22 forslag til forbedret produktivitet i detailhandelen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "22 forslag til forbedret produktivitet i detailhandelen"

Transkript

1 22 forslag til forbedret produktivitet i detailhandelen Konkrete forslag fra Produktivitetskommissionen 2014 DSK kan med undtagelse af Produktivitetskommissionens forslag om liberalisering af planlovens detailhandelsbestemmelser tilslutte sig kommissionens øvrige butiks-relevante forslag, herunder en tiltrængt reform af erhvervsuddannelserne, forhåndsgodkendelser af byggeplaner hos såvel Fødevarestyrelsen som Beredskabsstyrelsen, og senest en række anbefalinger vedr. infrastruktur og indsats imod trængsel. Når det kommer til roadpricing, er det dog afgørende for detailhandelen, at det ikke bliver dyrere at distribuere varer i Danmark. Udover disse gode forslag vil vi gerne pege på nogle andre forslag, der hver for sig kan gøre hverdagen lettere for butikkerne med deraf følgende forbedret produktivitet og/eller konkurrence til følge. Forslagene præsenteres af hensyn til overskueligheden kun i kort form, men alle forslag kan naturligvis uddybes. Et par af nedenstående forslag er i øjeblikket under behandling i Virksomhedsforum for Enklere Regler, der blev nedsat af regeringen i Tid til tilpasning af ny lovgivning Arbejdstilsynet skal i dag tillade unge at støvsuge Generelt Ændring af lovgivning bør annonceres i god tid, så virksomhederne kan forberede sig på ændrede vilkår løbende og uden pludselige spidsbelastninger. Lukkelovens udfasning blev vedtaget med to års varsel, hvilket var meget positivt og efter aftale med stort set hele detailhandelen. Omvendt blev der i 2011 vedtaget mange afgiftsforhøjelser i forbindelse med finanslovens vedtagelse umiddelbart før jul til ikrafttræden allerede 1. januar. Kort varsel medfører et uproduktivt pres på både producenter, importører, mellemhandlere/grossister og detailhandel. Beskæftigelsesministeriet Virksomhedsforum behandler i øjeblikket et forslag om fortolkning af reglerne for unges arbejde. Unge under 18 år må kun betjene en støvsuger, hvis Arbejdstilsynet har dispenseret, 1

2 alene fordi en støvsuger er en maskinelt dreven maskine. Forslaget er nøje beskrevet via dette link /forslag/617139/19. Ufleksibelt med maks. to timers arbejde pr. skoledag Serviceeftersyn af krav fra Danmarks Statistik til virksomhederne Selvstændige i frivillige kæder skal kunne konkurrere med kapitalkæder Selvstændige skal kunne deltage i udbud. Det offentlige skal kunne handle lokalt. Reglerne om unges arbejde regulerer endvidere, hvor mange timer unge fortsat omfattet af undervisningspligten må arbejde på skoledage og det totale antal timer pr. uge. På skoledage må unge til og med 9. klasse maksimalt arbejde to timer. Det krav er ufleksibelt for såvel arbejdsgiver som medarbejder. Den nødvendige beskyttelse af unge medarbejdere må kunne opnås ved krav til det samlede, maksimale antal arbejdstimer i løbet af en skoleuge. Erhvervs- og Vækstministeriet Når DSK beder vore medlemmer oplyse, hvad der irriterer dem mest, ligger krav fra Danmarks Statistik altid helt i top. Der er brug for en begrænsning af det antal statistikker, som en virksomhed skal bidrage til i løbet af et år, nedbringelse af tidsforbrug ved udfyldelse af statistikker og forbedret mulighed for, at indberetninger til Danmarks Statistik koordineres med virksomhedens egen tidsplan. Med baggrund i konkurrencelovgivningen har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilbage i 2005 udarbejdet en vejledning til frivillige kæder. De frivillige kæder har ikke de samme muligheder for at udøve benchmarking som kapitalkæder med fælles ejerskab. Derved mister de frivillige kæder et redskab fra værktøjskassen, der ellers kan øge produktiviteten. På dagligvareområdet har de to største aktører en markedsandel på mere end 70%. Det er derfor vigtigt, at også de selvstændige forretningsdrivende må samarbejde om best practice, så duopol-dannelsen i dansk dagligvarehandel ikke øges yderligere. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan i samarbejde med brancherepræsentanter for de frivillige kæder give den snart ti år gamle vejledning et serviceeftersyn. Offentlige udbud er særdeles komplekse, og det forhindrer de facto langt hovedparten af butikkerne i at byde. Desuden er der ofte meget store omkostninger, også for det offentlige, forbundet med et udbud. Resultatet er, at det offentlige ikke nødvendigvis handler til den rigtige pris samtidig med, at tilbudsgivernes produktivitet belastes af omkostninger til at overholde 2

3 formelle krav, herunder til juridisk bistand, i forbindelse med udbuddet. (For) centraliserede og (for) komplekse indkøb kan også betyde mindre fleksible løsninger for brugerne og dårligere konkurrencevilkår, når markedet netop på grund af kompleksiteten udelukkende opereres af få aktører. Vi hilser det derfor særdeles velkommen, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen nu har taget initiativ til at afdække området og vi deltager meget gerne i dette arbejde, så kommunerne fremover i højere grad også får mulighed for at handle lokalt. Tillad kontantløse butikker på frivillig basis Nej til lån bremser vækst 5 konkrete forslag uden ringere fødevaresikkerhed Betalingstjenestelovens 56 forpligter den forretningsdrivende i en betalingstransaktion til at modtage kontanter, hvis kunden ønsker at betale med dem. Af paragraffens ordlyd fremgår det, at betalingsmodtager er forpligtet til at modtage kontant betaling. Det betyder, at betalingsmodtageren, med den nuværende lovgivning, ikke har mulighed for udelukkende at modtage eksempelvis elektroniske betalinger. En ændring af betalingstjenesteloven vil kunne medføre en række administrative lettelser og derved også nogle signifikante besparelser for virksomhederne. Med inspiration fra Sverige, hvor der ikke findes en tilsvarende pligt til at modtage kontant betaling, skal der være tale om en frivillig adgang for de butikker, som oplever problemer med røverier, så de f.eks. kan afvise kontanter helt eller i en periode med særlig mange trusler. Der er altså ikke tale om generelt at afskaffe kontanter i de danske butikker. Mange butikker foretrækker en kombination af kontant- og kortbetaling, og det skal der ikke ændres på. Hvis produktiviteten skal hæves hos den store bredde masse af virksomheder, kræver det bedre finansieringsmuligheder. Mange virksomheder oplever store udfordringer med at låne penge til investeringer og ny vækst, og kan derfor hænge fast med slidt inventar, ældre teknologi og utidssvarende lokaler. Fødevareministeriet Da vi alle ønsker et højt niveau af fødevaresikkerhed, bør der ikke ske lempelser, hvis disse har væsentlig indflydelse på opretholdelsen af en høj fødevaresikkerhed. DSK har dog flere forslag til regelforenklinger, der vil frigøre administrative ressourcer, uden at det efter vores vurdering reducerer fødevaresikkerheden. Det drejer sig bl.a. om udformning af fakturaer og ledsagedokumenter ved engroshandel med frugt og grønt, ændring af reglerne for salg af æg, lempelse af reglerne af salg fra detail til detail, afskaffelse af reglerne om frivillig mærkning 3

4 af oksekød, lempelse af regler om overensstemmelseserklæringer ved fødevarekontaktmaterialer m.v. En række af disse forslag indgår i Virksomhedsforums arbejde. Kommuner tolker støjregler forskelligt Punktafgifterne er både mange, høje og et stort administrativt arbejde Miljøministeriet Virksomhedsforum behandler fortsat et forslag om nye støjregler i forlængelse af afskaffelsen af lukkeloven. I dag er der tale om nationale regler, der håndhæves meget forskelligt fra kommune til kommune. Der findes pt. kun en meget gammel vejledning om ekstern støj fra virksomheder, vejledning nr. 5 /1984, der regulerer området. Den nuværende praksis medfører store gener hos leverandører, grossister og vognmænd, der ikke kan distribuere varer på den billigst mulige måde. Forslaget er udførligt omtalt her Skatteministeriet DSK ønsker en oprydning i junglen af punktafgifter. Et bredt flertal har valgt at ophæve den vægtbaserede emballageafgift, men loven fastholder fortsat de to øvrige former for emballageafgift. Der er fx fortsat emballageafgift på drikkevarer omfattet af det lovpligtige pant- og retursystem, mens emballageafgiften er ophævet på emballager fra fødevarer uden et pant- og retursystem. DSK kan også pege på afgifterne for nødder mv., hvor afgifterne er afhængige af, om det er med eller uden skal, og om nødderne er hele eller ej! Det er ganske kuriøst, at afgiften eksempelvis er 13,89 kr. pr. kg på mandler med skal; men hvis skallen tages af, er afgiften 27,62 kr./pr. kg., og hvis mandlen er uden skal og hakket, så bliver afgiften 33,06 kr. Ca. 250 virksomheder er tilmeldt Skat for at afregne punktafgiften på the, men det samlede provenu udgør kun ca. 10 millioner kroner årligt. Det administrative arbejde står slet ikke mål med statens afgiftsindtægter. De mange punktafgifter rammer i øvrigt branchen negativt i dobbelt forstand: Både ved det administrative arbejde og i form af tabt omsætning, når butikker i nabolandene kan sælge varerne uden eller med lavere punktafgifter. Hurtigere adgang til ny teknologi Ny teknologi er ikke tilstrækkelig udbredt i detailhandelen, og det sker ikke så hurtigt som i en del andre brancher. For 4

5 mange virksomheder venter hellere til i morgen med at anskaffe ny teknologi, da prisen altid falder, jo længere man venter! Virksomhederne opnår dermed ikke fordel af nyudviklet teknologi, allerede mens teknologien er ny. En løsning kan være lempeligere vilkår for straks-afskrivninger og/eller mere end 100 pct. afskrivning ved anskaffelse af ny teknologi. Problemet med en sådan model, herunder også det nuværende investeringsvindue, er, at det kun kan komme virksomheder med overskud til gavn. Overskuddet på bundlinjen i mange dagligvarebutikker er så beskedent, at de ikke har tilstrækkelig glæde af lempeligere afskrivningsregler. Mere fleksible regler for varelevering Ny teknologi kan effektivisere varedistributionen Tænk produktivitet ind i ny lovgivning Transportministeriet (koordination med Miljøministeriet) Produktiviteten kan øges, hvis man tillader varelevering i flere af døgnets timer. Hvis man lever op til krav om støj og lys, bør det være muligt at levere minimum i tidsrummet langt de fleste steder. På længere sigt vil det måske være ønskeligt med mulighed for levering hele døgnet. En del af trængslen kan løses, hvis trafikken spredes over flere timer. Hvis man ikke lever op til kravene om støj og lys, skal man kunne miste tilladelsen til levering på de udvidede tidspunkter. I Danmark er gasdrevne køretøjer, i modsætning til Tyskland og Sverige, markant dyrere end diesel, selvom gas miljømæssigt er et bedre valg. Endnu dyrere er det at anskaffe eldrevne køretøjer. De allerstørste byer kan have nogle særlige udfordringer. DSK kan derfor fx foreslå tilskud til kørsel med eldrevne køretøjer i de største byer, så konkurrencekraften ikke svækkes ved, at grossisten anvender en ny og dyrere teknologisk løsning end den hidtidige. Effektiv varedistribution kan dermed fremmes, hvor der samtidig tages højde for støj- og miljøhensyn til borgerne. Effektiv varedistribution gør det muligt, at arbejde endnu mere effektivt i butikkerne. Ny lovgivning På samme måde som lovforslag i mange år har været ledsaget af en byrdevurdering, kan man fremadrettet overveje at vurdere ny lovgivning i forhold til produktivitet. Det er nemlig vigtigt, at ny lovgivning ikke hæmmer produktiviteten, da vi derved vil miste nogle af de automatiske forbedringer i produktiviteten. Her vil vi nævne tre eksempler på potentiel ændret lovgivning, der vil svække produktiviteten. Et konkret eksempel er eventuelle nye initiativer på arbejdsmiljøområdet, hvor f.eks. en ned- 5

6 sættelse af max-grænsen for de butiksansattes løft af varer vil kunne hæmme produktiviteten. Eksempel to er, at nye indsamlingsordninger for forskellige typer affald vil medføre omkostninger og nye byrder for detailhandelen. Det tredje og sidste eksempel er, at pant på nye former for emballager ligeledes vil medføre yderligere omkostninger for butikkerne. Hellerup, den 9. juli 2014 JW/CBN/JTA Indsamlingsordninger for forskellige tye- 6

7 Indsamlingsordninger for forskellige typer affald vil medføre omkostninger og nye byrder for detailhandelen. Det tredje og sidste eksempel er, at pant på nye former for emballager ligeledes vil medføre yderligere omkostninger for butikkerne. Hellerup, den 9. juli 2014 JW/CBN/JTA 7

OM DENNE FOLDER // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens rapport om infrastruktur.

OM DENNE FOLDER // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens rapport om infrastruktur. INFRASTRUKTUR OM DENNE FOLDER // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens rapport om infrastruktur. Infrastruktur er en lang række ting, der er helt nødvendige for, at et land

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 28 Offentligt VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 1

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 28 Offentligt VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 28 Offentligt VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 1 ÅRSRAPPORT, OKTOBER 2014 VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER Indhold Forord... 1 Sammenfatning:

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger

Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger April 2013 Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger Konkurrence er en væsentlig forudsætning for produktivitet Effektiv konkurrence medfører åbenlyse fordele for samfundet.

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Forbrugerpolitisk handlingsplan

Forbrugerpolitisk handlingsplan 20. januar 2010 Forbrugerpolitisk handlingsplan FORBRUGERSTYRELSEN Ansvarlig forbrugerpolitik... 2 1) Bedre klageforhold... 4 2) Større ansvarlighed på de finansielle markeder... 6 3) Et gennemsigtigt

Læs mere

Konsekvenserne for taxierhvervet i Danmark ved afskaffelse af frikørselsordningen

Konsekvenserne for taxierhvervet i Danmark ved afskaffelse af frikørselsordningen Indføres forslaget, som det er fremlagt, vil det være en katastrofe for taxibranchen. Mange vognmænd vil være i risiko for at afvikle deres virksomhed. Trine Wollenberg, Direktør i Dansk Taxi Råd Konsekvenserne

Læs mere

Mindre bureaukrati - helt konkret!

Mindre bureaukrati - helt konkret! Mindre bureaukrati - helt konkret! Liberal Alliances afbureaukratiseringskatalog Oktober 2012 Mindre bureaukrati helt konkret! 1 Liberal Alliances afbureaukratiseringskatalog: Snærende regler og unødigt

Læs mere

Styrket konkurrence til gavn for Danmark Konkurrencepolitisk

Styrket konkurrence til gavn for Danmark Konkurrencepolitisk Styrket konkurrence til gavn for Danmark Konkurrencepolitisk udspil Oktober 2012 2 Styrket konkurrence til gavn for Danmark Regeringen ønsker at styrke konkurrencen i hele Danmark. Effektiv konkurrence

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke 3. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og overordnet vurdering... 1 2. Skatteområdet... 2 3. Forkortelse af offentlige

Læs mere

Vækst og fornyelse gennem øget konkurrence

Vækst og fornyelse gennem øget konkurrence Vækst og fornyelse gennem øget konkurrence Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst og fornyelse gennem øget konkurrence Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE AUGUST 29 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS HVIS VI VIL HAVE, AT ALT SKAL

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB)

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB) Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) September 2010 Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Tid og råd til at investere i ideer. - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik

Tid og råd til at investere i ideer. - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik Tid og råd til at investere i ideer - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik 01 Et liberalt slag for iværksætterne Danmark har brug for virksomheder, selvstændige og iværksættere,

Læs mere

Regulering og produktivitet

Regulering og produktivitet N O T A T Regulering og produktivitet Finansrådet vil gerne kvittere for, at Produktivitetskommissionens sætter fokus på reguleringens betydning for produktivitet. 1. marts 2013 Banker er meget regulerede.

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1. (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1. (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder Forslag 4. marts 2004 til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1 (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder mv.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Barrierer for privat virksomhed på det sociale område. - plejeboliger, botilbud og opholdssteder

Barrierer for privat virksomhed på det sociale område. - plejeboliger, botilbud og opholdssteder Barrierer for privat virksomhed på det sociale område - plejeboliger, botilbud og opholdssteder Juni 2011 1 Barrierer for privat virksomhed på det sociale område - plejeboliger, botilbud og opholdssteder

Læs mere

Ansvarlig forbrugerpolitik

Ansvarlig forbrugerpolitik Ansvarlig forbrugerpolitik Januar 2010 Regeringen Indhold Ansvarlig forbrugerpolitik 3 1 Fælles løsninger på fælles europæiske udfordringer 7 2 Bedre klageforhold 9 3 Større ansvarlighed på de finansielle

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN. Udvalgte konkurrenceanalyser

KONKURRENCESTYRELSEN. Udvalgte konkurrenceanalyser KONKURRENCESTYRELSEN Udvalgte konkurrenceanalyser December 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Udvalgte konkurrenceanalyser December 2005 UDVALGTE KONKURRENCEANALYSER Oplag 500 Bogen er gratis og kan fås ved henvendelse

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere