Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014"

Transkript

1 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli juni december 2014

2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik, Nord (KCEB-Nord). Rapporten er klinisk auditeret af styregruppen for Dansk Intensiv Database (DID). Formandsskabet for Dansk Intensiv Database udgøres af Steffen Christensen, afdelingslæge, ph.d., Intensiv Afdeling I, Aarhus Universitetshospital Skejby og overlæge Torsten Faber, Herlev Hospital. Kontaktperson for Dansk Intensiv Database i KCEB-Nord er Christian Fynbo Christiansen, afdelingslæge, ph.d., Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Olof Palmes Alle 43-45, 8200 Aarhus N, Tlf.: Kontaktperson for DID i Regionernes Klinisk Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) er kvalitetskonsulent, cand. scient. san., Annette Odby, KCKS-Vest, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N. Tlf , ~ 2 ~

3 Indhold Konklusioner og anbefalinger... 4 Oversigtstabel over de samlede indikatorresultater... 7 Indikator 1: Genindlæggelse... 8 Indikator 2: Udskrivning i aften-nattetimer Indikator 3: Kapacitetsbetinget overflytning til anden intensivafdeling Indikator 4: Standardiseret mortalitetsratio (SMR) 30 dages mortalitet Indikator 5: Standardiseret mortalitetsratio (SMR) - 30-dages mortalitet efter septisk shock Indikator 6-8: Organisatoriske forhold Beskrivelse af sygdomsområdet og måling af behandlingskvalitet Oversigt over alle indikatorer Datagrundlag Styregruppens medlemmer Appendiks 1: Datakomplethed Appendiks 2: Patientkarakteristika Regionale kommentarer Bilag Bilag 1: Øvrige mortalitetsmål Bilag 2: Opgørelse af indikator 1-4 for patienter indlagt mere end 24 timer Bilag 3: Opgørelse af indikator 1-4 for patienter med thoraxkirurgisk stamafdeling Bilag 4: Opgørelse af indikator 1-4 for patienter med neurokirurgisk stamafdeling Bilag 5: Opgørelse af indikator 1-4 for hele kalenderår Regionale kommentarer ~ 3 ~

4 Konklusioner og anbefalinger DID Årsrapport 2013/2014 er den syvende årsrapport fra DID og omfatter intensivindlæggelser i perioden 1. juli juni 2014 fordelt på 43 intensivafdelinger. Det anslås, at ca. 95 % af alle intensivforløb er registreret i DID og kompletheden af de specifikke variable i DID på landsplan er stigende og nu over 85 %. Eneste undtagelser er en score for sværhedsgrad af sygdom (SAPS II score), som er registreret for 72 % af de patienter, hvor denne er relevant samt den nyligt indførte tidsregistrering af septisk shock, som kun skønnes at være registreret for ca. 25 % af det forventede antal patienter med septisk shock. Kompletheden af specifikke variable er generelt stigende, men for enkelte afdelinger er der et betydeligt fald i kompletheden for enkelte variable. Styregruppen anbefaler alle afdelinger, som af ukendt årsager har en komplethed på under 90 % på en eller flere variable, at rette henvendelse til databasens kontaktperson ved KCKS-vest (se kontaktoplysninger på side 2) med henblik på at få udleveret et dataudtræk fra DID til validering af lokale data. På landsplan genindlægges 2,7 % af intensivpatienterne indenfor 48 timer efter udskrivelse til stamafdeling, hvilket er en mindre og ikke statistisk signifikant stigning fra foregående periode (2,3 % på landsplan). Alle afdelinger ligger dog fortsat under den fastsatte standard på 4 %. Udskrivelse foregik i aften-nattetimer (kl ) i 5,5 % af udskrivelserne til stamafdelingerne hvilket er at fald fra 6,5 % i foregående periode. Generelt synes andelen at være faldende over de seneste år. Alle afdelinger lever op til den fastsatte standard på maksimalt 15 % af udskrivelserne. Der er vedvarende interesse for kapacitetsproblemerne på de danske intensivafdelinger. Denne rapport viser, at 2,0 % af intensivudskrivelserne sker som kapacitetsbetinget overflytning til anden intensivafdeling, hvilket er færre sammenlignet med foregående periode (2,4 %). Der er dog betydelig variation mellem regioner og afdelingerne, og på enkelte afdelinger er denne andel betydeligt over den fastsatte standard på maksimalt 5 %. Mortaliteten indenfor 30 dage efter intensivindlæggelse på 27,1 % for relevante forløb med SAPS II score synes uændret over de seneste perioder. Styregruppen har valgt at man fra denne årsrapport anvender SAPS II justeret SMR som mål for 30 dages mortaliteten. Det har betydet, at variationen i SMR mellem regioner og afdelinger er blevet væsentlig mindre end tidligere, hvilket formentligt er på grund af bedre justering for forskelle i patientsammensætning end tidligere. Det er væsentligt, at SAPS II er udviklet på baggrund af en population af intensivpatienter i [1]. Det betyder, at SMR på landsplan ikke er 100 men 71. Det er fortsat sådan, at SMR alene skal bruges til at sammenligne mortalitet på de enkelte afdelinger over tid og kun såfremt patientsammensætningen ikke er ændret. Desværre er forekomsten af septisk shock svært underrapporteret i denne rapport. Det betyder, at vurdering af mortaliteten i denne gruppe patienter ikke kan sikkert vurderes. Der arbejdes i DID på at øge kendskabet til kodningsproceduren for septisk shock, idet det har vist sig, at den lave komplethed delvist skyldes fejlkodning pga. manglende tidsangivelse. Tre indikatorer skal belyse organisatoriske forhold på bagrund af selvoplyste data. Blandt de afrapporterende afdelinger oplyste 84 %, at de opfylder myndighedernes krav til intensivafdelingens niveau, hvilket er på niveau med forgående perioder. De fem afdelinger, der ikke opfylder kravene, anfører primært, at dette skyldes manglende anæstesiologisk speciallæge i tilstedeværelsesvagt, men også manglende adgang til øvrige specialer. Det er styregruppens opfattelse, at DID nu har præsenteret en status for de tre strukturindikatorer, og det overvejes derfor, om DID skal indføre nye/andre procesindikatorer. Det anbefales, at hver afdeling gennemgår rapporten og forholder sig til følgende: Afdelinger, med datakomplethed under 90 % for variablene i DID, bør iværksætte tiltag mhp. at forbedre dette. (Se tabeller vedr. datakomplethed i appendiks 1 på side 44). Der henvises til DID vejledning om indberetning til LPR på DID s opbygning med brug af Landspatientregisteret betyder, at der principielt er 4 trin hvor manglende registrering/ dårlig komplethed kan opstå: 1. Manglende primære registrering i lokale journalsystemer (f.eks. CIS, manuelt, eller PDM system). 2. Manglende overførsel fra lokale systemer til Patient Administrative System (PAS) på sygehuset (fx "Grøn System"). 3. Manglende overførsel fra (PAS) til Landspatient registeret (LPR). 4. Fejl i udtræk fra LPR til DID eller efterfølgende oprensning af data ~ 4 ~

5 Ved at sammenligne dataudtræk på person niveau fra alle 4 datakilder får man det fulde overblik over, hvor en eventuel fejlkilde findes. Afdelinger, som finder uoverensstemmelse mellem lokale registreringer og DID, anbefales derfor at rekvirere en patientliste mhp. at identificere årsagen, eller sende et udtræk fra elektronisk indberetningssystem mhp. validering. Såfremt afdelingen ikke lever op til standarderne for resultatindikatorerne (genindlæggelse inden for 48 timer, udskrivelse i aften-nattetimer (kl ) og kapacitetsbetinget overflytning til anden intensivafdeling), bør der gennemføres journalaudit eller andre tiltag for at vurdere problemet og evt. iværksættes nødvendige foranstaltninger. Såfremt en afdelings standardiserede mortalitetsratioer (SMR) har været stigende, bør det vurderes, om afdelingen har en patientsammensætning, der kan forklare den højere mortalitet sammenlignet med den gennemsnitlige danske intensivpatient, eller om årsagen kan relateres til andre forhold, herunder behandlingskvaliteten. SMR bør ikke sammenlignes mellem afdelingerne, men en stigende SMR for den enkelte afdeling bør give anledning til overvejelser vedr. bagvedliggende årsag, hvilket ofte kun kan endeligt afdækkes ved journalaudit. Afdelinger som ikke opfylder Sundhedsstyrelsens krav (ikke har speciallæge i anæstesiologi i tilstedeværelsesvagt eller ikke foretager struktureret overlevering ved udskrivelsen) bør vurdere, om det er muligt at foretage organisatoriske ændringer mhp. opfyldelse af disse indikatorer. Dansk Intensiv Database vil i det kommende år arbejde med: Øge kendskabet til registreringspraksis vedrørende indikator for intensivpatienter med septisk shock. Deltage i møder med andre skandinaviske intensivdatabaser med henblik på bl.a. at udvikle fælles definitioner af indikatorer, så det på sigt vil være muligt at udveksle og sammenligne data samt at få udviklet et fælles program for forskningsprojekter på tværs af landenes databaser. Overvejelser omkring indførelse af nye/andre procesindikatorer og ikke mindst strukturindikatorer. Der gøres opmærksom på følgende ved læsning af de enkelte tabeller: Tabellens underoverskrift beskriver kort indikatoren samt den fastsatte standard. Bemærk at beregningsgrundlaget afhænger af hvad indikatoren udtrykker. Derfor vil nævneren ikke være den samme i alle tabeller. (Se oversigt over alle indikatorer på side 40). Tabellen viser i hhv. o 1. kolonne: Hvilken afdeling/sygehus/region resultatet vedrører o 2. kolonne: Hvorvidt standarden er opfyldt, herunder ja hvis opgjorte procentdel/resultat opnår standarden, ja* hvis standarden er opfyldt når der tages højde for den statistiske usikkerhed, eller nej hvis den ikke opnår standarden. o 3. kolonne angiver tæller og nævner for beregningen. o 4. kolonne: Angiver antal og % af forløb som ikke indgår i beregningen pga. uoplyste data. Visse afdelinger/regioner har et større antal uoplyste forløb, hvilket bør haves in mente ved fortolkning af resultaterne. o 5. kolonne: Beskriver proportionen med 95 % konfidensinterval (CI) (for indikator 4 dog dødelighed i % og standardiseret mortalitetsratio(smr)) o 6. og 7. kolonne: Beskriver proportion og konfidensinterval de to foregående år. Indikator 4 beskriver SMR. Dette tal udtrykker dødeligheden sammenlignet med den forventede dødelighed udfra SAPS II scoren. F.eks. betyder 115 at patienterne har en dødelighed der er 15 % højere end patienterne inkluderet i udviklingen af SAPS II score [1]. Indikator 5, som beskriver SMR ved septisk shock, sammenligner enhedens observerede dødelighed med forventet dødelighed udfra enhedens patientsammensætning ifht. køn, alder og komorbiditet og har således aktuelle kalenderårs patetientsammensætning for hele landet som reference. ~ 5 ~

6 Da SMR er et udtryk for dødelighed ved en given patientsammensætning kan den ikke sammenlignes på tværs af sygehuse da patientsammensætningen er forskellig. Efter tabellerne følger en grafisk præsentation af indikatorerne på hhv. regionsniveau og på enhedsniveau. Den fastsatte standard er markeret med en lodret rød linje i figuren. De vandrette streger for hver enhed repræsenterer konfidensintervallet. Efter figurerne følger klinisk epidemiologiske/biostatistiske kommentarer, faglige kommentarer samt heraf følgende anbefalinger. ~ 6 ~

7 Oversigtstabel over de samlede indikatorresultater Indikatoropfyldelse (95 % CI) ID Indikator DID-01-1 Genindlæggelse. % Andelen af genindlæggelser på intensivafdeling inden for 48 timer efter udskrivelse til stamafdeling. DID-02-1 Udskrivelse i aften-nattetimer. % Andelen af patienter udskrevet mellem kl. 22:00 og 08:00. Uoplyst Standard Format % % Andel ( ) 2.3 ( ) 2.4 ( ) 15% Andel ( ) 6.5 ( ) 6.8 ( ) DID-03-1 Kapacitetsbetinget overflytning til anden intensivafdeling. % Andelen af patienter, der overflyttes til anden intensivafdeling pga. kapacitetsproblemer blandt alle som udskrives i live. 5% Andel ( ) 2.4 ( ) 2.5 ( ) DID-04-1 Standardiseret mortalitetsratio(smr) - 30-dages mortalitet. Observeret antal patienter, der dør inden for 30 dage efter indlæggelse på intensivafdeling divideret med forventet antal dødsfald jf. SAPS II score. DID-05-1 Standardiseret mortalitetsratio(smr) - 30-dages mortalitet efter septisk shock. - Ratio ( ) 77 ( ) 82 ( ) < 115 Ratio ( ) 69 ( ) - DID-06-1 DID-07-1 Indikatorer på afdelingsniveau: Intensivafdelingen opfylder myndighedernes krav. % Speciallæge i anæstesiologi i tilstedeværelsesvagt. % 100 % Andel (69-94) 87 (73-96) 83 (69-93) 100 % Andel (72-96) 92 (79-98) 90 (77-97) DID-08-1 Struktureret overlevering. % 100 % Andel (78-98) 92 (79-98) 81 (66-91) Ved vurdering af tabellerne i denne rapport gøres der opmærksom på følgende lokale forhold: Intensivafdeling Bemærkning Næstved Afdelingen er lukket pr. 1. maj 2014 ~ 7 ~

8 Indikator 1: Genindlæggelse Andelen af genindlæggelser på intensivafdeling inden for 48 timer efter udskrivelse til stamafdeling. Standard 4 % Standard Tæller/ antal Uoplyst Aktuelle år Tidligere år opfyldt nævner (%) % 95 % CI % (95 % CI) % (95 % CI) Danmark Ja 609/ (16) 2.7 ( ) 2.3 ( ) 2.4 ( ) Hovedstaden Ja 97/ (38) 1.9 ( ) 2.3 ( ) 1.7 ( ) Sjælland Ja 77/ (6) 3.4 ( ) 3.2 ( ) 3.8 ( ) Syddanmark Ja 225/ (3) 3.4 ( ) 2.2 ( ) 2.5 ( ) Midtjylland Ja 149/ (16) 2.8 ( ) 2.2 ( ) 2.3 ( ) Nordjylland Ja 61/2918 1(0) 2.1 ( ) 1.8 ( ) 2.2 ( ) Hovedstaden Ja 97/ (38) 1.9 ( ) 2.3 ( ) 1.7 ( ) Bispebjerg Hospital Ja* 23/ (46) 5.3 ( ) 4.6 ( ) - Bornholms Hospital Ja 4/171 6(3) 2.3 ( ) 1.1 ( ) 3.0 ( ) Gentofte Hospital Ja 4/172 25(13) 2.3 ( ) 0.0 ( ) - Glostrup Hospital, Y13 Ja 4/212 15(7) 1.9 ( ) 4.4 ( ) 1.2 ( ) Herlev Hospital Ja 8/ (22) 2.1 ( ) 1.9 ( ) 2.1 ( ) Hillerød Hospital Ja 2/448 60(12) 0.4 ( ) 0.4 ( ) 1.0 ( ) Hvidovre Hospital Ja 9/ (42) 1.9 ( ) 4.1 ( ) 2.1 ( ) Rigshospitalet, 2093 Neurointensiv Rigshospitalet, 4131 Intensiv Terapiklinik Rigshospitalet, Hjertecenteret /0 1637(100) Ja 21/924 57(6) 2.3 ( ) 3.2 ( ) 2.4 ( ) Ja 22/ (18) 1.2 ( ) 1.1 ( ) 1.0 ( ) Sjælland Ja 77/ (6) 3.4 ( ) 3.2 ( ) 3.8 ( ) Holbæk Sygehus Ja 29/734 10(1) 4.0 ( ) 4.6 ( ) 4.7 ( ) Køge Sygehus Ja 9/251 5(2) 3.6 ( ) 3.2 ( ) 3.3 ( ) Nykøbing F. Sygehus Ja 7/437 72(14) 1.6 ( ) 1.7 ( ) - Næstved Sygehus Ja 1/164 40(20) 0.6 ( ) 2.5 ( ) 1.1 ( ) Roskilde Sygehus Ja 7/286 16(5) 2.4 ( ) 4.3 ( ) 3.1 ( ) Slagelse Sygehus Ja* 24/423 7(2) 5.7 ( ) 1.7 ( ) 4.6 ( ) Syddanmark Ja 225/ (3) 3.4 ( ) 2.2 ( ) 2.5 ( ) OUH, Svendborg Sygehus Ja 5/251 2(1) 2.0 ( ) 4.4 ( ) 1.5 ( ) Odense Universitetshospital ITA/BRITA/PITA Ja 37/1530 0(0) 2.4 ( ) 1.9 ( ) 3.7 ( ) Odense Universitetshospital NIA Ja 23/1001 0(0) 2.3 ( ) 2.5 ( ) 2.4 ( ) Odense Universitetshospital VITA Nej 123/1646 1(0) 7.5 ( ) 2.2 ( ) 2.4 ( ) Sydvestjysk Sygehus (Esbjerg) Ja 9/468 28(6) 1.9 ( ) 1.3 ( ) 1.3 ( ) Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus Ja 9/686 64(9) 1.3 ( ) 1.3 ( ) 1.8 ( ) Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Ja 12/412 36(8) 2.9 ( ) 3.1 ( ) 3.9 ( ) Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Ja 5/353 30(8) 1.4 ( ) 2.4 ( ) 1.7 ( ) ~ 8 ~

9 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95 % CI % (95 % CI) % (95 % CI) Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Ja 2/244 21(8) 0.8 ( ) 2.8 ( ) 0.7 ( ) Midtjylland Ja 149/ (16) 2.8 ( ) 2.2 ( ) 2.3 ( ) Aarhus Universitetshospital I (Skejby) Aarhus Universitetshospital ITA (NBG) Aarhus Universitetshospital NIA (NBG) Aarhus Universitetshospital OVITA (THG) Hospitalsenhed Midt Intensiv afsnit Viborg Hospitalsenhed Midt Intensiv sengeafdeling Silkeborg Ja 28/742 21(3) 3.8 ( ) 2.1 ( ) 2.6 ( ) Ja 25/971 18(2) 2.6 ( ) 2.4 ( ) 1.7 ( ) - 0/0 783(100) Ja 15/544 9(2) 2.8 ( ) 1.8 ( ) 4.4 ( ) Ja 19/736 2(0) 2.6 ( ) 3.4 ( ) 2.1 ( ) Ja 0/254 7(3) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Hospitalsenheden Horsens Ja 15/467 31(6) 3.2 ( ) 1.5 ( ) 2.1 ( ) Regionshospitalet Herning Ja 21/562 33(6) 3.7 ( ) 2.8 ( ) 2.0 ( ) Regionshospitalet Holstebro Ja 6/401 27(6) 1.5 ( ) 3.9 ( ) 6.3 ( ) Regionshospitalet Randers Ja 20/686 78(10) 2.9 ( ) 3.0 ( ) 2.5 ( ) Nordjylland Ja 61/2918 1(0) 2.1 ( ) 1.8 ( ) 2.2 ( ) Aalborg UH, Afsnit Intensiv Terapi Ja 4/245 0(0) 1.6 ( ) 2.8 ( ) 2.5 ( ) Aalborg UH, Almen Intensiv Terapiafsnit R Aalborg UH, Hjerte-Lunge Intensiv Afsnit (TIA) Ja 5/291 0(0) 1.7 ( ) 2.4 ( ) 1.4 ( ) Ja 16/680 0(0) 2.4 ( ) 1.3 ( ) 2.9 ( ) Aalborg UH, Intensiv Afsnit Hobro Ja 8/242 0(0) 3.3 ( ) 1.1 ( ) 3.9 ( ) Aalborg UH, Neuro Orto Traume intensiv Afsnit (NOTIA) Aalborg UH, Opvågningsafsnit Syd/RIMA Ja 0/359 0(0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Ja 10/571 1(0) 1.8 ( ) 1.4 ( ) 1.4 ( ) Sygehus Thy-Mors Ja 5/157 0(0) 3.2 ( ) 3.9 ( ) 6.7 ( ) Sygehus Vendsyssel (Hjørring) Ja 13/373 0(0) 3.5 ( ) 3.7 ( ) 1.7 ( ) ~ 9 ~

10 ~ 10 ~

11 ~ 11 ~

12 Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: Indikatoren beskriver andelen der genindlægges på intensiv afdeling indenfor 48 timer efter udskrivelse fra stamafdeling. I beregningen af indikatoren indgår intensivforløb med udskrivelse til stamafdeling, hvor både udskrivelsestidspunkt og afslutningsmåde er registreret. En eller begge af sidstnævnte variable var uoplyste i 16 % af intensivforløbene og disse forløb indgik således ikke i beregningen. På landsplan genindlægges 2,7 % af intensivpatienterne indenfor 48 timer efter udskrivelsen til stamafdeling, hvilket er en stigning sammenlignet med tidligere opgørelsesperioder. Der kan være tale en reel stigning eller betinget af statistisk usikkerhed idet konfidensintervallerne er overlappende. Indikatoren kan kun beregnes for forløb med registreret udskrivningstidspunkt og afslutningsmåde, og ændring i registreringspraksis med stigende komplethed i registreringen af disse variable kan også påvirke fundende. Regionalt findes den højeste og mest markante stigning i genindlæggelsesfrekvens i Region Syddanmark, men også i Region Midtjylland er genindlæggelsesfrekvensen steget. Standarden på 4 % er overholdt både på landsplan og regionalt plan. Én intensivafdeling på Odense Universitetshospital har haft en kraftig stigning i genindlæggelsesfrekvensen og overholder nu ikke den fastsatte standard. To afdelinger i hhv. Region Hovedstaden og Region Sjælland har en stigende indlæggelsesfrekvens som nu ligger over standarden, men idet standarden er indeholdt i konfidensintervallet (markeret med ja* i tabellen) kan det ikke udelukkes at det kan forklares ved statistisk usikkerhed. Faglig klinisk kommentar: Genindlæggelse inden for 48 timer efter udskrivelse til stamafdeling kan indikere, at patienter udskrives for tidligt i forløbet til stamafdelingen. Genindlæggelse på intensivafdeling er vist at være forbundet med øget morbiditet og mortalitet [2]. Der er derfor bekymrende, at der er sket en mindre omend ikke signifikant stigning i genindlæggelserne fra de foregående perioder. Det skal dog bemærkes, at genindlæggelse inden for 48 timer ikke nødvendigvis er et udtryk for, at patienten udskrives for tidligt fra intensivafdeling. Genindlæggelse kan også være et udtryk for manglende ressourcer til observation og behandling på stamafdelingen (herunder mangel på intermediære pladser). Indikatoren afspejler således i høj grad kvaliteten af overleveringen/samarbejdet omkring patientforløb mellem intensivafdeling og stamafdeling.. Enkelte afdelinger, herunder på Slagelse Sygehus, indlægger patienter få timer til hæmodialyse i en periode efter et længerevarende intensiv forløb, Disse patienter medregnes i indikatoren som genindlagt hvilket reelt ikke er tilfældet. Anbefaling til indikatoren: Afdelinger med stigende frekvens af genindlæggelse bør undersøge årsagen hertil, idet genindlæggelser som anført kan være associeret med øget mortalitet. Indikatoren bør bibeholdes idet den vurderes at være vigtig som markør for kvaliteten af intensivafdelingernes udskrivningskriterier, belastningerne på intensivafdelinger og stamafdelingernes mulighed for observation og behandling af denne ressourcekrævende patientkategori. Ikke mindst i forbindelse med de kommende omstruktureringer i organisationen af sundhedsvæsenet anser styregruppen det for væsentligt, fortsat at monitorere genindlæggelsesfrekvensen. Standarden på 4 % er historisk set baseret på "bedste faglige skøn" idet evidensen for en præcis fastlæggelse af standarden på tidspunktet for indførelsen af indikatoren var mangelfuld. Der vil i løbet af det kommende år blive udarbejdet en anbefaling til eventuel ændring at standarden på baggrund af eksisterende litteratur samt erfaringer fra øvrige skandinaviske intensivdatabaser. ~ 12 ~

13 Indikator 2: Udskrivning i aften-nattetimer Andelen af patienter udskrevet mellem kl. 22:00 og 08:00. Standard 15 % Standard Tæller/ antal Uoplyst Aktuelle år Tidligere år opfyldt nævner (%) % 95 % CI % (95 % CI) % (95 % CI) Danmark Ja 1211/ (16) 5.5 ( ) 6.5 ( ) 6.8 ( ) Hovedstaden Ja 184/ (38) 3.7 ( ) 4.2 ( ) 4.3 ( ) Sjælland Ja 152/ (6) 6.6 ( ) 8.5 ( ) 8.6 ( ) Syddanmark Ja 254/ (3) 3.9 ( ) 4.2 ( ) 5.3 ( ) Midtjylland Ja 441/ (16) 8.2 ( ) 10.0 ( ) 8.4 ( ) Nordjylland Ja 180/2918 1(0) 6.2 ( ) 6.6 ( ) 7.9 ( ) Hovedstaden Ja 184/ (38) 3.7 ( ) 4.2 ( ) 4.3 ( ) Bispebjerg Hospital Ja 13/ (46) 3.0 ( ) 3.6 ( ) - Bornholms Hospital Ja 9/171 6(3) 5.3 ( ) 4.5 ( ) 3.0 ( ) Gentofte Hospital Ja 13/172 25(13) 7.6 ( ) 4.8 ( ) - Glostrup Hospital, Y13 Ja 13/212 15(7) 6.1 ( ) 8.0 ( ) 7.9 ( ) Herlev Hospital Ja 9/ (22) 2.4 ( ) 4.0 ( ) 5.7 ( ) Hillerød Hospital Ja 35/448 60(12) 7.8 ( ) 9.5 ( ) 5.8 ( ) Hvidovre Hospital Ja 44/ (42) 9.3 ( ) 8.8 ( ) 5.9 ( ) Rigshospitalet, 2093 Neurointensiv Rigshospitalet, 4131 Intensiv Terapiklinik Rigshospitalet, Hjertecenteret /0 1637(100) Ja 32/924 57(6) 3.5 ( ) 2.3 ( ) 3.7 ( ) Ja 16/ (18) 0.9 ( ) 1.4 ( ) 1.0 ( ) Sjælland Ja 152/ (6) 6.6 ( ) 8.5 ( ) 8.6 ( ) Holbæk Sygehus Ja 53/734 10(1) 7.2 ( ) 10.8 ( ) 12.9 ( ) Køge Sygehus Ja 16/251 5(2) 6.4 ( ) 9.2 ( ) 7.0 ( ) Nykøbing F. Sygehus Ja 40/437 72(14) 9.2 ( ) 11.3 ( ) - Næstved Sygehus Ja 7/164 40(20) 4.3 ( ) 3.0 ( ) 7.0 ( ) Roskilde Sygehus Ja 26/286 16(5) 9.1 ( ) 11.5 ( ) 11.0 ( ) Slagelse Sygehus Ja 10/423 7(2) 2.4 ( ) 1.7 ( ) 2.4 ( ) Syddanmark Ja 254/ (3) 3.9 ( ) 4.2 ( ) 5.3 ( ) OUH, Svendborg Sygehus Ja 8/251 2(1) 3.2 ( ) 2.0 ( ) 5.4 ( ) Odense Universitetshospital ITA/BRITA/PITA Ja 46/1530 0(0) 3.0 ( ) 4.7 ( ) 7.0 ( ) Odense Universitetshospital NIA Ja 50/1001 0(0) 5.0 ( ) 4.6 ( ) 6.0 ( ) Odense Universitetshospital VITA Ja 68/1646 1(0) 4.1 ( ) 2.3 ( ) 1.7 ( ) Sydvestjysk Sygehus (Esbjerg) Ja 23/468 28(6) 4.9 ( ) 9.4 ( ) 5.7 ( ) Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus Ja 15/686 64(9) 2.2 ( ) 4.5 ( ) 5.9 ( ) Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Ja 18/412 36(8) 4.4 ( ) 4.7 ( ) 5.4 ( ) Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Ja 19/353 30(8) 5.4 ( ) 4.8 ( ) 10.4 ( ) ~ 13 ~

14 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95 % CI % (95 % CI) % (95 % CI) Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Ja 7/244 21(8) 2.9 ( ) 1.6 ( ) 3.6 ( ) Midtjylland Ja 441/ (16) 8.2 ( ) 10.0 ( ) 8.4 ( ) Aarhus Universitetshospital I (Skejby) Aarhus Universitetshospital ITA (NBG) Aarhus Universitetshospital NIA (NBG) Aarhus Universitetshospital OVITA (THG) Hospitalsenhed Midt Intensiv afsnit Viborg Hospitalsenhed Midt Intensiv sengeafdeling Silkeborg Ja 79/742 21(3) 10.6 ( ) 12.6 ( ) 10.3 ( ) Ja 100/971 18(2) 10.3 ( ) 11.5 ( ) 10.9 ( ) - 0/0 783(100) Ja 33/544 9(2) 6.1 ( ) 8.2 ( ) 7.9 ( ) Ja 70/736 2(0) 9.5 ( ) 11.6 ( ) 8.0 ( ) Ja 12/254 7(3) 4.7 ( ) 5.4 ( ) 7.0 ( ) Hospitalsenheden Horsens Ja 56/467 31(6) 12.0 ( ) 15.5 ( ) 7.3 ( ) Regionshospitalet Herning Ja 40/562 33(6) 7.1 ( ) 7.1 ( ) 8.1 ( ) Regionshospitalet Holstebro Ja 32/401 27(6) 8.0 ( ) 6.2 ( ) 5.9 ( ) Regionshospitalet Randers Ja 19/686 78(10) 2.8 ( ) 7.8 ( ) 4.5 ( ) Nordjylland Ja 180/2918 1(0) 6.2 ( ) 6.6 ( ) 7.9 ( ) Aalborg UH, Afsnit Intensiv Terapi Ja 6/245 0(0) 2.4 ( ) 3.9 ( ) 8.0 ( ) Aalborg UH, Almen Intensiv Terapiafsnit R Aalborg UH, Hjerte-Lunge Intensiv Afsnit (TIA) Ja 28/291 0(0) 9.6 ( ) 5.4 ( ) 7.6 ( ) Ja 12/680 0(0) 1.8 ( ) 1.4 ( ) 1.7 ( ) Aalborg UH, Intensiv Afsnit Hobro Ja 2/242 0(0) 0.8 ( ) 1.8 ( ) 1.8 ( ) Aalborg UH, Neuro Orto Traume intensiv Afsnit (NOTIA) Aalborg UH, Opvågningsafsnit Syd/RIMA Ja 19/359 0(0) 5.3 ( ) 8.3 ( ) 8.7 ( ) Ja 60/571 1(0) 10.5 ( ) 11.9 ( ) 13.4 ( ) Sygehus Thy-Mors Ja 14/157 0(0) 8.9 ( ) 20.0 ( ) 20.2 ( ) Sygehus Vendsyssel (Hjørring) Ja 39/373 0(0) 10.5 ( ) 6.1 ( ) 7.9 ( ) ~ 14 ~

15 ~ 15 ~

16 ~ 16 ~

17 Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: Indikatoren beskriver andelen af patienter der udskrives til stamafdeling imellem kl. 22 og kl. 08. I beregningen af indikatoren indgår intensivforløb med udskrivelse til stamafdeling, hvor både udskrivelsestidspunkt og afslutningsmåde er registreret. I alt (16 %) intensivforløb indgår ikke i beregningen pga. manglende oplysninger. På landsplan ses igen i denne opgørelsesperiode et fald i andelen der er udskrevet til stamafdeling imellem kl. 22 og 08, således at denne andel nu udgør 5,5 %. Regionalt varierer andelen fra 3,7 % til 8,2 %. Kun få afdelinger har haft en stigning i andelen og alle afdelinger og regioner overholder standarden på 15 % udskrivelser i aften-nattetimerne. Faglig klinisk kommentar: Flere undersøgelser tyder på, at det kan være forbundet med øget morbiditet og mortalitet at blive udskrevet fra intensivafdeling i aften-natte timerne [3-5]. Det er derfor positivt, at andelen af disse udskrivninger generelt har været faldende de seneste tre år. Der er sjældent fagligt belæg for at udskrive intensivpatienter i aften-natte timerne. Indikatoren er derfor, i hvert fald til dels, udtryk for hvorvidt kapaciteten på intensivafdelingerne er tilstrækkelige til at kunne undgå udskrivelser i aften-natte timerne. I tolkningen af indikatoren bør man dog være opmærksom på, at man på nogle intensivafdelinger har patienter indlagt til forlænget post-operativ observation efter stor kirurgi. Disse patienter kan være planlagt til udskrivelse til stamafdeling sidst på aftenvagten. Dette udgør formentligt ikke et væsentligt kvalitetsproblem, da stamafdelingen i disse tilfælde har rutine og ressourcer til observation af denne patientkategori. Dette forhold er indikeret ved, at andelen af patienter, indlagt i mere end 24 timer på intensivafdeling som udskrives i aften-natte timer, er væsentligt lavere (3,2 %) (se venligst bilag 2) end når samtlige intensivpatienter medtages i beregningen (5,5 %). Anbefaling til indikatoren: Afdelinger, med stigende frekvens af udskrivelser i aften-nattetimer, bør holde øje med dette og undersøge årsager hertil. Indikatoren bør bibeholdes idet den vurderes at være vigtig en markør for intensivafdelingernes ressourcer og kapacitetsudnyttelse. Dette kommer ikke mindst til at spille en rolle i forbindelse med de markante omlægninger i sundhedsvæsenet de kommende år. Standarden på 15 % er historisk set baseret på "bedste faglige skøn" idet evidensen for en præcis fastlæggelse af standarden på tidspunktet for indførelsen af indikatoren var mangelfuld. Der vil i løbet af det kommende år blive udarbejdet en anbefaling til eventuel ændring at standarden på baggrund af eksisterende litteratur samt erfaringer fra øvrige skandinaviske intensivdatabaser. ~ 17 ~

18 Indikator 3: Kapacitetsbetinget overflytning til anden intensivafdeling Andel af patienter, der overflyttes til anden intensivafdeling pga. kapacitetsproblemer. Standard 5 % Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95 % CI % (95 % CI) % (95 % CI) Danmark Ja 504/ (15) 2.0 ( ) 2.4 ( ) 2.5 ( ) Hovedstaden Ja 131/ (35) 2.3 ( ) 2.7 ( ) 3.0 ( ) Sjælland Ja 51/ (4) 2.0 ( ) 3.1 ( ) 2.3 ( ) Syddanmark Ja 62/ (2) 0.9 ( ) 1.4 ( ) 1.6 ( ) Midtjylland Ja 77/ (14) 1.3 ( ) 1.5 ( ) 1.7 ( ) Nordjylland Ja* 183/3380 0(0) 5.4 ( ) 5.0 ( ) 4.9 ( ) Hovedstaden Ja 131/ (35) 2.3 ( ) 2.7 ( ) 3.0 ( ) Bispebjerg Hospital Ja 7/ (44) 1.5 ( ) 4.8 ( ) - Bornholms Hospital Ja 0/203 2(1) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Gentofte Hospital Ja 3/203 23(10) 1.5 ( ) 5.6 ( ) 5.3 ( ) Glostrup Hospital, Y13 Ja 11/262 0(0) 4.2 ( ) 4.1 ( ) 3.6 ( ) Herlev Hospital Ja 10/ (20) 2.3 ( ) 1.4 ( ) 3.0 ( ) Hillerød Hospital Ja* 32/503 59(10) 6.4 ( ) 3.4 ( ) 0.0 ( ) Hvidovre Hospital Ja 24/ (39) 4.4 ( ) 4.3 ( ) 1.6 ( ) Rigshospitalet, 2093 Neurointensiv Rigshospitalet, 4131 Intensiv Terapiklinik Rigshospitalet, Hjertecenteret /0 1637(100) Ja 28/ (5) 2.6 ( ) 3.2 ( ) 7.0 ( ) Ja 16/ (17) 0.8 ( ) 1.4 ( ) 1.7 ( ) Sjælland Ja 51/ (4) 2.0 ( ) 3.1 ( ) 2.3 ( ) Holbæk Sygehus Ja 10/817 5(1) 1.2 ( ) 0.9 ( ) 0.9 ( ) Køge Sygehus Ja* 20/301 4(1) 6.6 ( ) 13.7 ( ) 7.3 ( ) Nykøbing F. Sygehus Ja 0/507 66(12) 0.0 ( ) 0.4 ( ) 0.0 ( ) Næstved Sygehus Ja 4/213 24(10) 1.9 ( ) 2.0 ( ) 3.7 ( ) Roskilde Sygehus Ja 14/331 15(4) 4.2 ( ) 4.1 ( ) 2.5 ( ) Slagelse Sygehus Ja 3/445 5(1) 0.7 ( ) 1.3 ( ) 2.4 ( ) Syddanmark Ja 62/ (2) 0.9 ( ) 1.4 ( ) 1.6 ( ) OUH, Svendborg Sygehus Ja 3/273 1(0) 1.1 ( ) 0.4 ( ) 0.0 ( ) Odense Universitetshospital ITA/BRITA/PITA Ja 21/1663 0(0) 1.3 ( ) 1.3 ( ) 4.4 ( ) Odense Universitetshospital NIA Ja 1/1123 0(0) 0.1 ( ) 1.0 ( ) 0.1 ( ) Odense Universitetshospital VITA Ja 5/1725 1(0) 0.3 ( ) 1.0 ( ) 1.4 ( ) Sydvestjysk Sygehus (Esbjerg) Ja 5/525 23(4) 1.0 ( ) 0.6 ( ) 1.5 ( ) Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus Ja 10/757 57(7) 1.3 ( ) 3.6 ( ) 1.5 ( ) Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Ja 2/455 16(3) 0.4 ( ) 0.9 ( ) 0.6 ( ) Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Ja 14/425 29(6) 3.3 ( ) 3.6 ( ) 2.0 ( ) ~ 18 ~

19 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95 % CI % (95 % CI) % (95 % CI) Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Ja 1/274 20(7) 0.4 ( ) 0.0 ( ) 0.6 ( ) Midtjylland Ja 77/ (14) 1.3 ( ) 1.5 ( ) 1.7 ( ) Aarhus Universitetshospital I (Skejby) Aarhus Universitetshospital ITA (NBG) Aarhus Universitetshospital NIA (NBG) Aarhus Universitetshospital OVITA (THG) Hospitalsenhed Midt Intensiv afsnit Viborg Hospitalsenhed Midt Intensiv sengeafdeling Silkeborg Ja 17/869 9(1) 2.0 ( ) 3.4 ( ) 2.6 ( ) Ja 34/ (1) 3.1 ( ) 2.5 ( ) 3.3 ( ) - 0/0 783(100) Ja 10/588 3(1) 1.7 ( ) 0.7 ( ) 2.1 ( ) Ja 0/789 1(0) 0.0 ( ) 1.0 ( ) 0.7 ( ) Ja 3/297 6(2) 1.0 ( ) 1.1 ( ) 0.6 ( ) Hospitalsenheden Horsens Ja 4/515 29(5) 0.8 ( ) 3.8 ( ) 1.1 ( ) Regionshospitalet Herning Ja 3/615 32(5) 0.5 ( ) 0.6 ( ) 1.0 ( ) Regionshospitalet Holstebro Ja 6/449 10(2) 1.3 ( ) 0.8 ( ) 0.6 ( ) Regionshospitalet Randers Ja 0/714 68(9) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.1 ( ) Nordjylland Ja* 183/3380 0(0) 5.4 ( ) 5.0 ( ) 4.9 ( ) Aalborg UH, Afsnit Intensiv Terapi Ja 6/260 0(0) 2.3 ( ) 3.2 ( ) 5.3 ( ) Aalborg UH, Almen Intensiv Terapiafsnit R Aalborg UH, Hjerte-Lunge Intensiv Afsnit (TIA) Nej 61/382 0(0) 16.0 ( ) 10.9 ( ) 12.3 ( ) Ja 30/739 0(0) 4.1 ( ) 5.9 ( ) 4.7 ( ) Aalborg UH, Intensiv Afsnit Hobro Ja 2/257 0(0) 0.8 ( ) 0.3 ( ) 1.6 ( ) Aalborg UH, Neuro Orto Traume intensiv Afsnit (NOTIA) Aalborg UH, Opvågningsafsnit Syd/RIMA Nej 61/462 0(0) 13.2 ( ) 10.1 ( ) 9.8 ( ) Ja 11/687 0(0) 1.6 ( ) 1.7 ( ) 1.6 ( ) Sygehus Thy-Mors Ja 5/181 0(0) 2.8 ( ) 2.7 ( ) 2.6 ( ) Sygehus Vendsyssel (Hjørring) Ja 7/412 0(0) 1.7 ( ) 2.9 ( ) 1.8 ( ) ~ 19 ~

20 ~ 20 ~

KRÆFT I DANMARK. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse

KRÆFT I DANMARK. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse KRÆFT I DANMARK Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse 25 Kræft i. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

AFRAPPORTERING VEDR. EN EVT. VARIG AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING

AFRAPPORTERING VEDR. EN EVT. VARIG AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING AFRAPPORTERING VEDR. EN EVT. VARIG AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) OKTOBER 2012 Side 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Sammenfatning af udvalgets anbefalinger...3

Læs mere

Arbejdsgruppens anbefalinger til. Handlingsplan for Organdonation

Arbejdsgruppens anbefalinger til. Handlingsplan for Organdonation Arbejdsgruppens anbefalinger til Handlingsplan for Organdonation Udarbejdet af en arbejdsgruppe, nedsat af Ministeren for Sundhed og Forebyggelse, Jf. kommissorie: dok. nr. 1140795 af 23. januar 2013 I

Læs mere

Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet

Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet SYGEPLEJEFAGLIG KLARINGSRAPPORT Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet Brug af kvalitetsmål og indikatorer Rapporten er udarbejdet af: Sussie Laustsen, Vibeke

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre Vold gør sårbar Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder Mette Volsing Lene Johannesson Landsorganisation for Kvindekrisecentre Susan Andersen Karin Helweg-Larsen Karin Sten Madsen Statens Institut for

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse

Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse Udviklingen 1995-2012, samt 1. halvår 2013 Sted for voldsudøvelse, voldsmekanisme og voldsskader blandt mænd og kvinder Bjarne Laursen, Knud

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION PÅ BAGGRUND AF ARBEJDSGRUPPENS FAGLIGE ANBEFALINGER VEDRØRENDE ORGANDONATION JULI 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Baggrund hvor langt er vi?... 5 Hvad

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Etniske forskelle i patienters oplevelser En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Forsknings- og udviklingsrapport

Læs mere

Den gode dialog, når noget går galt. Undersøgelsen er gennemført for Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Den gode dialog, når noget går galt. Undersøgelsen er gennemført for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Den gode dialog, når noget går galt Undersøgelsen er gennemført for Dansk Selskab for Patientsikkerhed DEN GODE DIALOG, NÅR NOGET GÅR GALT En interviewundersøgelse af patienters, klinikeres og afdelingslederes

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE

ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE 2007 Ordination af injicerbar heroin til stofmisbrugere Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Heroin; Stofmisbrugere

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere

VEJLEDNING. Etiske overvejelser ved begrænsning eller ophør af intensiv terapi

VEJLEDNING. Etiske overvejelser ved begrænsning eller ophør af intensiv terapi VEJLEDNING Etiske overvejelser ved begrænsning eller ophør af intensiv terapi Udarbejdet af en arbejdsgruppe i regi af Etisk Udvalg etableret af Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 28.

Læs mere

Unge der misbruger rusmidler - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling -

Unge der misbruger rusmidler - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling - Unge der misbruger rusmidler - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling - CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Mads Uffe Pedersen Kirsten Frederiksen

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med handicap

Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med handicap Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med handicap Capacent Indhold 1. Indledning 1 1.1 Analysens og rapportens opbygning 1 2. Sammenfatning og perspektivering 5 3. Børn og unge med handicap

Læs mere