Studieordning for Designteknolog (AK)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for Designteknolog (AK)"

Transkript

1 for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business Årgang 2010 Studieordningens fælles del - v/landsnetværket for Designteknolog, september 2009

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Studieordningen Uddannelsen reguleres af følgende love og regler Uddannelsens navn og dimittendernes titel Uddannelsen består af Uddannelsens formål Mål for læringsudbytte for Designteknolog AK Læringstilgang på UCN T&B Deltagelse i gruppearbejde Pligt til at deltage i undervisningen IT Læringsmål for obligatorisk fællesdel (30 ECTS) 1. sem Design (10 ECTS) Business (10 ECTS) Teknologi (10 ECTS) Bundne forudsætninger Læringsmål for bundne studieretninger (45 ECTS) semester Studieretningen inden for Design (45 ECTS) Bundne forudsætninger Studieretningen inden for Produktion (45 ECTS) Bundne forudsætninger Studieretningen inden for Marketing (45 ECTS) Bundne forudsætninger Studietur Iværksætteri (5 ECTS) Valgfrie studieelementer (15 ECTS), 2. studieår Bundne forudsætninger Læringsmål for praktik (15 ECTS), 2. studieår Retningslinjer for praktik Obligatoriske prøver Første studieår, fællesdelsprøve (institutionsdel UCN T&B), 1. prøve Første studieår, 2. prøve Andet studieår, 3. prøve Andet studieår, 4. prøve Regler om merit Regler om studieskift og overflytning til anden institution Regler om orlov mv Generelle krav og bestemmelser vedr. studieaktivitet og eksamen Studieaktivitet Bundne forudsætninger Dokumentationsportfolio Sygdom/fravær Dokumentation af studieaktivitet Information fra undervisere og administration UCN Teknologi & Business Side 2 september 2010

3 Undervisning og vejledning Dialoggruppemøde Klage Generelle bestemmelser for prøver og eksamener ved UCN T&B Tilmelding til eksamen Aflevering UCN Teknologi & Business Side 3 september 2010

4 1.0 Studieordningen Denne studieordning for Designteknologuddannelsen er udarbejdet efter retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 710 af 6. juli 2009 om erhvervsakademiuddannelse inden for tekstil, beklædning, design og business (Designteknolog AK). Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 2 studenterårsværk. Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. Et studenterårsværk svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS). Uddannelsen er således normeret til i alt 120 ECTS. 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler Erhvervsakademiloven: Lov nr. 207 af 31. marts 2008 om Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser: nr. 636 af 29. juni 2009 Uddannelsesbekendtgørelsen: nr. 710 af 6. juli 2009 om erhvervsakademiuddannelse inden for tekstil, beklædning, design og business (Designteknolog AK) Kvalitetsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 635 af 30. juni 2000 om kvalitetsudvikling og kvalitetskontrol i erhvervsakademiuddannelserne. Adgangsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 106 af 9. februar 2009 om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved visse videregående uddannelser Eksamensbekendtgørelsen: BEK nr 1016 af 24. august 2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Karakterbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse. Åben Uddannelse: Lovbekendtgørelse nr. 956 af 28. november 2003, som ændret senest ved 77 i lov nr. 562 af 6. juni Lovene og bekendtgørelserne er tilgængelige på internetadressen 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes titel Uddannelsens navn er Erhvervsakademiuddannelsen inden for tekstil, beklædning, design og business. Dimittenderne fra University College Nordjylland Teknologi & Business har ret til at anvende betegnelsen Designteknolog inden for det grafiske. På engelsk skal anvendes betegnelsen Academy Profession Degree in Design and Technology. 1.3 Uddannelsen består af Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 30 ECTS, der er fælles for de studerende 3 bundne studieretninger, der hver har et omfang på 45 ECTS, og hvoraf den studerende vælger én: Design Produktion Marketing UCN Teknologi & Business Side 4 september 2010

5 Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 15 ECTS point. Praktik med et samlet omfang på 15 ECTS point. Afsluttende eksamensprojekt på 15 ECTS point. 1.4 Uddannelsens formål Formålet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at planlægge, organisere og gennemføre opgaver inden for design og business i forbindelse med design, produktion og marketing Mål for læringsudbytte for Designteknolog AK Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en uddannet Designteknolog skal opnå i uddannelsen. 1.5 Læringstilgang på UCN T&B Undervisningsformerne er baseret på UCN T&B s læringstilgang, som igen er baseret på PULS tænkningen om Det Hele Menneske, hvor læringsudbyttet beskrives i tre dimensioner, nemlig: Hoved:, refleksion og evne til at få idéer. Hjerte: Personlig indsigt og udvikling, relationer og samarbejde. Ben: Handlekraft og ansvarlighed. På uddannelsen anvendes en bred vifte af undervisningsformer, som tilsammen skal understøtte ovenstående og fremme opnåelsen af de læringsmål, som er beskrevet i denne studieordning. De gennemgående undervisningsformer er dialogbaseret holdundervisning, arbejde i studiegrupper, selvstudie, individuelle opgaver og tværfaglige opgaver (bundne forudsætninger). Fælles for alle disse aktiviteter er, at der opstilles klare mål for læringsaktiviteterne. Endvidere tilbydes forskellige aktiviteter som kan medvirke til at fremme den enkeltes læring; herunder individuel vejledning og coaching Deltagelse i gruppearbejde Ved bundne forudsætninger der skal løses via gruppearbejde, forventes der engageret deltagelse fra alle gruppemedlemmers side Pligt til at deltage i undervisningen For at studiets undervisningsformer kan fungere, kræves aktivitet og tilstedeværelse, samt aktiv deltagelse i de stillede obligatoriske modulopgaver og projektuger (bundne forudsætninger). 1.6 IT Den anvendte teknologiske platform på Designteknolog er Mac, da dette modsvarer den grafiske og grafisk relaterede branches primære arbejdsredskab. Det forventes at den studerende medbringer egen Mac. UCN Teknologi & Business opstiller tekniske specifikationer for mindstekrav. Specifikationerne fremgår af optagelsesbrev og på Der skal anvendes studielicensgodkendt software. Såfremt den studerende medbringer en bærbar computer, der ikke kompatibel med de tekniske og programmæssige specifikationer, er denne selv ansvarlig for at nå opstillede læringsmål. UCN Teknologi & Business Side 5 september 2010

6 2.0 Læringsmål for obligatorisk fællesdel (30 ECTS) 1. sem. De obligatoriske uddannelseselementer tilrettelægges inden for følgende kerneområder: Design omfattende fagene designprocessen, værdifilosofi og æstetik Business omfattende fagene virksomheden, handel og kommunikation Teknologi omfattende fagene teknologi, menneske og miljø 2.1 Design (10 ECTS) Formålet er, at sikre, at den uddannede opnår grundlæggende viden om og forståelse for anvendelse af designprocessen, værdifilosofi og æstetik. Den uddannede har: viden om designprocessen, i form af udvikling fra idé til færdigt produkt viden om værdifilosofi, i forhold til værdipræferencer, kultur, idé og branchehistorie viden om æstetik, i forhold til forståelse af sammenhænge mellem de æstetiske, funktionelle og tekniske kvaliteter i produktet Den uddannede kan: skitsere, formgive og produktudvikle anvende værdipræference i beskrivelse af målgruppeanalyse arbejde kommunikativt og innovativt kan forholde sig til form, farve og materiale, pris og målgruppe formidle løsningsforslag til relevante parter mundtligt og skriftligt, herunder anvende relevante fagudtryk og terminologi 2.2 Business (10 ECTS) Formålet er at sikre at den uddannede opnår grundlæggende viden om og forståelse for virksomhed, handel og kommunikation. Den uddannede har: viden om virksomhedens opbygning som en værdikæde viden om virksomhedens organisatoriske og logistiske forhold viden om virksomhedens markedsførings- og afsætnings muligheder viden om formidling og præsentationsteknik Den uddannede kan: beskrive og redegøre for en virksomheds værdikæde formidle løsningsforslag til relevante parter mundtligt og skriftligt, herunder anvende relevante fagudtryk og terminologi anvende nøgletal og kalkulationsprincipper redegøre for en virksomheds marketing mix 2.3 Teknologi (10 ECTS) Formålet er at sikre at den studerende opnår grundlæggende viden om og forståelse for teknologi, mennesker og miljø. Den uddannede har: UCN Teknologi & Business Side 6 september 2010

7 viden om processer, materialer og produktion viden om menneske og miljø i sammenhæng med etik, design- og fremstillingsproces viden om teknisk kommunikation viden om relevante IT-værktøjer Den uddannede kan: anvende IT i forbindelse med udførelse af arbejdsfunktioner udvælge og begrunde materialevalg til en produktionsproces opstille produktdokumentation/specifikation formidle løsningsforslag til relevante parter mundtligt og skriftligt, herunder anvende relevante fagudtryk og terminologi Efter endt fællesdel har den uddannede følgende kompetencer: Den uddannede kan: deltage i faglige og tværfaglige samarbejder inden for alle led i værdikæden ved udvikling af et produkt eller koncept med udgangspunkt i eget ståsted i virksomhedens værdikæde, modtage, bearbejde og videreformidle arbejdsopgaver fra foregående led til næste led i værdikæden, under hensyntagen til virksomhedens overordnede målsætning 2.4 Bundne forudsætninger Modulopgaver og projekter indgår som en del af bundne forudsætninger. På fællesdelen er der 3-6 af disse. Alle bundne forudsætninger skal godkendes, for at den studerende kan indstilles til den interne prøve på 1. semester. Omstændigheder vedr. bundne forudsætninger er nærmere omtalt i afsnit Læringsmål for bundne studieretninger (45 ECTS) semester Den studerende vælger én af uddannelsens tre bundne studieretninger: Design Produktion Marketing 3.1 Studieretningen inden for Design (45 ECTS) Formålet med studieretningen Design er at kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne designe, planlægge og gennemføre en designproces fra idé til færdigt produkt. Den studerende skal kunne indgå i tværfaglige samarbejdsrelationer i en virksomhed og forene det innovative samt det kreative med det kommercielle. Den studerende skal kunne formidle idéer samt fastholde fokus på produkt, trend og marked. De 45 ECTS point fordeler sig på følgende kerneområder: Kerneområde ECTS Designprocessen: 30 Visuel kommunikation: 10 UCN Teknologi & Business Side 7 september 2010

8 Trend og sociologi: 5 Designprocessen (30 ECTS) Formålet er, at den studerende opnår bred viden om elementer, der indgår i en designudvikling for at kunne gennemføre en designproces fra idé til færdigt produkt. Den studerende har: viden om designprocesser viden om design metoder viden om materialekendskab viden om teknologi viden om æstetiske virkemidler anvende teori og metode til idéudvikling, design og produktudvikling anvende innovative metoder og foretage æstetiske vurderinger i designprocessen udvikle design med fokus på branche og brugerbehov vurdere og vælge materialer og teknologi i forhold til produkt gennemføre designløsninger fra idé til færdigt produkt analysere og beskrive et behov med henblik på udvikling af design til en specifik målgruppe indgå i udviklingsorienterede design- og produktudviklingsprocesser Visuel kommunikation (10 ECTS) Formålet er, at den studerende kan analysere og kommunikere design i forhold til en specifik aftager. Den studerende har: viden om visuel kommunikation viden om præsentationsteknik og metode viden om kommunikative virkemidler anvende visuel kommunikation til designudvikling og produktformidling formidle og argumentere for løsningsforslag i forhold til virksomhed og målgruppe anvende kommunikative virkemidler henholdsvis skriftligt og mundtligt udarbejde og formidle kommunikative løsningsforslag målrettet virksomhed og målgruppe Trend og sociologi (5 ECTS) Formålet er, at den studerende kan vurdere og agere på skiftende trends og markedsmekanismer. UCN Teknologi & Business Side 8 september 2010

9 Den studerende har: viden om trend, viden om sociologi viden om markedsmekanismer anvende teori og metoder, til at indsamle og vurdere trends anvende sociologiske undersøgelsesmetoder, i forhold til marked og målgruppe indsamle, udvælge og anvende trends til designudvikling arbejde med designprocessen ud fra en sociologisk tilgang anvende trends og sociologi som dokumentation og inspiration til designudvikling Bundne forudsætninger Modulopgaver og projekter indgår som en del af bundne forudsætninger. På studieretningen Design er der 4-9 af disse inkl. iværksætteropgaven. Alle bundne forudsætninger skal godkendes, for at den studerende kan indstilles til afsluttende eksamen. Omstændigheder vedr. bundne forudsætninger er nærmere omtalt i afsnit Studieretningen inden for Produktion (45 ECTS) Formålet er overordnet at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at planlægge, organisere og gennemføre opgaver inden for studieretningen produktion, herunder kerneområderne teknologi, produktudvikling og kvalitetsstyring. De 45 ECTS point fordeler sig på følgende kerneområder: Kerneområde ECTS Teknologi: 20 Produktudvikling: 15 Kvalitetsstyring: 10 Teknologi (20 ECTS) Formålet er at sikre, at den studerende opnår viden om og forståelse for anvendelse af grundlæggende metoder og teknikker, samt kendskab til de nyeste teknologier. Den studerende skal på en praksisnær måde kunne anvende den teknologi, der er knyttet til produktudvikling. Den studerende har: viden om relevante produktionsmetoder til produktfremstilling viden om anvendelse af relevante IT-værktøjer vurdere og gennemføre produktfremstillingsprocesser under hensyntagen til forskellige produktionsmetoder UCN Teknologi & Business Side 9 september 2010

10 anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med produktudvikling og produktfremstilling udarbejde og implementere løsninger inden for produktfremstilling håndtere produktionsmæssige processer håndtere frembringelse af et produkt Produktudvikling (15 ECTS) Formålet er at sikre, at den studerende opnår viden om og forståelse for forskellige udviklingsprocesser til implementeringen af et produkt, under hensyntagen til æstetiske, funktionelle og kvalitative parametre. Den uddannede har: viden om produktudviklingsteknikker og metoder viden om materialets anvendelse og begrænsninger viden om produktets visuelle virkemidler Den uddannede kan: vurdere og gennemføre produktudviklingsprocesser vurdere produktløsninger ud fra afsender og/eller modtager behov vurdere og udvælge materialer ud fra et produkts kravspecifikationer Den uddannede kan: udarbejde og implementere løsninger inden for produktudvikling Kvalitetsstyring (10 ECTS) Formålet er at sikre, at den studerende opnår viden om og forståelse for forskellige samarbejdsrelationer mellem afsender og modtager, samt at den studerende kan kommunikere klart med bruger og aftager samt kan forestå implementering af løsninger i kontekst. Den studerende har: viden om kvalitetssikring og kommunikation vedrørende udvikling og/eller fremstilling af et produkt viden om interkulturel kommunikation udarbejde og formidle produktdokumentationer anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med projektstyring deltage i et internationalt fagligt samarbejde med en professionel tilgang UCN Teknologi & Business Side 10 september 2010

11 3.2.2 Bundne forudsætninger Modulopgaver og projekter indgår som en del af bundne forudsætninger. På studieretningen Produktion er der 4-9 af disse inkl. iværksætteropgaven. Alle bundne forudsætninger skal godkendes, for at den studerende kan indstilles til afsluttende eksamen. Omstændigheder vedr. bundne forudsætninger er nærmere omtalt i afsnit Studieretningen inden for Marketing (45 ECTS) Formålet er overordnet at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at planlægge, organisere og gennemføre opgaver inden for studieretningen marketing, herunder kerneområderne management, konceptudvikling og kommunikation. De 45 ECTS point fordeler sig på følgende kerneområder: Kerneområde Point Management: 20 Konceptudvikling: 15 Kommunikation: 10 Management (20 ECTS) Formålet med fagområdet management er at kvalificere den studerende til at kunne analysere og forstå virksomheden og dens omverden i et holistisk perspektiv med fokus på sammenhængen i værdikæden og værdisystemet. Den studerende skal kunne identificere relevante problemstillinger og på baggrund heraf kunne redegøre for indsatsområder på en måde der forener det analytiske med det kommercielle. Den studerende har: viden om marketingdiscipliner og værktøjer viden om organisation og ledelse viden om markedet viden om internationale markedsperspektiver viden om kommunikation vurdere og anvende teori inden for området indsamle, bearbejde og vurdere relevante markedsdata vurdere et produkt eller koncepts markedspotentiale deltage i optimering af virksomhedens udbud til markedets efterspørgsel håndtere markedsintroduktion af nye produkter og koncepter håndtere projektledelse og projektkoordinering planlægge og implementere en markedsføringsplan i praksis, nationalt og internationalt Konceptudvikling (15 ECTS) Formålet med fagområdet konceptudvikling er at kvalificere den studerende til at kunne udvikle og videreudvikle nye og bestående koncepter med udgangspunkt i virksomhedens problemstillinger. UCN Teknologi & Business Side 11 september 2010

12 Den studerende skal tillige med afsæt i analysen kunne udvikle konkrete kommercielle løsningsforslag på en eller flere givne problemstillinger. Den studerende har: viden om marketingværktøjer viden om markedet viden om internationale markedsperspektiver viden om trend, mode og livsstil viden om kommunikation vurdere og anvende teori inden for området indsamle, bearbejde og vurdere relevante markedsdata arbejde markedsorienteret ud fra virksomhedens værdigrundlag og i forhold til kundens behov vurdere et produkt eller koncepts markedspotentiale formidle markedsføringsprocesser nationalt og internationalt deltage i optimering af virksomhedens udbud til markedets efterspørgsel deltage i den fysiske eller konceptuelle produktudviklingsproces fra idé til lancering håndtere projektledelse og -koordinering Kommunikation (10 ECTS) Formålet med fagområdet kommunikation er at kvalificere den studerende til at kunne formidle idéer, koncepter og budskaber samt virksomhedens identitet og idégrundlag til en bred vifte af interessenter både internt og eksternt og med udgangspunkt i værdikæden. Den studerende skal kunne kommunikere i national såvel som international sammenhæng. Den studerende har: viden om marketingværktøjer viden om organisation og ledelse viden om trend, mode og livsstil viden om kommunikation og kommunikationsværktøjer Den studerende kan vurdere og anvende teori inden for området arbejde markedsorienteret ud fra virksomhedens værdigrundlag og i forhold til kundens behov formidle markedsføringsprocesser nationalt og internationalt Den studerende kan deltage i optimering af virksomhedens udbud til markedets efterspørgsel deltage i den fysiske eller konceptuelle produktudviklingsproces fra idé til lancering håndtere markedsintroduktion af nye produkter og koncepter håndtere projektledelse og -koordinering UCN Teknologi & Business Side 12 september 2010

13 planlægge og implementere en markedsføringsplan i praksis, nationalt og internationalt Bundne forudsætninger Modulopgaver og projekter indgår som en del af bundne forudsætninger. På studieretningen Marketing er der 4-9 af disse inkl. iværksætteropgaven. Alle bundne forudsætninger skal godkendes, for at den studerende kan indstilles til afsluttende eksamen. Omstændigheder vedr. bundne forudsætninger er nærmere omtalt i afsnit Studietur På 2. semester planlægges en studietur til hhv. New York og London. Planlægningen gennemføres primært af de studerende i samarbejde med de til den respektive studietur tilknyttede undervisere. I tilknytning til studieturen arbejdes der med en opgave før og efter. Den tilknyttede opgave er en bunden forudsætning. 3.5 Iværksætteri (5 ECTS) Uddannelsen til Designteknolog ved UCN Teknologi og Business skal kvalificere den uddannede til at kunne arbejde på freelance-basis, da beskæftigelsen i den grafiske branche i et omfang er præget af freelance-opgaver. Derfor er der i uddannelsen til Designteknolog fokus på iværksætteri. Med udgangspunkt i ovenstående samt uddannelsens overordnede formål, afsnit 1.4 samt læringsmålene for hhv. studieretningen inden for Design, Produktion samt Marketing ligger på 3. semester på de bundne studieretninger et fælles iværksætterimodul, der skal kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at planlægge, organisere og gennemføre opgaver inden for design, produktion og marketing. Iværksætterimodulet er en bunden forudsætning. 4.0 Valgfrie studieelementer (15 ECTS), 2. studieår Formålet med det valgfrie studieelement er at kvalificere den studerende til at kunne specialisere sig og opnå viden om specifikke forhold inden for uddannelsens formål samt sikre, at den studerende får mulighed for at fordybe sig inden for et afgrænset emne. For hver årgang udbydes et antal valgfrie studieelementer. Af tidligere udbudte forløb kan nævnes: Animationsgrafik (DK/Int.) Emballagedesign (DK) Iscenesættelse (DK) Typografi (DK/Int.) 3D (DK/Int.) De udbudte valgfrie studieelementer for årgang 2010 fastlægges primo Den studerende vælger valgfrit studieelement ultimo forårssemesteret 2011., færdigheder og kompetencer for de respektive valgfrie uddannelseselementer fremgår af disses beskrivelser ved udbud. Der er et antal bundne forudsætninger tilknyttet de valgfrie uddannelseselementer. UCN Teknologi & Business Side 13 september 2010

14 4.0.1 Bundne forudsætninger Modulopgaver og projekter indgår som en del af bundne forudsætninger. På det valgfri studieelement er der 1-3 af disse. Alle bundne forudsætninger skal godkendes, for at den studerende kan indstilles til afsluttende eksamen. Omstændigheder vedr. bundne forudsætninger er nærmere omtalt i afsnit Læringsmål for praktik (15 ECTS), 2. studieår Formålet med praktikken er, at den studerende erhverver sig kendskab til og viden om branchen, samt opnår en forståelse for anvendelse af teori og metoder indenfor virksomhedens forskellige funktioner. Den studerende skal kunne relatere studiets teorier og metoder til erhvervspraksis. Praktikforløbet skal kvalificere den studerende til at analysere, vurdere, planlægge og gennemføre opgaver/projekter med udgangspunkt i praksisnære problemstillinger. Læringsmålene for praktikken er: Den studerende har: grundlæggende viden om branchen og dens arbejdsmetoder samt virksomhedens organisation forståelse for relationen mellem værdikædens forskellige led forståelse for virksomhedens konkurrencesituation forståelse for virksomhedens placering i en global kontekst anvende tillærte værktøjer og teorier til løsning af konkrete problemstillinger formidle konkrete, faglige problemstillinger og løsningsforslag til relevante samarbejdspartnere relatere teori til erhvervspraksis indgå i faglige og tværfaglige samarbejder i forbindelse med løsninger af en konkret problemstilling etablere faglige og tværfaglige netværk reflektere over egne kvalifikationer og kompetencer og identificere egne behov for supplerende læring Opfyldelsen af de individuelle læringsmål evalueres ved praktikprøven. 5.1 Retningslinjer for praktik Praktikken er placeret i første halvdel af 4. semester fra medio/ultimo januar til medio april. Før virksomhedspraktikken skal den studerende deltage i et praktikmodul og her klargøre egne læringsmål. Disse læringsmål danner udgangspunkt/problemformulering til praktikeksamen. UCN Teknologi & Business Side 14 september 2010

15 Den studerende kan vælge at have flere praktiksteder for at opfylde egne læringsmål. Et sådant forløb godkendes i samarbejde med praktikkoordinator. I virksomhedspraktikken har den studerende en praktikvejleder fra uddannelsen og en kontaktperson/vejleder fra virksomheden. Med udgangspunkt i læringsmål for praktikken, fastlægger den studerende og vejledere/kontaktperson i fællesskab mål for den studerendes læringsudbytte af praktikperioden. Dette er efterfølgende retningsgivende for tilrettelæggelse af den studerendes arbejde i praktikperioden. Virksomhedspraktikken er at sidestille med et fuldtidsjob med de krav til arbejdstid, indsats, engagement og fleksibilitet, som den færdiguddannede designteknolog må forventes at møde i sit første job. 6.0 Obligatoriske prøver Første studieår, fællesdelsprøve (institutionsdel UCN T&B), 1. prøve En intern prøve, som skal vise, at den studerende har nået læringsmålene for 1. semester. 6.2 Første studieår, 2. prøve En intern eller ekstern prøve, der ligger inden udgangen af 2. semester, og som skal dokumentere, at den studerende har opnået de læringsmål, der er fastsat for 1. studieår. Prøven fastlægges af den enkelte uddannelsesinstitution. Prøven skal bestås for at den studerende kan fortsætte på uddannelsen. 6.3 Andet studieår, 3. prøve En intern eller ekstern prøve, der ligger efter den studerendes gennemførelse af uddannelsens samlede praktik, og som skal dokumentere, at den studerende har opnået de læringsmål, der er fastsat for praktikken. Praktikprøven fastlægges af den enkelte uddannelsesinstitution. Prøven skal bestås for at den studerende kan indstilles til den afsluttende prøve. 1 Semester Placering Prøve 1. sem. januar 2011 Fællesdelsprøve Intern Intern/ekstern prøve 2. sem. juni 2011 Førsteårsprøve Ekstern Prøve fastlægges af UCN Teknologi & Business Alle udbydere af uddannelsen 4. sem. april 2012 Praktikprøve Ekstern Alle udbydere af uddannelsen 4. sem. maj-juni 2012 Afsluttende eksamensprojekt Ekstern Alle udbydere af uddannelsen Prøvebeskrivelser lægges på uddannelsens intranet minimum to måneder før prøvestart. UCN Teknologi & Business Side 15 september 2010

16 6.4 Andet studieår, 4. prøve En ekstern prøve i det afsluttende eksamensprojekt, som sammen med prøven efter praktikken og uddannelsens øvrige prøver skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået (15 ECTS). Det afsluttende projekt omfatter alle kerneområder. Den studerende skal i sit afsluttende eksamensprojekt dokumentere forståelse af praksis og centralt anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling. Problemstillingen, der skal være central for professionen som Designteknolog, formuleres af den studerende, evt. i samarbejde med en offentlig eller privat virksomhed. Institutionen godkender problemstillingen. Projektet munder ud i en rapport og eventuelt et produkt. Det afsluttende eksamensprojekt skal, sammen med de øvrige prøver dokumentere, at uddannelsens afgangsniveau er opnået. Prøven fastlægges af den enkelte uddannelsesinstitution. 7.0 Regler om merit Beståede udannelseselementer ækvivalerer tilsvarende uddannelseselementer ved andre institutioner der udbyder uddannelsen. 8.0 Regler om studieskift og overflytning til anden institution Skift til ny uddannelse på samme eller anden uddannelsesinstitution sker efter reglerne for den pågældende uddannelse eller institution. Overflytning til samme uddannelse ved en anden uddannelsesinstitution kan, medmindre der foreligger særlige forhold, tidligst foretages, når den studerende, har bestået prøver svarende til første studieår på den modtagne institution. 9.0 Regler om orlov mv. Studerende kan få orlov fra en uddannelse efter regler, der fastsættes af institutionen. Studerende kan i orlovsperioden ikke deltage i undervisningen og prøver inden for den uddannelse, hvorfra den studerende har orlov. En institution kan kun i ganske særlige tilfælde meddele orlov til en studerende, der endnu ikke har bestået prøverne efter 1. studieår. Orlov skal dog meddeles studerende, hvis den er begrundet i barsel, adoption eller indkaldelse til værnepligt. Orlov skal meddeles studerende, der ved kontrakt med forsvaret stiller sig til rådighed for FNtjeneste m.v. følger reglerne i lov om forsvarets personel, lov om hjemmeværnet, lov om statens uddannelsesstøtte og lov om værnepligtsorlov m.v. UCN Teknologi & Business Side 16 september 2010

17 10.0 Generelle krav og bestemmelser vedr. studieaktivitet og eksamen 10.1 Studieaktivitet Bundne forudsætninger En bunden forudsætning er en modulopgave, en projektuge eller lignende. Der er vist antal bundne forudsætninger på designteknologuddannelsen. De varierer i form og omfang på de enkelte semestre. Formålet med de bundne forudsætninger er at dokumentere studieaktivitet. Antallet af bundne forudsætninger fastsættes før semesterstart. Tilfredsstillende deltagelse inkluderer fremmøde ved projektopstart, aktiv deltagelse i projektet samt aktiv deltagelse ved fremlæggelse og evaluering. De bundne forudsætninger bedømmes af underviserne med godkendt/ikke godkendt. De bundne forudsætninger skal godkendes for at indstilling til eksamen kan finde sted. Såfremt en bunden forudsætning ikke godkendes informeres den studerende om, hvad der skal rettes op på i det præsenterede. Der sættes en ny deadline for aflevering af den bundne forudsætning. Den studerende har 3 forsøg ialt. Der gives ikke vejledning og evaluering ved 2. og 3. forsøg. Såfremt 3. forsøg ikke godkendes, indstilles den studerende til studievejleder Dokumentationsportfolio Dokumentationsportfolio opstartes medio 1. semester og udvides løbende i kraft af de tværfaglige modulopgaver. Det er den studerendes ansvar at holde sit portfolio opdateret Sygdom/fravær Ved sygdom/fravær er det den studerendes ansvar egenhændigt at følge op på pensum og/eller aflevere bundne forudsætninger Dokumentation af studieaktivitet Den studerende skal til enhver kunne dokumentere sin studieaktivitet over for underviseren/institutionen ved fremvisning af godkendte modulopgaver, et opdateret dokumentationsportfolio samt den studerendes egne læringsmål i forhold til praktik Information fra undervisere og administration Den studerende har pligt til dagligt at holde sig opdateret på uddannelsens og institutionens intranet samt den studerendes webmail (ucn webmail) Undervisning og vejledning En lektion består af 45 min. En lektion kan være undervisning eller vejledning. Undervisning kan bestå af oplæg, diskussioner, konklusioner/refleksioner på dagens undervisning, øvelser og anden lærerdefineret aktivitet, fremlæggelser ved studerende. Vejledning kan ske i relation til lærerdefineret aktivitet (øvelse) og/eller modulopgave. UCN Teknologi & Business Side 17 september 2010

18 Dialoggruppemøde Studieleder indkalder til dialoggruppemøder. Der vælges en repræsentant for hvert hold. Dialoggruppemødet er det forum, hvor studieleder har direkte kontakt til de studerende. Dialoggruppemøde afholdes minimum 3 gange pr. semester Klage Såfremt den studerende finder grund til at klage over et forhold i relation til uddannelsen rettes klagepunktet først mundtligt til rette vedkommende. Såfremt der herefter findes yderligere grund til at klage, rettes skriftlig henvendelse med underskrifter fra samtlige klagere til rette vedkommende. Den/de studerende har ret til en mundtlig tilbagemelding inden for 14 arbejdsdage. Såfremt der ikke opnås afklaring rettes skriftlig henvendelse til studieleder. Den/de studerende har ret til en mundtlig tilbagemelding inden for 14 arbejdsdage Generelle bestemmelser for prøver og eksamener ved UCN T&B Nedenstående er uddrag af gældende eksamensreglementet for UCN Teknologi & Business og dermed eksamensbekendtgørelsen. Se også under afsnittet Eksamensordning i studieordningens fællesdel. For uddybning og øvrige forhold henvises til eksamensreglement tilgængeligt via Eksamensreglementets uddybende tekst vil til enhver tid være gældende, hvorfor den studerende opfordres til, ved tvivlsspørgsmål, at læse denne Tilmelding til eksamen Den studerende er automatisk tilmeldt prøver og eksamener tilknyttet et påbegyndt semester. Såfremt den studerende ikke har opfyldt alle bundne forudsætninger som anført i semesterbeskrivelser, er det den studerendes pligt at framelde sig eksamen rettidigt. Sker frameldingen ikke rettidigt, sidestilles dette med udeblivelse og der registreres et prøveforsøg. Den studerende kan ikke framelde sig/kan ikke afmeldes disse prøver, med mindre der foreligger dokumentation for sygdom. Ved udeblivelse registreres et eksamensforsøg Tilmelding ved omprøver Den studerende tilmeldes automatisk den førstkommende omprøve. Øvrige regler vedrørende tilmelding og framelding er som nævnt under tilmelding til eksamen Afmelding Sidste frist for rettidig afmelding til en prøve er 14 kalenderdage før prøven fysisk afvikles hhv. afleveringsfristen for et skriftligt produkt. Denne regel gælder ikke for prøver, som efter studieordningen ligger på 1. år Aflevering Underskrift ved aflevering af skriftlige prøver Den studerende skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. Underskriften sættes på titelbladet Antal tegn i det skriftlige produkt En normside svarer til 2000 tegn (ekskl. mellemrum) eller 2400 anslag (inkl. mellemrum). Der angives for den enkelte prøve et maksimalt og eventuelt minimalt antal normsider. UCN Teknologi & Business Side 18 september 2010

19 På titelbladet i afleveringen anføres hvor mange tegn eller anslag afleveringen består af, heri er ikke medregnet titelblad, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag Maksimal og minimal antal tegn for et skriftligt produkt Det i den enkelte prøvebeskrivelse anførte maksimal og minimal antal tegn skal overholdes. Såfremt maksimal og minimal antal tegn ikke er overholdt, afvises afleveringen, og et forsøg er brugt Maksimal og minimal antal tegn for skriftlige produkter Fællesdelsprøve: max. 2 normsider Førsteårsprøve: min. 4 og max. 6 normsider Praktikprøve: min. 2 og max. 3 normsider Afsluttende eksamen : min. 15 og max. 20 normsider Korrekt aflevering Skriftlige produkter afleveres i det antal papirversioner, som fremgår af prøvebeskrivelsen. Elektroniske versioner afleveres, såfremt dette fremgår af prøvebeskrivelsen. Såfremt der afleveres flere separat indbundne dele per version, afleveres hver version i en aflukket mappe/kuvert med tydelig angivelse af navn, hold, eksamen og vejleder For sen aflevering Skriftlige afleveringer skal afleveres før den til eksamen anførte afleveringsfrist. Såfremt den studerende afleverer inden for en time efter anførte afleveringsfrist, modtages afleveringen, og et prøveforsøg er brugt. Såfremt den studerende afleverer senere end en time efter anførte afleveringsfrist, afvises afleveringen, og et prøveforsøg er brugt. Den studerende indstilles herefter til omprøve. Såfremt den studerende er forhindret i at aflevere før anførte afleveringsfrist på grund af sygdom, fremvises en lægeattest som dokumentation herfor. Studieleder vil på baggrund heraf tage stilling til hvorvidt den studerende skal tilbydes dispensation til senere aflevering eller sygeprøve. UCN Teknologi & Business Side 19 september 2010

Studieordning For Multimediedesigner

Studieordning For Multimediedesigner For Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Multimediedesigneruddannelsen på Erhvervsakademiet Lillebælt August 2009 Indholdsfortegnelse Studieordningen... 3

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Campus Køge Campus Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2012 Multimediedesigneruddannelsen

Læs mere

Studieordning for PBA Softwareudvikling

Studieordning for PBA Softwareudvikling Studieordning for PBA Softwareudvikling 2010 Professionsbachelor i Softwareudvikling Bachelor s Degree Programme in Software Development Oktober 2009 version 0.1 Indhold DEL 1: FÆLLES DEL... 3 1. UDDANNELSEN...

Læs mere

Studieordning for E- konceptudvikling. Professionsbacheloruddannelse (PBA)

Studieordning for E- konceptudvikling. Professionsbacheloruddannelse (PBA) Studieordning for E- konceptudvikling Professionsbacheloruddannelse (PBA) Gældende fra september 2012 Indholdsfortegnelse Studieordningens fællesdel... 4 Uddannelsens lovmæssige grundlag... 4 Uddannelsens

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for autoteknologi. Studieordning for Autoteknolog

Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for autoteknologi. Studieordning for Autoteknolog Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for autoteknologi Studieordning for Autoteknolog ErhvervsAkademi Sjælland Campus Næstved Januar 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Uddannelsens

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK)

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Studieordning for uddannelsen AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Erhvervsakademi Dania Hadsten August 2014 Studieordning for uddannelsen til Automationsteknolog (AK) ved Erhvervsakademi Dania Godkendt af Rektor

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012 SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 1 INDHOLDFORTEGNELSE 1. Studieordningens indhold... 4 2. Uddannelsens formål og adgangskrav... 5 2.1 Uddannelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 Erhvervsakademier i Danmark, der udbyder uddannelsen inden for e-konceptudvikling August 2014 Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 for alle erhvervsakademier, der udbyder uddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 2 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 2 4. UDDANNELSENS TITEL... 3 5. ADGANGSKRAV...

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning SERVICEØKONOM (AK) Studieordning 2015 til 2017 Vinter Januar 2015 Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer INDHOLDFORTEGNELSE 1 Studieordningens indhold... 5 UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 5

Læs mere

Studieordning for PBA i international handel og markedsføring 2013-2015. Professionsbachelor i international handel og markedsføring

Studieordning for PBA i international handel og markedsføring 2013-2015. Professionsbachelor i international handel og markedsføring Studieordning for PBA i international handel og markedsføring 2013-2015 Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management August 2013

Læs mere

Studieordning. Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring

Studieordning. Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Studieordning Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring 1 Indholdsfortegnelse Del 1: Fællesdelen... 4 1 Uddannelsen... 4 1.1 Titulatur... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Læringsmål... 4 1.4 Omfang...

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I DESIGN & BUSINESS. Marts 2013

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I DESIGN & BUSINESS. Marts 2013 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I DESIGN & BUSINESS Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2012-2014 Academy Profession Degree Programme in financial management, accounting, auditing

Læs mere

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7 INDHOLD 1.1. Formål... 6 1.2. Omfang... 6 1.3. Mål for læringsudbytte... 6 1.4. Titel... 7 3.1 Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer på 1. semester... 9 3.1.1 Samfund (5 ETCS)...

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

STUDIEORDNING Handelsøkonom AK. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013

STUDIEORDNING Handelsøkonom AK. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013 STUDIEORDNING Handelsøkonom AK Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Copenhagen Business

Læs mere

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN Studieordning Fælles- og institutionsdel for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN PÅ VIA UNIVERSITY COLLEGE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE (Holstebro, Aarhus og Horsens) Studieordningen gælder også for udlagt undervisning

Læs mere

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen. Socialrådgiver. Studieordningens institutionelle del for. socialrådgiveruddannelserne i UCSJ

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen. Socialrådgiver. Studieordningens institutionelle del for. socialrådgiveruddannelserne i UCSJ Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver Studieordningens institutionelle del for socialrådgiveruddannelserne i UCSJ Side 1 af 21 Indhold Forord... 4 Kapitel 6: Institutionelt udbudt

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning. 2014 til 2016. Institutionsspecifik fællesdel

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning. 2014 til 2016. Institutionsspecifik fællesdel SERVICEØKONOM (AK) Studieordning 2014 til 2016 Institutionsspecifik fællesdel september 2014 revideret 1. september 2014 Institutionsspecifik fællesdel for studieordningen for uddannelsen til Serviceøkonom

Læs mere