REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:"

Transkript

1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: Rikke Karlsson og Ole Frederiksen REFERAT

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet økonomivurdering ØKV2 ultimo juni/juli Midtvejsregulering og handleplan Andelsboligforeningen "Ved Torvet". Anmodning om fortsat afdragsfrihed Borgerinddragelse via digitale medier Rebild Kommune er fra virksomheden SAWO blevet tilbudt opstilling af granitelefant i rundkørslen Juelstrupparken/Porsborgparken Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 2 samt 2. forslag til lokalplan nr. 240 for Kalk, Kilder og Kunst ved Tingbæk Kalkmine Godkendelse af 1. udkast til kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan nr. 258 for landsbyen Mejlby Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 14 for detailhandel i Suldrup Endelig vedtagelse af 1. forslag til lokalplan nr. 256 boligområde Grævlingen, Støvring Ådale og tillæg nr. 13 til Kommuneplan Endelig beslutning om ekspropriation på Bavnehøjvej ifm. udvidelse af vej NT-økonomi m.v Frigivelse af midler til 3 mulige vådområdeprojekter Handicappolitik Strategien for fremtidens folkeskole i høring Fremtidig pasningskapacitet og ledelsesstruktur for dagtilbudsområdet i Skørping Misbrug Unge Støvring Ridecenter - ansøgning om optagelse/forlængelse af lån Høring vedrørende lægedækning i Rebild Kommune Mastruplund - ombygning af ældreboliger, servicearealer og Sundhedscenter Kvalitetsstandarder Godkendelse efter høring Orientering Lukket - Salg af jordstykke Fejl! Bogmær Underskriftsside

3 1. Samlet økonomivurdering ØKV2 ultimo juni/juli 2011 J.nr.: S00. Sagsnr.: 11/496 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: I økonomivurdering ØKV2, der er vedlagt, som bilag, er der vurderet et samlet merforbrug på driften i forhold til det korrigerede budget på 27 mio. kr. I forhold til de udgifter, der er en del af sanktionslovgivningen indebærer det et merforbrug på mio. kr. Det forudsættes derfor fortsat, at effekten af de iværksatte handlingsplaner, samt nye initiativer mindst bidrager til et provenu i sidstnævnte størrelsesorden for at Rebild Kommune kan undgå konsekvensen af sanktionslovgivningen. Hertil kommer at forbrugsområder udenfor sanktionslovgivningen (primært Arbejdsmarkedsudvalget) - af likviditetsmæssige årsager - i videst mulig omfang skal sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug. For anlæg er der med udgangen af juli 2011 et forbrug på 32,2%, samt realiseret indtægter for 21,6 %. Dette og tidligere års erfaringer betyder, at vurderingen er et mindreforbrug på ca. 20 mio. kr. Forbruget på de enkelte projekter fremgår af bilag over forbruget med udgangen af juli I vurderingen indgår blandt andet at udgifterne til Bavnebakkeskolen er mindre i 2011 end forudsat i budgettet, samt at der ikke afholdes udgifter til rådhusformål som budgetteret. På finansieringssiden er der i vurderingen, forudsat at der ikke optages yderligere lån i 2011, hvilket skal ses i sammenhæng med vurderingen af mindre forbruget på anlæg. Dette indebærer en mindre låneoptagelse end budgetteret på 5 mio. kr. Sidst er der en mindre indtægt vedrørende skat, som skyldes en ældre skatteafregningen fra Regionen vedr. delingsaftalen i 2007, som først er faldet på plads i forlængelse af de seneste forhandlinger om kommuners og regioners økonomi. I den samlede oversigt jf. nedenfor fremgår endvidere efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2010 på 10 mio. kr. Samlet set, indebærer ovenstående et kassetræk på 13,5 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 30,5 mio. kr., hvoraf overførsler fra 2010 udgør 25,9 mio. kr., mens efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2010 udgør 11 mio. kr. For en nærmere beskrivelse af de enkelte områder henvises til de respektive fagudvalgssager, samt den samlede ØKV2 vedlagt som bilag. 338 ØKV2 ultimo juni/juli 2011 Oprindeligt overførsel Øvrige Afvigelser ift. ØKV 2 i mio. kr. / netto B fra 2010 bevillinger korr. budget jun-11

4 DRIFT Arbejdsmarkedsudvalg 168,0 0,9 44,6 5,9 219,4 Børne- og Ungdomsudvalg 486,9-2,7-2,3 14,0 495,9 Kultur- og Fritidsudvalg 45,4 0,5 0,0-0,2 45,7 Sundhedsudvalg 411,1-4,1 0,1 6,5 413,6 Teknik- og Miljøudvalg 53,4 0,6-0,1 1,0 54,9 Økonomiudvalg 185,6 0,2-0,4 0,0 185,4 Driftsvirksomhed i alt 1.350,4-4,6 41,9 27, ,9 ANLÆG Arbejdsmarkedsudvalg 0,0 0,0 0,0 Børne- og Ungdomsudvalg 24,0 10,2 0,0 Kultur- og Fritidsudvalg 1,0 2,6 0,0 Sundhedsudvalg 0,0 2,2 0,0 Teknik- og Miljøudvalg -3,6 14,3 0,9 Økonomiudvalg 14,4 1,2 0,0-20,0 47,2 Anlæg i alt 35,8 30,5 0,9-20,0 47,2 Drift og anlæg i alt 1.386,2 25,9 42,8 7, ,1 Renter 10,1 0,0 0,0 10,1 Finansforskydninger 0,2 0,0 0,0 0,2 Låneafvikling-/optagelse 12,4 0,0 5,0 17,4 Skatter ,2 0,0-0, ,6 Generelle tilskud -403,2-47,5 0,0-450,7 Efterregulering 10 Beskæftigelse 0,0 0,0 11,0 11,0 Likviditetsforbrug/-forøgelse -30,5 25,9-4,7 22,8 13,5 Likviditet og befolkning I forhold til udgangen af juni måned er befolkningstallet faldet fra til I nedenstående tabel kan likviditetsudviklingen i den gennemsnitlige likviditet ses måned for måned. Faldet i juli måneds gennemsnit skal væsentligst ses i relation til, at der i tidligere måneder har været likviditet forbedringer via renovationsindtægter (april), samt optagelse af lån (maj). 339 Gennemsnit måned for måned i kr januar februar marts april

5 maj juni juli august september oktober november december Gennemsnit for året Der er vedlagt bilag over udviklingen i likviditet og befolkning m.v. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller at økonomivurderingen drøftes at initiativerne med henblik på budgetoverholdelse jf. andre sager på dagsordnen behandles Bilag: Samlet ØKV2 - ultimo juni diverse bilag Beslutning i Økonomiudvalget den : Det indstilles, at de af udvalgene anførte tilkendegivelser og beslutninger tages til efterretning med en klar forventning om, at de besluttede forbrugsbegrænsninger for de enkelte udvalg sikrer bedre overensstemmelse mellem forbrug og budget. Beslutning i den : Godkendt som indstillet. Rikke Karlsson og Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Bilag til samlet økonomivurdering 2 - ultimo juni ØK

6 2. Midtvejsregulering og handleplan J.nr.: Ø00. Sagsnr.: 11/10447 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Rebild Kommune har modtaget en oversigt der viser den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2010 samt en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for Begge dele skal afregnes i 4. kvartal Regulering vedrørende 2010 Den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2010 viser at Rebild Kommune skal tilbagebetale ca. 11 mio. kr. Den samlede økonomi for 2010 kan illustreres på følgende måde: 2010 (mio.kr.) Oprindeligt beskæftigelsestilskud 43,9 Midtvejsregulering ,3 Endelig regulering ,0 Finansiering i alt (incl. aktivering og løntilskud) 40,2 Forbrug ,1 "Underskud for år 2010" -5,9 Som det fremgår, er der en samlet underfinansiering på knap 6 mio. kr. Dette skyldes generelt at udviklingen i antallet af bruttoledige har været mindre gunstig i Rebild end i Nordjylland som helhed. Derudover kan aktiveringsgrader og fordelingen af bruttolediges varighed have betydning for den samlede økonomi. Regulering vedrørende 2011 Midtvejsreguleringen for 2011 viser at Rebild Kommune skal tilbagebetale 28,8 mio. kr. som følge af at ledighedsudviklingen vurderes at være mere gunstig end tidligere forudsat. De 28,8 mio. kr. skal som udgangspunkt finansieres af tilsvarende mindreforbrug på udgifter til dagpengeydelser. Økonomien for 2011 kan illustreres på følgende måde: Budget 2011 (mio.kr.) korrigeret budget ydelser 80,3 Midtvejsregulering ,8 nettokorrigeret budget 51,5 Hertil kommer udgifter til løntilskud og midler afsat til aktivering af forsikrede ledige. Endvidere er der i forbindelse med finansieringsomlægningen af refusionerne hensat 5 mio. kr. i kommunekassen til at imødegå netop konsekvenserne af midtvejsreguleringen. Der vil i juni 2012 komme en endelig regulering af tilskuddet for 2011, så først på dette tidspunkt kan det endelige resultat vurderes. 341

7 Det samlede korrigerede budget for 2011 er således på 52,3 mio. kr. Det samlede skøn for udgifter til dagpenge for 2011 vurderes aktuelt at blive 65 mio. kr. Dette skøn er dog usikkert. Der kan således mangle 12,7 mio. kr. i at opnå balance på ydelsesdelen. Dette potentielle merforbrug kan finansieres på følgende måde: Potentiel udfordring -13,5 mio. kr. Mindreforbrug aktivering 3,0 Mindreforbrug løntilskud 2,5 Reserveret pulje (kommunekassen) 5,0 Rest udfordring 3,0 Som nævnt kendes det endelige resultat for økonomien på dagpengeområdet først i juni Foreløbige indikationer af udviklingen i bruttoledigheden viser dog en mere positiv udvikling i Rebild end i Nordjylland som helhed. Den endelige restafregning for 2011 bør derfor som udgangspunkt være bedre end resultatet for Bilag som viser udviklingen i bruttoledigheden er vedlagt. Restudfordringen vil blive søgt løst ved at iværksætte følgende handlinger på dagpengeområdet: Der igangsættes forløb for 50 borgere med langtidsledighed med opstart primo september Indsatsen ift. udvikling af jobrotationsforløb fortsætter i efteråret Den virksomhedsrettede indsats intensiveres bl.a. via styrket samarbejde med erhvervskonsulenterne. Udover ovenstående initiativer vil der blive iværksat tiltag på andre områder inden for Arbejdsmarked som samlet set skal forbedre økonomien. Der er iværksat sagsgennemgang på kontanthjælpsområdet med henblik på at øge aktiveringsgraden. Indgangen på kontanthjælpsområdet er omlagt med henblik på at skabe yderligere vend i døren -effekt Der er udviklet nye projekttiltag for kontanthjælpsmodtagere med psykiske problemstillinger Der iværksættes yderligere tiltag ift. indgangen på sygedagpenge. Der er indgået aftale med anden aktør om en ekstra indsats ift. borgere på ledighedsydelse. Der udvikles et uddannelsesforberedende forløb for unge der skal forbedre de unges chancer for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Samlet forventes ovenstående initiativer at skabe balance på det samlede arbejdsmarkedsområde inkl. efterregulering af beskæftigelsestilskuddet på 28,8 mio. kr. 342

8 Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Midtvejsreguleringen for 2011 udmøntes på følgende måde: Område Beløb (mio. kr.) Dagpenge -18,3 Løntilskud -5,0 Refusion løntilskud +2,5 Aktiveringsudgifter forsikrede -6,0 Refusion aktiveringsudgifter +3,0 Reserveret pulje (kommunekassen) -5,0 I alt -28,8 Midtvejsreguleringen for 2010 på 11,0 mio. kr. finansieres af kommunekassen Indstilling: Center Arbejdsmarked indstiller At midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet 2011 på 28,8 mio. kr. udmøntes som en reduktion af budgettet til dagpenge på 23,8 mio. kr. samt via det henlagte beløb på 5,0 mio. kr. At den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet på 11 mio. kr. for 2010 finansieres af kommunekassen. At Center Arbejdsmarked iværksætter ovenstående initiativer med henblik på at skabe balance på arbejdsmarkedsområdet for 2011 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den : Beslutningerne i pkt. 1 og 2 (AMU ) er enslydende: Indstillingen indstilles godkendt med anbefaling af at det henlagte beløb på 5,0 mill. Kr. ikke indgår i finansieringen af midtvejsreguleringen i Arbejdsmarkedsudvalgets økonomiske udfordring i 2011 udgør herefter 5,9 mill. Kr. Med baggrund heri anbefaler Arbejdsmarkedsudvalget at indsatsen omkring aktivering af ledige samt jobrotation intensiveres. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet af AMU. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. 343

9 Rikke Karlsson og Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Udvikling bruttoledige 2010 og Åben Udvikling aktivering 344

10 3. Andelsboligforeningen "Ved Torvet". Anmodning om fortsat afdragsfrihed J.nr.: Ø60. Sagsnr.: 11/6878 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Andelsboligforeningen "Ved Torvet" beliggende Hjedsbækvej 334 A-H i Suldrup har ved brev af 27. maj 2011 anmodet om fortsat afdragsfrihed for det ene af foreningens to lån. Rebild Kommune garanterer i forvejen for begge lån. Andelsboligforeningen blev oprettet i 2001 og har 8 boliger. Foreningen blev ved sin oprettelse delvist finansieret med realkreditlån for i alt. 6,7 mio.kr. som der blev afgivet kommunal garanti til. Lånebeløbet er opdelt i to lige store lån á kr Begge lån er af typen rentetilpasninglån med rentetilpasning hvert femte år (F5). Det ene lån har siden oprettelsen været med afdrag, mens det andet har været med afdragsfrihed. Begge lån skal rentetilpasses 1.januar 2012, og til den tid udløber den oprindelige 10-års afdragsfrihed for det ene lån. Det er denne afdragsfrihed andelsboligforeningen med sin henvendelse ønsker forlænget. Foreningen ønsker, som det fremgår af ansøgningen (vedlagt) at fortsætte med afdragsfrihed for at holde det månedlige huslejebidrag nede. Såfremt anmodningen ikke imødekommes af byrådet, fortsætter den eksisterende garanti blot med den ene ændring, at der nu skal betales afdrag på begge lån. Det kan oplyses, at et F5-lån med bidrag aktuelt vil have en rente på ca. 3,8%. Under de aktuelle forudsætninger, vil der skulle afdrages ca kr. første år på et F5-lån med afdrag. Afdragets størrelse vil således svare til det forventede overskud på foreningens vedlagte budget for Rebild kommune Økonomiske Politik fordrer, at garanterede lån har tilknyttet en afdragsprofil. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Såfremt anmodningen imødekommes, vil der ske en langsommere nedskrivning af kommunens garanti overfor foreningens realkredityder. Indstilling: Forvaltningen indstiller at anmodningen ikke imødekommes således, at der fra 1. januar 2012 skal betales afdrag på begge foreningens garanterede lån. Bilag: Bilag 1: Anmodning om fortsat afdragsfrihed. 345

11 Beslutning i Økonomiudvalget den : Forvaltningens indstilling indstilles godkendt. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. Rikke Karlsson og Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben A/B "Ved Torvet" Anmodning om fortsat afdragsfrihed - ØK

12 4. Borgerinddragelse via digitale medier J.nr.: A50. Sagsnr.: 11/11015 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: På byrådsmødet den 31. marts 2011 anmodede byrådet forvaltningen om et oplæg om videreudvikling af de interaktive muligheder på kommunens hjemmeside, bl.a. i relation til større projekter. Det foreligger nu: Borgerinddragelse via digitale medier. I oplægget præsenteres flere måder at inddrage borgerne på via digitale medier. Der foreslås tre forskellige forslag til konkrete pilotprojekter, der kan sættes i værk og der kan således indsamles viden og drages nødvendige erfaringer herfra. Fælles for pilotprojekterne er, at de alle kan gennemføres uden opstartsinvesteringer men de vil kræve en del personaleressourcer. De to første vil tillige have et mindre professionelt udtryk, og der skal derfor hvis det viser sig, at de giver det ønskede udbytte tilkøbes løsninger, som både letter arbejdsgangen og giver brugeren et bedre produkt. Pilotprojekt: Borger- og politiker-blog Der udvælges tre borgere og tre politikere til at skrive blog-indlæg, der bliver vist på kommunens hjemmeside. En blog kan i denne sammenhæng anvendes til at nedskrive sine tanker og holdninger om forskellige emner og på den måde få dem vendt med andre. Der bør være så få krav til indholdet som muligt, og der redigeres eller rettes ikke i indlæggene (ulovlige eller særligt underlødige indlæg vil dog kunne fjernes). Når et indlæg er offentliggjort, kan andre brugere af hjemmesiden kommentere på det. Både borger- og politikerskribenter skal forpligtes til at levere ca. et indlæg om måneden. Pilotprojekt: Høringsportal Brugen af rebild.dk til høringer kan optimeres en del, og der kan derved sættes langt større fokus på de høringer, kommunen gennemfører. Vi foreslår, at hver høring får tilknyttet hjemmesidens kommentarmodul, og det anføres, at de indlæg, der kommer ind ad den kanal, modtages som gyldige høringssvar. Der laves retningslinjer for, hvordan høringsmaterialet præsenteres på hjemmesiden, og det besluttes politisk, at alle høringer skal være tilgængelige på rebild.dk efter de vedtagne retningslinjer. Pilotprojekt: Facebook.com Kommunens erhvervskontor sender nyhedsbrev ud til de virksomheder, ledere, ansatte og øvrige interesserede, der har tilmeldt sig ordningen. Der oprettes en side på Facebook.com med erhvervskontoret som afsender og private iværksættere som målgruppe. Den bruges som en kanal for nyhedsbrevet og har desuden til formål at bevare og udbygge kontakten mellem erhvervskontoret og iværksættere og iværksætterne imellem samt at brande erhvervskontoret og Rebild Kommune generelt. Ligeledes åbnes mulighed for, at andre konkrete områder (fx sundhedsfremme eller kulturarrangementer) kan oprette lignende facebook-sider såfremt ønsket/behov opstår. Det kræver engagement fra politikerne og forventningsafstemning Politikernes engagement i borgerinddragelsen er meget vigtigt. I nogle tilfælde vil borgerne forvente, at politikerne deltager direkte med egne input og kommentarer, som det fx er tilfældet med den borger- og politiker-blog, der er foreslået. Hvis ikke de politikere (og 347

13 gerne andre), der har valgt at deltage i projektet, løbende leverer input, vil offentlighedens interesse hurtigt forsvinde da formålet er at skabe dialog og debat og ikke kun at indhente kommentarer fra borgerne. Dette gør sig særlig gældende i forhold til debatten via blog og i mindre grad i forhold til erhvervskontorets ønske om at holde kontakt med iværksættere via Facabook.com. Når Rebild Kommune inviterer til at høre borgernes mening, er det også vigtigt at afstemme deres forventninger til resultatet af deres deltagelse: Har borgerne direkte indflydelse på beslutningen, eller borgerens indlæg udelukkende til politikernes inspiration. Det er under alle omstændigheder vigtigt, at deltagerne i en dialog har vished for, at deres henvendelse tages alvorligt. Styringsprincippet i danske kommuner er det repræsentative demokrati, dvs. det er i sidste ende byrådet, der træffer beslutningen, men gerne efter en god debat med borgerne. Dette princip bør der i praksis ikke ændres på. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: De tre pilotprojekter vil kunne startes op uden investeringer i nyt software. På længere sigt vil der måske kunne komme udgifter såfremt løsningerne skal udbygges. Der vil være et vist personaleforbrug forbundet med opstart og drift af løsningerne. Herudover må der forventes udgifter til "markedsføring" og information om de nye muligheder. Indstilling: Forvaltningen indstiller: - at mulighederne for borgerinddragelse via digitale medier drøftes - at der tages stilling til evt. iværksættelse af et eller flere af de foreslåede pilotprojekter Beslutning i Økonomiudvalget den : Det indstilles, at der arbejdes videre med projektområderne Høringsportal og Facebook. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. Rikke Karlsson og Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Borgerinddragelse via digitale medier - ØK

14 5. Rebild Kommune er fra virksomheden SAWO blevet tilbudt opstilling af granitelefant i rundkørslen Juelstrupparken/Porsborgparken. J.nr.: G00. Sagsnr.: 11/8368 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Genoptagelse af sag sidst behandlet på byrådets møde den Rebild Kommune er fra virksomheden SAWO blevet tilbudt opstilling af granitelefant i rundkørslen Juelstrupparken/Porsborgparken. SAWO betinger sig, at elefanten vender hovedet mod virksomhedens grund og Sørup. Granitelefanten vil få en højde på 1,8 m og veje 6 tons. SAWO afholder udgifter til fundament og opstilling. Det bør dog være en betingelse, at opstillingen sker i samarbejde med og efter godkendelse af Rebild Kommune (Center Plan, Byg og Vej) Fremadrettet vil der være udgifter for Rebild Kommune til en årlig afrensning af figuren. Det vurderes, at der ikke vil være trafiksikkerhedsmæssige problemer med opstillingen. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser Der vil ikke være udgifter til anlæg, men der vil være en tilbagevendende årlig opgave ifm. rensning. Udgiften hertil afholdes indenfor Driftsbyens budget. Forvaltningen indstillede til Teknik og Miljøudvalgets møde den At det meddeles SAWO, at Rebild Kommune gerne modtager den tilbudte granitelefant på de anførte vilkår At forvaltningen arbejder videre med projektet i samarbejde med SAWO Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Oversendes til afgørelse i. Morten Lem deltog ikke i sagens behandling Beslutning i Økonomiudvalget den Forvaltningens indstilling indstilles godkendt. Beslutning i den Sagen sendes tilbage til ØK til nærmere overvejelse. Rikke Karlsson deltog ikke i sagens behandling. 349

15 Genoptagelse af sag Efter behandling i har mulighederne for placering været drøftet med SAWO og der er opnået enighed om en alternativ placering og sagen kan således betragtes som afsluttet. Sagen og andre henvendelse af lignende karakter - rejser imidlertid principielt spørgsmål omkring udsmykning af kommunale rundkørsler i Rebild Kommune. Forvaltningen foreslår derfor, at der til s møde i november udarbejdes principper for udsmykning af rundkørsler. I den forbindelse har forvaltningen behov for foreløbige tilkendegivelser fra Økonomiudvalget omkring tankerne herom. Fx kunne man forstille sig, at eventuel udsmykning skulle være i overensstemmelse med Rebild Kommunes image den grønne kommune eller måske relatere sig til det lokalområde, hvori rundkørslen ligger (fx grøn rundkørsel i Skørping, erhvervsrelateret rundkørsel i erhvervsområdet i Støvring etc.). Endvidere anbefales det, at eksempelvis det grønne råd, erhvervsudviklingsrådet m.fl. inddrages i processen. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orientering om afslutning af sagen om opstilling af granitelefant tages til efterretning. At der tages stilling til, hvorvidt der til byrådsmødet i november skal udarbejdes principper for udsmykning af kommunale rundkørsler i Rebild Kommune og i givet fald At komme med tilkendegivelser om forventningerne til sådanne principper. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles taget til efterretning med bemærkning, at der fra sag til sag tages stilling til udsmykning af kommunens rundkørsler. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. Rikke Karlsson og Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. 350

16 6. Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 2 samt 2. forslag til lokalplan nr. 240 for Kalk, Kilder og Kunst ved Tingbæk Kalkmine. J.nr.: P16. Sagsnr.: 10/8487 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Forvaltningen har i længere tid arbejdet med at lave et kommuneplantillæg og en lokalplan for det kommende formidlingscenter ved Tingbæk Kalkminer: Rebildcentret: Kalk, Kilder og Kunst. Kommuneplantillæg nr. 2 har tidligere været offentligt fremlagt i 8 uger ligesom lokalplanforslaget, men lokalplanforslaget har efter nogle tilføjelser været ude i en fornyet, forkortet høring på 14 dage. I perioden kom et høringssvar fra lodsejer, som meget kortfattet er refereret nedenfor og som i al væsentlighed omhandler nedenstående forhold i lokalplanen. Indsigelsen vedlægges som bilag. Tagenes udformning ( 6.3, 6.4 og 7.3) I lokalplanen har forvaltningen ud fra ansøgningsmaterialet - haft fokus på mansardtag, som er en allerede brugt tagtype på Møllegården. Lodsejer har dog et ønske om at kunne etablere saddeltage på en facade med trempel. En facade med trempel er en facade, der typisk er ca. 1 meter højere end en normal facade. Derved kan der opnås en væghøjde på ca. 1,4m indvendigt, inden loftsskråningen begynder dvs. uden skunk. Trempler har været meget brugt på landbrugets driftsbygninger, hvor der hyppigt var låger i tremplen, så høsten kunne komme direkte ind på loftet fra vognen. Saddeltaget over en trempel har typisk en ret lav hældning. Forslås ændret. Stedlig byggetradition ( 7.1) Lodsejer ønsker at ændre 7.1 fra "nye bygninger" til "eksisterende bygninger", som skal respektere den stedlige byggetradition osv. Denne ønsker forvaltningen at fastholde. Hvis man politisk ikke ønsker, at den skal omfatte de nye bygninger, skal den slettes, idet den i så fald mister sit indhold. Byggefelt eller byggelinje ( ) Langs Røde Møllevej er der tinglyst en byggelinje på 5 m fra vejskel. "Bundgaards hus" ligger kun 1,9 m fra vejen. Lodsejer ønsker byggelinjen reduceret til 5 m fra asfaltkant. Byggelinjer anvendes normalt til at skabe et åbent forløb langs veje, bl.a. mhp udvidelse. Forvaltningen foreslår, at 6.5 og 6.6 slettes for så vidt angår placering af byggeri, idet byggefelterne overtager byggelinjens regulering af byggeriets placering i området. Desuden tilrettes byggefeltet til ankomstbygningen, så det kan rumme den op til 15 m dybe bygning og byggefelternes dimensioner og placeringer præciseres. 6.7 omformuleres til at styre øvrig aktivitet/anlæg mv. (skiltning, flagstænger, affaldsbeholdere, parkeringspladser mv.) i byggelinjearealet. 351

17 Højde på tekniske anlæg ( 6.3 og 6.4) Desuden ønskes en tilføjelse af "Teknisk anlæg, såsom skorstene, elevatortårn, ventilation mv., som er nødvendige for bygningernes drift, må være højere end de i 6.3 og 6.4 angivne maksimale højder", således at nødvendige tekniske anlæg ikke falder for højdegrænsen. 2. forslag til lokalplan 240 vedlægges som bilag Der har været afholdt møde med lodsejeren den for drøftelse af hans bemærkninger/indsigelse. Forvaltningen tilkendegiver hermed, at når der foreligger konkrete byggeansøgninger mv. vil disse blive forelagt TMU mhp. en helhedsvurdering ikke mindst i set i forhold til ovenstående om stedlig byggetradition i 7.1. forinden ansøgningen bliver sendt til Fredningsnævnet. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller: At trempel tilføjes som en mulighed At 6.5 og 6.6 slettes og 6.7 omformuleres At bestemmelsen om teknisk anlæg tilføjes At kommuneplantillæg nr. 2 godkendes som en endelig vedtagen ændring af kommuneplan 09 At lokalplan nr. 240 godkendes som en endelig vedtagen lokalplan Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet med bemærkning, at tekniske anlæg i begrænset omfang kan være højere end de angivne maksimale højder. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet af TM. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. 352

18 Rikke Karlsson og Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Lokalplan forslag - TMU Åben Indsigelse fra Niels Moes dateret udsendt til pr. mail d til ØK og det øvrige byråd efter ØK-dagsordenens udsendelse 353

19 7. Godkendelse af 1. udkast til kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan nr. 258 for landsbyen Mejlby. J.nr.: P16. Sagsnr.: 11/4248 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: I landsbyen Mejlby ligger Mejlby Efterskole midt i byen - i den tidligere folkeskole, som er lukket for mange år siden. Skolen har nu købt en naboejendom (matr. nr 4g), hvorpå de gerne vil bygge en idrætshal. Derved får de et ekstra idrætstilbud til eleverne - dels i skoletiden og dels i fritiden - uden dog at blive en idrætsefterskole. Det er desuden hensigten, at f.eks. lokale gymnastikforeninger, efterskoler i nærheden og andre kan leje hallen, når skolen ikke selv har behov for den. Derved skønnes hallen, ikke blot at kunne understøtte efterskolens virke, men at styrke hele lokalområdet. Det gældende plangrundlag for hele Mejlby er lokalplan 5.1 fra 1988, som ikke åbner mulighed for en idrætshal. Ved kommuneplanrevisionen i 2009 er kommuneplanens rammeområde O710 for efterskolen udvidet, hvilket nu ønskes indarbejdet i en ny lokalplan, så efterskolen får en reel mulighed for at etablere små og større byggerier i kanten af landsbyen uden at komme i strid med den eksisterende lokalplan. Der udarbejdes dog også et tillæg til kommuneplanen bl.a. for at justere/udvide området til efterskolen yderligere. Lokalplanen fra 1988 blev bl.a. udarbejdet for, at Mejlby Agro m.fl. kunne købe en del af den gamle sportsplads. Derved fremkom et restareal, som dog ikke kan ændres uden idrætsforeningens samtykke. Det er dog ikke forvaltningens indtryk, at arealet anvendes ret meget - især ikke efter at området øst for byen, som oprindeligt var udlagt til boligbyggeri, er udlagt til et grønt anlæg med legeplads mv. Derfor lægger forvaltningen op til, at området sælges dels til erhverv dels til bolig. Derved får kommunen også mindre areal at vedligeholde og Mejlby Agro (hvis de køber arealet) vil have sikret sine udvidelsesmuligheder. Lidt usædvanligt er der i lokalplanen lagt op til, at Efterskolen kun skal opfylde 1 p-plads pr. 70 m², hvilket skyldes elevernes alder, mod kommuneplanens fra om 1 pr. 37,5 m² bebygget areal. Det er ikke sædvanligt at dimensionere p-pladsbehov efter spidstimebehovet, såsom åbent hus, skolestart mv. Ved offentliggørelsen af lokalplanen bør der være taget stilling til, om der skal holdes et borgermøde i offentlighedsfasen, som evt kan forløbe fra den 8. september til den 2. november. Som en udløber af efterskolens udbygning ønskes Ringvejen spærret for gennemkørsel. Dette er dog ikke en del af lokalplanforslaget. 354

20 Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Intet Indstilling: Forvaltningen indstiller: At udkast til kommuneplantillæg nr. 16 og udkast til lokalplan nr. 258 godkendes til fremlæggelse i 8 ugers høring At der tages stilling til et evt. borgermøde i offentlighedsfasen. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet. Der holdes fyraftensmøde/borgermøde i orienteringsfasen. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Beslutning i den : Godkendt. Rikke Karlsson og Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Lokalplan 258 udkast - Bilag til TMU den Åben Tillæg nr. 16 Mejlby - udkast - Bilag til TMU den

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 Landsbyen Mejlby Offentligt område O710, Mejlby Rebild Kommune marts 2012 Indledning Rebild Kommune vedtog den 29. oktober 2009 Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune endeligt.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:45 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Ændringer af køreplaner for den kollektive trafik i 2011/2012

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:00. Sted: Rebild Produktionsskole, Møllegårdsvej 7, 9530 Støvring. Møde slut: 15:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juni 2010

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 01-02-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 01-02-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning januar 2011- Foreløbigt regnskab 2010 - Arbejdsmarked

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 11. januar 2017 Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Dette materiale omhandler et område nær dig. Der planlægges for en boligbebyggelse

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 7:00-7:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:00 Afbud: Søren Konnerup Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. ØKV2 - ultimo juni 2011 - et 109 2. Midtvejsregulering

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Foreløbigt regnskab 2008 samt økonomi 2009 24 2. Resultatløn

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.00 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2010-2013 - Børn og Ungdom 752 2. Budget 2010-2013 - 2. behandling 756 3.

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. DAGSORDEN Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet ØKV1 ultimo marts - et 66 2. Udviklingen i aktiviteten i Center Arbejdsmarked 69 3. Analyse

Læs mere

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 29. november 2016 Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej 79-83 i Tilst Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Center for Byens Anvendelse Dato 11. september 2015 Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan Arealerne i lokalplan, sydvest for Ny Studstrupvej/Lauritshøj

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: REFERAT Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af pkt. 30 samt pkt. 37 til pkt. 41. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 03-02-2009. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 03-02-2009. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Regnskabsorientering - opgjort 27.01.09 vedr. 08 13 2. Kontrakt

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse). 2012-36189. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Udviklingen på arbejdsmarkedsområdet i Rebild Kommune 125 2.

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere