LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB"

Transkript

1 LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Terrier Klub (DTK). Klubben er stiftet i Stk. 2 Stk. 3 Klubbens hjemsted er DTK s sekretariat. Klubben er en specialklub, der samarbejder med Dansk Kennel Klub (DKK). DKK s love og tilhørende reglementer har forrang for specialklubbens love, og den mellem parterne i medfør af 6, stk. 2 i DKK s love oprettede overenskomst. Organisation 2 Klubben er organiseret således: a) Urafstemning b) Generalforsamling c) Bestyrelse d) Kredse 15 e) Racegrupper 16 f) Prøveregioner 17 g) Medlemmer 5-6 Klubbens formål 3 Klubben har til formål i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKK s formål og internationale forpligtelser at arbejde for at fremme kendskabet til de forskellige terrierracer og gennem oplysning om hensigtsmæssig avl at bidrage til at bevare og højne racernes kvalitet i henhold til FCI-standarden samt sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber. Avlsarbejde 4 DTK er DKK s sagkyndige inden for avlsarbejdet vedrørende de terrierracer, klubben omfatter. Stk. 2 Klubben er berettiget til at fastsætte specielle regler for avlsarbejdet med klubbens racer efter aftale med DKK. Stk. 3 Avlsforbud og -restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Sådanne forbud og restriktioner kræver dog godkendelse fra DKK s sundhedsudvalg, inden de iværksættes. Stk. 4 Forslag, der fastsætter specielle regler for avl og opdræt, avlsforbud og restriktioner for en eller flere racer, skal først behandles i de berørte racegrupper, hvor man efter flertalsbeslutning fremsender forslaget til DTK s bestyrelse for videresendelse til DKK til godkendelse. 1

2 Medlemskab Indmeldelse 5 Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK. Stk. 2 Indmeldelse sker ved henvendelse til DTK s sekretariat. Medlemskabets gyldighed regnes fra den dag, hvor kontingentet er indbetalt. Stk. 3 Æresmedlemmer udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Æresmedlemmer er kontingentfrie. Stk. 4 DKK s formand og direktør er kontingentfrie medlemmer af klubben, dog uden stemmeret. De har på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer taleret og kan lade sig repræsentere ved stedfortræder. Stk. 5 Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, der har været medlem af klubben i mindst 3 måneder, og som ikke er i kontingentrestance. Støttemedlemmer og juniormedlemmer har dog ikke stemmeret. Ophør Stk. 6 Stk. 7 Medlemskab ophører ved udmeldelse, der kan ske med 1 måneds varsel til betalingsperiodens ophør. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent senest den sidste dag i forfaldsmåneden, betragtes som værende i restance og slettes af medlemslisten. Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til stemmeret og valgbarhed. Kontingent 6 Kontingentet foreslås af bestyrelsen og forelægges generalforsamlingen til godkendelse ledsaget af et budgetforslag. Stk. 2 Der fastsættes kontingentsats for henholdsvis ordinært medlemskab og familiemedlemskab. Familiemedlemskab kan tegnes for enkeltmedlemmer fra samme husstand som det ordinære medlem. Der fastsættes endvidere en kontingentsats for udenlandske medlemmer, juniormedlemmer og støttemedlemmer. Juniormedlemmer er personer under 18 år. Støttemedlemmer er personer, som ønsker at støtte klubben økonomisk og modtager ikke TN. Stk. 3 Kontingentet betales årsvis forud. Bestyrelsens sammensætning 7 Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlemmer af DKK. Stk. 2 Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer, jf. 5 stk. 5, 5 stk. 7 og 6 stk. 2. 2

3 Valg til bestyrelsen m.m. 8 Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Stk. 2 I ulige år vælges der 3 medlemmer til bestyrelsen og i lige år 2 medlemmer. Hvert år vælges der mindst 2 suppleanter. Stk. 3 Der vælges hvert år 1 revisor og mindst 1 revisorsuppleant. Stk. 4 Valg til bestyrelse og revisorer sker ved urafstemning forud for generalforsamlingen. Stk. 5 Forslag til valgene affattes skriftligt og skal være DTK s sekretariat i hænde senest den 31. januar. Forslag skal være stillet af mindst 3 medlemmer, hvis navne offentliggøres i forbindelse med valget. Stk. 6 Er der ved fristens udløb ikke opstillet det nødvendige antal kandidater til såvel bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter samt revisor og revisorsuppleant, skal valget ske ved supplerende valg på klubbens ordinære generalforsamling. Stk. 7 Stemmesedler til bestyrelses- og revisorvalget skal udsendes til medlemmerne senest 18 dage før generalforsamlingen og skal returneres til klubbens interne revisorer, så de er disse i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Online afstemninger kan benyttes som en hel eller delvis erstatning for stemmesedler. Stk. 8 Valgene afgøres ved simpelt, relativt flertal og opgøres af klubbens interne revisorer. Optælling af stemmesedler foretages forud for generalforsamlingen og resultatet offentliggøres på denne. Vedrørende valg af intern revisor og revisorsuppleant skal optællingen ske sammen med en repræsentant for bestyrelsen. Stk. 9 De til bestyrelsen og revisorposten opstillede kandidater, der ikke opnår valg, indtræder som suppleanter i rækkefølge efter stemmetal. Stk. 10 Ved stemmelighed foretages der på generalforsamlingen fornyet afstemning vedrørende de pågældende. I tilfælde af fornyet stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Stk. 11 En suppleant, der indtræder i bestyrelsen eller som revisor, indtræder i det afgående bestyrelsesmedlems eller revisors valgturnus. Stk. 12 I tilfælde af, at bestyrelsen bliver undertallig efter, at de valgte suppleanter er indtrådt, kan bestyrelsen supplere sig selv, indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Bestyrelsens konstituering og arbejde 9 Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning. Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Omkonstituering kan finde sted. Stk. 3 Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det af formand eller et flertal af bestyrelsen skønnes nødvendigt. Stk. 4 Bestyrelsen træffer afgørelse i alle forhold, der ikke udtrykkelig henhører under generalforsamlingen eller urafstemning. Stk. 5 Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslaggivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af dens medlemmer er til stede. Er bestyrelsen ikke beslutningsdygtig, forelægges eventuelle sager til beslutning ved almindeligt flertal blandt de fremmødte på det følgende bestyrelsesmøde. Stk. 6. Klubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand. Klubben hæfter som juridisk person alene med sin 3

4 Stk. 7 Stk. 8 Stk. 9 Stk. 10 Stk. 11 Stk. 12 formue. Bestyrelsen kan meddele prokura til formand, næstformand, kasserer og/eller sekretær Suppleanterne skal løbende holdes orienteret om bestyrelsesarbejdet og de kan indkaldes til bestyrelsesmøderne dog uden stemmeret. På bestyrelsesmøderne føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af deltagerne. Et beslutningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde offentliggøres i næstfølgende nummer af Terrier Nyt. Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg bestående af et hensigtsmæssigt antal af klubbens medlemmer til behandling af ethvert anliggende. Bestyrelsen kan endvidere ansætte lønnet medhjælp. Dispositioner, der ikke kan finansieres af klubbens løbende indtægter, men kræver anvendelse af klubbens formue, kan kun foretages efter bestyrelsens beslutning. Bestyrelseshverv er ulønnet, men bestyrelsen kan få refunderet udgifter, som dokumenterbart er afholdt i klubbens tjeneste. Klubbens repræsentanter til DKK s repræsentantskab udpeges af bestyrelsen og skal være medlemmer af DKK. Regnskab 10 Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Stk. 2 Kassereren fører tilsyn med regnskabsføringen, der skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik, og fremlægger årsregnskabet så betids, at det kan forelægges revisorerne til gennemsyn og påtegning, således at regnskabet kan udsendes til medlemmerne senest 18 dage før generalforsamlingen. Stk. 3 Den del af klubbens formue, der er fremkommet gennem overførsel fra Chantelouarven, kaldes Chantelou-kontoen. Kontoens hovedstol er båndlagt. Supplering eller frigørelse af midler kan kun ske ved urafstemning efter forudgående generalforsamlingsbeslutning. Afkastet kan, efter bestyrelsens beslutning, overføres årligt til en separat-konto. Udbetaling til formål fra denne separat-konto sker efter særlige Chantelou-regler og er betinget af bestyrelsesbeslutning, jf. 9 stk.10. Ordinær generalforsamling 11 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på Fyn i april eller maj. Stk. 2 Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling. Den indkaldes senest den 31. december - normalt gennem Terrier Nyt. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted, dagsorden samt oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og om disse er villige til at modtage genvalg. Stk. 3 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være DTK s sekretariat i hænde senest den 31. januar. Stk. 4 Senest 18 dage før generalforsamlingen udsendes følgende materiale til medlemmerne: Bestyrelsens beretning Det reviderede regnskab jf. 10 stk. 2 Kontingentforslag ledsaget af budgetforslag Evt. forslag til generalforsamlingsbeslutning Stemmesedler jf. 8 stk. 7 og 17 stk. 3 4

5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling 12 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af mindst 3 stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed 6. Forelæggelse af evt. rapporter fra stående udvalg 7. Budgetbehandling, herunder godkendelse af næste års kontingent 8. Offentliggørelse af urafstemningsvalg til bestyrelse m.m. Evt. supplerende valg til bestyrelses- og revisorvalg jf. 8 stk Behandling af indkomne forslag 10. Fremtidig virksomhed 11. Eventuelt Afstemning på generalforsamling 13 Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt, relativt flertal, jf. dog stk. 5 samt 21 og 22. Stk. 2 Skriftlig afstemning skal finde sted, når et af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Stk. 3 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 4 Stk. 5 Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Lovændringer kan kun vedtages med en majoritet på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Vedtages forslaget på generalforsamlingen, skal det til urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer. Ved urafstemningen kan ændringerne vedtages ved simpelt stemmeflertal, idet dog blanke og ugyldige stemmer ikke medregnes. Lovændringen træder i kraft, når den er godkendt af DKK. Ekstraordinær generalforsamling 14 Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 10 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet. Stk. 2 Begæringen skal være underskrevet af de pågældende medlemmer med angivelse af adresser og medlemsnumre. Stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen, med mindst 3 ugers varsel til afholdelse senest 6 uger efter udsendelsen af indkaldelsen. Stk. 4 Vedtagelser på ekstraordinære generalforsamlinger sker som anført i 13. 5

6 Kredse 15 Landet er inddelt i et antal kredse, hvis antal og grænser kan ændres af bestyrelsen efter indstilling fra de berørte kredse. Stk. 2 Samtlige medlemmer bliver ved indmeldelse tilknyttet den kreds, i hvis område de bor. Stk. 3 Kredsen ledes af en kredsbestyrelse bestående af max. 7 medlemmer, som vælges på et møde blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Mødet afholdes hvert år senest 31. januar. Stk. 4 Kredsen vedtager selv sine vedtægter og forretningsorden, der dog i alle forhold skal være i overensstemmelse med DTK s love og generalforsamlingsbeslutninger. Stk. 5 Kredsen skal afholde mindst et møde/en aktivitet årligt for nye medlemmer. Stk. 6 Kredsen skal udøve medlemspleje, så ethvert medlem kan føle en nær tilknytning til sin kreds og dermed DTK. Stk. 7 Kredsen har egen økonomi baseret på indtægter ved møder og aktiviteter. Satser for ydelser til kredsene fra DTK s sekretariat og Terrier Nyt m.m. fastsættes af DTK s bestyrelse. Økonomisk tilskud/lån til en kreds kan bevilges af DTK s bestyrelse. Kredsens bogholderi skal være åbent for DTK s revision. Kredsens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet indsendes til DTK s kasserer senest 1. februar og indgår i klubbens årsregnskab. Stk. 8 Kredsen kan samarbejde med nabokredse i det omfang, det findes hensigtsmæssigt. Stk. 9 Kredsen kan efter behov nedsætte udvalg og aktivgrupper til løsning af særlige opgaver. Stk. 10 Kredsen har ret til i kredsens område at igangsætte og afholde klub- og hundeaktiviteter, som ikke varetages af racegrupperne eller prøveregionerne. Udstillinger kan kun arrangeres i samarbejde med hovedforeningen. Stk. 11 Kredsen har ret til en medlemsliste dækkende kredsens medlemmer. Listen ajourføres af DTK s sekretariat. Stk. 12 Kredsen kan benytte DTK s sekretariat efter nærmere retningslinier, der fastsættes af DTK s bestyrelse. Stk. 13 Kredsen fastlægger selv sit niveau for kommunikation med medlemmerne. Ud over meddelelser i Terrier Nyt, kan det være breve, blade, annoncering og ved opslag m.m. Kopi af sådan kommunikation tilsendes DTK s sekretariat. Racegrupper 16 For hver af de terrierracer, klubben omfatter, oprettes der en racegruppe. Stk. 2 Medlemmerne kan ved indmeldelse og i øvrigt ved henvendelse til DTK s sekretariat blive tilknyttet den/de racegrupper, vedkommende har interesse for normalt højst 4 racegrupper. Kun ejer af racen og familiemedlemskab har stemmeret. Stk. 3 Racegruppens medlemmer vælger hvert andet år ved urafstemning en racerepræsentant, der repræsenterer racen de næste 2 år. 6

7 Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 Stk. 8 Stk. 9 Valget finder sted i september måned i de lige år. De valgte racerepræsentanter tiltræder efterfølgende 1. januar. Se tidsfrist for indsendelse af kandidatforslag i Retningslinier for racerepræsentantskabet. Et flertal af racegruppens medlemmer kan indstille til bestyrelsen, at der foretages nyvalg i valgperioden. Racerepræsentanten udvælger selv sin hjælper. Racegrupper beskæftiger sig udelukkende med aktiviteter, der vedrører den pågældende race f.eks. skuer, trimmedemonstrationer, foredrag og indlæg til Terrier Nyt vedrørende racen. Udstillinger kan kun arrangeres i samarbejde med hovedforeningen. Racegrupperne har egen økonomi baseret på indtægter fra møder og aktiviteter. Satser for ydelser til racegrupperne fra DTK s sekretariat og Terrier Nyt m.m. fastsættes af DTK s bestyrelse. Økonomisk tilskud/lån til en racegruppe kan bevilges af DTK s bestyrelse. Racegruppens bogholderi skal være åbent for DTK s revision. Racegruppens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet indsendes til DTK s kasserer senest 1. februar og indgår i klubbens årsregnskab Racegruppen kan i forbindelse med større arrangementer samarbejde med andre racegrupper eller kredse. Racerepræsentanterne indkaldes mindst en gang årligt til et racerepræsentantskabsmøde racerepræsentantskabet. Racerepræsentantskabet fastlægger selv sit niveau for kommunikation med medlemmerne. Ud over meddelelser i Terrier Nyt, kan det være breve, blade, annoncering og ved opslag m.m. Kopi af sådan kommunikation tilsendes DTK s sekretariat. De nærmere retningslinier for racegrupperne fastsættes af DTK s bestyrelse. Se Retningslinier for racerepræsentantskabet. Prøveregioner 17 Landet er inddelt i et antal prøveregioner, hvis antal og grænser kan ændres af bestyrelsen efter indstilling fra de berørte regioner. Stk. 2 Medlemmerne kan ved indmeldelse og i øvrigt ved henvendelse til DTK s sekretariat blive tilknyttet den prøveregion, i hvis område de bor. Stk. 3 Hver prøveregion ledes af en prøveledelse, som består af 5 medlemmer, der vælges ved urafstemning blandt regionens tilknyttede stemmeberettigede medlemmer. 2 medlemmer er på valg i de lige årstal og 3 medlemmer er på valg i de ulige årstal. Valgene er 2-årige. Til hvert udvalg vælges 2 suppleanter, hvis valg er 1-årige. Valgene foregår i forbindelse med de øvrige urafstemningsvalg forud for DTK s ordinære generalforsamling. Valgproceduren og fristerne er de samme som ved bestyrelsesvalg, jf. 8. Stk. 4 DTK s bestyrelse nedsætter et jagtudvalg, der har ansvaret for at koordinere aktiviteterne på landsplan. Stk. 5 Der skal afholdes mindst et årligt fællesmøde med deltagelse af repræsentanter for prøveledelserne. Stk. 6 Prøveregionernes aktiviteter er jagt- og gravtræning og afholdelse af prøver ifølge racegruppernes gravprøveregler. 7

8 Stk. 7 Stk. 8 Prøveledelsen skal medvirke ved uddannelse af trænere og prøvedommere. Den har ansvaret for relevant information til medlemmerne gennem Terrier Nyt. Den kan arrangere medlemsmøder og stævner. Prøveregionen har egen økonomi baseret på indtægter fra egne aktiviteter. Satser for ydelser til prøveregionerne fra DTK s sekretariat og Terrier Nyt m.m. fastsættes af DTK s bestyrelse. Økonomisk tilskud/lån til en prøveregion kan bevilges af DTK s bestyrelse. Prøveregionens bogholderi skal være åbent for DTK s revision. Prøveregionens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet indsendes til DTK s kasserer senest 20. januar og indgår i klubbens årsregnskab. De nærmere retningslinier for prøveregionerne fastsættes af DTK s bestyrelse. Disciplinærsager 18 Har et medlem overtrådt gældende regler, jf. DKK s til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for vedkommende. Disciplinære foranstaltninger 19 Sådanne foranstaltninger kan bestå i: a) Tildeling af 1) Misbilligelse 2) eller advarsel b) Frakendelse af kennelmærke c) Frakendelse af tillidshverv d) Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og prøver e) Udelukkelse fra adgang til stambogsføring f) Eksklusion g) Nedlæggelse af avlsforbud Stk. 2 DTK s bestyrelse kan bringe sanktionerne under punkt a) i anvendelse. Øvrige punkter kan kun bringes i anvendelse af DKK s disciplinærnævn. Der henvises i øvrigt til gældende bestemmelser i DKK s love om disciplinære foranstaltninger. Midlertidige disciplinære foranstaltninger 20 Bestyrelsen kan, når grundlaget for disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKK s bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning over for den eller de pågældende i overensstemmelse med DKK s love 28 Stk. 2 En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger dog højst i 6 måneder. 8

9 Urafstemning 21 DTK s bestyrelse kan, når den finder anledning dertil, henskyde ethvert spørgsmål til endelig afgørelse ved urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer. Stk. 2 Forslag, herunder lovændringsforslag, udsendes til medlemmerne - normalt via Terrier Nyt og returneres inden for den angivne frist til klubbens interne revisorer, der forestår optællingen. Deling af klubben 22 Udskillelse af nye specialklubber sker i henhold til DKK s love Stk. 2 Ingen del af DTK s formue tilfalder den udskilte klub. Opløsning af klubben 23 Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For vedtagelse af forslaget kræves ¾ majoritet af de afgivne stemmer. Bliver forslaget vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes ved en urafstemning med samme majoritet. Stk. 2 Bestemmelse om anvendelse af klubbens formue træffes på den ekstraordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Formuen skal anvendes til gavn for hundesagen i henhold til formålsparagraffen. Ikrafttræden 24 Ovenstående love er vedtaget på generalforsamlingen den 25. maj 2014 og vedtaget ved urafstemning den 8. oktober Stk. 2 Lovene er godkendt af DKK og træder i kraft den 20. oktober

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

DKK s Standardvedtægter for Specialklubber (tidligere kaldet skeletlove)

DKK s Standardvedtægter for Specialklubber (tidligere kaldet skeletlove) DKK s Standardvedtægter for Specialklubber (tidligere kaldet skeletlove) Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er ****klubben. Klubben er stiftet den dd.mm.åå. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Islandsk Fårehundeklubs Love!

Islandsk Fårehundeklubs Love! Islandsk Fårehundeklubs Love Revideret 2014 efter opfordring fra DKK. Enstemmigt vedtaget på Islandsk Fårehundeklubs Generalforsamling d. 16. marts 2014. Derefter også enstemmigt vedtaget ved urafstemning

Læs mere

Vedtægter for Broholmerselskabet

Vedtægter for Broholmerselskabet Vedtægter for Broholmerselskabet 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Selskabets navn er Broholmerselskabet. Broholmerselskabet er stiftet den 20.04.1979. Stk. 2. Broholmerselskabets hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt

Læs mere

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Terrier Klub (DTK). Klubben er stiftet i 1927. Klubbens hjemsted er DTK s sekretariat. Klubben er en specialklub, der samarbejder med

Læs mere

DKK s Standardvedtægter for Specialklubber (tidligere kaldet skeletlove)

DKK s Standardvedtægter for Specialklubber (tidligere kaldet skeletlove) DKK s Standardvedtægter for Specialklubber (tidligere kaldet skeletlove) Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er ****klubben. Klubben er stiftet den dd.mm.åå. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Forslag nr. Nuværende ordlyd Ordlyd foreslås ændret til 1 1. Navn og hjemsted. 1. Navn og hjemsted

Forslag nr. Nuværende ordlyd Ordlyd foreslås ændret til 1 1. Navn og hjemsted. 1. Navn og hjemsted Motivation: Broholmselskabet fik pr. 1.1.2015 ny overenskomst med DKK og dermed et nyt ansvar som specialklub for Broholmerracen. På opfordring fra DKK ønsker Broholmerselskabet at så vid udstrækning det

Læs mere

Love for Welsh Corgi Klubben

Love for Welsh Corgi Klubben Love for Welsh Corgi Klubben Gældende fra 12.2.2010 Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er Welsh Corgi Klubben. Klubben er stiftet den d. 7.5.1974 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3.

Læs mere

Love for Tysk Jagtterrier Klub (DK)

Love for Tysk Jagtterrier Klub (DK) Love for Tysk Jagtterrier Klub (DK) Navn & hjemsted 1 Klubbens navn er: Tysk Jagtterrier Klub (DK). Klubben er stiftet den 26. juni 2005. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Klubben er en specialklub,

Læs mere

Love for BASSET KLUBBEN (Specialklub under Dansk Kennel Klub.) Af 1.juni 2017.

Love for BASSET KLUBBEN (Specialklub under Dansk Kennel Klub.) Af 1.juni 2017. Love for BASSET KLUBBEN (Specialklub under Dansk Kennel Klub.) Af 1.juni 2017. Basset Klubbens love 1:Navn og hjemsted. Stk.1: Klubbens navn er: BASSET KLUBBEN. Klubben er stiftet d. 15. november 1968.

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB

VEDTÆGTER FOR DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB VEDTÆGTER FOR DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB Navn & hjemsted 1, stk. 1 Klubbens navn er: Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub (- i daglig tale kaldet Tollerklubben ). Klubben er

Læs mere

Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde

Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde 1. Navn og hjemsted. Stk. 1. Klubbens navn er Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde. Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 31. januar 1976. Stk. 2. Specialklubben

Læs mere

PUDELKLUBBENS LOVE 2018

PUDELKLUBBENS LOVE 2018 PUDELKLUBBENS LOVE 2018 Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er Pudelklubben. Klubben er stiftet den 17. april 1948. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der

Læs mere

Love for Dansk Polarhunde Klub.

Love for Dansk Polarhunde Klub. Love for Dansk Polarhunde Klub. 1. Navn & hjemsted. stk. 1. Klubbens navn er Dansk Polarhunde Klub (forkortet DPHK). Klubben er stiftet den 13.09.2009. stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Old English Sheepdog Klubben i Danmark

Vedtægter for Old English Sheepdog Klubben i Danmark Vedtægter for Old English Sheepdog Klubben i Danmark 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Old English Sheepdog Klubben i Danmark, der forkortes OES-klubben. Klubben er stiftet den 11. september 1965. Klubbens

Læs mere

I forhold til FCI-standarden af de af klubben repræsenterede racer samt udbrede kendskabet hertil blandt medlemmerne og offentligheden.

I forhold til FCI-standarden af de af klubben repræsenterede racer samt udbrede kendskabet hertil blandt medlemmerne og offentligheden. Love Juli 2015 1. 1. Klubbens navn er SPIDSHUNDE- KLUBBEN stiftet den 4. juni 1968. 2. Dens hjemsted er hos den til enhver tid siddende formand. 3. Specialklubben er anerkendt af og samarbejder med Dansk

Læs mere

Love for. Dansk Leonberger Klub

Love for. Dansk Leonberger Klub Page 1 of 6 Love for Dansk Leonberger Klub 1. Navn og hjemsted Stk.1 Klubbens navn er Dansk Leonberger Klub (forkortet D.L.K) D.L.K. er en specialklub der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel

Læs mere

VEDTÆGTS ÆNDRINGSFORSLAG FOR DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB Bestemmelse Nyt vedtægtsforslag Gældende vedtægt Kommentarer

VEDTÆGTS ÆNDRINGSFORSLAG FOR DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB Bestemmelse Nyt vedtægtsforslag Gældende vedtægt Kommentarer 1 - Navn & hjemsted Navn & hjemsted Klubbens navn er: Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub, herefter og i daglig tale kaldet Tollerklubben. Tollerklubben er stiftet den 27. september 1997 1, stk.

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB

LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB Love For LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB 1. 2. Klubbens navn. 1.1 Klubbens navn er Dansk Pointer Klub (DPK). 1.2 Den har sæde og værneting fælles med formanden for DPK. 1.3

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEWFOUNDLANDKLUBBEN I DANMARK

VEDTÆGTER FOR NEWFOUNDLANDKLUBBEN I DANMARK Newfoundlandklubben VEDTÆGTER FOR NEWFOUNDLANDKLUBBEN I DANMARK i Danmark Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er Newfoundlandklubben i Danmark. Klubben er stiftet den 10. september 1967. Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK)

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Indhold Side 1 Klubbens navn og hjemsted 3 2 DvKs organisation 3 3 DvKs formål. 3 4 Avlsarbejde... 3 5 Medlemskab 3 6 Kontingent 4 7 Ind- og udmeldelse. 4 8 Bestyrelsen...

Læs mere

Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002.

Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002. Hillerød Hundevenners vedtægter, 2014 version 1 Navn og hjemsted Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen

Læs mere

Pudelklubbens love 2016

Pudelklubbens love 2016 Pudelklubbens love 2016 1 KLUBBENS NAVN Klubbens navn er Pudelklubben. Klubben er tilsluttet Danske Kennel Klub. Klubbens hjemsted og værneting er den til enhver tid siddende formand. 2 KLUBBENS FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Hellerup Fægte-Klub

Vedtægter for Hellerup Fægte-Klub 1 Vedtægter for Hellerup Fægte-Klub 1 Navn og hjemsted: Hellerup Fægte-Klub er stiftet den 18. november 1944 og har hjemsted i Gentofte Kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Fægte-Forbund under Danmarks

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter 2018 NAVN OG HJEMSTED FORMÅL MEDLEMSKAB KONTINGENT

Vedtægter 2018 NAVN OG HJEMSTED FORMÅL MEDLEMSKAB KONTINGENT Vedtægter 2018 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens/klubbens navn er KABE Club Danmark. Klubben blev stiftet den 17. januar 1985 Klubbens adresse er formandens adresse. FORMÅL 2 Klubbens formål er at samle KABE-ejere

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

BEAGLE KLUBBEN S VEDTÆGTER 1 NAVN

BEAGLE KLUBBEN S VEDTÆGTER 1 NAVN 1 2.1 BEAGLE KLUBBEN S VEDTÆGTER 1 NAVN Klubbens navn er Beagle Klubben. Beagle Klubben er en specialklub under Dansk Kennel Klub. Klubbens hjemsted og værneting er formandens. 2 FORMÅL Klubbens formål

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Love for Schæferhundeklubben for Danmark revideret den 26.03.2011 Side 1 af 5 VEDTÆGTER for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN

Læs mere

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR HELSINGØR SEJLKLUB

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR HELSINGØR SEJLKLUB FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR HELSINGØR SEJLKLUB Helsingør Sejlklub Vedtægter, forslag Rev 7 Side 1 af 7 1. KLUBBENS NAVN 1.1 Klubbens navn er HELSINGØR SEJLKLUB, med binavnet Helsingør Amatør Sejlklub.

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted

Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Turismefremme Foreningens hjemsted er formandens virksomhedsadresse, eller der hvor foreningens sekretariat er beliggende. Formanden

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

Navn og hjemsted. 1. Foreningen Øresund Klubfodbold, der har hjemsted i Københavns Kommune, er stiftet 11/9-1997

Navn og hjemsted. 1. Foreningen Øresund Klubfodbold, der har hjemsted i Københavns Kommune, er stiftet 11/9-1997 Øresund Klubfodbolds (ØKF) vedtægter anno 2016 Navn og hjemsted. 1. Foreningen Øresund Klubfodbold, der har hjemsted i Københavns Kommune, er stiftet 11/9-1997 Stk. 2. Foreningen er tilsluttet DBU København

Læs mere

Love for Dansk Chow Chow klub Gældende fra 5. marts 2011

Love for Dansk Chow Chow klub Gældende fra 5. marts 2011 Gældende fra 5. marts 2011 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Klubbens navn er DANSK CHOW CHOW KLUB (forkortet DCCK) stiftet d. 4. marts 1972. Stk. 2 Klubbens hjemsted og værneting er hos den til enhver tid siddende

Læs mere

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB LOVE OG VEDTÆGTER Love og vedtægter Love for Hvidovre-Avedøre Rideklub Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er: Hvidovre-Avedøre Rideklub. Forkortelse: HVR. Klubbens hjemsted er:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Dansk Münsterländer Klub (DMK)

VEDTÆGTER FOR. Dansk Münsterländer Klub (DMK) VEDTÆGTER FOR Dansk Münsterländer Klub (DMK) Indhold 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 KLUBBENS FORMÅL 3 3 MEDLEMSKAB 4 4 ÆRESMEDLEMMER 4 5 KONTINGENT 4 6 GENERALFORSAMLINGEN 5 7 AFSTEMNINGER 6 8 URAFSTEMNINGER 6

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEWFOUNDLANDKLUBBEN I DANMARK

VEDTÆGTER FOR NEWFOUNDLANDKLUBBEN I DANMARK VEDTÆGTER FOR NEWFOUNDLANDKLUBBEN I DANMARK Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er Newfoundlandklubben i Danmark. Klubben er stiftet den 10. september 1967. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Fransklærerforeningen

Vedtægter for Fransklærerforeningen Vedtægter for Fransklærerforeningen 1 Navn Foreningens navn er "Fransklærerforeningen" (Association des Professeurs de français du Danemark). 2 Formål Foreningens formål er at tjene undervisningen i fransk.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

3 Medlemskab af organisation Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes vedtægter og bestemmelser.

3 Medlemskab af organisation Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes vedtægter og bestemmelser. VEDTÆGTER for SEJLKLUBBEN SNEKKEN VORDINGBORG 1 Klubbens hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben SNEKKEN Vordingborg (forkortes til SSV). Klubbens hjemsted er Vordingborg. 2 Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere

Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere 1. Navn og hjemsted Specialklubbens navn er Klubben For Danske Schæfere. Specialklubbens hjemsted er den til enhver tid siddende formands postadresse. Specialklubben

Læs mere

Vedtægter for Rødovre og Omegns Gymnastikforening

Vedtægter for Rødovre og Omegns Gymnastikforening Vedtægter for Rødovre og Omegns Gymnastikforening Stiftet 24. oktober 1924 Navn, hjemsted og bomærke 1. Foreningens navn er Rødovre og Omegns Gymnastikforening. Hjemstedet er Rødovre Kommune. Foreningens

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Menighedsrådsforeningen for Lolland-Falsters Stift

Vedtægter for Menighedsrådsforeningen for Lolland-Falsters Stift Navn 1. Foreningens navn er Menighedsrådsforeningen for Lolland-Falsters Stift Formål og opgave 2. Det er foreningens formål og opgave - at arrangere møder, kurser og lignende, hvor menighedsrådenes virksomhed

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Assens Dykkerklub

Vedtægter for Assens Dykkerklub K L U B B E N 1: Klubbens navn er ASSENS DYKKERKLUB. Den er stiftet den 14. september 1989. Klubben er hjemmehørende i Assens kommune. 2: Klubbens formål er at fremme dykningen og sikkerheden under dens

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

Vedtægter oktober 2017

Vedtægter oktober 2017 Vedtægter oktober 2017 1 Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er: HILLERØD SQUARE DANCERS Klubbens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens hovedformål er at 1. tilbyde klubbens medlemmer

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj Klubbens navn, hjemsted og formål

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj Klubbens navn, hjemsted og formål LOVE for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj 1883 1 Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Helsingør Roklub" og dens hjemsted er Helsingør. Klubbens formål er at samle dyrkere og yndere af rosporten,

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Holistisk Planlagt Afgræsning

Vedtægter for Foreningen for Holistisk Planlagt Afgræsning Vedtægter for Foreningen for Holistisk Planlagt Afgræsning VEDTÆGTER for Foreningen for Holistisk Planlagt Afgræsning 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Foreningen for Holistisk Planlagt Afgræsning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål:

Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål: 1 Klubbens navn er: Faldskærmsklubben Nordenfjords, Klubbens hjemsted er Hjørring Kommune. Klubben er stiftet 1. marts 1989 og ændrede

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Spaniel Klubbens love

Spaniel Klubbens love Spaniel Klubbens love 1: Navn og Hjemsted Klubbens navn er Spaniel Klubben. Klubbens hjemsted og værneting er formandens adresse Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med

Læs mere

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902 Vedtægter - for Horsens Rideklub efter fusion mellem Horsens Rideklub og Kværnbækgaard Rideklub, vedtægter ændret den 12. marts 1996 ændret den xx.xx.2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Horsens Rideklub

Læs mere