Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014"

Transkript

1 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli juni december 2014

2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik, Nord (KCEB-Nord). Rapporten er klinisk auditeret af styregruppen for Dansk Intensiv Database (DID). Formandsskabet for Dansk Intensiv Database udgøres af Steffen Christensen, afdelingslæge, ph.d., Intensiv Afdeling I, Aarhus Universitetshospital Skejby og overlæge Torsten Faber, Herlev Hospital. Kontaktperson for Dansk Intensiv Database i KCEB-Nord er Christian Fynbo Christiansen, afdelingslæge, ph.d., Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Olof Palmes Alle 43-45, 8200 Aarhus N, Tlf.: Kontaktperson for DID i Regionernes Klinisk Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) er kvalitetskonsulent, cand. scient. san., Annette Odby, KCKS-Vest, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N. Tlf , ~ 2 ~

3 Indhold Konklusioner og anbefalinger... 4 Oversigtstabel over de samlede indikatorresultater... 7 Indikator 1: Genindlæggelse... 8 Indikator 2: Udskrivning i aften-nattetimer Indikator 3: Kapacitetsbetinget overflytning til anden intensivafdeling Indikator 4: Standardiseret mortalitetsratio (SMR) 30 dages mortalitet Indikator 5: Standardiseret mortalitetsratio (SMR) - 30-dages mortalitet efter septisk shock Indikator 6-8: Organisatoriske forhold Beskrivelse af sygdomsområdet og måling af behandlingskvalitet Oversigt over alle indikatorer Datagrundlag Styregruppens medlemmer Appendiks 1: Datakomplethed Appendiks 2: Patientkarakteristika Regionale kommentarer Bilag Bilag 1: Øvrige mortalitetsmål Bilag 2: Opgørelse af indikator 1-4 for patienter indlagt mere end 24 timer Bilag 3: Opgørelse af indikator 1-4 for patienter med thoraxkirurgisk stamafdeling Bilag 4: Opgørelse af indikator 1-4 for patienter med neurokirurgisk stamafdeling Bilag 5: Opgørelse af indikator 1-4 for hele kalenderår Regionale kommentarer ~ 3 ~

4 Konklusioner og anbefalinger DID Årsrapport 2013/2014 er den syvende årsrapport fra DID og omfatter intensivindlæggelser i perioden 1. juli juni 2014 fordelt på 43 intensivafdelinger. Det anslås, at ca. 95 % af alle intensivforløb er registreret i DID og kompletheden af de specifikke variable i DID på landsplan er stigende og nu over 85 %. Eneste undtagelser er en score for sværhedsgrad af sygdom (SAPS II score), som er registreret for 72 % af de patienter, hvor denne er relevant samt den nyligt indførte tidsregistrering af septisk shock, som kun skønnes at være registreret for ca. 25 % af det forventede antal patienter med septisk shock. Kompletheden af specifikke variable er generelt stigende, men for enkelte afdelinger er der et betydeligt fald i kompletheden for enkelte variable. Styregruppen anbefaler alle afdelinger, som af ukendt årsager har en komplethed på under 90 % på en eller flere variable, at rette henvendelse til databasens kontaktperson ved KCKS-vest (se kontaktoplysninger på side 2) med henblik på at få udleveret et dataudtræk fra DID til validering af lokale data. På landsplan genindlægges 2,7 % af intensivpatienterne indenfor 48 timer efter udskrivelse til stamafdeling, hvilket er en mindre og ikke statistisk signifikant stigning fra foregående periode (2,3 % på landsplan). Alle afdelinger ligger dog fortsat under den fastsatte standard på 4 %. Udskrivelse foregik i aften-nattetimer (kl ) i 5,5 % af udskrivelserne til stamafdelingerne hvilket er at fald fra 6,5 % i foregående periode. Generelt synes andelen at være faldende over de seneste år. Alle afdelinger lever op til den fastsatte standard på maksimalt 15 % af udskrivelserne. Der er vedvarende interesse for kapacitetsproblemerne på de danske intensivafdelinger. Denne rapport viser, at 2,0 % af intensivudskrivelserne sker som kapacitetsbetinget overflytning til anden intensivafdeling, hvilket er færre sammenlignet med foregående periode (2,4 %). Der er dog betydelig variation mellem regioner og afdelingerne, og på enkelte afdelinger er denne andel betydeligt over den fastsatte standard på maksimalt 5 %. Mortaliteten indenfor 30 dage efter intensivindlæggelse på 27,1 % for relevante forløb med SAPS II score synes uændret over de seneste perioder. Styregruppen har valgt at man fra denne årsrapport anvender SAPS II justeret SMR som mål for 30 dages mortaliteten. Det har betydet, at variationen i SMR mellem regioner og afdelinger er blevet væsentlig mindre end tidligere, hvilket formentligt er på grund af bedre justering for forskelle i patientsammensætning end tidligere. Det er væsentligt, at SAPS II er udviklet på baggrund af en population af intensivpatienter i [1]. Det betyder, at SMR på landsplan ikke er 100 men 71. Det er fortsat sådan, at SMR alene skal bruges til at sammenligne mortalitet på de enkelte afdelinger over tid og kun såfremt patientsammensætningen ikke er ændret. Desværre er forekomsten af septisk shock svært underrapporteret i denne rapport. Det betyder, at vurdering af mortaliteten i denne gruppe patienter ikke kan sikkert vurderes. Der arbejdes i DID på at øge kendskabet til kodningsproceduren for septisk shock, idet det har vist sig, at den lave komplethed delvist skyldes fejlkodning pga. manglende tidsangivelse. Tre indikatorer skal belyse organisatoriske forhold på bagrund af selvoplyste data. Blandt de afrapporterende afdelinger oplyste 84 %, at de opfylder myndighedernes krav til intensivafdelingens niveau, hvilket er på niveau med forgående perioder. De fem afdelinger, der ikke opfylder kravene, anfører primært, at dette skyldes manglende anæstesiologisk speciallæge i tilstedeværelsesvagt, men også manglende adgang til øvrige specialer. Det er styregruppens opfattelse, at DID nu har præsenteret en status for de tre strukturindikatorer, og det overvejes derfor, om DID skal indføre nye/andre procesindikatorer. Det anbefales, at hver afdeling gennemgår rapporten og forholder sig til følgende: Afdelinger, med datakomplethed under 90 % for variablene i DID, bør iværksætte tiltag mhp. at forbedre dette. (Se tabeller vedr. datakomplethed i appendiks 1 på side 44). Der henvises til DID vejledning om indberetning til LPR på DID s opbygning med brug af Landspatientregisteret betyder, at der principielt er 4 trin hvor manglende registrering/ dårlig komplethed kan opstå: 1. Manglende primære registrering i lokale journalsystemer (f.eks. CIS, manuelt, eller PDM system). 2. Manglende overførsel fra lokale systemer til Patient Administrative System (PAS) på sygehuset (fx "Grøn System"). 3. Manglende overførsel fra (PAS) til Landspatient registeret (LPR). 4. Fejl i udtræk fra LPR til DID eller efterfølgende oprensning af data ~ 4 ~

5 Ved at sammenligne dataudtræk på person niveau fra alle 4 datakilder får man det fulde overblik over, hvor en eventuel fejlkilde findes. Afdelinger, som finder uoverensstemmelse mellem lokale registreringer og DID, anbefales derfor at rekvirere en patientliste mhp. at identificere årsagen, eller sende et udtræk fra elektronisk indberetningssystem mhp. validering. Såfremt afdelingen ikke lever op til standarderne for resultatindikatorerne (genindlæggelse inden for 48 timer, udskrivelse i aften-nattetimer (kl ) og kapacitetsbetinget overflytning til anden intensivafdeling), bør der gennemføres journalaudit eller andre tiltag for at vurdere problemet og evt. iværksættes nødvendige foranstaltninger. Såfremt en afdelings standardiserede mortalitetsratioer (SMR) har været stigende, bør det vurderes, om afdelingen har en patientsammensætning, der kan forklare den højere mortalitet sammenlignet med den gennemsnitlige danske intensivpatient, eller om årsagen kan relateres til andre forhold, herunder behandlingskvaliteten. SMR bør ikke sammenlignes mellem afdelingerne, men en stigende SMR for den enkelte afdeling bør give anledning til overvejelser vedr. bagvedliggende årsag, hvilket ofte kun kan endeligt afdækkes ved journalaudit. Afdelinger som ikke opfylder Sundhedsstyrelsens krav (ikke har speciallæge i anæstesiologi i tilstedeværelsesvagt eller ikke foretager struktureret overlevering ved udskrivelsen) bør vurdere, om det er muligt at foretage organisatoriske ændringer mhp. opfyldelse af disse indikatorer. Dansk Intensiv Database vil i det kommende år arbejde med: Øge kendskabet til registreringspraksis vedrørende indikator for intensivpatienter med septisk shock. Deltage i møder med andre skandinaviske intensivdatabaser med henblik på bl.a. at udvikle fælles definitioner af indikatorer, så det på sigt vil være muligt at udveksle og sammenligne data samt at få udviklet et fælles program for forskningsprojekter på tværs af landenes databaser. Overvejelser omkring indførelse af nye/andre procesindikatorer og ikke mindst strukturindikatorer. Der gøres opmærksom på følgende ved læsning af de enkelte tabeller: Tabellens underoverskrift beskriver kort indikatoren samt den fastsatte standard. Bemærk at beregningsgrundlaget afhænger af hvad indikatoren udtrykker. Derfor vil nævneren ikke være den samme i alle tabeller. (Se oversigt over alle indikatorer på side 40). Tabellen viser i hhv. o 1. kolonne: Hvilken afdeling/sygehus/region resultatet vedrører o 2. kolonne: Hvorvidt standarden er opfyldt, herunder ja hvis opgjorte procentdel/resultat opnår standarden, ja* hvis standarden er opfyldt når der tages højde for den statistiske usikkerhed, eller nej hvis den ikke opnår standarden. o 3. kolonne angiver tæller og nævner for beregningen. o 4. kolonne: Angiver antal og % af forløb som ikke indgår i beregningen pga. uoplyste data. Visse afdelinger/regioner har et større antal uoplyste forløb, hvilket bør haves in mente ved fortolkning af resultaterne. o 5. kolonne: Beskriver proportionen med 95 % konfidensinterval (CI) (for indikator 4 dog dødelighed i % og standardiseret mortalitetsratio(smr)) o 6. og 7. kolonne: Beskriver proportion og konfidensinterval de to foregående år. Indikator 4 beskriver SMR. Dette tal udtrykker dødeligheden sammenlignet med den forventede dødelighed udfra SAPS II scoren. F.eks. betyder 115 at patienterne har en dødelighed der er 15 % højere end patienterne inkluderet i udviklingen af SAPS II score [1]. Indikator 5, som beskriver SMR ved septisk shock, sammenligner enhedens observerede dødelighed med forventet dødelighed udfra enhedens patientsammensætning ifht. køn, alder og komorbiditet og har således aktuelle kalenderårs patetientsammensætning for hele landet som reference. ~ 5 ~

6 Da SMR er et udtryk for dødelighed ved en given patientsammensætning kan den ikke sammenlignes på tværs af sygehuse da patientsammensætningen er forskellig. Efter tabellerne følger en grafisk præsentation af indikatorerne på hhv. regionsniveau og på enhedsniveau. Den fastsatte standard er markeret med en lodret rød linje i figuren. De vandrette streger for hver enhed repræsenterer konfidensintervallet. Efter figurerne følger klinisk epidemiologiske/biostatistiske kommentarer, faglige kommentarer samt heraf følgende anbefalinger. ~ 6 ~

7 Oversigtstabel over de samlede indikatorresultater Indikatoropfyldelse (95 % CI) ID Indikator DID-01-1 Genindlæggelse. % Andelen af genindlæggelser på intensivafdeling inden for 48 timer efter udskrivelse til stamafdeling. DID-02-1 Udskrivelse i aften-nattetimer. % Andelen af patienter udskrevet mellem kl. 22:00 og 08:00. Uoplyst Standard Format % % Andel ( ) 2.3 ( ) 2.4 ( ) 15% Andel ( ) 6.5 ( ) 6.8 ( ) DID-03-1 Kapacitetsbetinget overflytning til anden intensivafdeling. % Andelen af patienter, der overflyttes til anden intensivafdeling pga. kapacitetsproblemer blandt alle som udskrives i live. 5% Andel ( ) 2.4 ( ) 2.5 ( ) DID-04-1 Standardiseret mortalitetsratio(smr) - 30-dages mortalitet. Observeret antal patienter, der dør inden for 30 dage efter indlæggelse på intensivafdeling divideret med forventet antal dødsfald jf. SAPS II score. DID-05-1 Standardiseret mortalitetsratio(smr) - 30-dages mortalitet efter septisk shock. - Ratio ( ) 77 ( ) 82 ( ) < 115 Ratio ( ) 69 ( ) - DID-06-1 DID-07-1 Indikatorer på afdelingsniveau: Intensivafdelingen opfylder myndighedernes krav. % Speciallæge i anæstesiologi i tilstedeværelsesvagt. % 100 % Andel (69-94) 87 (73-96) 83 (69-93) 100 % Andel (72-96) 92 (79-98) 90 (77-97) DID-08-1 Struktureret overlevering. % 100 % Andel (78-98) 92 (79-98) 81 (66-91) Ved vurdering af tabellerne i denne rapport gøres der opmærksom på følgende lokale forhold: Intensivafdeling Bemærkning Næstved Afdelingen er lukket pr. 1. maj 2014 ~ 7 ~

8 Indikator 1: Genindlæggelse Andelen af genindlæggelser på intensivafdeling inden for 48 timer efter udskrivelse til stamafdeling. Standard 4 % Standard Tæller/ antal Uoplyst Aktuelle år Tidligere år opfyldt nævner (%) % 95 % CI % (95 % CI) % (95 % CI) Danmark Ja 609/ (16) 2.7 ( ) 2.3 ( ) 2.4 ( ) Hovedstaden Ja 97/ (38) 1.9 ( ) 2.3 ( ) 1.7 ( ) Sjælland Ja 77/ (6) 3.4 ( ) 3.2 ( ) 3.8 ( ) Syddanmark Ja 225/ (3) 3.4 ( ) 2.2 ( ) 2.5 ( ) Midtjylland Ja 149/ (16) 2.8 ( ) 2.2 ( ) 2.3 ( ) Nordjylland Ja 61/2918 1(0) 2.1 ( ) 1.8 ( ) 2.2 ( ) Hovedstaden Ja 97/ (38) 1.9 ( ) 2.3 ( ) 1.7 ( ) Bispebjerg Hospital Ja* 23/ (46) 5.3 ( ) 4.6 ( ) - Bornholms Hospital Ja 4/171 6(3) 2.3 ( ) 1.1 ( ) 3.0 ( ) Gentofte Hospital Ja 4/172 25(13) 2.3 ( ) 0.0 ( ) - Glostrup Hospital, Y13 Ja 4/212 15(7) 1.9 ( ) 4.4 ( ) 1.2 ( ) Herlev Hospital Ja 8/ (22) 2.1 ( ) 1.9 ( ) 2.1 ( ) Hillerød Hospital Ja 2/448 60(12) 0.4 ( ) 0.4 ( ) 1.0 ( ) Hvidovre Hospital Ja 9/ (42) 1.9 ( ) 4.1 ( ) 2.1 ( ) Rigshospitalet, 2093 Neurointensiv Rigshospitalet, 4131 Intensiv Terapiklinik Rigshospitalet, Hjertecenteret /0 1637(100) Ja 21/924 57(6) 2.3 ( ) 3.2 ( ) 2.4 ( ) Ja 22/ (18) 1.2 ( ) 1.1 ( ) 1.0 ( ) Sjælland Ja 77/ (6) 3.4 ( ) 3.2 ( ) 3.8 ( ) Holbæk Sygehus Ja 29/734 10(1) 4.0 ( ) 4.6 ( ) 4.7 ( ) Køge Sygehus Ja 9/251 5(2) 3.6 ( ) 3.2 ( ) 3.3 ( ) Nykøbing F. Sygehus Ja 7/437 72(14) 1.6 ( ) 1.7 ( ) - Næstved Sygehus Ja 1/164 40(20) 0.6 ( ) 2.5 ( ) 1.1 ( ) Roskilde Sygehus Ja 7/286 16(5) 2.4 ( ) 4.3 ( ) 3.1 ( ) Slagelse Sygehus Ja* 24/423 7(2) 5.7 ( ) 1.7 ( ) 4.6 ( ) Syddanmark Ja 225/ (3) 3.4 ( ) 2.2 ( ) 2.5 ( ) OUH, Svendborg Sygehus Ja 5/251 2(1) 2.0 ( ) 4.4 ( ) 1.5 ( ) Odense Universitetshospital ITA/BRITA/PITA Ja 37/1530 0(0) 2.4 ( ) 1.9 ( ) 3.7 ( ) Odense Universitetshospital NIA Ja 23/1001 0(0) 2.3 ( ) 2.5 ( ) 2.4 ( ) Odense Universitetshospital VITA Nej 123/1646 1(0) 7.5 ( ) 2.2 ( ) 2.4 ( ) Sydvestjysk Sygehus (Esbjerg) Ja 9/468 28(6) 1.9 ( ) 1.3 ( ) 1.3 ( ) Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus Ja 9/686 64(9) 1.3 ( ) 1.3 ( ) 1.8 ( ) Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Ja 12/412 36(8) 2.9 ( ) 3.1 ( ) 3.9 ( ) Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Ja 5/353 30(8) 1.4 ( ) 2.4 ( ) 1.7 ( ) ~ 8 ~

9 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95 % CI % (95 % CI) % (95 % CI) Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Ja 2/244 21(8) 0.8 ( ) 2.8 ( ) 0.7 ( ) Midtjylland Ja 149/ (16) 2.8 ( ) 2.2 ( ) 2.3 ( ) Aarhus Universitetshospital I (Skejby) Aarhus Universitetshospital ITA (NBG) Aarhus Universitetshospital NIA (NBG) Aarhus Universitetshospital OVITA (THG) Hospitalsenhed Midt Intensiv afsnit Viborg Hospitalsenhed Midt Intensiv sengeafdeling Silkeborg Ja 28/742 21(3) 3.8 ( ) 2.1 ( ) 2.6 ( ) Ja 25/971 18(2) 2.6 ( ) 2.4 ( ) 1.7 ( ) - 0/0 783(100) Ja 15/544 9(2) 2.8 ( ) 1.8 ( ) 4.4 ( ) Ja 19/736 2(0) 2.6 ( ) 3.4 ( ) 2.1 ( ) Ja 0/254 7(3) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Hospitalsenheden Horsens Ja 15/467 31(6) 3.2 ( ) 1.5 ( ) 2.1 ( ) Regionshospitalet Herning Ja 21/562 33(6) 3.7 ( ) 2.8 ( ) 2.0 ( ) Regionshospitalet Holstebro Ja 6/401 27(6) 1.5 ( ) 3.9 ( ) 6.3 ( ) Regionshospitalet Randers Ja 20/686 78(10) 2.9 ( ) 3.0 ( ) 2.5 ( ) Nordjylland Ja 61/2918 1(0) 2.1 ( ) 1.8 ( ) 2.2 ( ) Aalborg UH, Afsnit Intensiv Terapi Ja 4/245 0(0) 1.6 ( ) 2.8 ( ) 2.5 ( ) Aalborg UH, Almen Intensiv Terapiafsnit R Aalborg UH, Hjerte-Lunge Intensiv Afsnit (TIA) Ja 5/291 0(0) 1.7 ( ) 2.4 ( ) 1.4 ( ) Ja 16/680 0(0) 2.4 ( ) 1.3 ( ) 2.9 ( ) Aalborg UH, Intensiv Afsnit Hobro Ja 8/242 0(0) 3.3 ( ) 1.1 ( ) 3.9 ( ) Aalborg UH, Neuro Orto Traume intensiv Afsnit (NOTIA) Aalborg UH, Opvågningsafsnit Syd/RIMA Ja 0/359 0(0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Ja 10/571 1(0) 1.8 ( ) 1.4 ( ) 1.4 ( ) Sygehus Thy-Mors Ja 5/157 0(0) 3.2 ( ) 3.9 ( ) 6.7 ( ) Sygehus Vendsyssel (Hjørring) Ja 13/373 0(0) 3.5 ( ) 3.7 ( ) 1.7 ( ) ~ 9 ~

10 ~ 10 ~

11 ~ 11 ~

12 Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: Indikatoren beskriver andelen der genindlægges på intensiv afdeling indenfor 48 timer efter udskrivelse fra stamafdeling. I beregningen af indikatoren indgår intensivforløb med udskrivelse til stamafdeling, hvor både udskrivelsestidspunkt og afslutningsmåde er registreret. En eller begge af sidstnævnte variable var uoplyste i 16 % af intensivforløbene og disse forløb indgik således ikke i beregningen. På landsplan genindlægges 2,7 % af intensivpatienterne indenfor 48 timer efter udskrivelsen til stamafdeling, hvilket er en stigning sammenlignet med tidligere opgørelsesperioder. Der kan være tale en reel stigning eller betinget af statistisk usikkerhed idet konfidensintervallerne er overlappende. Indikatoren kan kun beregnes for forløb med registreret udskrivningstidspunkt og afslutningsmåde, og ændring i registreringspraksis med stigende komplethed i registreringen af disse variable kan også påvirke fundende. Regionalt findes den højeste og mest markante stigning i genindlæggelsesfrekvens i Region Syddanmark, men også i Region Midtjylland er genindlæggelsesfrekvensen steget. Standarden på 4 % er overholdt både på landsplan og regionalt plan. Én intensivafdeling på Odense Universitetshospital har haft en kraftig stigning i genindlæggelsesfrekvensen og overholder nu ikke den fastsatte standard. To afdelinger i hhv. Region Hovedstaden og Region Sjælland har en stigende indlæggelsesfrekvens som nu ligger over standarden, men idet standarden er indeholdt i konfidensintervallet (markeret med ja* i tabellen) kan det ikke udelukkes at det kan forklares ved statistisk usikkerhed. Faglig klinisk kommentar: Genindlæggelse inden for 48 timer efter udskrivelse til stamafdeling kan indikere, at patienter udskrives for tidligt i forløbet til stamafdelingen. Genindlæggelse på intensivafdeling er vist at være forbundet med øget morbiditet og mortalitet [2]. Der er derfor bekymrende, at der er sket en mindre omend ikke signifikant stigning i genindlæggelserne fra de foregående perioder. Det skal dog bemærkes, at genindlæggelse inden for 48 timer ikke nødvendigvis er et udtryk for, at patienten udskrives for tidligt fra intensivafdeling. Genindlæggelse kan også være et udtryk for manglende ressourcer til observation og behandling på stamafdelingen (herunder mangel på intermediære pladser). Indikatoren afspejler således i høj grad kvaliteten af overleveringen/samarbejdet omkring patientforløb mellem intensivafdeling og stamafdeling.. Enkelte afdelinger, herunder på Slagelse Sygehus, indlægger patienter få timer til hæmodialyse i en periode efter et længerevarende intensiv forløb, Disse patienter medregnes i indikatoren som genindlagt hvilket reelt ikke er tilfældet. Anbefaling til indikatoren: Afdelinger med stigende frekvens af genindlæggelse bør undersøge årsagen hertil, idet genindlæggelser som anført kan være associeret med øget mortalitet. Indikatoren bør bibeholdes idet den vurderes at være vigtig som markør for kvaliteten af intensivafdelingernes udskrivningskriterier, belastningerne på intensivafdelinger og stamafdelingernes mulighed for observation og behandling af denne ressourcekrævende patientkategori. Ikke mindst i forbindelse med de kommende omstruktureringer i organisationen af sundhedsvæsenet anser styregruppen det for væsentligt, fortsat at monitorere genindlæggelsesfrekvensen. Standarden på 4 % er historisk set baseret på "bedste faglige skøn" idet evidensen for en præcis fastlæggelse af standarden på tidspunktet for indførelsen af indikatoren var mangelfuld. Der vil i løbet af det kommende år blive udarbejdet en anbefaling til eventuel ændring at standarden på baggrund af eksisterende litteratur samt erfaringer fra øvrige skandinaviske intensivdatabaser. ~ 12 ~

13 Indikator 2: Udskrivning i aften-nattetimer Andelen af patienter udskrevet mellem kl. 22:00 og 08:00. Standard 15 % Standard Tæller/ antal Uoplyst Aktuelle år Tidligere år opfyldt nævner (%) % 95 % CI % (95 % CI) % (95 % CI) Danmark Ja 1211/ (16) 5.5 ( ) 6.5 ( ) 6.8 ( ) Hovedstaden Ja 184/ (38) 3.7 ( ) 4.2 ( ) 4.3 ( ) Sjælland Ja 152/ (6) 6.6 ( ) 8.5 ( ) 8.6 ( ) Syddanmark Ja 254/ (3) 3.9 ( ) 4.2 ( ) 5.3 ( ) Midtjylland Ja 441/ (16) 8.2 ( ) 10.0 ( ) 8.4 ( ) Nordjylland Ja 180/2918 1(0) 6.2 ( ) 6.6 ( ) 7.9 ( ) Hovedstaden Ja 184/ (38) 3.7 ( ) 4.2 ( ) 4.3 ( ) Bispebjerg Hospital Ja 13/ (46) 3.0 ( ) 3.6 ( ) - Bornholms Hospital Ja 9/171 6(3) 5.3 ( ) 4.5 ( ) 3.0 ( ) Gentofte Hospital Ja 13/172 25(13) 7.6 ( ) 4.8 ( ) - Glostrup Hospital, Y13 Ja 13/212 15(7) 6.1 ( ) 8.0 ( ) 7.9 ( ) Herlev Hospital Ja 9/ (22) 2.4 ( ) 4.0 ( ) 5.7 ( ) Hillerød Hospital Ja 35/448 60(12) 7.8 ( ) 9.5 ( ) 5.8 ( ) Hvidovre Hospital Ja 44/ (42) 9.3 ( ) 8.8 ( ) 5.9 ( ) Rigshospitalet, 2093 Neurointensiv Rigshospitalet, 4131 Intensiv Terapiklinik Rigshospitalet, Hjertecenteret /0 1637(100) Ja 32/924 57(6) 3.5 ( ) 2.3 ( ) 3.7 ( ) Ja 16/ (18) 0.9 ( ) 1.4 ( ) 1.0 ( ) Sjælland Ja 152/ (6) 6.6 ( ) 8.5 ( ) 8.6 ( ) Holbæk Sygehus Ja 53/734 10(1) 7.2 ( ) 10.8 ( ) 12.9 ( ) Køge Sygehus Ja 16/251 5(2) 6.4 ( ) 9.2 ( ) 7.0 ( ) Nykøbing F. Sygehus Ja 40/437 72(14) 9.2 ( ) 11.3 ( ) - Næstved Sygehus Ja 7/164 40(20) 4.3 ( ) 3.0 ( ) 7.0 ( ) Roskilde Sygehus Ja 26/286 16(5) 9.1 ( ) 11.5 ( ) 11.0 ( ) Slagelse Sygehus Ja 10/423 7(2) 2.4 ( ) 1.7 ( ) 2.4 ( ) Syddanmark Ja 254/ (3) 3.9 ( ) 4.2 ( ) 5.3 ( ) OUH, Svendborg Sygehus Ja 8/251 2(1) 3.2 ( ) 2.0 ( ) 5.4 ( ) Odense Universitetshospital ITA/BRITA/PITA Ja 46/1530 0(0) 3.0 ( ) 4.7 ( ) 7.0 ( ) Odense Universitetshospital NIA Ja 50/1001 0(0) 5.0 ( ) 4.6 ( ) 6.0 ( ) Odense Universitetshospital VITA Ja 68/1646 1(0) 4.1 ( ) 2.3 ( ) 1.7 ( ) Sydvestjysk Sygehus (Esbjerg) Ja 23/468 28(6) 4.9 ( ) 9.4 ( ) 5.7 ( ) Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus Ja 15/686 64(9) 2.2 ( ) 4.5 ( ) 5.9 ( ) Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Ja 18/412 36(8) 4.4 ( ) 4.7 ( ) 5.4 ( ) Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Ja 19/353 30(8) 5.4 ( ) 4.8 ( ) 10.4 ( ) ~ 13 ~

14 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95 % CI % (95 % CI) % (95 % CI) Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Ja 7/244 21(8) 2.9 ( ) 1.6 ( ) 3.6 ( ) Midtjylland Ja 441/ (16) 8.2 ( ) 10.0 ( ) 8.4 ( ) Aarhus Universitetshospital I (Skejby) Aarhus Universitetshospital ITA (NBG) Aarhus Universitetshospital NIA (NBG) Aarhus Universitetshospital OVITA (THG) Hospitalsenhed Midt Intensiv afsnit Viborg Hospitalsenhed Midt Intensiv sengeafdeling Silkeborg Ja 79/742 21(3) 10.6 ( ) 12.6 ( ) 10.3 ( ) Ja 100/971 18(2) 10.3 ( ) 11.5 ( ) 10.9 ( ) - 0/0 783(100) Ja 33/544 9(2) 6.1 ( ) 8.2 ( ) 7.9 ( ) Ja 70/736 2(0) 9.5 ( ) 11.6 ( ) 8.0 ( ) Ja 12/254 7(3) 4.7 ( ) 5.4 ( ) 7.0 ( ) Hospitalsenheden Horsens Ja 56/467 31(6) 12.0 ( ) 15.5 ( ) 7.3 ( ) Regionshospitalet Herning Ja 40/562 33(6) 7.1 ( ) 7.1 ( ) 8.1 ( ) Regionshospitalet Holstebro Ja 32/401 27(6) 8.0 ( ) 6.2 ( ) 5.9 ( ) Regionshospitalet Randers Ja 19/686 78(10) 2.8 ( ) 7.8 ( ) 4.5 ( ) Nordjylland Ja 180/2918 1(0) 6.2 ( ) 6.6 ( ) 7.9 ( ) Aalborg UH, Afsnit Intensiv Terapi Ja 6/245 0(0) 2.4 ( ) 3.9 ( ) 8.0 ( ) Aalborg UH, Almen Intensiv Terapiafsnit R Aalborg UH, Hjerte-Lunge Intensiv Afsnit (TIA) Ja 28/291 0(0) 9.6 ( ) 5.4 ( ) 7.6 ( ) Ja 12/680 0(0) 1.8 ( ) 1.4 ( ) 1.7 ( ) Aalborg UH, Intensiv Afsnit Hobro Ja 2/242 0(0) 0.8 ( ) 1.8 ( ) 1.8 ( ) Aalborg UH, Neuro Orto Traume intensiv Afsnit (NOTIA) Aalborg UH, Opvågningsafsnit Syd/RIMA Ja 19/359 0(0) 5.3 ( ) 8.3 ( ) 8.7 ( ) Ja 60/571 1(0) 10.5 ( ) 11.9 ( ) 13.4 ( ) Sygehus Thy-Mors Ja 14/157 0(0) 8.9 ( ) 20.0 ( ) 20.2 ( ) Sygehus Vendsyssel (Hjørring) Ja 39/373 0(0) 10.5 ( ) 6.1 ( ) 7.9 ( ) ~ 14 ~

15 ~ 15 ~

16 ~ 16 ~

17 Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: Indikatoren beskriver andelen af patienter der udskrives til stamafdeling imellem kl. 22 og kl. 08. I beregningen af indikatoren indgår intensivforløb med udskrivelse til stamafdeling, hvor både udskrivelsestidspunkt og afslutningsmåde er registreret. I alt (16 %) intensivforløb indgår ikke i beregningen pga. manglende oplysninger. På landsplan ses igen i denne opgørelsesperiode et fald i andelen der er udskrevet til stamafdeling imellem kl. 22 og 08, således at denne andel nu udgør 5,5 %. Regionalt varierer andelen fra 3,7 % til 8,2 %. Kun få afdelinger har haft en stigning i andelen og alle afdelinger og regioner overholder standarden på 15 % udskrivelser i aften-nattetimerne. Faglig klinisk kommentar: Flere undersøgelser tyder på, at det kan være forbundet med øget morbiditet og mortalitet at blive udskrevet fra intensivafdeling i aften-natte timerne [3-5]. Det er derfor positivt, at andelen af disse udskrivninger generelt har været faldende de seneste tre år. Der er sjældent fagligt belæg for at udskrive intensivpatienter i aften-natte timerne. Indikatoren er derfor, i hvert fald til dels, udtryk for hvorvidt kapaciteten på intensivafdelingerne er tilstrækkelige til at kunne undgå udskrivelser i aften-natte timerne. I tolkningen af indikatoren bør man dog være opmærksom på, at man på nogle intensivafdelinger har patienter indlagt til forlænget post-operativ observation efter stor kirurgi. Disse patienter kan være planlagt til udskrivelse til stamafdeling sidst på aftenvagten. Dette udgør formentligt ikke et væsentligt kvalitetsproblem, da stamafdelingen i disse tilfælde har rutine og ressourcer til observation af denne patientkategori. Dette forhold er indikeret ved, at andelen af patienter, indlagt i mere end 24 timer på intensivafdeling som udskrives i aften-natte timer, er væsentligt lavere (3,2 %) (se venligst bilag 2) end når samtlige intensivpatienter medtages i beregningen (5,5 %). Anbefaling til indikatoren: Afdelinger, med stigende frekvens af udskrivelser i aften-nattetimer, bør holde øje med dette og undersøge årsager hertil. Indikatoren bør bibeholdes idet den vurderes at være vigtig en markør for intensivafdelingernes ressourcer og kapacitetsudnyttelse. Dette kommer ikke mindst til at spille en rolle i forbindelse med de markante omlægninger i sundhedsvæsenet de kommende år. Standarden på 15 % er historisk set baseret på "bedste faglige skøn" idet evidensen for en præcis fastlæggelse af standarden på tidspunktet for indførelsen af indikatoren var mangelfuld. Der vil i løbet af det kommende år blive udarbejdet en anbefaling til eventuel ændring at standarden på baggrund af eksisterende litteratur samt erfaringer fra øvrige skandinaviske intensivdatabaser. ~ 17 ~

18 Indikator 3: Kapacitetsbetinget overflytning til anden intensivafdeling Andel af patienter, der overflyttes til anden intensivafdeling pga. kapacitetsproblemer. Standard 5 % Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95 % CI % (95 % CI) % (95 % CI) Danmark Ja 504/ (15) 2.0 ( ) 2.4 ( ) 2.5 ( ) Hovedstaden Ja 131/ (35) 2.3 ( ) 2.7 ( ) 3.0 ( ) Sjælland Ja 51/ (4) 2.0 ( ) 3.1 ( ) 2.3 ( ) Syddanmark Ja 62/ (2) 0.9 ( ) 1.4 ( ) 1.6 ( ) Midtjylland Ja 77/ (14) 1.3 ( ) 1.5 ( ) 1.7 ( ) Nordjylland Ja* 183/3380 0(0) 5.4 ( ) 5.0 ( ) 4.9 ( ) Hovedstaden Ja 131/ (35) 2.3 ( ) 2.7 ( ) 3.0 ( ) Bispebjerg Hospital Ja 7/ (44) 1.5 ( ) 4.8 ( ) - Bornholms Hospital Ja 0/203 2(1) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Gentofte Hospital Ja 3/203 23(10) 1.5 ( ) 5.6 ( ) 5.3 ( ) Glostrup Hospital, Y13 Ja 11/262 0(0) 4.2 ( ) 4.1 ( ) 3.6 ( ) Herlev Hospital Ja 10/ (20) 2.3 ( ) 1.4 ( ) 3.0 ( ) Hillerød Hospital Ja* 32/503 59(10) 6.4 ( ) 3.4 ( ) 0.0 ( ) Hvidovre Hospital Ja 24/ (39) 4.4 ( ) 4.3 ( ) 1.6 ( ) Rigshospitalet, 2093 Neurointensiv Rigshospitalet, 4131 Intensiv Terapiklinik Rigshospitalet, Hjertecenteret /0 1637(100) Ja 28/ (5) 2.6 ( ) 3.2 ( ) 7.0 ( ) Ja 16/ (17) 0.8 ( ) 1.4 ( ) 1.7 ( ) Sjælland Ja 51/ (4) 2.0 ( ) 3.1 ( ) 2.3 ( ) Holbæk Sygehus Ja 10/817 5(1) 1.2 ( ) 0.9 ( ) 0.9 ( ) Køge Sygehus Ja* 20/301 4(1) 6.6 ( ) 13.7 ( ) 7.3 ( ) Nykøbing F. Sygehus Ja 0/507 66(12) 0.0 ( ) 0.4 ( ) 0.0 ( ) Næstved Sygehus Ja 4/213 24(10) 1.9 ( ) 2.0 ( ) 3.7 ( ) Roskilde Sygehus Ja 14/331 15(4) 4.2 ( ) 4.1 ( ) 2.5 ( ) Slagelse Sygehus Ja 3/445 5(1) 0.7 ( ) 1.3 ( ) 2.4 ( ) Syddanmark Ja 62/ (2) 0.9 ( ) 1.4 ( ) 1.6 ( ) OUH, Svendborg Sygehus Ja 3/273 1(0) 1.1 ( ) 0.4 ( ) 0.0 ( ) Odense Universitetshospital ITA/BRITA/PITA Ja 21/1663 0(0) 1.3 ( ) 1.3 ( ) 4.4 ( ) Odense Universitetshospital NIA Ja 1/1123 0(0) 0.1 ( ) 1.0 ( ) 0.1 ( ) Odense Universitetshospital VITA Ja 5/1725 1(0) 0.3 ( ) 1.0 ( ) 1.4 ( ) Sydvestjysk Sygehus (Esbjerg) Ja 5/525 23(4) 1.0 ( ) 0.6 ( ) 1.5 ( ) Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus Ja 10/757 57(7) 1.3 ( ) 3.6 ( ) 1.5 ( ) Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Ja 2/455 16(3) 0.4 ( ) 0.9 ( ) 0.6 ( ) Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Ja 14/425 29(6) 3.3 ( ) 3.6 ( ) 2.0 ( ) ~ 18 ~

19 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95 % CI % (95 % CI) % (95 % CI) Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Ja 1/274 20(7) 0.4 ( ) 0.0 ( ) 0.6 ( ) Midtjylland Ja 77/ (14) 1.3 ( ) 1.5 ( ) 1.7 ( ) Aarhus Universitetshospital I (Skejby) Aarhus Universitetshospital ITA (NBG) Aarhus Universitetshospital NIA (NBG) Aarhus Universitetshospital OVITA (THG) Hospitalsenhed Midt Intensiv afsnit Viborg Hospitalsenhed Midt Intensiv sengeafdeling Silkeborg Ja 17/869 9(1) 2.0 ( ) 3.4 ( ) 2.6 ( ) Ja 34/ (1) 3.1 ( ) 2.5 ( ) 3.3 ( ) - 0/0 783(100) Ja 10/588 3(1) 1.7 ( ) 0.7 ( ) 2.1 ( ) Ja 0/789 1(0) 0.0 ( ) 1.0 ( ) 0.7 ( ) Ja 3/297 6(2) 1.0 ( ) 1.1 ( ) 0.6 ( ) Hospitalsenheden Horsens Ja 4/515 29(5) 0.8 ( ) 3.8 ( ) 1.1 ( ) Regionshospitalet Herning Ja 3/615 32(5) 0.5 ( ) 0.6 ( ) 1.0 ( ) Regionshospitalet Holstebro Ja 6/449 10(2) 1.3 ( ) 0.8 ( ) 0.6 ( ) Regionshospitalet Randers Ja 0/714 68(9) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.1 ( ) Nordjylland Ja* 183/3380 0(0) 5.4 ( ) 5.0 ( ) 4.9 ( ) Aalborg UH, Afsnit Intensiv Terapi Ja 6/260 0(0) 2.3 ( ) 3.2 ( ) 5.3 ( ) Aalborg UH, Almen Intensiv Terapiafsnit R Aalborg UH, Hjerte-Lunge Intensiv Afsnit (TIA) Nej 61/382 0(0) 16.0 ( ) 10.9 ( ) 12.3 ( ) Ja 30/739 0(0) 4.1 ( ) 5.9 ( ) 4.7 ( ) Aalborg UH, Intensiv Afsnit Hobro Ja 2/257 0(0) 0.8 ( ) 0.3 ( ) 1.6 ( ) Aalborg UH, Neuro Orto Traume intensiv Afsnit (NOTIA) Aalborg UH, Opvågningsafsnit Syd/RIMA Nej 61/462 0(0) 13.2 ( ) 10.1 ( ) 9.8 ( ) Ja 11/687 0(0) 1.6 ( ) 1.7 ( ) 1.6 ( ) Sygehus Thy-Mors Ja 5/181 0(0) 2.8 ( ) 2.7 ( ) 2.6 ( ) Sygehus Vendsyssel (Hjørring) Ja 7/412 0(0) 1.7 ( ) 2.9 ( ) 1.8 ( ) ~ 19 ~

20 ~ 20 ~

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 10. juli 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2014 30. juni 2015 21. december 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Indhold Dødelighed og SMR alle patientkategorier samlet... 3 Indikator 4a: Standardiseret

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2011 1. januar 2011 31. december 2011 www.did1.dk www.kea.au.dk Rapporten er udarbejdet af Dansk Intensiv Databases styregruppe i samarbejde med: Kompetencecenter for

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING FORTROLIG 25. november 2016 Hvorfra udgår rapporten

Læs mere

Årsrapporten for Dansk Intensiv Database omfatter perioden fra 1. juli juni 2014 er tilgængelig i sin helhed her:

Årsrapporten for Dansk Intensiv Database omfatter perioden fra 1. juli juni 2014 er tilgængelig i sin helhed her: INDSTILLING FRA DET SUNDHEDSFAGLIGE RÅD FOR ANÆSTESIOLOGI TIL VICE- DIREKTØRKREDSEN/REGION HOVEDSTADEN VEDR. OPFØLGNING PÅ ÅRSRAP- PORTEN 2012 DANSK INTENSIV DATABASE d. 15.5.2015 Årsrapport 2014 Intensiv

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 4: Opgørelse af indikator 1-5 for patienter med neurokirurgisk stamafdeling Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 10.

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 4: Opgørelse af indikator 1-5 for patienter med neurokirurgisk stamafdeling Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Oversigtstabel

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2016/2017 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2016 30. juni 2017 20. december 2017 Endelig version Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2011

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2011 BILAG 3: Opgørelse af indikator 1-5 for patienter med thoraxkirurgisk stamafdeling Dansk Intensiv Database Årsrapport 2011 1 januar 2011 31 december 2011 wwwdid1dk wwwkeaaudk Versionsdato: 20120619 Dataudtræksdato:

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2011

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2011 BILAG 4: Opgørelse af indikator 1-5 for patienter med neurokirurgisk stamafdeling Dansk Intensiv Database Årsrapport 2011 1 januar 2011 31 december 2011 wwwdid1dk wwwkeaaudk 1 Versionsdato: 20120619 Dataudtræksdato:

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Nyt fra DID Dansk Intensiv Database Intensivsymposium 27. januar 2017 Christian Fynbo Christiansen Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Klinisk epidemiolog for Dansk Intensiv Database Klinisk Epidemiologisk

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Produktivitetsstigning på pct. på offentlige sygehuse Produktiviteten er fra 2012-2013 steget med pct. Siden 2003 er produktiviteten i gennemsnit steget med

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Malignt lymfom National Årsrapport 2012

Malignt lymfom National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Indhold Tabel B1 Oversigt over antal børn og fødsler... 2 Tabel B2 Inkluderede enkelt- og flerfoldsfødsler... 3 Tabel B3 Vaginale fødsler, planlagte

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2013 1. januar 31. december 2013 Endelig udgave 28. april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer Dansk Knæalloplastikregister Kvalitetsindikatorer Årsrapport 2014 Aktuelle opgørelsesperioder: 1.1.2013 31.12.2013 1.1.2014 31.7.2014 www.dkar.dk Årsrapporten 2014 Rapporten er udarbejdet af styregruppen

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Resultater... 4 Ekkokardiografi

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2014 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf14/vejledning

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013 Endelig udgave 20. november 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Ukommenteret årsrapport 2016 1. september 2015-31. august 2016 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Center for Klinisk

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi Kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese. Denne version

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad 2011 91% Antal

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XII delrapport udviklingen fra til. Rapporten

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2014 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2014 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2016 1. juli 2015 30. juni 2016 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Vi kontakter dig, fordi den landsdækkende Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database

Den Landsdækkende Myelomatose Database Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2015 1 Sygefravær i regionerne 2011 til 2015 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2015. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis A N A LYSE Sygehusenes udskrivningspraksis Formålet med analysen er at undersøge variationen i sygehusenes udskrivningspraksis. Og om denne har betydning for, hvorvidt patienterne genindlægges. Analysens

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%)

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%) Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for,, og. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Dansk Center for. Organdonation. ORgandonationsdatabasen. årsrapport januar december national klinisk kvalitetsdatabase

Dansk Center for. Organdonation. ORgandonationsdatabasen. årsrapport januar december national klinisk kvalitetsdatabase Dansk Center for Organdonation ORgandonationsdatabasen årsrapport 2013 1. januar - 31. december 2013 national klinisk kvalitetsdatabase Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske

Læs mere

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Hovedstaden Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2013 1. september 2012-31. august 2013 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Organdonationsdatabasen Årsrapport 2012

Organdonationsdatabasen Årsrapport 2012 Styregruppen for Organdonationsdatabasen (ODD) Organdonationsdatabasen Årsrapport 2012 National Klinisk Kvalitetsdatabase Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske kommentarer

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG)

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Side 2 af 182 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser inkl. overlevelsesanalyser

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. juni 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012 Dansk Anæstesi database National årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2010 20. juni 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

kvaliteten af over 1 mio hospitalskontakter?

kvaliteten af over 1 mio hospitalskontakter? Kan man måle m kvaliteten af over 1 mio hospitalskontakter? Rigshospitalet 28. februar 2017 Overlæge Christian Fynbo Christiansen, AUH Professor, overlæge, dr.med. Annmarie Touborg Lassen, OUH Ledende

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2013 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2013 til 31. december 2013 Komplethedsgrad 2013 93% Antal

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med mavesår

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med mavesår Kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. september 2010 31. august 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2015 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2015 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2012 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2012 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2016 Perioden 1. januar december 2016

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2016 Perioden 1. januar december 2016 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2016 Perioden 1. januar - 31. december 2016 Endelig udgave 28. juni 2017 2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af RKKP - Afdeling for Epidemiologi og Biostatistik af datamanager Morten Sverdrup-Jensen

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2015 Perioden 1. januar december 2015

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2015 Perioden 1. januar december 2015 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2015 Perioden 1. januar - 31. december 2015 Endelig udgave 30. juni 2016 2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015 BUP-ADHD National årsrapport 2014 1. januar 2014-31. december 2014 Dato 04.09.2015 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2014

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2014 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato BUP-ADHD National årsrapport 2015 1. januar 2015-31. december 2015 Dato 28.09.2016 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere