GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP"

Transkript

1 GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Resultatopgørelse for perioden 1. juni 2010 til 31. maj 2011 samt Balance pr. 31. maj 2011 SOM ADMINISTRATOR: DAB, Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg

2 INDHOLD Side Bestyrelsens beretning 3 7 Anvendt regnskabspraksis 8 9 Resultatopgørelse 10 Balance 11 Noter Administrators påtegning 19 Revisionspåtegning 20 Side 2 af 20

3 BESTYRELSENS BERETNING Foreningens resultat for perioden fra 1. juni 2010 til 31. maj 2011 (regnskabsåret 2010/11) udviser et underskud på kr mod et budgetteret underskud på kr I afsnittet Afvigelsesforklaring i forhold til budget og forbrug og realiseret forbrug er der redegjort nærmere for sammenhængen mellem budget og det regnskabsmæssige resultat. Årets resultat foreslås disponeret således: Disponibel kapital, primo overført overskud kr Årets underskud kr Overført overskud i alt kr *) Henlagt til træer, beplantning kr Henlagt til investeringer i maskiner 1997/98 kr Henlæggelser i alt kr DISPONERET I ALT kr *) Op-/nedrundingsdifferencer kan forekomme. I regnskabet resterer der afsatte poster til specifikke projekter med kr Henlæggelse til træer og beplantning samt investering i maskiner indgår i den overordnede planlægning. Foreningens egenkapital udgør på 31. maj 2011 kr (31. maj 2010 kr ). Den kortfristede likviditet (omsætningsaktiver kortfristet gæld) udgør den 31. maj 2011 kr imod en likviditet på kr den 31. maj Side 3 af 20

4 Prioritetsydelse 3% Henlagt til vedligeh. af veje 10% Afskrivninger 6% Administrationshon. 10% Forsikringer 2% Vejbelysning 7% Bygningsdrift 3% Administrationsudgi ft 2% Vedligeholdelse 21% Ejendomsfunktionæ r 36% Figur 1. Illustration af den enkelte aktivitets andel af de samlede omkostninger på kr Prioritetsydelse kr 61 Afskrivninger kr 128 kr 167 Administrationshon. Henlagt til vedligeh. af veje kr 205 Forsikringer kr 54 Bygningsdrift kr 61 Vejbelysning kr 145 kr 44 Administrationsudgif t Vedligeholdelse kr 447 kr 635 Ejendomsfunktionæ r Figur 2. Illustration af hvad den enkelte beboers bidrag er gået til. Beregningen er foretaget udfra boliger, hvor bidraget forudsættes fordelt liniært. Figuren kan derfor kun give et indblik i hvad den enkeltes bidrag på kr pr. bolig er blevet anvendt til. Side 4 af 20

5 AFVIGELSESFORKLARING I FORHOLD TIL BUDGET OG REALISERET FORBRUG. Renteindtægter (kr ) Et meget lavt renteniveau har gjort, at den forventede renteindtægt ikke kunne opnås. Der er udgiftsført et kurstab på kr Administrationshonorar (kr ) Administrationshonoraret er steget med 6,10% i forhold til sidste regnskabsår. Efter reguleringsklausulen i administrationsaftalen (forretningsføreroverenskomsten) reguleres honoraret i takt med udviklingen i funktionærlønningerne i hovedstadsområdet. Forsikringer (kr. 643) Afvigelsen kan henføres til generelle stigninger i forsikringspræmierne. Vejbelysning (kr ) Udgiften til vejbelysningen blev meget højere end forventet på budgettidspunktet. Overskridelsen skyldes især omlægning fra a conto efterbetaling til a conto forudbetaling. Der er delvist taget højde for stigningen i budgettet for 2011/12 Ejendomsfunktionærer (lønninger) (kr ) Lønninger til de ansatte følger overenskomsten der er indgået mellem Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning og Private Boligforeninger for med tilhørende lokalaftale. Lønningerne er i al væsentlighed identiske med satserne nævnt i Mønsteroverenskomsten. Det budgetterede beløb til snerydning og løs hjælp (½ mand) er ikke brugt. Overarbejde. Det er i fuld overensstemmelse med overenskomsten, at det så vidt muligt tilstræbes, at der ikke udbetales overarbejde, idet alt overarbejde så vidt mulig skal afspadseres. Vedligeholdelse (kr ) Anskaffelser maskiner og inventar under kr (kr ) Værktøj m.m. (reservedele) (kr ) Posten dækker hovedsageligt over udgifter til reservedele og lignende. Hegn, vedligeholdelse samt miljøforanstaltninger/affaldstømning (kr ) Vejbelægninger, markeringer, skilte m.m. (kr ) Trafiksikring, vejsalt og grus (kr ) Reparation/vedligeholdelse af redskaber og maskiner (kr ) Træer, beplantning m.m. (kr ) Budgetterede henlæggelser er ikke anvendt, da flere beplantningsarbejder er udskudt. Det merforbrug, der derved opstår i næste regnskabsår, kan således dækkes af disse ikke brugte henlæggelser. Benzin/diesel m.v. (kr ) Anm.: (-) = Merforbrug/mindreindtægt, (+) = Mindreforbrug/merindtægt.

6 Administrationsudgifter m.v. (kr ). Honorar til arbejdende bestyrelsesmedlemmer har udgjort kr , svarende til det afsatte beløb. Der er ikke anvendt budgetteret beløb til beboerblad. Bygningsdrift (kr ). Besparelser på flere underkonti, budgetteret overførsel fra vejfonden ikke anvendt. Afskrivninger (kr ). Øgede afskrivninger skyldes køb af materiel efter budgetlægningstidspunktet. På bestyrelsens vegne Benny Gustavsen Anm.: (-) = Merforbrug/mindreindtægt, (+) = Mindreforbrug/merindtægt. Side 6 af 20

7 BESTYRELSEN Årsregnskabet for perioden fra 1. juni 2010 til 31. maj 2011 udvisende et underskud på kr , der er overført fra overført overskud og en egenkapital på kr indstilles til godkendelse på foreningens generalforsamling den 14. november Høje-Taastrup den Benny Gustavsen, formand T.A.B., afd. Sønderby Rolf G. Petersen AB Torstorp III Flemming Skov, næstformand AB Vesterhegnet Stiig L. Hougesen T.A.B., afd. Vesterby Claus Petersen T.A.B., afd. Østerby Marianne Benjovitz T.A.B., afd. Nørreby Peter Bertelsen Grundejerlauget Vesterby Nadeem Farooq Høje-Taastrup Kommune Asbjørn Vinther Grundejerlauget Sønderby Hanne Brandt Jensen T.A.B., afd. Sønderby Michael Vegeberg T.A.B., afd. Nørreby Godkendt på generalforsamlingen den Dirigent Formand Næstformand Side 7 af 20

8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS GENERELT Årsregnskabet er udarbejdet efter vedtægterne for grundejerforeningen Torstorp. Vedtægterne er tinglyst første gang og senest ændret den 23. november Grundejerforeningens udgifter dækkes gennem bidrag fra medlemmerne. Ved fordelingen af udgifterne efter bestemmelserne nævnt i vedtægternes 8 dækker Høje Taastrup Kommune forlods 12,5 procent af det samlede medlemsbidrag. For de øvrige medlemmer fastsættes bidragene af generalforsamlingen. Udgifterne fordeles i forhold til det maksimale antal bruttoetagemeter, som efter de gældende lokalplaner (eller tilsvarende) lovligt kan opføres på det grundareal, som tilhører eller er dækket af afdelingen, andelsboligforeningen eller ejerlauget. Fordelingen af udgifterne, jf. note 1 Grundejerforeningsbidrag er foretaget på baggrund af arealoversigten vedrørende Torstorpsområdet af den 12. august 1993, udarbejdet af Landinspektørfirmaet Erik H. Petersen og Jens Hallund. Ved indtræden af nye medlemmer, vil der - med tilbagevirkende kraft fra overtagelsesdagen i henhold til endeligt skøde blive foretaget reguleringer af grundejerforeningsbidraget, jf. bestemmelserne nævnt i vedtægtens 4 og 8. Aftale om dækning af udgifter påhvilende ejendommen matr. nr. 60 z, beliggende Sønderby Allé 4 afholdes efter bestemmelserne nævnt i lejekontrakten med tilhørende tillæg indgået med T.A.B., afdeling Sønderby, jf. note 10 Bygningsdrift. REGNSKABSPRAKSIS Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. RESULTATOPGØRELSE Grundejerforeningsbidrag Grundejerforeningsbidrag indtægtsføres i henhold til den af generalforsamlingen godkendte opkrævning hos grundejerforeningens medlemmer. Øvrige driftsudgifter. Der er foretaget periodisering af øvrige driftsudgifter. Finansielle poster. Der er foretaget periodisering af renteudgifter og renteindtægter. Side 8 af 20

9 AKTIVER Ejendommen. Ejendommen (materialegården garage, kontor m.v.) er værdiansat til anskaffelsesprisen med tillæg af værdien af de forbedringer, der er udført efter anskaffelsen med fradrag af foretagne afskrivninger. Ejendommen afskrives over 30 år, svarende til afviklingen af prioritetsgælden. Ejendommen er beliggende på en lejet grund. Grundejerforeningen har med virkning fra 1. marts 1993 indgået en lejekontrakt med udlejer (T.A.B., afdeling Sønderby). Lejekontrakten er uopsigelig fra begge parters side i 50 år. Maskiner og inventar. Maskiner og inventar er optaget til anskaffelsesprisen med fradrag af afskrivninger. Afskrivningerne foretages over aktivernes forventede brugstid, som er fastsat til : Traktorer... Øvrige maskiner Inventar, løsøre o. lign år 1-8 år 1-5 år Småaktiver med en anskaffelsespris under kr og derunder udgiftsføres fuldt ud i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Tilgodehavender. Tilgodehavender er optaget efter en individuel vurdering til den værdi, hvortil de forventes at indgå. PASSIVER Henlæggelse til vejfond. Beregningen af henlæggelsen til vedligeholdelse og renovering af veje er beregnet således: Jf. specifikation m 2 á kr. 250 / m 2 kr Heraf beregnes 4% af kr (svarende til 25 år) kr Prioritetsgæld. Prioritetsgælden er optaget til pantebrevsrestgælden. Kreditorer. Kreditorer er optaget til pålydende værdi. Side 9 af 20

10 RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Regnskab 1. juni maj 2010/ / / /10 INDTÆGTER Note Kr. kr. kr. kr. Grundejerforeningsbidrag Andre indtægter Ordinære indtægter Renteindtægter Korrektion tidl. år (forsikring, revision) Finansielle poster i alt INDTÆGTER I ALT UDGIFTER Administrationshonorar Revisionshonorar Forsikringer Vejbelysning Ejendomsfunktionærer Vedligeholdelse Administrationsudgifter m.v Bygningsdrift Henlagt til vedligeholdelse af veje Prioritetsydelse/afskrivning Afskrivninger på maskiner m.m UDGIFTER I ALT ÅRETS RESULTAT - underskud der foreslås disponeret således: Årets underskud overført til egenkapitalen Side 10 af 20

11 BALANCE PR. 31. MAJ AKTIVER Ejendom (materialegård, Sønderby) Maskiner og inventar Anlægsaktiver i alt Restancer grundejerforeningsbidrag Forudbetalte udgifter Diverse tilgodehavender Tilgodehavender Kassebeholdning Obligationsbeholdning Bankindestående, folio Bankindestående, aftaleindskud Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Note kr. kr. AKTIVER I ALT PASSIVER Henlæggelse til vejfond Overført overskud Henlæggelser Egenkapital i alt Realkreditlån Langfristet gæld i alt Gæld til administrator Kortfristet del af langfristet gæld Feriepengeforpligtelse funktionærer Diverse kreditorer A-skat, ATP m.v Kortfristet gæld i alt PASSIVER I ALT Side 11 af 20

12 Noter: Note 1. Grundejerforeningsbidrag: Antal Max.brutto Andel af Á conto Overført Året mdr. etagemeter udgifter betaling egenkapitalen afregning 1.2 A/B Torstorp I , A/B Torstorp II , A/B Torstorp III , A/B Egeskovgård , T.A.B., afd. Østerby , T.A.B., afd. Nørreby , A/B Torstorp Nørreby afsnit , A/B Morelhaven , A/B Morelhaven , Ejerlauget Morelhaven , T.A.B., afd. Vesterby , A/B Birkebakken I , A/B Birkebakken , G/F Vestervang , Vesterby Ejerlaug , T.A.B., afd. Sønderby , Grundejerlauget Sønderby , A/B Vesterhegnet , Høje-Taastrup Kommune 12 12,50% Ann.: (parentes)=tilbagebetaling, (+)=efterbetaling Side 12 af 20

13 Noter: 2010/ / /10 Regnskab Budget Regnskab kr. kr. kr. Note 2. Andre indtægter: Tilskud til skulpturreparation Note 3. Administrationshonorar: Dansk almennyttigt Boligselskab Note 4. Revisionshonorar: Deloitte Note 5. Forsikringer: Ejendomsforsikring Løsøreforsikring Motorkøretøjsforsikring og vægtafgift Øvrige forsikringer Note 6. Vejbelysning: Vejbelysning (install.nr ) Note 7. Ejendomsfunktionærer: Løn til funktionærer m.v. incl. sociale udgifter Regulering af feriepengeforpligtelse Lønrefusioner Arbejdsbeklædning Personaleudgifter m.v Kurser Side 13 af 20

14 Noter: 2010/ / /10 Regnskab Budget Regnskab kr. kr. kr. Note 8. Vedligeholdelse: Anskaffelser under 8000 kr., maskiner Indkøb af værktøj m.m Anskaffelser under 8000 kr., inventar Hegn, vedligeholdelse Skulpturreparation Miljøforanstaltninger/affaldsafhentning, renovation Vejbelægning, markeringer m.m *) El v/børnehave, Sønderby *) Revneforsegling **) Ændring af Fyrkrattet Trafiksikring Vejsalt og grus, kloak m.v Brændsel, olie, benzin og diesel Reparation/vedligeh.af redskaber og maskiner Planter, træer herunder følgearbejder *) - Heraf dækket af henlæggelser **) - Heraf dækket af henlæggelser 50% **) - Heraf dækket af Høje Taastrup Kommune 50% Note 9. Administrationsudgifter m.v.: Bestyrelsens møder Telefon Kontorartikler Beboeraktiviteter/ -blad Torstorp Honorarer og gebyrer Andet herunder gaver og repræsentation Side 14 af 20

15 Noter: 2010/ / /10 Regnskab Budget Regnskab kr. kr. kr. Note 10. Bygningsdrift: Leje af grund Ejendomsskatter, vandafgift Elektricitetsforbrug (install.nr ) Rengøring af materialegården Vedligeholdelse af bygninger Øvrige bygningsdele og anlæg / /10 Regnskab Regnskab Note 11. Henlæggelse til vedligeholdelse af veje: Saldo 1. juni Årets henlæggelse: 4 % af kr Årets forbrug Saldo 31. maj Note 12. Ejendom (materialegård, Sønderby): Anskaffelsessum 1. juni Afskrivning pr. 1. juni Prioritetsydelse heraf udgør rente og bidrag incl. periodisering Ekstraordinær afskrivning Afskrivning pr. 31. maj kr. kr. Regnskabsmæssig værdi pr. 31. maj Note 13. Maskiner og inventar: Anskaffelsessum 1. juni Årets tilgang Årets afgang Anskaffelsessum 31. maj Afskrivninger pr. 1. juni Afskrivning jf. resultatopgørelsen Afskrivninger 31. maj Regnskabsmæssig værdi pr. 31. maj Side 15 af 20

16 Noter: Specifikation af tilgang og akkumulerede afskrivninger: 2010/11 Regnskab Kr. Levetid Anskaffel- Årets Akkumuleret Bogført år sessum afskrivning afskrivning værdi Motorklipper Trailer Traktor Klipper Traktor Sneslynge/saltspreder Ekstra montering af saltspreder Nibbi fræser Klipper Saltspreder Klippebord Fejemaskine Traktor MF354-4wd Bagsluffe Tipvogn, model Solus KEW 30 OA Compact (hedtvandsrenser) Klippo pro Stangsav PC- komplet med printer etc Græsopsamler Kubota plæneklipper Honda generator Plæneklipper Løvsuger m/slangesæt Saltspreder m/lysanlæg/mængderegul Container incl. el-installation, lys m.v MF-transporter m/førerhus Buskrydder Flishugger Pladevibrator Plæneklipper Slagleklipper Blandetank Fejemaskine Transport Side 16 af 20

17 Noter: 2010/ /11 Regnskab Budget Levetid Anskaffel- Årets Akkumuleret Bogført år sessum afskrivning afskrivning værdi Transport Epoke Væskespreder (Saltvand) Kubota WD Rotorklipper Kubota 7100 HST Epoke Væskespreder (Saltvand) El-saks Kubota, brugt Minispreder Trailer Siloklo i-en-slovl Sneplov John Deere 3720 Maxi 4-WD KD 150DY Minilæsser stel Græsklipper m/opsamler Plæneklipper Honda Galgi Pælebor Swingtrim Fejemaskine Hedvandsrenser Klippebord for Kubota Hardi Saltvandssprøjte MF 342 Traktor Solusvogn model Årets tilgang: Bøgballe Saltspreder Bob Saltvandsudlægger Shibaura GT 161 klipper Klippebord for Kubota Løvblæser Snefræser Årets afgang: Westbjørn sneslynge Plæneklipper Maskiner og inventar kr. Side 17 af 20 kr.

18 Noter: 2010/ /10 Regnskab Regnskab Note 14. Overført overskud: Saldo 1. juni Årets resultat jf. side Saldo 31. maj Note 15. Henlæggelser: Saldo 31. maj Som består af: Henlagt til træer og beplantning Henlagt til investering i maskiner 1997/ Saldo 31. maj kr. kr. Note 16. Obligationsbeholdning: Kurs Nom. Anskaffelsessum 4% Nykredit (INK) 90D St lån , Side 18 af 20

19 Som administrator Frederiksberg, den 1. juli 2011 DAB Niels Olsen adm. direktør / Karl Koukal Side 19 af 20

20 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne i Grundejerforeningen Torstorp Vi har revideret årsregnskabet for Grundejerforeningen Torstorp for regnskabsåret 1. juni maj 2011 omfattende resultatopgørelse, balance og noter. Regnskabet aflægges efter god regnskabsskik. Ledelsens ansvar for årsregnskabet. Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge årsregnskabet, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for grundejerforeningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af grundejerforeningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af grundejerforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2011 samt af resultatet af grundejerforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juni maj 2011 i overensstemmelse med god regnskabsskik. København, den 1. juli 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab René Hattens Statsautoriseret revisor Side 20 af 20

Grundejerforeningen Torstorp 2012/13 GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

Grundejerforeningen Torstorp 2012/13 GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Resultatopgørelse for perioden 1. juni 2012 til 31. maj 2013 og Balance pr. 31. maj 2013 SOM ADMINISTRATOR: DAB, Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg INDHOLD Side Bestyrelsens

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber 1. januar 31. december 2009 Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for 2009 s.2 Grundejerforeningen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening Afdeling 1 Brøndby Parkvej Årsregnskab for 2008

Brøndbyernes Andelsboligforening Afdeling 1 Brøndby Parkvej Årsregnskab for 2008 Administrator: Brøndbyernes Andelsboligforening Afdeling 1 Brøndby Parkvej Årsregnskab for 2008 Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 214 Kommunenr. 153 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Brøndby Kommune

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

SALTUM FJERNVARME- VÆRK A.M.B.A.

SALTUM FJERNVARME- VÆRK A.M.B.A. SALTUM FJERNVARME- VÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2006/07 Hasseris Bymidte 6 Postboks 9 DK-9100 Aalborg Tlf. (+45) 98 18 33 33 Fax (+45) 98 18 09 08 E-mail: aalborg@n-c.dk Aalborg København Sæby Aars CVR.nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1. oktober 2009 til 30. september 2010 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

Gilleleje Golfklub CVR-nr. 63 78 99 17. Årsrapport 2014

Gilleleje Golfklub CVR-nr. 63 78 99 17. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Gilleleje Golfklub CVR-nr. 63 78

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

REGNSKAB 2014 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf. 73767676 Kommunenr.: 580 Telefonnr.

REGNSKAB 2014 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf. 73767676 Kommunenr.: 580 Telefonnr. Side 1 af 23 24-02-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0111 HUMLEHAVEN 4 6200 Aabenraa Telefonnr.: 73456550 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200

Læs mere

Skolekode 727-013. Odder lille Friskole. Regnskab

Skolekode 727-013. Odder lille Friskole. Regnskab Regnskab 2006 Indholdsfortegnelse: Årsberetning 2 Hoved- og nøgletal 3 Regnskabspåtegninger 4 Anvendt Regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Pengestrømsanalyse 9 Noter til Resultatopgørelsen

Læs mere

Møllevænget Boligforeningen Møllevænget Årsregnskab 2010. Regnskab pr. 31/12-2010

Møllevænget Boligforeningen Møllevænget Årsregnskab 2010. Regnskab pr. 31/12-2010 Boligforeningen Møllevænget Afdeling: Møllevænget Regnskab pr. 31/12-2010 Regnskabsår og periode. regnskab 01-01-2010 31-12-2010 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 191 Kommune nr. 259 Boligforeningen

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C CVR-nr. 20 87 43 84 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent ÅRSRAPPORT 2009/2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013 G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse CVR nr. 33894783 Årsregnskab for 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 109-307/TSH Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen

Læs mere

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår)

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår) 0 0 VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11 Årsrapport 2012/2013 (48. regnskabsår) Resultatbudget 2013/2014 Indhold Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere