Studieordning for Designteknolog (AK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for Designteknolog (AK)"

Transkript

1 for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business Årgang 2010 Studieordningens fælles del - v/landsnetværket for Designteknolog, september 2009

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Studieordningen Uddannelsen reguleres af følgende love og regler Uddannelsens navn og dimittendernes titel Uddannelsen består af Uddannelsens formål Mål for læringsudbytte for Designteknolog AK Læringstilgang på UCN T&B Deltagelse i gruppearbejde Pligt til at deltage i undervisningen IT Læringsmål for obligatorisk fællesdel (30 ECTS) 1. sem Design (10 ECTS) Business (10 ECTS) Teknologi (10 ECTS) Bundne forudsætninger Læringsmål for bundne studieretninger (45 ECTS) semester Studieretningen inden for Design (45 ECTS) Bundne forudsætninger Studieretningen inden for Produktion (45 ECTS) Bundne forudsætninger Studieretningen inden for Marketing (45 ECTS) Bundne forudsætninger Studietur Iværksætteri (5 ECTS) Valgfrie studieelementer (15 ECTS), 2. studieår Bundne forudsætninger Læringsmål for praktik (15 ECTS), 2. studieår Retningslinjer for praktik Obligatoriske prøver Første studieår, fællesdelsprøve (institutionsdel UCN T&B), 1. prøve Første studieår, 2. prøve Andet studieår, 3. prøve Andet studieår, 4. prøve Regler om merit Regler om studieskift og overflytning til anden institution Regler om orlov mv Generelle krav og bestemmelser vedr. studieaktivitet og eksamen Studieaktivitet Bundne forudsætninger Dokumentationsportfolio Sygdom/fravær Dokumentation af studieaktivitet Information fra undervisere og administration UCN Teknologi & Business Side 2 september 2010

3 Undervisning og vejledning Dialoggruppemøde Klage Generelle bestemmelser for prøver og eksamener ved UCN T&B Tilmelding til eksamen Aflevering UCN Teknologi & Business Side 3 september 2010

4 1.0 Studieordningen Denne studieordning for Designteknologuddannelsen er udarbejdet efter retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 710 af 6. juli 2009 om erhvervsakademiuddannelse inden for tekstil, beklædning, design og business (Designteknolog AK). Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 2 studenterårsværk. Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. Et studenterårsværk svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS). Uddannelsen er således normeret til i alt 120 ECTS. 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler Erhvervsakademiloven: Lov nr. 207 af 31. marts 2008 om Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser: nr. 636 af 29. juni 2009 Uddannelsesbekendtgørelsen: nr. 710 af 6. juli 2009 om erhvervsakademiuddannelse inden for tekstil, beklædning, design og business (Designteknolog AK) Kvalitetsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 635 af 30. juni 2000 om kvalitetsudvikling og kvalitetskontrol i erhvervsakademiuddannelserne. Adgangsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 106 af 9. februar 2009 om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved visse videregående uddannelser Eksamensbekendtgørelsen: BEK nr 1016 af 24. august 2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Karakterbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse. Åben Uddannelse: Lovbekendtgørelse nr. 956 af 28. november 2003, som ændret senest ved 77 i lov nr. 562 af 6. juni Lovene og bekendtgørelserne er tilgængelige på internetadressen 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes titel Uddannelsens navn er Erhvervsakademiuddannelsen inden for tekstil, beklædning, design og business. Dimittenderne fra University College Nordjylland Teknologi & Business har ret til at anvende betegnelsen Designteknolog inden for det grafiske. På engelsk skal anvendes betegnelsen Academy Profession Degree in Design and Technology. 1.3 Uddannelsen består af Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 30 ECTS, der er fælles for de studerende 3 bundne studieretninger, der hver har et omfang på 45 ECTS, og hvoraf den studerende vælger én: Design Produktion Marketing UCN Teknologi & Business Side 4 september 2010

5 Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 15 ECTS point. Praktik med et samlet omfang på 15 ECTS point. Afsluttende eksamensprojekt på 15 ECTS point. 1.4 Uddannelsens formål Formålet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at planlægge, organisere og gennemføre opgaver inden for design og business i forbindelse med design, produktion og marketing Mål for læringsudbytte for Designteknolog AK Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en uddannet Designteknolog skal opnå i uddannelsen. 1.5 Læringstilgang på UCN T&B Undervisningsformerne er baseret på UCN T&B s læringstilgang, som igen er baseret på PULS tænkningen om Det Hele Menneske, hvor læringsudbyttet beskrives i tre dimensioner, nemlig: Hoved:, refleksion og evne til at få idéer. Hjerte: Personlig indsigt og udvikling, relationer og samarbejde. Ben: Handlekraft og ansvarlighed. På uddannelsen anvendes en bred vifte af undervisningsformer, som tilsammen skal understøtte ovenstående og fremme opnåelsen af de læringsmål, som er beskrevet i denne studieordning. De gennemgående undervisningsformer er dialogbaseret holdundervisning, arbejde i studiegrupper, selvstudie, individuelle opgaver og tværfaglige opgaver (bundne forudsætninger). Fælles for alle disse aktiviteter er, at der opstilles klare mål for læringsaktiviteterne. Endvidere tilbydes forskellige aktiviteter som kan medvirke til at fremme den enkeltes læring; herunder individuel vejledning og coaching Deltagelse i gruppearbejde Ved bundne forudsætninger der skal løses via gruppearbejde, forventes der engageret deltagelse fra alle gruppemedlemmers side Pligt til at deltage i undervisningen For at studiets undervisningsformer kan fungere, kræves aktivitet og tilstedeværelse, samt aktiv deltagelse i de stillede obligatoriske modulopgaver og projektuger (bundne forudsætninger). 1.6 IT Den anvendte teknologiske platform på Designteknolog er Mac, da dette modsvarer den grafiske og grafisk relaterede branches primære arbejdsredskab. Det forventes at den studerende medbringer egen Mac. UCN Teknologi & Business opstiller tekniske specifikationer for mindstekrav. Specifikationerne fremgår af optagelsesbrev og på Der skal anvendes studielicensgodkendt software. Såfremt den studerende medbringer en bærbar computer, der ikke kompatibel med de tekniske og programmæssige specifikationer, er denne selv ansvarlig for at nå opstillede læringsmål. UCN Teknologi & Business Side 5 september 2010

6 2.0 Læringsmål for obligatorisk fællesdel (30 ECTS) 1. sem. De obligatoriske uddannelseselementer tilrettelægges inden for følgende kerneområder: Design omfattende fagene designprocessen, værdifilosofi og æstetik Business omfattende fagene virksomheden, handel og kommunikation Teknologi omfattende fagene teknologi, menneske og miljø 2.1 Design (10 ECTS) Formålet er, at sikre, at den uddannede opnår grundlæggende viden om og forståelse for anvendelse af designprocessen, værdifilosofi og æstetik. Den uddannede har: viden om designprocessen, i form af udvikling fra idé til færdigt produkt viden om værdifilosofi, i forhold til værdipræferencer, kultur, idé og branchehistorie viden om æstetik, i forhold til forståelse af sammenhænge mellem de æstetiske, funktionelle og tekniske kvaliteter i produktet Den uddannede kan: skitsere, formgive og produktudvikle anvende værdipræference i beskrivelse af målgruppeanalyse arbejde kommunikativt og innovativt kan forholde sig til form, farve og materiale, pris og målgruppe formidle løsningsforslag til relevante parter mundtligt og skriftligt, herunder anvende relevante fagudtryk og terminologi 2.2 Business (10 ECTS) Formålet er at sikre at den uddannede opnår grundlæggende viden om og forståelse for virksomhed, handel og kommunikation. Den uddannede har: viden om virksomhedens opbygning som en værdikæde viden om virksomhedens organisatoriske og logistiske forhold viden om virksomhedens markedsførings- og afsætnings muligheder viden om formidling og præsentationsteknik Den uddannede kan: beskrive og redegøre for en virksomheds værdikæde formidle løsningsforslag til relevante parter mundtligt og skriftligt, herunder anvende relevante fagudtryk og terminologi anvende nøgletal og kalkulationsprincipper redegøre for en virksomheds marketing mix 2.3 Teknologi (10 ECTS) Formålet er at sikre at den studerende opnår grundlæggende viden om og forståelse for teknologi, mennesker og miljø. Den uddannede har: UCN Teknologi & Business Side 6 september 2010

7 viden om processer, materialer og produktion viden om menneske og miljø i sammenhæng med etik, design- og fremstillingsproces viden om teknisk kommunikation viden om relevante IT-værktøjer Den uddannede kan: anvende IT i forbindelse med udførelse af arbejdsfunktioner udvælge og begrunde materialevalg til en produktionsproces opstille produktdokumentation/specifikation formidle løsningsforslag til relevante parter mundtligt og skriftligt, herunder anvende relevante fagudtryk og terminologi Efter endt fællesdel har den uddannede følgende kompetencer: Den uddannede kan: deltage i faglige og tværfaglige samarbejder inden for alle led i værdikæden ved udvikling af et produkt eller koncept med udgangspunkt i eget ståsted i virksomhedens værdikæde, modtage, bearbejde og videreformidle arbejdsopgaver fra foregående led til næste led i værdikæden, under hensyntagen til virksomhedens overordnede målsætning 2.4 Bundne forudsætninger Modulopgaver og projekter indgår som en del af bundne forudsætninger. På fællesdelen er der 3-6 af disse. Alle bundne forudsætninger skal godkendes, for at den studerende kan indstilles til den interne prøve på 1. semester. Omstændigheder vedr. bundne forudsætninger er nærmere omtalt i afsnit Læringsmål for bundne studieretninger (45 ECTS) semester Den studerende vælger én af uddannelsens tre bundne studieretninger: Design Produktion Marketing 3.1 Studieretningen inden for Design (45 ECTS) Formålet med studieretningen Design er at kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne designe, planlægge og gennemføre en designproces fra idé til færdigt produkt. Den studerende skal kunne indgå i tværfaglige samarbejdsrelationer i en virksomhed og forene det innovative samt det kreative med det kommercielle. Den studerende skal kunne formidle idéer samt fastholde fokus på produkt, trend og marked. De 45 ECTS point fordeler sig på følgende kerneområder: Kerneområde ECTS Designprocessen: 30 Visuel kommunikation: 10 UCN Teknologi & Business Side 7 september 2010

8 Trend og sociologi: 5 Designprocessen (30 ECTS) Formålet er, at den studerende opnår bred viden om elementer, der indgår i en designudvikling for at kunne gennemføre en designproces fra idé til færdigt produkt. Den studerende har: viden om designprocesser viden om design metoder viden om materialekendskab viden om teknologi viden om æstetiske virkemidler anvende teori og metode til idéudvikling, design og produktudvikling anvende innovative metoder og foretage æstetiske vurderinger i designprocessen udvikle design med fokus på branche og brugerbehov vurdere og vælge materialer og teknologi i forhold til produkt gennemføre designløsninger fra idé til færdigt produkt analysere og beskrive et behov med henblik på udvikling af design til en specifik målgruppe indgå i udviklingsorienterede design- og produktudviklingsprocesser Visuel kommunikation (10 ECTS) Formålet er, at den studerende kan analysere og kommunikere design i forhold til en specifik aftager. Den studerende har: viden om visuel kommunikation viden om præsentationsteknik og metode viden om kommunikative virkemidler anvende visuel kommunikation til designudvikling og produktformidling formidle og argumentere for løsningsforslag i forhold til virksomhed og målgruppe anvende kommunikative virkemidler henholdsvis skriftligt og mundtligt udarbejde og formidle kommunikative løsningsforslag målrettet virksomhed og målgruppe Trend og sociologi (5 ECTS) Formålet er, at den studerende kan vurdere og agere på skiftende trends og markedsmekanismer. UCN Teknologi & Business Side 8 september 2010

9 Den studerende har: viden om trend, viden om sociologi viden om markedsmekanismer anvende teori og metoder, til at indsamle og vurdere trends anvende sociologiske undersøgelsesmetoder, i forhold til marked og målgruppe indsamle, udvælge og anvende trends til designudvikling arbejde med designprocessen ud fra en sociologisk tilgang anvende trends og sociologi som dokumentation og inspiration til designudvikling Bundne forudsætninger Modulopgaver og projekter indgår som en del af bundne forudsætninger. På studieretningen Design er der 4-9 af disse inkl. iværksætteropgaven. Alle bundne forudsætninger skal godkendes, for at den studerende kan indstilles til afsluttende eksamen. Omstændigheder vedr. bundne forudsætninger er nærmere omtalt i afsnit Studieretningen inden for Produktion (45 ECTS) Formålet er overordnet at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at planlægge, organisere og gennemføre opgaver inden for studieretningen produktion, herunder kerneområderne teknologi, produktudvikling og kvalitetsstyring. De 45 ECTS point fordeler sig på følgende kerneområder: Kerneområde ECTS Teknologi: 20 Produktudvikling: 15 Kvalitetsstyring: 10 Teknologi (20 ECTS) Formålet er at sikre, at den studerende opnår viden om og forståelse for anvendelse af grundlæggende metoder og teknikker, samt kendskab til de nyeste teknologier. Den studerende skal på en praksisnær måde kunne anvende den teknologi, der er knyttet til produktudvikling. Den studerende har: viden om relevante produktionsmetoder til produktfremstilling viden om anvendelse af relevante IT-værktøjer vurdere og gennemføre produktfremstillingsprocesser under hensyntagen til forskellige produktionsmetoder UCN Teknologi & Business Side 9 september 2010

10 anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med produktudvikling og produktfremstilling udarbejde og implementere løsninger inden for produktfremstilling håndtere produktionsmæssige processer håndtere frembringelse af et produkt Produktudvikling (15 ECTS) Formålet er at sikre, at den studerende opnår viden om og forståelse for forskellige udviklingsprocesser til implementeringen af et produkt, under hensyntagen til æstetiske, funktionelle og kvalitative parametre. Den uddannede har: viden om produktudviklingsteknikker og metoder viden om materialets anvendelse og begrænsninger viden om produktets visuelle virkemidler Den uddannede kan: vurdere og gennemføre produktudviklingsprocesser vurdere produktløsninger ud fra afsender og/eller modtager behov vurdere og udvælge materialer ud fra et produkts kravspecifikationer Den uddannede kan: udarbejde og implementere løsninger inden for produktudvikling Kvalitetsstyring (10 ECTS) Formålet er at sikre, at den studerende opnår viden om og forståelse for forskellige samarbejdsrelationer mellem afsender og modtager, samt at den studerende kan kommunikere klart med bruger og aftager samt kan forestå implementering af løsninger i kontekst. Den studerende har: viden om kvalitetssikring og kommunikation vedrørende udvikling og/eller fremstilling af et produkt viden om interkulturel kommunikation udarbejde og formidle produktdokumentationer anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med projektstyring deltage i et internationalt fagligt samarbejde med en professionel tilgang UCN Teknologi & Business Side 10 september 2010

11 3.2.2 Bundne forudsætninger Modulopgaver og projekter indgår som en del af bundne forudsætninger. På studieretningen Produktion er der 4-9 af disse inkl. iværksætteropgaven. Alle bundne forudsætninger skal godkendes, for at den studerende kan indstilles til afsluttende eksamen. Omstændigheder vedr. bundne forudsætninger er nærmere omtalt i afsnit Studieretningen inden for Marketing (45 ECTS) Formålet er overordnet at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at planlægge, organisere og gennemføre opgaver inden for studieretningen marketing, herunder kerneområderne management, konceptudvikling og kommunikation. De 45 ECTS point fordeler sig på følgende kerneområder: Kerneområde Point Management: 20 Konceptudvikling: 15 Kommunikation: 10 Management (20 ECTS) Formålet med fagområdet management er at kvalificere den studerende til at kunne analysere og forstå virksomheden og dens omverden i et holistisk perspektiv med fokus på sammenhængen i værdikæden og værdisystemet. Den studerende skal kunne identificere relevante problemstillinger og på baggrund heraf kunne redegøre for indsatsområder på en måde der forener det analytiske med det kommercielle. Den studerende har: viden om marketingdiscipliner og værktøjer viden om organisation og ledelse viden om markedet viden om internationale markedsperspektiver viden om kommunikation vurdere og anvende teori inden for området indsamle, bearbejde og vurdere relevante markedsdata vurdere et produkt eller koncepts markedspotentiale deltage i optimering af virksomhedens udbud til markedets efterspørgsel håndtere markedsintroduktion af nye produkter og koncepter håndtere projektledelse og projektkoordinering planlægge og implementere en markedsføringsplan i praksis, nationalt og internationalt Konceptudvikling (15 ECTS) Formålet med fagområdet konceptudvikling er at kvalificere den studerende til at kunne udvikle og videreudvikle nye og bestående koncepter med udgangspunkt i virksomhedens problemstillinger. UCN Teknologi & Business Side 11 september 2010

12 Den studerende skal tillige med afsæt i analysen kunne udvikle konkrete kommercielle løsningsforslag på en eller flere givne problemstillinger. Den studerende har: viden om marketingværktøjer viden om markedet viden om internationale markedsperspektiver viden om trend, mode og livsstil viden om kommunikation vurdere og anvende teori inden for området indsamle, bearbejde og vurdere relevante markedsdata arbejde markedsorienteret ud fra virksomhedens værdigrundlag og i forhold til kundens behov vurdere et produkt eller koncepts markedspotentiale formidle markedsføringsprocesser nationalt og internationalt deltage i optimering af virksomhedens udbud til markedets efterspørgsel deltage i den fysiske eller konceptuelle produktudviklingsproces fra idé til lancering håndtere projektledelse og -koordinering Kommunikation (10 ECTS) Formålet med fagområdet kommunikation er at kvalificere den studerende til at kunne formidle idéer, koncepter og budskaber samt virksomhedens identitet og idégrundlag til en bred vifte af interessenter både internt og eksternt og med udgangspunkt i værdikæden. Den studerende skal kunne kommunikere i national såvel som international sammenhæng. Den studerende har: viden om marketingværktøjer viden om organisation og ledelse viden om trend, mode og livsstil viden om kommunikation og kommunikationsværktøjer Den studerende kan vurdere og anvende teori inden for området arbejde markedsorienteret ud fra virksomhedens værdigrundlag og i forhold til kundens behov formidle markedsføringsprocesser nationalt og internationalt Den studerende kan deltage i optimering af virksomhedens udbud til markedets efterspørgsel deltage i den fysiske eller konceptuelle produktudviklingsproces fra idé til lancering håndtere markedsintroduktion af nye produkter og koncepter håndtere projektledelse og -koordinering UCN Teknologi & Business Side 12 september 2010

13 planlægge og implementere en markedsføringsplan i praksis, nationalt og internationalt Bundne forudsætninger Modulopgaver og projekter indgår som en del af bundne forudsætninger. På studieretningen Marketing er der 4-9 af disse inkl. iværksætteropgaven. Alle bundne forudsætninger skal godkendes, for at den studerende kan indstilles til afsluttende eksamen. Omstændigheder vedr. bundne forudsætninger er nærmere omtalt i afsnit Studietur På 2. semester planlægges en studietur til hhv. New York og London. Planlægningen gennemføres primært af de studerende i samarbejde med de til den respektive studietur tilknyttede undervisere. I tilknytning til studieturen arbejdes der med en opgave før og efter. Den tilknyttede opgave er en bunden forudsætning. 3.5 Iværksætteri (5 ECTS) Uddannelsen til Designteknolog ved UCN Teknologi og Business skal kvalificere den uddannede til at kunne arbejde på freelance-basis, da beskæftigelsen i den grafiske branche i et omfang er præget af freelance-opgaver. Derfor er der i uddannelsen til Designteknolog fokus på iværksætteri. Med udgangspunkt i ovenstående samt uddannelsens overordnede formål, afsnit 1.4 samt læringsmålene for hhv. studieretningen inden for Design, Produktion samt Marketing ligger på 3. semester på de bundne studieretninger et fælles iværksætterimodul, der skal kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at planlægge, organisere og gennemføre opgaver inden for design, produktion og marketing. Iværksætterimodulet er en bunden forudsætning. 4.0 Valgfrie studieelementer (15 ECTS), 2. studieår Formålet med det valgfrie studieelement er at kvalificere den studerende til at kunne specialisere sig og opnå viden om specifikke forhold inden for uddannelsens formål samt sikre, at den studerende får mulighed for at fordybe sig inden for et afgrænset emne. For hver årgang udbydes et antal valgfrie studieelementer. Af tidligere udbudte forløb kan nævnes: Animationsgrafik (DK/Int.) Emballagedesign (DK) Iscenesættelse (DK) Typografi (DK/Int.) 3D (DK/Int.) De udbudte valgfrie studieelementer for årgang 2010 fastlægges primo Den studerende vælger valgfrit studieelement ultimo forårssemesteret 2011., færdigheder og kompetencer for de respektive valgfrie uddannelseselementer fremgår af disses beskrivelser ved udbud. Der er et antal bundne forudsætninger tilknyttet de valgfrie uddannelseselementer. UCN Teknologi & Business Side 13 september 2010

14 4.0.1 Bundne forudsætninger Modulopgaver og projekter indgår som en del af bundne forudsætninger. På det valgfri studieelement er der 1-3 af disse. Alle bundne forudsætninger skal godkendes, for at den studerende kan indstilles til afsluttende eksamen. Omstændigheder vedr. bundne forudsætninger er nærmere omtalt i afsnit Læringsmål for praktik (15 ECTS), 2. studieår Formålet med praktikken er, at den studerende erhverver sig kendskab til og viden om branchen, samt opnår en forståelse for anvendelse af teori og metoder indenfor virksomhedens forskellige funktioner. Den studerende skal kunne relatere studiets teorier og metoder til erhvervspraksis. Praktikforløbet skal kvalificere den studerende til at analysere, vurdere, planlægge og gennemføre opgaver/projekter med udgangspunkt i praksisnære problemstillinger. Læringsmålene for praktikken er: Den studerende har: grundlæggende viden om branchen og dens arbejdsmetoder samt virksomhedens organisation forståelse for relationen mellem værdikædens forskellige led forståelse for virksomhedens konkurrencesituation forståelse for virksomhedens placering i en global kontekst anvende tillærte værktøjer og teorier til løsning af konkrete problemstillinger formidle konkrete, faglige problemstillinger og løsningsforslag til relevante samarbejdspartnere relatere teori til erhvervspraksis indgå i faglige og tværfaglige samarbejder i forbindelse med løsninger af en konkret problemstilling etablere faglige og tværfaglige netværk reflektere over egne kvalifikationer og kompetencer og identificere egne behov for supplerende læring Opfyldelsen af de individuelle læringsmål evalueres ved praktikprøven. 5.1 Retningslinjer for praktik Praktikken er placeret i første halvdel af 4. semester fra medio/ultimo januar til medio april. Før virksomhedspraktikken skal den studerende deltage i et praktikmodul og her klargøre egne læringsmål. Disse læringsmål danner udgangspunkt/problemformulering til praktikeksamen. UCN Teknologi & Business Side 14 september 2010

15 Den studerende kan vælge at have flere praktiksteder for at opfylde egne læringsmål. Et sådant forløb godkendes i samarbejde med praktikkoordinator. I virksomhedspraktikken har den studerende en praktikvejleder fra uddannelsen og en kontaktperson/vejleder fra virksomheden. Med udgangspunkt i læringsmål for praktikken, fastlægger den studerende og vejledere/kontaktperson i fællesskab mål for den studerendes læringsudbytte af praktikperioden. Dette er efterfølgende retningsgivende for tilrettelæggelse af den studerendes arbejde i praktikperioden. Virksomhedspraktikken er at sidestille med et fuldtidsjob med de krav til arbejdstid, indsats, engagement og fleksibilitet, som den færdiguddannede designteknolog må forventes at møde i sit første job. 6.0 Obligatoriske prøver Første studieår, fællesdelsprøve (institutionsdel UCN T&B), 1. prøve En intern prøve, som skal vise, at den studerende har nået læringsmålene for 1. semester. 6.2 Første studieår, 2. prøve En intern eller ekstern prøve, der ligger inden udgangen af 2. semester, og som skal dokumentere, at den studerende har opnået de læringsmål, der er fastsat for 1. studieår. Prøven fastlægges af den enkelte uddannelsesinstitution. Prøven skal bestås for at den studerende kan fortsætte på uddannelsen. 6.3 Andet studieår, 3. prøve En intern eller ekstern prøve, der ligger efter den studerendes gennemførelse af uddannelsens samlede praktik, og som skal dokumentere, at den studerende har opnået de læringsmål, der er fastsat for praktikken. Praktikprøven fastlægges af den enkelte uddannelsesinstitution. Prøven skal bestås for at den studerende kan indstilles til den afsluttende prøve. 1 Semester Placering Prøve 1. sem. januar 2011 Fællesdelsprøve Intern Intern/ekstern prøve 2. sem. juni 2011 Førsteårsprøve Ekstern Prøve fastlægges af UCN Teknologi & Business Alle udbydere af uddannelsen 4. sem. april 2012 Praktikprøve Ekstern Alle udbydere af uddannelsen 4. sem. maj-juni 2012 Afsluttende eksamensprojekt Ekstern Alle udbydere af uddannelsen Prøvebeskrivelser lægges på uddannelsens intranet minimum to måneder før prøvestart. UCN Teknologi & Business Side 15 september 2010

16 6.4 Andet studieår, 4. prøve En ekstern prøve i det afsluttende eksamensprojekt, som sammen med prøven efter praktikken og uddannelsens øvrige prøver skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået (15 ECTS). Det afsluttende projekt omfatter alle kerneområder. Den studerende skal i sit afsluttende eksamensprojekt dokumentere forståelse af praksis og centralt anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling. Problemstillingen, der skal være central for professionen som Designteknolog, formuleres af den studerende, evt. i samarbejde med en offentlig eller privat virksomhed. Institutionen godkender problemstillingen. Projektet munder ud i en rapport og eventuelt et produkt. Det afsluttende eksamensprojekt skal, sammen med de øvrige prøver dokumentere, at uddannelsens afgangsniveau er opnået. Prøven fastlægges af den enkelte uddannelsesinstitution. 7.0 Regler om merit Beståede udannelseselementer ækvivalerer tilsvarende uddannelseselementer ved andre institutioner der udbyder uddannelsen. 8.0 Regler om studieskift og overflytning til anden institution Skift til ny uddannelse på samme eller anden uddannelsesinstitution sker efter reglerne for den pågældende uddannelse eller institution. Overflytning til samme uddannelse ved en anden uddannelsesinstitution kan, medmindre der foreligger særlige forhold, tidligst foretages, når den studerende, har bestået prøver svarende til første studieår på den modtagne institution. 9.0 Regler om orlov mv. Studerende kan få orlov fra en uddannelse efter regler, der fastsættes af institutionen. Studerende kan i orlovsperioden ikke deltage i undervisningen og prøver inden for den uddannelse, hvorfra den studerende har orlov. En institution kan kun i ganske særlige tilfælde meddele orlov til en studerende, der endnu ikke har bestået prøverne efter 1. studieår. Orlov skal dog meddeles studerende, hvis den er begrundet i barsel, adoption eller indkaldelse til værnepligt. Orlov skal meddeles studerende, der ved kontrakt med forsvaret stiller sig til rådighed for FNtjeneste m.v. følger reglerne i lov om forsvarets personel, lov om hjemmeværnet, lov om statens uddannelsesstøtte og lov om værnepligtsorlov m.v. UCN Teknologi & Business Side 16 september 2010

17 10.0 Generelle krav og bestemmelser vedr. studieaktivitet og eksamen 10.1 Studieaktivitet Bundne forudsætninger En bunden forudsætning er en modulopgave, en projektuge eller lignende. Der er vist antal bundne forudsætninger på designteknologuddannelsen. De varierer i form og omfang på de enkelte semestre. Formålet med de bundne forudsætninger er at dokumentere studieaktivitet. Antallet af bundne forudsætninger fastsættes før semesterstart. Tilfredsstillende deltagelse inkluderer fremmøde ved projektopstart, aktiv deltagelse i projektet samt aktiv deltagelse ved fremlæggelse og evaluering. De bundne forudsætninger bedømmes af underviserne med godkendt/ikke godkendt. De bundne forudsætninger skal godkendes for at indstilling til eksamen kan finde sted. Såfremt en bunden forudsætning ikke godkendes informeres den studerende om, hvad der skal rettes op på i det præsenterede. Der sættes en ny deadline for aflevering af den bundne forudsætning. Den studerende har 3 forsøg ialt. Der gives ikke vejledning og evaluering ved 2. og 3. forsøg. Såfremt 3. forsøg ikke godkendes, indstilles den studerende til studievejleder Dokumentationsportfolio Dokumentationsportfolio opstartes medio 1. semester og udvides løbende i kraft af de tværfaglige modulopgaver. Det er den studerendes ansvar at holde sit portfolio opdateret Sygdom/fravær Ved sygdom/fravær er det den studerendes ansvar egenhændigt at følge op på pensum og/eller aflevere bundne forudsætninger Dokumentation af studieaktivitet Den studerende skal til enhver kunne dokumentere sin studieaktivitet over for underviseren/institutionen ved fremvisning af godkendte modulopgaver, et opdateret dokumentationsportfolio samt den studerendes egne læringsmål i forhold til praktik Information fra undervisere og administration Den studerende har pligt til dagligt at holde sig opdateret på uddannelsens og institutionens intranet samt den studerendes webmail (ucn webmail) Undervisning og vejledning En lektion består af 45 min. En lektion kan være undervisning eller vejledning. Undervisning kan bestå af oplæg, diskussioner, konklusioner/refleksioner på dagens undervisning, øvelser og anden lærerdefineret aktivitet, fremlæggelser ved studerende. Vejledning kan ske i relation til lærerdefineret aktivitet (øvelse) og/eller modulopgave. UCN Teknologi & Business Side 17 september 2010

18 Dialoggruppemøde Studieleder indkalder til dialoggruppemøder. Der vælges en repræsentant for hvert hold. Dialoggruppemødet er det forum, hvor studieleder har direkte kontakt til de studerende. Dialoggruppemøde afholdes minimum 3 gange pr. semester Klage Såfremt den studerende finder grund til at klage over et forhold i relation til uddannelsen rettes klagepunktet først mundtligt til rette vedkommende. Såfremt der herefter findes yderligere grund til at klage, rettes skriftlig henvendelse med underskrifter fra samtlige klagere til rette vedkommende. Den/de studerende har ret til en mundtlig tilbagemelding inden for 14 arbejdsdage. Såfremt der ikke opnås afklaring rettes skriftlig henvendelse til studieleder. Den/de studerende har ret til en mundtlig tilbagemelding inden for 14 arbejdsdage Generelle bestemmelser for prøver og eksamener ved UCN T&B Nedenstående er uddrag af gældende eksamensreglementet for UCN Teknologi & Business og dermed eksamensbekendtgørelsen. Se også under afsnittet Eksamensordning i studieordningens fællesdel. For uddybning og øvrige forhold henvises til eksamensreglement tilgængeligt via Eksamensreglementets uddybende tekst vil til enhver tid være gældende, hvorfor den studerende opfordres til, ved tvivlsspørgsmål, at læse denne Tilmelding til eksamen Den studerende er automatisk tilmeldt prøver og eksamener tilknyttet et påbegyndt semester. Såfremt den studerende ikke har opfyldt alle bundne forudsætninger som anført i semesterbeskrivelser, er det den studerendes pligt at framelde sig eksamen rettidigt. Sker frameldingen ikke rettidigt, sidestilles dette med udeblivelse og der registreres et prøveforsøg. Den studerende kan ikke framelde sig/kan ikke afmeldes disse prøver, med mindre der foreligger dokumentation for sygdom. Ved udeblivelse registreres et eksamensforsøg Tilmelding ved omprøver Den studerende tilmeldes automatisk den førstkommende omprøve. Øvrige regler vedrørende tilmelding og framelding er som nævnt under tilmelding til eksamen Afmelding Sidste frist for rettidig afmelding til en prøve er 14 kalenderdage før prøven fysisk afvikles hhv. afleveringsfristen for et skriftligt produkt. Denne regel gælder ikke for prøver, som efter studieordningen ligger på 1. år Aflevering Underskrift ved aflevering af skriftlige prøver Den studerende skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. Underskriften sættes på titelbladet Antal tegn i det skriftlige produkt En normside svarer til 2000 tegn (ekskl. mellemrum) eller 2400 anslag (inkl. mellemrum). Der angives for den enkelte prøve et maksimalt og eventuelt minimalt antal normsider. UCN Teknologi & Business Side 18 september 2010

19 På titelbladet i afleveringen anføres hvor mange tegn eller anslag afleveringen består af, heri er ikke medregnet titelblad, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag Maksimal og minimal antal tegn for et skriftligt produkt Det i den enkelte prøvebeskrivelse anførte maksimal og minimal antal tegn skal overholdes. Såfremt maksimal og minimal antal tegn ikke er overholdt, afvises afleveringen, og et forsøg er brugt Maksimal og minimal antal tegn for skriftlige produkter Fællesdelsprøve: max. 2 normsider Førsteårsprøve: min. 4 og max. 6 normsider Praktikprøve: min. 2 og max. 3 normsider Afsluttende eksamen : min. 15 og max. 20 normsider Korrekt aflevering Skriftlige produkter afleveres i det antal papirversioner, som fremgår af prøvebeskrivelsen. Elektroniske versioner afleveres, såfremt dette fremgår af prøvebeskrivelsen. Såfremt der afleveres flere separat indbundne dele per version, afleveres hver version i en aflukket mappe/kuvert med tydelig angivelse af navn, hold, eksamen og vejleder For sen aflevering Skriftlige afleveringer skal afleveres før den til eksamen anførte afleveringsfrist. Såfremt den studerende afleverer inden for en time efter anførte afleveringsfrist, modtages afleveringen, og et prøveforsøg er brugt. Såfremt den studerende afleverer senere end en time efter anførte afleveringsfrist, afvises afleveringen, og et prøveforsøg er brugt. Den studerende indstilles herefter til omprøve. Såfremt den studerende er forhindret i at aflevere før anførte afleveringsfrist på grund af sygdom, fremvises en lægeattest som dokumentation herfor. Studieleder vil på baggrund heraf tage stilling til hvorvidt den studerende skal tilbydes dispensation til senere aflevering eller sygeprøve. UCN Teknologi & Business Side 19 september 2010

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business FÆLLES DEL Årgang 2015

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business FÆLLES DEL Årgang 2015 Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business FÆLLES DEL Årgang 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 STUDIEORDNINGENS RAMMER... 3 1.1

Læs mere

Studieordning TEKO Designteknolog (AK) 2011

Studieordning TEKO Designteknolog (AK) 2011 Studieordning TEKO Designteknolog (AK) 2011 Indholdsfortegnelse Grundlag for studieordningen... 3 1. Uddannelsens navn og dimittendernes titel... 4 2. Uddannelsens struktur... 4 3. Uddannelsens formål...

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Designteknolog. Studieordning 2017

Designteknolog. Studieordning 2017 Designteknolog Studieordning 2017 Indholdsfortegnelse 1 Studieordningens rammer... 1 1.1 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 1 2 Uddannelsens opbygning... 2 2.1 Uddannelsens struktur:... 2 3 Læringsmål

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for tekstil, beklædning, design og business (designteknolog AK)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for tekstil, beklædning, design og business (designteknolog AK) BEK nr 710 af 06/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (AK)

Studieordning for Designteknolog (AK) Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business Studieordning Designteknolog, september 2013 KEA design/business Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 udarbejdet 15.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Studieordning Designteknolog VIA Design

Studieordning Designteknolog VIA Design Unfold your talent VIA University College Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business Studieordning Designteknolog VIA Design 2015 1/44 INDHOLD 1 Studieordningens

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

MARKETING & COMMUNICATION DESIGN FORÅR 2017

MARKETING & COMMUNICATION DESIGN FORÅR 2017 FAG/MODUL-INFORMATION MARKETING & COMMUNICATION DESIGN FORÅR 2017 UDDANNELSE: EA Designteknologi NIVEAU: Erhvervsakademiuddannelse svarende til niveau 5 i den danske kvalifikationsramme SEMESTER: 2. Semester

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 01-09-2017

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (EAK) Erhvervsakademiuddannelsen (EAK) inden for tekstil, beklædning, design og business

Studieordning for Designteknolog (EAK) Erhvervsakademiuddannelsen (EAK) inden for tekstil, beklædning, design og business Studieordning for Designteknolog (EAK) Erhvervsakademiuddannelsen (EAK) inden for tekstil, beklædning, design og business Første udgave 2015. Redigeret i August 2015 1 Indhold 1.0 Studieordningens rammer...

Læs mere

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen Eksamenskatalog for OPBLF17ED Udarbejdet 1-08-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (AK)

Studieordning for Designteknolog (AK) Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business Studieordning Designteknolog, januar 2012 KEA design/business (Vinter 2012) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER Praktik Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College Horsens, Holstebro, Aarhus Efteråret 2014 VIA University

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende august 2014 1 1. Internationale uddannelsesmuligheder... 3 2. Ansøgning og Merit... 3 3. Læringskontrakt og læringsudbytter... 3 4. Sprog...

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik BEK nr 506 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015 for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE UDDANNELSEN REGULERES AF FØLGENDE LOVE OG REGLER...

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen 2017 2019 Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 Revideret 22.01.2018 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 2. Overblik over eksaminer fordelt

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer

Læs mere

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 055.04D.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Undersøgelse af pædagogisk praksis

Undersøgelse af pædagogisk praksis PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Undersøgelse af pædagogisk praksis Et obligatorisk modul fra PD Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 2.1 Førsteårsprøven:

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK) BEK nr 1507 af 16/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016

Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016 Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016 Gældende for efterår 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 3-2016 Valgfag, PBA i økonomi og informationsteknologi Bachelor of Business Economics and Information Technology Version 3.0 Revideret august 2016 Side 0 af 8 Indhold del 3 Valgfag 1.

Læs mere

Prøveform og prøvebestemmelse

Prøveform og prøvebestemmelse Modul 2 Prøveform og prøvebestemmelse Generelle Informationer til modulprøven De studerende skal i øvrigt orientere sig og læse: Informationer om elektronisk aflevering. Afleveres opgaven ikke rettidig,

Læs mere

Undervisningsplanlægning og didaktik

Undervisningsplanlægning og didaktik Diplomuddannelse i erhvervspædagogik Studieordning, 1.1. 2015 Vejledning for modulet Undervisningsplanlægning og didaktik Et obligatorisk modul fra Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik Februar 2015-1

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet.

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet. 4.0 Generelle bestemmelser omkring mødepligt og deltagelsespligt Der er mødepligt til undervisningen og det forventes at den studerende er studieaktiv. Opfyldelsen af mødepligten og deltagelsespligt er

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Prøveform og prøvebestemmelse

Prøveform og prøvebestemmelse Modul 1 Generelle Informationer til modulprøven De studerende skal i øvrigt orientere sig og læse: Informationer om elektronisk aflevering. Afleveres opgaven ikke rettidig, ukorrekt eller mangelfuld har

Læs mere

MODUL 6 Prøvebestemmelse

MODUL 6 Prøvebestemmelse MODUL 6 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialt arbejdes organisering og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Teoretisk og empirisk viden om den politiske og administrative opbygning

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens Semesterorientering Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens 4. semester December 2014 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 2. VEJLEDENDE SKEMATISK OVERSIGT OVER FJERDE SEMESTER.... 5 3. VALGDELEN...

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget Et modul fra PD, Matematikvejleder Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD, Matematikvejleder,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health BEK nr 504 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM)

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) 1 Det er uddannelsens formål at uddanne professionsbachelorer inden for International

Læs mere

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Generel beskrivelse af Valgmodulerne 11 og 12 3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 11 og 12 Januar 2016 Udarbejdet i henhold

Læs mere