Øliv Hjarnø. Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje. Projektets titel. Formål/mål. Navne på projektansvarlige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øliv Hjarnø. Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje. Projektets titel. Formål/mål. Navne på projektansvarlige"

Transkript

1 Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Øliv Hjarnø - et forgangsprojekt i at skabe arbejdspladser i små samfund Formål/mål Med henblik på at skabe arbejdspladser på de små øer har en arbejdsgruppe på Hjarnø de sidste to år skabt et ØSE projekt (Øerne udvikler socialt entrepenørskab). Gennem en analyse af Hjarnø har vi fundet grobund for at udvikle turismeerhvervet på Øen og har med foreningen Øliv Hjarnø startet det der om 2 år skal være en bæredygtig virksomhed med 1 ansat Ølivs medarbejder. Øliv Hjarnø skal ses som et forgangsprojekt ud i at skabe udvikling i små samfund. Projektformål UdafforeningenØLIVHjarnøetableresØlivHjarnø,enandelsvirksomhedhvisprimæreformålerat fremmeudviklingafturismeerhvervetpåøenssærligepræmisserogbevarenetopdenfredogroog særligestemningaflevetølivsomøenharimødetmedturisterne. Virksomhedenskalværefødselshjælperogplatformforøboersnyeerhvervsinitiativer,derarbejder medølivsoplevelse,ølivsprodukterogølivsværdierpåøen. Etevt.driftsoverskudiforeningenogsenerevirksomhedskalanvendestilatskabenyemulighederi ØLIVHjarnø. Projektets-delmål- Aterhverve,ombyggeogdriveenØlivsDbus,etmobiltogmultifunktioneltomdrejningspunktforakD tiviteternepåøenogsomenudsendtflagskibsbutikpåfastlandetdermarkedsførerhjarnøsøliv. Atkunnehavesåstorenindtjeningefter2D3åratderkanaflønnesenmedarbejderiforeninD gen/virksomhedenølivhjarnøtilorganiseringerafaktiviteterogformidling. For fuld projektbeskrivelse se Bilag 1. Navne på projektansvarlige Foreningen Øliv Hjarnø. CVR.: Kontaktperson: Søren Noes, Hovedvejen 13, 7130 Juelsminde. Tlf.: ,

2 Baggrund for projektet ProjektetØSE(øerneudviklersocialtentreprenørskab sebilag5)harpåhjarnøbeståetaf10perd soner,somharværetaktiveigruppenhenoverde2årprojektetharværetigang.derertaleom ca.10%afhjarnøsbefolkning,ogallehardeltagetimøderogudformningafideer.dereriprojekd tetfokuspåhjarnøsbeskednestørrelseogsårbarelokalmiljø,atbevarenaturenoglivetpåøen. Øensunikkemiljøhar100fastboendeogØenbestårforstørstedelenafkystfredetområde,strandD engeogåbentkulturlandskabogfålandmarks,sommarkerersigilandskabet. GruppenagitererforensærligbæredygtigtilgangogstrategiogønskeratudvikleøD turismeoplevelsertætpånaturogkulturressourcernedatoplevelsenogsåkanvære,atherskerder ikkenoget. Udgangspunkt,efterathavelavetenselvanalyseafHjarnøsstedbundneresurserogpotentialer(se bilag4),harværetatbrugedetuudnyttedepotentialeideca turister,sombesøgerhjarnø særligtisommerhalvåret,tiludviklingaferhvervogbeskæftigelse. For fuld projektbeskrivelse se bilag 1. For selvanalyse af Hjarnø se bilag 4. Projektets relevans og fokusområde Projektet skal støtte udvikling og etablering af erhverv i landdistrikterne. Fokusområde er turisme og social entrepenørskab, det at lokale borger i fælleskskad finder de værdier som kan være med til at sikre og udvikle de muligheder for erhverv der ligge i lige netop deres område. Social entrepenørskab som virksomhedsform forpligter sig til at geninvesterer overskuddet i virksomheden og det lokale område. For fuld projektbeskrivelse se bilag 1. Aktiviteter og tidsplan - detaljeret beskrivelse Tidsplan- ArbejdsgruppenØSEHjarnøhararbejdetpåprojektetsudviklingsiden2012.ProjektetskalgennemD føresien2dårigperiodefra1.januar2015til31.december2016. Januar juni2015: Projektetsmedarbejderhyresfra1.januar2015.BestyrelsenfastsættersammenmedmedD arbejderenbehovetforbrugenaffagspecialister Indkøbogistandsættelseafbus Udviklingafmarkedsføringsstrategi Indkøbafmobiltkøkken(Eventueltsomendelafbussen) FastsættelseafregelsætforbrugenafØlivsbussenogdetmobilekøkken Projektetsøvrigeaktiviteterudviklesoggennemføresiheleprojektperioden. OvergangenfraforeningtilerhvervsselskabiformafetA.M.B.A.planlæggesoggennemføresfra augusttildecember2016. For fuld beskrivelse se bilag 1. 2

3 Deltagere i projektet Øliv Hjarnø Borgere på Hjarnø Ø-støtten er ansøgt om at bidrage med kr. Budget for projektet Det koster kr. at gennemfører projektet, heri er indregnet en projektmedarbejder på 20 timer i 2 år. Der ansøges om kr. fra Hedenstedskommunes LUP pulje. Alle beløb er med moms. Anlægsbudget: Se Bilag 2. Driftsbudget: Se Bilag 3. Finansieringsplan for projektet Samlet budget: kr. Egenkapital: kr. (Foreningens egenkapital) LUP Hedensted: kr. Ø-støtten: kr. Hjarnø den På Øliv Hjarnøs vegne Søren Noes 3

4 Projektbeskrivelse Øliv Hjarnø Bilag 1. 1 Øliv%Hjarnø,%% et%øse%projekt% Baggrund: ProjektetØSE(øerneudviklersocialtentreprenørskab sebilag5)harpåhjarnøbeståetaf10personer, somharværetaktiveigruppenhenoverde2årprojektetharværetigang.derertaleomca.10%af Hjarnøsbefolkning,ogallehardeltagetimøderogudformningafideer.DereriprojektetfokuspåHjarnøs beskednestørrelseogsårbarelokalmiljø,atbevarenaturenoglivetpåøen.øensunikkemiljøhar100 fastboendeogøenbestårforstørstedelenafkystfredetområde,strandengeogåbentkulturlandskabogfå landmarks,sommarkerersigilandskabet. GruppenagitererforensærligbæredygtigtilgangogstrategiogønskeratudvikleøMturismeoplevelsertæt pånaturogkulturressourcernematoplevelsenogsåkanvære,atherskerderikkenoget. Udgangspunkt,efterathavelavetenselvanalyseafHjarnøsstedbundneresurserogpotentialer(sebilag4), harværetatbrugedetuudnyttedepotentialeideca turister,sombesøgerhjarnøsærligti sommerhalvåret,tiludviklingaferhvervogbeskæftigelse. IetforsøgpåatprøveØlivafsomproduktarrangeredegruppenden18.August2013enøMlivsdag,hvorder blevafprøvetmangeafdeting,somgruppenhavdetaltom.ensuccesfulddagmed1200besøgendetil Hjarnø.Dervarstrandsafari,smagpåHjarnø,foredragunderåbenhimmelafmuseumsfolkomtidligefund, traktorturerundtpåøen,cafémedmadlavetaflokaleråvarer,fællesspisningomaftenenkaldet"spismed enøbo",diskretekunstevents,lokalebodermedprodukterfrahjarnø.dagenlærtegruppen,atdervarstor interesseforømlivsoplevelserneogsamtidigvarøenogfærgenskapacitetunderhårdtpres,såderi fremtidigeaktiviteterskalarbejdesstrategiskmedatfåoplevelsernespredtudoverheleåret.ømlivsdagen varbåretaffrivillige.iprojektetarbejdesdermedlignendeaktivitetsudbud,menorganiseretafen forretningsorienteretforeningmedsigtemodskabelseafbeskæftigelseogerhverv. Organisationsform% ArbejdsgruppenomkringudviklingenafprojektetharetableretdenerhvervsdrivendeforeningØMLIV Hjarnø.Foreningensformålerigennemsocialtentreprenørskab(ØSE)atfremmeudviklingenaf beskæftigelsesmulighederisamhørighedmednaturogmiljø.(vedtægtervedlagt).foreningendrivesafen bestyrelse,somhardetoverordnedeansvar.foreningenvilkunnetrækkepåfrivilligarbejdskraftsamtlave aftaleforholdaføkonomiskkaraktermedforeningensmedlemmer.foreningenskalarbejdehenmodat overgåtilatværeetandelsselskabpådettidspunkt,hvorenstabilindtjeningfindes.foreningensformåler ativærksætteoggennemførenærværendeprojektbeskrivelsesformål. Projektformål UdafforeningenØLIVHjarnøetableresHjarnøandelsvirksomhedhvisprimæreformåleratfremme udviklingafturismeerhvervetpåøenssærligepræmisserogbevarenetopdenfredogroogsærlige stemningaflevetølivsomøenharimødetmedturisterne. Virksomhedenskalværefødselshjælperogplatformforøboersnyeerhvervsinitiativer,derarbejdermed ølivsoplevelse,ølivsprodukterogølivsværdierpåøen. Etevt.driftsoverskudiforeningenogsenerevirksomhedskalanvendestilatskabenyemulighederiØLIV Hjarnø. Projektets%delmål% Aterhverve,ombyggeogdriveenØlivsMbus,etmobiltogmultifunktioneltomdrejningspunktfor aktiviteternepåøenogsomenudsendtflagskibsbutikpåfastlandetdermarkedsførerhjarnøsøliv.

5 Projektbeskrivelse Øliv Hjarnø Bilag 1. Atkunnehavesåstorenindtjeningefter2M3åratderkanaflønnesenmedarbejderi foreningen/virksomhedenølivhjarnøtilorganiseringerafaktiviteterogformidling. Projektets%aktiviteter% Projektmedarbejderhyrespåkonsulentvilkår ialtsvarendetilenhalvtidsstilling.derudovererder mulighedforathyrefagspecialister,samtatfrivilligepåhjarnøogforeningensbestyrelsehjælpertil. Timernefordelespå: Projektledelse Udviklingafmarkedsføringsstrategiogbrand udviklesiforholdtilsommerogvinterbehov Forsatudviklingafforeningenshjemmeside Gennemførelseafaktiviteterneimarkedsføringsstrategien IndkøbafogansvarforistandsættelseafindkøbtØLIVSbus(detkonkretearbejdeudføresaf frivilligeogautoriseredefagfolk) Indkøbafgodkendtmobiltkøkkenogigangsætningafbrugenafdet HjælptiludviklingaflokaleØlivsprodukter Udviklingafindtjeningsmulighedertilforeningen/andelsvirksomhedenbaseretpådestedbundne ressourcerpåhjarnø UdviklingafHjarnøkoncepteriformafforedrag,kunsthappenings,musik,mm. Udbygningafkontaktnettilturisterhvervet,lokaleproducenterandresteder,Kulturby2017og andrekulturbegivenheder,m.fl. KonkretiseringafudviklingenafforeningenØLIVfremmoddannelseafetandelsselskabmeden ansattilvaretagelseafdennyevirksomhedsaktiviteter itætsamarbejdemedforeningens bestyrelse. % 2

6 Projektbeskrivelse Øliv Hjarnø Bilag 1. % Tidsplan% ArbejdsgruppenØSEHjarnøhararbejdetpåprojektetsudviklingsiden2012.Projektetskalgennemføresi en2mårigperiodefra1.januar2015til31.december2016. Januar juni2015: Projektetsmedarbejderhyresfra1.januar2015.Bestyrelsenfastsættersammenmed medarbejderenbehovetforbrugenaffagspecialister Indkøbogistandsættelseafbus Udviklingafmarkedsføringsstrategi Indkøbafmobiltkøkken(Eventueltsomendelafbussen) FastsættelseafregelsætforbrugenafØlivsbussenogdetmobilekøkken Projektetsøvrigeaktiviteterudviklesoggennemføresiheleprojektperioden. OvergangenfraforeningtilerhvervsselskabiformafetA.M.B.A.planlæggesoggennemføresfraaugusttil december2016. Projektets%strategi% DeteressentieltforØLivforeningen,atmarkedsføringenogsalgafHjarnøproduktererbaseretpåmobile enheder(busogkøkken).strandbeskyttelseslinjenpå300mbetyder,atderikkemåbyggespå færgehavnen,hvordeteroplagtatplacereinformationogsalg.foreningenlæggerstorvægtpåikkeat opbyggefasteinstallationerpåhjarnøforatbevareogudvikleautencitetenpåøen.nårdemangeturister ertagethjem,skaløenfortsatværeetgodtbostedfordefastboendeogkommendebeboere. ForeningenskalværemedattilvidereudvikleogopbyggeenproduktionaflokaleØlivsprodukter. Produkterneskalprimærtsælgesigennemforeningen bådeforatsikreenindtjeningtilproducenterneog tilforeningen.indtjeningentilforeningen(ogdetkommendeandelsselskab)skalogsåkommefra aktiviteterigangsatafforeningen. Hjarnøharetstortuudnyttetpotentialeiformafde35.000årligeturister.Detgiverikkesærligafkasttil øensbeboere dvs.turisternemedvirkermegetlidttilerhvervogbeskæftigelse.dererfåtilbudtil turisterneiformafindkøbteprodukter.markedsføringenafhjarnøskalprimærtrettesigmodtilbudtilde årligebesøgende måleterikke,atfåflereturistertiløen.intentionenkanværefærreturister derprturistkøberflerehjarnøprodukterendnu. BestyrelseniforeningenØLIVHjarnøvilfungeresomprojektetsstyregruppe. Ølivsbussens%virke%på%øen% IsommerhalvårethvorturisternekommertilHjarnø,skalbussenparkeresrundtpåHjarnø,hvordeter mesthensigtsmæssigtift.funktion.særligthavneneretmegetoplagtsted,daalleturisterkommerher. - enpraktiskoggenerel"turistinformation" - lokalitetforsalgogformidlingafhjarnøoplevelser,hjarnøshistorie,aktiviteterogømprodukterog specialiteter. - vedsærligelejlighederåretrundt,vedstørreølivsaktiviteterpåøenindgårbussenpåenandenogmere mangfoldigmåde.(eksempelvisservering,udstillingerm.m) Ølivsbussens%virke%på%fastlandet% Ivinterhalvåretvildenkøreistørreomfangpåfastlandet.Bussenvilheraltefterhvilkensammenhængden indgåri,haveetfortsatsalgaflokaleprodukter,formidleaktiviteterogeventkalenderentildenkommende sæson,pakkemløsninger.denmarkedsførerogsåsærligeølivsdage,ogkanogsåværeudesomenkørende aktivitet,f.eks.enmobiludstilling.bussenaltefterindholdkandeltageialtframesser,seminarer, markeder,byeventssamtmerelokaletilbagevendendesæsonprægedeaktiviteter. 3

7 Projektbeskrivelse Øliv Hjarnø Bilag 1. 4 Indtjeningen% DerskitseresflereformerforydelsersomØMlivHjarnøkanhaveindtjeningpå. Dissetreformerforydelsererdenøkonomiskeramme,hvorimedlemmerafforeningenkankommemed produkter,somkanhaveforskelligkarakter. 1.ØMlivHjarnølaverprodukter ForeningenØLivHjarnøstårselvforudviklingenogmarkedsføringenafprodukter.Dettekanforegåvedat øboerebetalesefterfastsathonorarelleratfrivilligeøboerepåtagersigopgaver,hvorindtjeningengårtil foreningen.produkterneskalhave/måmegetgernehavekarakterafmarkedsføringafhjarnø.derskal indregnesenfortjenestetilforeningenforatsikredenfortsattedrift. 2.MedlemmerafØMlivlaverevents/produkter: Hererdertaleomprivateinitiativer,hvormedlemmerkommermedetproduktsomdemarkedsfører gennemømlivhjarnø.hervilværetaleomatømlivlevererbrandetoghjemmesidesamteventueltstårfor tilmeldingogbetalingviajuelsmindeturistbookingside.ømlivtager20%afsolgtepladserellerprodukteri dennesammenhæng.hertænkespåprimærtpåeventsogkurser, 3.ØMlivsbussensælgerprodukter: IsidstetilfældefungererØMlivsombutikogfraØMlivsbussenoghjemmesidesælgesdiversevarer.Detkan værealtframadtilkunst.hertagerforeningen10%afsalget. 4.Detmobilekøkken DelokaleHjarnøproducentersbrugafdetmobilekøkkenprisfastsættestilenpris,hvordeterattraktivt bådeforproducentogforening.iprojektperiodenundersøgesmulighederneforatudlejekøkkenettil producenterpåfastlandet. Udoverdevisteformerforindtjeningundersøgesmulighederforenfastbrugafbussenfrabetalende brugere,eksherpåkunnevære:fastebørnehaveogfritidshjemsbesøg(sommanmangestederharendag ihallenomugenkunnemanhaveendagpåhjarnøinaturenhvorbussenvarbasen).skoletjeneste. Projektets%effekt% Hverturist(afde35.000nuværende)skalkøbeHjarnøprodukterformindst100kr.Effektenafensådan omsætningvilgiveindkomsttildelokaleproducenter.foreningenøliv derovergårtiletandelsselskabm vilhaveenindtjeningpå kr.årligt baseretpå%visindtjeningfradelokaleproducenter. Hjarnøvilværekendtsomenautentiskø,hvornaturogkulturbevaresogudviklesnænsomt. Hjarnøvilværekendtsomkonceptudvikleriformaf turismeudenmure. Projektets%langstidseffekt% AtderbliverpositivfokuspåHjarnønationaltoginternationalt.EnforventningomatstyrkeHjarnøs identitetogskabenytænkendeaktiviteteriforbindelsemedkulturby2017mhjarnøkulturmø2017hjarnø somølivsmambassadørforølivogøoplevelser. Påsigtbliverderbeskæftigelsetildiversedeltidsølivsformidlereiforbindelsemedforeningensaktiviteter, enølivsmedarbejderderarbejdermeddendagligedriftogorganiseringpåfuldtidmed aktivitetskalenderen,hjemmesidenogudviklingogudførselafnyeidéerisamarbejdemedforeningenøliv. EnbusMøformidlersomstårfordriftogkørselmedbussen,kommunikationogsalgnårbusseneri fastlandet. Projektetvilkunnesessomforgangsprojektforhvorledesderkanskabesudviklingilanddistriktsområder baseretpåfællesskabetogderessourcermannuengangbesidder.pådenmådeerderhermulighedenaf athavetænktnogetnytogfundetennyformforiværksætterisomerstedsbaseret,bådeiskabelsenogi indhold.%

8 Projektbeskrivelse Øliv Hjarnø Bilag 1. Forankring EnforankringilokalsamfundetgennemetsocialtentreprenørskabMenfællesskabsdrevetbus. Frabussensmobilelokalitetudgåraltsåforskelligeformerforaktiviteter,somunderstøttermulighedenfor samarbejde,virkelystogindtjeningsmulighederforøensbeboere. Manvilpersonligtkunnetjenepåegnevarer,ogdaaktiviteterneskiftergennemåret,vilmangemennesker havemulighedforat"kastesig"indiprojekter,demuligvisikketidligerehavdeforestilletsig,atdeskulle kastesigudi.foreningenkanfungeresomunderstøtningforuprøvedeideer,sommanvilletøvemedselv atkastesigudi. % Barrierer%og%risici% Forholdetmellemfrivillighedogpersonligindtjeningskalværesynligtogdeterenudfordringatfindeet grundlagfordetteforhold. ØlivHjarnøskalkunneleveresågodtetbrandatmedlemmernekanseenfordeliatværemedlemog udbydederesproduktergennemølivhjarnø. 5

9 Etableringsbudget Ø-liv Hjarnø Bilag 2 UDGIFTER Kr. Produktionsudstyr: ,00 Mobilt godtkendt køkken ,00 Kontorinventar: 6.000,00 IT (computer, printer, netværk mv.) 5.000,00 Mobiltelefon 1.000,00 Ø-livsbus ,00 Indkøb af brugt bus ,00 Forsikring og vægtafgift ,00 Indretning af bus ,00 Rådgivere: ,00 Advokat 5.000,00 Fagspecialister ,00 Markedsføring: ,00 Brochurer 5.000,00 Annoncer ,00 Hjemmeside 5.000,00 Webshop 5.000,00 Andet: 5.000,00 Andre udgifter: ,00 Dannelse af A.M.B.A ,00 Projektmedarbejder 20 timer ugentlig i 2 år ,00 Udgifter i alt: ,00 Alle tal er incl. Moms Download fra

10 Driftsbudget&Ø2liv&Hjarnø&år&1&til&3.&& Bilag&3& DRIFTSBUDGET Ø-liv Hjarnø År 1 Bilag 3.1 For tiden 1 / til 31 / Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 12 mdr. i alt Omsætning Salg af vare 1 (Ø-liv sælger events og produkter) Salg af vare 2 (Medlemmer laver events og produkter gennem Ø-liv) Salg af vare 3 (Ø-liv sælger Hjarnø produkter) Omsætning i alt: Variable omkostninger Materialer Lønomkostninger Transportomkostninger Andet Variable omkostninger i alt: Dækningsbidrag (DB): (Omsætning - vari.omkostninger) Faste omkostninger Løn (ansat som konsulent 20 timer ugentlig) Ølivsbussen Rejseudgifter Kontorartikler Porto og gebyrer Mobiltelefon Internet-forbindelse (Stofa, TDC mv) Web site abonnement/hosting og opdatering Markedsføring/annoncer/reklame Forsikringer Kontingenter for virksomheden Kursusudgifter EDB udstyr Småanskaffelser under kr Advokat Anden rådgivning Uforudsete omkostninger 5% af faste omkostninger Fasteomkostninger i alt: Resultat før renter og afskrivninger (DB-faste omkost.) Afskrivninger: Driftsmidler Andet Afskrivninger i alt: Faste omkostninger - renter og afskriv. i alt: Nettooverskud (DB - faste.omk., renter og afskr.): Download fra &

11 Bilag&3& DRIFTSBUDGET Ø-liv Hjarnø År 2 Bilag 3.2 For tiden 1 / til 31 / Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 12 mdr. i alt Omsætning Salg af vare 1 (Ø-liv sælger events og produkter) Salg af vare 2 (Medlemmer laver produkter gennem Ø-liv) Salg af vare 3 (Ø-liv sælger Hjarnø produkter + udlejning af køkken) Omsætning i alt: Variable omkostninger Lønomkostninger Transportomkostninger Andet Variable omkostninger i alt: Dækningsbidrag (DB): (Omsætning - vari.omkostninger) Faste omkostninger Løn (ansat som konsulent 20 timer ugentlig) Ølivsbussen Rejseudgifter Kontorartikler Porto og gebyrer Mobiltelefon Internet-forbindelse (Stofa, TDC mv) Web site abonnement/hosting og opdatering Markedsføring/annoncer/reklame Forsikringer Kontingenter for virksomheden Kursusudgifter EDB udstyr Småanskaffelser under kr Advokat Anden rådgivning Uforudsete omkostninger 5% af faste omkostninger Fasteomkostninger i alt: Resultat før renter og afskrivninger (DB-faste omkost.) Afskrivninger: Driftsmidler Andet Afskrivninger i alt: Faste omkostninger - renter og afskriv. i alt: Nettooverskud (DB - faste.omk., renter og afskr.): Download fra &

12 Bilag&3& DRIFTSBUDGET Ø-liv Hjarnø År 3 Bilag 3.3. For tiden 1 / til 31 / Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 12 mdr. i alt Omsætning Salg af vare 1 (Ø-liv sælger events og produkter) Salg af vare 2 (Medlemmer laver events og produkter gennem Ø-liv) Salg af vare 3 ( (Ø-liv sælger Hjarnø produkter + udlejning af køkken) Omsætning i alt: Variable omkostninger Lønomkostninger Transportomkostninger Andet Variable omkostninger i alt: Dækningsbidrag (DB): (Omsætning - vari.omkostninger) Faste omkostninger Løn (ansat som konsulent 20 timer ugentlig) Ølivsbussen Rejseudgifter Kontorartikler Porto og gebyrer Mobiltelefon Internet-forbindelse (Stofa, TDC mv) Web site abonnement/hosting og opdatering Markedsføring/annoncer/reklame Forsikringer Kontingenter for virksomheden Kursusudgifter EDB udstyr Småanskaffelser under kr Advokat Anden rådgivning Uforudsete omkostninger 5% af faste omkostninger Fasteomkostninger i alt: Resultat før renter og afskrivninger (DB-faste omkost.) Afskrivninger: Driftsmidler Andet Afskrivninger i alt: Faste omkostninger - renter og afskriv. i alt: Nettooverskud (DB - faste.omk., renter og afskr.): Download fra &

13 Bilag 4. Selvanalyse Hjarnø 2012 Cirkel-model analysegrundlag: Grønne ressourcer (De fysiske rammer): Beliggenhed / tilgængelighed: Del af trekantsområdet i nærheden af Horsens. 5 min. sejlads fra fastlandet. Bil nødvendig dårlige offentlige transportmuligheder busser m.v. Gode færgeforbindelser. IT-forsyning: TDC kobberledninger langsomt jo længere mod øst, man kommer på Hjarnø (max 5 mb). Mobilt bredbånd er næsten ikke eksisterende. Kommunal plan for ny bebyggelse m.m. Særlige beskyttelses- og fredningsområder ramsar, natur 2000 m.v. Strand, strandenge og fugleliv. Gammel stenalderboplads Vikingegrave stensætning. Det åbne land, hegn og dyrkede marker. Meget dyrevildt, særlige planter og specielle fugle som terne og havørn. Badestrand (Godt besøgt af oplandet, Glud, Snaptun). Lokalplaner: Natur: Selvanalyse baggrunden for social entreprenørskab Hjarnø 1

14 Bilag 4. Bygninger, anden konkret fremtræden: Landmarks: Kirken, Færgelejet og lystbådehavnen, Vikingegravene. Struktur efter gammel oldermandslaug med hovedgårde og bigårde. Typisk kampestensbygninger og byggeri fra nyere tid. Få bindingsværkshuse. En del ad hoc byggeri. Tidligere fælles andelsmejeri og smedje. Fleste bygninger i rimelig stand nogle få kræver nedrivning eller renovation. Landets næstmindste kirke tæt ved havet. Lystbådehavn færgehavn Minus kloakering. Enkelt anlæg med grønt siveanlæg. Mange huse med alternative energiforsyning (nogle med grøn energi). Ca. 5 sommerhuse. Mange tomme bygninger eks. staldlænger som kan bruges. Kirke, Forsamlingshus, Skolehaven og Cafe Mødesteder: Særlige forekomster / råvarer at trække på? Frodig landbrugsjord, terroir, mulighed for lystfiskeri og sejlads. Flint og forsteninger. Ren luft og støjsvag ø. Vind blæst. Strandmalurt Selvanalyse baggrunden for social entreprenørskab Hjarnø 2

15 Bilag 4. De røde ressourcer (viden, mennesker og kultur): Befolkningsudvikling, sammensætning (alder, fødte-døde, tilflyttede fraflyttede): Stabil med en lille fremgang i befolkningsudviklingen bl.a. 5 børn under skolealderen. 0-9 år 5, år 13, år 6, år 3, år 9, år 33, år 28, år 8, år 1. Samlet antal: 106. (Kilde Danmarks statistik 2012) 66% af Hjarnøs befolkning er over 50 år. Uddannelsesniveau/kompetencer: Mange med uddannelser og erfaring inden for de pædagogiske fag (lærer/pædagoger). Mange personlige kompetencer og håndværksmæssige evner. Flere med relation til både/sejlads. Flere med erfaring inden for landbrug. Flere med mellemlang og lang uddannelse, få ufaglærte. Turister som aktiv: endags besøgende om året. Badestrand. Traktor rundtur. Der gøres for lidt for turismen. Mange skoleklasser og børnehave besøger Hjarnø året rundt. Særlig lokal viden: Stor lokalhistorisk viden. Dygtige lokale guider. Stor lokalpatriotisme (familier med lang tilknytning). Asger Jorn har malet her. Sagnet om kong Hjarne. Selvforsynings kultur (historisk). Flere forskere besøger Hjarnø. Dyreliv, historie. Selvanalyse baggrunden for social entreprenørskab Hjarnø 3

16 Bilag 4. De blå ressourcer (Erhvervsmæssige, økonomiske): Erhverv hvor mange, hvilke? Særlige kompetencer? Ca. Halvdelen af beboerne på Hjarnø er erhvervsaktive. 40 ud af 104 pendler til fastlandet 16 mikrovirksomheder de fleste i fastlandet, men virksomhedsejerne bor på øen Efterskole tyrkiske drenge. (5 jobs, hvoraf 3 er bosat på Hjarnø). Landbrug primært korn, kødkvæg, kartofler, grønsager, frugt, (ænder, gæs primært til privat brug). (2 landmænd fuld tid, 2 landmænd med fritidslandbrug). Stalddørssalgssteder med æg, sylt, strik, keramik, malerier. Campingplads. (2 jobs (ejerne)) Lejrskole- ejere bor på fastlandet Færgefarten. (5 jobs, hvoraf en er bosat på Hjarnø). Billettører som er bosat på Hjarnø (deltids jobs). Galleri. Cafe. (1 job (ejeren)) Remaljeringsselskabet. ( 2 jobs (ejerne)) Kirken (ringer, graver og kirkesanger fra øen er ansat) (1. Job). Hjarnø vin (ikke kommercielt). Husky Dane (Skibsbyggeri) Turismens bidrag: Ca turister Galleri, campingplads, Cafe, lokale produkter til stalddørssalg, Lystbådehavn, besøg i vinmarken, turguider i Hjarnø-taxa. Beskæftigelse / ledighed lokalt eller hvor? Ca. Halvdelen af beboerne på Hjarnø er erhvervsaktive. 40 personer pendler fra Hjarnø til arbejde i fastlandet. Ca. 3 personer pendler til Hjarnø (efterskole) 35 pensionister Arbejdsløse 2 1 hjemmegående 1 på barsel Selvanalyse baggrunden for social entreprenørskab Hjarnø 4

17 Bilag 4. Indtjening / overførslen indkomster / lokaløkonomisk niveau: Svært at svare på. Særlige vigtige funktioner og services: Færgefarten. Cafeen. Campingpladsen. Kirken. Hjarnø-taxa (Traktor rundtur). Varebil fra fastlandet. Hjemmehjælp fra fastlandet. Container weekender. Hvad levede man af førhen? Landbrug. Lidt fiskeri. Mejeri. Købmand. Smed. Kirke. Gartneri. Sygeplejerske. Mølle. Søfart. Lodstjeneste. Særlige kompetencer og nicher, der matcher øvrige stedbundne ressourcer: Kartofler. Korn. Turisme. Guidede ture. Vinmark. Lokale kunstnere. Madkulturel viden. Historisk, lokalhistorisk viden, storytællere. Selvanalyse baggrunden for social entreprenørskab Hjarnø 5

18 Bilag 4. Relationer i lokalsamfundet: Samarbejde på tværs? Tordenskjolds soldater: Der er mange aktive borgere på Hjarnø. De fleste har gjort eller bestrider en post i en af øens mange foreninger. Foreningsliv: Hjarnø Beboerforening Jagtforening Hjarnø Bådelaug Hjarnø fritidsforening Hjarnø Vinlaug Hjarnø forsamlingshus Hjarnø aftenskole. )fx 25 på aftenskursus Italien for begyndere og rejse til Rom). Hjarnø Menighedsråd Etablering af koncerter, kirkekaffe Hjarnø Færgefart Hjarnø Nyt (lokale nyheder formidles i et lille blad der rundsendes hver anden måned) Kultur og traditioner?: Samværskultur god lokal opbakning til arrangementer, fester, fødselsdage, begravelser, markeder. Sangkor. jule- og høstmarkeder (ny tradition). Fester på øen i forsamlingshuset, Skt. Hans, Traktortræf. Container weekender. Ren Ø dag. Selvforsynings kultur. Organisering af udviklingsarbejdet hidtil? Beboerforeningen har stået for værdidebat. Første gang i Mulighed for ØSE- projekt nævnt i Hjarnø Nyt. Kort præsentation på værdimøde november. Særligt stærke, lokale relationer? Mange stærke relationer i det små. Selvanalyse baggrunden for social entreprenørskab Hjarnø 6

19 Bilag 4. Relationer til omverdenen: Præsentation overfor omverdenen fx hjemmeside? Hjemmeside. Folder til turister. Hedensted Kommune-folder. Hjarnø Nyt sendes til bl.a. Hedensted Kommune. Juelsminde Turistinformation. Repræsentation indflydelse?? Træk på viden og udefrakommende ressourcer? Landdistriktskoordinator i Hedensted Kommune bor på øen. Medlem af Sammenslutning af småøer. Lokalt medlem af Småøernes aktionsgruppe. Samarbejde med kommunen og andre eksterne parter? Møde mellem kommune og beboerforening med ønsket om et godt samarbejde. Kommunens politik? Lokalplan Bevarelse af det nuværende service- og driftniveau Hidtidige udviklingsprojekter? Lystbådehavn. Forsamlingshus. Skole (Forening). Særligt stærke strategiske relationer? Byrådspolitiker ansat på færgen. Landdistriktskoordinator i Hedensted Kommune bor på øen. Selvanalyse baggrunden for social entreprenørskab Hjarnø 7

20 Bilag 4. Temaer: Hvad er vores særkender og styrkepositioner? Højt uddannelsesniveau og mange personlige kompetencer. Gode formidlere. Mangfoldighed af mennesker. Natur. Turisme. Mellemmenneskelig relationer, nære dagligdags relationer. Fred og ro. Beliggenhed (En Ø omgivet af vand) (Tæt på Horsens, Århus og Kolding). Sejlads- og andre vandaktiviteter. Hjarnø har en overvægt af helårsbeboere. Få sommerhuse. Kulturhistorie (Stenalder, Vikingegrave). Selvforsyningskultur. Landbrugsprodukter (Hjarnø kartofler). Hvad vil vi også særligt kendes på og skabe udvikling omkring? (Til forskel fra de andre) På Hjarnø skal der arbejdes for at dyr, mennesker og natur har det godt i samhørighed. Hjarnø skal være en leve-/bæredygtig helårs ø, hvor der er gode eksistensmuligheder for både børn og voksne. Der skal være en velafbalanceret turisme-, og erhvervsudvikling så naturværdier og miljø ikke belastes. Ikke erhvervsudvikling for enhver pris. På baggrund af fællesmøde og selvanalyse har ØSE gruppen summeret de forskellige ideer op i tre temaer som der arbejdes med. Natur Kultur: Her arbejdes med Havet omkring os, levn fra fortiden og oplevelsen af natur. Events: Her arbejdes med events af kortere varighed med baggrund i temaerne fra Natur Kultur og Ø-liv. Eks.: Markeder, kunst projekter, midlertidige installationer. Ø-liv: Her arbejdes med muligheden for at skabe et cooperativ og Øtel (Samling af overnatningsmuligheder). Et cooperativ som kan stå for at samle mange af de andre ideer. Eks.: Turist info, butik. Selvanalyse baggrunden for social entreprenørskab Hjarnø 8

Vareindkøb: Kontorartikler 5000 Andet: Adobe, Office, software 76500. Bil: Udbetaling til bil 0 Andre anskaffelsesomkostninger 0

Vareindkøb: Kontorartikler 5000 Andet: Adobe, Office, software 76500. Bil: Udbetaling til bil 0 Andre anskaffelsesomkostninger 0 Etableringsbudget UDGIFTER Kr. Lokaler: Husleje 125352 Udbetaling ved køb af lokaler eller virksomhed 0 Depositum ved leje (3 mdr husleje) 0 Goodwill 0 Indretning og istandsættelse 0 Kontorinventar: Møbler

Læs mere

VÆRDIDEBATOPFØLGNING. Hjarnø lokalråd. Ressourcer på Hjarnø.

VÆRDIDEBATOPFØLGNING. Hjarnø lokalråd. Ressourcer på Hjarnø. VÆRDIDEBATOPFØLGNING Hjarnø lokalråd. Ressourcer på Hjarnø. Hjarnø, et ø-samfund med ca. 115 beboere beliggende i mundingen af Horsens Fjord 5 min. Sejlads fra Snaptun. 1. Virksomheder. Hjarnø Morris Mascot.

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Ungdomscafé

FORRETNINGSPLAN FOR. Ungdomscafé FORRETNINGSPLAN FOR Ungdomscafé 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk FORRETNINGSPLAN FOR Nordlys.dk 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

Forretningsplan Model 2

Forretningsplan Model 2 Forretningsplanen kan hentes på Væksthusenes hjemmeside: www.startvaekst.dk Samme sted kan du finde en kommenteret udgave. Den kan du bruge som inspiration til udarbejdelse af din egen forretningsplan.

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN

FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

Forretningsplan. Introduktion. Disposition

Forretningsplan. Introduktion. Disposition House of Innovation Jernbanegade 27 6000 Kolding Tel +45 7070 2800 Fax +45 7550 4306 reception@houseofinnovation.dk www.houseofinnovation.dk CVR 29689172 Forretningsplan Introduktion En forretningsplan

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Idébank 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der kan

Læs mere

Forretningsplan. Disposition

Forretningsplan. Disposition Forretningsplan En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed, du vil etablere og en plan for, hvordan du vil drive og udvikle den. Planen vil bl.a. kunne samle trådene fra dine øvrige forberedelser

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

IDÉ-MØDE for Orø s beboere

IDÉ-MØDE for Orø s beboere Selvanalyse over Orø ressourcer Indbydelse til IDÉ-MØDE for Orø s beboere (borgermøde) Hvordan skaber vi levedygtige virksomheder på Orø? ØSE - Øsamfund udvikler Socialt Entreprenørskab Baggrundsoplysninger

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter...

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR Nordjyske delikatesser på hjul

FORRETNINGSPLAN FOR Nordjyske delikatesser på hjul FORRETNINGSPLAN FOR Nordjyske delikatesser på hjul 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter...

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Budget for Botilbudet Norden 2014

Budget for Botilbudet Norden 2014 Budget for Botilbudet Norden 2014 Forudsætning: 8 beboere - Personalenormering 1:1,3 = 10,4 fuldtidsansatte Udgifter: Lønudgifter Normering Løn Antal fuldtidsstilling Leder (incl. pension) 0,40 270.812,00

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Jerup mikro-mejeri

FORRETNINGSPLAN FOR. Jerup mikro-mejeri FORRETNINGSPLAN FOR Jerup mikro-mejeri 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter...

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklingsog markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer

Læs mere

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Må kun gengives med kildehenvisning Copyright 1. udgave. Idéen Produktet Kunder Kompetencer Netværk Konkurrenter Markedsføring Fremtidige mål Handlingsplan

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 Indtægter 1 Kommunale tilskud 1.400.000 1.370.000 1.370.000 1.333.673 2 Statslige tilskud 1.600.000 1.700.000 1.725.000 1.531.972 3

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Hovedvejen 19, Avernakø By

Hovedvejen 19, Avernakø By Navn Laura Johanne Storm Adresse Hovedvejen 19, Avernakø By 5600 Faaborg E-mail laurajstorm@gmail.com Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller nej bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Bilag 4 FORUDSÆTNINGER. Driftsbudget

Bilag 4 FORUDSÆTNINGER. Driftsbudget Bilag 4 FORUDSÆTNINGER 15. APRIL 2011 DRIFTSØKONOMIEN FOR ET NYT STORKØKKEN - BEREGNET UD FRA FØLGENDE FORUDSÆTNINGER Driftsøkonomien for et nyt storkøkken, er en beregning af hvad det isoleres set koster,

Læs mere

Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011. Hadsten d. 28/4-2011

Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011. Hadsten d. 28/4-2011 Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab til godkendelse 4. Budget for det indeværende år forelægges til

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

VESTVOLDEN DETAILBUDGET STATUS -2013-13 STATUS pr 1.maj 2013

VESTVOLDEN DETAILBUDGET STATUS -2013-13 STATUS pr 1.maj 2013 STATUS pr 1.maj 2013 Note 1 Salg af billetter 140.000,00 270.000,00 25.000,00 295.000,00 2 Salg af forestillinger 471.140,00 631.780,00 0,00 631.780,00 3 Andre aktiviteter 0,00 0,00 0,00 0,00 3a Øvrige

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

Noorbohandelen. Kvalitets spirituosa i løsvægt og lokale specialiteter fra Møn & Sydsjælland. 4. advent. Kombinér besøget i Noorbohandelen

Noorbohandelen. Kvalitets spirituosa i løsvægt og lokale specialiteter fra Møn & Sydsjælland. 4. advent. Kombinér besøget i Noorbohandelen E F T E R Å R & V I N T E R 2 0 0 9 / 1 0 Noorbohandelen Kvalitets spirituosa i løsvægt og lokale specialiteter fra Møn & Sydsjælland Mauris lorem! Velkommen til Nyord, den lille ø med de store oplevelser!

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 10000 OMSÆTNING 10100 Varesalg Udg25 10999 OMSÆTNING IALT Sum 10000 10999 13000 VAREFORBRUG 13200 Varekøb Ind25 13360 Emballage Ind25 13740 Varelager,

Læs mere

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Idéseminar tirsdag d. 27. maj 2014 afholdt i Ulbjerg Kultur og Fritidscenter Referat inkl. pdf fil med slides Programmet:

Læs mere

Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter

Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter 29.568 Kultur arrangementer -87.830-31.918 1030 Paradiso

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR Academy Yacht "Det flydende Uddannelsesskib"

FORRETNINGSPLAN FOR Academy Yacht Det flydende Uddannelsesskib FORRETNINGSPLAN FOR Academy Yacht "Det flydende Uddannelsesskib" 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7

Læs mere

L.Ø.B. Sedlen. - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen.

L.Ø.B. Sedlen. - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen. L.Ø.B. Sedlen - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen. Nr. 1 maj 2013. 80 arbejdsivrige deltagere fra Horsens og

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Projektleder Karen Skou, Realdania Filantropiske strategiområder Byen Byggeriet Bygningsarven Særlige indsatsområder Yderområdernes potentialer Hvad er yderområdernes

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge

Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge Høringsudkast: Bilag 1 Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge Ansøgning sendes til: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Gammel Mønt 4, 1117 København K. Att.: Kontor for Almene Boliger.

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde:

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde: MERE GADEVANG Konkrete forslag fra bordene sidste runde: Asylet som kulturhus: Byde ind med kommunikation, branding, hænder, pulsen Visualiserer, vi står last og brast i Gadevang Hjemmeside Byttebørn,

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn KIRKE SOGN Eksempel KONTOOVERSIGT 2011 16/10 11 ART FORMÅL 1 FÆLLES INDTÆGTER 101810 Ordinær ligning drift 1000 Kirkelig ligning 101820 Ligning anlæg 101830 Tillægsbevilling 1100 Tillægsbevilling 5% 101850

Læs mere

Ilimanaq Projektet. Kulturarven som vækstpotentiale

Ilimanaq Projektet. Kulturarven som vækstpotentiale Ilimanaq Projektet Kulturarven som vækstpotentiale Ilimanaq i dag Befolkning og boliger: 1980 var der 99 indbyggere 2013 var der 57 indbyggere Mange huse trænger til istandsættelse og en del står tomme

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Notat 3 - Økonomi. Offentligt vejnet: Nærhed til hovedveje / motorveje.

Notat 3 - Økonomi. Offentligt vejnet: Nærhed til hovedveje / motorveje. Notat 3 - Økonomi Dette notat er udarbejdet med henblik på at give en generel orientering om forhold, der kan være relevante og/eller som man bør være opmærksom på i forbindelse med udarbejdelse af en

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 4. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2013 Balance pr. 31. december 2013 Resultatopgørelse

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

FRITIDSCENTER STRUER RESULTATBUDGET

FRITIDSCENTER STRUER RESULTATBUDGET FRITIDSCENTER STRUER RESULTATBUDGET Indholdsfortegnelse Ledelsens erklæring... 2 Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor... 3 Budgetbemærkninger... 4-5 Resultatbudget... 6 Noter til budgettet...

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Eventure Projekt Zambia Partnerprogram

Eventure Projekt Zambia Partnerprogram Eventure Projekt Zambia Partnerprogram Om Eventure og Projekt Zambia Eventure er en dansk forening, der opbygger støtteprojekter i udviklingslande. Foreningens nuværende fokus er på Projekt Zambia - et

Læs mere

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Århus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Årsrapport 2004/05. Andelsselskabet Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge CVR 31 99 85 14

Årsrapport 2004/05. Andelsselskabet Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge CVR 31 99 85 14 Årsrapport 2004/05 Andelsselskabet Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge CVR 31 99 85 14 1 Resultatopgørelse 1. oktober 2004 30. september 2005 Budget Budget 2004/05 2005/06 Regnskab

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Forord... 9. Kapitel 1: Reglerne... 10

Forord... 9. Kapitel 1: Reglerne... 10 Indhold Forord.............................. 9 Kapitel 1: Reglerne..................... 10 1.1 Hvad betyder fradrag....................... 11 Virksomhedens indtægter minus de fradragsberettigede udgifter

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 18. November 2014.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 18. November 2014. Gribvand A/S Bestyrelse 18. december 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 10. december 2014 Mødedato / sted: 10. december 2014 / Gribvand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 15 16:30. Mødedeltagere: Jannich Petersen

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

MURERIET- forretningsplanen

MURERIET- forretningsplanen MURERIET- forretningsplanen www.ffe-ye.dk MURERIET - FORRETNINGSPLANEN - er et materiale, der er udviklet til undervisning i iværksætteri inden for byggeri og anlæg på erhvervsuddannelserne. Det er lavet

Læs mere

Antal elever pr. elev

Antal elever pr. elev Institutionsnavn Regnskabsår Grundtilskud Reduktion for indtægter modregnet i tilskuddet Taxametertilskud (takst 1) Bygningstilskud Tilskud til specialundervisning m.v. af elever med særlige behov og til

Læs mere