DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013"

Transkript

1 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2013 Perioden 1. januar december 2013 Endelig udgave 20. november 2014

2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik (KCEB) Nord. Rapporten er blevet klinisk auditeret i samarbejde med styregruppen for DA- NARREST. Formandsskabet for DANARREST udgøres af professor, overlæge, ph.d., dr.med, Hans Kirkegaard, Center for Akutforskning, Nørrebrogade 44, Bygning 30, 1. sal, 8000 C, Tlf.: Kontaktperson for DANARREST er forskningsoverlæge, ph.d. Søren Paaske Johnsen, Olof Palmes Allé 43-45, 8200 Århus N, Tlf.:

3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER INDIKATORRESULTATER PÅ LANDS-, REGIONS- OG AFDELINGSNIVEAU... 5 Indikator 1: Andel af patienter, hvor tiden fra kollaps til opstart af hjertelungeredning var 1 minut... 6 Indikator 2: Andel af patienter, hvor tiden fra kollaps til Stopholdets ankomst var 3 minutter Indikator 4: Andel af patienter, hvor tiden fra kollaps til første DC-stød (stødbare hjerterytmer) var 3 minutter Indikator 6: Overlevelse 24 timer efter hjertestop Indikator 7: Overlevelse 30 dage efter hjertestop BESKRIVELSE AF SYGDOMSOMRÅDET OG MÅLING AF BEHANDLINGSKVALITET OVERSIGT OVER ALLE INDIKATORER DATAGRUNDLAG STYREGRUPPENS MEDLEMMER APPENDIX Indikatorberegning for DANARREST

4 1. Konklusioner og anbefalinger DANARREST præsenterer hermed sin første årsrapport. Rapporten henvender sig primært til de sundhedsfaglige miljøer. Rapporten omfatter alle indberettede hjertestop på hospital i perioden 1. januar 31. december I alt er der i 2013 indberettet 899 patienter med hjertestop (heraf 663 med indikation for genoplivning) fordelt på 9 hospitaler. På baggrund af 5 resultatindikatorer skal denne rapport søge at belyse om: Kvaliteten af hjertestopbehandling på danske hospitaler opfylder de fastlagte standarder. Der er klinisk betydningsfuld variation i kvaliteten af hjertestopbehandling mellem regioner og hospitaler i Danmark. Rapportens væsentligste resultater og anbefalinger omfatter følgende punkter: Fremadrettet bør man sikre en højere komplethed i patientregistreringen i henhold til kravene fra Sundhedsstyrelsen til kliniske kvalitetsdatabaser. Det anbefales at alle hospitaler løbende skal afgive et skøn over den totale datakomplethed med henblik på at kunne monitorere kompletheden. Styregruppen vurderer på baggrund af ovenstående, at data fra DANARREST skal tolkes med forsigtighed. I forhold til de udvalgte kvalitetsindikatorer var standarderne ikke opfyldt for Indikator 2 (Tiden fra kollaps til hjertestopholdets ankomst) samt Indikator 4 (Tiden fra kollaps til første DC-stød (stødbare rytmer). Det anbefales, at der gennemføres journalaudit med henblik på at afdække baggrunden herfor. Styregruppen anbefaler, at der gøres en vurdering af registreringspraksis for at reducere andelen af manglende data. Styregruppen anbefaler, at man skal arbejde mod øget ensartethed i registreringen. Indenfor indikatorerne: Overlevelse 24 timer efter genvundet kredsløb samt ved Overlevelse 30 dage efter hjertestop blev de opsatte standarder opnået med en pæn margin. Der vurderes at være behov for revision af flere indikatorer. På baggrund af manglende datatilgængelighed kan indikator 3 (Uddannelse), indikator 5 (Terapeutisk hypothermi), samt indikator 9 (Livskvalitet) således ikke fastholdes. Data for indikator 8 (1-årsoverlevelse) er ikke inkluderet i rapporten p.g.a. manglende follow-up tid på patientpopulationen fra 2013, men vil indgå i fremtidige årsrapporter. I overensstemmelse med internationale rekommandationer anbefaler styregruppen, at indikator 6 (Overlevelse 24 timer efter hjertestop) erstattes af den andel af patienter, der genvinder spontant kredsløb (ROSC = Return of spontaneous circulation). Kvaliteten af hjertestopbehandling på hospital i Danmark synes, set i lyset af overlevelsen 30 dage efter hjertestop, generelt at være på et acceptabelt niveau sammenholdt med tal fra udenlandske undersøgelser. November 2014 Styregruppen for DANARREST 4

5 3. Indikatorresultater på lands-, regions- og afdelingsniveau Tabellen viser en oversigt over de samlede indikatorresultater på landsplan for aktuelle årsrapport. Kolonnen Uoplyst angiver andelen af patienter med manglende data for en eller flere af de variable, der er nødvendige til at beregne den enkelte indikator. Uoplyst Indikatoropfyldelse % (95% CI) Indikator Standard % 2013 Indikator 1: Tid fra kollaps til opstart af hjertelungeredning 1 minut. Indikator 2: Tid fra kollaps til Stopholdets ankomst 3 minutter. Indikator 4: Tid fra kollaps til første DCstød (stødbare rytmer) 3 minutter. Mindst 90% 4 88 ( ) Mindst 90% 4 58 ( ) Mindst 90% 6 54 ( ) Indikator 6: hjertestop. Indikator 7: hjertestop. Overlevelse 24 timer efter Overlevelse 30 dage efter Mindst 50% 3 40 ( ) Mindst 20% 3 28 ( ) 5

6 Indikator 1: Andel af patienter, hvor tiden fra kollaps til opstart af hjertelungeredning var 1 minut. Standard 90%. Uoplyst Aktuelle år Standard Tæller/ antal 2013 opfyldt nævner (%) % 95% CI Danmark Ja* 544/ (4) 89 ( ) Midtjylland Ja 293/ (3) 93 ( ) Nordjylland Ja* 133/ (8) 88 ( ) Sjælland Nej 39/50 0 (0) 78 ( ) Syddanmark Nej 79/98 0 (0) 81 ( ) Midtjylland Ja 293/ (3) 93 ( ) NBG Ja* 48/55 4 (7) 87 ( ) Skejby Ja* 45/51 2 (4) 88 ( ) THG Ja 35/38 0 (0) 92 ( ) Horsens Ja 27/30 5 (14) 90 ( ) Randers Ja 74/77 0 (0) 96 ( ) Viborg Ja 64/65 0 (0) 99 ( ) Nordjylland Ja* 133/ (8) 88 ( ) Aalborg Universitetshospital Ja* 133/ (8) 88 ( ) Sjælland Nej 39/50 0 (0) 78 ( ) Roskilde Sygehus Nej 39/50 0 (0) 78 ( ) Syddanmark Nej 79/98 0 (0) 81 ( ) OUH Svendborg Sygehus Nej 79/98 0 (0) 81 ( ) Indikatorer I indikatortabellerne angives om standarden er opfyldt på niveau 2,5%. 'Ja*' indikerer at standarden er opfyldt, når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet indeholder standarden. Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar På landsplan var andelen af patienter, hvor tiden fra kollaps til opstart af hjertelungeredning var under 1 minut på 89%. Andelen af patienter med manglende data var lav (4%). På landsplan var standarden opfyldt når den statistiske usikkerhed blev taget i betragtning. For Region Sjælland og Region Syddanmark blev standarden ikke opnået, men det skal bemærkes at der fra disse regioner kun er indberettet få hjertestop i opgørelsesperioden, hvilket resulterer i en betydelig statistisk usikkerhed vedrørende størrelsen af de reelle indikatorværdier. Konfidensintervallerne er også i nogle tilfælde brede på hospitalsniveau. Faglig klinisk kommentar Det er tilfredsstillende, at andelen af patienter, hvor der iværksættes hjertelungeredning inden for 1 minut opfylder den fastlagte standard på 90%, idet der foreligger solid videnskabelig evidens for at hurtig iværksættelse af hjertelungeredning efter hjertestop er forbundet med forøgede chancer for overlevelse. Det antages, at der kan være usikkerhed på tidsestimaterne, hvilket der bør iværksættes relevante tiltag for at validere og begrænse. Usikkerheden vurderes dog ikke at have påvirket indikatorværdierne i nogen systematisk retning. Det besluttes at fastholde indikatoren og standarden. 6

7 Anbefaling til indikator Det anbefales, at hospitalerne løbende er opmærksomme på at minimere tiden fra kollaps til opstart af hjertelungeredning, samt at registreringen bliver mere komplet og retvisende, f.eks. ved hjælp af journalaudits på stikprøver af journaler. Tillige anbefales, at der foretages audit af enkelte afdelingers indsats med henblik på at forbedre uddannelsen. Begrebet "Kollaps erstattes med Tidspunkt for diagnosen hjertestop, da dette skønnes mere retvisende. Figuren viser en oversigt over resultater for indikator 1 på landsplan samt for de 4 regioner. De vandrette bjælker markerer 95% konfidensintervaller, mens den røde linje markerer den fastlagte standard på 90%. 7

8 Figuren viser en oversigt over resultater for indikator 1 for de enkelte hospitaler. De vandrette bjælker markerer 95% konfidensintervaller, mens den røde linje markerer den fastlagte standard på 90%. 8

9 Indikator 2: Andel af patienter, hvor tiden fra kollaps til Stopholdets ankomst var 3 minutter. Standard 90%. Uoplyst Aktuelle år Standard Tæller/ antal 2013 opfyldt nævner (%) % 95% CI Danmark Nej 354/ (4) 58 ( ) Midtjylland Nej 198/ (6) 68 ( ) Nordjylland Nej 90/158 6 (4) 57 ( ) Sjælland Nej 35/59 1 (2) 59 ( ) Syddanmark Nej 31/102 0 (0) 30 ( ) Midtjylland Nej 198/ (6) 68 ( ) NBG Nej 20/51 5 (9) 39 ( ) Skejby Nej 28/38 8 (17) 74 ( ) THG Nej 23/36 3 (8) 64 ( ) Horsens Ja* 27/32 3 (9) 84 ( ) Randers Nej 56/71 0 (0) 79 ( ) Viborg Nej 44/65 0 (0) 68 ( ) Nordjylland Nej 90/158 6 (4) 57 ( ) Aalborg Universitetshospital Nej 90/158 6 (4) 57 ( ) Sjælland Nej 35/59 1 (2) 59 ( ) Roskilde Sygehus Nej 35/59 1 (2) 59 ( ) Syddanmark Nej 31/102 0 (0) 30 ( ) OUH Svendborg Sygehus Nej 31/102 0 (0) 30 ( ) Indikatorer I indikatortabellerne angives om standarden er opfyldt på niveau 2,5%. 'Ja*' indikerer at standarden er opfyldt når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet indeholder standarden. Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar På landsplan var tiden fra kollaps til Stopholdets ankomst maksimalt 3 min hos 58 % af patienterne, hvilket er betydeligt under den fastlagte standard. Andelen af patienter med manglende data var som for Indikator 1 lav (4%). For Region Sjælland og Region Syddanmark blev der kun indberettet få hjertestop i opgørelsesperioden, hvilket afspejler sig i væsentlig statistisk usikkerhed vedrørende størrelsen af de reelle indikatorværdier. Såvel i regionerne og på de enkelte hospitaler var der nogen variation, og kun et enkelt hospital havde en indikatorværdi som lå over den fastsatte standard. 9

10 Faglig klinisk kommentar Selvom data skal fortolkes set i lyset af ovenstående, er den manglende opfyldelse af standarden bekymrende. For at forbedre resultaterne anbefales det, at der fremadrettet gøres lokale organisatoriske ændringer såsom decentral uddannelse af personale, brug af automatiske eksterne defibrillatorer samt strategisk placering af disse, men også at der nationalt iværksættes en indsats for at forbedre responstiden. Der må antages, at kunne være nogen usikkerhed om tidsestimaterne, hvilket man bør iværksætte relevante tiltag for at validere og begrænse. Det besluttes at fastholde indikatoren og standarden. Anbefaling til indikator Tæt opmærksomhed vedrørende denne indikator er særdeles nødvendig, idet standarden ikke var opfyldt i Desuden anbefales at der gøres relevante tiltag for at sikre at registreringen bliver mere komplet og retvisende. Begrebet "Kollaps erstattes med Tidspunkt for diagnosen hjertestop, da dette skønnes mere retvisende. Det overvejes at opgøre både tid fra Hjertestop til Stopholdets ankomst og tid fra Alarmering til Stopholdets ankomst med henblik op at vurdere, hvor meget tid går der på hver enkelt handlingssekvens. Figuren viser en oversigt over resultater for indikator 2 på landsplan samt for de 4 regioner. De vandrette bjælker markerer 95% konfidensintervaller, mens den røde linje markerer den fastlagte standard på 90%. 10

11 Figuren viser en oversigt over resultater for indikator 2 for de enkelte hospitaler. De vandrette bjælker markerer 95% konfidensintervaller, mens den røde linje markerer den fastlagte standard på 90%. 11

12 Indikator 4: Andel af patienter, hvor tiden fra kollaps til første DC-stød (stødbare hjerterytmer) var 3 minutter. Standard 90%. Uoplyst Aktuelle år Standard Tæller/ antal 2013 opfyldt nævner (%) % 95% CI Danmark Nej 55/101 7 (6) 54 ( ) Midtjylland Nej 26/44 4 (8) 59 ( ) Nordjylland Nej 15/30 3 (9) 50 ( ) Sjælland Nej 10/15 0 (0) 67 ( ) Syddanmark Nej 4/12 0 (0) 33 ( ) Midtjylland Nej 26/44 4 (8) 59 ( ) NBG Ja* 1/3 0 (0) 33 ( 1-91 ) Skejby Ja* 13/16 2 (11) 81 ( ) THG Ja* 1/3 1 (25) 33 ( 1-91 ) Horsens Ja* 1/2 1 (33) 50 ( 1-99 ) Randers Nej 7/14 0 (0) 50 ( ) Viborg Nej 3/6 0 (0) 50 ( ) Nordjylland Nej 15/30 3 (9) 50 ( ) Aalborg Universitetshospital Nej 15/30 3 (9) 50 ( ) Sjælland Nej 10/15 0 (0) 67 ( ) Roskilde Sygehus Nej 10/15 0 (0) 67 ( ) Syddanmark Nej 4/12 0 (0) 33 ( ) OUH Svendborg Sygehus Nej 4/12 0 (0) 33 ( ) Indikatorer I indikatortabellerne angives om standarden er opfyldt på niveau 2,5%. 'Ja*' indikerer at standarden er opfyldt når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet indeholder standarden. Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar Indikatoren omfatter kun 101 patienter i den aktuelle opgørelse. Estimaterne er derfor behæftet med usikkerhed med brede konfidensintervaller særligt på hospitalsniveau og derfor kommenteres kun landsgennemsnittet. Kun 54% opfyldte indikatoren med stød indenfor 3 minutter, hvilket er væsentligt under standarden på 90%. 12

13 Faglig klinisk kommentar Den primære årsag til at kun 54% opfylder indikatoren med stød indenfor 3 minutter er formentlig at Stopholdet ikke er fremme med en defibrillator indenfor 3 minutter jf. indikator 2. Det fremgår ikke præcist af registreringsskemaet for DANARREST, hvordan tid for kollaps defineres, hvilket kan resultere i varierende fortolkninger med fejlindberetninger. Med forbehold for datavaliditeten er det dog utilfredsstillende, at kun 54% af patienterne behandles med et DC-stød indenfor 3 minutter, idet der er videnskabelig evidens for at overlevelsen til udskrivelse falder betydeligt for hvert minut defibrillering forsinkes. I et sammenligneligt land som Sverige fandtes i 2012 at 84% af patienter med stødbare rytmer ved hjertestop på hospital behandles indenfor 3 minutter og at 92% behandles indenfor 5 minutter. Anbefaling til indikator Der bør gøres organisatoriske lokale og nationale tiltag for at reducere tid fra hjertestop til første DC-stød. Indikatoren bør ændres til Tid fra diagnosen hjertestop til første defibrillering, da dette vil sikre en mere ensartet forståelse af starttidspunkt for indikatoren. Man kunne supplere indikatoren med Tid fra diagnosen hjertestop til første hjerterytmevurdering, da dette estimat vil omhandle alle registrerede patienter uanset hjerterytme med dertil hørende mindre statistisk usikkerhed. Herved fås det bedste billede af hospitalernes evne til at tilbyde en behandling (defibrillering) indenfor en acceptabel tid. Det anbefales, at standarden på 90% reduceres til 80%, hvilket vil være et mere realistisk mål jf. erfaringer fra svenske hospitaler. Da små fejl i registrerede tider kan medføre betydelige forskelle i denne indikator, bør man på hvert hospital gøre tiltag til sikring af en valid tidsregistrering. Det anbefales, at alle tider tilhørende samme hjertestop registreres via ét ur/stopur. Begrebet Kollaps erstattes med Tidspunkt for diagnosen hjertestop, da dette skønnes mere retvisende. Figuren viser en oversigt over resultater for indikator 4 på landsplan samt for de 4 regioner. De vandrette bjælker markerer 95% konfidensintervaller, mens den røde linje markerer den fastlagte standard på 90%. 13

14 Figuren viser en oversigt over resultater for indikator 4 for de enkelte hospitaler. De vandrette bjælker markerer 95% konfidensintervaller, mens den røde linje markerer den fastlagte standard på 90%. Indikator 6: Overlevelse 24 timer efter hjertestop. Standard: > 50 %. 14

15 Uoplyst Aktuelle år Standard Tæller/ antal 2013 opfyldt nævner (%) % 95% CI Danmark Nej 255/ (3) 40 ( ) Midtjylland Nej 127/323 9 (3) 39 ( ) Nordjylland Nej 56/156 9 (5) 36 ( ) Sjælland Ja 34/60 1 (2) 57 ( ) Syddanmark Nej 38/105 0 (0) 36 ( ) Midtjylland Nej 127/323 9 (3) 39 ( ) NBG Nej 20/59 0 (0) 34 ( ) Skejby Ja 32/53 2 (4) 60 ( ) THG Ja* 17/39 0 (0) 44 ( ) Horsens Nej 8/28 7 (20) 29 ( ) Randers Nej 26/77 0 (0) 34 ( ) Viborg Nej 24/67 0 (0) 36 ( ) Nordjylland Nej 56/156 9 (5) 36 ( ) Aalborg Universitetshospital Nej 56/156 9 (5) 36 ( ) Sjælland Ja 34/60 1 (2) 57 ( ) Roskilde Sygehus Ja 34/60 1 (2) 57 ( ) Syddanmark Nej 38/105 0 (0) 36 ( ) OUH Svendborg Sygehus Nej 38/105 0 (0) 36 ( ) Indikatorer I indikatortabellerne angives om standarden er opfyldt på niveau 2,5%. 'Ja*' indikerer at standarden er opfyldt når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet indeholder standarden. Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar På landsplan var overlevelsen 24 timer efter genvundet kredsløb på 40%, mens overlevelsen regionalt var mellem 36-57%. Standarden var således ikke opfyldt. Oplysningerne vedrørende vitalstatus (død/levende) er indhentet via kobling med CPR-registeret og har derfor stor validitet. Faglig klinisk kommentar Patienter som indenfor 1 døgn har haft hjertestop repræsenterer en heterogen gruppe, hvor prognose for overlevelse og neurologisk udkomme som udgangspunkt er uklar. Resultatet skal derfor tolkes med varsomhed, idet det vil være stærkt påvirket af kompletheden af registreringen af hjertestop samt patientsammensætningen på de enkelte hospitaler. Anbefaling til indikator 15

16 Overlevelse efter ét døgn har ikke plads i internationale rekommandationer for opgørelse af hjertestop på hospital (Utstein rekommandationerne), hvorfor styregruppen anbefaler at indikatoren fremadrettet erstattes med den andel af patienter, der genvinder spontant kredsløb (ROSC = Return of spontanous circulation). Figuren viser en oversigt over resultater for indikator 6 på landsplan samt for de 4 regioner. De vandrette bjælker markerer 95% konfidensintervaller, mens den røde linje markerer den fastlagte standard på 50%. 16

17 Figuren viser en oversigt over resultater for indikator 6 for de enkelte hospitaler. De vandrette bjælker markerer 95% konfidensintervaller, mens den røde linje markerer den fastlagte standard på 50%. 17

18 Indikator 7: Overlevelse 30 dage efter hjertestop. Standard: 20 %. Uoplyst Aktuelle år Standard Tæller/ antal 2013 opfyldt nævner (%) % 95% CI Danmark Ja 183/ (3) 28 ( ) Midtjylland Ja 95/323 9 (3) 29 ( ) Nordjylland Ja 38/156 9 (5) 24 ( ) Sjælland Ja 25/60 1 (2) 42 ( ) Syddanmark Ja 25/105 0 (0) 24 ( ) Midtjylland Ja 95/323 9 (3) 29 ( ) NBG Ja 17/59 0 (0) 29 ( ) Skejby Ja 23/53 2 (4) 43 ( ) THG Ja 16/39 0 (0) 41 ( ) Horsens Ja* 5/28 7 (20) 18 ( 6-37 ) Randers Ja* 15/77 0 (0) 20 ( ) Viborg Ja 19/67 0 (0) 28 ( ) Nordjylland Ja 38/156 9 (5) 24 ( ) Aalborg Universitetshospital Ja 38/156 9 (5) 24 ( ) Sjælland Ja 25/60 1 (2) 42 ( ) Roskilde Sygehus Ja 25/60 1 (2) 42 ( ) Syddanmark Ja 25/105 0 (0) 24 ( ) OUH Svendborg Sygehus Ja 25/105 0 (0) 24 ( ) Indikatorer I indikatortabellerne angives om standarden er opfyldt på niveau 2,5%. 'Ja*' indikerer at standarden er opfyldt når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet indeholder standarden. Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar På landsplan var overlevelsen 30 dage efter hjertestop på 28%. Standarden blev opfyldt på både lands- og afdelingsplan. Oplysningerne vedrørende vitalstatus (død/levende) er indhentet via kobling med CPRregisteret og har derfor stor validitet. Faglig klinisk kommentar Denne indikator er et udtryk for såvel kvaliteten af hjertestopbehandlingen per se som efterbehandlingen efter hjertestop. Det er tilfredsstillende, at overlevelsen ligger på sammenligneligt niveau med flere internationale opgørelser. Andelen af overlevende patienter vil være stærkt påvirket af om alle hjertestop inklusiv hjertestop fra kardiologiske laboratorier og intensiv afdelinger indberettes. Der formodes at være en underrapportering. Indikatoren skal følgelig fortolkes med forsigtighed. Fra undersøgelser af overlevelse efter hjertestop udenfor hospital vides, at 30-dages overlevelsen er en meget væsentlig prognostisk faktor for overlevelse på længere sigt og for fremtidigt funktionsniveau. Det besluttes at fastholde indikatoren og sætte standarden til 30 %. 18

19 Anbefaling til indikator Det anbefales, at der fortsat er opmærksomhed på at øge overlevelsen yderligere. Figuren viser en oversigt over resultater for indikator 7 på landsplan samt for de 4 regioner. De vandrette bjælker markerer 95% konfidensintervaller, mens den røde linje markerer den fastlagte standard på 20%. 19

20 Figuren viser en oversigt over resultater for indikator 7 for de enkelte hospitaler. De vandrette bjælker markerer 95% konfidensintervaller, mens den røde linje markerer den fastlagte standard på 20%. 20

21 4. Beskrivelse af sygdomsområdet og måling af behandlingskvalitet Hjertestop på hospital har en dårlig prognose med høj dødelighed og betydelig risiko for komplikationer blandt overlevende patienter. Etablering af registrering af hjertestop på hospital er afgørende for at forbedre kvaliteten af behandlingen og dermed potentielt bedre overlevelsen. DANARREST er en klinisk kvalitetsdatabase, som skal monitorere og udvikle kvaliteten af hjertestopsbehandlingen på danske hospitaler. Alle patienter som opfylder ovennævnte kriterier, og som får hjertestop på et hospital bør indberettes til DA- NARREST. Registreringen starter efter endt genoplivningsforsøg. Databasen opsamler data svarende til 5 resultatindikatorer. 21

22 5. Oversigt over alle indikatorer I DANARREST anvendes følgende indikatorer, standarder og tidsrammer: Indikator 1: Andel af patienter, hvor tiden fra kollaps til opstart af hjertelungeredning var 1 minut. Standard 90%. Indikator 2: Andel af patienter, hvor tiden fra kollaps til Stopholdets ankomst var 3 minutter. Standard 90%. Indikator 4: Andel af patienter, hvor tiden fra kollaps til første DC-stød (stødbare hjerterytmer) var 3 minutter. Standard 90%. Indikator 6: Overlevelse 24 timer efter hjertestop Standard: > 50 %. Indikator 7: Overlevelse 30 dage efter hjertestop. Standard: 20 % 22

23 6. Datagrundlag I forbindelse med gennemlæsning af rapporten og tolkningen af resultaterne er det af afgørende betydning at være opmærksom på en række begrænsninger vedr. de foreliggende data. Dækningsgrad af behandlende enheder og komplethed af patientregistrering Målet for DANARREST er, at alle patienter med hjertestop på hospital inkluderes med henblik på at sikre, at databasen giver et retvisende billede af kvaliteten af behandling af hjertestop på hospital i Danmark. Databasen har i 2013 modtaget indberetninger fra 4 ud af 5 regioner og der er således et betydeligt potentiale for at øge kompletheden af patientregistreringen. Komplethedsgraden af patientregistreringen i DANARREST defineres som: antal patienter med hjertestop i databasen total antal patienter med hjertestop og besvarer således spørgsmålet: Hvor stor en andel af alle patienter med hjertestop i opgørelsesperioden findes reelt i databasen? Der findes ikke en datakilde som kan opfattes guldstandard for antallet af hjertestop i hospitalsregi, hvilket vanskeliggør opgørelsen af komplethedsgraden. I Appendix er angivet komplethedsgraden fra de indberettende hospitaler. Som reference i opgørelsen af kompletheden af registreringen af hjertestop er anvendt et skøn fra de indberettende hospitaler. Sammenligningen er foretaget på individniveau, dvs. at hver patient kun optræder én gang, skønt der kan være registreret flere kontakter med hjertestop i løbet af opgørelsesperioden. Følgende kan bemærkes vedr. kompletheden af patientregistreringen: Kravet vedrørende kompletheden af patientregistreringen til de kliniske kvalitetsdatabaser er mindst 90% af de relevante patienter. I denne første årsrapport opnåede 4 ud af 9 indberettende enheder en komplethed på 90% eller over. Det er opløftende, at det har været muligt for disse enheder så relativt hurtigt at få etableret en indberetningsrutine, som muliggør en høj komplethed. Det understreger, at det er muligt at opnå en høj komplethed selv på et så logistisk vanskeligt område som hjertestop på hospital, hvor behandlingen foretages døgnet rundt på forskellige fysiske lokaliteter og med forskelligt personale involveret. Det anbefales, at de resterende enheder benytter sig af erfaringerne fra enhederne, som har opnået høj komplethed med henblik på at sikre en generelt højere komplethed af patientregistreringen i DANARREST fremadrettet. Patientforløb, validitet Er ikke opgjort i 2013, men skønnes høj p.g.a. af de ganske omfattende og detaljerede data, som opsamles på den enkelte patient. 23

24 7. Styregruppens medlemmer Formandskab: Professor, overlæge, ph.d., dr.med., Hans Kirkegaard Dataansvarlig myndighed Kontorchef Elin Kallestrup, Region Midtjylland Klinisk epidemiolog Forskningsoverlæge, ph.d. Søren Paaske Johnsen, Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Nord Videnskabelige selskaber Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM): Professor, overlæge, ph.d., dr.med Hans Kirkegaard Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM): Læge, ph.d.bo Løfgren (indtil 31/ ) Afdelingslæge, ph.d. Mikkel Brabrand (fra 1/1-2015) Øvrige styregruppemedlemmer Region Nord: Jacob Moesgaard Larsen, læge, Aalborg Universitetshospital Region Midt: Overlæge Dorthe Møller, ph.d., Hospitalsenheden Midt, Viborg Region Syd: Overlæge Finn Lund Henriksen, ph.d., Odense Universitetshospital Region Sjælland: Overlæge Keld Neland, ph.d., Roskilde Sygehus 24

25 Kontaktpersoner på deltagende hospitaler Aalborg Universitetshospital Claus Holst-Hansen, overlæge, ph.d. Britt Krogh Hansen, sygeplejerske Universitetshospital Hans Kirkegaard, professor, overlæge, ph.d., dr.med. Søren Paaske Johnsen, forskningsoverlæge, ph.d. Bo Løfgren, læge, ph.d. Niels Henrik Vinther Krarup, læge Rikke Højbjerg, intensiv sygeplejerske og hjertestopkoordinator Hospitalsenheden Vest: Herning, Holstebro Rasmus Nielsen, afdelingslæge Hospitalsenheden Midt (regionshospitalerne Viborg og Silkeborg) Dorthe Møller, overlæge, ph.d. Mette Qvortrup, sygeplejerske Jane Kirk, overlæge Odense Universitetshospital Finn Lund Henriksen, overlæge, ph.d. Randers Leif Bach, overlæge Horsens Hendrik Franow, overlæge Kirsten Løth Lysdahl, afdelingssygeplejerske Peter Lundgaard, afdelingslæge Mette Kjergaard-Jensen, sygeplejerske OUH Svendborg Sygehus Lene Søndergaard, anæstesisygeplejerske Gro Kjær, anæstesisygeplejerske Roskilde Sygehus Keld Neland, overlæge Øvrige affilierede personer Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Nord Læge, ph.d. studerende Kasper Adelborg, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Universitetshospital Biostatistiker Miriam Grijota, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Universitetshospital 25

26 8. Appendix Komplethed af patientregistrering i DANARREST for perioden 1. januar december Midtjylland Hjertestop registreret i DANARREST Antal skønnede hjertestop NBG Skejby THG Horsens Randers Viborg Nordjylland Aalborg Universitetshospital Sjælland Roskilde Sygehus Datakomplethed i procent Syddanmark OUH Svendborg Sygehus

27 Deskriptive tabeller Rapportering per hospital Indikation for genoplivning Ja Nej Hospital Aalborg Universitetshospital NBG Skejby THG OUH Svendborg Sygehus Horsens Randers Viborg Roskilde Sygehus Total Indberettede patienter fordelt på hospital og måned i Hospital JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Aalborg Universitetshospital NBG Skejby THG OUH Svendborg Sygehus Horsens Randers Viborg Roskilde Sygehus

28 Oversigt over variable for alle patienter Aalborg Universitetshospital NBG Skejby THG OUH Svendborg Sygehus Horsens Randers Viborg Variabel Roskilde Sygehus I alt Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % I alt Alder <= > Uoplyst Køn Kvinde Mand Charlson comorbiditet indeks Hjertestopslokalitet Sengeafdeling Skadestue/modtagelse Ambulatorium Kardiologisk laboratorium Operationsgang Opvågningsafsnit Intensiv afdeling Andet Uoplyst Bevidnet Hjertestop Af sundhedspersonale

29 Variabel Aalborg Universitetshospital NBG Skejby THG OUH Svendborg Sygehus Horsens Randers Viborg Roskilde Sygehus Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Af lægmand Nej Uoplyst Monitoreret Hjertestop Ja Nej Uoplyst Første observerede hjerterytme VF Pulsløs VT PEA Asytoli Ingen manuel rytmeanalyse Uoplyst I alt Variabel Aalborg Universitetshospital NBG Skejby THG OUH Svendborg Sygehus Horsens Randers Roskilde Viborg Sygehus I alt I alt Antal Tid fra hjertestop til stophold alarmeres(min) Median kvartil kvartil Tid fra hjertestop til påbegyndt hjertemassage(min) Median kvartil kvartil

30 Tid fra hjertestop til stopholds ankomst(min) Median kvartil kvartil Tid fra hjertestop til defibrillering(min) Median kvartil kvartil Oversigt over variable for patienter med indikation for genoplivning Aalborg Universitetshospital NBG Skejby THG OUH Svendborg Sygehus Horsens Randers Viborg Variabel Roskilde Sygehus I alt Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % I alt Alder <= >

31 Variabel Køn Aalborg Universitetshospital NBG Skejby THG OUH Svendborg Sygehus Horsens Randers Viborg Roskilde Sygehus Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Uoplyst Kvinde Mand Charlson comorbiditet indeks Hjertestopslokalitet Sengeafdeling Skadestue/modtagelse Ambulatorium Kardiologisk laboratorium Operationsgang Opvågningsafsnit Intensiv afdeling Andet Uoplyst Bevidnet Hjertestop Af sundhedspersonale Af lægmand Nej Uoplyst Monitoreret Hjertestop Ja Nej Uoplyst Første observerede hjerterytme VF I alt 31

32 Variabel Aalborg Universitetshospital NBG Skejby THG OUH Svendborg Sygehus Horsens Randers Viborg Roskilde Sygehus Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Pulsløs VT PEA Asytoli Ingen manuel rytmeanalyse Uoplyst I alt 32

33 Variabel Aalborg Universitetshospital NBG Skejby THG OUH Svendborg Sygehus Horsens Randers Roskilde Viborg Sygehus I alt I alt Antal Tid fra hjertestop til stophold alarmeres(min) Median Tid fra hjertestop til påbegyndt hjertemassage(min) 1. kvartil kvartil Median kvartil kvartil Tid fra hjertestop til stopholds ankomst(min) Median kvartil kvartil Tid fra hjertestop til defibrillering(min) Median kvartil kvartil

34 Indikatorberegning for DANARREST INDIKATOR Indikator 1: Andel af patienter, hvor tiden fra kollaps til opstart af hjertelungeredning var under 1 minut. Standard 90%. ANTAL PATIENTFORLØB (NÆVNER) Patientforløb med indikation for genoplivning (n=663) TÆLLER Patientforløb der indgår i nævner, hvor tiden fra kollaps til opstart af hjertelungeredning var 1 minut. EKSKLUDEREDE PATIENTER Patientforløb med manglende angivelse af CPR nummer (n=0), patienter der ikke har fået hjertemassage (n=24), patienter hvor tid fra hjertestop til hjertemassage ikke kan beregnes (n=24). Indikator 2: Andel af patienter, hvor tiden fra kollaps til Stopholdets ankomst var under 3 minutter. Standard 90%. Patientforløb med indikation for genoplivning (n=663) Patientforløb der indgår i nævner, hvor tiden fra kollaps til Stopholdets ankomst var 3 minutter. Patientforløb med manglende angivelse af CPR nummer (n=0), patientforløb hvor stopholdet ikke blev alarmeret (n=25), patienter hvor tid fra hjertestop til Stopholdets ankomst ikke kan beregnes (n=26). Indikator 4: Andel af patienter, hvor tiden fra kollaps til første DC-stød (stødbare hjerterytmer) var under 3 minutter. Standard 90%. Indikator 6: Overlevelse 24 timer efter hjertestop Standard: > 50 %. Indikator 7: Overlevelse 30 dage efter udskrivelse. Standard: 20 % Patientforløb med indikation for genoplivning og stødbar hjerterytme (VF og pulsløs VT) (n=459) Patientforløb med indikation for genoplivning (n=663) Patientforløb med indikation for genoplivning (n=663) Patientforløb der indgår i nævner, hvor tiden fra kollaps til første DC-stød var 3 minutter. Patientforløb der indgår i nævner, hvor patienten er levende 24 timer efter hjertestop (dato som foreligger ved hjertestopbehandlingens afslutning). Patientforløb der indgår i nævner, hvor patienten er levende 30 dage efter hjertestop (dato som foreligger ved hjertestopbehandlingens afslutning). Patientforløb med manglende angivelse af CPR nummer (n=0), patienter med manglende oplysninger om første hjerterytme (n=30), patienter hvor tiden fra kollaps til første DC-stød ikke kan beregnes (n=292), Patientforløb med manglende angivelse af CPR nummer (n=0), patienter med manglende dato for hjertestopbehandlingens afslutning (n=19). Patientforløb med manglende angivelse af CPR nummer (n=0), patienter med manglende dato for hjertestopbehandlingens afslutning (n=19). 34

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2015 Perioden 1. januar december 2015

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2015 Perioden 1. januar december 2015 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2015 Perioden 1. januar - 31. december 2015 Endelig udgave 30. juni 2016 2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2016 Perioden 1. januar december 2016

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2016 Perioden 1. januar december 2016 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2016 Perioden 1. januar - 31. december 2016 Endelig udgave 28. juni 2017 2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database

Den Landsdækkende Myelomatose Database Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2013 1. januar 31. december 2013 Endelig udgave 28. april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Endelig udgave

Læs mere

Malignt lymfom National Årsrapport 2012

Malignt lymfom National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Revideret udkast 20. april 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister

Dansk Fedmekirurgiregister Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2016 (Perioden 1. januar - 31. december 2016) Endelig udgave 30. juni 2017 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister

Dansk Fedmekirurgiregister Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2015 (Perioden 1. januar - 31. december 2015) Endelig udgave 29. juni 2016 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese. Denne version

Læs mere

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2013-30. juni 2014 Rapportens analyser og

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2016

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2016 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Afdeling

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2011 Endelig version 26. marts 2012 Dansk Apopleksiregister (Tidligere NIP-apopleksi) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, godkendt af Sundhedsstyrelsen og

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave 12. maj 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Akut Leukæmi Database

Dansk Akut Leukæmi Database Dansk Akut Leukæmi Database Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer Dansk Knæalloplastikregister Kvalitetsindikatorer Årsrapport 2014 Aktuelle opgørelsesperioder: 1.1.2013 31.12.2013 1.1.2014 31.7.2014 www.dkar.dk Årsrapporten 2014 Rapporten er udarbejdet af styregruppen

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2010 20. juni 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Resultater... 4 Ekkokardiografi

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med mavesår

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med mavesår Kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. september 2010 31. august 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Nyt fra DID Dansk Intensiv Database Intensivsymposium 27. januar 2017 Christian Fynbo Christiansen Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Klinisk epidemiolog for Dansk Intensiv Database Klinisk Epidemiologisk

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2013 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2013 til 31. december 2013 Komplethedsgrad 2013 93% Antal

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2014 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2014 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad 2011 91% Antal

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Møde den i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den

Møde den i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den Møde den 27.09.10 i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den 26.08.10 ved specialkonsulent Hanne Jensen, Kvalitetskontoret Det Nationale Indikatorprojekt NIP

Læs mere

Årsrapporten for Dansk Intensiv Database omfatter perioden fra 1. juli juni 2014 er tilgængelig i sin helhed her:

Årsrapporten for Dansk Intensiv Database omfatter perioden fra 1. juli juni 2014 er tilgængelig i sin helhed her: INDSTILLING FRA DET SUNDHEDSFAGLIGE RÅD FOR ANÆSTESIOLOGI TIL VICE- DIREKTØRKREDSEN/REGION HOVEDSTADEN VEDR. OPFØLGNING PÅ ÅRSRAP- PORTEN 2012 DANSK INTENSIV DATABASE d. 15.5.2015 Årsrapport 2014 Intensiv

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2014 1. december 2013 30. november 2014 Endelig udgave 24. april 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015 Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2014/2015 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2014-30. juni 2015 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Ukommenteret årsrapport 2016 1. september 2015-31. august 2016 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Center for Klinisk

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Vi kontakter dig, fordi den landsdækkende Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Statistik og beregningsudredning

Statistik og beregningsudredning Bilag 7 Statistik og beregningsudredning ved Overlæge Søren Paaske Johnsen, medlem af Ekspertgruppen Marts 2008 Bilag til Ekspertgruppens anbefalinger til videreudvikling af Sundhedskvalitet www.sundhedskvalitet.dk

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2015/2016 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2015 30. juni 2016 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Nedenstående tabeller viser resultater for NIP-lungecancer fra årsrapporten fra henholdsvis 2010 og 2009. Indikatorer for overlevelse

Læs mere

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012 Dansk Anæstesi database National årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 4: Opgørelse af indikator 1-5 for patienter med neurokirurgisk stamafdeling Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 10.

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni Kvaliteten i behandlingen af patienter med skizofreni Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2011 1. januar 2011 31. december 2011 www.did1.dk www.kea.au.dk Rapporten er udarbejdet af Dansk Intensiv Databases styregruppe i samarbejde med: Kompetencecenter for

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Årsrapport 2005. Dansk Hjertestopregister. Hjertestopbehandling udenfor hospital i Danmark

Årsrapport 2005. Dansk Hjertestopregister. Hjertestopbehandling udenfor hospital i Danmark Årsrapport 2005 Dansk Hjertestopregister Hjertestopbehandling udenfor hospital i Danmark 1 FORORD... 4 2 GENERELT OM DANSK HJERTESTOPREGISTER... 6 3 BAGGRUND... 8 4 DATAINDSAMLING OG METODE... 10 5 DEMOGRAFI...

Læs mere

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom KOL-patienter i almen praksis 2014 1. januar 2013 31. december 2014 Version 3 Maj 2015 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser 2014 FLIS Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser En introduktion til afrapporteringen af resultater fra de Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2015 (Perioden 1. januar - 31. december 2015) Endelig udgave

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2013 1. september 2012-31. august 2013 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. juni 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 4: Opgørelse af indikator 1-5 for patienter med neurokirurgisk stamafdeling Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Oversigtstabel

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG)

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Side 2 af 182 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser inkl. overlevelsesanalyser

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med mavesår

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med mavesår Kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. september 2010 31. august 2011 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Hovedstaden Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2015 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2015 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 10. juli 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Ledelsesinformation til klinisk kvalitetsstyring & EPJ

Ledelsesinformation til klinisk kvalitetsstyring & EPJ Data-drevet klinisk kvalitetsudvikling - den nødvendige ledelsesinformation Ledelsesinformation til klinisk kvalitetsstyring & EPJ Johan Kjærgaard, ledende overlæge Kvalitet 1 klinisk 1 kvalitetsstyring

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Akut Leukæmi Database

Dansk Akut Leukæmi Database Dansk Akut Leukæmi Database Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Afdeling for

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2016 1. juli 2015 30. juni 2016 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Indhold Dødelighed og SMR alle patientkategorier samlet... 3 Indikator 4a: Standardiseret

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato BUP-ADHD National årsrapport 2015 1. januar 2015-31. december 2015 Dato 28.09.2016 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Årsrapport nr. 10 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2015

Årsrapport nr. 10 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2015 Årsrapport nr. 1 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 215 1. januar 215-31. december 215 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

kvaliteten af over 1 mio hospitalskontakter?

kvaliteten af over 1 mio hospitalskontakter? Kan man måle m kvaliteten af over 1 mio hospitalskontakter? Rigshospitalet 28. februar 2017 Overlæge Christian Fynbo Christiansen, AUH Professor, overlæge, dr.med. Annmarie Touborg Lassen, OUH Ledende

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015 BUP-ADHD National årsrapport 2014 1. januar 2014-31. december 2014 Dato 04.09.2015 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni er i denne rapport opgjort i forhold til de følgende indikatorer: Udredning speciallæge

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2016/2017 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2016 30. juni 2017 20. december 2017 Endelig version Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2013

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2013 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2013 1 INDHOLD 03 Baggrund 03 Metode 03 Resultater 03 Konklusion og anbefalinger

Læs mere

Dansk Myelomatose Database

Dansk Myelomatose Database Dansk Myelomatose Database Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Afdeling for

Læs mere