendenser ANALYSE E-handlen anno 2018: forbrugertrends og tendenser Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik netop har udgivet giver os den nyeste og mest aktuelle

Læs mere

Økonomisk analyse. Pris betyder mindre for danskernes fødevarevalg. 2. februar 2016

Økonomisk analyse. Pris betyder mindre for danskernes fødevarevalg. 2. februar 2016 Økonomisk analyse 2. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Pris betyder mindre for danskernes fødevarevalg Landbrug & Fødevarer har

Læs mere