Vagtskifte. Strukturprocessen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vagtskifte. Strukturprocessen"

Transkript

1 Vagtskifte I marts 2008 valgte dagtilbudschef Carsten Anderskov at gå på pension. Af hensyn til fortsat at sikre sikker drift og kontinuitet, valgte direktøren i Børne- og Familieforvaltningen at konstituere vicedirektør Niels Peter Kibsgaard som ny dagtilbudschef. Efter de første 4 måneders introduktion til området og nu med et vist overblik, ser vi fra Forvaltningens side tilbage på en forandringspræget og hektisk periode og også frem mod spændende nye opgaver og udfordringer. Strukturprocessen Umiddelbart efter kommunesammenlægningen 1. januar 2007 tog Børne- og Familieudvalget initiativ til at igangsætte en proces, hvor skoler, daginstitutioner, dagpleje samt bestyrelserne skulle være med til at byde ind på, hvordan den fremtidige struktur på dagtilbuds- og skoleområdet skal se ud. Det kom der en spændende proces ud af med mange ønsker om og bud på den fremtidige struktur. Skoleområdet blev mest berørt, men på vores område har processen og den ny kommune også betydet nogle ændringer. Allerede inden kommunesammenlægningen blev der set med alvor på det faldende børnetal og en overkapacitet af pladser i de eksisterende daginstitutioner. Det betød, at H-Optimisten lukkede i sommeren Hvidbjerg Børnehave udtrykte selv ønske om at blive lagt sammen med Hedemarken. I håbet om, at overenskomsten på BUPL området ville åbne mere op for fælles ledelse, blev Gitte Villadsen midlertidigt konstitueret som leder i Hvidbjerg Børnehave. Vi håber nu på, at vi kan få en permanent ordning i løbet af efteråret. Det faldende børnetal har også resulteret i, at Hjerk-Harre USFO (Udvidet Skole Fritids Ordning) for så vidt angår børnehavedelen fra 1. august 2008 bliver lagt sammen med Roslev Børnehave. I Vestsalling blev der lokalt taget initiativ til Vestsalling Skole og Dagtilbud, der trådte i kraft 1. august Fire landsbyer Rødding, Lihme, Ramsing og Lem danner en fælles skole med 4 undervisningssteder. Dagtilbud, som omfatter Børnehaven Birkely, Ramsing USFO og Lihme USFO, er ligeledes en del af nyskabelsen. Hele organisationen har én ledelse og én bestyrelse. Hem Daginstitution ændrede form fra 1. august 2008 og blev en USFO og dermed en del af Hem Skole. Den kommende afdelingsleder for USFO en vil blive inviteret med til vores daginstitutionsledermøder på lige fod med de øvrige USFO-ledere. I forbindelse med strukturprocessen var det et udtrykt ønske fra Glyngøre Børnehaves bestyrelse at oprette vuggestuepladser. Skive Kommune råder i dag over 96 pladser alle fordelt på 3 aldersintegrerede institutioner i Skive by. Da Byrådet som led i budgetforliget valgte ikke at oprette flere vuggestuepladser, besluttede Glyngøre Børnehaves bestyrelse at søge om at blive en privat aldersintegreret daginstitution med både børnehave og vuggestue. Ansøgningen er pt. til politisk behandling.

2 Politik for Dagtilbud I 2006 igangsatte vi på dagtilbudsområdet en værdiproces, der skulle munde ud i en fælles politik for dagtilbudsområdet med visioner, værdier, mål og succeskriterier. Processen er nu næsten tilendebragt, og vi har et færdigt forslag klar til en ny Politik for Dagtilbud, der skal behandles i Børne- og Familieudvalget den 13. august og forhåbentlig godkendes i Byrådet den 26. august i år. Politikken sammenkobler de visioner og værdier, som medarbejdere, ledere og forældre har arbejdet med. Samtidig kobler den indsatsområder fra Den Sammenhængende Børnepolitik, lovkrav i Dagtilbudsloven, temaer i Sundhedspolitikken samt Integrationspolitikken, og dermed udgør politikken også rammen for virksomhedsplanarbejdet. Vi er dermed et af de områder i den nye Skive Kommune, der sammen med skoleområdet er længst fremme med fælles skabeloner og indhold i virksomhedsplanerne. Godkendelse af de Pædagogiske Læreplaner Med den nye dagtilbudslov er der ændret på godkendelsesproceduren i forbindelse med de pædagogiske lærelaner. I stedet for forældrebestyrelsen, er det nu Byrådet, der skal godkende læreplanerne. Derfor er der i øjeblikket ved at blive lavet forslag til en godkendelsesprocedure, der kan skabe dialog, informere og inspirere og skabe åbenhed og synlighed omkring det store og flotte arbejde, der præsteres decentralt i dagplejen og daginstitutionerne i forbindelse med udarbejdelse af læreplaner. 5 Vi håber i det sene efterår 2008 at afvikle et arrangement, hvor læreplanstemaerne udstilles med tilhørende oplæg kombineret med et panel, der både giver oplæg og svarer på spørgsmål fra politikerne. Alle forældrebestyrelser, kommunalpolitikere, medarbejdere og ledere inviteres til sceancen. Invitationen forventes færdig i løbet af september måned Specialpædagogisk bistand og tværfagligt samarbejde Det første års tid i den nye kommune var i overvejende grad koncentreret om at fastholde det serviceniveau, der var og samtidig harmonisere de områder, som var forskellige. Det var et år, hvor vi kiggede meget indad på vores eget område. I løbet af 2008 begyndte vi at rette blikket mere udad og se på samarbejdsflader og -relationer med særlig fokus på det tværfaglige samarbejde. Det har blandt andet affødt et ønske om at se på den specialpædagogiske indsats på dagtilbudsområdet, herunder formål og omfang samt, om ressourcerne udnyttes optimalt. Det specialpædagogiske tilbud er organiseret i form af 4 småbørnsgrupper samt en opmærksomhedsgruppe i Skive Kommune. Tilbuddene er særligt målrettet børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, hvis børnenes udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Det har også resulteret i, at vi har sat fokus på det tværfaglige samarbejde, og herunder de tværfaglige teams. Med udgangspunkt i Den Sammenhængende Børnepolitik håber vi i højere grad at kunne koordinere vores projekter og indsatser på tværs samt at informere og erfaringsudveksle mere, således at vi opnår yderligere sammenhæng og helhed.

3 Sprogstimulering af tosprogede 3-4 årige børn I Skive Kommune er sprogstimuleringen af de 3-4 årige børn organiseret i Dagtilbudsafdelingen, mens sprogstimulering af de 5-6 årige børn er organiseret i Skoleafdelingen. For at få harmoniseret indsatsen og samtidig sikre optimal udnyttelse af ressourcerne, størst mulig kvalitet i tilbuddet samt mulighed for opkvalificering af daginstitutionernes personaler, besluttede Børne- og Familieudvalget i foråret 2008 at samle sprogstimuleringen på Spireksolen. Den nuværende økonomi er opretholdt, og de decentralt afmærkede timer til sprogstimulering er samlet. Tilbuddet koordineres af tosprogskonsulent Berit Kjølhede. Akut Udrykningstjeneste Skive Kommune fik i slutningen af 2006 ca. 1,6 mio. kr. i puljemidler til fremme af kvalitet i dagtilbud i perioden 2007 og 08. Hovedformålet med puljemidlerne er at fremme indsatsen over udsatte børn. Vi valgte at bruge nogle af pengene på at ansætte en ung kvinde som her og nu hjælp i forhold til at starte op i dagtilbud som en nyankommen flygtningefamilie. Mange flygtningebørn har allerede i en tidlig alder oplevet traumer og tab og familierne er ofte sårbare. Udrykningstjenesten kan bruges til at give børnene en god og tryg start i dagtilbuddet, at skabe dialog mellem dagtilbud og familien, at hjælpe personalet med at skabe miljøer i dagtilbuddet, der kan rumme barnet, at håndtere akut opståede problemer i dagtilbuddet eller hjemme, at svare på spørgsmål om kulturmødet. 5 Der er finansiering af projektet resten af Vi har fået mange positive tilbagemeldinger på indsatsen og projektmedarbejderen, så vi håber, at finder en måde at videreføre de gode erfaringer på. Budget 2009 Børne- og Familieudvalget tog den 14. maj 2008 budgetoplægget for 2009 til efterretning. Basisbudgettet udgør på 702 mio. kr., fordelt med 175 mio. kr. på dagtilbud, 416 mio. kr. på skoleområdet og 111 mio. kr. på familieområdet. Økonomiudvalget vedtog den 20. maj 2008, at fagudvalgene skal udarbejde prioriterede reduktionsblokke på 2½%. Børne- og Familieforvaltningen har herefter udarbejdet et reduktionsberedskab på 3%, så der er mulighed for politisk at prioritere. På dagtilbudsområdet bestod opgaven dermed i at finde reduktionsforslag for ca. 5 mio. kr. Institutionsledere, bestyrelsesformænd og MED-udvalg blev orienteret om reduktionsberedskab, drifts- og anlægsønsker på møde den 18. juni Frist for høringssvar er den 8. august Herefter begynder den politiske behandling af budget 2009.

4 Partnerskab med KL om god kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Inden for de senere år er der kommet stadig flere krav om dokumenteret pædagogisk kvalitet i daginstitutionerne. Den nye dagtilbudslov manifesterer det flyttede fokus fra service og pasning til indhold og kvalitet. De pædagogiske læreplaner samt kravet om sprogvurderinger er første skridt i retning af krav til indholdsdelen i dagtilbuddene. Læreplanstemaerne er dog ikke præcise og specifikke i beskrivelse af mål og handlinger i forhold til den pædagogiske praksis. Det udfordrende er derfor at finde en måde at forene kravet om dokumentation og evaluering med at præcisere indholdsbeskrivelsen i forbindelse med læreplanstemaerne. I udkastet til den politiske aftale opereres der med begrebet kvalitetsindikatorer. Fra andre sociale områder kendes begrebet kvalitetsstandarder. Partnerskabsprojektets formål har to overordnede delmål: Systematisk kvalitetsudvikling af kerneydelsen Udarbejdelse af dokumentation. Deltagelse i Partnerskabsprojektet åbner mulighed for at være på forkant med udviklingen og være med til at formulere kvalitetsindikatorer, så det i højere grad kan skabe mening lokalt. 5 For Skive Kommunes side har det fra starten været en forventning, at deltagelse i partnerskabsprojektet skal bidrage til at samle op på igangværende projekter og indsatser på området og sikre, at den viden, der oparbejdes bliver brugt i en bevidst pædagogisk strategi fremadrettet. Det forventes, at den politiske aftale om deltagelse i partnerskabsprojektet med Kommuners Landsforening godkendes i Byrådet i august måned. Nogle af de projekter og indsatsområder, vi vil drage ind i projektet er: Projekt Så tæt på det usædvanlige som muligt hvor hensigten er at reformulere eller genopfinde den pædagogik, der målrettet kan nå udsatte børn. Ét helt centralt tema bag ved indførelsen af de pædagogiske læreplaner. Udvikling af de specialpædagogiske tilbud, herunder det tværfaglige og sektorielle samarbejde. Certificering af læringsmiljøer. Projekt Sunde børn i mestrelære et Marte Meo projekt om mestring funderet i Sundhedsplejen. Udvikling og implementering af Børnemiljøvurderinger i dagtilbuddenes praksis. Akut Udrykningstjeneste samt indsatsen omkring sprogstimulering af de 3-4 årige tosprogede børn hvad skal der til for, at integrationen af tosprogede børn bliver mere succesfuld? Den Sammenhængende Børnepolitik fokus på børneliv fra 0-6 år. Udvikling af det kommunale tilsyn med dagtilbudsområdet dialog og proces. Vi vil i det næste nyhedsbrev koncentrere os mere om indholdsdelen, herunder hvordan vore projekter og indsatser kan bidrage til at begynde arbejdet med at beskrive kvalitetsindikatorer. Vi håber, I vil hjælpe med til dele viden og erfaringer, så vi får så meget med som muligt.

5 Evaluering af modulordningen Skive Kommune gennemførte i efteråret 2005 og starten af 2006 en undersøgelse, der afdækkede forældrenes behov for dagtilbudspladser. På baggrund af undersøgelsen blev den nuværende modulordning, med deltidsmodul på 25 timer samt fuldtidsmodul på 51.5 time, indført. Som led i den politiske beslutning om indførelse af modulordning i Skive Kommune, blev det besluttet, at ordningen skal evalueres efter ca. 1 år. Tiden er nu kommet til at følge op på dette tiltag. Hensigten med evalueringen er at afklare, hvorvidt forældrene finder ordningen dækkende for deres pasningsbehov, og/eller om der foreligger et ønske om en revidering af modulordningen. Samtidig spørges der også ind til forældrenes tilfredshed med og vurdering af indholdet i dagtilbuddet. Vi vil spørge ca. 860 børns forældre om, hvorvidt de er tilfredse med modulordningen og/eller om de kunne ønske sig modulordningen ændret, så den i højere grad tilfredsstiller behovet for pasning. Det er mere end halvdelen af forældre til børn i alderen 3-6 år, der er repræsenteret i undersøgelsen. Ca. midt i august vil spørgeskemaerne komme ud i de institutioner, der er udtaget til undersøgelsen. Hér vil institutionslederne sørge for at udlevere spørgeskemaet til forældrene. Det er også i institutionen, at spørgeskemaerne skal afleveres. Undersøgelsen er anonym. 5 Til at hjælpe med at gennemføre evalueringen har vi entreret med en specialestuderende fra Aalborg universitet, som efterfølgende vil bruge resultaterne i sit afsluttende speciale. Vi håber at kunne afslutte hele forløbet i slutningen af året. Tak for samarbejdet Som afslutning på dette nyhedsbrev vil vi gerne benytte lejligheden til at sige både medarbejdere, ledere og forældre på hele dagtilbudsområdet tak for samarbejdet. Det har været en hård proces at komme igennem strukturreformen, og det har krævet mange ekstra indsatser og møder for alle. Men indsatsen lønner sig nu. Vi synes, vi har en velfungerende og stabil organisation - først og fremmest takket være dygtige medarbejderes og lederes indsats og en uundværlig forældreopbakning og involvering. Det vil vi gerne sige tak for. Der er mange spændende udfordringer foran os, og vi glæder os til sammen med jer at tage hul på disse. Niels Peter Kibsgaard Dagtilbudschef Lotte Junker Sektionsleder

6

7

8

9

10

11

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 1 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2013 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 3. INTRODUKTION TIL DAGTILBUDSOMRÅDET I RINGKØBING-SKJERN

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Dagplejens placering i viften af dagtilbud

Dagplejens placering i viften af dagtilbud Dagplejens placering i viften af dagtilbud Dagplejens placering i viften af dagtilbud KL og FOA Fag og Arbejde har undersøgt dagplejens placering i viften af dagtilbud April 2007 Redaktion: Sandra Høj

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det

Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det Kolding Kommunes Børne- og Uddannelsesforvaltning april 2015 Kvalitetsrapport for Børneområdet 2014 Kolding Kommune Side 1 Indhold Indledning... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17 FÆLLES KVALI TETSRAPPORT ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD NOVEMBER 2010 CENTER FOR DAGTILBUD INDHOLD ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud 1 Kvalitetsrapport for 2011 For dagtilbuddene i Fredensborg Kommune Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune 1. udgave september 2012 2

Læs mere

Skabelon. Dagtilbudsrapport. Institutioner med børn 0-9 år. Version 0. Regnbuen Lindeparken 33 Haslev

Skabelon. Dagtilbudsrapport. Institutioner med børn 0-9 år. Version 0. Regnbuen Lindeparken 33 Haslev Center for Børn & Familie Skabelon Dagtilbudsrapport Institutioner med børn 0-9 år Version 0 Regnbuen Lindeparken 33 Haslev 1 1.Præsentation Regnbuen er en kommunal 0-6 institution i Faxe kommune. Institutionen

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent referat Fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 18. november 2014 Mødetidspunkt: 14:30-17:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan Mødelokale v/kantinen

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende Ministerialtidende 2008 Udgivet den 27. maj 2008 26. maj 2008. Nr. 26. Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2008 Indledning I denne vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. uddybes

Læs mere