Shunt katalog. Dansk Neurokirurgisk Selskab (DNKS) Hydrocefalus udvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Shunt katalog. Dansk Neurokirurgisk Selskab (DNKS) Hydrocefalus udvalget"

Transkript

1 Shunt katalog Dansk Neurokirurgisk Selskab (DNKS) Hydrocefalus udvalget Neurokirurgisk Klinik. Hydrocefalus team: Professor overlæge Dr.med. Marianne Juhler, afd. læge Anders Vedel Holst, overlæge Niels Agerlin, overlæge Lisette Willumsen, afd. Læge Tina Munch, afd. Læge Carl Larsen Neurokirurgisk afdeling. Hydrocefalus team: Overlæge Jane Linnet, overlæge Christian Bonde, overlæge Sune Munthe Hjerne- og Rygkirurgisk Afdeling. Hydrocefalus team: Overlæge Torben Skovbo Hansen, afd. Læge Sujeeva Karunahara, afd. Læge Ivona Nemeko, afd. læge PhD Arnar Astradsson Neurokirurgisk afdeling. Hydrocefalus team. Overlæge Jens Jacob Riis, overlæge Preben Sørensen, afd. Læge Pia Olesen

2 Formål Formålet med dette katalog er at give et overblik over hyppigt anvendte ventiltyper i DK, en overordnet beskrivelse af deres funktionsprincipper og hvilke kliniske overvejelser valg af ventiltype giver anledning til ved anvendelse på en operationel gruppering af hydrocefalustyper. Det er hensigten, at de beskrevne principper skal være anvendelige på de fleste patienter og i de fleste almindeligt forekommende kliniske situationer. Der gøres opmærksom på, at de standardprincipper, der er formålet med og indholdet i dette katalog, ikke ukritisk kan anvendes på alle patienter eller i alle situationer: tidligere sygdoms- og behandlingsforløb og andre forhold vil hos nogle patienter betyder, at ventilvalg og andre behandlingsbeslutninger må træffes meget individuelt og derfor kan afvige endog betragteligt fra standardprincipperne i dette katalog. Valg af ventil bør så vidt muligt foretages på grundlag af viden om patientens ICP enten ved individuel måling/monitorering eller ud fra publicerede værdier for sygdomssgruppen. Helt overordnet er målet med ventilbehandling at normalisere ICP. Værdier for normalt ICP er ikke endeligt dokumenteret, men nyeste data tyder på mmhg i opret stilling og mmhg i liggende stilling hos voksne. Tilsvarende værdier hos børn er sandsynligvis højere; mmhg i opret stilling og mmhg liggende (Pedersen SH et al. World Neurosurg Feb; Chari A et al Acta Neurochir 2017). Der gøres desuden opmærksom på, at ETV generelt bør anses for den primære behandlingsform, når der foreligger obstruktiv hydrocefalus som radiologisk og/eller klinisk diagnose. Generelt om ventiltyper Hydrocefalusventiler er enten differentialtryksventiler eller flowregulerede ventiler. En simpel definition på trykreguleret regulator er, at den holder den samme differentialtryk uanset flowet, mens en flowregulator er en anordning som holder det samme flow uanset differentialtrykket. Aktuelt er der kun én producent af flowregulerede ventiler (Orbis Sigma ) alle øvrige kommercielt tilgængelige ventiler er af typen differentialtryksventil (f.eks. Hakim, Sophysa fixed pressure, Delta, GAV ). Dette indebærer også, at alle justerbare ventiler fungerer efter differentialtryksprincippet (f.eks., Codman Medos, Certas, Strata, Sophysa Polaris, ProGAV ). De forskellige typer adskiller sig ved deres åbningstryk og for de justerbare ved antallet af justeringsmuligheder. Certas ventilen har som den eneste en indstilling, der betegnes virtual off, hvor åbningstrykket er så højt, at ventilen anses for i praksis at være lukket, hvilket kan være fordelagtigt i kliniske situationer, hvor der er behov for midlertidig lukning og genåbning af shunten. Differentialtryksventiler Figur og tabel nedenfor viser funktionsprincippet for differentialtryksventiler. Den basale mekaniske funktion er, at ventilen indeholder en lukkemekanisme, som skubbes åben, når trykket (åbningstrykket) er tilstrækkeligt. Afhængig ad fabrikatet kan mekanismen være en af i alt 4 typer: fjeder ventiler, f.eks. ball in cone (fastindstillede ventiler fra f.eks. Miethke, Codman, Sophysa samt justerbare ventiler); Diaphragm

3 valves (fastindstillede ventiler fra f.eks Medtronic). De to sidste typer (slit valves, Miter valves) anvendes stort set ikke i DK. Åbningstrykket er bestemt af forskellen mellem ventilens indløb og udløb: Intraventrikulært tryk = ventilens åbningstryk hydrostatisk tryk + intraabdominale tryk. I praksis er det et intraabdominale tryk ikke kendt, men vurderes i.f.t. en adipøs eller normal krop. Åbningstryk 8 Udløbstryk 0 ICP 8 (= 0 + 8) Udløbstryk - 10 ICP -2 (= ) Udløbstryk + 5 ICP 13 (= 5 + 8) Åbningstryk 12 ICP 12 (= ) ICP +2 (= ) ICP 17 (= ) Åbningstryk 15 ICP 15 (= ) ICP +5 (= ) ICP 20 (= ) Sv.t. liggende stilling Sv.t. stående stilling Adipøse, liggende stilling Atrialt afløb Der opnås kun et ICP, som svarer til ventilens åbningstryk, når trykket ved ventilens udløb er 0 dvs. i alle situationer, hvor trykket ved ventilens udløb er forskelligt fra 0, vil man opnå et ICP, der ikke er det samme som ventilens åbningstryk. Tabellen viser det faktisk opnåede ICP for en shunt i forskellige situationer. Ved at sammenholde nedenstående og ovenstående figur ses effekten af indstillingsændring på justerbare ventiler (i dette eksempel fra 10 til 18). Bemærk, at man ved justering ændrer åbningstrykket det er en udbredt misforståelse, at det er modstanden i systemet, der justeres. Klinisk/radiologisk overdrænage og et målt ICP i opret stilling på f.eks. 23 mmhg ønskes korrigeret til 5 (sv.t. formodede normale ICP i vertikal position). Ventilen opjusteres til 18 for at opnå dette. Dette resulterer samtidig i, at liggende ICP nu er 18. Dvs. at overdrænagen i opret stilling nu resulterer i underdrænage/forhøjet ICP i liggende stilling

4 Antisifon og anti-gravitationsventiler/overdrænagebeskyttelse For at modvirke differentialtryksventilers indbyggede egenskab til at være enten overdrænerede opret/velregulerende liggende eller velregulerende opret/underdrænerende liggende, anbefales som generelt princip, at der tilkobles en enhed, som modvirker overdrænage. Ventilen vælges/justeres, så der opnås velreguleret tryk i liggende stilling, idet antisifon/anti-gravitationsventil aktiveres, når patienten rejser sig op. Der er mange kommercielle varianter. De to grundlæggende hovedprincipper er 1) to parallelle kanaler i ventilen; 2) tilkobling af ekstra åbningstryk. Antisifoner er systemer med to parallelle kanaler, hvor den ene med største diameter er åben i liggende stilling; i stående stilling lukkes denne, og CSF er nu tvunget til den anden med en mindre diameter/større modstand/mindre flow. Ventiler med s.k. parallelle kamre ( deltakamre ; f.eks. Medtronic Delta Valve, Delta chamber, Strata 2) eller spiralsnoet parallel kanal (Codman Siphon Guard ) hører til denne type. Antigravitationsventiler (AGD) er systemer med tilkobling af ekstra åbningstryk under den primære ventil i form af yderligere en serielt indkoblet differentialtryksventil, som aktiveres, når patienten rejser sig (f.eks Shuntassistant, GAV fra Miethke). Denne type enheder fås også regulerbare, hvor det tilkoblede ekstra åbningstryk kan justeres (Miethke ProSA, MBlue ). Nedenstående tabel angiver vejledende værdier for valgte åbningstryk (fastindstillet) for voksne. Alder Mobilitet Højde Krops form mindre end 1,60 m mobil adipøs 5 / 25 tynd 5 / 30 Anbefalet åbningstryk i cmh 2 O (primær ventil/agd) ældre end 60 år immobil størrere end 1,60 m mindre end 1,60 m størrere end 1,60 m mindre end 1,60 m adipøs 5 / 30 tynd 5 / 35 adipøs 5 / 25 tynd 5 / 25 adipøs 5 / 25 tynd 5 / 30 adipøs 5 / 25 tynd 5 / 30 mobil 1,60 m to 1,80 m adipøs 5 / 30 tynd 5 / 35 yngre end 60 år størrere end 1,80 m adipøs 5 / 30 tynd 5 / 35 immobil mindre end 1,60 m størrere end 1,60 m adipøs 5 / 25 tynd 5 / 30 adipøs 5 / 25 tynd 5 / 30

5 Anvendes AGD, er patientens højde og vægt vejledende. (se tabel ovenfor). Hvis der anvendes parallelle typer af antisifon, skelnes der ikke mellem forskellige patienttyper, idet man regner med, at omdirigering af flow til den tynde kanal tilgodeser behovet i de fleste kliniske situationer, men indtrykket er, at de er mindre mekanisk pålidelige end AGD, fordi den tyndere parallelle kanal er sårbar for tilstopning. Flowregulerede ventiler Funktionsprincippet for denne type ventil er, at flow ikke kan øges ud over et fastsat maksimalt volumen/tidsenhed. Orbis Sigma (Integra) har længe været den eneste tilgængelige af denne type. Ventilen beskrives nogle gange som selvregulerende, fordi den er fremstillet til at selvjustere til og fastholde et maksimalt flow på enten 24 ml/time eller 12 ml/time (OSV low flow). Figurerne nedenfor viser hhv. princippet for funktionen i flowregulerede/membran ventiler og funktionskurven for OSV. Det ses, at flow først holdes på det fastsatte (konstante) vol/tid, når trykket er over en grænse (grøn zone). Ved tryk under denne grænse fungerer ventilen som en differentialtryksventil med et åbningstryk (rød pil) og flow som en lineær funktion af trykket (gul zone). I hvor høj grad ventilen i praksis kommer til at fungere flowstyret eller differetialtrykstyret, afhænger af, hvor meget af funktionstiden, systemet befinder sig i grøn vs. gul/rød zone Funktionskurven for OSV sat i relation til klinisk relevante ICP værdier. Flow fastholdes på 24 ml/time ved ICP > 9,6 mmhg. Ventilen er differetialtrykstyret uden overdrænagebeskyttelse ved ICP mellem 5,9 og 9,6 mmhg. Ventilen er lukket ved tryk < 5,9 mmhg. Ved ICP>300 mm vand (22 mmhg) er der en sikkerhedsmekanisme, som åbner ventilen til igen at være trykstyret. Operationel gruppering af hydrocefalustyper Der henviser til grundigere gennemgang af definition, symptomer, diagnostik for forskellige typer af hydrocefalus og relaterede sygdomme i Hydroguiden og i lærebøger (f.eks FADLs Klinisk Neurologi og Neurokirurgi 7. udgave, Kapitel 26). I nedenstående er kun de allermest nødvendige karakteristika nævnt.

6 Idiopatisk normaltrykshydrocefalus (inph) Klinisk beskrivelse: triade - 2 ud af 3 symptomer: gangforstyrrelse, urgeinkontinens, kognitive udfald. Ved isoleret gangforstyrrelse kan NPH fortsat overvejes, hvis radiologiske og liqourdynamiske kriterier understøtter diagnosen. Diagnosen er usandsynlig for patienter under 40 år Radiologisk evans ratio > 0.3, corpus callosum vinkel < 90 grader, DESH. ICP er lavt, og CSF cirkulations/udløbsmodstand er forøget. Behandlingsmæssige krav til ventil er derfor et lavt åbningstryk, hvilket samtidig medfører væsentlig risiko for symptomgivende overdrænage (kliniske stillingsrelaterede symptomer og/eller subdurale hæmatomer/hygromer). Ofte foreligger udelukkende viden om patientens ICP fra lumbal perfusionsundersøgelse dvs. kortvarigt og i liggende stilling, hvilket kan bruges til vejledning af ventilkarakteristika i liggende stilling. I de (færre) tilfælde, hvor der foreligger ICP måling under stillingsændringer evt. som led i døgnmonitorering kan dette vejlede kvantitering af overdrænagebeskyttelse. Overdrænagekomplikation i form af subdurale hæmatomer kan forekomme ved alle ventiltyper. Er der anvendt fastindstillet ventil, vil i det fleste tilfælde være nødvendigt, at ventilen lukkes, fjernes eller skiftes til anden type med bedre overdrænagebeskyttelse og/eller reguleringsmuligheder. Balancen mellem klinisk effekt og overdrænage kan være vanskelig at ramme, og det kan være hensigtsmæssigt samtidig at reducere åbningstryk i liggende stilling og øge vertikalt åbningstryk kan foretages uafhængigt af hinanden. Fastindstillet differentialtryksventil: åbningstryk 5-8 mmhg eller lavere. Effektiv overdrænagebeskyttelse anbefales enten indbygget i ventilen eller tilkoblet distalt for denne. Flowreguleret ventil med opmærksomhed på, om patienten har målte ICP-værdier i ventilens flowoptimerede område. Justerbar differentialtryksventil har den fordel, at der kan justeres non-invasivt for at ramme en optimal behandlingseffekt. o Overdrænage kan i nogle tilfælde afhjælpes non-invasivt ved at maksimere ventilens åbningstryk Certas ventil har en særlig option at sætte ventilen på virtual off og derefter gradvist reducere åbningstrykket. o Hvis der er anvendt regulerbar differentialtryksventil og regulerbar AGD i serie, er det muligt at justere åbningstryk i liggende og opret stilling uafhængigt af hinanden. Sættes begge enheder på maksimalt åbningstryk, opnås også en virtual off effekt. Sekundær hydrocefalus hos voksne Klinisk beskrivelse: Sekundær hydrocefalus forekommer som ledsage- eller følgetilstand ved mange sygdomme i hjernen. Hvis tilstanden er dokumenteret eller meget sandsynlig obstruktiv hydrocefalus, anbefales primært ETV. De hyppigste årsager er blødning (især SAH, IVH), hovedtraume og cerebrale neoplasier. Symptomerne kan være svarende til NPH-triade, højtrykshydrocepalus (hovedpine, kvalme, opkastninger, etc) eller en blanding (oftest NPH-symptomer + hovedpine). I mange er der cerebrale skader efter den primære sygdom, og hvis de er omfattende, så kan symptomerne på hydrocefalus udelukkende være manglende fremgang i mobilisering og genoptræning.

7 Patienterne er yngre end patienter med inph, og ICP er ofte noget højere. Hvis kliniske symptomer og scanning er karakteristiske, kan beslutning om operation træffes uden yderligere undersøgelser. Hvis tilstanden ikke er karakteristisk, anbefales supplerende udredning i form af ICP-monitorering og/eller CSF perfusionsundersøgelse. Behandlingsmæssige krav til ventil er derfor et lidt højere åbningstryk. Hvis der anvendes differentialtryksventil, skal der suppleres med AGD eller antisifon for at modvirke overdrænage (kliniske stillingsrelaterede symptomer, ubehag ved mobilisering og/eller subdurale hæmatomer/hygromer). Hvis der foreligger viden om patientens ICP fra lumbal perfusionsundersøgelse, døgnmonitorering og/eller ICP-måling under stillingsændringer, kan dette vejlede kvantitering af primær ventil og overdrænagebeskyttelse. Fastindstillet differentialtryksventil: åbningstryk 5-8 mmhg eller højere. Effektiv overdrænagebeskyttelse anbefales enten indbygget i ventilen eller tilkoblet distalt for denne. Flowreguleret ventil med opmærksomhed på, om patienten har målte ICP-værdier i ventilens flowoptimerede område. Justerbar differentialtryksventil har den fordel, at der kan justeres non-invasivt for at ramme en optimal behandlingseffekt. o Har patienten et regulerbart system, følger håndtering af overdrænage samme retningslinjer som beskrevet i afsnittet om inph o Primært valg af justerbar ventil med et initialt højt åbningstryk og gradvis nedjustering til optimal klinisk effekt under samtidig bevågenhed for klinisk/radiologisk overdrænage kan være en hensigtsmæssig strategi især hos yngre patienter. Primær hydrocefalus hos voksne med sandsynlighed for infantil debut Klinisk beskrivelse: denne gruppe omfatter patienter, der som voksne diagnosticeres med hydrocefalus, men som har brosymptomer i form af stort hoved, kluntet motorik og intellektuel reduktion tilbage til barndom og opvækst. Disse patienter har i barndommen har haft en sygdom med høj sandsynlighed for hydrocefalus (f.eks. meningitis) og/eller med radiologiske fund, der er karakteristiske for børnehydrocefalus. Den bedst beskrevne type er LOVA ("longstanding overt ventriculomegaly in adults"), der typisk skyldes en sent diagnosticeret aquaduktstenose. De fleste i denne gruppe har obstruktiv hydrocefalus, og derfor er manglende effekt af ETV den hyppigste indikation for shuntoperation i denne gruppe. Da det drejer sig om en meget langvarig kronisk tilstand, hvor ventrikelsystemet ofte er betydeligt dilateret og hjernevævsbræmmen tilsvarende udtyndet, er risikoen meget høj for svære komplikationer som følge af overdrænage ( sammenfald af hjernen med store ekstracerebrale ansamlinger). Behandlingsmæssige krav til ventil er derfor en differentialtryksventil med højt åbningstryk og tilkoblet AGD eller antisifon. Dette indebærer samtidig, at balancen mellem at undgå kompliceret overdrænage og at opnår en klinisk effekt kan være meget vanskelig at ramme.

8 Justerbar differentialtryksventil anbefales som primære behandlingsvalg indstillet til initialt højt (evt. maksimalt) åbningstryk og gradvis nedjustering til optimal klinisk effekt under samtidig bevågenhed for klinisk/radiologisk overdrænage. o Tilkoblet overdrænagesikring i serie; optimalt regulerbar AGD p.gr.a. mulighed for at justere åbningstryk i liggende og opret stilling uafhængigt af hinanden. Fastindstillet differentialtryksventil: anbefales ikke primært, men kan anvendes ved shuntrevision, hvis der har været god og stabil klinisk effekt med regulerbare enhed(er), og hvis fastindstillet enhed(er) fås med samme karakteristika. Samme overvejelser for fastindstillet overdrænagebeskyttelse. Flowreguleret ventil anbefales ikke, da OSV s åbningstryk er relativt lavt (8mmHg) og flow er låst Primær hydrocefalus hos voksne debuteret/behandlet siden barnealderen Klinisk beskrivelse: medfødte misdannelser, neonatal IVH samt følger efter meningitis eller hjernetumor er de hyppigste dokumenterede årsager, men i mange tilfælde er årsagen ukendt. Det forudgående kliniske forløb deler gruppen i patienter med et ret ukompliceret forløb med få/ingen tidligere revisioner og patienter med et komplekst forløb og mange revisioner. Anbefalinger for shuntvalg opdeles tilsvarende. Patienter med ukompliceret forløb: har ofte trivedes med en ventil med samme karakteristika meget længe, og derfor vil det i de fleste tilfælde være hensigtsmæssigt at en ny ventil ved revisionsoperation er identisk med eller så lig den gamle som muligt. Har patienten asymptomatisk slit ventricle syndrome, er complicance meget lille, og selv små forskelle i ventilmekanik kan medføre kliniske symptomer. Der bør udspørges grundigt for stillingsafhængige symptomer i den gamle ventils funktionsperiode, da dette kan indikere skift til en regulerbar AGD-enhed med meget gradvis opjustering. Patienter med et komplekst forløb: har næsten altid en historik med mange shuntrevisioner og anvendelse af flere shuntfabrikater igennem forløbet. Da symptomerne desuden hyppigt er multifaktorielle, er den perfekte løsning med god og stabil symptomeffekt svær et opnå. Derfor er det generelt hensigtsmæssigt at lade ventilvalget vejlede af ICP måling, hvor man stiler efter at optimere ICP så tæt på normale værdier som muligt. Shuntvalg er her meget individuelt, men regulerbare muligheder kan være en fordel. Ved at kombinere telemetisk ICP-monitorering og regulerbare systemer kan antallet af shuntindgreb halveres i denne patientgruppe. o Patienter i denne gruppe kan have antistoffer imod ethylenoxid (EO) og latex på grund af gentagne kirurgiske eksponeringer, og er der tilfældet, bør der vælges et system der ikke er EO steriliseret (f.eks. udvalget fra Miethke eller Certas ventilen fra Codman) Børnehydrocefalus På grund af vækst og udvikling er hydrocefalus i barnealderen er dynamisk tilstand. Man kan således ikke forvente, at barnet har behov for de samme ventilkarakteristika gennem hele opvæksten. Det er påvist, at ICP falder gradvist med alderen. Samtidig øges det hydrauliske sug (hydrostatiske tryk) og dermed sandsynlighed for overdrænage parallelt med tiltagende længevækst. Gradvist udviklet og efterhånden kronisk overdrænage resulterende i slit ventricle syndrome (SVS) er derfor en reel risiko ved behandling af børnehydrocefalus. Da SVS kan være særdeles vanskeligt at behandle, når først det er kronificeret,

9 anbefales høj opmærksomhed på radiologiske og/eller kliniske overdrænagetegn. I denne aldersgruppe er afsmalnede ventrikler det radiologiske tegn på overdrænage; evt. ventrikel asymmetri med kollaps af samsidige forhorn omkring drænet. De kliniske symptomer er hovedpine, svimmelhed og generelt ubehag i opret stilling, der lettes/evt. svinder i liggende stilling og forværres under eller efter fysisk aktivitet. I de lettere tilfælde er der evt. kun symptomer i forbindelse med fysisk aktivitet, og det kan være hindrende for barnets normale udfoldelse. Ved længerevarende overdrænage kan der udvikles et langt smalt kranie med fortykkelse af kraniet og dura. Større børn De fleste i denne kategori har været i behandlingsforløb siden 0-2 års alder. Den hyppigste årsag til hydrocefalus debuterende hos større børn er sekundært til en tumor. Fastindstillet differentialtryksventil: anvendes, når der ikke kan udføres ETV, som primært valg for hydrocefalus debuterende hos større børn, hvor de bio-mekaniske forhold ikke forventes at ændre sig meget væsentligt fremover. Denne løsning kan også anvendes ved shuntrevision, når der forud har været god og stabil klinisk effekt med enten fastindstillede enhed(er) eller med regulerbare enhed(er) i uændret indstilling over længere tid, og hvis fastindstillet enhed(er) fås med samme karakteristika. o AGD eller antisifon skal anvendes sammen med en differentialtryksventil enten indbygget i ventilhuset eller tilkoblet distalt for. I de fleste tilfælde kan man anvende fastindstillet overdrænagebeskyttelse, men forventes væsentlig længdevækst, bør regulerbar AGD overvejes. Flowreguleret ventil kan anvendes med samme overvejelser som beskrevet i punktet ovenfor vedr. fastindstillet differentialtryksventil. Her er tilkobling af yderligere overdrænagesikring ikke vanlig procedure. Justerbar differentialtryksventil anbefales som primære behandlingsvalg til mindre børn og hos børn, hvor der er påvist eller mistænkt klinisk/radiologisk overdrænage. Indstilling anbefales til relativt højt initialt åbningstryk og gradvis nedjustering til optimal klinisk effekt uden overdrænage. o Tilkoblet overdrænagesikring i serie er altid nødvendig; optimalt regulerbar AGD p.gr.a. mulighed for at justere åbningstryk i liggende og opret stilling uafhængigt af hinanden i takt med længdevækst. Børnehydrocefalus, infantil Denne gruppe omfatter børn op til ca. 2 år, hvor suturer stadig er åbne og kraniet stadig er eftergiveligt. Hos denne patientgruppe ændrer de biomekaniske forhold sig meget markant indenfor et kortere tidsrum, både fordi kraniet bliver solidt, og fordi der bliver er et tiltagende større tidsrum af dagen i opret stilling. Som udgangspunkt er fuldt eller delvist regulerbare systemer at foretrække for at imødekomme de biologiske ændringer. Dette skal dog sammenholdes med 1) en højere revisionsrate i denne aldersgruppe (dvs. at ventilen udskiftes, førend behovet for indstillingsændring opstår og der så er unødigt anvendt en dyr løsning); 2) at fuldt regulerbare systemer fylder mere, hvilket kan medføre hudproblemer og sårhelingsdefekter hos de helt små. Justerbar differentialtryksventil tilkoblet fast overdrænagesikring med addition på cm vand, når det er muligt i forhold til barnets størrelse og vægt, hvilket giver mulighed for at justere samlet åbningstryk i takt med længdevækst.

10 o Hos helt små børn (< 2500 g) en enkelt slank enhed helst med indbygget overdrænagebeskyttelse. Ved blodig eller infektiøs CSF: EVD, ventilløs shunt, Ommaya reservoir, eller VSG som midlertidig løsning. Endoskopisk lavage kan muliggøre tidligere permanent shuntanlæggelse.

11 Liste over ventiler tilgængeligt på det danske marked: Forhandler: Ikke justerbare ventiler Programerbare ventiler Antisiphon (type) PO medical - Sophy mini SM1 - Polaris -SiphonX (AGD) - Pulsar - Sophy mini SM8 Mediplast - OSV II - OSV II low - Integra DP valve system -Atlas valve system -Equi-flow valve system -Pudenz valve system -UltraVS valve system -Gravity compensating accesssory (AGD) -Anti-Siphon Device (antisifon deltakammer) Medtronic Delta valve -Strata II - Strata NSC Integra -Contur-Flex hydrocephalus valves -Integra DP-valves -Mishler -Codman Hakim Precision Fixed Pressure valve -Integra NPH valve B Braun Medical -GAV 2.0 -DSV (DualSwitchValve) -mininav -Codman Hakim Programmable valve -Codman Certas Plus progav 2.0 -Delta Chamber (antisifon deltakammer) -Codman SiphonGuard (antisifon spiralkanal) -Shuntassistant (AGD) -prosa (AGD) -M. Blue (AGD)

12 Billedkatalog over de mest anvendte ventiltyper i DK Fastindstillede. OSV 2/OSV low flow OSV low-pro GAV2

13 Codman Hakim Delta Justerbare. ProGAV 2.0 med shuntassistant

14 ProSA og M. Blue Certas med og uden Siphonguard Codman programmable

15 Strata

16 Instrukser og video links til justering af programmerbare ventiler: - progav justeringsvideo med 1. generations instrumenter: - progav 2.0 justeringsvideo med 2. generations instrumenter: - prosa instruks med 1. generations instrumenter: _Instructions_for_use_02.pdf -M. Blue instruks med 3. generations instrumenter: e/gba_13_01_ _fg.pdf - Strata justeringsvideo: Codman programmable instruks: a/product%20support%20materials/brochures/hakim%20procedure%20guide%20val pdf - Certas justering: - 0Plus.pdf

17 Konventionel røntgen og/eller brug af CT scout har sin plads hos hydrocephalus patienter. Røntgen kan, ud over at kontrollere for disconection, også bruges som kontrol af og efter en justering af regulerbare ventiler til at bekræfte, hvilken indstilling patienten har. Røntgen undersøgelse kan også bruges til kontrol og/eller ved undersøgelse hos patienter som fast modstand, f.eks hvor typen af ventil ikke er kendt, forud for shuntrevision. CT scout kan oftest bruges, men konventionelt røntgen af kraniet i sideplan kan være at foretrække. I afslutningen af billedekataloget er der indsat røntgenbilleder over de mest anvendte ventiltyper i Danmark. Medtronic. Delta: Strata:

18 Sophysa:

19 Integra: Codman Hakim: Codman Certas

20 Aeesculap prosa B Braun Medical:

21 ProGav 2.0 Shuntassistant 2.0

22 GAV 2.0

23

Vand i hovedet (Hydrocephalus) En vejledning til patienter og pårørende

Vand i hovedet (Hydrocephalus) En vejledning til patienter og pårørende Vand i hovedet () En vejledning til patienter og pårørende Aarhus Universitetshospital Neurokirurgisk Afdeling NK Tlf. 7846 3390 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C www.auh.dk Forord Formålet med denne vejledning

Læs mere

Hydrocephalus (vand i hovedet) En vejledning til patienter og pårørende

Hydrocephalus (vand i hovedet) En vejledning til patienter og pårørende (vand i hovedet) En vejledning til patienter og pårørende Forord Formålet med denne vejledning er at hjælpe dig og din familie til en bedre forståelse af hydrocephalus og behandling heraf. Selvom den ideelle

Læs mere

Hovedtraume. Carsten Reidies Bjarkam, MD, M.Sc., PhD Professor, Senior Consultant Department of Neurosurgery

Hovedtraume. Carsten Reidies Bjarkam, MD, M.Sc., PhD Professor, Senior Consultant Department of Neurosurgery Hovedtraume Carsten Reidies Bjarkam, MD, M.Sc., PhD Professor, Senior Consultant Department of Neurosurgery Dagens hoved traume punkter Almene betragtninger Epidemiologi Klassifikation Svære hovedtraumer

Læs mere

Velkommen til Lægedage

Velkommen til Lægedage Velkommen til HOVEDPINE PROGRAM, DEL 1 Anatomi Anamnese Hovedpinedagbog Primære hovedpinetyper PROGRAM, DEL 2 Sekundære hovedpineformer Medicinoverforbrug Blødninger Infektiøs meningit Tumor ANAMNESE Systematik

Læs mere

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB)

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) Patienter med akutte nerverodssmerter hører til blandt de allermest forpinte patienter, som varetages i kiropraktorpraksis.

Læs mere

Ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning (Lumbal Radikulopati)

Ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning (Lumbal Radikulopati) Ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning (Lumbal Radikulopati) Enhed for kvalitet Har som formål at understøtte og koordinere kvalitetsudvikling i den fysioterapeutiske praksissektor.

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

Hydrocephalus (vand i hovedet) En vejledning til patienter og pårørende

Hydrocephalus (vand i hovedet) En vejledning til patienter og pårørende En vejledning til patienter og pårørende Formålet med denne vejledning er at hjælpe dig og din familie til en bedre forståelse af hydrocephalus og behandling heraf. Selvom den ideelle behandling endnu

Læs mere

Tværfaglige konsultationer

Tværfaglige konsultationer Tværfaglige konsultationer Professor, overlæge, dr.med. John R. Østergaard Center for Sjældne Sygdomme Børneafdelingen Aarhus Universitetshospital, Skejby Baggrund Sjældne rapport 2001 Klinik for Sjældne

Læs mere

8.3 Overvægt og fedme

8.3 Overvægt og fedme 8.3 Overvægt og fedme Anni Brit Sternhagen Nielsen og Nina Krogh Larsen Omfanget af overvægt og fedme (svær overvægt) i befolkningen er undersøgt ud fra målinger af højde, vægt og taljeomkreds. Endvidere

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 1. kvartal 2018

Monitorering af pakkeforløb for kræft 1. kvartal 2018 Monitorering af pakkeforløb for kræft 2018 Udvalgte resultater og opgørelser fra Sundhedsdatastyrelsens sopgørelse for monitorering på kræftområdet Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet, 3 maj

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse.

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 4. kvartal 2017

Monitorering af pakkeforløb for kræft 4. kvartal 2017 Monitorering af pakkeforløb for kræft 4. Udvalgte resultater og opgørelser fra Sundhedsdatastyrelsens sopgørelse for monitorering på kræftområdet Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet, 28. februar

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2016

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Kliniske retningslinjer et redskab til at sikre kvalitet i kerneydelser

Kliniske retningslinjer et redskab til at sikre kvalitet i kerneydelser Kliniske retningslinjer et redskab til at sikre kvalitet i kerneydelser Preben Ulrich Pedersen Professor, phd Hvad er en klinisk retningslinje? En klinisk retningslinje defineres som systematisk udarbejdede

Læs mere

Technote. Frese EVA - on/off-kontrol og automatisk reguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner.

Technote. Frese EVA - on/off-kontrol og automatisk reguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. Side 1 af 7 Anvendelse er fremstillet specielt til regulering af varme- og køleanlæg i applikationer med fan coil units. Med den simple on/off-regulering kan ventilen benyttes i mange forskellige applikationer,

Læs mere

Samarbejdsaftale om demens

Samarbejdsaftale om demens Samarbejdsaftale om demens Proces: Den Tværsektorielle Grundaftale Samarbejdsaftale om Demens Dato Besluttet i SKU Arbejdsgruppens sammensætning Opfølgning på aftalen Dato Hvilken ændring er foretaget

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2017

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Kolesteatom ( benæder )

Kolesteatom ( benæder ) HVIS DU VIL VIDE MERE OM KOLESTEATOM ( benæder ) Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det indre øre. Tre mellemøreknogler danner forbindelsen mellem trommehinden og

Læs mere

Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose

Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose Forslag til dansk screeningsalgoritme for CF 1. First tier: Alle nyfødte får målt immunoreaktiv trypsinogen (IRT) i den etablerede filterpapirblodprøve,

Læs mere

Behandlingsvejledning med dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme

Behandlingsvejledning med dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme Behandlingsvejledning med dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge 16. juni 2014 j.nr. 4-1013-43/1/kla Baggrund og formål Ca. 55.000 danskere

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 2015 Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk.

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Registreringsvejledning

Registreringsvejledning 14. december 2018 Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1 / 14 Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

Udvikling af ADHD symptomer hos førskolebørn i Odense Børnekohorte. SAFARI Jette Asmussen Børne og Ungdoms psykiatri Odense

Udvikling af ADHD symptomer hos førskolebørn i Odense Børnekohorte. SAFARI Jette Asmussen Børne og Ungdoms psykiatri Odense Udvikling af ADHD symptomer hos førskolebørn i Odense Børnekohorte SAFARI Jette Asmussen Børne og Ungdoms psykiatri Odense SAFARI undersøger risikofaktorer i opvækstmiljøet der medvirker til at øge risikoen

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Hvert kvartal bliver indberetninger om formodede bivirkninger ved vacciner i det danske børnevaccinationsprogram gennemgået og

Læs mere

Spændingshovedpine. Instruks. Formål: Beskrivelse af diagnose, udredning og behandling. Forkortelser: NSAID (non-steroide antiinflammatoriske midler)

Spændingshovedpine. Instruks. Formål: Beskrivelse af diagnose, udredning og behandling. Forkortelser: NSAID (non-steroide antiinflammatoriske midler) Spændingshovedpine Instruks Senest revideret d. 15.03.2016 Forfattere: Shabnam Ezzatian og Lars Bendtsen Referenter: Flemming Bach og Helge Kasch Godkender Lars Bendtsen, redaktionsgruppe F Formål: Beskrivelse

Læs mere

Neuropædiater protokol Udgave 1.1.2014

Neuropædiater protokol Udgave 1.1.2014 Opfølgningsprogram for cerebral parese Neuropædiater protokol Udgave 1.1.2014 Cpr. nr. - Efternavn Fornavn Dato for vurdering Vurdering er udført af Titel (år måned dag) Pædiatrisk afd. på (Fornavn Efternavn)

Læs mere

salomonsen øre - næse - hals

salomonsen øre - næse - hals Øresten godartet positionsbetinget svimmelhed (BPPV) I det indre øre findes ligevægtsorganet dette har blandt andet til opgave at registrere hovedets bevægelser. Der er bred enighed om, at ørestenssygdom

Læs mere

Lille og faldende andel på førtidspension med revision

Lille og faldende andel på førtidspension med revision 09-0504 - 13.05.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lille og faldende andel på førtidspension med revision Tilkendelse af førtidspension med revision udgør i dag kun 3,3 pct.

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Frossen skulder (Periarthrosis Humeroscapularis) Patientvejledning

Frossen skulder (Periarthrosis Humeroscapularis) Patientvejledning Frossen skulder (Periarthrosis Humeroscapularis) Patientvejledning 049 PrivatHospitalet Danmark Velkommen Hos PrivatHospitalet Danmark kommer vores kunder altid i første række. Som kunde hos os oplever

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 16. januar 2015 1 Parkinsons sygdom 1.1 Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt,

Læs mere

NOTAT. Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1

NOTAT. Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1 SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Til: Genoptræning i Solrød Kommune Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: Sagsbeh.: Bibi Anshøj Sagsnr.:12/16 383 Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb

Læs mere

2018 DSMG. Policy paper: Klinisk anvendelse af omfattende genomisk sekventering. Dansk Selskab for Medicinsk Genetik

2018 DSMG. Policy paper: Klinisk anvendelse af omfattende genomisk sekventering. Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Policy paper: Klinisk anvendelse af omfattende genomisk sekventering 2018 DSMG Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Arbejdsgruppens medlemmer: Allan Højland, reservelæge, Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg

Læs mere

Hjernens hinder, ventrikelsystem og karforsyning

Hjernens hinder, ventrikelsystem og karforsyning Hjernens hinder, ventrikelsystem og karforsyning Carsten Reidies Bjarkam Professor, specialeansvarlig overlæge, PhD Neurokirurgisk Afdeling Aalborg Universitetshospital 3 hinder omgiver CNS Dura Mater

Læs mere

Hvilke problemer kan opstå, hvis det trykkede hoved ikke løsnes helt op? En introduktion til Osteopati for spædbørn og større børn

Hvilke problemer kan opstå, hvis det trykkede hoved ikke løsnes helt op? En introduktion til Osteopati for spædbørn og større børn En introduktion til Osteopati for spædbørn og større børn Det er en almindelig opfattelse at spædbørn og børn ikke bør have nogen strukturel stress eller spænding i sin krop, fordi de er så unge. Virkeligheden

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Ny MRSA vejledning fra SST Temadag for hygiejnenøglepersoner Januar 2013

Ny MRSA vejledning fra SST Temadag for hygiejnenøglepersoner Januar 2013 Infektionshygiejnisk Enhed Hospitalsenheden Vest Ny MRSA vejledning fra SST Temadag for hygiejnenøglepersoner Januar 2013 MRSA-vejledning November 2012 Formål med vejledningen: At fastholde forekomsten

Læs mere

Anesthetic Gas Scavenging system AGS. Anæstesisug, central forsyning AGS: - Formål. - Normgrundlag. - Opbygning.

Anesthetic Gas Scavenging system AGS. Anæstesisug, central forsyning AGS: - Formål. - Normgrundlag. - Opbygning. Anesthetic Gas Scavenging system AGS Anæstesisug, central forsyning AGS: - Formål. - Normgrundlag. - Opbygning. Anæstesigasser Inhalationsanæstetika fremkalder ved indånding universel anæstesi (fuld bedøvelse)

Læs mere

Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012

Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012 Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Rapport Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012 Side 1/5 Baggrund Akutafdelingen har

Læs mere

Operation for bunden rygmarv (Tethered Cord)

Operation for bunden rygmarv (Tethered Cord) Aarhus Universitetshospital NK Tlf. +45 7846 3390 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C www.auh.dk Operation for bunden rygmarv () Om rygmarven Nerverne i kroppen kan sammenlignes med ledninger, hvori der sendes

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatriens tilbud til patienter med uforklarede symptomer - efter somatisk udredning på mistanke om bivirkninger til HPV vaccine

Børne- og Ungdomspsykiatriens tilbud til patienter med uforklarede symptomer - efter somatisk udredning på mistanke om bivirkninger til HPV vaccine Børne- og Ungdomspsykiatriens tilbud til patienter med uforklarede symptomer - efter somatisk udredning på mistanke om bivirkninger til HPV vaccine 19. april 2016 Ved Gitte Dehlholm Overlæge, Ph.d, Specialist

Læs mere

wilms tumor Børnecancerfonden informerer

wilms tumor Børnecancerfonden informerer wilms tumor i wilms tumor 3 Sygdomstegn De fleste børn med Wilms tumor viser fra starten kun udvendige sygdomstegn i form af stor mave med synlig og/eller følelig svulst i højre eller venstre side. Svulsten

Læs mere

Operation for bunden rygmarv (Tethered Cord)

Operation for bunden rygmarv (Tethered Cord) (Tethered Cord) Om rygmarven Nerverne i kroppen kan sammenlignes med ledninger, hvori der sendes informationer mellem kroppen og hjernen. Nervernes hovedledning (rygmarven) strækker sig fra hjernen gennem

Læs mere

Genoptræningen. Rapportering 2012. Udarbejdet: Marts 2013. Udarbejdet af: Tina Riegels, Lillian Hansen, Helene Larsen

Genoptræningen. Rapportering 2012. Udarbejdet: Marts 2013. Udarbejdet af: Tina Riegels, Lillian Hansen, Helene Larsen Genoptræningen Rapportering 2012 Udarbejdet: Marts 2013 Udarbejdet af: Tina Riegels, Lillian Hansen, Helene Larsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kvalitetsudviklingstiltag på baggrund af Test rapport

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Technote. Frese SIGMA Compact DN50-DN300 Dynamisk strengreguleringsventil. Beskrivelse. Anvendelse. Drift. Fordele. Funktioner.

Technote. Frese SIGMA Compact DN50-DN300 Dynamisk strengreguleringsventil. Beskrivelse. Anvendelse. Drift. Fordele. Funktioner. Side 1 af 21 Frese SIGMA Compact DN5-DN3 Beskrivelse Frese SIGMA Compact er en eksternt justerbar, dynamisk strengreguleringsventil, som sikrer enkel, præcis og pålidelig flowbegrænsning og afspærring

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Børn med hjernerystelser

Børn med hjernerystelser Informationsmateriale om hjernerystelse Børn med hjernerystelser Hjernerystelsesteamet på Neurocenter for Børn og Unge v. Center for Hjerneskade Denne folder er udarbejdet af børneneuropsykologer og fysioterapeuter

Læs mere

Forskning har medført, at operation for makulahul i mange tilfælde kan genskabe det tabte syn

Forskning har medført, at operation for makulahul i mange tilfælde kan genskabe det tabte syn Forskning har medført, at operation for makulahul i mange tilfælde kan genskabe det tabte syn FOTO: EDLER VON RABENSTEIN/SHUTTERSTOCK.COM Ulrik Correll Christensen Overlæge, lektor, ph.d., FEBO Rigshospitalet

Læs mere

Funktionelle Lidelser hos børn og unge nye veje at gå?

Funktionelle Lidelser hos børn og unge nye veje at gå? Funktionelle Lidelser hos børn og unge nye veje at gå? Debat om forebyggelse af psykiske lidelser hos børn og unge d. 18/1-2019 Charlotte Ulrikka Rask Klinisk professor, overlæge, ph.d. Hvad er en funktionel

Læs mere

Lungekræftpatienten - det kliniske forløb. 1. reservelæge, ph.d. stud. Malene Støchkel Frank Onkologisk afdeling, SUH

Lungekræftpatienten - det kliniske forløb. 1. reservelæge, ph.d. stud. Malene Støchkel Frank Onkologisk afdeling, SUH Lungekræftpatienten - det kliniske forløb 1. reservelæge, ph.d. stud. Malene Støchkel Frank Onkologisk afdeling, SUH Lungekræft i tal Stadieinddeling Program SCLC 15% Behandlingsalgoritme 3 kliniske forløb:

Læs mere

Dynamic Valve type RA-DV dynamisk radiatorventil

Dynamic Valve type RA-DV dynamisk radiatorventil Dynamic Valve type RA-DV dynamisk radiatorventil Anvendelse RA-DV ligeløb RA-DV er en serie trykuafhængige radiatorventiler, der er udviklet til brug i 2-rørs varmesystemer sammen med alle typer termostatfølere

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2. kvartal 2018

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2. kvartal 2018 Monitorering af pakkeforløb for kræft Udvalgte resultater og opgørelser fra Sundhedsdatastyrelsens sopgørelse for monitorering på kræftområdet Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet, 3 august Ved

Læs mere

Børn med hjernerystelser

Børn med hjernerystelser Børn med hjernerystelser Hjernerystelsesteamet på Neurocenter for Børn og Unge V. Center for Hjerneskade www.cfh.ku.dk Denne pjece er udarbejdet af Hjernerystelsesteamet på Neurocenter for Børn og Unge,

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015 Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 3 august MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kva offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering

Læs mere

Frantz Rom Poulsen, afdelingslæge, PhD Neurokirurgisk afdeling U Odense Universitetshospital 10-10-2011 1

Frantz Rom Poulsen, afdelingslæge, PhD Neurokirurgisk afdeling U Odense Universitetshospital 10-10-2011 1 Frantz Rom Poulsen, afdelingslæge, PhD Neurokirurgisk afdeling U Odense Universitetshospital 10-10-2011 1 En bevist person er opmærksom på sin egen og omgivelsernes tilstedeværelse! Responderer med normal

Læs mere

kimcelletumorer Børnecancerfonden informerer

kimcelletumorer Børnecancerfonden informerer kimcelletumorer i kimcelletumorer 3 Tumormarkører En del kimcelletumorer udskiller særlige hormoner i blodet, som alfafoetoprotein (AFP) og human chorion gonadotropin (HCG). Hormonniveauet i blodet kan

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Hudproblemer BUMSER

Læs mere

Region Hovedstaden September 2014

Region Hovedstaden September 2014 Region Hovedstaden September 2014 Varighed /tidligere episoder Bensmerter Smerteintensitet Røde flag Tidligere eller aktuel cancer Uforklaret vægttab Ingen ændring gn. 1 måned eller mere Traume Konstante

Læs mere

Vesikoureteral refluks (VUR) hos børn

Vesikoureteral refluks (VUR) hos børn TM Vesikoureteral refluks (VUR) hos børn Brochure til patienter/forældre V2-1663-DK-Foraeldre pjece-oceana11.indd 1 23-09-2011 12:50:03 Forstå VUR Dit barn har en lidelse som kaldes Vesikoureteral refluks

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Arbejdspapir i forbindelse med udarbejdelse af uddannelsesprogrammer for hoveduddannelsen i Akutmedicin i Region Nordjylland

Arbejdspapir i forbindelse med udarbejdelse af uddannelsesprogrammer for hoveduddannelsen i Akutmedicin i Region Nordjylland Beskrivelse af kompetenceophold og fokuserede ophold i akutmedicinsk hoveduddannelse i Region Nordjylland Ansættelse som udgangspunkt i akutafdelinger i 60 måneder: 1) 18 mdr RH inkl. 6 mdr intern medicin

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Luftvejslidelser, hoste og nedsat præstation

Luftvejslidelser, hoste og nedsat præstation Luftvejslidelser, hoste og nedsat præstation Det er vigtigt at vide som hesteejer, at det som udgangspunkt altid er unormalt for hesten at have hoste eller bilyde i forbindelse med vejrtrækning, enten

Læs mere

Fleksibilitet og individuelt design gør din behandlingsenhed til en aktiv medspiller. Kvalitet er ikke en overvejelse Kvalitet er løsningen

Fleksibilitet og individuelt design gør din behandlingsenhed til en aktiv medspiller. Kvalitet er ikke en overvejelse Kvalitet er løsningen X X Fleksibilitet og individuelt design gør din behandlingsenhed til en aktiv medspiller Kvalitet er ikke en overvejelse Kvalitet er løsningen 2 3 Fuld kontrol - med foden Lad mulighederne stå åbne - hver

Læs mere

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer myelodysplastisk syndrom (MDS) i myelodysplastisk syndrom (MDS) 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, oktober 2011. Definition Der findes ikke noget dansk navn for

Læs mere

Professor, overlæge, dr.med. John Østergaard Center for Sjældne Sygdomme Aarhus Universitetshospital

Professor, overlæge, dr.med. John Østergaard Center for Sjældne Sygdomme Aarhus Universitetshospital Professor, overlæge, dr.med. John Østergaard Center for Sjældne Sygdomme Aarhus Universitetshospital De diagnostiske kriterier Diagnosen kan nu også udelukkende stilles ved hjælp af en gen-test. Tidspunkt

Læs mere

Moderne teknologi i rehabilitering - et kig ind i fremtiden for ergoterapi ved Hans Christian Skyggebjerg Pedersen, ergoterapeut,

Moderne teknologi i rehabilitering - et kig ind i fremtiden for ergoterapi ved Hans Christian Skyggebjerg Pedersen, ergoterapeut, Moderne teknologi i rehabilitering - et kig ind i fremtiden for ergoterapi ved Hans Christian Skyggebjerg Pedersen, ergoterapeut, Neurorehabiliteringen Grindsted Program Præsentation af Neurorehabilitering

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 3. kvartal 2018

Monitorering af pakkeforløb for kræft 3. kvartal 2018 Monitorering af pakkeforløb for kræft 3. kvartal 2018 Udvalgte resultater og opgørelser fra Sundhedsdatastyrelsens kvartalsopgørelse for monitorering på kræftområdet Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation

Læs mere

Vejledning om helbredskrav til kørekort

Vejledning om helbredskrav til kørekort Vejledning om helbredskrav til kørekort Styrelsen for Patientsikkerhed August 2017 4.2.3.1 Vilkår om tidsbegrænsning Hvis der er risiko for, at sygdommen forværres, bør kørekortet udstedes, fornyes eller

Læs mere

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

Dynamic Valve Type RA-DV dynamisk radiatorventil

Dynamic Valve Type RA-DV dynamisk radiatorventil Dynamic Valve Type RA-DV dynamisk radiatorventil Anvendelse RA-DV ligeløb RA-DV vinkelløb RA-DV sideløb højre & venstre RA-DV er en serie trykuafhængige radiatorventiler, der er udviklet til brug i -rørs

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper HVIS DU VIL VIDE MERE OM INDLÆGGELSE AF DRÆN OG/ELLER FJERNELSE AF POLYPPER Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet

Læs mere

Ergoterapi til patienter med erhvervet hjerneskade i den akutte fase

Ergoterapi til patienter med erhvervet hjerneskade i den akutte fase Ergoterapi til patienter med erhvervet hjerneskade i den akutte fase Mette Schreiber Ørts Ergoterapeut, Neurokirurgisk Team Aalborg Universitetshospital National konference Unge med erhvervet hjerneskade

Læs mere

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 15.2.217 Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 217. 1 Indledning Notatet beskriver ændringerne af strukturelle niveauer

Læs mere

Vejledning om transfusionsmedicinsk. monitorering af blødende patienter

Vejledning om transfusionsmedicinsk. monitorering af blødende patienter Vejledning om transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter Behandlingsanbefaling Version 1.0-7. Juni 2013 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi ønsker at give en opdateret vejledning

Læs mere

Odense Universitetshospitals vinkel på opfølgningsplaner Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Michael Bau Mortensen, OUH

Odense Universitetshospitals vinkel på opfølgningsplaner Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Michael Bau Mortensen, OUH -forum for patienter med kræft i bugspytkirtlen, tolvfingertarm eller galdeveje www.pancreaspatient.dk pancreaspatient@gmail.com Odense Universitetshospitals vinkel på opfølgningsplaner Professor, overlæge,

Læs mere

Springerknæ Informations- og træningsprogram

Springerknæ Informations- og træningsprogram Springerknæ Informations- og træningsprogram Information Springerknæ også kaldet Jumpers Knee er en meget almindelig overbelastningsskade hos idrætsfolk - både motionister og atleter. Tilstanden er karakteriseret

Læs mere

Galdestensoperation Komplikationer

Galdestensoperation Komplikationer Galdestensoperation Galdestenssygdom er almindelig i Danmark. Hvert år får cirka 5000 personer fjernet galdeblæren. Lidelsen er hyppigst hos kvinder. Omkring halvdelen de personer, som har galdesten, har

Læs mere

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt Version af 2016 2. FORSKELLIGE TYPER AF BØRNELEDDEGIGT (JIA) 2.1 Er der forskellige typer af børneleddegigt?

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for KOL Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Er under revision Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv

Læs mere

Lændesmerter - lave rygsmerter

Lændesmerter - lave rygsmerter Lændesmerter - lave rygsmerter Hvad er lave rygsmerter? Lave rygsmerter er smerter i nedre del af ryggen (lænderyggen), hvor der ikke findes nogen sikker forklaring på smerterne i form af sygdomme eller

Læs mere

Patientinformation. Akut bugspytkirtelbetændelse

Patientinformation. Akut bugspytkirtelbetændelse Patientinformation Akut bugspytkirtelbetændelse Kvalitet Døgnet Rundt Kirurgisk Afdeling Akut bugspytkirtelbetændelse Bugspytkirtlen producerer enzymer, som medvirker til fordøjelsen af kosten, vi spiser.

Læs mere

Ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning (lumbal radikulopati)

Ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning (lumbal radikulopati) Ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning (lumbal radikulopati) Enhed for Kvalitet, Holmbladsgade 70, 2300 København S www.enhedforkvalitet.dk Anbefalinger og evidens: En forklaring

Læs mere