Møde i Udvalg for byudvikling og bolig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i Udvalg for byudvikling og bolig"

Transkript

1 Møde i Udvalg for byudvikling og bolig Åben Referat Dato: Torsdag den 20. august 2020 Tidspunkt: 18:30 Sted: Mødelokale 2, Farum Kulturhus Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Furesø Kommune

2 Møde i Udvalg for byudvikling og bolig / Sagsoversigt: 1. Beslutning: Budgetopfølgning II pr (UBB) Drøftelse: Budget (UBB) Beslutning: Smukke bysamfund og attraktive byrum - frigivelse og disponering af anlægsmidler Beslutning: Lokalplan 150 for Ballerupvej 70B - endelig vedtagelse Drøftelse: Anmodning fra Venstre om optagelse af punkt - Udformning af affaldsbeholdere Orientering/meddelelser til Udvalg for byudvikling og bolig august Bilagsoversigt...16 Underskriftsside...17 Furesø Kommune 1

3 1. Beslutning: Budgetopfølgning II pr (UBB) Sagsnr.: 20/7883 Beslutningstema Udvalg for byudvikling og bolig (UBB) skal anbefale over for Økonomiudvalget og byrådet, at budgetopfølgning II pr. 30. juni 2020 på udvalgets område godkendes. Sagsfremstilling Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning II for 2020 for Udvalg for byudvikling og bolig. Budgetopfølgningen er udarbejdet ultimo juni 2020 og afspejler den viden, der på nuværende tidspunkt er kendt i forvaltningen. COVID-19 Konsekvenserne af den nuværende COVID-19 situation er endnu ikke fuldt afklaret. Situationen påvirker fortsat de kommunale driftsudgifter på flere områder, og de samlede økonomiske effekter kan derfor fortsat ikke gøres op. De afledte mer- og mindreudgifter som følge af COVID-19 situationen og kommunens iværksatte aktiviteter følges fortsat tæt. I økonomiaftalen for 2021 er der aftalt kompensation for kommunerne under ét af kommunernes corona-relaterede udgifter frem til 10. maj. På Økonomiudvalgets møde i august forelægges en sag med opgørelse af de kommunale udgifter frem til 10. maj og forvaltningens forslag til, hvordan den statslige kompensation skal udmøntes til dækning af de kommunale udgifter. Den statslige kompensation indarbejdes herefter på de relevante områder i budgetopfølgning III i november. Der er ingen coronarelaterede udgifter på udvalgets område. Kompensation for yderligere corona-relaterede udgifter i resten af 2020 forhandles mellem regeringen og KL i efteråret. Når niveauet for yderligere kompensation bliver kendt, vil det tilsvarende blive indarbejdet på budgetopfølgning III, hvis det tidsmæssigt kan lade sig gøre. Nedjustering som følge af PL-regulering Udvalgets budget nedjusteres ikke som følge af den lavere prisudvikling. Drift Udvalg for byudvikling og bolig har et samlet korrigeret udgiftsbudget på 0,7 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 1,1 mio. kr. jf. tabel 1. Pr. 30. juni 2020 er det samlede forbrug på netto -0,7 mio. kr. mio. kr., hvilket svarer til 117 pct. af budgettet. Den samlede bevilling for UBB, som foreslået i denne budgetopfølgning, ser således ud: Tabel 1: Forslag til budgetopfølgning II pr. 30. juni 2020* Furesø Kommune 2

4 Opr. budget 2020 Korr. budget 2020 Forbrug pr Ompl. mellem fagudvalg = udg.- neutral till.bev.* Tillægsbevilling Forventet regnskab 2020** kr. a b c d e f Udgifter Indtægter Netto i alt *: Fortegn: Minus = mindreforbrug eller merindtægter; Plus = merudgift eller mindreindtægter. **: Omplaceringer inden for og mellem udvalgene er udgiftsneutrale for kassebeholdningen. Kilde: Opus-økonomirapporter pr Der blev fejlagtigt ikke udsendt regninger for byggesagsgebyr for perioden november og december Dette skyldes en systemmæssig fejl i forbindelse med overgang til et nyt system til udsendelse af regninger. Dette er nu rettet op systemmæssigt. Da denne opretning først er sket efter afslutningen af regnskab 2019, har det betydet, at indtægterne (knap 0,2 mio. kr.) er indgået i 2020, hvorfor forbruget pr. 30. juni 2020 er relativt højt i forhold til tidspunktet på året. Ved denne budgetopfølgning opjusteres indtægtsbudgettet som følge heraf med 0,2 mio. kr. Anlæg Udvalg for byudvikling og bolig anlægsbudget er i 2020 på i alt 0,1 mio. kr. Forvaltningen vurderer at den samlede anlægsramme vil være i balance med budget Af bilag 3 fremgår en mere detaljeret oversigt over udvalgets anlægsprojekter. Status for implementering af initiativer, der er igangsat med budget 2020: Af sagens bilag 4 fremgår status på de initiativer, der er igangsat i forlængelse af aftalen om budget Implementeringsarket er godkendt i byrådet i december Der er initiativer, som er igangsat i forbindelse med budgetvedtagelsen, som er implementeret. Disse fremgår af arkets nederste del. Initiativer, der ved denne opfølgning vurderes som færdigt implementerede, er markeret særskilt, og vil ved næste opfølgning fremgå af arkets nederste del. Kort status for fremdriften fremgår af implementeringsarket, mens status også forelægges i særskilte sager på udvalget, jf. udvalgets årshjul. Økonomiske konsekvenser Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab 2020 for Udvalg for byudvikling og bolig vil være i balance med budgettet i 2020 efter denne budgetopfølgning II. Der henvises til bilag 2 for uddybning af de enkelte omplaceringer og tillægsbevillinger. Det anbefales, at der omplaceres 0,2 mio. kr. til puljen for uforudsete udgifter under Økonomiudvalget. Furesø Kommune 3

5 Den samlede budgetopfølgning viser et merforbrug på særligt ældreområdet og det specialiserede område. Dertil kommer, at de corona-relaterede udgifter udgør en væsentlig ekstraudgift, hvor vi endnu ikke ved, hvor stor en andel heraf, som kommunen samlet får refunderet af staten i Vi må samtidig forvente, at coronakrisen vil vare længe endnu med yderligere udgifter for kommunen til følge resten af året. Merforbruget betyder, at regnskab 2020 pt. forventes at ligge over den udmeldte serviceramme for Samlet set er der derfor behov for at reducere udgifterne resten af året for reducere det samlede merforbrug i Forvaltningen vil derfor bede hele organisationen om at udvise generel udgiftstilbageholdenhed resten af 2020 også ift. genbesættelse af stillinger. Borgerinddragelse Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen. Lovgrundlag Furesø Kommunes Principper for økonomistyring. Det videre forløb Udvalg for byudvikling og boligs indstilling indgår i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalgets møde den 26. august Efterfølgende sendes sagen til behandling i byrådet den 3. september Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalg for byudvikling og bolig over for Økonomiudvalget og byrådet anbefaler, at: budgetopfølgning II, inkl. omplaceringer inden for udvalgets aktivitetsområder samt mellem fagudvalg pr. 30. juni 2020, godkendes Beslutning i Udvalg for byudvikling og bolig den Anbefalet. Bilag: 1 Åben Bilag 1 - Økonomirapport BO II pr (UBB) 81956/20 2 Åben Bilag 2 - Omplaceringer BO II pr (UBB) 81938/20 3 Åben Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 30. juni /20 4 Åben Bilag 4: Implementeringsark til Budget /20 2. Drøftelse: Budget (UBB) Sagsnr.: 20/9519 Furesø Kommune 4

6 Beslutningstema Ifølge den politiske tidsplan for budget skal fagudvalgene i denne sag drøfte udvalgets forslag til budget herunder forslag til tekniske korrektioner, effektiviseringer og besparelser, anlægsforslag samt forslag til takster på udvalgets område. Sagsfremstilling Målet med budget er at lægge rammerne for en fortsat positiv udvikling af kommunen og sikre en sund økonomisk udvikling i kommunen. Byrådet har besluttet, at der skal indgås en toårig budgetaftale. Budget tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget i oktober Herefter er der foretaget ændringer bl.a. som følge af aftalen om kommunernes økonomi for 2021 og forvaltningens bud på korrektioner til budgettet. Budgetmæssige udfordringer Furesø kommune har gennem mange år haft fokus på effektiviseringer, besparelser og en stram budgetstyring. I lighed med andre kommuner oplever Furesø udfordringer på følgende områder: Et stigende børnetal betyder meromkostninger til drift af daginstitutioner og skoler Et stigende antal ældre betyder flere udgifter til ældreplejen Stigende udgifter på det specialiserede socialområde. Hertil kommer, at Furesø har meget store udgifter til rente og afdrag på den meget store gæld fra før kommunesammenlægning samt at kommunen de seneste 10 år har oplevet en fordobling i bidraget til andre kommuner via udligningssystemet. For at sikre fortsat balance i økonomien er Furesø Kommune nødsaget til vedholdende at holde skarpt fokus på at drive kommunen så effektivt som muligt, gennemføre nye effektiviseringer og besparelser og vurdere muligheden for øgede indtægter. I det vedtagne budget er der derfor vedtaget årlige besparelser på 20 mio. kr., svarende til ca. 1 pct. af de samlede driftsudgifter på 2,5 mia. kr. Besparelserne forudsættes udmøntet de efterfølgende årlige budgetforhandlinger. Forvaltningen har, for at realisere de forudsatte årlige besparelser, på baggrund af drøftelser på byrådets budgetseminar i juni udarbejdet 46 forslag til effektiviseringer og besparelser, som fremlægges til politiske drøftelse. Det foreslås, at der gennemføres besparelser for ca. 22,9 mio. kr. i 2021 stigende til 40,7 mio. kr. i Forslagene fremgår af bilag 1. På anlægssiden har forvaltningen med afsæt i det vedtagne budget udarbejdet et revideret forslag til anlægsprogram for Budget , hvor alle projekter fra sidste år er fastholdt, jf. bilag 3. Dog er den samlede anlægsramme på det skattefinansierede område justeret som følge af, at Byrådet tidligere på året har besluttet at fremrykke projektet omkring taget på Farum svømmehal samt en lang række øvrige anlægsinvesteringer for i alt 23,4 mio. kr. fra 2021 til 2020 som følge af COVID-19. Derudover er der alene foretaget ændringer som følge af justeret periodisering af enkelte anlægsprojekter og som følge af, at der er indarbejdet 4 konkrete anlægsforslag, som forvaltningen vurderer er nødvendige nye anlægsinvesteringer i 2021 for at kunne opretholde nuværende drift og serviceniveau. Furesø Kommune 5

7 Forvaltningen har derudover udarbejdet en oversigt over mulige yderligere forslag til anlægsprojekter i perioden , jf. fane 3 i bilag 3. Forslagene har været drøftet på byrådets budgetseminar den 26. juni. Forslagene skal frem mod budgetvedtagelsen indgå i en politisk prioritering på baggrund af kommunens samlede økonomi og på den baggrund i givet fald indarbejdes i Totalbudgettet for Budget Hoved-MED er inddraget tidligt i årets budgetproces og har afgivet særskilt høringssvar, som er vedlagt i bilag 7. I det følgende gennemgås udvalgets budget. Forslag til udvalgets driftsramme Udvalgets budget tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget for 2020 fra oktober 2019 korrigeret for KL s seneste skøn for udviklingen i priser og lønninger pr. juni Udvalget for byudvikling og boligs budgetramme udgør et indtægtsbudget på nette 0,6 mio. kr. (se bilag 6). Samlet set skal udvalget tage stilling til tekniske korrektioner på i alt -0,154 mio. kr. fra 2023 og frem. Tekniske korrektioner skyldes ændrede budgetforudsætninger kan opstå som følge af bl.a. udviklingen i demografi, ændringer i aktivitet (mængder) eller enhedspriser, som er nødvendige for at opretholde det politisk vedtagne serviceniveau, ændret lovgivning, ændringer i kontrakter eller kontraktlige forhold m.v., konsekvenser af politiske beslutninger truffet af byrådet efter Budget 2020 blev vedtaget og konsekvenser af politiske beslutninger truffet i regeringen og Folketinget (DUT). Udvalget skal derudover behandle forslag til effektiviseringer og besparelser på udvalgets område de kommende år. Forslagene blev drøftet på byrådets budgetseminar den 26. juni og kataloget er efterfølgende revideret på baggrund af byrådets tilkendegivelser på seminaret, forvaltningens efterfølgende kvalificeringer samt indledende politiske drøftelser. Forslagene til effektiviseringer og besparelser udgør for Udvalget for byudvikling og bolig en reduktion på 0,2 mio. kr. fra 2021 og frem, som vil reducere udvalgets budget samt en opjustering af indtægtsbudgettet med 0,1 mio. kr. fra 2021 og frem, som vil opjustere udvalgets indtægtsbudget. Oversigt over tekniske korrektioner og effektiviserings- og besparelsesforslag på udvalgets område fremgår af tabel 1. Tabel 1. Udvalg for byudvikling og bolig tekniske korrektioner og budgetforslag Udvalg for byudvikling og Budget- Tekniske Effektiviseringer / mellem budget- Ompl. Nyt bolig ramme korrektioner Hele kr. / 2021-priser besparelser udvalg forslag a b c d e= a+b+c+d Budget Budget Furesø Kommune 6

8 Budget Budget Effektiviserings- og besparelsesforslag er nærmere beskrevet i bilag 1. Forslagene til udvalgets tekniske korrektioner er nærmere beskrevet i bilag 2. Forslag til udvalgets anlægsbudget Anlægsforslagene på udvalgets område udgør 0,6 mio. kr., som omfatter midler til UBB 100 Smukke bysamfund og attraktive byrum. Anlægsoversigt samt beskrivelse af alle anlægsforslag fremgår af bilag 3 og 4. Det skal bemærkes, at anlægsoversigten også indeholder forslag til nye anlægsinvesteringer, som på nuværende tidspunkt ikke er indarbejdet i budgettet for Hvis det politisk besluttes at indarbejde nogle af de nye anlægsinvesteringer i anlægsbudgettet, vil den afledte drift af disse blive indarbejdet i det tekniske budget i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Foreløbige takster for udvalgets område De foreløbige takster for Udvalget for byudvikling og bolig forelægges til orientering. Taksterne er baseret på forvaltningens forslag til en takstforhøjelse. Dette indgår som besparelsesforslag UBB 2. De endelige takster fremlægges til politisk behandling sammen med budgetvedtagelsen den 7. oktober Taksterne er vedlagt i sagens bilag 5. Økonomiske konsekvenser Udvalg for byudvikling og boligs driftsbudget for 2021 vil med dette budgetforslag udgøre - 0,9 mio. kr., inkl. foreslåede effektiviseringer og besparelser på 0,3 mio. kr. Der er indarbejdet følgende justeringer: udvalgets driftsbudget foreslås nedjusteret med 0,2 mio. kr. fra 2023 og frem som følge af tekniske korrektioner udvalgets driftsbudget foreslås nedjusteret med 0,3 mio. kr. fra 2021 og frem som følge af effektiviserings- og besparelsesforslag anlægsforslagene på udvalgets område udgør 0,6 mio. kr. Borgerinddragelse Budgettet sendes i offentlig høring i perioden september 2020 efter byrådets 1. behandling af budgettet den 2. september. Der afholdes borgermøde om budgettet d. 17. september. Lovgrundlag Styrelseslovens og Furesø Kommunes Principper for økonomistyring. Furesø Kommune 7

9 Det videre forløb Sagen indgår i den samlede 1. behandling af forvaltningens forslag til budget i Økonomiudvalget og Byrådet henholdsvis d. 26. august og d. 2. september. Der afholdes budgetseminar for Byrådet d august Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalg for byudvikling og bolig drøfter forslag til udvalgets budget med henblik på, at udvalgets tilkendegivelser kan indgå i de videre drøftelser i Økonomiudvalget, byrådet og på byrådets budgetseminar den august. Beslutning i Udvalg for byudvikling og bolig den Udvalget har drøfte fremlagte forslag ifm. budget Sagen sendes til behandling ifm. budget. Det bemærkes, at udvalget ikke har taget endelig politisk stilling til de konkrete forslag. Bilag: 1 Åben Bilag 1 - Besparelses- og effektiviseringsforslag Budget /20 2 Åben Bilag 2 - Tekniske korrektioner Budget (alle udvalg) 95093/20 3 Åben Bilag 2a - Notater vedr. tekniske korrektioner Budget /20 4 Åben Bilag 3 - Anlægsprogram pr. 12. august /20 5 Åben Bilag 4 - Samlet katalog over alle anlægsforslag pr. 12. august 94797/20 6 Åben Bilag 5 - Takster /20 7 Åben Bilag 6 - Budgetramme (UBB) 81477/20 8 Åben Bilag 7 - Høringssvar fra medarbejderrepræsentanterne i Hoved-MED 93030/20 3. Beslutning: Smukke bysamfund og attraktive byrum - frigivelse og disponering af anlægsmidler Sagsnr.: 20/9648 Beslutningstema Udvalg for byudvikling og bolig skal beslutte, om udvalget kan anbefale Økonomiudvalget at frigive anlægsmidler på kr. til smukke bysamfund og attraktive byrum, og om udvalget kan godkende den foreslåede disponering. Sagsfremstilling Furesø Bevaring tidligere Farum Bevaringsfond blev i sin tid stiftet på initiativ af Det Gamle Farums Venner, nu Furesø By og Land. Furesø Bevaring er en selvejende institution, der arbejder for, at ældre bygninger og bymiljøer i Furesø Kommune, som har arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi for lokalområdet, Furesø Kommune 8

10 bevares eller genskabes gennem korrekt restaurering. Foreningen støtter flere restaureringsprojekter i kommunen til bygningsarbejde på privat, bevaringsværdig bebyggelse med rentefrie lån. Furesø Bevaring forestås af en bestyrelse på fem medlemmer. To medlemmer udpeges af Furesø Byråd, et medlem er fra Furesø By og Land, et medlem er fra Lokalsamfundenes Samvirke og et medlem er fra Furesø Museer. Siden 2013 har Furesø Kommune støttet foreningen med kr. årligt. Foreningen fremlægger regnskab hvert år. Økonomiske konsekvenser Beløbet på kr. frigives og disponeres hermed. Borgerinddragelse Der er ikke sket borgerinddragelse, men bestyrelsen repræsenterer interessenter i Furesø Kommune. Lovgrundlag Budget 2020 som vedtaget af Byrådet oktober Det videre forløb Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalget anbefaler Økonomiudvalget at frigive anlægsmidler på kr. Udvalget, under forudsætning af Økonomiudvalgets godkendelse af frigivelsen, godkender den af forvaltningen foreslåede disponering. Beslutning i Udvalg for byudvikling og bolig den Udvalget tiltrådte indstillingen. Bilag: 1 Åben Budget Ubb Pulje smukke bysamfund og attraktive byrum.pdf 73643/20 4. Beslutning: Lokalplan 150 for Ballerupvej 70B - endelig vedtagelse Sagsnr.: 20/4407 Furesø Kommune 9

11 Beslutningstema Udvalg for byudvikling og bolig skal beslutte, om Lokalplan 150, Bevaringsværdig bygning til rekreative formål ved Søndersø skal anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på endelig vedtagelse. Sagsfremstilling Byrådet vedtog den 25. marts 2020, at forvaltningen skulle sende forslaget til Lokalplan 150 i høring. Lokalplanen fastlægger, at området skal være offentligt tilgængeligt, rekreativt natur- og friluftsområde med mulighed for at etablere et støttepunkt for det almene friluftsliv ved Søndersø. Støttepunktet må omfatte følgende service- og opholdsfaciliteter: Fiske- og badebro, badeplatform ude i søen (den eksisterende betonklods), toiletter, omklædning, sauna samt lokaler og terrasser for rasteophold, observation af naturen og information om nærområdet samt et mindre parkeringsanlæg for biler og cykler til eventuelt at supplere den offentlige parkeringsplads på (store) Ballerupvej. Den eksisterende sti gennem området fastholdes og vil kunne suppleres af stier til bygningen. Herudover må ejendommen alene henligge som naturområde. Der må ikke opsættes hegn på ejendommen, og tre udpegede, særligt karakterfulde træer skal bevares. Lokalplanen udmønter bestemmelserne for rammeområde 21F4 i Kommuneplan 2017 inden for retningslinjerne for de indre grønne kiler i Fingerplan Forslaget til lokalplanen har været i høring fra den 30. marts 2020 til og med den 25. maj Der er indkommet syv høringssvar fra følgende: 1) Banedanmark, 2) DN Furesø, 3) Værløse Naturgruppe, 4) Grundejerforeningen Søndergårds Villaby, 5) Søvand Invest ApS (ejer), 6) beboerne Ballerupvej 70C 70E og 7) HOFOR A/S (ejer af Ballerupvej 70F). Høringssvarene er vedlagt som bilag 1. Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat med kommentarer til høringssvarene, vedlagt som bilag 2. Der er overvejende støtte til forslaget, dog foretrækker en høringspart, at bygningen helst fjernet eller henligge som opholdssted for flagermus, mens en anden (ejerne) ønsker, at bygningen kan bruges til boliger. To høringssvar (Banedanmark og HOFOR A/S) har ingen bemærkninger til forslaget. I høringssvarene gives der udtryk for bekymring for trafikgener, støj og anden uro i omgivelserne, særligt: at der ikke skal være mulighed for at have parkeringspladser på ejendommen (fire høringssvar), at der ikke skal kunne anvendes asfalt som belægning til stier (et høringssvar). Forvaltningen foreslår på baggrund af høringssvarene, at 5.5 ændres således, at mulighed for at bruge asfalt til belægning udgår - jf. bilagene 2 og 3. Furesø Kommune 10

12 Forvaltningen har ikke foreslået ændringer i lokalplanen om muligheden for at etablere parkeringspladser på ejendommen. Dette skyldes en afvejning af på den ene side et hensyn til en hensigtsmæssig brug af ejendommen, tilgængelighed for brugere og ejeren samt der ikke parkeres på vejen op til ejendommen, og på den anden side de gener, som parkeringspladsen giver. Økonomiske konsekvenser Forslaget har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Når en ejendom udlægges til offentligt formål eller til anvendelser med karakter heraf, vil kommunen kunne blive pålagt at overtage ejendommen afhængigt af den begrænsning i den økonomiske udnyttelse af ejendommen, som lokalplanen medfører set i forhold til dels den faktiske udnyttelse af andre ejendomme i området, dels de begrænsninger, som anden lovgivning i forvejen lægger på ejendommen. Taksationskommissionen afgør, om et fremsat overtagelseskrav skal efterkommes og fastsætter erstatningsbeløb. Borgerinddragelse Forvaltningen har holdt møde med ejerne af ejendommen, beboerne i nærområdet og DN, og resultatet indgik ved udvalgets stillingtagen til ejendommens anvendelse. Lovgrundlag Planloven. Det videre forløb Forslag til forslag til Lokalplan 150 vil blive forelagt Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på endelig stillingtagen. Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalg for byudvikling og bolig anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at vedtage Lokalplan 150 med de foreslåede ændringer. Beslutning i Udvalg for byudvikling og bolig den Et flertal bestående af Socialdemokratiet og Konservative godkendte indstillingen, idet antallet af parkeringspladser på ejendommen reduceres til 2 handicapparkeringspladser samtidig med, at der ses på parkeringsmuligheder i nærområdet. Venstre og Liberal Alliance stemte imod, da der forventes en udgift til ekspropriation, og da lokalplanen ikke giver mulighed for en hensigtsmæssig anvendelse af ejendommen. Bilag: 1 Åben Bilag 1. Alle høringssvar_redacted - gdpr.pdf 82757/20 2 Åben Bilag 2. Høringsnotat, emnevis.docx 76395/20 3 Åben Bilag 3. Samlet oversigt over ændringer i Lokalplan 150.docx 76406/20 4 Åben Bilag 4. Forslag til Lokalplan med screeningsafgørelse 95917/20 Furesø Kommune 11

13 5. Drøftelse: Anmodning fra Venstre om optagelse af punkt - Udformning af affaldsbeholdere Sagsnr.: 20/11131 Beslutningstema Venstre har anmodet om, at Udvalg for byudvikling og bolig drøfter udformning af affaldsbeholdere i lyset af "Arkitektur og Byrum. Grundlag for strategi og byrum, Furesø Kommune 2015". Sagsfremstilling Der er opstillet en container-ø på offentlig vej i Stavnsholt ved Boserupvej. Venstre har bedt om, at det valgte design kommer til behandling i UBB som et punkt. Vi har brugt megen tid på at få formuleret lokalplaner, som skal sikre pæne boligområder og byrum. Derfor skal vi også sikre os, at når skraldespande skal stå permanent på offentlig vej, så skal de leve op til kommunens design for udstyr i det offentlige byrum. Økonomiske konsekvenser Ingen bemærkninger. Borgerinddragelse Ingen bemærkninger. Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Det videre forløb Ingen bemærkninger. Indstilling Forvaltningen indstiller sagen til drøftelse. Beslutning i Udvalg for byudvikling og bolig den Udvalget drøftede det valgte design. Det konkrete design har ikke præcedens for fremtidige affaldscontainere. Bilag: 1 Åben Bilag. Billeder af affaldsskjulet og placeringen på et kort..docx 95776/20 Furesø Kommune 12

14 6. Orientering/meddelelser til Udvalg for byudvikling og bolig august 2020 Sagsnr.: 18/974 Beslutningstema Forvaltningen orienterer om aktuelle sager. Sagsfremstilling Foretræder vedrørende byudvikling eller udstykning af ejendomme i Furesø Kommune Udvalget drøftede i juni måned en række opmærksomhedspunkter til brug for afvejning af eventuelt fremtidige anvendelser af konkrete ejendomme. Der gennemføres yderligere foretræder i forlængelse af mødet den 12. august. Forvaltningen har inviteret ejere, der ønsker byudvikling af deres ejendom, til at fremlægge deres ønske for udvalget. Påbud Forvaltningen har varslet et påbud om at fjerne tilført jord på en ejendom i Hareskovby. Ejeren har fyldt jord på et areal med op til ca. 90 cm langs naboskel med henblik på opførelse af en carport på plant areal. Carporten er ikke opført. Lokalplan 116 forbyder regulering af terræn det pågældende sted. Forvaltningen har sat frist til at fjerne jorden til den 1. november 2020 Regeringens boligforlig Regeringens boligforlig fra foråret 2020 indebærer, at der afsættes 30 mia. kr. fra Landsbyggefonden til renovering i den almene boligsektor i årene Heraf skal der anvendes 18,4 mia. kr. til at gennemføre de projekter, som er optaget på Landsbyggefondens venteliste. I Furesø Kommune har Lejerbo, AAb og Boligselskabet Farumsødal i alt syv projekter på ventelisten. De støttede arbejder er foreløbig anslået til i alt kr. En væsentlig del af arbejderne vedrører byggeskadesager, hvor Byggeskadefondens dækning er udløbet (20 års fristen). Ifølge Almenboligloven skal kommunen stille en garanti for renoveringsstøtteprojekter. Nogle projekter forventes delvis finansieret ved kapitaltilskud. Kommunens andel i hver sag anslås til ca kr. Den konkrete sager vil blive forelagt. Boligforliget indebærer samtidig, at fremtidige støttesager skal have en grønnere profil. Landsbyggefonden skal i højere grad prioritere projekter med energibesparende tiltag. Afgørelse fra Planklagenævnet Lokalplan Furesø Kommune har den 20. december 2017 endeligt vedtaget lokalplan nr , Fire boligbebyggelser i Sydlejren på Flyvestationen. Afgørelsen blev påklaget af bestyrelsen for Ny Bringe Grundejerforening, men efter beslutning truffet på to ekstraordinære generalforsamlinger blev klagen trukket tilbage. På den baggrund valgte en borger at indgive klagen i sit eget navn den 13. marts 2018, og Planklagenævnet valgte at realitetsbehandle klagen. Furesø Kommune 13

15 Klageren har navnlig anført, at Lokalplanforslaget er ændret, uden at ændringen har været i høring Lokalplanen er i strid med en eksisterende lokalplan Lokalplanen vil give trafikgener for beboerne i klagerens område Bestemmelsen i lokalplanen om vejbetjening er ulovlig Der planlægges for et utilstrækkeligt antal parkeringspladser Lokalplanen regulerer uretmæssigt området, som ejes af den grundejerforening, som klageren er medlem af. Jævnfør Planklagenævnets afgørelse af 15. juni 2020 kan Planklagenævnet ikke give medhold i klagen, og lokalplanen gælder dermed fortsat. Lokalplan 143 På møde i Udvalg for byudvikling og bolig den 9. maj 2019 blev det besluttet at igangsætte arbejde med at tilvejebringe Lokalplan 143 for at muliggøre en ny pavillonbebyggelse på op til 180 m² på den sydlige del af Den Røde Plads i Værløse Bymidte for at skabe bedre fysiske rammer for bylivet i området. Leje af arealet har været udbudt, og kommunen vil indgå en ny lejeaftale. Forvaltningen har ikke modtaget ønsker om en ny lokalplan. På den baggrund henlægges arbejdet med en ny lokalplan, indtil der måtte komme et konkret bud på etablering af en pavillonbebyggelse. Borgermøde om Plan- og Agenda 21-strategi og boligpolitik den 24. august 2020 Borgermødet om Plan- og Agenda 21-strategien og udkast til boligpolitik holdes mandag den 24. august 2020 kl , og det vil også være muligt at deltage digitalt via nettet. Mødet annonceres i Furesø Avis, på hjemmesiden og Facebook. Plan- og Agendastrategien er i høring indtil den 6. september Boligpolitikken er i høring indtil den 28. august Mødestedet er på grund af COVID-19 restriktioner under afklaring. Mødestedet annonceres på hjemmeside og Facebook. Årshjul Årshjul for UBB er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Ingen bemærkninger. Borgerinddragelse Ingen bemærkninger. Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Det videre forløb Ingen bemærkninger. Furesø Kommune 14

16 Indstilling Forvaltningen indstiller, at udvalget tager meddelelserne til efterretning. Beslutning i Udvalg for byudvikling og bolig den Taget til efterretning. Forvaltningen orienterede om status for den fremtidige placering af Farum Lilleskole. Udvalget ønskede at drøfte fremtidige placeringer i byzone. Bilag: 1 Åben Årshjul - UBB august /20 Furesø Kommune 15

17 Bilagsoversigt 1. Beslutning: Budgetopfølgning II pr (UBB) 1. Bilag 1 - Økonomirapport BO II pr (UBB) (81956/20) 2. Bilag 2 - Omplaceringer BO II pr (UBB) (81938/20) 3. Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 30. juni 2020 (90881/20) 4. Bilag 4: Implementeringsark til Budget (75771/20) 2. Drøftelse: Budget (UBB) 1. Bilag 1 - Besparelses- og effektiviseringsforslag Budget (94558/20) 2. Bilag 2 - Tekniske korrektioner Budget (alle udvalg) (95093/20) 3. Bilag 2a - Notater vedr. tekniske korrektioner Budget (95751/20) 4. Bilag 3 - Anlægsprogram pr. 12. august 2020 (95094/20) 5. Bilag 4 - Samlet katalog over alle anlægsforslag pr. 12. august (94797/20) 6. Bilag 5 - Takster 2021 (93029/20) 7. Bilag 6 - Budgetramme (UBB) (81477/20) 8. Bilag 7 - Høringssvar fra medarbejderrepræsentanterne i Hoved-MED (93030/20) 3. Beslutning: Smukke bysamfund og attraktive byrum - frigivelse og disponering af anlægsmidler 1. Budget Ubb Pulje smukke bysamfund og attraktive byrum.pdf (73643/20) 4. Beslutning: Lokalplan 150 for Ballerupvej 70B - endelig vedtagelse 1. Bilag 1. Alle høringssvar_redacted - gdpr.pdf (82757/20) 2. Bilag 2. Høringsnotat, emnevis.docx (76395/20) 3. Bilag 3. Samlet oversigt over ændringer i Lokalplan 150.docx (76406/20) 4. Bilag 4. Forslag til Lokalplan med screeningsafgørelse (95917/20) 5. Drøftelse: Anmodning fra Venstre om optagelse af punkt - Udformning af affaldsbeholdere 1. Bilag. Billeder af affaldsskjulet og placeringen på et kort..docx (95776/20) 6. Orientering/meddelelser til Udvalg for byudvikling og bolig august Årshjul - UBB august 2020 (73043/20) Furesø Kommune 16

18 Underskriftsside Lene Bang (Socialdemokratiet) Lene Munch-Petersen (Socialdemokratiet) Niels Bjerre Degn (Socialdemokratiet) Lars Carpens (Venstre) Preben Sandberg Pettersson (Socialdemokratiet) Susanne Mortensen (Konservative) Søren Bronee Bronér (Liberal Alliance) Furesø Kommune 17

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Orientering: Budget 2019-2022 - UNMG Sagsnr. i ESDH: 18/1705 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Ifølge den politiske tidsplan for budget 2019-2022 skal fagudvalgene

Læs mere

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Beslutning: Budgetopfølgning III - UNMG Sagsnr. i ESDH: 18/13031 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling skal godkende

Læs mere

Møde i Byrådet. Åben Referat. Dato: Onsdag den 30. januar Tidspunkt: 18:00

Møde i Byrådet. Åben Referat. Dato: Onsdag den 30. januar Tidspunkt: 18:00 Møde i Byrådet Åben Referat Dato: Onsdag den 30. januar 2019 Tidspunkt: 18:00 Sted: Afbud: Rådhuset Multisalen Gustav Juul (Venstre), Lars Carpens (Venstre), Niels Bjerre Degn (Socialdemokratiet) Furesø

Læs mere

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Beslutning: Budgetopfølgning III for 2018 - Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Sagsnr. i ESDH: 18/793 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for sociale forhold, sundhed og

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 [UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag

Læs mere

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til

Læs mere

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Budgetstrategi Budget Januar 2018 Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Byrådet Beslutningstema: Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 10. oktober 2018.

Byrådet Beslutningstema: Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 10. oktober 2018. 2. behandling af Budget 2019-2022 Sagsnr. i ESDH: 18/14887 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Økonomiudvalget Økonomiudvalget skal indstille Budget 2019-2022 til vedtagelse i Byrådet d. 10. oktober

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Budgetproces for Budget 2020

Budgetproces for Budget 2020 Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Referat Dato: :00:00 Udvalg: Økonomiudvalget

Referat Dato: :00:00 Udvalg: Økonomiudvalget Referat Dato: 27-06-2019 16:00:00 Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021 Sted: Mødelokale C 1/6 Indholdsfortegnelse Referat Indholdsfortegnelse Bemærkninger til dagsordenen Meddelelser Opfølgning på forventet

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse

Læs mere

Budgetproces for Budget (ØK)

Budgetproces for Budget (ØK) Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26108 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2380803 Åben: Forslag til tidsplan - Budget 2019 Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Byrådet Beslutningstema Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 30. oktober 2019.

Byrådet Beslutningstema Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 30. oktober 2019. Beslutning: 2. behandling af Budget 2020-2023 Sagsnr. i ESDH: 19/13476 Beslutningskompetence: Byrådet Beslutningstema Økonomiudvalget skal indstille Budget 2020-2023 til vedtagelse i Byrådet d. 30. oktober

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene 2019 2021 Budgetproceduren 2018-2021 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Teknisk

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering... Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 28. september 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 14/32720 Kirkelig ligning 2016...1 3.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Møde i Udvalg for kultur, fritid og idræt

Møde i Udvalg for kultur, fritid og idræt Møde i Udvalg for kultur, fritid og idræt Åben Referat Dato: Torsdag den 7. juni 2018 Tidspunkt: 19:00 Sted: Rådhuset Mødelokale 18 Furesø Kommune Møde i Udvalg for kultur, fritid og idræt / 07-06-2018

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget

Læs mere

Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)

Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Med godkendelsen af Budgetstrategien for 2017 har Økonomiudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et forslag til budget-i-balance, der kan undergives

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Planudvalget

Referat fra mødet i By- og Planudvalget Referat fra mødet i (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. august 2019 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 17:00-21:00 Medlemmer: Formand: Steen Wrist Ørts

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17. Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetnotat vers. 1 pr. 21. feb fkadmin

Budgetnotat vers. 1 pr. 21. feb fkadmin Budgetnotat 2019 vers. 1 pr. 21. feb. 2018 fkadmin 190-2015-36289 1 Indhold 1 - Indledning... 1 2 Udgangspunkt for budget 2019-2022... 1 4 Forvaltningens arbejde med budgetforslag 2019-2022... 3 5 Forvaltningens

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Den faktiske kassebeholdning... 5 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste

Læs mere

Bilag A: Økonomisk politik

Bilag A: Økonomisk politik Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3 Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018

Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018 Dato: 1. april 2014 Til samtlige udvalg, forvaltninger og centre Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018 Budgetcirkulæret omfatter retningslinjer, nettoudgiftsrammer,

Læs mere

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET BUDGET 2020-2023 SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET 2020-2023 HØRING: 8/10 16/10 2019 1. Budget 2020-2023 - 1.behandling af budget (B) Sagsnr.: 330-2019-66365 Dok.nr.: 330-2019-383515 Åbent Kompetence:

Læs mere

Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019

Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019 Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og 2021 Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019 Indhold Opfølgning på Indkaldelsescirkulæret for budget 2020 Overblik Besluttede anlægsprojekter Overblik Regnskab

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

forslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014.

forslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014. Forslag til budget 2014: 1. behandling Resumé Efter indgåelsen af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner 4. juni 2013 godkendte forretningsudvalget 18. juni 2013 det forelagte forslag til

Læs mere

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det

Læs mere

Udgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014.

Udgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014. Procedure samt fastlæggelse af rammer for budgetlægningen 2012-2015 behandlede på mødet den 19. januar 2011 (sag nr. 2) den overordnede procedure samt aktivitets- og tidsplan for budgetlægningen 2012-2015.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Møde i Udvalg for dagtilbud og familier

Møde i Udvalg for dagtilbud og familier Møde i Udvalg for dagtilbud og familier Åben Referat Dato: Tirsdag den 5. februar 2019 Tidspunkt: 18:30 Sted: Afbud: Rådhuset Bryllupssalen Berit Torm (Venstre) Furesø Kommune Møde i Udvalg for dagtilbud

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Budgetnotat vers. 2 pr. 17. maj fkadmin

Budgetnotat vers. 2 pr. 17. maj fkadmin Budgetnotat 2019 vers. 2 pr. 17. maj 2018 fkadmin 190-2015-36289 1 Indhold 1 - Indledning...1 2 Udgangspunkt for budget 2019-2022...1 4 Forvaltningens arbejde med budgetforslag 2019-2022...3 5 Forvaltningens

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

11. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår

11. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår 11. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår 24 06 2016 Bestyrelsen behandlede forslag til budget 2017 og overslagsår på bestyrelsesmødet den 8. juni 2017. Forslag til realisering af det samlede effektiviseringskrav

Læs mere

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene

Læs mere

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION 1 U valg for digitalisering og innovation Nedenfor fremgår udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter og udvalgets andel af antal fuldtidsstillinger i kommunen.

Læs mere

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget

Læs mere

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget, 25. august 2014, Medlemsforslag om altaner i nybyggeri

Teknik- og Miljøudvalget, 25. august 2014, Medlemsforslag om altaner i nybyggeri KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 18. januar 2018 Sagsnr. 2018-0014521 Dokumentnr. 2018-0014521-2 Bilag 1 Oversigt over den politiske behandling Teknik- og Miljøudvalget,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. 17:30 Mødested: Mødelokale 469, 4. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere