Kalender kommer på næste SB-møde. Kalenderen skal placeres tidligere i årshjulet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kalender kommer på næste SB-møde. Kalenderen skal placeres tidligere i årshjulet."

Transkript

1 Vedrørende: Møde i Skolebestyrelsen Dato: Tirsdag, den 28. maj 2019 kl Sted: Science 2 Deltagere: Rie Hornsbæk Janni Juhl-Petersen Gitte Pedersen Bent Sejling-Handberg Cathrine Voiner Jacob L. Poulsen Mette G. Lindgren, afbud Lars Munch Naja Bærentzen Andrea (8B), fraværende Maria Bami (7B), fraværende Stine Lindgren Morten Toft Christian Nesgaard Referat HOLMEGÅRDSSKOLEN Center for skole og uddannelse Skolesekretær: Helle Martinsen Dato: 3. juni 2019/rti Revideret dagsorden: Beslutning 0. Erstatningsfridag Skolen ønsker at afholde et aftenarrangement den hvorfor der ønskes en erstatningsfridag den så 1. dag efter juleferien er fredag, den Kalender for 2019/20 vedlagt. Godkendt. Kalender kommer på næste SB-møde. Kalenderen skal placeres tidligere i årshjulet. Årgangsugerne blev også godkendt. Erstatningsfridages placering drøftes altid i Skolebestyrelsen. Drøftelse 1. Forretningsorden for skolebestyrelsen, herunder referat I januar 2019 besluttede SB, at udsætte udarbejdelsen af forretningsorden indtil kommunens endelige vedtagelse at styrelsesvedtægten, men der har vist sig et behov for at få udarbejdet en forretningsorden nu, herunder afklaring af referat (beslutningsreferat eller )

2 Ved opstart af punktet, blev der gjort indsigelse omkring et referat fra som ikke er godkendt. Referatet var blevet udskudt, idet skolens forældre skulle orienteres om et punktet Overgang til Udskoling og ny udskolingsstruktur af skoleledelsen, og ikke læse om beslutningen i et referat. 3 omkring bordet ønskede at fastholde kommentarer til referatet og ønskede referatet tilpasset deres kommentarer. Det blev drøftet, om der fremadrettet skal være et princip om, hvis man ikke kommentere eventuelle bemærkninger, når referatet udsendes, at så gælder referatet? Et andet forslag er, at godkendelse foregår ved det efterfølgende møde. Mødeleder vendte tilbage til punktets overskrift og ønskede at drøfte referatet og forretningsorden hver for sig. Forretningsordenen blev drøftet med udgangspunkt i formandens udkast, som var skrevet ud fra en brainstorming på et tidligere SB-møde. Nedenstående er kommentarer og supplementer til udkastet. 1: Deltagere ved SB-møder Skoleleder deltager, og øvrige ledere efter behov. Stemmeberettigede er forældrerepræsentanter, elevrådsrepræsentanter og personalerepræsentanter. 2: Konstituering Derudover vælges medlemmer til råd og udvalg. Specialtilbudet skal repræsenteres. Hvis formanden udtræder, følges kommunens styrelsesvedtægt. Næstformand konstitueres indtil nyvalg. Suppleanter deltager ikke i SB-møder. Overgang ved nyvalg, skal præciseres, hvem konstitueres indtil ny skolebestyrelse tiltræder. Næstformand? Længst siddende medlem? 3: Møder Antal: Min. 10 ordinære møder. Mødeledelse: Ved formandens forfald er det næstformanden. Dagsorden: Der blev besluttet, at der skal være en fast dagsorden. Punkter til den lukkede dagsorden er med personfølsomme oplysninger Dagsorden skal være mere uddybende/fyldestgørende og referatet så med en beslutning og udsendes umiddelbart efter mødet. Side 2 af 8

3 Referat: Det blev drøftet hvordan referatet godkendes. Ledelsen foreslog, at det det læses op på mødet. Det blev besluttet, at referatet godkendes undervejs punkt for punkt ved selve mødet. Der blev stillet forslag om beskrivelsen fra dagsordenen, væsentlige pointer fra drøftelsen og beslutninger. Det er vigtigt, at man skal kunne se debatten og at væsentligste pointer skal beskrives. Som udgangspunkt er det skoleleder/viceskoler der er referent. Referaterne skal være tilgængelige næste år i AULA og på skolens nye hjemmeside. Begge dele er klar til august. Mulighederne i AULA blev drøftet kort og skal drøftes yderligere ved SB-møder i det kommende skoleår, når forældrene er kommet på og kan tilgå systemet. Tilsyn jf. principperne, skal ske på hvert møde fordelt hen over året. Årshjulet revideres med principper/tilsyn hvert skoleår. Ekstraordinære møder OK $ 4: Afstemning OK 5: Arbejdsgrupper OK 6: OK 7: OK Vigtigheden af at komme ud til forældrene om SB s arbejde blev drøftet. Erfaringer fra SB s tidligere deltagelse ved forældremøder, viser at orientering om SB s arbejde tager tid fra lærerne på de ordinære forældremøder, må gøres på en anden måde. Dog vil det for nye forældre, være interessant at høre om skolebestyrelsens arbejde. Det blev besluttet at en SB repræsentant deltager ved velkomst den 13/8-19 for skolens nye 0. årgangselever. Her vil det være relevant at fortælle om SB s vision samt hvordan der arbejdes og hvad der arbejdes med. Det skal drøftes på august mødet, hvad der er vigtigt at pointere. Skoleledelsen har et ønske om, at der skal SB medlemmer med ud på alle forældremøderne i år, for at drøfte kommunikation mellem skole og hjem. Dette uddybes yderligere ved næste SB-møde. 2. Forældretilfredshedsundersøgelse 2018 Bilag har været udsendt tidligere men genfremsendes. Side 3 af 8

4 Pædagogisk Udvalg har arbejdet med resultaterne, skoleleder har input til handleplaner med fra skole/sfo, bilag vedlagt. Med udgangspunkt i undersøgelsen skal der udarbejdes en handleplan for henholdsvis skole og SFO. Skabeloner fremsendt som bilag kommer fra Center for skole og uddannelse. Skoleledelsen foreslår, at SB kommenterer i dag på de udvalgte fokusområder fra skolens PU og tilføjer deres egne. Derefter vil skoleledelsen og PU gerne gøre dem færdige og ved juni mødet fremlægge for SB, som kan komme med sidste tilføjelser og handleplaner kan godkendes i juni, som procesplanen foreskriver. Kommentarer fra SB: Trafik, skoleveje, madordning stor utilfredshed med den. Noget SB kunne bidrage/være med til, at arbejde videre med. Godt med motion og bevægelse som PU har udvalgt hvad ligger der her? Ikke kun bevægelse som et pusterum og en lufter, men også tænkt i, at vi skal være bedre til at understøtte fagligheden via bevægelsesaktiviteter. Der er ønske om samarbejde med ældre/pensionister. Alle klassens lærere med til 1. forældremøde, er det evt. noget, der kan imødekommes? Madordning er kommunal, den er i licitation, 10-12% benytter den. Forslag om madordning kunne drøftes på SKOK-møderne. Det fagfaglige, det er skolens arbejde, så fint skolen selv udfylder de fokusområder i handleplanen. Hovedpunkter fremlægges derefter ved juni mødet. Hvordan det gøres/måles er input fra medarbejderne. SB besluttede at arbejde videre med handleplanen efter sommerferien. Der kan nedsættes en arbejdsgruppe for trafik. Kommunikation, samarbejde skole/hjem. Fremme kommunikationen. Der er store forskelle i forældrekommentarer. Yderligere indsatser hvor er problemerne? Alderstrin, forældrenes uddannelse. SB kigger ind i det? Kan man udlede noget af tallene/fordelingen. Mange indsatspunkter, færre punkter, så der arbejdes med er tydeligt og målbart. Det er mange ting man skal komme i mål med som det står nu. Samle i større overskrifter. Vi gør allerede flere ting, og så skrive, at nu skal tingene have lov at virke. Side 4 af 8

5 Omkring de fysiske rammer og de bygningsmæssige forhold, har vi et forestående byggeri, der vil løse utilfredsheden på det område. Stadig vigtigt at de rammer vi har nu udstråler at børnene er i læringsmiljø også selv om det er gammelt og slidt. Stor gruppe, der er tilfredse, men ikke så stor gruppe, der er meget tilfredse. Vi er ikke steget. Ærgerligt at det er samme resultat som i Hvad stod der i de sidste handleplaner, som åbenbart ikke har givet det ønskede resultat. Det vil være interessant at se ind i og få med i handleplanen. Pæn svarprocent 69% for skolen. 75% fra SFO. God ide at se tilbage. 4 indsatsområder fra sidst, er der sket noget på de områder siden sidst? Husker at Meebook og mere info fra ledelsen var i fokus sidst. Bl.a. indførte ledelsen nyhedsbreve. SFO var 34% tilfredse sidst, sket meget. Stadig utilfredshed med de fysiske rammer. Der sker der først noget om 2 år. Forslag om at gennemgå hjemmeside. Der kommer en ny hjemmeside i Aula. SFO indsatsplanen, normeringen er der størst utilfredshed med. Opfattelse af noget personale sidder på en stol eller står i køkkenet. Fremhæve de gode ting. Ledelse og medarbejdere har allerede læst kommentarer og arbejdet med det. Oplever det allerede har en effekt, ved at det er blevet italesat. Det er blevet mere synligt, hvor personalet er. Ros, der er kommet mere styr på tingene. Der efterlyses, hvad der er lavet i denne uge, hvad er der fokus på. Der er en aktivitetsskærm med dagens program, men kunne man orientere mere ud til forældrene? Konflikthåndtering PU følte det kunne være spændende at arbejde, hvordan følger man op på skoledagen. Meget få kommentarer ift. dette emne. Det besluttes, at der arbejdes videre med handleplaner i skoleregi og at der vil komme flere ord på til næste gang ved juni mødet. Her vil input indarbejdes, og handleplanerne godkendes. 3. Princip Skole/hjem samarbejde Der mangler, hvordan der føres tilsyn og princippet skal endeligt godkendelse, bilag vedlagt. Korrekturlæses. Der er ønske om, at der indskrives at skole/hjem samtaler finder sted 2 gange årligt, hvor det skal forventes, at minimum den ene, er en alternativ skolehjemsamtale. Der gives udtryk for at 2. samtale på 9. årgang er ligegyldigt. Kunne tiden bruges til forældremøde, hvor man orienteres om afgangsprøver m.m., og til elever, der er ikke er uddannelsesparate senest den 1.4.? Side 5 af 8

6 Ønske om, hvordan der kommunikeres til forældrene. Der kommer et princip om brugen af AULA. Skoleleder laver et udkast, og det kommer på i august mødet. Der var en drøftelse af ordene opdrage og inddrage. Personalet har ønsket at få præciseret at det ikke er skolens ansvar at opdrage. Opdrage = undervisningsparate, det er forældrenes ansvar. Forældre opdrager og skolen danner og inddrager i samarbejde. Der skal flere ord på inddrage, den slutter brat, sætningen skal gøres færdig Det foreslås at der føres tilsyn med princippet ved en årlig status på skole/hjem samtaler. Efter forældretrivselundersøgelsen skal der være en drøftelse og ses ind i princippet om der er nogle tendenser her, det kan foregå ved den lukkede dagsorden. Formanden vil undersøge om SKOK kan formulere spørgsmål til forældretilfredshedsundersøgelsen så den inddrages. Skoleleder retter til og udsender på mail, princippet godkendes via mail og drøftes ikke på næste møde. 4. Princip Udskolingsstruktur Der mangler, hvordan der føres tilsyn og princippet skal endelig godkendes, bilag vedlagt. Der kan fjernes noget som også står i princip for klassedannelse. Vigtigt for at skabe den rigtige udskoling. Det er 2 forskellige principper. Der var diskussion om, at det ikke bør stå 2 steder/dobbelt. Der var en længere debat om, at der skal laves endnu et princip om indskoling m.m. Kriterierne er ens, så skal de stå begge steder. Tilsyn år 1 fungerer det? Kvartalsvis opfølgning til SB. Der blev spurgt ind til ressourcerne. Ressourcerne til Basistimer med basislærerne ligger i de ressourcer der allerede lå på årgangen i tiden til understøttende undervisning og til to-lærer timer. Nu tilrettelægges de blot anderledes, f.eks. er der ikke særskilt lektiecafé på 7. årgang, der kan laves lektier i morgenfordybelse og baistimerne kan også bruges ved f.eks. igangsættelse af nye større opgaver. Der er afsat ekstra ressourcer til forældremøde, til planlægning og forberedelse af ny klasser og basishold og til diverse opfølgning med forældre. Med udgangspunkt i begyndelsen af mødet, ønskes det at kommentarerne fra sidste mødes referat, nu skal indarbejdes i referatet, så debatten fra sidst, fremgår i referatet. Side 6 af 8

7 De fremsendte kommentarer rettes til ved mødet, godkendes, og indarbejdes i referatet som lægges op igen på skolens hjemmeside. 5. Princip for proces om klassedeling m.m. Udkast vedlagt. Skal gennemgås og rettes til. Overskriften skal ændres til Klassedeling, klassesammenlægning og klasseombrydning. Formålet, klassen være i god trivsel (før eller efter) der skal stå de nye klasser. Formålet er at skabe nye klasser i god trivsel. Klassedeling skal besluttes af skolebestyrelsen ændres til det skal drøftes i skolebestyrelsen forud for en deling, under den lukkede dagsorden. Ønske om at der bliver fulgt op på elever, der måske ikke trives efter sammenlægning, i processen orienteres forældrene om, hvordan det er gået. Ressourcer til opfølgning. Klasseråd ændres til kontaktforældre/trivselsforældre. Elever med særlige behov nævnes, men ikke i udskolingen. Her står der at lærernes kendskab til eleverne, tages i betragtning i klassedelingsprocessen. Det besluttes at der føres tilsyn senest 6 måneder efter princippet har været i brug. Orientering 6. Meddelelser a. Formand SKOK møde, orientering om budgetfordelingsmodellen. Idrætsklasserne blev drøftet, evaluering, hvornår det bliver meldt ud, rykkes frem. Pejlemærker og mål for skolerne. Gennemgang af forældretilfredsundersøgelsen, herunder madordningen, hvor alle forældrene er meget utilfredse. Der er politikere med i udvalget. b. Elevråd: Eleverne deltog ikke ved mødet. c. Skoleleder Avisartikel i Hvidovre avis i sidste uge som oplyste om, at eleverne skal genhuses under byggeriet. Det medførte et par forældrehenvendelser. Ærgerlig over, at det kunne læses i avisen, som det også blev skrevet ud på forældreintra sammen med orientering om, at eleverne skal genhuses på egen matrikel og at man derfor ikke skal bekymre sig om eleverne skulle få en længere skolevej. Har kontaktet centerchef, og byggeansvarlig projektleder. Havde netop aftalt, at der skulle udarbejdes en kommunikationsplan inden sommerferien. Har inviteret forældrerepræsentanterne med til 3 møder inden ferien. Der kommer et nyhedsskriv ud til alle forældre inden ferien der kun handler om byggeriet. Men alle detaljer ikke helt klar endnu så derfor er der ikke kommunikeret noget ud endnu. Side 7 af 8

8 Sommerafslutning, formand og næstformand kan ikke deltage 20. juni. Sidste møde før ferien ændres derfor til med spisning. Mødet kortere, så punkter er: Indsatsplan på baggrund af forældretilfredshedsundersøgelser, kalender og evaluering af antimobbestrategi. d. SFO SFO har besluttet, at der ikke længere tages på koloni i efterårsferien. Har været drøftet i SFO-rådet. Enighed om, at ressourcerne kan bruges bedre. I efterårsferien kan de således blive brugt bedre på flest mulige børn, da der i stedet kan være flere aktiviteter og mere spændende aktiviteter for alle. Vi ønsker at give de børn, der ikke kan holde ferie hjemme, en følelse af ferie alligevel, ved at kunne tilbyde særlige ferieaktiviteter. e. Andre Slikpinde er fundet i sandkassen, har været gravet ned i 2 år. SFO rådet har ført tilsyn med SFO ens virksomhed. 7. Punkter til kommende møder Mødeplan 2019/20 juni Antimobbestrategi juni Indsatsplan Forældretrivselsundersøgelse juni Princip Kommunikation, herunder AULA, startet i MED Side 8 af 8

Arkitektfirmaet JJW vil deltage på mødet og gennemgår projektet nærmere for skolebestyrelsen.

Arkitektfirmaet JJW vil deltage på mødet og gennemgår projektet nærmere for skolebestyrelsen. Vedrørende: Referat af møde i Skolebestyrelsen Dato: Onsdag, den 7. november 2018 kl. 17.00 Sted: Science 2 Deltagere: Rie Hornsbæk Janni Juhl-Petersen Gitte Pedersen Bent Sejling-Handberg Cathrine Voiner

Læs mere

Udkastet udsendes inden mødet, når formanden har lavet udkastet. Jacobs input kan indgå.

Udkastet udsendes inden mødet, når formanden har lavet udkastet. Jacobs input kan indgå. Vedrørende: Referat af møde i Skolebestyrelsen Dato: Torsdag, den 6. december 2018 kl. 17.00 Sted: Science 2 Deltagere: Rie Hornsbæk Janni Juhl-Petersen Gitte Pedersen Bent Sejling-Handberg Cathrine Voiner

Læs mere

Dagsorden til dette møde, er meget kort, da der både skal være konstituering, og udarbejdes høringssvar til budget.

Dagsorden til dette møde, er meget kort, da der både skal være konstituering, og udarbejdes høringssvar til budget. Vedrørende: Indkaldelse til møde i Skolebestyrelsen Dato: Onsdag, den 15.8.2018 kl. 17.00 Sted: Science 2 Deltagere: Rie Hornsbæk Janni Juhl-Petersen Gitte Pedersen Bent Sejling-Handberg Cathrine Voiner

Læs mere

Janni indleder, og Gitte siger noget om antimobbestrategien. Janni/Stine koordinere.

Janni indleder, og Gitte siger noget om antimobbestrategien. Janni/Stine koordinere. Vedrørende: Referat af møde i Skolebestyrelsen Dato: Tirsdag, den 4. april 2018 kl. 17.00 Referat Sted: Deltagere: Personalerummet Rie Hornsbæk Janni Juhl-Petersen Jens Færgemann Jeanne Lauritsen Signe

Læs mere

Velkommen til ny næstformand fra elevrådet, Daniel Greiersen, 7B. William er udtrådt.

Velkommen til ny næstformand fra elevrådet, Daniel Greiersen, 7B. William er udtrådt. Vedrørende: Skolebestyrelsen Dato: Torsdag, den 21. juni 2018 kl. 17.00 Sted: Science 2 Deltagere: Rie Hornsbæk Janni Juhl-Petersen Jens Færgemann Jeanne Lauritsen Signe Bossen Gitte Pedersen Bent Sejling-Handberg

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde på Kildevældsskolen 21. august 2018 kl

Referat af skolebestyrelsesmøde på Kildevældsskolen 21. august 2018 kl Referat af skolebestyrelsesmøde på Kildevældsskolen 21. august 2018 kl. 17-20 Vejl. tid Emne Ansvarlig Baggrund/ forudsætninger/forberedelse/ bilag 17:00 1. Formalia a. Valg af processtyrer og ordstyrer.

Læs mere

15/16. Referat til skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen. Mødelokalet på Tranbjergskolen, afdeling Grønløkke Allé. Møde nr.

15/16. Referat til skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen. Mødelokalet på Tranbjergskolen, afdeling Grønløkke Allé. Møde nr. Referat til skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen Mødelokalet på Tranbjergskolen, afdeling Grønløkke Allé Torsdag d. 14. marts 2016 18:00 21:00 Referent Sannie Ilona Leth SFO- forældrerådet og elevrådet

Læs mere

Indkaldelse og dagsorden til skolebestyrelsen på Kildevældsskolen 25. april 2018 kl :30

Indkaldelse og dagsorden til skolebestyrelsen på Kildevældsskolen 25. april 2018 kl :30 Indkaldelse og dagsorden til skolebestyrelsen på Kildevældsskolen 25. april 2018 kl. 17-19:30 Vejl. tid Emne Proces Ansvarlig Baggrund/ forudsætninger/forberedelse/ bilag 17:00 1. Formalia a. Valg af ordstyrer

Læs mere

Referat. Drøftelse. 1. Revidering/evaluering af arbejdet med principper

Referat. Drøftelse. 1. Revidering/evaluering af arbejdet med principper Vedrørende: Referat af møde i Skolebestyrelsen Dato: Tirsdag, den 25. september 2018 kl. 17.00 Sted: Science 2 Deltagere: Rie Hornsbæk Janni Juhl-Petersen Gitte Pedersen Bent Sejling-Handberg Cathrine

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE TIRSDAG D. 18. SEPTEMBER 2018, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE TIRSDAG D. 18. SEPTEMBER 2018, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE TIRSDAG D. 18. SEPTEMBER 2018, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Brix Pape (forældrerepræsentant, næstformand) Marie Elisabeth Schroll

Læs mere

BEMÆRK mødet afholdes i Science 2, på 2. sal, da vi har jubilæum i Personalerummet kl

BEMÆRK mødet afholdes i Science 2, på 2. sal, da vi har jubilæum i Personalerummet kl Vedrørende: Referat af møde i Skolebestyrelsen Dato: Tirsdag, den 27. februar 2018 kl. 17.00 Referat Sted: Deltagere: Science 2, 2. sal Rie Hornsbæk Janni Juhl-Petersen Jens Færgemann, afbud Jeanne Lauritsen

Læs mere

Inspiration til samarbejdet i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune Forældrebestyrelser har stor frihed til at tilrettelægge deres

Inspiration til samarbejdet i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune Forældrebestyrelser har stor frihed til at tilrettelægge deres Inspiration til samarbejdet i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune Forældrebestyrelser har stor frihed til at tilrettelægge deres arbejde denne folder tjener som inspiration Inspiration til

Læs mere

Dagsorden 20. juni 2017

Dagsorden 20. juni 2017 Dagsorden 20. juni 2017 Dagsorden Sted: Stevnsgade, personalerummet, 16:3019:00 Der udsendes beslutningsreferat til bestyrelsens medlemmer inden én uge efter mødet. DAGSORDEN Emne, ansvarlig, tidsramme

Læs mere

REFERAT. 1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering. 2. Orientering fra elevrådet

REFERAT. 1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering. 2. Orientering fra elevrådet Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Mandag den 5. december 2016 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand). Ordstyrer: Jacob Vestersager Engdal Dagsordensansvarlige: Susanne Gade

Læs mere

REFERAT. Der indkaldes til møde om. Skolebestyrelsesmøde (Konstituerende samt ordinært) 1. Mødedato Mødested Møde start/slut

REFERAT. Der indkaldes til møde om. Skolebestyrelsesmøde (Konstituerende samt ordinært) 1. Mødedato Mødested Møde start/slut Munkevængets Skole Dato 17. juni 2014 Udsendt af Ole Wiese REFERAT Afbud til Ole Wiese Direkte telefon 79 79 78 39 E-mail olwi@kolding.dk Der indkaldes til møde om Møde nr. Skolebestyrelsesmøde (Konstituerende

Læs mere

Referat for skolebestyrelsesmøde 6.november 2018

Referat for skolebestyrelsesmøde 6.november 2018 Mødeindkaldelse Referat for skolebestyrelsesmøde 6.november 2018 Møde dato 6. november 2018 Møde tidspunkt Kl. 19:00-21:30 Mødeleder Søren Storm Mødested Alminde-Viuf Fællesskole Møde nr. 4 Afbud til srsto@kolding.dk

Læs mere

Michael meddelte at Thor udtræder af Skolebestyrelsen, hans datter er startet på Privatskole.

Michael meddelte at Thor udtræder af Skolebestyrelsen, hans datter er startet på Privatskole. Vedrørende: Indkaldelse til møde i Skolebestyrelsen Dato: Onsdag, den 24. februar 2016 kl. 17.00 Referat Sted: Deltagere: Personalerummet Michael Mikkelsen Rie Hornsbæk Janni Juhl-Petersen Jens Færgemann

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Kongevejens Skoles bestyrelse

FORRETNINGSORDEN for Kongevejens Skoles bestyrelse FORRETNINGSORDEN for Kongevejens Skoles bestyrelse Reglerne om skolebestyrelsens virksomhed er fastsat i Folkeskoleloven samt i Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune, vedtaget i september

Læs mere

Skolebestyrelsesdagsorden Dato 21. juni 2016 Møde nr. 89

Skolebestyrelsesdagsorden Dato 21. juni 2016 Møde nr. 89 MØDETIDSPUNKT Tirsdag den 21. juni 2016 kl. 18.00 OG STED: I skolens mødelokale på kontoret. MEDLEMMER: Elevrepræsentanter: KOM.BESTYR.: LEDELSE: FRAVÆRENDE: Maj-Britt Lindeblad (ML), Jens Darket (JD),

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE TIRSDAG D. 21. FEBRUAR 2017, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE TIRSDAG D. 21. FEBRUAR 2017, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE TIRSDAG D. 21. FEBRUAR 2017, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Brix Pape (forældrerepræsentant, næstformand) Maria Jensen (forældrerepræsentant)

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 6. OKTOBER 2016, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 6. OKTOBER 2016, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 6. OKTOBER 2016, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Lise Brix Pape (forældrerepræsentant, næstformand) Maria Jensen (forældrerepræsentant)

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 11. DECEMBER 2018, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 11. DECEMBER 2018, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 11. DECEMBER 2018, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Brix Pape (forældrerepræsentant, næstformand) Marie Elisabeth Schroll

Læs mere

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 16. maj 2018 klokken 19.00-22.00 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand) Ordstyrer: Jacob Vestersager Engdal Dagsordensansvarlige:

Læs mere

Dagsorden 25. oktober 2017

Dagsorden 25. oktober 2017 Dagsorden 25. oktober 2017 Dagsorden Sted: Stevnsgade, personalerummet, 17:00-19:30 Der udsendes beslutningsreferat til bestyrelsens medlemmer inden én uge efter mødet. DAGSORDEN Emne, ansvarlig, tidsramme

Læs mere

Mødet indledes med en kort orientering om ledelsessituationen på Holmegårdsskolen

Mødet indledes med en kort orientering om ledelsessituationen på Holmegårdsskolen Vedrørende: Referat møde i Skolebestyrelsen Dato: Onsdag, den 20. januar 2016 kl. 17.00 Referat Sted: Deltagere: Personalerummet Michael Mikkelsen Rie Hornsbæk Janni Juhl-Petersen Jens Færgemann Mette

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 14. NOVEMBER 2016, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 14. NOVEMBER 2016, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 14. NOVEMBER 2016, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Brix Pape (forældrerepræsentant, næstformand) Maria Jensen (forældrerepræsentant)

Læs mere

Skolebestyrelsen Voel Skole 2016/17

Skolebestyrelsen Voel Skole 2016/17 Skolebestyrelsen Voel Skole 2016/17 Skolebestyrelsen består af: Forældrerepræsentanter: Vinni Hedegaard Frederiksen, Randi Mellergaard Baun, Jens Mogensen, Kristina Blom, Arne Hougaard, Jens Ole Futtrup

Læs mere

Referat - Skolebestyrelsesmøde Skolecenter Jetsmark

Referat - Skolebestyrelsesmøde Skolecenter Jetsmark Referat - Skolebestyrelsesmøde Skolecenter Jetsmark Onsdag den 14. Juni 2017 klokken 18.00 21.30 Mødet afholdes på Kaas-afdelingen Deltagere : Rikke Olssen (formand), Kjeld Hedegaard (næstformand), Dina

Læs mere

Fremadrettet kommer vores økonomi til at stige. Vi kan heldigvis fastholde personalet.

Fremadrettet kommer vores økonomi til at stige. Vi kan heldigvis fastholde personalet. Vedrørende: Indkaldelse til møde i Skolebestyrelsen Dato: Mandag, den 14. december 2015 kl. 17.00 Referat Sted: Deltagere: Personalerummet Michael Mikkelsen Rie Hornsbæk Janni Juhl-Petersen Jens Færgemann

Læs mere

Referat af det konstituerende skolebestyrelsesmøde tirsdag d kl i personalerummet, Nørre Nissum skole

Referat af det konstituerende skolebestyrelsesmøde tirsdag d kl i personalerummet, Nørre Nissum skole Referat af det konstituerende skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 21.03.17 kl. 17.30 18.30 i personalerummet, Nørre Nissum skole ********************************************************************************

Læs mere

Der er sandwich i Personalerummet kl og så fortsætter mødet i SFO Bibliotek.

Der er sandwich i Personalerummet kl og så fortsætter mødet i SFO Bibliotek. Vedrørende: Referat af møde i Skolebestyrelsen Dato: Torsdag, den 26. januar 2017 kl. 17.00 Referat Sted: Deltagere: Personalerummet/SFO bibliotek Ole Møller Laursen, afbud p.g.a. studietur Michael Mikkelsen

Læs mere

Forretningsorden Sletten Skole Side 1

Forretningsorden Sletten Skole Side 1 Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sletten Skole Indhold 1. Skolebestyrelsen a. Konstituering b. Årets møder c. Mødedeltagelse d. Dagsorden e. Mødeledelse og beslutningsreferat f. Skolebestyrelsens

Læs mere

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 14. august 2018 klokken 19.00-22.00 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand) Ordstyrer: Jacob Vestersager Engdal Dagsordensansvarlige:

Læs mere

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Mandag den 30. april 2018 klokken 19.00-22.00 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand) Ordstyrer: Jacob Vestersager Engdal Dagsordensansvarlige:

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010 VALGHÅNDBOG for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER - ET OVERBLIK... 4 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER: IDÉLISTE

Læs mere

Forretningsorden. for Storkeredens forældrebestyrelse

Forretningsorden. for Storkeredens forældrebestyrelse Forretningsorden for Storkeredens forældrebestyrelse Version 1 af 28. oktober 2015 Baggrund og formål 1. Denne forretningsorden er udarbejdet på baggrund af, og i overensstemmelse med Styrelsesvedtægten

Læs mere

Dagsorden Punkt Tid Emne Til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning

Dagsorden Punkt Tid Emne Til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning Der afholdes ordinært møde mandag d. 6. august 2018 kl. 17 19, personalerummet Deltagere Forældrerepræsentanter - Rasmus Munch Marcher (formand) - Mie Petersen (næstformand) - Christina Fürst Mogensen

Læs mere

Formøde for forældrevalgte: Kl Sandwich fra

Formøde for forældrevalgte: Kl Sandwich fra Møde: Skolebestyrelsesmøde Dato: 21. august 2017 REFERAT Formøde for forældrevalgte: Kl. 18.00 18.30 Sandwich fra 18.30 19.00 Tid: Kl. 19.00-21.00 Deltagere: Skolebestyrelsen og Kirsten Lundager Afbud:

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde. Tirsdag d. 27. februar 2018 kl I personalerummet

Skolebestyrelsesmøde. Tirsdag d. 27. februar 2018 kl I personalerummet Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 27. februar 2018 kl.18.00 21.00 I personalerummet Tilstede: Victor (elevråd), Bente, Anja, Morten, Mette, Helle, Lisanette, Ditte, Gunni, Rikke, Marcin og Martin 1. Bemærkninger

Læs mere

Ordstyrer/Facilitator: Jakob Flarup Mikkelsen. Referent: Susanne Damsgaard-Larsen

Ordstyrer/Facilitator: Jakob Flarup Mikkelsen. Referent: Susanne Damsgaard-Larsen Mødetype: Dato og sted: 23/2 kl. 18.00 21.00 i mødelokalet ved administrationen (m. forplejning) Ordstyrer/Facilitator: Jakob Flarup Mikkelsen Referent: Susanne Damsgaard-Larsen Fraværende: Claus Hedegaard

Læs mere

Distriktsskole Smørum

Distriktsskole Smørum Dagsorden til mødet d. 25.05.2016 Afd. Boesager Forum: Skolebestyrelsesmøde Mødedeltagere: Forældrevalgte: Afdeling: Boesager Møde nr.:7/2016 Martin Kaag, Jeppe Krag, Jens Skov, Ane Hag,, Pia Markersen,

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Skolebestyrelsen Ølsted Skole Dagsorden og referat til møde den 18. februar 2009 kl. 17.30 i mødelokalet 1/6 Medlemmer: Klaus Jakobsen, formand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tolstrup Nielsen Peter

Læs mere

Referat skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen 16/17. Møde nr. Mødelokalet på Tranbjergskolen, afdeling Grønløkke Allé. Onsdag d. 14.

Referat skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen 16/17. Møde nr. Mødelokalet på Tranbjergskolen, afdeling Grønløkke Allé. Onsdag d. 14. Referat skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen Mødelokalet på Tranbjergskolen, afdeling Grønløkke Allé 16/17 Møde nr. 11 Onsdag d. 14. juni 2017 18:00 21:00 Referent Sannie Ilona Leth Deltagere i mødet:

Læs mere

Referat 22. august 2018

Referat 22. august 2018 Referat 22. august 2018 Dagsorden og referat Sted: Stevnsgade, personalerummet, 16:3019:00 Der udsendes beslutningsreferat til bestyrelsens medlemmer inden én uge efter mødet. DAGSORDEN Emne, ansvarlig,

Læs mere

Amager Fælled Skole s forretningsorden for skolebestyrelsen

Amager Fælled Skole s forretningsorden for skolebestyrelsen Amager Fælled Skole s forretningsorden for skolebestyrelsen Version: 0.4 1. Medlemmer, konstituering m.m. Skolebestyrelsen er sammensat i henhold til Bekendtgørelse af lov om Folkeskolen (nr. 665 af 20.06.2014)

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 15. DECEMBER 2016, KL. 17:00 18:30

SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 15. DECEMBER 2016, KL. 17:00 18:30 SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 15. DECEMBER 2016, KL. 17:00 18:30 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Brix Pape (forældrerepræsentant, næstformand) Maria Jensen (forældrerepræsentant)

Læs mere

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Mandag den 5. februar 2018 klokken 19.00-22.00 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand) Ordstyrer: Jacob Vestersager Engdal Dagsordensansvarlige:

Læs mere

Sindal Skolecenter. Skolebestyrelsesmøde - REFERAT. Der serveres lidt kaffe og kage

Sindal Skolecenter. Skolebestyrelsesmøde - REFERAT. Der serveres lidt kaffe og kage Skolebestyrelsesmøde - REFERAT Dato: Onsdag d. 10. oktober 2018 kl. 19.00-21.00 Deltagere udover bestyrelsen: Per Aaen Mødeleder: Anette Afbud fra: Niels (syg) Emne Ansvarlig Hvad skal vi udrette? Er punktet

Læs mere

Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde. Dato og tid: Onsdag 11. januar :45-19:45, Frederiksstadsgade 6, byg. 5

Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde. Dato og tid: Onsdag 11. januar :45-19:45, Frederiksstadsgade 6, byg. 5 Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde Dato og tid: Onsdag 11. januar 2017 17:45-19:45, Frederiksstadsgade 6, byg. 5 Deltagere: Jan, Thorbjørn, Dorthe, Ditte, Tine, Sidsel, Ida, Amalie, Line, Jane,

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Utterslev Skole. Skolebestyrelsen Referat. Tid: Kl Dato: Tirsdag d. 25. april Mødeindkaldelse. Mødelokale ved kantinen

Utterslev Skole. Skolebestyrelsen Referat. Tid: Kl Dato: Tirsdag d. 25. april Mødeindkaldelse. Mødelokale ved kantinen Utterslev Skole Skolebestyrelsen Referat Mødeindkaldelse Mødested Dato: Tirsdag d. 25. april 2017 Mødelokale ved kantinen Tid: Kl. 17.00 20.00 Medbring Deltagere: Fraværende Mødeleder Ordstyrer Referent

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 2. MAJ 2017, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 2. MAJ 2017, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 2. MAJ 2017, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Brix Pape (forældrerepræsentant, næstformand) Maria Jensen (forældrerepræsentant)

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE ONSDAG D. 12. JUNI 2019, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE ONSDAG D. 12. JUNI 2019, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE ONSDAG D. 12. JUNI 2019, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Denise Robinson (forældrerepræsentant) Conni Elton Jensen (forældrerepræsentant)

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE ONSDAG D. 23. JANUAR 2019, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE ONSDAG D. 23. JANUAR 2019, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE ONSDAG D. 23. JANUAR 2019, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Marie Elisabeth Schroll (forældrerepræsentant) Denise Robinson (forældrerepræsentant)

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde. Mandag d. 24. april 2017

Referat fra skolebestyrelsesmøde. Mandag d. 24. april 2017 Referat fra skolebestyrelsesmøde Mandag d. 24. april 2017 Mødetidspunkt: 17.00 19.30 Referent: LAN Mødested: Mødelokale ved siden af kontor Afbud: Søren A., Alexander Guldager, Carina Alber, Ulla Riisbjerg,

Læs mere

Forretningsorden for Vemmedrupskolens skolebestyrelse 2017/2018

Forretningsorden for Vemmedrupskolens skolebestyrelse 2017/2018 1. Forretningsordenens område. - Denne forretningsorden er gældende for Vemmedrupskolens skolebestyrelse. 2. Skolebestyrelsens sammensætning. - Skolebestyrelsen sammensættes i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

REFERAT Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 19. marts 2018 Kl. 18:00-21:00, lokale 37. Dagsorden. Der vil blive serveret en let servering på mødet.

REFERAT Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 19. marts 2018 Kl. 18:00-21:00, lokale 37. Dagsorden. Der vil blive serveret en let servering på mødet. REFERAT Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 19. marts 2018 Kl. 18:00-21:00, lokale 37 Der vil blive serveret en let servering på mødet. Dagsorden Hvalsø Skole Skolevej 5 4330 Hvalsø Tlf. 29200161 www.lejre.dk

Læs mere

Drøftet Besluttet Ansvarlig Tilbagemelding fra de 3 elevråd ved Kasper, Gitte og Kirsten Referater lægges på forældreintra.

Drøftet Besluttet Ansvarlig Tilbagemelding fra de 3 elevråd ved Kasper, Gitte og Kirsten Referater lægges på forældreintra. REFERAT af bestyrelsesmøde Den 12. juni 2018 kl. 17.30 til 20.00. Deltagere: Kirsten Boel, Lars Bech, Anette Heide, Ulla Gilberg, Rasmus Kinnerup, Katrine Weinreich, Anne Friis Jensen, Kasper Stoholm,

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE

SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE Mødedato Mandag d. 28/08 2017 kl. 17.15-19.45 Mødested Hammershøj Skole Medarbejderrepræsentanter: Mette Roed Rikke Richtendorf Forældrerepræsentanter Laila Rohde

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde - Valsgård Skole 29. august 2017

Skolebestyrelsesmøde - Valsgård Skole 29. august 2017 Referat - Skolebestyrelsen ved Valsgård Skole - tirsdag den 29. august kl. 17.00-19.00 Bestyrelsens sammensætning: Forældre: Helle Wolder Christiansen (formand), Ulrik Leth (næstformand), Louise Højer

Læs mere

BEMÆRK! Der er bestilt bord på Torvecafeen kl eventuelle afbud bedes meddelt senest torsdag, den

BEMÆRK! Der er bestilt bord på Torvecafeen kl eventuelle afbud bedes meddelt senest torsdag, den Vedrørende: Skolebestyrelsen Dato: Mandag, den 12. december 2016 kl. 17.00 Referat Sted: Deltagere: Personalerummet Ole Møller Laursen Michael Mikkelsen Rie Hornsbæk Janni Juhl-Petersen Jens Færgemann

Læs mere

Jeanne, det er jo alle sammen dårlige forslag. SFO området, der foreslås prisstigning.

Jeanne, det er jo alle sammen dårlige forslag. SFO området, der foreslås prisstigning. Vedrørende: Møde i Skolebestyrelsen Dato: Torsdag, den 11. august 2016 kl. 17.00 Referat Sted: Deltagere: Personalerummet Ole Møller Laursen Michael Mikkelsen Rie Hornsbæk Janni Juhl-Petersen Jens Færgemann

Læs mere

Punktet om valgperioder tages op på et senere møde. 4. Godkendelse af kommunikationsprincippet princippet er sendt rundt som bilag

Punktet om valgperioder tages op på et senere møde. 4. Godkendelse af kommunikationsprincippet princippet er sendt rundt som bilag REFERAT af bestyrelsesmøde Den 7. maj 2018 kl. 17.30 til 20.00. Deltagere: Willumsen, Kirsten Boel, Lars Bech, Anette Heide, Ulla Gilberg, Rasmus Kinnerup, Pernille Kock, Jette Degn, Katrine Weinreich,

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af konstituerende og ordinært Skolebestyrelsesmøde

Brædstrup Skole. Referat af konstituerende og ordinært Skolebestyrelsesmøde 30.08.2012 22 Mødet fandt sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen, Thomas Kaarsgaard Jensen, Majbrit

Læs mere

Møde i skolebestyrelsen den kl Skolen er værter ved kage

Møde i skolebestyrelsen den kl Skolen er værter ved kage Møde i skolebestyrelsen den 29.10 2018 kl. 18.30-21.00 Skolen er værter ved kage 1. Godkendelse af referater Udsendt pr. mail. Referater godkendt fællesmøde med Bjerregrav den 25.09.18 samt mødet den 22.08.18

Læs mere

Dagsorden og referat Skolebestyrelsesmøde

Dagsorden og referat Skolebestyrelsesmøde Dagsorden og referat Skolebestyrelsesmøde Møde Skolebestyrelsesmøde Sofiendalskolen Skoleforvaltningen Lange Müllers Vej 18 9200 Aalborg SV Tid Sted Mødeleder: Referent: 27-08-2018, kl. 17.00-19.00 med

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen 20. marts 2012

Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen 20. marts 2012 Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen 20. marts 2012 Indkaldte: Forældrerepræsentanter: Mette, Gitte, Hans-Erik, Lena, Jesper, Susan, Thomas, Jacob, Medarbejderrepræsentanter: Connie, Jacob Elevrepræsentanter:

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde

Skolebestyrelsesmøde Skolebestyrelsesmøde Referat af møde Den 13. september 2017 kl. 18.00-20.30 Lærerværelset på afdeling Marienlyst Formøde for forældrevalgte medlemmer kl. 17.30 MØDEDELTAGERE Tanja Jakobsen Camilla Cordius

Læs mere

Emne (og ansvarlig) Hvad skal vi udrette? ( Vi skal ) Tid Beslutning og hvem gør hvad?

Emne (og ansvarlig) Hvad skal vi udrette? ( Vi skal ) Tid Beslutning og hvem gør hvad? Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 26.04.2016 kl. 19.00 21.30 Mødested: Ørstedskolen lokale 4.0.34 Referat: Deltagere: Solveig Stürup, Heidi Kaae Meyer, Jan Steendorph Petersen, Søren Sørensen, Torben Holm

Læs mere

Referat 17. juni 2015

Referat 17. juni 2015 Referat 17. juni 2015 Dagsorden Sted: Stevnsgade, personalerummet, 16:30-19:00 Møder indkaldes med mindst 8 dages varsel. Dagsorden udsendes senest 4 dage inden mødet. Ønsker om punkter til dagsordenen

Læs mere

Godkendt. 69/14 Orientering fra: a) elevrådsrepræsentanter Lasse (næstformand) og Jacob (formand) er valgt. Begge er fra 9. årgang.

Godkendt. 69/14 Orientering fra: a) elevrådsrepræsentanter Lasse (næstformand) og Jacob (formand) er valgt. Begge er fra 9. årgang. Nr. 8-2014 Skolebestyrelsesmøde Hærvejsskolen tirsdag den 23. september 2014 kl. 18.30 på Skovbrynet Forventet slut tidspunkt 21.15-21.30 Afbud: Susanne Holst Afbud næste møde: Fraværende: Sang: Lis Sang

Læs mere

REFERAT. 1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering. 2. Orientering fra elevrådet. 3. Orientering fra skoleledelsen

REFERAT. 1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering. 2. Orientering fra elevrådet. 3. Orientering fra skoleledelsen Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Mandag den 7. november 2016 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand). Ordstyrer: Jacob Vestersager Engdal Dagsordensansvarlige: Susanne Gade

Læs mere

Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Mandag den 27. november 2017 klokken REFERAT

Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Mandag den 27. november 2017 klokken REFERAT Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Mandag den 27. november 2017 klokken 19.00-22.00 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand) Ordstyrer: Jacob Vestersager Engdal Dagsordensansvarlige:

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 15. NOVEMBER 2018, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 15. NOVEMBER 2018, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D.. NOVEMBER 2018, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Brix Pape (forældrerepræsentant, næstformand) Marie Elisabeth Schroll

Læs mere

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Mandag den 22. maj 2017 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand). Ordstyrer: Jacob Vestersager Engdal Dagsordensansvarlige: Susanne Gade Clausen,

Læs mere

Dagsorden - Skolebestyrelsen ved Valsgård Skole - tirsdag den 14. august kl

Dagsorden - Skolebestyrelsen ved Valsgård Skole - tirsdag den 14. august kl Dagsorden - Skolebestyrelsen ved Valsgård Skole - tirsdag den 14. august kl. 17.00-19.00 Bestyrelsens sammensætning: Forældre: Minna Jokumsen (formand), Per Søndergaard Mathiesen (næstformand), Louise

Læs mere

Dagsorden skolebestyrelsesmøde Torsdag den 25. april, kl ca Personalerummet på Borupgårdskolen. Birgit Mørup (BO)

Dagsorden skolebestyrelsesmøde Torsdag den 25. april, kl ca Personalerummet på Borupgårdskolen. Birgit Mørup (BO) Dagsorden skolebestyrelsesmøde Torsdag den 25. april, kl. 18.00 ca. 20.30 Personalerummet på Borupgårdskolen Deltagere Formand Birgit Mørup (BO) Næstformand Jesper Hersbro (RØ) Forældrerepræsentanter Nikolaj

Læs mere

Referat af skolebestyrelsens møde den 7. september 2016:

Referat af skolebestyrelsens møde den 7. september 2016: Børne- og ungdomsforvaltningen Skolen på Islands Brygge Referat af skolebestyrelsens møde den 7. september 2016: Deltagere: Lene Høyer Anne Stubsgaard Jon Paludan Anne Vestergaard Jensen Sofie Lunøe Stine

Læs mere

Referat blev godkendt. Peter informerede kort om bestyrelsesseminariet der afholdes lørdag den 2. februar 2019 Agenda fremsendes.

Referat blev godkendt. Peter informerede kort om bestyrelsesseminariet der afholdes lørdag den 2. februar 2019 Agenda fremsendes. Referat Skolebestyrelsesmøde 24. januar 2019 18:00 20:30, Afd. Skovvang, personalestuen Møde indkaldt af Peter Hvidegaard Deltagere: Maria Vestergaard (7A), Minna Baider (7A), Clara Dansbo (7D), Mai Wedfall,

Læs mere

REFERAT Skolebestyrelsesmøde Dagsorden. Til drøftelse: Torsdag den 10. marts 2016 kl Konferencelokalet

REFERAT Skolebestyrelsesmøde Dagsorden. Til drøftelse: Torsdag den 10. marts 2016 kl Konferencelokalet REFERAT Skolebestyrelsesmøde Dagsorden Torsdag den 10. marts 2016 kl. 17.30-20.00 Konferencelokalet Møde nr. 19 Indkaldte: Christian Riise, Kari Astrid Thynebjerg, Michael Blomsterberg, Steen Bundgaard,

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde

Skolebestyrelsesmøde Skolebestyrelsesmøde Referat Mandag den 2.-6. 2014 kl. 18 på skolens kontor Dagsorden Skolebestyrelsesmedlemmer: Tom B. Rasmussen Jakob Flarup Mikkelsen Mads Bjerregaard Jeppe D. Friis Marianne Andersen

Læs mere

Dagsorden og referat af

Dagsorden og referat af Skole og Familie Birkerød Skole Dagsorden og referat af Skolebestyrelsesmøde Torsdag den 22. november 2012 kl. 19.00 21.30 Mødested: Lærerværelset, M2 Birkerød Parkvej 12 3460 Birkerød www.birkerødskole.dk

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde den kl

Skolebestyrelsesmøde den kl Skolebestyrelsesmøde den 13.06.2018 kl. 17.00 20.00 Deltagere: René Bang, Kaspar Hviid, Karen Sørensen, Klarafine Lildholdt, Lotte Greve, Rasmus Rubinstein, Qasim Sikandar Afbud: Corinna Hansen, Bintha

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FORÆLDRERÅDET KKFO BØRNEHUSET RØDKILDEN RØDKILDEVEJ KØBENHAVN NV

FORRETNINGSORDEN FOR FORÆLDRERÅDET KKFO BØRNEHUSET RØDKILDEN RØDKILDEVEJ KØBENHAVN NV FORRETNINGSORDEN FOR FORÆLDRERÅDET KKFO BØRNEHUSET RØDKILDEN RØDKILDEVEJ 3 2400 KØBENHAVN NV 1 Rammer for forældrerådets virksomhed Stk. 1. Forældrerådet udøver deres virksomhed indenfor rammerne af den

Læs mere

Referat SKOLEBESTYRELSESMØDE. Onsdag d. 31. maj 2017 kl på Lillerød.

Referat SKOLEBESTYRELSESMØDE. Onsdag d. 31. maj 2017 kl på Lillerød. Referat SKOLEBESTYRELSESMØDE 31. maj 2017 kl. 18.00-20.30 på. Deltagere: Lau Gottschalk Nygaard, Thomas Bach Agerslev, Maiken Gersby, Johnny Lehmann, Marlene Marager, Didde Steinmann, Dorte Salomonsen,

Læs mere

DRAGØR SKOLE. Møde i skolebestyrelsen på Dragør Skole Onsdag den 9. november 2016 Dragør Skole Nord Kl. 17:00 til 19:00

DRAGØR SKOLE. Møde i skolebestyrelsen på Dragør Skole Onsdag den 9. november 2016 Dragør Skole Nord Kl. 17:00 til 19:00 Møde i skolebestyrelsen på Dragør Skole Onsdag den 9. november 2016 Dragør Skole Nord Kl. 17:00 til 19:00 Medlemmer: Forældrerepræsentanter: Steen Elkær-Hansen, Lene B. Clausen, Maud Bodholdt, Bjørn Lindhart,

Læs mere

Sindal skoledistrikt

Sindal skoledistrikt Skolebestyrelsesmøde - REFERAT Dato: Torsdag den 9. november 2017 kl. 19-21 Sted: Bindslev Skole Deltagere udover bestyrelsen: Louise Høholt og Birgit Amtoft Mødeleder: Christian Afbud fra Kristian Voerså

Læs mere

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV Referat: Dato: 27-08-19 Kl.: 17.00-19.30 Fraværende: Inviterede: Mødeleder: Referent: Trine Emne og ansvarlig Hvad skal vi udrette? Proces Tid Konklusioner/bemærkninger 1. Godkendelse af dagsorden: 2 min.

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Amagerskolen 31. oktober :00-20:00

Skolebestyrelsesmøde Amagerskolen 31. oktober :00-20:00 Deltagere: Forældrerepræsentanter: John Myrup, Mette von Meyeren G. Hersbøll, Anne Marie Obbekær Thomsen, Dan Jelling Petersen, Bettina Lysgaard, Lars Lerke og Henriette Iversen Elevrepræsentanter: Anne

Læs mere

Møde: Kl Sandwich serveres undervejs

Møde: Kl Sandwich serveres undervejs Møde: Skolebestyrelsesmøde Dato: 28. september 2017 REFERAT Møde: Kl. 18.00 21.00 Sandwich serveres undervejs Tid: Kl. 18.00-21.00 Deltagere: Skolebestyrelsen og Kirsten Lundager Afbud: Stine Helgstrand,

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde. Dato: Torsdag d. 27. november 2014 Tid:

Skolebestyrelsesmøde. Dato: Torsdag d. 27. november 2014 Tid: Møde: Skolebestyrelsesmøde Dato: Torsdag d. 27. november 2014 Tid: 18.30-20.30 Deltagere: Skolebestyrelsen, Dorthe Lykkegaard deltog som suppleant for Nina Holm. Afbud: Nina Holm, Stine Helgstrand, Tina

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN skoleåret /1

SKOLEBESTYRELSEN skoleåret /1 SKOLEBESTYRELSEN skoleåret 2017-18/1 Tid: Tirsdag den 29. august 2017, kl. 19.00 21.30 Sted: Strøbyskolen 1. sal Fraværende: Jacob og Bjarne og Emil fra elevrådet Ordstyrer: Ulf og Ulla Referat Referatet

Læs mere

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV Referat: Dato: 29-04-19 Kl.: 17.00-19.30 Fraværende: Lise-Lotte Mødeleder: Referent: Trine Emne og ansvarlig Hvad skal vi udrette? Proces Tid Konklusioner/bemærkninger 1. Godkendelse af dagsorden: 2 min.

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Mandag den 21. januar 2008 kl. 17.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert

Læs mere

Mødet indledes med en kort rundtur på Afd. Absalon ved Pædagogisk leder Michael Larsen ca. 20 min. Vi mødes i skolens fællesrum.

Mødet indledes med en kort rundtur på Afd. Absalon ved Pædagogisk leder Michael Larsen ca. 20 min. Vi mødes i skolens fællesrum. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Mødet indledes med en kort rundtur på Afd. Absalon ved Pædagogisk leder Michael Larsen ca. 20 min. Vi mødes i skolens fællesrum. Skolebestyrelsen Holbæk By Skole Tidspunkt:

Læs mere

REFERAT. Dagsorden (mødeleder er Bestyrelsesformanden og i dennes evt. fravær Næstformanden)

REFERAT. Dagsorden (mødeleder er Bestyrelsesformanden og i dennes evt. fravær Næstformanden) REFERAT Skolebestyrelsesmøde - Karensmindeskolen Den 27. september 2017 kl. 18:30 21:00 Deltagere: Birthe, Carsten, Bjørk, Hans Jørn, Per, Anita, Lone, Benjamin, Anja, Kim, Ulla, Anette, Louise, Lilli.

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 29. APRIL 2019, KL. 17:00 18:30

SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 29. APRIL 2019, KL. 17:00 18:30 SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 29. APRIL 2019, KL. 17:00 18:30 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Marie Elisabeth Schroll (forældrerepræsentant, næstformand) Denise Robinson

Læs mere

Tidspunkt Godkendelse af referat Bilag Ansvarlig

Tidspunkt Godkendelse af referat Bilag Ansvarlig Referat Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 3. september Kl. 17.30-20.00 Klasselokale A9 (ved fællesrummet i A-fløjen) Møde nr.: 2 Mødeleder: NM Fraværende: Afbud: Sofie Halkjær, Marina Gordon, Maria Christensen

Læs mere

Mødet indledes med en kort rundtur på Afd. Absalon ved Pædagogisk leder Michael Larsen ca. 20 min. Vi mødes i skolens fællesrum.

Mødet indledes med en kort rundtur på Afd. Absalon ved Pædagogisk leder Michael Larsen ca. 20 min. Vi mødes i skolens fællesrum. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Mødet indledes med en kort rundtur på Afd. Absalon ved Pædagogisk leder Michael Larsen ca. 20 min. Vi mødes i skolens fællesrum. Skolebestyrelsen Holbæk By Skole Tidspunkt:

Læs mere