Projektevaluering. Caretech Innovation. C-01 Remote Rehabilitation and Support (RRS)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektevaluering. Caretech Innovation. C-01 Remote Rehabilitation and Support (RRS)"

Transkript

1 1 Projektevaluering Caretech Innovation C-01 Remote Rehabilitation and Support (RRS) Deltagere/partnere: Center for elektiv Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg TDC A/S Caretech Innovation Dato 7.marts 2012 Version: c-01 rrs projektevaluering v Projektet var finansieriet af Region Midtjylland og EU via Caretech Innovation.

2 2 Indholdsfortegnelse 1 EXECUTIVE SUMMARY PROJEKT STATUS OG FREMTID INVOLVEREDE VIRKSOMHEDER INVOLVEREDE PARTNERE CARETECH INNOVATION PROJEKTET I FORHOLD TIL KRAVENE TIL PROJEKTER I CARETECH UDBYTTE OG LÆRING FOR DELTAGERNE VIRKSOMHEDEN Nye forretningsområder Ny teknologi Markedsforståelse Forretningsforståelse Innovationsprocesser ANDRE EKSTERNE PARTNERE Ny teknologi Nye processer Anden læring og udbytte CARETECH INNOVATION Synergier (In flow til og spill over fra projektet) Projektets metoder og teknikker Ressourcer og tilstedeværelse af kompetencer Forbedret rådgivning mv.... 7

3 3 1 Executive Summary I projektet Remote Rehabilitation and Support (RRS) har de vigtigste mål været: Afprøvning og opsamling af praktiske erfaringer ved brugen af en telemedicinsk løsning i forbindelse med en Total Hofte Alloplastik (THA) Etnografiske studier hvis formål har været at belyse de organisatoriske udfordringer der er forbundet med indførelsen af en telemedicinsk løsning samt kvantitative studier af patienter og pårørendes brug af løsningen Udviklingen af en telemedicinsk løsning som anvendes i forbindelse med et RCT (Randomized Clinical Trial) som kan dokumentere effekten af den telemedicinske løsning i en sundhedsfaglig kontekst Undersøgelse af et helt nyt forretningsfelt - som skal danne basis for videre forretningsområder og produkter indenfor telemedicin Det overordnede udbytte for Center for ellektiv Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg har været: At man kan anvende etnografiske metoder til at kortlægge og identificere nye behov i forbindelse med indførslen af IT systemer på hospitaler og i patienters hjem Hvilke organisatoriske ændringer der er nødvendige i forbindelse med at indføre telemedicinske løsninger Fået afprøvet hvordan telemedicin kan understøtte accelererede patientforløb for hoftepatienter Udbyttet for TDC har været: Fået identificeret hvilke aktører der er brug for omkring telemedicin Hvilke praktiske og logistiske ufordringer der er i forbindelse med at tilbyde en telemedicinsk infrastruktur Identificeret hvor TDC kan bygge en forretning op omkring telemedicin igennem et Telemedicinsk abonnement Caretech Innovation har også fået et solidt udbytte af projektet herunder: Projektet har været med til at modne procedurer og administrative rutiner da projektet er det første Caretech projekt Projektet har været med til at sætte fokus på organisatoriske ændringer i sundhedssektoren ved indførsel af bl.a. telemedicin baseret på de intensive etnografiske studier i projektet En stor del af den viden der findes i Caretech omkring telemedicin udspringer fra dette projekt Caretech har styrket sin viden omkring infrastruktur, dette har blandt andet resulteret i Caretech projektet C-38 Net4Care som fokuser på en teknisk infrastruktur til telemedicin og projektet C-57 Tværsektoriel kommunikation som fokuserer på sektorovergange og problemer relateret til disse

4 4 Projektet har været med til at kick starte et andet Caretech projekt C-58 Personlig Interaktiv Hjemmeside som fokuserer på skræddersyede patientinformationer samt ændringer/overblik over besøg i ambulatorier og på hospitaler Der er i forhold til den projektbeskrivelse der er godkendt af Caretechs bestyrelse ikke nævneværdige afvigelser. 2 Projekt status og fremtid 2.1 Involverede virksomheder Efter afslutning af RRS projektet står de organisatoriske tiltag tilbage. Det man har oplevet på Center for elektiv Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg tidligere Ortopædkirurgisk afdeling Regionshospitalet Silkeborg er, at de implementerede organisatoriske løsninger der har været faciliteret ved indførslen af den telemedicinske løsning for THA har kunnet stå alene. Dette har betydet, at erfaringerne fra projektet nu forsøges tænkt ind i alle de ellektive forløb, hvor det giver mening, i centeret dog uden den IKT støtte som RRS projekter tilbyder. 2.2 Involverede partnere TDCs andel i projektet med anskaffelse af kommunikationsforbindelser har haft 2 gode resultater. For det første har TDC fundet materiale til at udvikle det nye abonnement Telemedicinsk Abonnement som TDC agter at lancere. Det kan målrettes tilsvarende opgaver uanset sygdomstype. Desuden kan det anvendes til almindelig videokontakt i ældreplejen. Udviklingen ligger både i processen for leveringen af et abonnement og i produktsammensætningen. For det andet har selve projektet givet mulighed for udvidelse af et firmamæssigt netværk. Dette er ofte en fordel ved denne type projekter, selvom der i dette tilfælde ikke er skabt nogen efterfølgende udvikling af et virksomhedssamarbejde på opgaverne endnu. Projektet har ikke ved sin afslutning skabt denne mulighed set ud fra det sted, hvor TDC arbejder. 2.3 Caretech Innovation Projektet er afsluttet i Caretech regi. Projektet har bidraget signifikant til andre Caretech projekter i form af den store viden der er indsamlet omkring infrastrukturer til telemedicin. I forlængelse heraf arbejder man videre i Caretech med projekter som arbejder på at få defineret en infrastruktur til telemedicin og sundhedsdata generelt der kan muliggøre det for SMV er at komme hurtigt i gang med telemedicinske projekter. Dette gøres ved at udvikle en række open-source komponenter og tutorials der skal muliggøre at anvende infrastrukturen uden at disse SMV er behøver at bruge mange ressourcer på at forstå detaljerne i XDS og HL7. I den regionale og forhåbentligt nationale infrastruktur skal SMV er således ikke udvikle deres egen proprietære løsninger til at opsamle og sende data. I stedet kan de profitere af disse open-source komponenter, som baserer sig på XDS og HL7. Disse komponenter vil muliggøre det for SMV erne at fokusere på kernen i dens forretning og dermed ikke bekymre sig om at udvikle/vedligeholde den underliggende infrastruktur.

5 5 3 Projektet i forhold til kravene til projekter i Caretech Det vurderes at projektet lever op til Resultatkrav 1.4 i resultatkontrakten for Caretech. Projektet har været med til at identificere et behov for: En regional/national infrastruktur til telemedicin En regional/national infrastruktur som baser sig på internationale standarder f.eks. XDS og HL7 Et tilbud til SMV er som stiller frameworks og open-source implementationer af internationale standarder til rådighed, således at SMV er kan: o Fokusere på deres kernekompetencer o Anvende frameworks og open-source implementationer med en minimal indlærings kurve o Undgå at udvikle proprietære databaser og data formater til lagring og transport af data fra hjemmet og til regionale/nationale databaser 4 Udbytte og læring for deltagerne 4.1 Virksomheden Nye forretningsområder I forbindelse med RRS projektet er der gennemført to forløb, som har suppleret og været med til at videreudvikle de eksisterende forløb for THA patienter. Disse to forløb er: Et etnografisk forstudie. Den udarbejdede rapport har været toneangivende i forbindelse med nye tiltag og organiseringen af forløbene til THA patienter Selv RRS projektet som har været designet som en RCT studie hvor man bevidst, fra afdelingens side, har valgt en åben og dialog præget tiltag til implementering og gennemførelse hvilket har synliggjort projektet for den resterende organisation og lettet den efterfølgende videns spredning Om videns spredningen kan betegnes som nye forretningsområder er svært at vurderer ud fra den kliniske kontekst hvori dette er sket. Men RRS projektet har inspireret mange andre behandlingsforløb og dermed været medvirkende til en igangværende proces der gerne skal medvirke til yderligere forbedringer og effektiviseringer inden for andre behandlingstiltag. Dette skal, på sigt, medvirke til at fastholde RSI som en af de førende afdelinger i Danmark inden for elektiv ortopædkirurgi. Direkte udsprunget af den viden som RRS projektet har genereret og specielt forskningen inden for angst og depressions indflydelse på outcome i tilknytning til gennemførelsen af kirurgiske behandlinger har man på RSI blandt andet indført brugen af The Hospital Anxiety And Depression Scale. Dette er gjort for, på sigt, at blive bedre til at kunne tilbyde patienterne det behandlingsforløb der passer bedst til deres ressourcer og psykologiske risikofaktorer. På nuværende tidspunkt er der dog kun tale om dataindsamling og der skal genererer yderligt evidens før dette tiltag kan indføres generelt Ny teknologi På baggrund om et ønske om at kunne uddanne patienter bedre og de præliminære resultater, der tyder på en positiv effekt ved brugen af animationer, har man fra afdelingens side valgt at fortsætte et samarbejde med Mark Film A/S om udfærdigelsen af supplerende animations materiale. Dette er tænkt brugt i

6 6 forbindelse med informationsmøder og under indlæggelse - men der arbejdes også med at undersøge om det er muligt at give patienterne web adgang og bruge en tablet løsning på afdelingen Markedsforståelse RRS projektet har bidraget til at give afdelingen en indsigt i de forskellige behov der skal tænkes ind i forbindelse med gennemførelsen af en innovations proces og et RCT. Det er tydeligt at det kliniske behov for evidens ikke altid virker relevant for alle deltagere. Det gælder både internt i RSI indenfor de forskellige fagområder og ved eksterne partnere. For RSI har dette været med til at danne grundlaget for en skærpet profil inden for det kliniske forskningsfelt hvor krav til relevante effektmål skal defineres før opstart af nye projekter. RRS projektet her været med til at give en bedre forståelse for hvordan man kan/skal stille krav til private virksomheder og forskningens enheder uden for sundhedsvidenskab og fortsat skabe grobund for succesfuld gennemførelse af innovative projekter der genererer evidens med forskellige tyngde Forretningsforståelse De økonomiske besparelser, der er opnået i forbindelse med RRS projektet har inspireret til, at man fra RSI s side fokuserer mere på gennemsigtige forretningsplaner i forbindelse med indførelsen af effektiviseringsforslag. Dette gøres dog ikke på bekostning af innovation. Ved at vælge fælles krav til dokumentation giver dette et bedre grundlag for sammenlignelighed på tværs af projekter og tiltag - hvilket giver RSI en mulighed for at akkumulerer viden og dermed en øget indsigt og forståelse på tværs af behandlingstiltag, standarder, diagnoser og fagområder. Dette er et tiltag der er svært gennemførligt men som begynder at vise sit værd. Grundlaget for forhandling med virksomheder og vurdering af hvilke nye projekter der skal prioriteres er blevet bedre og lettere at gennemfører. Denne form for forretningsforståelse er vigtigt for en enhed, som RSI, der er vokser og udvider behandlingstilbud til regionen Innovationsprocesser Det er ved dette projekt blevet bekræftet at de ansatte ved RSI er omstillingsparate og klar til forandring. Efterfølgende eksternvurdering af den ortopædkirurgiske afdelings rolle i RRS projektet og hvordan enkelte personer har spillet ind i forløbet har også belyst området og konkluderet at de ansatte, der har været involveret i projektet har haft en høj ansvarsfølelse og motivation for at bidrage til gennemførelsen. Det er blevet bekræftet at indsigt i egen rolle og relevans af denne for andre er vigtige parametre for succes i forbindelse med gennemførelse af projekter af denne type. De personer der har deltaget fra RRS side til projektet har for det mest oplevet sig som hørt og inddraget i vigtige beslutninger og alle har oplevet at det har påvirket deres arbejde positivt. Alt sammen viden og resultat af selve processen der gerne ses gentaget i fremtidige innovationsprocesser. 4.2 Andre eksterne partnere Ny teknologi Den gode læring ved projektet var, at TDC kunne levere den teknologiske kommunikation inden for standardydelser. At dette er en god læring skyldes primært at den nødvendige viden, kapacitet i det offentlige kommunikationsnet og metoderne allerede findes i Danmark. Derfor vil udbredelsen af ydelserne i RRS-regi ikke blive begrænset af denne del af teknologien. Dette er en meget stor fordel borgere, der primært har bryg/behov for denne ydelse, men sekundært også for øvrige telemedicinske ydelser Nye processer I projektet har TDC taget nye processer for leverance af kommunikation i brug. En leverance er en kompliceret proces, som kun lykkes ved en forståelig og aftalt logistik i organisationen. Når der derfor i

7 7 dette projekt er taget yderligere leverancer i brug ud over den sædvanlige har dette påvirket leveranceprocesserne. Leverancerne er gennemført via en særlig indført SPOC-funktion (Single Point Of Contact), der både har taget sig af bestilling, ordregennemførelse og opfølgning samt fakturering. Det har været en stor fordel for kunderne og borgerne. SPOC en har favnet bredt og leveret på forskellige platforme, som almindeligt bredbånd, kabel-tv nettet og mobil bredbånd Anden læring og udbytte Samarbejdet med Regionshospitalet har givet TDC og dets medarbejdere, der har været involveret i projektet, en viden om fagområdet, som RRS har beskæftiget sig med. Vidensopsamlingen er ikke på det kliniske niveau. Det har været indenfor det arbejdsmæssige område, borgersiden og de processer, der fungerer inden for fagområdet. TDC kan og har brugt denne nye viden i opbygning af en konceptuel tilgang til telemedicin ved at udvikle Det Telemedicinske Abonnement. Dette kan bruges generelt i Danmark i alle sammenhænge, hvor der leveres omsorg eller medicinske ydelser på afstand (mellem behandler og borger/patient). 4.3 Caretech Innovation Synergier (In flow til og spill over fra projektet) Projektet var det første Caretech projekt og har således været med til at udvikle og modne en del af de administrative rutiner, skabeloner, projekt screenings værktøjer etc. som har været anvendt efterfølgende i alle andre Caretech projekter Projektets metoder og teknikker Caretech Innovation har bidraget med ressourcer til alle faser af projektet. I de indledende faser har der været brugt etnografiske ressourcer til at undersøge hvordan projektet vil påvirke organisationen ude på Regionshospitalet i Silkeborg. Senere har der være afholdt workshops med kommende brugere af systemer for at fastlægge indholdet af prototyperne i samarbejde med udviklerne af systemet. Der har også været afholdt workshops hvor vi har vist prototyperne til patienterne og pårørende for at finde ud af om vi har ramt det rigtige informationsniveau og de behov som patienter og pårørende har både præ- og post-operativt. Projektet har været del af et Randomized Clinical Trial (RCT) hvis formål har været et vurdere effekten af den udviklede prototype med en klinisk tilgangsvinkel. I denne forbindelse har etnograferne holdt workshops i patienternes hjem, både patienter med og uden løsningen, for at vurdere den kvalitative effekt prototypen har haft på det forløb. I forbindelse med udviklingen af prototyper har der været anvendt SCRUM som udviklings metode til at sikre agiliteten og fremdriften i projektet. En anden grund til dette valg har været den iterative udvikling af prototyperne som bedst faciliteres igennem en metode som SCRUM Ressourcer og tilstedeværelse af kompetencer Det vurderes at der i forbindelse med projektet har været de rette kompetencer til rådighed for at man på tilfredsstillende vis har kunnet opfylde de opstillede mål i projektet Forbedret rådgivning mv. Projektet har været med til at anskueliggøre at telemedicin og en grundlæggende infrastruktur er nødvendig for at det er muligt at opnå besparelser og muliggøre det for SMV er at komme ind på markedet uden man

8 8 risikerer at SMV erne udvikler deres egen proprietære teknologier. Dette har således været et ekstremt vigtigt input til projektet C-38 Net4Care. Projektet har også understreget vigtigheden af klinisk evidens, det er således ikke nok at projektet er interessant hvis der ingen klinisk evidens er for at det f.eks. forbedrer patientens behandling, tilstand eller livskvalitet. En anden vigtig pointe er, at vi i fremtiden skal fokusere på sektor overgang idet der forsvinder meget vigtigt informationer mellem de forskellige organisatoriske enheder i sundhedssektoren. Dette belyses i projektet C-57 Tværsektoriel kommunikation. I projektgruppen mener vi, at projektet anskueliggør nødvendigheden af at udføre tværfaglige projekter hvor både etnografer, it-folk og sundhedsfagligt personale er med til at skabe et projekt på tværs af faggrænser og for at opnå de maksimale synergier mellem de forskellige fagligheder. Generelt kan man sige, at projektet har givet vigtigt input til mange af de efterfølgende Caretech projekter, som har kunnet profitere af de erfaringer man har gjort sig omkring projektet.

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Formål. Konkret vil projektet:

Formål. Konkret vil projektet: Formål Projektets overordnede formål er at skabe grundlag for en kraftig vækst i omfanget af OPI- og OPS-projekter. Det skal ske gennem illustrative demonstrationseksempler og ved at udvikle konkrete værktøjer

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Et sammenhængende sundheds- og velfærdsvæsen gennem IKT

Et sammenhængende sundheds- og velfærdsvæsen gennem IKT Et sammenhængende sundheds- og velfærdsvæsen gennem IKT Årsrapport 2011 Caretech Innovation er skabt af Region Midtjylland som en del af Vækstforums megasatsning Erhverv og sundhed. Vores formål er at

Læs mere

Udvikling og test af prototyper på informationskoncepter til den kirurgiske elektive patientgruppe

Udvikling og test af prototyper på informationskoncepter til den kirurgiske elektive patientgruppe Udvikling og test af prototyper på informationskoncepter til den kirurgiske elektive patientgruppe Caretech Innovation Projekt Personlig Interaktiv Hjemmeside (C-58) Deltagere/partnere: Capgemini Ortopædkirurgisk

Læs mere

Innovationsstrategi 2013-2016

Innovationsstrategi 2013-2016 Innovation på Hospitalsenheden Horsens Innovationsstrategi 2013-2016 Hospitalsenheden Horsens Kvalitet og Sundheds-it Innovationsenheden Forord Innovationsstrategien afløser innovationskonceptet fra 2009,

Læs mere

Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata

Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistikdata (C-72) Deltagere/partnere: Systematic Capgemini Regionshospitalet

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark Tiltag der kan sikre en mere effektivt og samarbejdsorienteret relation mellem industri og det offentlige sundhedsvæsen ved gennemførelsen

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens Region Midtjylland Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens - Erhvervsmæssige effekter af hospitalsenhedens innovationsprojekter i perioden 2009-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Forord... 3. Sammenfatning... 4. 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5

Forord... 3. Sammenfatning... 4. 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Sammenfatning... 4 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5 Principper for god udvikling og anvendelse af sundheds-it... 6 National koordination og regulering...

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

SYV anbefalinger til styrkelse af de kreative og innovative kompetencer i odenseanske virksomheder

SYV anbefalinger til styrkelse af de kreative og innovative kompetencer i odenseanske virksomheder Specialanalyse udarbejdet for Udviklingsforum Odense Partnerskab for Vækst Fyn Partnerskab for Vækst Fyn Af: Professor Mette Præst Knudsen Integrative Innovation Management Institut for Marketing & Management

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Keywords: Single-point-of-contact, koordineringscenter, online, triagering, business intelligence, resultater.

Keywords: Single-point-of-contact, koordineringscenter, online, triagering, business intelligence, resultater. Noteliste Nedenstående liste indeholder en kort beskrivelse, 3-5 linjer, af hver enkel kilde fra litteraturlisten. Herudover er der lavet en kort opsamling på keywords for hver kilde. Hvis der er flere

Læs mere

Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning!

Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning! Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning! Hanne Westh Nicolajsen adjunkt, CMI, Aalborg universitet i København. Westh@cmi.aau.dk Ada Scupola lektor, Roskilde Universitet.

Læs mere