LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB"

Transkript

1 LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Terrier Klub (DTK). Klubben er stiftet i Stk. 2 Stk. 3 Klubbens hjemsted er DTK s sekretariat. Klubben er en specialklub, der samarbejder med Dansk Kennel Klub (DKK). DKK s love og tilhørende reglementer har forrang for specialklubbens love, og den mellem parterne i medfør af 6, stk. 2 i DKK s love oprettede overenskomst. Organisation 2 Klubben er organiseret således: a) Urafstemning b) Generalforsamling c) Bestyrelse d) Kredse 15 e) Racegrupper 16 f) Prøveregioner 17 g) Medlemmer 5-6 Klubbens formål 3 Klubben har til formål i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKK s formål og internationale forpligtelser at arbejde for at fremme kendskabet til de forskellige terrierracer og gennem oplysning om hensigtsmæssig avl at bidrage til at bevare og højne racernes kvalitet i henhold til FCI-standarden samt sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber. Avlsarbejde 4 DTK er DKK s sagkyndige inden for avlsarbejdet vedrørende de terrierracer, klubben omfatter. Stk. 2 Klubben er berettiget til at fastsætte specielle regler for avlsarbejdet med klubbens racer efter aftale med DKK. Stk. 3 Avlsforbud og -restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Sådanne forbud og restriktioner kræver dog godkendelse fra DKK s sundhedsudvalg, inden de iværksættes. Stk. 4 Forslag, der fastsætter specielle regler for avl og opdræt, avlsforbud og restriktioner for en eller flere racer, skal først behandles i de berørte racegrupper, hvor man efter flertalsbeslutning fremsender forslaget til DTK s bestyrelse for videresendelse til DKK til godkendelse. 1

2 Medlemskab Indmeldelse 5 Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK. Stk. 2 Indmeldelse sker ved henvendelse til DTK s sekretariat. Medlemskabets gyldighed regnes fra den dag, hvor kontingentet er indbetalt. Stk. 3 Æresmedlemmer udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Æresmedlemmer er kontingentfrie. Stk. 4 DKK s formand og direktør er kontingentfrie medlemmer af klubben, dog uden stemmeret. De har på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer taleret og kan lade sig repræsentere ved stedfortræder. Stk. 5 Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, der har været medlem af klubben i mindst 3 måneder, og som ikke er i kontingentrestance. Støttemedlemmer og juniormedlemmer har dog ikke stemmeret. Ophør Stk. 6 Stk. 7 Medlemskab ophører ved udmeldelse, der kan ske med 1 måneds varsel til betalingsperiodens ophør. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent senest den sidste dag i forfaldsmåneden, betragtes som værende i restance og slettes af medlemslisten. Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til stemmeret og valgbarhed. Kontingent 6 Kontingentet foreslås af bestyrelsen og forelægges generalforsamlingen til godkendelse ledsaget af et budgetforslag. Stk. 2 Der fastsættes kontingentsats for henholdsvis ordinært medlemskab og familiemedlemskab. Familiemedlemskab kan tegnes for enkeltmedlemmer fra samme husstand som det ordinære medlem. Der fastsættes endvidere en kontingentsats for udenlandske medlemmer, juniormedlemmer og støttemedlemmer. Juniormedlemmer er personer under 18 år. Støttemedlemmer er personer, som ønsker at støtte klubben økonomisk og modtager ikke TN. Stk. 3 Kontingentet betales årsvis forud. Bestyrelsens sammensætning 7 Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlemmer af DKK. Stk. 2 Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer, jf. 5 stk. 5, 5 stk. 7 og 6 stk. 2. 2

3 Valg til bestyrelsen m.m. 8 Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Stk. 2 I ulige år vælges der 3 medlemmer til bestyrelsen og i lige år 2 medlemmer. Hvert år vælges der mindst 2 suppleanter. Stk. 3 Der vælges hvert år 1 revisor og mindst 1 revisorsuppleant. Stk. 4 Valg til bestyrelse og revisorer sker ved urafstemning forud for generalforsamlingen. Stk. 5 Forslag til valgene affattes skriftligt og skal være DTK s sekretariat i hænde senest den 31. januar. Forslag skal være stillet af mindst 3 medlemmer, hvis navne offentliggøres i forbindelse med valget. Stk. 6 Er der ved fristens udløb ikke opstillet det nødvendige antal kandidater til såvel bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter samt revisor og revisorsuppleant, skal valget ske ved supplerende valg på klubbens ordinære generalforsamling. Stk. 7 Stemmesedler til bestyrelses- og revisorvalget skal udsendes til medlemmerne senest 18 dage før generalforsamlingen og skal returneres til klubbens interne revisorer, så de er disse i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Online afstemninger kan benyttes som en hel eller delvis erstatning for stemmesedler. Stk. 8 Valgene afgøres ved simpelt, relativt flertal og opgøres af klubbens interne revisorer. Optælling af stemmesedler foretages forud for generalforsamlingen og resultatet offentliggøres på denne. Vedrørende valg af intern revisor og revisorsuppleant skal optællingen ske sammen med en repræsentant for bestyrelsen. Stk. 9 De til bestyrelsen og revisorposten opstillede kandidater, der ikke opnår valg, indtræder som suppleanter i rækkefølge efter stemmetal. Stk. 10 Ved stemmelighed foretages der på generalforsamlingen fornyet afstemning vedrørende de pågældende. I tilfælde af fornyet stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Stk. 11 En suppleant, der indtræder i bestyrelsen eller som revisor, indtræder i det afgående bestyrelsesmedlems eller revisors valgturnus. Stk. 12 I tilfælde af, at bestyrelsen bliver undertallig efter, at de valgte suppleanter er indtrådt, kan bestyrelsen supplere sig selv, indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Bestyrelsens konstituering og arbejde 9 Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning. Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Omkonstituering kan finde sted. Stk. 3 Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det af formand eller et flertal af bestyrelsen skønnes nødvendigt. Stk. 4 Bestyrelsen træffer afgørelse i alle forhold, der ikke udtrykkelig henhører under generalforsamlingen eller urafstemning. Stk. 5 Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslaggivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af dens medlemmer er til stede. Er bestyrelsen ikke beslutningsdygtig, forelægges eventuelle sager til beslutning ved almindeligt flertal blandt de fremmødte på det følgende bestyrelsesmøde. Stk. 6. Klubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand. Klubben hæfter som juridisk person alene med sin 3

4 Stk. 7 Stk. 8 Stk. 9 Stk. 10 Stk. 11 Stk. 12 formue. Bestyrelsen kan meddele prokura til formand, næstformand, kasserer og/eller sekretær Suppleanterne skal løbende holdes orienteret om bestyrelsesarbejdet og de kan indkaldes til bestyrelsesmøderne dog uden stemmeret. På bestyrelsesmøderne føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af deltagerne. Et beslutningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde offentliggøres i næstfølgende nummer af Terrier Nyt. Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg bestående af et hensigtsmæssigt antal af klubbens medlemmer til behandling af ethvert anliggende. Bestyrelsen kan endvidere ansætte lønnet medhjælp. Dispositioner, der ikke kan finansieres af klubbens løbende indtægter, men kræver anvendelse af klubbens formue, kan kun foretages efter bestyrelsens beslutning. Bestyrelseshverv er ulønnet, men bestyrelsen kan få refunderet udgifter, som dokumenterbart er afholdt i klubbens tjeneste. Klubbens repræsentanter til DKK s repræsentantskab udpeges af bestyrelsen og skal være medlemmer af DKK. Regnskab 10 Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Stk. 2 Kassereren fører tilsyn med regnskabsføringen, der skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik, og fremlægger årsregnskabet så betids, at det kan forelægges revisorerne til gennemsyn og påtegning, således at regnskabet kan udsendes til medlemmerne senest 18 dage før generalforsamlingen. Stk. 3 Den del af klubbens formue, der er fremkommet gennem overførsel fra Chantelouarven, kaldes Chantelou-kontoen. Kontoens hovedstol er båndlagt. Supplering eller frigørelse af midler kan kun ske ved urafstemning efter forudgående generalforsamlingsbeslutning. Afkastet kan, efter bestyrelsens beslutning, overføres årligt til en separat-konto. Udbetaling til formål fra denne separat-konto sker efter særlige Chantelou-regler og er betinget af bestyrelsesbeslutning, jf. 9 stk.10. Ordinær generalforsamling 11 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på Fyn i april eller maj. Stk. 2 Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling. Den indkaldes senest den 31. december - normalt gennem Terrier Nyt. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted, dagsorden samt oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og om disse er villige til at modtage genvalg. Stk. 3 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være DTK s sekretariat i hænde senest den 31. januar. Stk. 4 Senest 18 dage før generalforsamlingen udsendes følgende materiale til medlemmerne: Bestyrelsens beretning Det reviderede regnskab jf. 10 stk. 2 Kontingentforslag ledsaget af budgetforslag Evt. forslag til generalforsamlingsbeslutning Stemmesedler jf. 8 stk. 7 og 17 stk. 3 4

5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling 12 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af mindst 3 stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed 6. Forelæggelse af evt. rapporter fra stående udvalg 7. Budgetbehandling, herunder godkendelse af næste års kontingent 8. Offentliggørelse af urafstemningsvalg til bestyrelse m.m. Evt. supplerende valg til bestyrelses- og revisorvalg jf. 8 stk Behandling af indkomne forslag 10. Fremtidig virksomhed 11. Eventuelt Afstemning på generalforsamling 13 Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt, relativt flertal, jf. dog stk. 5 samt 21 og 22. Stk. 2 Skriftlig afstemning skal finde sted, når et af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Stk. 3 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 4 Stk. 5 Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Lovændringer kan kun vedtages med en majoritet på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Vedtages forslaget på generalforsamlingen, skal det til urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer. Ved urafstemningen kan ændringerne vedtages ved simpelt stemmeflertal, idet dog blanke og ugyldige stemmer ikke medregnes. Lovændringen træder i kraft, når den er godkendt af DKK. Ekstraordinær generalforsamling 14 Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 10 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet. Stk. 2 Begæringen skal være underskrevet af de pågældende medlemmer med angivelse af adresser og medlemsnumre. Stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen, med mindst 3 ugers varsel til afholdelse senest 6 uger efter udsendelsen af indkaldelsen. Stk. 4 Vedtagelser på ekstraordinære generalforsamlinger sker som anført i 13. 5

6 Kredse 15 Landet er inddelt i et antal kredse, hvis antal og grænser kan ændres af bestyrelsen efter indstilling fra de berørte kredse. Stk. 2 Samtlige medlemmer bliver ved indmeldelse tilknyttet den kreds, i hvis område de bor. Stk. 3 Kredsen ledes af en kredsbestyrelse bestående af max. 7 medlemmer, som vælges på et møde blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Mødet afholdes hvert år senest 31. januar. Stk. 4 Kredsen vedtager selv sine vedtægter og forretningsorden, der dog i alle forhold skal være i overensstemmelse med DTK s love og generalforsamlingsbeslutninger. Stk. 5 Kredsen skal afholde mindst et møde/en aktivitet årligt for nye medlemmer. Stk. 6 Kredsen skal udøve medlemspleje, så ethvert medlem kan føle en nær tilknytning til sin kreds og dermed DTK. Stk. 7 Kredsen har egen økonomi baseret på indtægter ved møder og aktiviteter. Satser for ydelser til kredsene fra DTK s sekretariat og Terrier Nyt m.m. fastsættes af DTK s bestyrelse. Økonomisk tilskud/lån til en kreds kan bevilges af DTK s bestyrelse. Kredsens bogholderi skal være åbent for DTK s revision. Kredsens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet indsendes til DTK s kasserer senest 1. februar og indgår i klubbens årsregnskab. Stk. 8 Kredsen kan samarbejde med nabokredse i det omfang, det findes hensigtsmæssigt. Stk. 9 Kredsen kan efter behov nedsætte udvalg og aktivgrupper til løsning af særlige opgaver. Stk. 10 Kredsen har ret til i kredsens område at igangsætte og afholde klub- og hundeaktiviteter, som ikke varetages af racegrupperne eller prøveregionerne. Udstillinger kan kun arrangeres i samarbejde med hovedforeningen. Stk. 11 Kredsen har ret til en medlemsliste dækkende kredsens medlemmer. Listen ajourføres af DTK s sekretariat. Stk. 12 Kredsen kan benytte DTK s sekretariat efter nærmere retningslinier, der fastsættes af DTK s bestyrelse. Stk. 13 Kredsen fastlægger selv sit niveau for kommunikation med medlemmerne. Ud over meddelelser i Terrier Nyt, kan det være breve, blade, annoncering og ved opslag m.m. Kopi af sådan kommunikation tilsendes DTK s sekretariat. Racegrupper 16 For hver af de terrierracer, klubben omfatter, oprettes der en racegruppe. Stk. 2 Medlemmerne kan ved indmeldelse og i øvrigt ved henvendelse til DTK s sekretariat blive tilknyttet den/de racegrupper, vedkommende har interesse for normalt højst 4 racegrupper. Kun ejer af racen og familiemedlemskab har stemmeret. Stk. 3 Racegruppens medlemmer vælger hvert andet år ved urafstemning en racerepræsentant, der repræsenterer racen de næste 2 år. 6

7 Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 Stk. 8 Stk. 9 Valget finder sted i september måned i de lige år. De valgte racerepræsentanter tiltræder efterfølgende 1. januar. Se tidsfrist for indsendelse af kandidatforslag i Retningslinier for racerepræsentantskabet. Et flertal af racegruppens medlemmer kan indstille til bestyrelsen, at der foretages nyvalg i valgperioden. Racerepræsentanten udvælger selv sin hjælper. Racegrupper beskæftiger sig udelukkende med aktiviteter, der vedrører den pågældende race f.eks. skuer, trimmedemonstrationer, foredrag og indlæg til Terrier Nyt vedrørende racen. Udstillinger kan kun arrangeres i samarbejde med hovedforeningen. Racegrupperne har egen økonomi baseret på indtægter fra møder og aktiviteter. Satser for ydelser til racegrupperne fra DTK s sekretariat og Terrier Nyt m.m. fastsættes af DTK s bestyrelse. Økonomisk tilskud/lån til en racegruppe kan bevilges af DTK s bestyrelse. Racegruppens bogholderi skal være åbent for DTK s revision. Racegruppens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet indsendes til DTK s kasserer senest 1. februar og indgår i klubbens årsregnskab Racegruppen kan i forbindelse med større arrangementer samarbejde med andre racegrupper eller kredse. Racerepræsentanterne indkaldes mindst en gang årligt til et racerepræsentantskabsmøde racerepræsentantskabet. Racerepræsentantskabet fastlægger selv sit niveau for kommunikation med medlemmerne. Ud over meddelelser i Terrier Nyt, kan det være breve, blade, annoncering og ved opslag m.m. Kopi af sådan kommunikation tilsendes DTK s sekretariat. De nærmere retningslinier for racegrupperne fastsættes af DTK s bestyrelse. Se Retningslinier for racerepræsentantskabet. Prøveregioner 17 Landet er inddelt i et antal prøveregioner, hvis antal og grænser kan ændres af bestyrelsen efter indstilling fra de berørte regioner. Stk. 2 Medlemmerne kan ved indmeldelse og i øvrigt ved henvendelse til DTK s sekretariat blive tilknyttet den prøveregion, i hvis område de bor. Stk. 3 Hver prøveregion ledes af en prøveledelse, som består af 5 medlemmer, der vælges ved urafstemning blandt regionens tilknyttede stemmeberettigede medlemmer. 2 medlemmer er på valg i de lige årstal og 3 medlemmer er på valg i de ulige årstal. Valgene er 2-årige. Til hvert udvalg vælges 2 suppleanter, hvis valg er 1-årige. Valgene foregår i forbindelse med de øvrige urafstemningsvalg forud for DTK s ordinære generalforsamling. Valgproceduren og fristerne er de samme som ved bestyrelsesvalg, jf. 8. Stk. 4 DTK s bestyrelse nedsætter et jagtudvalg, der har ansvaret for at koordinere aktiviteterne på landsplan. Stk. 5 Der skal afholdes mindst et årligt fællesmøde med deltagelse af repræsentanter for prøveledelserne. Stk. 6 Prøveregionernes aktiviteter er jagt- og gravtræning og afholdelse af prøver ifølge racegruppernes gravprøveregler. 7

8 Stk. 7 Stk. 8 Prøveledelsen skal medvirke ved uddannelse af trænere og prøvedommere. Den har ansvaret for relevant information til medlemmerne gennem Terrier Nyt. Den kan arrangere medlemsmøder og stævner. Prøveregionen har egen økonomi baseret på indtægter fra egne aktiviteter. Satser for ydelser til prøveregionerne fra DTK s sekretariat og Terrier Nyt m.m. fastsættes af DTK s bestyrelse. Økonomisk tilskud/lån til en prøveregion kan bevilges af DTK s bestyrelse. Prøveregionens bogholderi skal være åbent for DTK s revision. Prøveregionens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet indsendes til DTK s kasserer senest 20. januar og indgår i klubbens årsregnskab. De nærmere retningslinier for prøveregionerne fastsættes af DTK s bestyrelse. Disciplinærsager 18 Har et medlem overtrådt gældende regler, jf. DKK s til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for vedkommende. Disciplinære foranstaltninger 19 Sådanne foranstaltninger kan bestå i: a) Tildeling af 1) Misbilligelse 2) eller advarsel b) Frakendelse af kennelmærke c) Frakendelse af tillidshverv d) Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og prøver e) Udelukkelse fra adgang til stambogsføring f) Eksklusion g) Nedlæggelse af avlsforbud Stk. 2 DTK s bestyrelse kan bringe sanktionerne under punkt a) i anvendelse. Øvrige punkter kan kun bringes i anvendelse af DKK s disciplinærnævn. Der henvises i øvrigt til gældende bestemmelser i DKK s love om disciplinære foranstaltninger. Midlertidige disciplinære foranstaltninger 20 Bestyrelsen kan, når grundlaget for disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKK s bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning over for den eller de pågældende i overensstemmelse med DKK s love 28 Stk. 2 En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger dog højst i 6 måneder. 8

9 Urafstemning 21 DTK s bestyrelse kan, når den finder anledning dertil, henskyde ethvert spørgsmål til endelig afgørelse ved urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer. Stk. 2 Forslag, herunder lovændringsforslag, udsendes til medlemmerne - normalt via Terrier Nyt og returneres inden for den angivne frist til klubbens interne revisorer, der forestår optællingen. Deling af klubben 22 Udskillelse af nye specialklubber sker i henhold til DKK s love Stk. 2 Ingen del af DTK s formue tilfalder den udskilte klub. Opløsning af klubben 23 Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For vedtagelse af forslaget kræves ¾ majoritet af de afgivne stemmer. Bliver forslaget vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes ved en urafstemning med samme majoritet. Stk. 2 Bestemmelse om anvendelse af klubbens formue træffes på den ekstraordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Formuen skal anvendes til gavn for hundesagen i henhold til formålsparagraffen. Ikrafttræden 24 Ovenstående love er vedtaget på generalforsamlingen den 25. maj 2014 og vedtaget ved urafstemning den 8. oktober Stk. 2 Lovene er godkendt af DKK og træder i kraft den 20. oktober

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

Love. For. Old English Sheepdog Klubben i Danmark

Love. For. Old English Sheepdog Klubben i Danmark Love For Old English Sheepdog Klubben i Danmark 20. august 2000/JHN Love For Old English Sheepdog Klubben i Danmark Navn og Hjemsted Klubbens navn er Old English Sheepdog Klubben i Danmark, der forkortes

Læs mere

LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB

LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB Love For LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB 1. 2. Klubbens navn. 1.1 Klubbens navn er Dansk Pointer Klub (DPK). 1.2 Den har sæde og værneting fælles med formanden for DPK. 1.3

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk Love 2012 Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk LOVE vedtaget på kongressen oktober 2012 3 TL s LOVE Generelle bestemmelser om TL 1 Formål

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde

Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde LOVE OG VEDTÆGTER Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde 18. april 2009. DCU-Huset 1. juli

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere