Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?"

Transkript

1 Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der imidlertid bemærkelsesværdige forskelle i produktivitetsudviklingen. Hvis det er muligt at finde forklaringen på, hvorfor nogle brancher klarer sig markant bedre end andre, kan det være en indgang til at løse Danmarks produktivitetsudfordring. Nogle af de mest produktive brancher kan findes inden for industri og engroshandel. Det skyldes eksempelvis en høj andel af medarbejdere med en lang videregående uddannelse, øgede investeringer i it-kapital samt en regulering, der i mindre grad hæmmer konkurrencen, end det f.eks. er tilfældet indenfor detailhandel og byggeri. Af politisk konsulent Claudia Westh Lonning og chefkonsulent Allan Sørensen. Forskelle i produktiviteten på tværs af brancher Store forskelle i produktiviteten på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden var samlet set på,5 pct. i de private erhverv. En opdeling af den private sektor på ni hovedbrancher viser, at den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden svinger fra et fald på, pct. i erhvervsservice til en vækst på 5,6 pct. indenfor finansiering og forsikring.

2 Produktivitetsvækst, priser, kædede værdier, gns. årlig vækstrate Finansiering og forsikring Information og kommunikation Industri Råstofindvinding Landbrug, skovbrug og fiskeri Handel og transport mv. Bygge og anlæg Forsyningsvirksomhed Erhvervsservice Private erhverv Hele økonomien Anm.: Private erhverv er ekskl. ejendomsaktiviteter samt kultur og fritid Kilde: Danmarks statistik Information, kommunikation, industri m.fl. trækker væksten op Det er primært virksomheder indenfor information og kommunikation, finansiering og forsikring samt industrien, der har trukket væksten op. Der er dog betydelige forskelle i produktivitetsudviklingen i underbrancherne til de enkelte hovedbrancher. Mens eksempelvis stort set alle underbrancher af information og kommunikation samt finansiering og forsikring har hevet produktivitetsvæksten op, er billedet i eksempelvis industrien og servicesektoren mere blandet. Industrien Viden deler udviklingen Viden deler udviklingen Produktivitetsvæksten i industrien er aftaget markant siden 995. Stort set alle underbrancher har oplevet en væsentligt mindre produktivitetsfremgang end tidligere, men hvor udviklingen i nogle underbrancher har været decideret negativ, har der i andre været pæn fremgang. En af forklaringerne på denne forskel kan skyldes, at nogle virksomheder har indrettet sig, så de bedre kan tilegne sig og udnytte ny viden. På tværs af de underbrancher i industrien er der en positiv sammenhæng mellem andelen af de ansatte med en lang videregående uddannelse og produktivitetsvæksten. Der kan være ikke ubetydelige udfordringer forbundet med at måle produktivitetsudviklingen i en række brancher. Men trods denne usikkerhed, kan man ikke komme udenom, at der er ganske store forskelle mellem brancherne.

3 Mange højtuddannede øger produktiviteten Gns. årlig produktivitetsvækst og andelen af de ansatte med lang videregående udd. Produktivitetsvækst, pct. 5 Elektronikindustrien Kemisk industri Medicinalindustrien Maskinindustrien Metalindustrien - Kilde: Danmarks statistik Andel af ansatte med lang videregående udd. i pct. Højtuddannede skaber øget produktivitet Det er velkendt, at velplacerede højtuddannede skaber øget produktivitet - både via jobfunktionen i sig selv, men typisk også via spill-over til andre jobfunktioner. Yderligere er der sammenhæng mellem andelen af højtuddannede og virksomhedernes investeringer i forskning, udvikling og innovation. En undersøgelse fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen foretaget af Damvad viser, at F&U-aktive virksomheder har 5 pct. højere produktivitet end de ikke-aktive samt at øgede investeringer i F&U med én procent øger produktiviteten per medarbejder med 0,5 pct. Evnen til at udnytte ny viden er sandsynligvis en af forklaringerne på, hvorfor det i højere grad er lykkedes for eksempelvis maskinindustrien end for metalindustrien at øge produktiviteten. Byggeri Regulering hæmmer produktiviteten inden for byggeriet Regulering hæmmer produktiviteten? Inden for f.eks. bygge- og anlægsbranchen har produktivitetsudviklingen været aftagende over en længere periode. Bidragene til produktiviteten fra investeringer og uddannelsesniveau har været svagt positive, mens udviklingen i totalfaktorproduktivitet har bidraget negativt Velvidende at der kan være målemæssige udfordringer, er denne negative udvikling slående. Det samme gør sig gældende for den enorme forskel, der er blandt byggeriets delsektorer.

4 Produktivitetsvæksten fordelt på årsager, Bygge og anlæg Nybyggeriet har haft pæn positiv vækst - Kilde: Danmarks Statistik It-kapitalintensitet (software samt informations og kommunikationsudstyr) Anden kapitalintensitet (maskiner bygninger og transportmidler) Arbejdskraftkvalitet (uddannelsesniveauet i arbejdsstyrken) Totalfaktorproduktivitet (innovation, tekniske fremskridt og bedre organisation) Den samlet set negative udvikling i produktiviteten i bygge- og anlæg fra dækker over, at nybyggeriet har haft en vækst på næsten to pct. om året, mens der både for anlægsvirksomhed samt reparation og vedligeholdelse mv. har været faldende produktivitet siden 995. Produktiviteten er faldet mest inden for anlægsvirksomhed. - Produktivitetsvækst i bygge og anlæg, Gns. årlig vækstrate, 005 priser, kædede værdier Nybyggeri Reparation og vedligeholdelse af bygninger Anlægsvirksomhed Kilde: Danmarks Statistik Prisfastsættelse af materialer og ydelser Det fremhæves ofte, at den negative udvikling i totalfaktorproduktiviteten på bygge- og anlægsområdet i nogen grad kan henføres til, at prisfastsættelse af materialer og ydelser ofte sker meget rigidt gennem overenskomstsystemerne, hvilket kan hæmme konkurrencen og dermed produktiviteten. Et andet forhold, der ofte fremhæves, er, at byggelovgivningen er præget af talrige eksempler på krav om særlige tekniske standarder, mærkninger, bestemte autorisationer mv. der hindrer adgangen for udenlandske aktører og produkter. Er der her tale om særlige branchevilkår, der har til formål at sikre

5 danske arbejdspladser - men som i praksis også skader konkurrencen og i sidste ende produktiviteten i branchen? Derudover består håndværkerbranchen primært af små og lokalforankrede enheder, og det i sig selv kan måske begrænse mulighederne for at opnå stordriftsfordele og dermed hæmme produktivitetsudviklingen. Investering i itkapital, international konkurrence og innovation Handelssektoren Investering i it-kapital, international konkurrence og innovation. Handelssektoren dækker engros- og detailhandel. På en række områder er engros- og detailhandlen sammenlignelige, men rent produktivitetsmæssigt har de udviklet sig temmelig forskelligt. Inden for engroshandel er produktiviteten i gennemsnit steget med to pct. om året i perioden fra 995 til 0, inden for detailhandlen har den tilsvarende produktivitetsudvikling været på 0, pct. om året. Nogle af årsagerne til forskellen på de to brancher skyldes, at engroshandlen har været bedre til, at investere i it-kapital, mens detailhandlen har slidt så meget på kapitalapparatet, at det bidrager negativt til produktivitetsudviklingen.,0 Store forskelle i produktivitetsudviklingen inden for handelssektoren Gns. produktivitetsudvikling , fordelt efter vækstårsager,5,0,5,0 0,5 0,0-0,5 -,0 Totalfaktorproduktivitet Uddannelsesniveau Anden kapitalintensitet It-kapitalintensitet Kilde: Danmarks Statistik Detailhandel Engroshandel En stor del af forskellen kan muligvis også forklares ved, at engroshandlen i langt højere grad befinder sig på et globalt marked, mens detailhandlen i langt højere grad er lokalt forankret og dermed mindre udsat for konkurrence fra udenlandsk side. Ineffektive grossister, der ikke er konkurrencedygtige i forhold til nationale og internationale engrosvirksomheder, vil i langt højere grad blive presset ud af markedet. Det stiller store krav til innovation og forbedringer af forretningsmodeller og - processer. 5

6 Reguleringen af detailhandelen trækker produktiviteten ned Endelig kan en af forklaringerne være, at detailhandlen er underlagt planloven, der bl.a. regulerer butikkernes størrelse. Planloven har blandt andet til formål at fremme udvikling i bymidten i mange af de mindre og mellemstore byer. Planloven medfører samtidig, at store danske såvel som udenlandske butikskæder ikke kan etablere sig og tage konkurrencen op med de mindre butikker. Det er formentlig i de store butikskæder, at der kan opnås stordriftsfordele, og hvor det er mest rentabelt at investere i bedre butiksfaciliteter, moderne kasseapparater og itløsninger, herunder også e-handel. Derfor synes det særdeles interessant at beskæftige sig med planlovens betydning for produktiviteten i branchen. Interne og eksterne faktorer præger produktiviteten Danmark op i gear Mange veje til øget produktivitet Der er mange områder at tage fat på, hvis produktiviteten skal løftes. På den ene side er der tale om interne forhold f.eks. ansættelse af højtuddannede, investering i it-kapital, produktinnovation, ledelse, mv., som virksomhederne selv er herrer over. På den anden side er der de eksterne forhold i form af de rammevilkår, virksomhederne er underlagt, der er dikteret af offentlige myndigheder. Hvis Danmark skal op i gear, skal de mindre produktive virksomheder lære af de produktive. Vi skal have sat spot på de gode løsninger og på de tiltag, der virker. Samtidig er det nødvendigt, at der bliver luget ud i de mange regler, der hæmmer produktiviteten. 6

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder Vækst og produktivitet i danske virksomheder Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv Store højproduktive virksomheder bidrager væsentligt til værdiskabelsen i de private byerhverv, og

Læs mere

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 KAPITEL 1 OVERBLIK 11 1.1 Velfungerende markeder 14 1.2 Internationalisering 15 1.3 Offentlig regulering 16 1.4 Effekt på produktiviteten 17 DEL 1: KONKURRENCE KAPITEL

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Konkurrencesituationen i dansk byggeri

Konkurrencesituationen i dansk byggeri Konkurrencesituationen i dansk byggeri December 2013 2 KONKURRENCESITUATIONEN I DANSK BYGGERI DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger

Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger April 2013 Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger Konkurrence er en væsentlig forudsætning for produktivitet Effektiv konkurrence medfører åbenlyse fordele for samfundet.

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK

INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK FEBRUAR 2015 INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK Hvordan sikrer vi, at der genskabes et tilstrækkeligt antal nye arbejdspladser i den private sektor inden 2020? Rapport udarbejdet af Copenhagen

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN Danmark styrket ud af krisen Debatoplæg om de udfordringer, som Danmark står overfor for at sikre

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk

Læs mere

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Udarbejdet af Anders Hedetoft og Karin Topsø Larsen Marts 2011 For Kompetenceforum Bornholm Indhold 1. Analysens konklusioner og anbefalinger... 4 2. Arbejdskraftbalance

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Vækstvilkår i Danmark

Vækstvilkår i Danmark Vækstvilkår i Danmark Maj 22 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vækstvilkår i Danmark Maj 22 Vækstvilkår i Danmark Maj 22 Oplag: 5 ISBN: Trykt udgave 87-7862-142-9 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-144-5 Omslag:

Læs mere

Giv produktiviteten et løft

Giv produktiviteten et løft Giv produktiviteten et løft Udgivet af: DI Transport Redaktion: Annette Christensen og Rune Noack ISBN 978-87-7353-998-9 Tryk: DI 300.6.13 1 Sløj produktivitetsvækst bremser transporten Giv produktiviteten

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

19. september 2012. Vækst gennem Rådgivning. Effektmåling af programmet

19. september 2012. Vækst gennem Rådgivning. Effektmåling af programmet 19. september 2012 Vækst gennem Rådgivning Effektmåling af programmet For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere