Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014"

Transkript

1 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli juni december 2014

2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik, Nord (KCEB-Nord). Rapporten er klinisk auditeret af styregruppen for Dansk Intensiv Database (DID). Formandsskabet for Dansk Intensiv Database udgøres af Steffen Christensen, afdelingslæge, ph.d., Intensiv Afdeling I, Aarhus Universitetshospital Skejby og overlæge Torsten Faber, Herlev Hospital. Kontaktperson for Dansk Intensiv Database i KCEB-Nord er Christian Fynbo Christiansen, afdelingslæge, ph.d., Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Olof Palmes Alle 43-45, 8200 Aarhus N, Tlf.: Kontaktperson for DID i Regionernes Klinisk Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) er kvalitetskonsulent, cand. scient. san., Annette Odby, KCKS-Vest, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N. Tlf , ~ 2 ~

3 Indhold Konklusioner og anbefalinger... 4 Oversigtstabel over de samlede indikatorresultater... 7 Indikator 1: Genindlæggelse... 8 Indikator 2: Udskrivning i aften-nattetimer Indikator 3: Kapacitetsbetinget overflytning til anden intensivafdeling Indikator 4: Standardiseret mortalitetsratio (SMR) 30 dages mortalitet Indikator 5: Standardiseret mortalitetsratio (SMR) - 30-dages mortalitet efter septisk shock Indikator 6-8: Organisatoriske forhold Beskrivelse af sygdomsområdet og måling af behandlingskvalitet Oversigt over alle indikatorer Datagrundlag Styregruppens medlemmer Appendiks 1: Datakomplethed Appendiks 2: Patientkarakteristika Regionale kommentarer Bilag Bilag 1: Øvrige mortalitetsmål Bilag 2: Opgørelse af indikator 1-4 for patienter indlagt mere end 24 timer Bilag 3: Opgørelse af indikator 1-4 for patienter med thoraxkirurgisk stamafdeling Bilag 4: Opgørelse af indikator 1-4 for patienter med neurokirurgisk stamafdeling Bilag 5: Opgørelse af indikator 1-4 for hele kalenderår Regionale kommentarer ~ 3 ~

4 Konklusioner og anbefalinger DID Årsrapport 2013/2014 er den syvende årsrapport fra DID og omfatter intensivindlæggelser i perioden 1. juli juni 2014 fordelt på 43 intensivafdelinger. Det anslås, at ca. 95 % af alle intensivforløb er registreret i DID og kompletheden af de specifikke variable i DID på landsplan er stigende og nu over 85 %. Eneste undtagelser er en score for sværhedsgrad af sygdom (SAPS II score), som er registreret for 72 % af de patienter, hvor denne er relevant samt den nyligt indførte tidsregistrering af septisk shock, som kun skønnes at være registreret for ca. 25 % af det forventede antal patienter med septisk shock. Kompletheden af specifikke variable er generelt stigende, men for enkelte afdelinger er der et betydeligt fald i kompletheden for enkelte variable. Styregruppen anbefaler alle afdelinger, som af ukendt årsager har en komplethed på under 90 % på en eller flere variable, at rette henvendelse til databasens kontaktperson ved KCKS-vest (se kontaktoplysninger på side 2) med henblik på at få udleveret et dataudtræk fra DID til validering af lokale data. På landsplan genindlægges 2,7 % af intensivpatienterne indenfor 48 timer efter udskrivelse til stamafdeling, hvilket er en mindre og ikke statistisk signifikant stigning fra foregående periode (2,3 % på landsplan). Alle afdelinger ligger dog fortsat under den fastsatte standard på 4 %. Udskrivelse foregik i aften-nattetimer (kl ) i 5,5 % af udskrivelserne til stamafdelingerne hvilket er at fald fra 6,5 % i foregående periode. Generelt synes andelen at være faldende over de seneste år. Alle afdelinger lever op til den fastsatte standard på maksimalt 15 % af udskrivelserne. Der er vedvarende interesse for kapacitetsproblemerne på de danske intensivafdelinger. Denne rapport viser, at 2,0 % af intensivudskrivelserne sker som kapacitetsbetinget overflytning til anden intensivafdeling, hvilket er færre sammenlignet med foregående periode (2,4 %). Der er dog betydelig variation mellem regioner og afdelingerne, og på enkelte afdelinger er denne andel betydeligt over den fastsatte standard på maksimalt 5 %. Mortaliteten indenfor 30 dage efter intensivindlæggelse på 27,1 % for relevante forløb med SAPS II score synes uændret over de seneste perioder. Styregruppen har valgt at man fra denne årsrapport anvender SAPS II justeret SMR som mål for 30 dages mortaliteten. Det har betydet, at variationen i SMR mellem regioner og afdelinger er blevet væsentlig mindre end tidligere, hvilket formentligt er på grund af bedre justering for forskelle i patientsammensætning end tidligere. Det er væsentligt, at SAPS II er udviklet på baggrund af en population af intensivpatienter i [1]. Det betyder, at SMR på landsplan ikke er 100 men 71. Det er fortsat sådan, at SMR alene skal bruges til at sammenligne mortalitet på de enkelte afdelinger over tid og kun såfremt patientsammensætningen ikke er ændret. Desværre er forekomsten af septisk shock svært underrapporteret i denne rapport. Det betyder, at vurdering af mortaliteten i denne gruppe patienter ikke kan sikkert vurderes. Der arbejdes i DID på at øge kendskabet til kodningsproceduren for septisk shock, idet det har vist sig, at den lave komplethed delvist skyldes fejlkodning pga. manglende tidsangivelse. Tre indikatorer skal belyse organisatoriske forhold på bagrund af selvoplyste data. Blandt de afrapporterende afdelinger oplyste 84 %, at de opfylder myndighedernes krav til intensivafdelingens niveau, hvilket er på niveau med forgående perioder. De fem afdelinger, der ikke opfylder kravene, anfører primært, at dette skyldes manglende anæstesiologisk speciallæge i tilstedeværelsesvagt, men også manglende adgang til øvrige specialer. Det er styregruppens opfattelse, at DID nu har præsenteret en status for de tre strukturindikatorer, og det overvejes derfor, om DID skal indføre nye/andre procesindikatorer. Det anbefales, at hver afdeling gennemgår rapporten og forholder sig til følgende: Afdelinger, med datakomplethed under 90 % for variablene i DID, bør iværksætte tiltag mhp. at forbedre dette. (Se tabeller vedr. datakomplethed i appendiks 1 på side 44). Der henvises til DID vejledning om indberetning til LPR på DID s opbygning med brug af Landspatientregisteret betyder, at der principielt er 4 trin hvor manglende registrering/ dårlig komplethed kan opstå: 1. Manglende primære registrering i lokale journalsystemer (f.eks. CIS, manuelt, eller PDM system). 2. Manglende overførsel fra lokale systemer til Patient Administrative System (PAS) på sygehuset (fx "Grøn System"). 3. Manglende overførsel fra (PAS) til Landspatient registeret (LPR). 4. Fejl i udtræk fra LPR til DID eller efterfølgende oprensning af data ~ 4 ~

5 Ved at sammenligne dataudtræk på person niveau fra alle 4 datakilder får man det fulde overblik over, hvor en eventuel fejlkilde findes. Afdelinger, som finder uoverensstemmelse mellem lokale registreringer og DID, anbefales derfor at rekvirere en patientliste mhp. at identificere årsagen, eller sende et udtræk fra elektronisk indberetningssystem mhp. validering. Såfremt afdelingen ikke lever op til standarderne for resultatindikatorerne (genindlæggelse inden for 48 timer, udskrivelse i aften-nattetimer (kl ) og kapacitetsbetinget overflytning til anden intensivafdeling), bør der gennemføres journalaudit eller andre tiltag for at vurdere problemet og evt. iværksættes nødvendige foranstaltninger. Såfremt en afdelings standardiserede mortalitetsratioer (SMR) har været stigende, bør det vurderes, om afdelingen har en patientsammensætning, der kan forklare den højere mortalitet sammenlignet med den gennemsnitlige danske intensivpatient, eller om årsagen kan relateres til andre forhold, herunder behandlingskvaliteten. SMR bør ikke sammenlignes mellem afdelingerne, men en stigende SMR for den enkelte afdeling bør give anledning til overvejelser vedr. bagvedliggende årsag, hvilket ofte kun kan endeligt afdækkes ved journalaudit. Afdelinger som ikke opfylder Sundhedsstyrelsens krav (ikke har speciallæge i anæstesiologi i tilstedeværelsesvagt eller ikke foretager struktureret overlevering ved udskrivelsen) bør vurdere, om det er muligt at foretage organisatoriske ændringer mhp. opfyldelse af disse indikatorer. Dansk Intensiv Database vil i det kommende år arbejde med: Øge kendskabet til registreringspraksis vedrørende indikator for intensivpatienter med septisk shock. Deltage i møder med andre skandinaviske intensivdatabaser med henblik på bl.a. at udvikle fælles definitioner af indikatorer, så det på sigt vil være muligt at udveksle og sammenligne data samt at få udviklet et fælles program for forskningsprojekter på tværs af landenes databaser. Overvejelser omkring indførelse af nye/andre procesindikatorer og ikke mindst strukturindikatorer. Der gøres opmærksom på følgende ved læsning af de enkelte tabeller: Tabellens underoverskrift beskriver kort indikatoren samt den fastsatte standard. Bemærk at beregningsgrundlaget afhænger af hvad indikatoren udtrykker. Derfor vil nævneren ikke være den samme i alle tabeller. (Se oversigt over alle indikatorer på side 40). Tabellen viser i hhv. o 1. kolonne: Hvilken afdeling/sygehus/region resultatet vedrører o 2. kolonne: Hvorvidt standarden er opfyldt, herunder ja hvis opgjorte procentdel/resultat opnår standarden, ja* hvis standarden er opfyldt når der tages højde for den statistiske usikkerhed, eller nej hvis den ikke opnår standarden. o 3. kolonne angiver tæller og nævner for beregningen. o 4. kolonne: Angiver antal og % af forløb som ikke indgår i beregningen pga. uoplyste data. Visse afdelinger/regioner har et større antal uoplyste forløb, hvilket bør haves in mente ved fortolkning af resultaterne. o 5. kolonne: Beskriver proportionen med 95 % konfidensinterval (CI) (for indikator 4 dog dødelighed i % og standardiseret mortalitetsratio(smr)) o 6. og 7. kolonne: Beskriver proportion og konfidensinterval de to foregående år. Indikator 4 beskriver SMR. Dette tal udtrykker dødeligheden sammenlignet med den forventede dødelighed udfra SAPS II scoren. F.eks. betyder 115 at patienterne har en dødelighed der er 15 % højere end patienterne inkluderet i udviklingen af SAPS II score [1]. Indikator 5, som beskriver SMR ved septisk shock, sammenligner enhedens observerede dødelighed med forventet dødelighed udfra enhedens patientsammensætning ifht. køn, alder og komorbiditet og har således aktuelle kalenderårs patetientsammensætning for hele landet som reference. ~ 5 ~

6 Da SMR er et udtryk for dødelighed ved en given patientsammensætning kan den ikke sammenlignes på tværs af sygehuse da patientsammensætningen er forskellig. Efter tabellerne følger en grafisk præsentation af indikatorerne på hhv. regionsniveau og på enhedsniveau. Den fastsatte standard er markeret med en lodret rød linje i figuren. De vandrette streger for hver enhed repræsenterer konfidensintervallet. Efter figurerne følger klinisk epidemiologiske/biostatistiske kommentarer, faglige kommentarer samt heraf følgende anbefalinger. ~ 6 ~

7 Oversigtstabel over de samlede indikatorresultater Indikatoropfyldelse (95 % CI) ID Indikator DID-01-1 Genindlæggelse. % Andelen af genindlæggelser på intensivafdeling inden for 48 timer efter udskrivelse til stamafdeling. DID-02-1 Udskrivelse i aften-nattetimer. % Andelen af patienter udskrevet mellem kl. 22:00 og 08:00. Uoplyst Standard Format % % Andel ( ) 2.3 ( ) 2.4 ( ) 15% Andel ( ) 6.5 ( ) 6.8 ( ) DID-03-1 Kapacitetsbetinget overflytning til anden intensivafdeling. % Andelen af patienter, der overflyttes til anden intensivafdeling pga. kapacitetsproblemer blandt alle som udskrives i live. 5% Andel ( ) 2.4 ( ) 2.5 ( ) DID-04-1 Standardiseret mortalitetsratio(smr) - 30-dages mortalitet. Observeret antal patienter, der dør inden for 30 dage efter indlæggelse på intensivafdeling divideret med forventet antal dødsfald jf. SAPS II score. DID-05-1 Standardiseret mortalitetsratio(smr) - 30-dages mortalitet efter septisk shock. - Ratio ( ) 77 ( ) 82 ( ) < 115 Ratio ( ) 69 ( ) - DID-06-1 DID-07-1 Indikatorer på afdelingsniveau: Intensivafdelingen opfylder myndighedernes krav. % Speciallæge i anæstesiologi i tilstedeværelsesvagt. % 100 % Andel (69-94) 87 (73-96) 83 (69-93) 100 % Andel (72-96) 92 (79-98) 90 (77-97) DID-08-1 Struktureret overlevering. % 100 % Andel (78-98) 92 (79-98) 81 (66-91) Ved vurdering af tabellerne i denne rapport gøres der opmærksom på følgende lokale forhold: Intensivafdeling Bemærkning Næstved Afdelingen er lukket pr. 1. maj 2014 ~ 7 ~

8 Indikator 1: Genindlæggelse Andelen af genindlæggelser på intensivafdeling inden for 48 timer efter udskrivelse til stamafdeling. Standard 4 % Standard Tæller/ antal Uoplyst Aktuelle år Tidligere år opfyldt nævner (%) % 95 % CI % (95 % CI) % (95 % CI) Danmark Ja 609/ (16) 2.7 ( ) 2.3 ( ) 2.4 ( ) Hovedstaden Ja 97/ (38) 1.9 ( ) 2.3 ( ) 1.7 ( ) Sjælland Ja 77/ (6) 3.4 ( ) 3.2 ( ) 3.8 ( ) Syddanmark Ja 225/ (3) 3.4 ( ) 2.2 ( ) 2.5 ( ) Midtjylland Ja 149/ (16) 2.8 ( ) 2.2 ( ) 2.3 ( ) Nordjylland Ja 61/2918 1(0) 2.1 ( ) 1.8 ( ) 2.2 ( ) Hovedstaden Ja 97/ (38) 1.9 ( ) 2.3 ( ) 1.7 ( ) Bispebjerg Hospital Ja* 23/ (46) 5.3 ( ) 4.6 ( ) - Bornholms Hospital Ja 4/171 6(3) 2.3 ( ) 1.1 ( ) 3.0 ( ) Gentofte Hospital Ja 4/172 25(13) 2.3 ( ) 0.0 ( ) - Glostrup Hospital, Y13 Ja 4/212 15(7) 1.9 ( ) 4.4 ( ) 1.2 ( ) Herlev Hospital Ja 8/ (22) 2.1 ( ) 1.9 ( ) 2.1 ( ) Hillerød Hospital Ja 2/448 60(12) 0.4 ( ) 0.4 ( ) 1.0 ( ) Hvidovre Hospital Ja 9/ (42) 1.9 ( ) 4.1 ( ) 2.1 ( ) Rigshospitalet, 2093 Neurointensiv Rigshospitalet, 4131 Intensiv Terapiklinik Rigshospitalet, Hjertecenteret /0 1637(100) Ja 21/924 57(6) 2.3 ( ) 3.2 ( ) 2.4 ( ) Ja 22/ (18) 1.2 ( ) 1.1 ( ) 1.0 ( ) Sjælland Ja 77/ (6) 3.4 ( ) 3.2 ( ) 3.8 ( ) Holbæk Sygehus Ja 29/734 10(1) 4.0 ( ) 4.6 ( ) 4.7 ( ) Køge Sygehus Ja 9/251 5(2) 3.6 ( ) 3.2 ( ) 3.3 ( ) Nykøbing F. Sygehus Ja 7/437 72(14) 1.6 ( ) 1.7 ( ) - Næstved Sygehus Ja 1/164 40(20) 0.6 ( ) 2.5 ( ) 1.1 ( ) Roskilde Sygehus Ja 7/286 16(5) 2.4 ( ) 4.3 ( ) 3.1 ( ) Slagelse Sygehus Ja* 24/423 7(2) 5.7 ( ) 1.7 ( ) 4.6 ( ) Syddanmark Ja 225/ (3) 3.4 ( ) 2.2 ( ) 2.5 ( ) OUH, Svendborg Sygehus Ja 5/251 2(1) 2.0 ( ) 4.4 ( ) 1.5 ( ) Odense Universitetshospital ITA/BRITA/PITA Ja 37/1530 0(0) 2.4 ( ) 1.9 ( ) 3.7 ( ) Odense Universitetshospital NIA Ja 23/1001 0(0) 2.3 ( ) 2.5 ( ) 2.4 ( ) Odense Universitetshospital VITA Nej 123/1646 1(0) 7.5 ( ) 2.2 ( ) 2.4 ( ) Sydvestjysk Sygehus (Esbjerg) Ja 9/468 28(6) 1.9 ( ) 1.3 ( ) 1.3 ( ) Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus Ja 9/686 64(9) 1.3 ( ) 1.3 ( ) 1.8 ( ) Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Ja 12/412 36(8) 2.9 ( ) 3.1 ( ) 3.9 ( ) Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Ja 5/353 30(8) 1.4 ( ) 2.4 ( ) 1.7 ( ) ~ 8 ~

9 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95 % CI % (95 % CI) % (95 % CI) Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Ja 2/244 21(8) 0.8 ( ) 2.8 ( ) 0.7 ( ) Midtjylland Ja 149/ (16) 2.8 ( ) 2.2 ( ) 2.3 ( ) Aarhus Universitetshospital I (Skejby) Aarhus Universitetshospital ITA (NBG) Aarhus Universitetshospital NIA (NBG) Aarhus Universitetshospital OVITA (THG) Hospitalsenhed Midt Intensiv afsnit Viborg Hospitalsenhed Midt Intensiv sengeafdeling Silkeborg Ja 28/742 21(3) 3.8 ( ) 2.1 ( ) 2.6 ( ) Ja 25/971 18(2) 2.6 ( ) 2.4 ( ) 1.7 ( ) - 0/0 783(100) Ja 15/544 9(2) 2.8 ( ) 1.8 ( ) 4.4 ( ) Ja 19/736 2(0) 2.6 ( ) 3.4 ( ) 2.1 ( ) Ja 0/254 7(3) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Hospitalsenheden Horsens Ja 15/467 31(6) 3.2 ( ) 1.5 ( ) 2.1 ( ) Regionshospitalet Herning Ja 21/562 33(6) 3.7 ( ) 2.8 ( ) 2.0 ( ) Regionshospitalet Holstebro Ja 6/401 27(6) 1.5 ( ) 3.9 ( ) 6.3 ( ) Regionshospitalet Randers Ja 20/686 78(10) 2.9 ( ) 3.0 ( ) 2.5 ( ) Nordjylland Ja 61/2918 1(0) 2.1 ( ) 1.8 ( ) 2.2 ( ) Aalborg UH, Afsnit Intensiv Terapi Ja 4/245 0(0) 1.6 ( ) 2.8 ( ) 2.5 ( ) Aalborg UH, Almen Intensiv Terapiafsnit R Aalborg UH, Hjerte-Lunge Intensiv Afsnit (TIA) Ja 5/291 0(0) 1.7 ( ) 2.4 ( ) 1.4 ( ) Ja 16/680 0(0) 2.4 ( ) 1.3 ( ) 2.9 ( ) Aalborg UH, Intensiv Afsnit Hobro Ja 8/242 0(0) 3.3 ( ) 1.1 ( ) 3.9 ( ) Aalborg UH, Neuro Orto Traume intensiv Afsnit (NOTIA) Aalborg UH, Opvågningsafsnit Syd/RIMA Ja 0/359 0(0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Ja 10/571 1(0) 1.8 ( ) 1.4 ( ) 1.4 ( ) Sygehus Thy-Mors Ja 5/157 0(0) 3.2 ( ) 3.9 ( ) 6.7 ( ) Sygehus Vendsyssel (Hjørring) Ja 13/373 0(0) 3.5 ( ) 3.7 ( ) 1.7 ( ) ~ 9 ~

10 ~ 10 ~

11 ~ 11 ~

12 Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: Indikatoren beskriver andelen der genindlægges på intensiv afdeling indenfor 48 timer efter udskrivelse fra stamafdeling. I beregningen af indikatoren indgår intensivforløb med udskrivelse til stamafdeling, hvor både udskrivelsestidspunkt og afslutningsmåde er registreret. En eller begge af sidstnævnte variable var uoplyste i 16 % af intensivforløbene og disse forløb indgik således ikke i beregningen. På landsplan genindlægges 2,7 % af intensivpatienterne indenfor 48 timer efter udskrivelsen til stamafdeling, hvilket er en stigning sammenlignet med tidligere opgørelsesperioder. Der kan være tale en reel stigning eller betinget af statistisk usikkerhed idet konfidensintervallerne er overlappende. Indikatoren kan kun beregnes for forløb med registreret udskrivningstidspunkt og afslutningsmåde, og ændring i registreringspraksis med stigende komplethed i registreringen af disse variable kan også påvirke fundende. Regionalt findes den højeste og mest markante stigning i genindlæggelsesfrekvens i Region Syddanmark, men også i Region Midtjylland er genindlæggelsesfrekvensen steget. Standarden på 4 % er overholdt både på landsplan og regionalt plan. Én intensivafdeling på Odense Universitetshospital har haft en kraftig stigning i genindlæggelsesfrekvensen og overholder nu ikke den fastsatte standard. To afdelinger i hhv. Region Hovedstaden og Region Sjælland har en stigende indlæggelsesfrekvens som nu ligger over standarden, men idet standarden er indeholdt i konfidensintervallet (markeret med ja* i tabellen) kan det ikke udelukkes at det kan forklares ved statistisk usikkerhed. Faglig klinisk kommentar: Genindlæggelse inden for 48 timer efter udskrivelse til stamafdeling kan indikere, at patienter udskrives for tidligt i forløbet til stamafdelingen. Genindlæggelse på intensivafdeling er vist at være forbundet med øget morbiditet og mortalitet [2]. Der er derfor bekymrende, at der er sket en mindre omend ikke signifikant stigning i genindlæggelserne fra de foregående perioder. Det skal dog bemærkes, at genindlæggelse inden for 48 timer ikke nødvendigvis er et udtryk for, at patienten udskrives for tidligt fra intensivafdeling. Genindlæggelse kan også være et udtryk for manglende ressourcer til observation og behandling på stamafdelingen (herunder mangel på intermediære pladser). Indikatoren afspejler således i høj grad kvaliteten af overleveringen/samarbejdet omkring patientforløb mellem intensivafdeling og stamafdeling.. Enkelte afdelinger, herunder på Slagelse Sygehus, indlægger patienter få timer til hæmodialyse i en periode efter et længerevarende intensiv forløb, Disse patienter medregnes i indikatoren som genindlagt hvilket reelt ikke er tilfældet. Anbefaling til indikatoren: Afdelinger med stigende frekvens af genindlæggelse bør undersøge årsagen hertil, idet genindlæggelser som anført kan være associeret med øget mortalitet. Indikatoren bør bibeholdes idet den vurderes at være vigtig som markør for kvaliteten af intensivafdelingernes udskrivningskriterier, belastningerne på intensivafdelinger og stamafdelingernes mulighed for observation og behandling af denne ressourcekrævende patientkategori. Ikke mindst i forbindelse med de kommende omstruktureringer i organisationen af sundhedsvæsenet anser styregruppen det for væsentligt, fortsat at monitorere genindlæggelsesfrekvensen. Standarden på 4 % er historisk set baseret på "bedste faglige skøn" idet evidensen for en præcis fastlæggelse af standarden på tidspunktet for indførelsen af indikatoren var mangelfuld. Der vil i løbet af det kommende år blive udarbejdet en anbefaling til eventuel ændring at standarden på baggrund af eksisterende litteratur samt erfaringer fra øvrige skandinaviske intensivdatabaser. ~ 12 ~

13 Indikator 2: Udskrivning i aften-nattetimer Andelen af patienter udskrevet mellem kl. 22:00 og 08:00. Standard 15 % Standard Tæller/ antal Uoplyst Aktuelle år Tidligere år opfyldt nævner (%) % 95 % CI % (95 % CI) % (95 % CI) Danmark Ja 1211/ (16) 5.5 ( ) 6.5 ( ) 6.8 ( ) Hovedstaden Ja 184/ (38) 3.7 ( ) 4.2 ( ) 4.3 ( ) Sjælland Ja 152/ (6) 6.6 ( ) 8.5 ( ) 8.6 ( ) Syddanmark Ja 254/ (3) 3.9 ( ) 4.2 ( ) 5.3 ( ) Midtjylland Ja 441/ (16) 8.2 ( ) 10.0 ( ) 8.4 ( ) Nordjylland Ja 180/2918 1(0) 6.2 ( ) 6.6 ( ) 7.9 ( ) Hovedstaden Ja 184/ (38) 3.7 ( ) 4.2 ( ) 4.3 ( ) Bispebjerg Hospital Ja 13/ (46) 3.0 ( ) 3.6 ( ) - Bornholms Hospital Ja 9/171 6(3) 5.3 ( ) 4.5 ( ) 3.0 ( ) Gentofte Hospital Ja 13/172 25(13) 7.6 ( ) 4.8 ( ) - Glostrup Hospital, Y13 Ja 13/212 15(7) 6.1 ( ) 8.0 ( ) 7.9 ( ) Herlev Hospital Ja 9/ (22) 2.4 ( ) 4.0 ( ) 5.7 ( ) Hillerød Hospital Ja 35/448 60(12) 7.8 ( ) 9.5 ( ) 5.8 ( ) Hvidovre Hospital Ja 44/ (42) 9.3 ( ) 8.8 ( ) 5.9 ( ) Rigshospitalet, 2093 Neurointensiv Rigshospitalet, 4131 Intensiv Terapiklinik Rigshospitalet, Hjertecenteret /0 1637(100) Ja 32/924 57(6) 3.5 ( ) 2.3 ( ) 3.7 ( ) Ja 16/ (18) 0.9 ( ) 1.4 ( ) 1.0 ( ) Sjælland Ja 152/ (6) 6.6 ( ) 8.5 ( ) 8.6 ( ) Holbæk Sygehus Ja 53/734 10(1) 7.2 ( ) 10.8 ( ) 12.9 ( ) Køge Sygehus Ja 16/251 5(2) 6.4 ( ) 9.2 ( ) 7.0 ( ) Nykøbing F. Sygehus Ja 40/437 72(14) 9.2 ( ) 11.3 ( ) - Næstved Sygehus Ja 7/164 40(20) 4.3 ( ) 3.0 ( ) 7.0 ( ) Roskilde Sygehus Ja 26/286 16(5) 9.1 ( ) 11.5 ( ) 11.0 ( ) Slagelse Sygehus Ja 10/423 7(2) 2.4 ( ) 1.7 ( ) 2.4 ( ) Syddanmark Ja 254/ (3) 3.9 ( ) 4.2 ( ) 5.3 ( ) OUH, Svendborg Sygehus Ja 8/251 2(1) 3.2 ( ) 2.0 ( ) 5.4 ( ) Odense Universitetshospital ITA/BRITA/PITA Ja 46/1530 0(0) 3.0 ( ) 4.7 ( ) 7.0 ( ) Odense Universitetshospital NIA Ja 50/1001 0(0) 5.0 ( ) 4.6 ( ) 6.0 ( ) Odense Universitetshospital VITA Ja 68/1646 1(0) 4.1 ( ) 2.3 ( ) 1.7 ( ) Sydvestjysk Sygehus (Esbjerg) Ja 23/468 28(6) 4.9 ( ) 9.4 ( ) 5.7 ( ) Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus Ja 15/686 64(9) 2.2 ( ) 4.5 ( ) 5.9 ( ) Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Ja 18/412 36(8) 4.4 ( ) 4.7 ( ) 5.4 ( ) Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Ja 19/353 30(8) 5.4 ( ) 4.8 ( ) 10.4 ( ) ~ 13 ~

14 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95 % CI % (95 % CI) % (95 % CI) Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Ja 7/244 21(8) 2.9 ( ) 1.6 ( ) 3.6 ( ) Midtjylland Ja 441/ (16) 8.2 ( ) 10.0 ( ) 8.4 ( ) Aarhus Universitetshospital I (Skejby) Aarhus Universitetshospital ITA (NBG) Aarhus Universitetshospital NIA (NBG) Aarhus Universitetshospital OVITA (THG) Hospitalsenhed Midt Intensiv afsnit Viborg Hospitalsenhed Midt Intensiv sengeafdeling Silkeborg Ja 79/742 21(3) 10.6 ( ) 12.6 ( ) 10.3 ( ) Ja 100/971 18(2) 10.3 ( ) 11.5 ( ) 10.9 ( ) - 0/0 783(100) Ja 33/544 9(2) 6.1 ( ) 8.2 ( ) 7.9 ( ) Ja 70/736 2(0) 9.5 ( ) 11.6 ( ) 8.0 ( ) Ja 12/254 7(3) 4.7 ( ) 5.4 ( ) 7.0 ( ) Hospitalsenheden Horsens Ja 56/467 31(6) 12.0 ( ) 15.5 ( ) 7.3 ( ) Regionshospitalet Herning Ja 40/562 33(6) 7.1 ( ) 7.1 ( ) 8.1 ( ) Regionshospitalet Holstebro Ja 32/401 27(6) 8.0 ( ) 6.2 ( ) 5.9 ( ) Regionshospitalet Randers Ja 19/686 78(10) 2.8 ( ) 7.8 ( ) 4.5 ( ) Nordjylland Ja 180/2918 1(0) 6.2 ( ) 6.6 ( ) 7.9 ( ) Aalborg UH, Afsnit Intensiv Terapi Ja 6/245 0(0) 2.4 ( ) 3.9 ( ) 8.0 ( ) Aalborg UH, Almen Intensiv Terapiafsnit R Aalborg UH, Hjerte-Lunge Intensiv Afsnit (TIA) Ja 28/291 0(0) 9.6 ( ) 5.4 ( ) 7.6 ( ) Ja 12/680 0(0) 1.8 ( ) 1.4 ( ) 1.7 ( ) Aalborg UH, Intensiv Afsnit Hobro Ja 2/242 0(0) 0.8 ( ) 1.8 ( ) 1.8 ( ) Aalborg UH, Neuro Orto Traume intensiv Afsnit (NOTIA) Aalborg UH, Opvågningsafsnit Syd/RIMA Ja 19/359 0(0) 5.3 ( ) 8.3 ( ) 8.7 ( ) Ja 60/571 1(0) 10.5 ( ) 11.9 ( ) 13.4 ( ) Sygehus Thy-Mors Ja 14/157 0(0) 8.9 ( ) 20.0 ( ) 20.2 ( ) Sygehus Vendsyssel (Hjørring) Ja 39/373 0(0) 10.5 ( ) 6.1 ( ) 7.9 ( ) ~ 14 ~

15 ~ 15 ~

16 ~ 16 ~

17 Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: Indikatoren beskriver andelen af patienter der udskrives til stamafdeling imellem kl. 22 og kl. 08. I beregningen af indikatoren indgår intensivforløb med udskrivelse til stamafdeling, hvor både udskrivelsestidspunkt og afslutningsmåde er registreret. I alt (16 %) intensivforløb indgår ikke i beregningen pga. manglende oplysninger. På landsplan ses igen i denne opgørelsesperiode et fald i andelen der er udskrevet til stamafdeling imellem kl. 22 og 08, således at denne andel nu udgør 5,5 %. Regionalt varierer andelen fra 3,7 % til 8,2 %. Kun få afdelinger har haft en stigning i andelen og alle afdelinger og regioner overholder standarden på 15 % udskrivelser i aften-nattetimerne. Faglig klinisk kommentar: Flere undersøgelser tyder på, at det kan være forbundet med øget morbiditet og mortalitet at blive udskrevet fra intensivafdeling i aften-natte timerne [3-5]. Det er derfor positivt, at andelen af disse udskrivninger generelt har været faldende de seneste tre år. Der er sjældent fagligt belæg for at udskrive intensivpatienter i aften-natte timerne. Indikatoren er derfor, i hvert fald til dels, udtryk for hvorvidt kapaciteten på intensivafdelingerne er tilstrækkelige til at kunne undgå udskrivelser i aften-natte timerne. I tolkningen af indikatoren bør man dog være opmærksom på, at man på nogle intensivafdelinger har patienter indlagt til forlænget post-operativ observation efter stor kirurgi. Disse patienter kan være planlagt til udskrivelse til stamafdeling sidst på aftenvagten. Dette udgør formentligt ikke et væsentligt kvalitetsproblem, da stamafdelingen i disse tilfælde har rutine og ressourcer til observation af denne patientkategori. Dette forhold er indikeret ved, at andelen af patienter, indlagt i mere end 24 timer på intensivafdeling som udskrives i aften-natte timer, er væsentligt lavere (3,2 %) (se venligst bilag 2) end når samtlige intensivpatienter medtages i beregningen (5,5 %). Anbefaling til indikatoren: Afdelinger, med stigende frekvens af udskrivelser i aften-nattetimer, bør holde øje med dette og undersøge årsager hertil. Indikatoren bør bibeholdes idet den vurderes at være vigtig en markør for intensivafdelingernes ressourcer og kapacitetsudnyttelse. Dette kommer ikke mindst til at spille en rolle i forbindelse med de markante omlægninger i sundhedsvæsenet de kommende år. Standarden på 15 % er historisk set baseret på "bedste faglige skøn" idet evidensen for en præcis fastlæggelse af standarden på tidspunktet for indførelsen af indikatoren var mangelfuld. Der vil i løbet af det kommende år blive udarbejdet en anbefaling til eventuel ændring at standarden på baggrund af eksisterende litteratur samt erfaringer fra øvrige skandinaviske intensivdatabaser. ~ 17 ~

18 Indikator 3: Kapacitetsbetinget overflytning til anden intensivafdeling Andel af patienter, der overflyttes til anden intensivafdeling pga. kapacitetsproblemer. Standard 5 % Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95 % CI % (95 % CI) % (95 % CI) Danmark Ja 504/ (15) 2.0 ( ) 2.4 ( ) 2.5 ( ) Hovedstaden Ja 131/ (35) 2.3 ( ) 2.7 ( ) 3.0 ( ) Sjælland Ja 51/ (4) 2.0 ( ) 3.1 ( ) 2.3 ( ) Syddanmark Ja 62/ (2) 0.9 ( ) 1.4 ( ) 1.6 ( ) Midtjylland Ja 77/ (14) 1.3 ( ) 1.5 ( ) 1.7 ( ) Nordjylland Ja* 183/3380 0(0) 5.4 ( ) 5.0 ( ) 4.9 ( ) Hovedstaden Ja 131/ (35) 2.3 ( ) 2.7 ( ) 3.0 ( ) Bispebjerg Hospital Ja 7/ (44) 1.5 ( ) 4.8 ( ) - Bornholms Hospital Ja 0/203 2(1) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Gentofte Hospital Ja 3/203 23(10) 1.5 ( ) 5.6 ( ) 5.3 ( ) Glostrup Hospital, Y13 Ja 11/262 0(0) 4.2 ( ) 4.1 ( ) 3.6 ( ) Herlev Hospital Ja 10/ (20) 2.3 ( ) 1.4 ( ) 3.0 ( ) Hillerød Hospital Ja* 32/503 59(10) 6.4 ( ) 3.4 ( ) 0.0 ( ) Hvidovre Hospital Ja 24/ (39) 4.4 ( ) 4.3 ( ) 1.6 ( ) Rigshospitalet, 2093 Neurointensiv Rigshospitalet, 4131 Intensiv Terapiklinik Rigshospitalet, Hjertecenteret /0 1637(100) Ja 28/ (5) 2.6 ( ) 3.2 ( ) 7.0 ( ) Ja 16/ (17) 0.8 ( ) 1.4 ( ) 1.7 ( ) Sjælland Ja 51/ (4) 2.0 ( ) 3.1 ( ) 2.3 ( ) Holbæk Sygehus Ja 10/817 5(1) 1.2 ( ) 0.9 ( ) 0.9 ( ) Køge Sygehus Ja* 20/301 4(1) 6.6 ( ) 13.7 ( ) 7.3 ( ) Nykøbing F. Sygehus Ja 0/507 66(12) 0.0 ( ) 0.4 ( ) 0.0 ( ) Næstved Sygehus Ja 4/213 24(10) 1.9 ( ) 2.0 ( ) 3.7 ( ) Roskilde Sygehus Ja 14/331 15(4) 4.2 ( ) 4.1 ( ) 2.5 ( ) Slagelse Sygehus Ja 3/445 5(1) 0.7 ( ) 1.3 ( ) 2.4 ( ) Syddanmark Ja 62/ (2) 0.9 ( ) 1.4 ( ) 1.6 ( ) OUH, Svendborg Sygehus Ja 3/273 1(0) 1.1 ( ) 0.4 ( ) 0.0 ( ) Odense Universitetshospital ITA/BRITA/PITA Ja 21/1663 0(0) 1.3 ( ) 1.3 ( ) 4.4 ( ) Odense Universitetshospital NIA Ja 1/1123 0(0) 0.1 ( ) 1.0 ( ) 0.1 ( ) Odense Universitetshospital VITA Ja 5/1725 1(0) 0.3 ( ) 1.0 ( ) 1.4 ( ) Sydvestjysk Sygehus (Esbjerg) Ja 5/525 23(4) 1.0 ( ) 0.6 ( ) 1.5 ( ) Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus Ja 10/757 57(7) 1.3 ( ) 3.6 ( ) 1.5 ( ) Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Ja 2/455 16(3) 0.4 ( ) 0.9 ( ) 0.6 ( ) Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Ja 14/425 29(6) 3.3 ( ) 3.6 ( ) 2.0 ( ) ~ 18 ~

19 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95 % CI % (95 % CI) % (95 % CI) Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Ja 1/274 20(7) 0.4 ( ) 0.0 ( ) 0.6 ( ) Midtjylland Ja 77/ (14) 1.3 ( ) 1.5 ( ) 1.7 ( ) Aarhus Universitetshospital I (Skejby) Aarhus Universitetshospital ITA (NBG) Aarhus Universitetshospital NIA (NBG) Aarhus Universitetshospital OVITA (THG) Hospitalsenhed Midt Intensiv afsnit Viborg Hospitalsenhed Midt Intensiv sengeafdeling Silkeborg Ja 17/869 9(1) 2.0 ( ) 3.4 ( ) 2.6 ( ) Ja 34/ (1) 3.1 ( ) 2.5 ( ) 3.3 ( ) - 0/0 783(100) Ja 10/588 3(1) 1.7 ( ) 0.7 ( ) 2.1 ( ) Ja 0/789 1(0) 0.0 ( ) 1.0 ( ) 0.7 ( ) Ja 3/297 6(2) 1.0 ( ) 1.1 ( ) 0.6 ( ) Hospitalsenheden Horsens Ja 4/515 29(5) 0.8 ( ) 3.8 ( ) 1.1 ( ) Regionshospitalet Herning Ja 3/615 32(5) 0.5 ( ) 0.6 ( ) 1.0 ( ) Regionshospitalet Holstebro Ja 6/449 10(2) 1.3 ( ) 0.8 ( ) 0.6 ( ) Regionshospitalet Randers Ja 0/714 68(9) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.1 ( ) Nordjylland Ja* 183/3380 0(0) 5.4 ( ) 5.0 ( ) 4.9 ( ) Aalborg UH, Afsnit Intensiv Terapi Ja 6/260 0(0) 2.3 ( ) 3.2 ( ) 5.3 ( ) Aalborg UH, Almen Intensiv Terapiafsnit R Aalborg UH, Hjerte-Lunge Intensiv Afsnit (TIA) Nej 61/382 0(0) 16.0 ( ) 10.9 ( ) 12.3 ( ) Ja 30/739 0(0) 4.1 ( ) 5.9 ( ) 4.7 ( ) Aalborg UH, Intensiv Afsnit Hobro Ja 2/257 0(0) 0.8 ( ) 0.3 ( ) 1.6 ( ) Aalborg UH, Neuro Orto Traume intensiv Afsnit (NOTIA) Aalborg UH, Opvågningsafsnit Syd/RIMA Nej 61/462 0(0) 13.2 ( ) 10.1 ( ) 9.8 ( ) Ja 11/687 0(0) 1.6 ( ) 1.7 ( ) 1.6 ( ) Sygehus Thy-Mors Ja 5/181 0(0) 2.8 ( ) 2.7 ( ) 2.6 ( ) Sygehus Vendsyssel (Hjørring) Ja 7/412 0(0) 1.7 ( ) 2.9 ( ) 1.8 ( ) ~ 19 ~

20 ~ 20 ~

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser 2014 FLIS Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser En introduktion til afrapporteringen af resultater fra de Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2012 21. juni 2011 20. juni 2012 Version 1.0 19. november 2012 Henvendelse vedr. rapporten til: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Sclerosebehandlingsregistret

Sclerosebehandlingsregistret Sclerosebehandlingsregistret Register for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Årsrapport 01.10.2013-30.09.2014 Version 4 Februar 2015 Hvorfra udgår rapporten Denne årsrapport, som dækker

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register

Dansk Skulderalloplastik Register Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Frederiksberg Hospital Privathospitalet Hamlet Herlev Hospital Frederikssund Hospital Køge Sygehus Holbæk Sygehus Næstved Sygehus Dansk Skulderalloplastik

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Endelig udgave

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2012

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2012 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013.

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013. DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013 Endelig udgave 6.april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014 BUP-ADHD National årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 Dato 18.12.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Revideret udkast 20. april 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave 12. maj 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register b Dansk Hoftealloplastik Register National Årsrapport 2014 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december Aktuelle periode fra 1. januar til 31. december 129.970 Primæroperationer 20.711 Antal revisioner Komplethedsgrad

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11.

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11. Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret Version 11.0 Dato for seneste revidering: 11.08.2014 Indhold 1 Indledning... 3 2 Opbygning

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2013 1. juni 2013 31. maj 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

DANBIO. Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter. National Årsrapport 2013

DANBIO. Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter. National Årsrapport 2013 DANBIO Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Dataoprensning og -udtræk er foretaget

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase Årsrapport 2009 (Data fra 2007 og 2008) De mest blodforbrugende diagnoser og kirurgiske procedurer: Brug af erytrocytkomponenter Dansk Transfusionsdatabase Resumé Hermed foreligger

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 for Region

Læs mere

Velkommen til. Børneafdelingen, Nykøbing Falster Sygehus Næstved Kommune Næstved Sygehus Roskilde Sygehus. Region Sjælland

Velkommen til. Børneafdelingen, Nykøbing Falster Sygehus Næstved Kommune Næstved Sygehus Roskilde Sygehus. Region Sjælland Velkommen Program Velkommen til Børneafdelingen, Nykøbing Falster Sygehus Næstved Kommune Næstved Sygehus Roskilde Sygehus Region Sjælland Region Hovedstaden Velkommen til Hvidovre Hospital Hillerød Hospital

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater 214 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Copyright:

Læs mere

National Database for Søvnapnø. National årsrapport 2012

National Database for Søvnapnø. National årsrapport 2012 National Database for Søvnapnø National årsrapport 1. januar 31. december Udarbejdning af rapporten Søvnrelaterede respirationsforstyrrelser omfatter: 1. Obstruktiv søvnapnø (OSA). 2. Central søvnapnø.

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed De 12! Thy-Mors Vendsyssel Midt Randers HE Vest HE Horsens SGL Kolding Holbæk

Læs mere

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression)

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) National årsrapport 2013 1. oktober 2012-31. december 2013 Dato 20.05.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende

Læs mere

Bilag 1: Regionernes redegørelse om sygehusenes praksis i forhold til kønsopdeling på sengestuer

Bilag 1: Regionernes redegørelse om sygehusenes praksis i forhold til kønsopdeling på sengestuer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 318 Offentligt (02) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMBHO Sags nr.: 1400493

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Organkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. oktober 2013 30. september 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Årsrapport 2013 Første halvdel af tredje nationale screeningsrunde 05. december 2013 1 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed Velkommen! Stine Rasmussen, projektleder for flow, Regionshospitalet i Randers

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Frederiksberg Hospital Privathospitalet Hamlet Herlev Hospital Frederikssund Hospital Køge Sygehus Holbæk Sygehus Næstved Sygehus Nykøbing F Sygehus

Læs mere

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats Anders Green & Maria Iachina, i samarbejde med Erik Jakobsen i opdrag fra Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdelingen Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase Årsrapport 2007 (Data fra 2005 og 2006) De mest blodforbrugende diagnoser og kirurgiske procedurer: Brug af komponenter DTDB Dansk Transfusionsdatabase Resumé Hermed foreligger

Læs mere

Styregruppen for DKLS. Årsrapport DKLS. Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening

Styregruppen for DKLS. Årsrapport DKLS. Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening Styregruppen for DKLS Årsrapport DKLS 2009 Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening Forord Formålet med screening for livmoderhalskræft er at nedsætte forekomsten og dødeligheden af livmoderhalskræft

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

INTENSIV TERAPI definitioner, dokumentation og visitationsprincipper

INTENSIV TERAPI definitioner, dokumentation og visitationsprincipper INTENSIV TERAPI definitioner, dokumentation og visitationsprincipper 2006 Anbefaling fra arbejdsgruppen om intensiv medicinsk terapi Intensiv terapi definitioner, dokumentation og visitationsprincipper

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere