REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:"

Transkript

1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: Rikke Karlsson og Ole Frederiksen REFERAT

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet økonomivurdering ØKV2 ultimo juni/juli Midtvejsregulering og handleplan Andelsboligforeningen "Ved Torvet". Anmodning om fortsat afdragsfrihed Borgerinddragelse via digitale medier Rebild Kommune er fra virksomheden SAWO blevet tilbudt opstilling af granitelefant i rundkørslen Juelstrupparken/Porsborgparken Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 2 samt 2. forslag til lokalplan nr. 240 for Kalk, Kilder og Kunst ved Tingbæk Kalkmine Godkendelse af 1. udkast til kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan nr. 258 for landsbyen Mejlby Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 14 for detailhandel i Suldrup Endelig vedtagelse af 1. forslag til lokalplan nr. 256 boligområde Grævlingen, Støvring Ådale og tillæg nr. 13 til Kommuneplan Endelig beslutning om ekspropriation på Bavnehøjvej ifm. udvidelse af vej NT-økonomi m.v Frigivelse af midler til 3 mulige vådområdeprojekter Handicappolitik Strategien for fremtidens folkeskole i høring Fremtidig pasningskapacitet og ledelsesstruktur for dagtilbudsområdet i Skørping Misbrug Unge Støvring Ridecenter - ansøgning om optagelse/forlængelse af lån Høring vedrørende lægedækning i Rebild Kommune Mastruplund - ombygning af ældreboliger, servicearealer og Sundhedscenter Kvalitetsstandarder Godkendelse efter høring Orientering Lukket - Salg af jordstykke Fejl! Bogmær Underskriftsside

3 1. Samlet økonomivurdering ØKV2 ultimo juni/juli 2011 J.nr.: S00. Sagsnr.: 11/496 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: I økonomivurdering ØKV2, der er vedlagt, som bilag, er der vurderet et samlet merforbrug på driften i forhold til det korrigerede budget på 27 mio. kr. I forhold til de udgifter, der er en del af sanktionslovgivningen indebærer det et merforbrug på mio. kr. Det forudsættes derfor fortsat, at effekten af de iværksatte handlingsplaner, samt nye initiativer mindst bidrager til et provenu i sidstnævnte størrelsesorden for at Rebild Kommune kan undgå konsekvensen af sanktionslovgivningen. Hertil kommer at forbrugsområder udenfor sanktionslovgivningen (primært Arbejdsmarkedsudvalget) - af likviditetsmæssige årsager - i videst mulig omfang skal sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug. For anlæg er der med udgangen af juli 2011 et forbrug på 32,2%, samt realiseret indtægter for 21,6 %. Dette og tidligere års erfaringer betyder, at vurderingen er et mindreforbrug på ca. 20 mio. kr. Forbruget på de enkelte projekter fremgår af bilag over forbruget med udgangen af juli I vurderingen indgår blandt andet at udgifterne til Bavnebakkeskolen er mindre i 2011 end forudsat i budgettet, samt at der ikke afholdes udgifter til rådhusformål som budgetteret. På finansieringssiden er der i vurderingen, forudsat at der ikke optages yderligere lån i 2011, hvilket skal ses i sammenhæng med vurderingen af mindre forbruget på anlæg. Dette indebærer en mindre låneoptagelse end budgetteret på 5 mio. kr. Sidst er der en mindre indtægt vedrørende skat, som skyldes en ældre skatteafregningen fra Regionen vedr. delingsaftalen i 2007, som først er faldet på plads i forlængelse af de seneste forhandlinger om kommuners og regioners økonomi. I den samlede oversigt jf. nedenfor fremgår endvidere efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2010 på 10 mio. kr. Samlet set, indebærer ovenstående et kassetræk på 13,5 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 30,5 mio. kr., hvoraf overførsler fra 2010 udgør 25,9 mio. kr., mens efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2010 udgør 11 mio. kr. For en nærmere beskrivelse af de enkelte områder henvises til de respektive fagudvalgssager, samt den samlede ØKV2 vedlagt som bilag. 338 ØKV2 ultimo juni/juli 2011 Oprindeligt overførsel Øvrige Afvigelser ift. ØKV 2 i mio. kr. / netto B fra 2010 bevillinger korr. budget jun-11

4 DRIFT Arbejdsmarkedsudvalg 168,0 0,9 44,6 5,9 219,4 Børne- og Ungdomsudvalg 486,9-2,7-2,3 14,0 495,9 Kultur- og Fritidsudvalg 45,4 0,5 0,0-0,2 45,7 Sundhedsudvalg 411,1-4,1 0,1 6,5 413,6 Teknik- og Miljøudvalg 53,4 0,6-0,1 1,0 54,9 Økonomiudvalg 185,6 0,2-0,4 0,0 185,4 Driftsvirksomhed i alt 1.350,4-4,6 41,9 27, ,9 ANLÆG Arbejdsmarkedsudvalg 0,0 0,0 0,0 Børne- og Ungdomsudvalg 24,0 10,2 0,0 Kultur- og Fritidsudvalg 1,0 2,6 0,0 Sundhedsudvalg 0,0 2,2 0,0 Teknik- og Miljøudvalg -3,6 14,3 0,9 Økonomiudvalg 14,4 1,2 0,0-20,0 47,2 Anlæg i alt 35,8 30,5 0,9-20,0 47,2 Drift og anlæg i alt 1.386,2 25,9 42,8 7, ,1 Renter 10,1 0,0 0,0 10,1 Finansforskydninger 0,2 0,0 0,0 0,2 Låneafvikling-/optagelse 12,4 0,0 5,0 17,4 Skatter ,2 0,0-0, ,6 Generelle tilskud -403,2-47,5 0,0-450,7 Efterregulering 10 Beskæftigelse 0,0 0,0 11,0 11,0 Likviditetsforbrug/-forøgelse -30,5 25,9-4,7 22,8 13,5 Likviditet og befolkning I forhold til udgangen af juni måned er befolkningstallet faldet fra til I nedenstående tabel kan likviditetsudviklingen i den gennemsnitlige likviditet ses måned for måned. Faldet i juli måneds gennemsnit skal væsentligst ses i relation til, at der i tidligere måneder har været likviditet forbedringer via renovationsindtægter (april), samt optagelse af lån (maj). 339 Gennemsnit måned for måned i kr januar februar marts april

5 maj juni juli august september oktober november december Gennemsnit for året Der er vedlagt bilag over udviklingen i likviditet og befolkning m.v. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller at økonomivurderingen drøftes at initiativerne med henblik på budgetoverholdelse jf. andre sager på dagsordnen behandles Bilag: Samlet ØKV2 - ultimo juni diverse bilag Beslutning i Økonomiudvalget den : Det indstilles, at de af udvalgene anførte tilkendegivelser og beslutninger tages til efterretning med en klar forventning om, at de besluttede forbrugsbegrænsninger for de enkelte udvalg sikrer bedre overensstemmelse mellem forbrug og budget. Beslutning i den : Godkendt som indstillet. Rikke Karlsson og Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Bilag til samlet økonomivurdering 2 - ultimo juni ØK

6 2. Midtvejsregulering og handleplan J.nr.: Ø00. Sagsnr.: 11/10447 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Rebild Kommune har modtaget en oversigt der viser den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2010 samt en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for Begge dele skal afregnes i 4. kvartal Regulering vedrørende 2010 Den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2010 viser at Rebild Kommune skal tilbagebetale ca. 11 mio. kr. Den samlede økonomi for 2010 kan illustreres på følgende måde: 2010 (mio.kr.) Oprindeligt beskæftigelsestilskud 43,9 Midtvejsregulering ,3 Endelig regulering ,0 Finansiering i alt (incl. aktivering og løntilskud) 40,2 Forbrug ,1 "Underskud for år 2010" -5,9 Som det fremgår, er der en samlet underfinansiering på knap 6 mio. kr. Dette skyldes generelt at udviklingen i antallet af bruttoledige har været mindre gunstig i Rebild end i Nordjylland som helhed. Derudover kan aktiveringsgrader og fordelingen af bruttolediges varighed have betydning for den samlede økonomi. Regulering vedrørende 2011 Midtvejsreguleringen for 2011 viser at Rebild Kommune skal tilbagebetale 28,8 mio. kr. som følge af at ledighedsudviklingen vurderes at være mere gunstig end tidligere forudsat. De 28,8 mio. kr. skal som udgangspunkt finansieres af tilsvarende mindreforbrug på udgifter til dagpengeydelser. Økonomien for 2011 kan illustreres på følgende måde: Budget 2011 (mio.kr.) korrigeret budget ydelser 80,3 Midtvejsregulering ,8 nettokorrigeret budget 51,5 Hertil kommer udgifter til løntilskud og midler afsat til aktivering af forsikrede ledige. Endvidere er der i forbindelse med finansieringsomlægningen af refusionerne hensat 5 mio. kr. i kommunekassen til at imødegå netop konsekvenserne af midtvejsreguleringen. Der vil i juni 2012 komme en endelig regulering af tilskuddet for 2011, så først på dette tidspunkt kan det endelige resultat vurderes. 341

7 Det samlede korrigerede budget for 2011 er således på 52,3 mio. kr. Det samlede skøn for udgifter til dagpenge for 2011 vurderes aktuelt at blive 65 mio. kr. Dette skøn er dog usikkert. Der kan således mangle 12,7 mio. kr. i at opnå balance på ydelsesdelen. Dette potentielle merforbrug kan finansieres på følgende måde: Potentiel udfordring -13,5 mio. kr. Mindreforbrug aktivering 3,0 Mindreforbrug løntilskud 2,5 Reserveret pulje (kommunekassen) 5,0 Rest udfordring 3,0 Som nævnt kendes det endelige resultat for økonomien på dagpengeområdet først i juni Foreløbige indikationer af udviklingen i bruttoledigheden viser dog en mere positiv udvikling i Rebild end i Nordjylland som helhed. Den endelige restafregning for 2011 bør derfor som udgangspunkt være bedre end resultatet for Bilag som viser udviklingen i bruttoledigheden er vedlagt. Restudfordringen vil blive søgt løst ved at iværksætte følgende handlinger på dagpengeområdet: Der igangsættes forløb for 50 borgere med langtidsledighed med opstart primo september Indsatsen ift. udvikling af jobrotationsforløb fortsætter i efteråret Den virksomhedsrettede indsats intensiveres bl.a. via styrket samarbejde med erhvervskonsulenterne. Udover ovenstående initiativer vil der blive iværksat tiltag på andre områder inden for Arbejdsmarked som samlet set skal forbedre økonomien. Der er iværksat sagsgennemgang på kontanthjælpsområdet med henblik på at øge aktiveringsgraden. Indgangen på kontanthjælpsområdet er omlagt med henblik på at skabe yderligere vend i døren -effekt Der er udviklet nye projekttiltag for kontanthjælpsmodtagere med psykiske problemstillinger Der iværksættes yderligere tiltag ift. indgangen på sygedagpenge. Der er indgået aftale med anden aktør om en ekstra indsats ift. borgere på ledighedsydelse. Der udvikles et uddannelsesforberedende forløb for unge der skal forbedre de unges chancer for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Samlet forventes ovenstående initiativer at skabe balance på det samlede arbejdsmarkedsområde inkl. efterregulering af beskæftigelsestilskuddet på 28,8 mio. kr. 342

8 Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Midtvejsreguleringen for 2011 udmøntes på følgende måde: Område Beløb (mio. kr.) Dagpenge -18,3 Løntilskud -5,0 Refusion løntilskud +2,5 Aktiveringsudgifter forsikrede -6,0 Refusion aktiveringsudgifter +3,0 Reserveret pulje (kommunekassen) -5,0 I alt -28,8 Midtvejsreguleringen for 2010 på 11,0 mio. kr. finansieres af kommunekassen Indstilling: Center Arbejdsmarked indstiller At midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet 2011 på 28,8 mio. kr. udmøntes som en reduktion af budgettet til dagpenge på 23,8 mio. kr. samt via det henlagte beløb på 5,0 mio. kr. At den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet på 11 mio. kr. for 2010 finansieres af kommunekassen. At Center Arbejdsmarked iværksætter ovenstående initiativer med henblik på at skabe balance på arbejdsmarkedsområdet for 2011 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den : Beslutningerne i pkt. 1 og 2 (AMU ) er enslydende: Indstillingen indstilles godkendt med anbefaling af at det henlagte beløb på 5,0 mill. Kr. ikke indgår i finansieringen af midtvejsreguleringen i Arbejdsmarkedsudvalgets økonomiske udfordring i 2011 udgør herefter 5,9 mill. Kr. Med baggrund heri anbefaler Arbejdsmarkedsudvalget at indsatsen omkring aktivering af ledige samt jobrotation intensiveres. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet af AMU. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. 343

9 Rikke Karlsson og Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Udvikling bruttoledige 2010 og Åben Udvikling aktivering 344

10 3. Andelsboligforeningen "Ved Torvet". Anmodning om fortsat afdragsfrihed J.nr.: Ø60. Sagsnr.: 11/6878 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Andelsboligforeningen "Ved Torvet" beliggende Hjedsbækvej 334 A-H i Suldrup har ved brev af 27. maj 2011 anmodet om fortsat afdragsfrihed for det ene af foreningens to lån. Rebild Kommune garanterer i forvejen for begge lån. Andelsboligforeningen blev oprettet i 2001 og har 8 boliger. Foreningen blev ved sin oprettelse delvist finansieret med realkreditlån for i alt. 6,7 mio.kr. som der blev afgivet kommunal garanti til. Lånebeløbet er opdelt i to lige store lån á kr Begge lån er af typen rentetilpasninglån med rentetilpasning hvert femte år (F5). Det ene lån har siden oprettelsen været med afdrag, mens det andet har været med afdragsfrihed. Begge lån skal rentetilpasses 1.januar 2012, og til den tid udløber den oprindelige 10-års afdragsfrihed for det ene lån. Det er denne afdragsfrihed andelsboligforeningen med sin henvendelse ønsker forlænget. Foreningen ønsker, som det fremgår af ansøgningen (vedlagt) at fortsætte med afdragsfrihed for at holde det månedlige huslejebidrag nede. Såfremt anmodningen ikke imødekommes af byrådet, fortsætter den eksisterende garanti blot med den ene ændring, at der nu skal betales afdrag på begge lån. Det kan oplyses, at et F5-lån med bidrag aktuelt vil have en rente på ca. 3,8%. Under de aktuelle forudsætninger, vil der skulle afdrages ca kr. første år på et F5-lån med afdrag. Afdragets størrelse vil således svare til det forventede overskud på foreningens vedlagte budget for Rebild kommune Økonomiske Politik fordrer, at garanterede lån har tilknyttet en afdragsprofil. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Såfremt anmodningen imødekommes, vil der ske en langsommere nedskrivning af kommunens garanti overfor foreningens realkredityder. Indstilling: Forvaltningen indstiller at anmodningen ikke imødekommes således, at der fra 1. januar 2012 skal betales afdrag på begge foreningens garanterede lån. Bilag: Bilag 1: Anmodning om fortsat afdragsfrihed. 345

11 Beslutning i Økonomiudvalget den : Forvaltningens indstilling indstilles godkendt. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. Rikke Karlsson og Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben A/B "Ved Torvet" Anmodning om fortsat afdragsfrihed - ØK

12 4. Borgerinddragelse via digitale medier J.nr.: A50. Sagsnr.: 11/11015 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: På byrådsmødet den 31. marts 2011 anmodede byrådet forvaltningen om et oplæg om videreudvikling af de interaktive muligheder på kommunens hjemmeside, bl.a. i relation til større projekter. Det foreligger nu: Borgerinddragelse via digitale medier. I oplægget præsenteres flere måder at inddrage borgerne på via digitale medier. Der foreslås tre forskellige forslag til konkrete pilotprojekter, der kan sættes i værk og der kan således indsamles viden og drages nødvendige erfaringer herfra. Fælles for pilotprojekterne er, at de alle kan gennemføres uden opstartsinvesteringer men de vil kræve en del personaleressourcer. De to første vil tillige have et mindre professionelt udtryk, og der skal derfor hvis det viser sig, at de giver det ønskede udbytte tilkøbes løsninger, som både letter arbejdsgangen og giver brugeren et bedre produkt. Pilotprojekt: Borger- og politiker-blog Der udvælges tre borgere og tre politikere til at skrive blog-indlæg, der bliver vist på kommunens hjemmeside. En blog kan i denne sammenhæng anvendes til at nedskrive sine tanker og holdninger om forskellige emner og på den måde få dem vendt med andre. Der bør være så få krav til indholdet som muligt, og der redigeres eller rettes ikke i indlæggene (ulovlige eller særligt underlødige indlæg vil dog kunne fjernes). Når et indlæg er offentliggjort, kan andre brugere af hjemmesiden kommentere på det. Både borger- og politikerskribenter skal forpligtes til at levere ca. et indlæg om måneden. Pilotprojekt: Høringsportal Brugen af rebild.dk til høringer kan optimeres en del, og der kan derved sættes langt større fokus på de høringer, kommunen gennemfører. Vi foreslår, at hver høring får tilknyttet hjemmesidens kommentarmodul, og det anføres, at de indlæg, der kommer ind ad den kanal, modtages som gyldige høringssvar. Der laves retningslinjer for, hvordan høringsmaterialet præsenteres på hjemmesiden, og det besluttes politisk, at alle høringer skal være tilgængelige på rebild.dk efter de vedtagne retningslinjer. Pilotprojekt: Facebook.com Kommunens erhvervskontor sender nyhedsbrev ud til de virksomheder, ledere, ansatte og øvrige interesserede, der har tilmeldt sig ordningen. Der oprettes en side på Facebook.com med erhvervskontoret som afsender og private iværksættere som målgruppe. Den bruges som en kanal for nyhedsbrevet og har desuden til formål at bevare og udbygge kontakten mellem erhvervskontoret og iværksættere og iværksætterne imellem samt at brande erhvervskontoret og Rebild Kommune generelt. Ligeledes åbnes mulighed for, at andre konkrete områder (fx sundhedsfremme eller kulturarrangementer) kan oprette lignende facebook-sider såfremt ønsket/behov opstår. Det kræver engagement fra politikerne og forventningsafstemning Politikernes engagement i borgerinddragelsen er meget vigtigt. I nogle tilfælde vil borgerne forvente, at politikerne deltager direkte med egne input og kommentarer, som det fx er tilfældet med den borger- og politiker-blog, der er foreslået. Hvis ikke de politikere (og 347

13 gerne andre), der har valgt at deltage i projektet, løbende leverer input, vil offentlighedens interesse hurtigt forsvinde da formålet er at skabe dialog og debat og ikke kun at indhente kommentarer fra borgerne. Dette gør sig særlig gældende i forhold til debatten via blog og i mindre grad i forhold til erhvervskontorets ønske om at holde kontakt med iværksættere via Facabook.com. Når Rebild Kommune inviterer til at høre borgernes mening, er det også vigtigt at afstemme deres forventninger til resultatet af deres deltagelse: Har borgerne direkte indflydelse på beslutningen, eller borgerens indlæg udelukkende til politikernes inspiration. Det er under alle omstændigheder vigtigt, at deltagerne i en dialog har vished for, at deres henvendelse tages alvorligt. Styringsprincippet i danske kommuner er det repræsentative demokrati, dvs. det er i sidste ende byrådet, der træffer beslutningen, men gerne efter en god debat med borgerne. Dette princip bør der i praksis ikke ændres på. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: De tre pilotprojekter vil kunne startes op uden investeringer i nyt software. På længere sigt vil der måske kunne komme udgifter såfremt løsningerne skal udbygges. Der vil være et vist personaleforbrug forbundet med opstart og drift af løsningerne. Herudover må der forventes udgifter til "markedsføring" og information om de nye muligheder. Indstilling: Forvaltningen indstiller: - at mulighederne for borgerinddragelse via digitale medier drøftes - at der tages stilling til evt. iværksættelse af et eller flere af de foreslåede pilotprojekter Beslutning i Økonomiudvalget den : Det indstilles, at der arbejdes videre med projektområderne Høringsportal og Facebook. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. Rikke Karlsson og Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Borgerinddragelse via digitale medier - ØK

14 5. Rebild Kommune er fra virksomheden SAWO blevet tilbudt opstilling af granitelefant i rundkørslen Juelstrupparken/Porsborgparken. J.nr.: G00. Sagsnr.: 11/8368 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Genoptagelse af sag sidst behandlet på byrådets møde den Rebild Kommune er fra virksomheden SAWO blevet tilbudt opstilling af granitelefant i rundkørslen Juelstrupparken/Porsborgparken. SAWO betinger sig, at elefanten vender hovedet mod virksomhedens grund og Sørup. Granitelefanten vil få en højde på 1,8 m og veje 6 tons. SAWO afholder udgifter til fundament og opstilling. Det bør dog være en betingelse, at opstillingen sker i samarbejde med og efter godkendelse af Rebild Kommune (Center Plan, Byg og Vej) Fremadrettet vil der være udgifter for Rebild Kommune til en årlig afrensning af figuren. Det vurderes, at der ikke vil være trafiksikkerhedsmæssige problemer med opstillingen. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser Der vil ikke være udgifter til anlæg, men der vil være en tilbagevendende årlig opgave ifm. rensning. Udgiften hertil afholdes indenfor Driftsbyens budget. Forvaltningen indstillede til Teknik og Miljøudvalgets møde den At det meddeles SAWO, at Rebild Kommune gerne modtager den tilbudte granitelefant på de anførte vilkår At forvaltningen arbejder videre med projektet i samarbejde med SAWO Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Oversendes til afgørelse i. Morten Lem deltog ikke i sagens behandling Beslutning i Økonomiudvalget den Forvaltningens indstilling indstilles godkendt. Beslutning i den Sagen sendes tilbage til ØK til nærmere overvejelse. Rikke Karlsson deltog ikke i sagens behandling. 349

15 Genoptagelse af sag Efter behandling i har mulighederne for placering været drøftet med SAWO og der er opnået enighed om en alternativ placering og sagen kan således betragtes som afsluttet. Sagen og andre henvendelse af lignende karakter - rejser imidlertid principielt spørgsmål omkring udsmykning af kommunale rundkørsler i Rebild Kommune. Forvaltningen foreslår derfor, at der til s møde i november udarbejdes principper for udsmykning af rundkørsler. I den forbindelse har forvaltningen behov for foreløbige tilkendegivelser fra Økonomiudvalget omkring tankerne herom. Fx kunne man forstille sig, at eventuel udsmykning skulle være i overensstemmelse med Rebild Kommunes image den grønne kommune eller måske relatere sig til det lokalområde, hvori rundkørslen ligger (fx grøn rundkørsel i Skørping, erhvervsrelateret rundkørsel i erhvervsområdet i Støvring etc.). Endvidere anbefales det, at eksempelvis det grønne råd, erhvervsudviklingsrådet m.fl. inddrages i processen. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orientering om afslutning af sagen om opstilling af granitelefant tages til efterretning. At der tages stilling til, hvorvidt der til byrådsmødet i november skal udarbejdes principper for udsmykning af kommunale rundkørsler i Rebild Kommune og i givet fald At komme med tilkendegivelser om forventningerne til sådanne principper. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles taget til efterretning med bemærkning, at der fra sag til sag tages stilling til udsmykning af kommunens rundkørsler. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. Rikke Karlsson og Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. 350

16 6. Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 2 samt 2. forslag til lokalplan nr. 240 for Kalk, Kilder og Kunst ved Tingbæk Kalkmine. J.nr.: P16. Sagsnr.: 10/8487 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Forvaltningen har i længere tid arbejdet med at lave et kommuneplantillæg og en lokalplan for det kommende formidlingscenter ved Tingbæk Kalkminer: Rebildcentret: Kalk, Kilder og Kunst. Kommuneplantillæg nr. 2 har tidligere været offentligt fremlagt i 8 uger ligesom lokalplanforslaget, men lokalplanforslaget har efter nogle tilføjelser været ude i en fornyet, forkortet høring på 14 dage. I perioden kom et høringssvar fra lodsejer, som meget kortfattet er refereret nedenfor og som i al væsentlighed omhandler nedenstående forhold i lokalplanen. Indsigelsen vedlægges som bilag. Tagenes udformning ( 6.3, 6.4 og 7.3) I lokalplanen har forvaltningen ud fra ansøgningsmaterialet - haft fokus på mansardtag, som er en allerede brugt tagtype på Møllegården. Lodsejer har dog et ønske om at kunne etablere saddeltage på en facade med trempel. En facade med trempel er en facade, der typisk er ca. 1 meter højere end en normal facade. Derved kan der opnås en væghøjde på ca. 1,4m indvendigt, inden loftsskråningen begynder dvs. uden skunk. Trempler har været meget brugt på landbrugets driftsbygninger, hvor der hyppigt var låger i tremplen, så høsten kunne komme direkte ind på loftet fra vognen. Saddeltaget over en trempel har typisk en ret lav hældning. Forslås ændret. Stedlig byggetradition ( 7.1) Lodsejer ønsker at ændre 7.1 fra "nye bygninger" til "eksisterende bygninger", som skal respektere den stedlige byggetradition osv. Denne ønsker forvaltningen at fastholde. Hvis man politisk ikke ønsker, at den skal omfatte de nye bygninger, skal den slettes, idet den i så fald mister sit indhold. Byggefelt eller byggelinje ( ) Langs Røde Møllevej er der tinglyst en byggelinje på 5 m fra vejskel. "Bundgaards hus" ligger kun 1,9 m fra vejen. Lodsejer ønsker byggelinjen reduceret til 5 m fra asfaltkant. Byggelinjer anvendes normalt til at skabe et åbent forløb langs veje, bl.a. mhp udvidelse. Forvaltningen foreslår, at 6.5 og 6.6 slettes for så vidt angår placering af byggeri, idet byggefelterne overtager byggelinjens regulering af byggeriets placering i området. Desuden tilrettes byggefeltet til ankomstbygningen, så det kan rumme den op til 15 m dybe bygning og byggefelternes dimensioner og placeringer præciseres. 6.7 omformuleres til at styre øvrig aktivitet/anlæg mv. (skiltning, flagstænger, affaldsbeholdere, parkeringspladser mv.) i byggelinjearealet. 351

17 Højde på tekniske anlæg ( 6.3 og 6.4) Desuden ønskes en tilføjelse af "Teknisk anlæg, såsom skorstene, elevatortårn, ventilation mv., som er nødvendige for bygningernes drift, må være højere end de i 6.3 og 6.4 angivne maksimale højder", således at nødvendige tekniske anlæg ikke falder for højdegrænsen. 2. forslag til lokalplan 240 vedlægges som bilag Der har været afholdt møde med lodsejeren den for drøftelse af hans bemærkninger/indsigelse. Forvaltningen tilkendegiver hermed, at når der foreligger konkrete byggeansøgninger mv. vil disse blive forelagt TMU mhp. en helhedsvurdering ikke mindst i set i forhold til ovenstående om stedlig byggetradition i 7.1. forinden ansøgningen bliver sendt til Fredningsnævnet. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller: At trempel tilføjes som en mulighed At 6.5 og 6.6 slettes og 6.7 omformuleres At bestemmelsen om teknisk anlæg tilføjes At kommuneplantillæg nr. 2 godkendes som en endelig vedtagen ændring af kommuneplan 09 At lokalplan nr. 240 godkendes som en endelig vedtagen lokalplan Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet med bemærkning, at tekniske anlæg i begrænset omfang kan være højere end de angivne maksimale højder. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet af TM. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. 352

18 Rikke Karlsson og Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Lokalplan forslag - TMU Åben Indsigelse fra Niels Moes dateret udsendt til pr. mail d til ØK og det øvrige byråd efter ØK-dagsordenens udsendelse 353

19 7. Godkendelse af 1. udkast til kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan nr. 258 for landsbyen Mejlby. J.nr.: P16. Sagsnr.: 11/4248 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: I landsbyen Mejlby ligger Mejlby Efterskole midt i byen - i den tidligere folkeskole, som er lukket for mange år siden. Skolen har nu købt en naboejendom (matr. nr 4g), hvorpå de gerne vil bygge en idrætshal. Derved får de et ekstra idrætstilbud til eleverne - dels i skoletiden og dels i fritiden - uden dog at blive en idrætsefterskole. Det er desuden hensigten, at f.eks. lokale gymnastikforeninger, efterskoler i nærheden og andre kan leje hallen, når skolen ikke selv har behov for den. Derved skønnes hallen, ikke blot at kunne understøtte efterskolens virke, men at styrke hele lokalområdet. Det gældende plangrundlag for hele Mejlby er lokalplan 5.1 fra 1988, som ikke åbner mulighed for en idrætshal. Ved kommuneplanrevisionen i 2009 er kommuneplanens rammeområde O710 for efterskolen udvidet, hvilket nu ønskes indarbejdet i en ny lokalplan, så efterskolen får en reel mulighed for at etablere små og større byggerier i kanten af landsbyen uden at komme i strid med den eksisterende lokalplan. Der udarbejdes dog også et tillæg til kommuneplanen bl.a. for at justere/udvide området til efterskolen yderligere. Lokalplanen fra 1988 blev bl.a. udarbejdet for, at Mejlby Agro m.fl. kunne købe en del af den gamle sportsplads. Derved fremkom et restareal, som dog ikke kan ændres uden idrætsforeningens samtykke. Det er dog ikke forvaltningens indtryk, at arealet anvendes ret meget - især ikke efter at området øst for byen, som oprindeligt var udlagt til boligbyggeri, er udlagt til et grønt anlæg med legeplads mv. Derfor lægger forvaltningen op til, at området sælges dels til erhverv dels til bolig. Derved får kommunen også mindre areal at vedligeholde og Mejlby Agro (hvis de køber arealet) vil have sikret sine udvidelsesmuligheder. Lidt usædvanligt er der i lokalplanen lagt op til, at Efterskolen kun skal opfylde 1 p-plads pr. 70 m², hvilket skyldes elevernes alder, mod kommuneplanens fra om 1 pr. 37,5 m² bebygget areal. Det er ikke sædvanligt at dimensionere p-pladsbehov efter spidstimebehovet, såsom åbent hus, skolestart mv. Ved offentliggørelsen af lokalplanen bør der være taget stilling til, om der skal holdes et borgermøde i offentlighedsfasen, som evt kan forløbe fra den 8. september til den 2. november. Som en udløber af efterskolens udbygning ønskes Ringvejen spærret for gennemkørsel. Dette er dog ikke en del af lokalplanforslaget. 354

20 Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Intet Indstilling: Forvaltningen indstiller: At udkast til kommuneplantillæg nr. 16 og udkast til lokalplan nr. 258 godkendes til fremlæggelse i 8 ugers høring At der tages stilling til et evt. borgermøde i offentlighedsfasen. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet. Der holdes fyraftensmøde/borgermøde i orienteringsfasen. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Beslutning i den : Godkendt. Rikke Karlsson og Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Lokalplan 258 udkast - Bilag til TMU den Åben Tillæg nr. 16 Mejlby - udkast - Bilag til TMU den

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Kig Ind, Nørager. Møde slut: 19:45 Fraværende: Gitte Rubæk, Bertil Mortensen. Leon Sebbelin deltog ikke i behandlingen af pkt. 01 pkt. 03. Solvej Værum deltog

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på budgettet til NT 2012 335 2. Indsatsplaner og

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT... Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 11. august 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 1. juni 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:42 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen

Læs mere

Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt. Birgitte Hannibal

Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt. Birgitte Hannibal Kommunalbestyrelsen Protokol 22-01-2015 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer Sofia Osmani Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.30 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere