Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Vandrensning- revideret udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Vandrensning- revideret udgave"

Transkript

1 Bilag 12 1

2 Notat om Høfde 42, Januar 2009 Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Vandrensning- revideret udgave Peter Balslev ALECTIA 2

3 Indhold 1 INDLEDNING BAGGRUND FORMÅLET MED DEMONSTRATIONSPROJEKTET DEMONSTRATIONSPROJEKTETS HOVEDAKTIVITETER FORMÅL MED DEN AKTUELLE AKTIVITET 6 2 AKTIVITETER OG METODER OPSTILLING AF PILOTANLÆG OPPUMPNING OG NEUTRALISERING AF BASISK GRUNDVAND OPBYGNING AF BIOMASSE KEMISKE ANALYSER MODEL FOR OMSÆTNING AFDÆKNING AF PROCESPARAMETRE 10 3 RESULTATER OPBYGNING AF PILOTANLÆG Pilotanlæg NEUTRALISERING AF HYDROLYSERET GRUNDVAND AKKLIMATISERING/OPBYGNING AF BIOMASSE Analyseresultater Respiration og iltmålinger Første forsøg med biomasse fra Cheminova Andet forsøg med biomasse fra Cheminova opvarmning ammonium Tredje forsøg med biomasse fra Cheminova opvarmning sprit Fjerde forsøg med biomasse fra Cheminova sprit Fældningsforsøg med hydrolysevand fra forsøgsfelt Anvendelse af renset hydrolysevand som fortyndingsvand Kviksølv DESIGNPARAMETRE FOR FULDSKALAANLÆG 18 4 DISKUSSION & KONKLUSIONER DISKUSSION Omsætning af hydrolyseprodukter ved biologisk rensning i aktiv slam Temperaturens indvirkning på omsætningen Co-metabolisme og omsætning af hydrolyseprodukter Kviksølvs skæbne ved biologisk rensning af hydrolysevand i pilotanlæg KONKLUSIONER UAFKLAREDE SPØRGSMÅL 23 5 REFERENCER 24 3

4 Sammenfatning Det aktuelle notat indgår i et projekt, der har til formål at demonstrere afværgeforanstaltningerne basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning. Demonstrationen foregår i pilotskala under realistiske feltforhold på lokaliteten med henblik på at danne grundlaget for projektering af fuldskala afværgeforanstaltninger og at vurdere anlægsøkonomien. Demonstrationsprojektet omfatter en række hovedaktiviteter, opdelt i 3 faser. Det aktuelle notat omhandler alene aktiviteten vandrensning. Formålet med denne aktivitet er at eftervise muligheden for biologisk rensning af hydrolyseprodukter. Aktiviteten skal desuden etablere nogle procesparametre der kan benyttes til design af et fuldskala-anlæg til neutralisering og rensning af grundvandet. I forbindelse med hovedaktivitet Vandrensning blev følgende delaktiviteter udført: Opstilling af pilotanlæg med processtyring Oppumpning og neutralisering af basisk grundvand Opbygning af biomasse på plastmedie i pilotanlæg akklimatisering og biofilmopbygning. Kontinuert delforsøg. Afdækning af procesparametre for nedbrydning af hydrolyseprodukter i pilotanlæg Undersøgelserne viste at 1. Neutralisering af ludbehandlet grundvand i forsøgsfeltet kræver mellem 1,25 og 2 liter svovlsyre (37,5%) pr. m3. 2. Hydrolyseproduktet EP2-syre kan nedbrydes umiddelbart i aktiv slam podet fra Cheminovas renseanlæg 3. Der kræves ikke en særlig opvarmning af bioreaktoren for at sikre en god omsætning. 4. Der dannes en del kemisk slam i processen. Det betyder at en rensning baseret på biofilm ikke er hensigtsmæssig, da mikroorganismer sætter sig i det kemiske slam og danner en suspenderet kultur. 5. Det er ikke nødvendigt, at anvende ekstra kulstof for at sikre en omsætning af hydrolyseprodukterne. 6. Det vil være nødvendigt at installere anlæg for skumdæmpning i fuldskala anlæg. 7. Der er ikke væsentlige lugtgener fra afgasning i det aktive slam, når dette er kørt ind. 8. Der vil kunne fjernes en væsentlig mængde kemisk slam ved udfældning af neutraliseret hydrolysevand. 9. Der er mulighed for at anvende det biologisk rensede vand som fortyndingsvand til opblanding af lud ved de gentagne hydrolyseopfyldninger, under forudsætning af at den samlede saltkoncentration ikke bliver for høj. Uafklarede spørgsmål 1. Der er ikke klarhed over om kviksølv opfanges og tilbageholdes i biologisk/kemisk slam ved vandrensningen. 2. En minimumtemperatur for biologisk nedbrydning er ikke fundet. Det må dog forventes at højere temperatur sikrer en hurtigere omsætning. 3. Den præcise omsætningshastighed for hydrolysestofferne er ikke fastlagt. 4

5 4. Omsætningen af PNF er ikke dokumenteret da analysen af dette hydrolyseprodukt ved en fejl ikke er gennemført. 5. Bundfældning af aktiv slam i fuldskala kan vise sig at være anderledes end fundet ved pilotforsøget. Der blev konstateret en del skumdannelse ved stressning af biomassen, men en det er ikke klart om dette skyldes uens belastning, skift i temperatur eller en generelt højere slamkoncentration ved slutningen af forsøget. 6. Udfældning af silikat fra hydrolysevand ved forfælding kan være nødvendigt for at undgå for meget kemisk slam i den biologiske rensning. 5

6 1 Indledning 1.1 Baggrund I 2006 gennemførte Ringkjøbing Amt og Miljøstyrelsen en systematisk vurdering af 6 forskellige afværgeteknologier overfor sediment- og grundvandsforureningen i depotet ved Høfde 42 på Harboøre Tange. De undersøgte afværgeteknologier var basisk hydrolyse, biologisk nedbrydning, termisk assisteret oprensning, kemisk oxidation, anvendelse af nul-valent jern samt bortgravning. På basis af resultater fra disse vurderinger blev basisk hydrolyse /1/ og biologisk nedbrydning /2/ udvalgt til det videre forløb. Derfor inviterede Miljøstyrelsen og Region Midtjylland udvalgte firmaer til et møde den 30. januar 2007 om det videre forløb. DGE, Watertech (senere ALECTIA) og DHI blev anmodet om at indlede et samarbejde med henblik på demonstration af en afværgeforanstaltning bestående af en kombination af basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning. Det nuværende notat indgår i afrapportering af denne demonstration. 1.2 Formålet med demonstrationsprojektet Formålet med projektet er at udføre en demonstration i pilotskala under realistiske feltforhold på lokaliteten med henblik på at danne grundlaget for projektering af fuldskala afværgeforanstaltninger og præcise vurderinger af anlægsøkonomien. 1.3 Demonstrationsprojektets hovedaktiviteter Hovedaktiviteterne til dette arbejdet blev fastlagt via en række skrivelser og møder. Oplægget blev til via en opfordringsskrivelse /3/, to møder /4/ & /5/, separate oplæg fra hhv. DGE/Watertech & DHI, et fællesoplæg, og et revideret fællesoplæg /6/. Dette reviderede fællesoplæg blev præciseret via opfølgende skrivelser /7/, /8/ & /9/). Opgaven blev senere udvidet med flere aktiviteter /10/. Dette resulterede i følgende hovedaktiviteter: Fase 1 Fase 2 - Borearbejde/hydrologiske tests - Kolonne tests - Batch tests - Ludinfiltration - Robusthed af materialer - Biologisk vandrensning - Påvirkning af geokemi - Vandretension - Bufferkapacitet - Infiltration tests Fase 3 - Vurdering af redoxforhold - Skitseprojekt 1.4 formål med den aktuelle aktivitet Dette notat omhandler alene aktiviteten Vandrensning. Formålet med denne aktivitet er at eftervise muligheden for biologisk rensning af hydrolyseprodukter. Aktiviteten skal desuden afdække nogle procesparametre der kan benyttes til design af et fuldskala-anlæg til neutralisering og rensning af grundvandet. 6

7 7

8 2 Aktiviteter og metoder I forbindelse med hovedaktivitet Vandrensning er følgende delaktiviteter udført: Opstilling af pilotanlæg med opgradering af processtyring Oppumpning og neutralisering af basisk grundvand Opbygning af biomasse i pilotanlæg akklimatisering og biofilmopbygning. Kontinuert delforsøg. Afdækning af procesparametre for nedbrydning af hydrolyseprodukter i pilotanlæg 2.1 Opstilling af pilotanlæg Der er opstillet et pilotanlæg ved Kulhuset. Anlægget er opbygget af 2 palletanke á 1000 liter. En palletank, der fungerer som buffertank og neutraliseringstank, og en tank, der fungerer som bioreaktor. I bioreaktoreren er monteret omrører og diffusor til lufttilsætning. Diffusor forsynes af lamelpumpe, der styres af iltmåler. Derudover er der iltmåler, temperaturmåler og elvarmelegeme med termostat. I bioreaktoreren er ca. 400 liter plastfyldlegemer ca. 2 cm i diameter med en specifik overflade på ca. 300 m 2 /m 3. Pilotanlægget er udstyret med 2 stk. membranpumper, der kan føde pilotanlægget med neutraliseret grundvand hhv. forskellige næringsstoffer til bakterierne i anlægget. 2.2 Oppumpning og neutralisering af basisk grundvand Udtagning af basisk grundvand sker fra testområdet med de monterede 12-volt pumper i boringerne. Der udtages fra alle boringerne for at få en god blandprøve. Ud fra en visuel vurdering af det oppumpede vand er indholdet af hydrolysestoffer meget forskelligt i de enkelte boringer (se i øvrigt delrapport om ludinfiltration). Grundvandet opsamles i en palletank, der transporteres til Kulhuset for senere neutralisering med syre. Der benyttes 37,5% svovlsyre. 2.3 Opbygning af biomasse Opbygning af biomasse sker som en naturlig følge af omsætningen af organisk stof vha. heterotrofe bakterier. Den procesmæssige omsætning af organisk stof er i dette tilfælde omsætning af hydroplyseprodukter og andet organisk stof under forbrug af ilt og dannelse af hovedsageligt CO2, vand og næringssalte af kvælstof og fosfor. Arbejdsgangen og ventetiden for analyser af hydrolyseprodukter er så lang, at det i pilotforsøget er mere formålstjenligt at følge iltforbruget som en direkte funktion af omsætningen og dermed væksten af biomasse. 8

9 Iltforbruget er registreret simpelt ved en registrering af tid for fald i iltkoncentrationen i perioder, hvor lufttilførslen er afbrudt. (typisk ved et fald fra 4 til 3 mg/l) Ved beregning af respiration skal desuden medregnes, at der også diffunderer ilt via overfladen til reaktoren i perioder uden luftindblæsning. Et estimat af iltoverførsel (KLa) ved omrøring uden beluftning er sat til ca. 10 d -1. Derved kan der skønnes en aktivitet af slammet både i perioder med og uden lufttilførsel. Ved forsøgets afslutning er målt bioreaktorens indhold af slam og andelen af organisk materiale i slammet målt som glødetab. 2.4 Kemiske analyser Der er udtaget prøver af det urensede og det rensede vand. Alle analyser er udført på Cheminovas laboratorium. Der er analyseret for en række pesticider og nedbrydningsprodukter, bl.a. EP2- syre. Ved en fejl blev der ikke analyseret for PNF. 2.5 Model for omsætning I en model er nedbrydningen af EP2 forsøgt efterlignet ud fra en Monod kínetik. Her forudsættes omsætningen at være proportional med substratkoncentrationen (f.eks. EP2-syre) ved lav substrat-koncentration og med slamkoncentrationen (målt som glødetab), og korrigeret for tilførsel af nyt stof, afløb, temperatur og henfald af biomasse. Omsætningen kan beskrives vedfølgende massebalance: dc V * = k * X + Qi * Ci Qu * Cu dt Da Qi og Qu er ens i pilotanlægget og C= Cu kan denne ligning omformes til dc k Qi = * X + (* Ci C) dt V V Den specifikke omsætningshastighed temperaturkorrigeres via et Arrheniusudtryk og omsætningen gøres afhængig af substratkoncentrationen via et Monodudtryk: C o k = k max * * exp( Κ( temp 20 C) ) C + K c Der skal også tages hensyn til henfald af mikroorganismerne og udløb af disse i afløbet, hvilket betyder, at udtrykket for X ændres til: dx dt dc Qi = Y * b * X * X dt V hvor: dc/dt: ændringshastighed for substrat K: temperaturkonstant =0,067 for de fleste biologiske processer Qi: flow ind (=flow ud) μ: omsætningshastighed ved 20 o C Xb: koncentration af biomasse (målt som glødetab) 9

10 temp: procestemperatur i celcius Y: udbyttefaktor for omsætning af substrat V: reaktor-volumen k: den specifikke omsætningshastighed K c : halvmætningskonstant i monod-udtryk I forsøget er benyttet forskellige temperaturer. Det forudsættes at omsætningshastigheden skal korrigeres ved et Arrhenius-udtryk af typen μ=μ max *exp(k*(temp-20 o C)) K-værdien sættes normalt (dvs. for biologisk omsætning i temperatur-området o C) til 0,046 svarende til en fordobling af omsætningshastigheden ved en temperaturstigning på 10 o C. Erfaringen fra Cheminova siger at tilstrækkelig nedbrydning af hydrolyseprodukter først sker ved en temperatur over ca. 30 o C. Dette indikerer, at korrektionen bør være kraftigere. I modellen er indsat både K-værdier på 0,065 og 0,2 som sammenligning. Der anvendes i modellen K=0, Afdækning af procesparametre Efter opbygningen af biomasse anses for gennemført er der udført forsøg med omsætning af hydrolyseprodukter ved en belastning og temperatur som ligger på grænsen af kapaciteten. Dette muliggør en foreløbig bestemmelse af proceshastigheden relateret til biomassens størrelse (specifik omsætningshastighed). Derudover er der opbygget erfaring med andre relevante procesparametre såsom temperatur, iltforbrug, bundfældningsegenskaber, lugt, ph-styring. 10

11 3 Resultater 3.1 Opbygning af pilotanlæg Anlægget er opbygget af 2 palletanke á 1000 liter. En palletank, der fungerer som buffertank og neutraliseringstank, og en tank der fungerer som bioreaktor. I bioreaktoreren er monteret omrører og diffusor til lufttilsætning. Derudover er der iltmåler, temperaturmåler og elvarmelegeme med termostat. I bioreaktoreren er ca. 400 liter plastfyldlegemer ca. 2 cm i diameter med en specifik overflade på ca. 300 m 2 /m 3. Begge palletanke har forbindelse til luft i top gennem en åbning ca. 15 cm i diameter Pilotanlæg Figur 1. Top af pilotanlæg med pumper, omrører, iltmåler, termostat og luftpumpe 11

12 Figur 2. Principdiagram for pilotanlæg. 3.2 Neutralisering af hydrolyseret grundvand Neutraliseringen er gennemført i 2 liter bægerglas inden resultaterne herfra overføres til palletanken. Neutraliseringen blev udført med svovlsyre til neutralt ph (7). ph 10 ph 7 ph 3 Figur 3. Neutralisering og udfældning i bægerglas Det oppumpede hydrolysevand blev målt til en ph-værdi på ca. 10 og har en kraftig lugt. Væsken har en brunlig farve næsten uden partikler eller kolloider. Ved neutralisering af væsken ses en tydelig udfældning af gråhvidt kolloid materiale, hvor syren tilsættes. Dette bliver dog umiddelbart genopløst/fortyndet. Ved yderligere sænkning af ph til en værdi omkring 3 ses en tydelig udfældning indtil væsken er helt gråhvid og der begynder en dannelse af små flokke, der lægger sig på bunden og i overfladen (se Figur 4). 12

13 Figur 4. Flydestoffer og bundfald efter udfældning, ph 3. Det ser ud som der kun bliver udfældet en mindre mængde materiale ved neutralisering til ph 7. For at sikre en hurtig vækst af biomasse i anlægget til omsætning af hydrolyseprodukter er der neutraliseret til ph 7. Det må dog forventes, at der kan benyttes en højere værdi i fuldskala, da biomassen producerer en del CO 2 ved nedbrydningen, ligesom der normalt er en effektiv buffervirkning i biologisk slam. Ved neutralisering af de 2 batch, der er oppumpet, blev der anvendt hhv. 1,25 og 2 liter svovlsyre pr. m 3. Det skal bemærkes at syretilsætningen svarer støkiometrisk til ca. 1/10 af den oprindelige ludkoncentration i forsøgsfeltet. 3.3 Akklimatisering/Opbygning af biomasse Forsøget med biologisk rensning af hydrolysevand er gennemført med udtagning af en række prøver til analyse. Resultaterne heraf forelå op til 5 uger senere, hvilket har betydet at den løbende opfølgning af forsøgsresultater alene er baseret på visuelle observationer og registrering af iltkoncentration/beluftningsaktivitet. 13

14 Vandprøver ph Analyseresultater T- P O- P E- sulfotep MP3 E- amino- P3 FYF EP3 MP1 Tilløb Batch 1, * 7 DGE4A <0,1 <0,1 0,3 <0,1 <0,1 2,4 5,5 0,6 64 DGE4B <0,1 <0,1 1 <0,1 <0,1 0,2 0,2 0,5 3,3 DGE7 7,5-8m ,6 <0,1 14 <0, ,3 740 Batch 2, <0,1 <0,1 1,1 <0,1 <0,1 1 <0,1 <0, Afløb** <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0, ,5 9,3 7,8 0,01 <0,002 0,01 <0,002 0,01 <0,2 <0,2 <0,2 <0, , ,01 <0,002 0,02 <0,002 <0,002 <0,2 <0,2 <0,2 <0, , <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,7 0,6 0, , ,012 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,8 0,5 0,4 25 Ad *: Batch 1 udtaget prøve er ikke analyseret af Cheminova. Det antages at koncentrationen er svarende til en middelværdi af prøver fra boringer i forsøgsfeltet. (f.eks. EP2-syre mellem 64 og 740 mg/l). Ad **: Afløbsprøver er udtaget som dekanterede prøver i bio-reaktoren Respiration og iltmålinger MP2- Syre Iltstyringen på pilotanlægget har benyttet et iltsetpunkt med hysterese mellem værdier 3 og 4 mg/l. Derved er iltkoncentrationen konstant tilstrækkelig høj til at der kan foregå aerob omsætning uanset tilførslen af iltforbrugende stoffer. Iltforbruget kan ved denne styreform løbende registreres ved at måle tiden for fald af iltkoncentration mellem 4 og 3 mg/l. Respirationen er et indirekte udtryk for den aerobe omsætning af iltforbrugende stoffer herunder hydrolyseprodukterne. Udvalgte resultater af disse respirationsberegninger er anført under de enkelte forsøg. EP1 EP2- Syre Første forsøg med biomasse fra Cheminova Forsøgsplan for delaktivitet 1: neutralisering og opbygning af biomasse. - Hydrolyseret grundvand pumpes til palletank og transporteres til kulhus - Grundvand neutraliseres med 37,5% svovlsyre - Pilotanlæg der indledningsvist er fyldt med rent vand podes med slam fra Cheminovas renseanlæg. - Der pumpes neutraliseret grundvand - ca. 1 liter i timen til pilotanlæg indtil der er en tydelige biofilm/biologisk aktivitet og en målbar respiration (iltforbrug) der modsvarer den tilsatte mængde af hydrolyseprodukter. - Hvis der ikke opnås en tilfredsstillende nedbrydning forsøges dernæst med tilsætning af letomsætteligt stof til at hjælpe med opbygning af biofilm og etablering af mulig co-metabolisme. - Når der er etableret en god omsætning forsøges med en batch-omsætning af hydrolyseret og neutraliseret grundvand Der startes forsøg med følgende driftsparametre: Periode: 10/7-25/7 Tilløbsflow 1 liter/time Temperatur o C ph=7,0 14

15 biomasse tilført: 50 liter á 1% TSG (tørstof-glødetab oplyst af Cheminova) Det biologiske slam fra Cheminova er ret tykt (ca 5 % TS) med meget kemisk slam (ca. 80 % kemisk slam oplyst af Cheminova) farven er lyst gråligt sikkert pga. det høje indhold af kemisk slam. Lugten er svagt humusagtig og let kemisk. En vurdering af respirationen blev i denne fase alene baseret på måling af iltkoncentrationen i bioreaktoren. Respirationen er i starten skønnet til ca. 1 mg/l/h dvs. at der er en omsætning, som er noget mindre end den teoretiske målt som iltforbrug. Forsøget forsatte i ca. en uge, hvor respirationen langsomt falder mod 0,0 mg/l/h. Det blev herudfra skønnet, at der ikke bliver omsat noget, og at der ikke bliver opbygget biomasse. En manglende respiration kan skyldes, at et eller flere af følgende forhold gælder: - forgiftning - for lav temperatur - manglende næringsstoffer. Efterkontrol af den opløste iltmængde (fra vandoverfladen) ved omrøring viser dog at respirationen i denne fase er større end 0,0 mg/l/h. Anslået værdi er ca. 2,5 mg/l/h. Der er kørt uden temperaturregulering, hvilket resulterer i en reaktortemperatur på o C. ph er målt til 7,0 i reaktoren. Slammet ser ud til at være uændret, som da det blev startet med biomassen fra Cheminovas renseanlæg Lugtgener Slammet der blev modtaget fra Cheminovas renseanlæg har kun ganske svag lugt. Reaktoren i pilotanlægget har tilsvarende kun en lugt af vådt papir/jord og en ganske svag kemisk lugt. Der skønnes ikke nødvendigt af hensyn til lugtgener at overdække denne del af renseanlægget ph-regulering Der er under hele pilotforsøget jævnligt målt ph i bioreaktoren. Der forventes en mindre sænkning af ph-værdien som resultat af nedbrydningen af organisk stof til CO 2 og nitrifikation af kvælstofforbindelser. Dette blev dog ikke konstateret, da ph var meget konstant omkring 7 under hele forsøget. Der er således ikke behov for yderligere justering af ph i forbindelse med den biologiske omsætning. Der blev ikke gennemført forsøg, der kunne afklare om ph-værdien i tilløbet evt. kunne sættes højere så man derved kunne spare syre til neutraliseringen Andet forsøg med biomasse fra Cheminova opvarmning ammonium Ammonium bliver tilsat spildevandet på Cheminovas renseanlæg for at sikre en fuldstændig biologisk nedbrydning af hydrolyseprodukter og især den store mængde letomsætteligt COD. Erfaringerne fra Cheminova er at rensningen ikke er effektiv uden tilsætning af ammonium. Der er gennemført en test på N-mangel både i den uopvarmede del af forsøget og i den efterfølgende opvarmede del. iltfald Tid ændr.hast Kla temp diffusion Respira -tion dato kl mg/l Min mg/l/h d-1 grc mg/l/h mg/l/h 15-aug 15:14 0, , ,14 4,49 15-aug 15:25 0, , ,14 3,79 tilsat NH4 15

16 15-aug 16:10 0, , ,14 3,90 15-aug 16:29 0,08 3 1, ,14 3,74 Med udgangspunkt i driftsbetingelserne på Cheminovas renseanlæg gennemføres en efterfølgende en fase med opvarmning og tilsætning af ammonium. På Cheminovas anlæg ses at temperaturen stiger ved respirationens overskudsvarme til o C eller højere. Køling er derfor nødvendig i perioder. Der startes forsøg med følgende driftsparametre: Periode: 25/7-28/8 Tilløbsflow 0,75 liter/time Temperatur o C ph=7,0 biomasse tilført (d. 15/8): 70 liter á 1% TSG (oplyst af Cheminova) Ammonium tilføres i form af ammoniakvand til ca. 3 mg/l i reaktor. Respirationen (målt ved ilt-fald) stiger umiddelbart til ca. 4 mg/l/h efter forøgelse af temperaturen. Ved medregning af omrøringsbidrag skal dette korrigeres til ca. 5,5 mg/l/h. Tilførsel af ammonium ser ikke ud til at ændre respirationen. Dette tolkes som at der ikke er mangel på kvælstof i processen. Analyser af vandet i depotet har tidligere vist, at der er et indhold af total-kvælstof på ca. 7 mg/l. Hvor meget af dette der er tilgængeligt for mikroorganismer evt. efter mineralisering (f.eks. til ammonium), er dog ikke klart. Efter 3 uger falder respirationen til 0,0 (iltindhold konstant ca. 3,5 mg/l) Efter ca. 3 uger tilsættes nyt slam og ammonium, for at se om det er lav temperatur/ gammelt slam og/eller N-mangel, der er problemet. Respirationen falder dog igen til 0,0 d. 28/ Tredje forsøg med biomasse fra Cheminova opvarmning sprit Der igangsættes en dosering af letomsætteligt kulstof til anlægget. Periode: 28/8-16/9 Tilløbsflow 0,75 liter/time Temperatur o C ph=7,0 Der anvendes samme sprit, som er anvendt i mobiliseringsforsøget (se delrapport om ludinfriltration). Sprit tilsættes direkte til reaktoren i en fortynding med vand svarende til ca. 333 ml/l og et flow på 75 ml/h. Tilsætningen svarer til en organisk belastning på ca. 1 kg COD/d eller ca. 0,25 kgcod/kgss/d. Hydrolyseprodukterne udgør tilsvarende ca. 9 g/d (500 mg/l x 750 ml/h). Efter start af sprittilførsel øges respirationen umiddelbart til ca. 15 mg/l/h (d. 4/9) og senere til ca. 45 mg/l/h (d. 10/9). Der er således god aktivitet i anlægget, og respirationen svarer godt til den mængde COD, der tilføres. Dette forsøg er mislykket, da det sent blev konstateret, at fødepumpen for hydrolysevand er stoppet. Der er således kun tilført sprit i denne periode Fjerde forsøg med biomasse fra Cheminova sprit. Der testes om anlægget kan udføre en nedbrydning med den etablerede biomasse når temperaturen sænkes. 16

17 Mængden af sprit sænkes, da det forventes at omsætningskapaciteten reduceres ved den lavere temperatur. Et par døgn efter genstart af den afbrudte pumpe med hydrolysevandet blev der observeret en kraftig skumdannelse. Denne skumdannelse fortsætter så længe der tilsættes hydrolysevand. Dannelse af skum kan skyldes en række forhold: - stresset biomasse pga. ændringen i fødetilførslen - stresset biomasse pga. ændringen i temperatur - skumdannelsen kan skyldes at overfladespændingen er ændret væsentlig pga. en højere slamkoncentration i den sidste del af forsøget. Analyser af afløbet i denne periode viser, at EP2 kun nedbrydes delvist. Det er ikke muligt - under ens forudsætninger - at finde de samme procesparametre for omsætning i starten og slutningen af pilotforsøget. Proceshastigheden er væsentligt lavere i sidste del af forsøget. Mængden af slam i bioreaktoren er målt vha. slamvolumen-bestemmelse til næsten 1000 ml/l og tørstof er målt til 1,3 % = 13 g/liter. Heraf er glødetabet ca. 3g/l (23%). Mængden af slam i reaktoren ved forsøgets afslutning er således ret højt - sammenlignet med normalt aktivt slam. Bundfældningsegenskaber målt som SVI (slamvolumenindex) svarer til udmærkede bundfældningsegenskaber (SVI=1000/13 = 77 ml/g tørstof). På dette tidspunkt er der ikke mere hydrolysevand til rådighed. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at fortsætte forsøget, da en forsøgsrække med airsparging er iværksat, og da den tilførte sprit i forsøgsfeltet har ændret frigørelsen af moderstof og hydrolyseprodukter. Desuden kan det konstateres, at den tilførte lud på dette tidspunkt har flyttet sig væsentligt ud til siderne i forsøgsfeltet, og det er derfor ikke muligt at udtage den nødvendige forsøgsmængde af samme sammensætning som ved forsøgets start Fældningsforsøg med hydrolysevand fra forsøgsfelt. Ikke gennemført Anvendelse af renset hydrolysevand som fortyndingsvand Når hydrolysevandet er renset i den biologiske proces forudsættes dette anvendt som fortyndingsvand for efterfølgende ludtilsætning. Når hydrolysen er afsluttet pumpes der igen til renseanlægget efter en neutralisering. Denne procedure betyder at der efterhånden kommer en forøgelse i koncentrationen af natrium og sulfat. Det er ikke testet, hvorledes dette påvirker omsætningshastigheden for den biologiske rensning Kviksølv I løbet af ludinfiltrationsforsøget er det konstateret, at der frigøres en stor mængde kviksølv fra depotet ved ludbehandlingen. Der er således målt værdier på mellem 1 og 10 mg/l (se delrapport om ludinfiltration). Denne koncentration er en faktor over tidligere målte værdier. Der er ikke foretaget en nærmere undersøgelse af, i hvilken form kviksølv forefindes i depotet og i det hydrolyserede depot. Det kan antages, at kviksølv for en stor dels vedkommende er bundet til organisk materiale i depotet, og da en stor del af dette materiale bliver opløst kan det forklare, hvorfor kviksølv følger med og koncentrationen 17

18 derved øges. Ved den senere neutralisering af vandet og den biologiske behandling vil kviksølv igen i et omfang binde sig til den opbyggede slammængde og/eller udfælde kemisk. Der er ikke foretaget undersøgelser til afdækning af dette forhold. Der er d. 22/10 udtaget en prøve af slammet (omrørt, ufiltreret prøve) fra pilotanlægget for at bestemme slammængden og om muligt at kunne bestemme om kviksølv opsamles i det kemisk/biologiske slam eller om det fortsætter i opløst form til afløbet. Analysen viser et total indhold på 61 mg/kg TS svarende til 0,8 mg/l. Analyser på vand fra boringerne i forsøgsfeltet ligger i området 2 6 mg/l med en middelværdi omkring 4 mg/l. Den mængde hydrolysevand som er anvendt i forsøget må have haft en væsentlig lavere koncentration formentlig ca. 1 mg/l. Der er således ikke tegn på at kviksølv akkumuleres i slammet under forsøget. Det skal bemærkes, at der ikke er lavet analyser af hverken det indfødte grundvand eller af det afklarede vand fra afløbet. Hvis koncentrationen af tilløb er 1,0 mg/l og alt kviksølv omsamles i slammet vil man forvente en koncentration på ca. 0,79 mg/l i reaktoren. Tilsvarende vil koncentrationen i reaktoren være 0,77 mg/l, hvis der ikke sker en akkumulering. Grunden til at der ikke er nogen væsentlig forskel, er at det volumen, der er behandlet under forsøget er ca. 1,5 x reaktorens volumen, og det er derfor ikke muligt at foretage en målbar akkumulering herved. Det er altså fortsat uafklaret, hvorledes kviksølv fordeler sig i væske og slam ved den biologiske behandling. Der kan overvejes forskellige teknologier til fjernelse af kviksølv fra væskefraktionen (det rensede vand). Her forudsættes det, at kviksølv forefindes som ioner (Hg + og Hg 2+ ). - Fældning med sulfid - Ionbytning (svag anion) - Fældning med fosfat Metallisk kviksølv fjernes enten ved aktiv kul, eller ved oxidering og efterfølgende fældning (som ovenfor). Postulat: Kviksølv kan forventes at være hovedsageligt bundet til organisk materiale som metylkviksølv eller lignende forbindelser. Ved nedbrydning af det biologiske materiale frigøres en stor del af dette (det hele) til ionformigt kviksølv. Dette kan udfældes med forskellige uorganiske salte (sulfid, fosfat, hydroxid, karbonat), når det biologiske materiale er fraskilt. Fældning og flokkulering kan ske i en separat reaktor med efterfølgende bundfælding. Alternativt kan fældningen ske simultant sammen med det biologiske slam, hvorved alt slammet vil indeholde kviksølv. 3.4 Designparametre for fuldskalaanlæg Det er ikke på forhånd givet hvilken nedbrydning, der kan forventes i en biologisk rensning. Samtidigt er de gældende krav til afløbskoncentrationer af både moderstoffer (parathion) og nedbrydningstoffer (paranitrophenol og EP2-syre) meget lave, så det kan forventes at et biologisk renseanlæg skal suppleres med en slutpolering i f.eks. aktivt kul. Det forventes, at der kan findes en reduktionsfaktor eller omsætningshastighed til brug ved dimensionering af et fuldskalaanlæg med en operationel drift. 18

19 Der er desuden indsamlet vigtige procesparametre, som skal indgå ved design af fuldskalaanlægget. Ved første fase af forsøget er fundet en fuldstændig nedbrydning af EP2-syre ved en belastning på ca. 60 mg/l ved 1 l/h til en biologisk slammængde på ca. 1 kg/m 3. Foruden den biologisk aktive slammængde er der dannet en betydelig mængde kemisk slam i bioreaktoren. Denne slammængde begrænser i et vist omfang den mængde biologisk aktivt biomasse, der kan være til stede, når der skal ske en effektiv separation ved bundfældning. Ved fuldskala forventes følgende belastningstal: Flow: 44 m 3 /d (=4000 m3/3 mdr.) Proceshastigheden er fundet til at ligge på minimum ca. 10 mg/g/d. Da der i forsøget er fundet at koncentrationen er under detektionsgrænsen for EP2-syre (0,2 mg/l) i reaktoren vil proceshastigheden kunne være væsentlig højere. Dette betyder at en mængde på 4000 m 3 pr. 3 måneder kræver et volumen på maksimalt ca m 3. En omsætningshastighed på 20 mg/g/d giver under tilsvarende forudsætninger et volumen på 1000 m 3. Dette gælder under den forudsætning af biologisk slam har en koncentration på ca. 1 kg/m3 og at temperaturen ligger på 19 o C. En højere temperatur og en højere slamkoncentration (af biologisk aktivt slam) kan mindske dette volumen væsentlig. Højere slamkoncentration kræver dog at udfældning af kemisk slam i en forklaring eller en membranbaseret slamadskillelse i stedet for bundfældning. For afklaring af dette skal der dog udføres flere undersøgelse af fældningsegenskaber og/eller temperatur-afhængighed. 19

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed Bilag 13 Notat om Høfde 42, november 2008 Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed Claus Kirkegaard DGE Group Indhold INDLEDNING 1 1.1 BAGGRUND 1 1.2 FORMÅLET MED

Læs mere

UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt

UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt Bilag 14 1 Skitseprojekt, Høfde 42, december 2008 UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt Claus Kirkegaard, Loren Ramsay, Claus Jørgensen DGE/Alectia/DHI 2 Indhold

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning: Simulering ved søjle- og batchforsøg

Demonstration af basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning: Simulering ved søjle- og batchforsøg Bilag 10 Notat om Høfde 42, April 2009 Demonstration af basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning: Simulering ved søjle- og batchforsøg Claus Jørgensen og Anke Oberender DHI Indhold 1 INDLEDNING 8 1.1

Læs mere

Carbonatsystemet og geokemi

Carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet og geokemi Definition af carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet udgøres af følgende ligevægte: CO 2 (aq) + H 2 O H 2 CO 3 (aq) H 2 CO 3 H + + HCO3 - HCO 3 - H + + CO 3 2- Kuldioxid

Læs mere

NorthPestClean. Notat. Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011. Projekt nr.: Life09/ENV/DK368

NorthPestClean. Notat. Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011. Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 NorthPestClean Notat Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011 Projekt nr.: Life/ENV/DK368 Dræning og tæthedsprøvning af testceller Indholdsfortegnelse 1 Indledning...2 2 Testcelle 1...3 2.1

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning.

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning. Bilag 1: Introduktion har afgørende betydning for det kommende afværgeprojekt ved Høfde 4. Det skyldes, at basisk hydrolyse, som er det første trin i den planlagte treatment train, foregår hurtigere, jo

Læs mere

NorthPestClean Kontraktbilag 3: Eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

NorthPestClean Kontraktbilag 3: Eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Udbyder: Region Midtjylland NorthPestClean Kontraktbilag 3: Eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet pr. 20. januar 2011 vedr. EU-udbud nr. 2010-148563: Demonstrationsforsøg

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Ludinfiltration

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Ludinfiltration Bilag 11 Notat om Høfde 42, november 2008 Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Ludinfiltration Loren Ramsay ALECTIA Indhold 1 INDLEDNING 1 1.1 BAGGRUND 1 1.2 FORMÅLET MED DEMONSTRATIONSPROJEKTET

Læs mere

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder MCPP Anders Johansen, Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab. Miljøingeniør Katrine Smith, Miljøstyrelsen. Hydrogeolog Hasse Milter, Region

Læs mere

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold.

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Juni 2011 Helle Frank Skall og Niels Jørgen Olesen Veterinærinstituttet, Danmarks

Læs mere

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 1 Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur Søren Munch Kristiansen smk@geo.au.dk Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 2 G01 3 Undervisningsplan G01 4 Forelæsning

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Forbedring af vandkvalitet og energioptimering på Renseanlæg Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Udviklingssamarbejdet) Medforfattere: Bo

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Fra spild til penge brug enzymer

Fra spild til penge brug enzymer Fra spild til penge brug enzymer Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2010 Denne projektplan er udarbejdet af Per Karlsson og Kim Knudsen, DTU Matematik, i samarbejde med Jørgen Risum, DTU Food. 1 Introduktion

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015 Kenneth Johansen khj@liqtech.com LiqTech virksomheds profil Grundlagt 1999 Ca. 100 medarbejdere (inklusiv Provital) Salgskontorer

Læs mere

9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran

9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran 1. Drikkevand 9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran Teori I spildevandsrensning er det især mikroorganismer og encellede dyr der fjerner næringssaltene. For at sådanne mikroorganismer

Læs mere

Demonstrationsprojekt Minirenseanlæg til fjernelse af N og P fra drænvand og vandløbsvand

Demonstrationsprojekt Minirenseanlæg til fjernelse af N og P fra drænvand og vandløbsvand EU LIFE projekt AGWAPLAN Demonstrationsprojekt Minirenseanlæg til fjernelse af N og P fra drænvand og vandløbsvand Foto fra af minirenseanlægget foråret 2008. Indløbsrenden med V-overfald ses i baggrunden,

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Minirens - også til sommerhuse!

Minirens - også til sommerhuse! Minirens - også til sommerhuse! velegnet til svingende belastninger Resume: BioKube er velegnet og anvendes til mange andre hustyper end traditionelle helårsboliger. Specielt i sommerhuse sikrer BioKubes

Læs mere

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION Formål 1. At bestemme omsætningen af organisk stof i jordbunden ved at måle respirationen med en kvantitative metode. 2. At undersøge respirationsstørrelsen på forskellige

Læs mere

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Henrik B. Møller Aarhus Universitet, DJF Nyt forskningsanlæg på Foulum Aarhus universitet giver enestående muligheder for forskning i biogas

Læs mere

Kuvettetest LCK 555 BI 5 /BI [n]

Kuvettetest LCK 555 BI 5 /BI [n] VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Se venligst punktet Bemærk (se nedenfor). Kuvettetest Princip Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug over 5/[n]

Læs mere

DEMONSTRATIONSPROJEKT OM BASISK HYDROLYSE OG BIOLOGISK NEDBRYDNING VED HØFDE 42. PERSPEKTIVER, UNDERSØGELSER OG FORELØBIGE RESULTATER

DEMONSTRATIONSPROJEKT OM BASISK HYDROLYSE OG BIOLOGISK NEDBRYDNING VED HØFDE 42. PERSPEKTIVER, UNDERSØGELSER OG FORELØBIGE RESULTATER DEMONSTRATIONSPROJEKT OM BASISK HYDROLYSE OG BIOLOGISK NEDBRYDNING VED HØFDE 42. PERSPEKTIVER, UNDERSØGELSER OG FORELØBIGE RESULTATER Civilingeniør Claus Kirkegaard Geolog, ph.d. Lars Elkjær Dansk Geo-servEx

Læs mere

Anleggs- og funktionsbeskrivelse. Klekke-anlegg

Anleggs- og funktionsbeskrivelse. Klekke-anlegg Side 1 af 17 Anleggs- og funktionsbeskrivelse Klekke-anlegg Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Vandets vej gennem anleggget... 3 2. Kar (punkt 1)... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3. Mekanisk rensning

Læs mere

Udvikling af lille, simpelt, billigt og driftsikkert renseanlæg til det åbne land

Udvikling af lille, simpelt, billigt og driftsikkert renseanlæg til det åbne land Udvikling af lille, simpelt, billigt og driftsikkert renseanlæg til det åbne land Kolofon Titel: Udvikling af lille, billigt, simpelt og driftsikkert renseanlæg til det åbne land Emneord: Renseanlæg, åbne

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S Lyckeby Industrial A/S CVR nr.: 11714218 Naurbjergvej 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Slutrapport for græsrodsprojektet Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Gartneriet Vestjysk Krydderurter ApS Aksel Bruun, Mosebyvej 49, Mejrup 7500 Holstebro Journal

Læs mere

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse:

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Temperatur ved prøvetagning: For høj temperatur på drikkevandet påvirker smagsindtrykket og kan give risiko for bakterievækst. Der er

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Lugt og smag Organoleptisk undersøgelse, hvor det vurderes om vandet er fri for lugt og smager normalt Temperatur Det bør tilstræbes,

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

Bygninger nr. 36 2007. FarmTest. Gylleseparering med Vredo tromleseparator

Bygninger nr. 36 2007. FarmTest. Gylleseparering med Vredo tromleseparator Bygninger nr. 36 2007 FarmTest Gylleseparering med Vredo tromleseparator Gylleseparering med Vredo tromleseparator Af Karl Jørgen Nielsen, Dansk Landbrugsrådgivning, Byggeri & Teknik I/S Titel: Gylleseparering

Læs mere

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag?

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Kirsten Rügge, COWI 1 VJ s digitale screeningsværktøj Umættet zone Fysiske forhold for forureningen Afværge overfor: Grundvand Geologi: Ler/silt Mættet/Umættet:

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay ATV Mødenr. 58 om Grundvandskvalitet H.C. Andersen Hotel, Odense 19. maj 2010 VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET:

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 5.3 Pb datering af sediment Henrik Fossing Finn Adser Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 5.3-1 Indhold 5.3 Pb datering

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Styring og overvågning

Styring og overvågning FREA Udredning af de kommercielle og tekniske muligheder for at opdrætte ørreder i fuldt recirkulerede akvakulturanlæg Styring og overvågning Teknisk Notat Juli 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ... 1

Læs mere

Bioenergi Konference. 27. april 2010

Bioenergi Konference. 27. april 2010 Indlæg på: Bioenergi Konference 27. april 2010 Præsenteret af: Henrik V. Laursen 1 Indlæg på Bioenergi konference Kort præsentation af Xergi Hvorfor biogas? Opbygning af et biogasanlæg Organisering af

Læs mere

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Brancheblad for Slagterier Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Input til dialog om grøn virksomhedsprofil og nye markeder for restprodukter September

Læs mere

Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning

Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning Miljøstyrelsen Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning Næringsstoffer Rapport, Juni 2000 VKI Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel.: +45 45 16 92 00 Fax:

Læs mere

WehoMini 5 PE. D r i f t s v e jle dni ng sa mt a fta le o m

WehoMini 5 PE. D r i f t s v e jle dni ng sa mt a fta le o m WehoMini 5 PE D r i f t s v e jle dni ng sa mt a fta le o m lovp l i g t i g t ko nt ro le ft e rsy n TIL ANLÆ GSEJER TIL ANLÆGSEJER Tillykke med Deres nye minirenseanlæg, som vi er overbevist om, De

Læs mere

TIL GAVN FOR GARTNERE. ph -styring. Den 17. december 2012 Anne Krogh Larsen GartneriRådgivningen

TIL GAVN FOR GARTNERE. ph -styring. Den 17. december 2012 Anne Krogh Larsen GartneriRådgivningen ph -styring Den 17. december 2012 Anne Krogh Larsen GartneriRådgivningen ph-styring Hvorfor er ph så vigtigt? ph har betydning for plantens muligheder til at optage næringsstoffer og regulere optagelsen

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser?

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? 9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo I det højarktiske Nordøstgrønland ligger forsøgsstationen Zackenberg. Her undersøger danske forskere,

Læs mere

WDP brugervejledning version 1.01

WDP brugervejledning version 1.01 WDP brugervejledning version 1.01 Modellen WDP (Wet Detention Pond) beregner stoffjernelse i våde regnvandsbassiner ud fra historiske regnserier. Modellen kan endvidere regne på nedsivningsbassiner, dog

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

Syrer, baser og salte

Syrer, baser og salte Molekyler Atomer danner molekyler (kovalente bindinger) ved at dele deres elektroner i yderste elektronskal. Dette sker for at opnå en stabil tilstand. En stabil tilstand er når molekylerne på nogle tidspunkter

Læs mere

Ammoniak i flyveaske Bestemmelse af afdampningshastigheden

Ammoniak i flyveaske Bestemmelse af afdampningshastigheden Ammoniak i flyveaske Bestemmelse af afdampningshastigheden Udført for: Emineral A/S Nefovej 50 9310 Vodskov Udført af: Jørn Bødker Claus Pade Taastrup, 30. juni 2006 Byggeri Titel: Forfatter: Ammoniak

Læs mere

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Projektets titel På vej mod methansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren?

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? 1. SyreN system er bygget til eftermontage på en gyllevogn. Der er ganske enkelt ikke andre steder hvor den kan sidde. 2. For at undgå at

Læs mere

# $ % $ $ #& $ & # ' # ' & # $ &($ $ ( $ $ )!# $& $

# $ % $ $ #& $ & # ' # ' & # $ &($ $ ( $ $ )!# $& $ " # % % # # ' # ' # ( ( )# " ) " ", " - * " - ". % " " * / 0 *+ # 2, *3 4 # % " "/ *1 4 /0' /6 )77*)/8 9 )77)-/6 : 9 ;)777*/ 0)77.. 0 + +7< 17< '=-7 ' > *> " +?. @ *5 #. @ ' -. '* - " '=*777 - ' > *> 8

Læs mere

Trådformede bakterier og slamflokkens opbygning.

Trådformede bakterier og slamflokkens opbygning. Trådformede bakterier og slamflokkens opbygning. Hvorfor aktivslam? I forbindelse med vandmiljøplanen i 1987, blev der skærpet krav til en videregående rensning af spildevandet for kvælstof, fosfor og

Læs mere

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg TV-INSPEKTION STRØMPEFORING KLOAKRENOVERING AUT. KLOAKMESTER Minirenseanlæg Minirenseanlæg er et biologisk renseanlæg, hvis funktion er, med et minimum af styring og økonomiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand -1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1449

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Testrapport. Harsø Tankforsuring

Testrapport. Harsø Tankforsuring Testrapport Harsø Tankforsuring Indhold Forord... 3 1. Introduktion... 4 2. Materialer og metoder... 5 2.1 Fremgangsmåde... 7 2.2. Statistisk bearbejdning... 8 3. Resultater... 9 3.1. ph-målinger... 9

Læs mere

Permeable belægninger til naturlig dræning

Permeable belægninger til naturlig dræning Permeable belægninger til naturlig dræning Thomas Pilegaard Madsen Teknologisk Institut Betoncentret 11. maj 2011 Lokal håndtering af regnvand Lokal afledning af regnvand hvor det falder forkortes LAR

Læs mere

NOTAT. København, den 03.05.2012 Rev. 01.06.2012 Projekt nr.: 6369-001 Dir. tlf.: +45 2540 0369. Projekt: Klimavej

NOTAT. København, den 03.05.2012 Rev. 01.06.2012 Projekt nr.: 6369-001 Dir. tlf.: +45 2540 0369. Projekt: Klimavej NOTAT Projekt: Klimavej Emne: Forundersøgelser Grundejerforeningen Øresund Notat nr.: 01 København, den 03.05.2012 Rev. 01.06.2012 Projekt nr.: 6369-001 Dir. tlf.: +45 2540 0369 Reference: jkn@moe.dk Rev.:

Læs mere

Målinger af stofskifte

Målinger af stofskifte Målinger af stofskifte vha. Udstyr fra Skolebutik.dk Formål: Denne vejledning giver dig mulighed for at bestemme 1) Lungeventilationen i liter pr minut. 2) Iltforbruget i liter pr minut. 3) Carbondioxidproduktionen

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Hvorfor teste saltspredere?

Hvorfor teste saltspredere? Vejdirektoratet, kommuner og Sund&Bælt har i samarbejde med Aarhus Universitet arbejdet med udvikling af en metode, til test af saltspredere. Hvorfor teste saltspredere? For at sikre fremkommelighed og

Læs mere

Vandløbsundersøgelse i Vindinge/Ladegårds Å. Navn: Hold: Gruppe:

Vandløbsundersøgelse i Vindinge/Ladegårds Å. Navn: Hold: Gruppe: Vandløbsundersøgelse i Vindinge/Ladegårds Å Navn: Hold: Gruppe: Ekskursion til Vindinge/Ladegårds Å Formålet med ekskursionen systematisk at kunne indsamle data fra et feltarbejde og behandle og videre

Læs mere

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Å-MÅL PROGRAMMET - Eksisterende forhold - Forslag til opgradering og etablering af nye målestationer - Dataformidling og modellering Maj - 2008 NHJ_05/05-2008 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

Exoterme og endoterme reaktioner (termometri)

Exoterme og endoterme reaktioner (termometri) AKTIVITET 10 (FAG: KEMI) NB! Det er i denne øvelse ikke nødvendigt at udføre alle forsøgene. Vælg selv hvilke du/i vil udføre er du i tvivl så spørg. Hvis du er interesseret i at måle varmen i et af de

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Grundstoffer og det periodiske system

Grundstoffer og det periodiske system Grundstoffer og det periodiske system Gør rede for atomets opbygning. Definer; atom, grundstof, isotop, molekyle, ion. Beskriv hvorfor de enkelte grundstoffer er placeret som de er i Det Periodiske System.

Læs mere

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Din sikkerhed: Allergen kontrolleret parfumer Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Aroma - en duft af velvære PRO-REN er den førende samarbejdspartner, når det gælder

Læs mere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Udskillere af polyethylen (HDPE), fritstående for indendørs installation i frostfri omgivelser præfabrikeret iht. EN 1825 og DIN 4040-100 ECO JET-O ECO

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab Ansvarlig myndighed: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing www.rksk.dk Email: post@rksk.dk Tlf.: 99 74 24 24 Hvis der observeres

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer..

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer.. Indholdsfortegnelse Rengøring af huset. 1 Desinfektion af huset. 2 Tågedesinfektion 3 Vandsystemet. 4 Desinfektion af udenomsarealer.. 5 Forrum. 6 Fodersiloer.. 7 Diverse opgaver. 8 Udregningsskema.. 9

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

Salte, Syre og Baser

Salte, Syre og Baser Salte, Syre og Baser Fysik/Kemi Rapport 4/10 2011 MO Af Lukas Rønnow Klarlund 9.y Indholdsfortegnelse: Formål s. 2 Salte og Ioner s. 3 Syrer og Baser s. 5 phværdi s. 5 Neutralisation s. 6 Kunklusion s.

Læs mere

AL-2 Teknik A/S Tlf.: +45 75 39 65 00 SE nr.: 24 21 11 18 Krøgebækvej 25 Fax: +45 75 39 65 03 Bank: Danske Bank Vejen DK 6682 Hovborg E-mail:

AL-2 Teknik A/S Tlf.: +45 75 39 65 00 SE nr.: 24 21 11 18 Krøgebækvej 25 Fax: +45 75 39 65 03 Bank: Danske Bank Vejen DK 6682 Hovborg E-mail: AL-2 Teknik A/S Tlf.: +45 75 39 65 00 SE nr.: 24 21 11 18 Effektiv mekanisk filtrering af Procesvand, Kølevæsker, Spildevand, Dambrugsvand, m.m. med AL-2 Båndfilter. Funktionsbeskrivelse af AL-2 Båndfilter:

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led Systemer og forståelse Kæden er ikke stærkere end det svageste led Kæden er ikke stærkere end det svageste led Denne påstand gælder i mange forbindelser og kan let anvendes i tre meget forskellige forhold

Læs mere

Miljøregnskab 2011 INBICON KALUNDBORG

Miljøregnskab 2011 INBICON KALUNDBORG Miljøregnskab 2011 INBICON KALUNDBORG Basisoplysninger Inbicon Kalundborg Asnæsvej 16 4400 Kalundborg CVR-nr.: 27036635 P-nr.: 1016287527 Inbicon er et 100 % DONG Energy ejet datterselskab. Inbicon er

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Redoxprocessernes energiforhold

Redoxprocessernes energiforhold Bioteknologi 2, Tema 3 Opgave 8 Redoxprocessernes energiforhold Dette link uddyber energiforholdene i redoxprocesser. Stofskiftet handler jo netop om at der bindes energi i de organiske stoffer ved de

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

Rapport til: Ringkjøbing Amt. Aerob omdannelse af parathion i havvand med suspenderet sediment

Rapport til: Ringkjøbing Amt. Aerob omdannelse af parathion i havvand med suspenderet sediment Rapport til: Ringkjøbing Amt Aerob omdannelse af parathion i havvand med suspenderet sediment Juni 2005 Aerob omdannelse af parathion i havvand med suspenderet sediment Agern Allé 5 2970 Hørsholm Tlf:

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

KEMISKE STOFFER. Vurdering af stoffer i forhold til farlighed i grundvandet

KEMISKE STOFFER. Vurdering af stoffer i forhold til farlighed i grundvandet KEMISKE STOFFER Vurdering af stoffer i forhold til farlighed i grundvandet Titel: Forfatter: Vurdering af stoffer i forhold til farlighed i grundvandet Rambøll Danmark A/S Emneord: Grundvand, farlighed,

Læs mere