Øliv Hjarnø. Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje. Projektets titel. Formål/mål. Navne på projektansvarlige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øliv Hjarnø. Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje. Projektets titel. Formål/mål. Navne på projektansvarlige"

Transkript

1 Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Øliv Hjarnø - et forgangsprojekt i at skabe arbejdspladser i små samfund Formål/mål Med henblik på at skabe arbejdspladser på de små øer har en arbejdsgruppe på Hjarnø de sidste to år skabt et ØSE projekt (Øerne udvikler socialt entrepenørskab). Gennem en analyse af Hjarnø har vi fundet grobund for at udvikle turismeerhvervet på Øen og har med foreningen Øliv Hjarnø startet det der om 2 år skal være en bæredygtig virksomhed med 1 ansat Ølivs medarbejder. Øliv Hjarnø skal ses som et forgangsprojekt ud i at skabe udvikling i små samfund. Projektformål UdafforeningenØLIVHjarnøetableresØlivHjarnø,enandelsvirksomhedhvisprimæreformålerat fremmeudviklingafturismeerhvervetpåøenssærligepræmisserogbevarenetopdenfredogroog særligestemningaflevetølivsomøenharimødetmedturisterne. Virksomhedenskalværefødselshjælperogplatformforøboersnyeerhvervsinitiativer,derarbejder medølivsoplevelse,ølivsprodukterogølivsværdierpåøen. Etevt.driftsoverskudiforeningenogsenerevirksomhedskalanvendestilatskabenyemulighederi ØLIVHjarnø. Projektets-delmål- Aterhverve,ombyggeogdriveenØlivsDbus,etmobiltogmultifunktioneltomdrejningspunktforakD tiviteternepåøenogsomenudsendtflagskibsbutikpåfastlandetdermarkedsførerhjarnøsøliv. Atkunnehavesåstorenindtjeningefter2D3åratderkanaflønnesenmedarbejderiforeninD gen/virksomhedenølivhjarnøtilorganiseringerafaktiviteterogformidling. For fuld projektbeskrivelse se Bilag 1. Navne på projektansvarlige Foreningen Øliv Hjarnø. CVR.: Kontaktperson: Søren Noes, Hovedvejen 13, 7130 Juelsminde. Tlf.: ,

2 Baggrund for projektet ProjektetØSE(øerneudviklersocialtentreprenørskab sebilag5)harpåhjarnøbeståetaf10perd soner,somharværetaktiveigruppenhenoverde2årprojektetharværetigang.derertaleom ca.10%afhjarnøsbefolkning,ogallehardeltagetimøderogudformningafideer.dereriprojekd tetfokuspåhjarnøsbeskednestørrelseogsårbarelokalmiljø,atbevarenaturenoglivetpåøen. Øensunikkemiljøhar100fastboendeogØenbestårforstørstedelenafkystfredetområde,strandD engeogåbentkulturlandskabogfålandmarks,sommarkerersigilandskabet. GruppenagitererforensærligbæredygtigtilgangogstrategiogønskeratudvikleøD turismeoplevelsertætpånaturogkulturressourcernedatoplevelsenogsåkanvære,atherskerder ikkenoget. Udgangspunkt,efterathavelavetenselvanalyseafHjarnøsstedbundneresurserogpotentialer(se bilag4),harværetatbrugedetuudnyttedepotentialeideca turister,sombesøgerhjarnø særligtisommerhalvåret,tiludviklingaferhvervogbeskæftigelse. For fuld projektbeskrivelse se bilag 1. For selvanalyse af Hjarnø se bilag 4. Projektets relevans og fokusområde Projektet skal støtte udvikling og etablering af erhverv i landdistrikterne. Fokusområde er turisme og social entrepenørskab, det at lokale borger i fælleskskad finder de værdier som kan være med til at sikre og udvikle de muligheder for erhverv der ligge i lige netop deres område. Social entrepenørskab som virksomhedsform forpligter sig til at geninvesterer overskuddet i virksomheden og det lokale område. For fuld projektbeskrivelse se bilag 1. Aktiviteter og tidsplan - detaljeret beskrivelse Tidsplan- ArbejdsgruppenØSEHjarnøhararbejdetpåprojektetsudviklingsiden2012.ProjektetskalgennemD føresien2dårigperiodefra1.januar2015til31.december2016. Januar juni2015: Projektetsmedarbejderhyresfra1.januar2015.BestyrelsenfastsættersammenmedmedD arbejderenbehovetforbrugenaffagspecialister Indkøbogistandsættelseafbus Udviklingafmarkedsføringsstrategi Indkøbafmobiltkøkken(Eventueltsomendelafbussen) FastsættelseafregelsætforbrugenafØlivsbussenogdetmobilekøkken Projektetsøvrigeaktiviteterudviklesoggennemføresiheleprojektperioden. OvergangenfraforeningtilerhvervsselskabiformafetA.M.B.A.planlæggesoggennemføresfra augusttildecember2016. For fuld beskrivelse se bilag 1. 2

3 Deltagere i projektet Øliv Hjarnø Borgere på Hjarnø Ø-støtten er ansøgt om at bidrage med kr. Budget for projektet Det koster kr. at gennemfører projektet, heri er indregnet en projektmedarbejder på 20 timer i 2 år. Der ansøges om kr. fra Hedenstedskommunes LUP pulje. Alle beløb er med moms. Anlægsbudget: Se Bilag 2. Driftsbudget: Se Bilag 3. Finansieringsplan for projektet Samlet budget: kr. Egenkapital: kr. (Foreningens egenkapital) LUP Hedensted: kr. Ø-støtten: kr. Hjarnø den På Øliv Hjarnøs vegne Søren Noes 3

4 Projektbeskrivelse Øliv Hjarnø Bilag 1. 1 Øliv%Hjarnø,%% et%øse%projekt% Baggrund: ProjektetØSE(øerneudviklersocialtentreprenørskab sebilag5)harpåhjarnøbeståetaf10personer, somharværetaktiveigruppenhenoverde2årprojektetharværetigang.derertaleomca.10%af Hjarnøsbefolkning,ogallehardeltagetimøderogudformningafideer.DereriprojektetfokuspåHjarnøs beskednestørrelseogsårbarelokalmiljø,atbevarenaturenoglivetpåøen.øensunikkemiljøhar100 fastboendeogøenbestårforstørstedelenafkystfredetområde,strandengeogåbentkulturlandskabogfå landmarks,sommarkerersigilandskabet. GruppenagitererforensærligbæredygtigtilgangogstrategiogønskeratudvikleøMturismeoplevelsertæt pånaturogkulturressourcernematoplevelsenogsåkanvære,atherskerderikkenoget. Udgangspunkt,efterathavelavetenselvanalyseafHjarnøsstedbundneresurserogpotentialer(sebilag4), harværetatbrugedetuudnyttedepotentialeideca turister,sombesøgerhjarnøsærligti sommerhalvåret,tiludviklingaferhvervogbeskæftigelse. IetforsøgpåatprøveØlivafsomproduktarrangeredegruppenden18.August2013enøMlivsdag,hvorder blevafprøvetmangeafdeting,somgruppenhavdetaltom.ensuccesfulddagmed1200besøgendetil Hjarnø.Dervarstrandsafari,smagpåHjarnø,foredragunderåbenhimmelafmuseumsfolkomtidligefund, traktorturerundtpåøen,cafémedmadlavetaflokaleråvarer,fællesspisningomaftenenkaldet"spismed enøbo",diskretekunstevents,lokalebodermedprodukterfrahjarnø.dagenlærtegruppen,atdervarstor interesseforømlivsoplevelserneogsamtidigvarøenogfærgenskapacitetunderhårdtpres,såderi fremtidigeaktiviteterskalarbejdesstrategiskmedatfåoplevelsernespredtudoverheleåret.ømlivsdagen varbåretaffrivillige.iprojektetarbejdesdermedlignendeaktivitetsudbud,menorganiseretafen forretningsorienteretforeningmedsigtemodskabelseafbeskæftigelseogerhverv. Organisationsform% ArbejdsgruppenomkringudviklingenafprojektetharetableretdenerhvervsdrivendeforeningØMLIV Hjarnø.Foreningensformålerigennemsocialtentreprenørskab(ØSE)atfremmeudviklingenaf beskæftigelsesmulighederisamhørighedmednaturogmiljø.(vedtægtervedlagt).foreningendrivesafen bestyrelse,somhardetoverordnedeansvar.foreningenvilkunnetrækkepåfrivilligarbejdskraftsamtlave aftaleforholdaføkonomiskkaraktermedforeningensmedlemmer.foreningenskalarbejdehenmodat overgåtilatværeetandelsselskabpådettidspunkt,hvorenstabilindtjeningfindes.foreningensformåler ativærksætteoggennemførenærværendeprojektbeskrivelsesformål. Projektformål UdafforeningenØLIVHjarnøetableresHjarnøandelsvirksomhedhvisprimæreformåleratfremme udviklingafturismeerhvervetpåøenssærligepræmisserogbevarenetopdenfredogroogsærlige stemningaflevetølivsomøenharimødetmedturisterne. Virksomhedenskalværefødselshjælperogplatformforøboersnyeerhvervsinitiativer,derarbejdermed ølivsoplevelse,ølivsprodukterogølivsværdierpåøen. Etevt.driftsoverskudiforeningenogsenerevirksomhedskalanvendestilatskabenyemulighederiØLIV Hjarnø. Projektets%delmål% Aterhverve,ombyggeogdriveenØlivsMbus,etmobiltogmultifunktioneltomdrejningspunktfor aktiviteternepåøenogsomenudsendtflagskibsbutikpåfastlandetdermarkedsførerhjarnøsøliv.

5 Projektbeskrivelse Øliv Hjarnø Bilag 1. Atkunnehavesåstorenindtjeningefter2M3åratderkanaflønnesenmedarbejderi foreningen/virksomhedenølivhjarnøtilorganiseringerafaktiviteterogformidling. Projektets%aktiviteter% Projektmedarbejderhyrespåkonsulentvilkår ialtsvarendetilenhalvtidsstilling.derudovererder mulighedforathyrefagspecialister,samtatfrivilligepåhjarnøogforeningensbestyrelsehjælpertil. Timernefordelespå: Projektledelse Udviklingafmarkedsføringsstrategiogbrand udviklesiforholdtilsommerogvinterbehov Forsatudviklingafforeningenshjemmeside Gennemførelseafaktiviteterneimarkedsføringsstrategien IndkøbafogansvarforistandsættelseafindkøbtØLIVSbus(detkonkretearbejdeudføresaf frivilligeogautoriseredefagfolk) Indkøbafgodkendtmobiltkøkkenogigangsætningafbrugenafdet HjælptiludviklingaflokaleØlivsprodukter Udviklingafindtjeningsmulighedertilforeningen/andelsvirksomhedenbaseretpådestedbundne ressourcerpåhjarnø UdviklingafHjarnøkoncepteriformafforedrag,kunsthappenings,musik,mm. Udbygningafkontaktnettilturisterhvervet,lokaleproducenterandresteder,Kulturby2017og andrekulturbegivenheder,m.fl. KonkretiseringafudviklingenafforeningenØLIVfremmoddannelseafetandelsselskabmeden ansattilvaretagelseafdennyevirksomhedsaktiviteter itætsamarbejdemedforeningens bestyrelse. % 2

6 Projektbeskrivelse Øliv Hjarnø Bilag 1. % Tidsplan% ArbejdsgruppenØSEHjarnøhararbejdetpåprojektetsudviklingsiden2012.Projektetskalgennemføresi en2mårigperiodefra1.januar2015til31.december2016. Januar juni2015: Projektetsmedarbejderhyresfra1.januar2015.Bestyrelsenfastsættersammenmed medarbejderenbehovetforbrugenaffagspecialister Indkøbogistandsættelseafbus Udviklingafmarkedsføringsstrategi Indkøbafmobiltkøkken(Eventueltsomendelafbussen) FastsættelseafregelsætforbrugenafØlivsbussenogdetmobilekøkken Projektetsøvrigeaktiviteterudviklesoggennemføresiheleprojektperioden. OvergangenfraforeningtilerhvervsselskabiformafetA.M.B.A.planlæggesoggennemføresfraaugusttil december2016. Projektets%strategi% DeteressentieltforØLivforeningen,atmarkedsføringenogsalgafHjarnøproduktererbaseretpåmobile enheder(busogkøkken).strandbeskyttelseslinjenpå300mbetyder,atderikkemåbyggespå færgehavnen,hvordeteroplagtatplacereinformationogsalg.foreningenlæggerstorvægtpåikkeat opbyggefasteinstallationerpåhjarnøforatbevareogudvikleautencitetenpåøen.nårdemangeturister ertagethjem,skaløenfortsatværeetgodtbostedfordefastboendeogkommendebeboere. ForeningenskalværemedattilvidereudvikleogopbyggeenproduktionaflokaleØlivsprodukter. Produkterneskalprimærtsælgesigennemforeningen bådeforatsikreenindtjeningtilproducenterneog tilforeningen.indtjeningentilforeningen(ogdetkommendeandelsselskab)skalogsåkommefra aktiviteterigangsatafforeningen. Hjarnøharetstortuudnyttetpotentialeiformafde35.000årligeturister.Detgiverikkesærligafkasttil øensbeboere dvs.turisternemedvirkermegetlidttilerhvervogbeskæftigelse.dererfåtilbudtil turisterneiformafindkøbteprodukter.markedsføringenafhjarnøskalprimærtrettesigmodtilbudtilde årligebesøgende måleterikke,atfåflereturistertiløen.intentionenkanværefærreturister derprturistkøberflerehjarnøprodukterendnu. BestyrelseniforeningenØLIVHjarnøvilfungeresomprojektetsstyregruppe. Ølivsbussens%virke%på%øen% IsommerhalvårethvorturisternekommertilHjarnø,skalbussenparkeresrundtpåHjarnø,hvordeter mesthensigtsmæssigtift.funktion.særligthavneneretmegetoplagtsted,daalleturisterkommerher. - enpraktiskoggenerel"turistinformation" - lokalitetforsalgogformidlingafhjarnøoplevelser,hjarnøshistorie,aktiviteterogømprodukterog specialiteter. - vedsærligelejlighederåretrundt,vedstørreølivsaktiviteterpåøenindgårbussenpåenandenogmere mangfoldigmåde.(eksempelvisservering,udstillingerm.m) Ølivsbussens%virke%på%fastlandet% Ivinterhalvåretvildenkøreistørreomfangpåfastlandet.Bussenvilheraltefterhvilkensammenhængden indgåri,haveetfortsatsalgaflokaleprodukter,formidleaktiviteterogeventkalenderentildenkommende sæson,pakkemløsninger.denmarkedsførerogsåsærligeølivsdage,ogkanogsåværeudesomenkørende aktivitet,f.eks.enmobiludstilling.bussenaltefterindholdkandeltageialtframesser,seminarer, markeder,byeventssamtmerelokaletilbagevendendesæsonprægedeaktiviteter. 3

7 Projektbeskrivelse Øliv Hjarnø Bilag 1. 4 Indtjeningen% DerskitseresflereformerforydelsersomØMlivHjarnøkanhaveindtjeningpå. Dissetreformerforydelsererdenøkonomiskeramme,hvorimedlemmerafforeningenkankommemed produkter,somkanhaveforskelligkarakter. 1.ØMlivHjarnølaverprodukter ForeningenØLivHjarnøstårselvforudviklingenogmarkedsføringenafprodukter.Dettekanforegåvedat øboerebetalesefterfastsathonorarelleratfrivilligeøboerepåtagersigopgaver,hvorindtjeningengårtil foreningen.produkterneskalhave/måmegetgernehavekarakterafmarkedsføringafhjarnø.derskal indregnesenfortjenestetilforeningenforatsikredenfortsattedrift. 2.MedlemmerafØMlivlaverevents/produkter: Hererdertaleomprivateinitiativer,hvormedlemmerkommermedetproduktsomdemarkedsfører gennemømlivhjarnø.hervilværetaleomatømlivlevererbrandetoghjemmesidesamteventueltstårfor tilmeldingogbetalingviajuelsmindeturistbookingside.ømlivtager20%afsolgtepladserellerprodukteri dennesammenhæng.hertænkespåprimærtpåeventsogkurser, 3.ØMlivsbussensælgerprodukter: IsidstetilfældefungererØMlivsombutikogfraØMlivsbussenoghjemmesidesælgesdiversevarer.Detkan værealtframadtilkunst.hertagerforeningen10%afsalget. 4.Detmobilekøkken DelokaleHjarnøproducentersbrugafdetmobilekøkkenprisfastsættestilenpris,hvordeterattraktivt bådeforproducentogforening.iprojektperiodenundersøgesmulighederneforatudlejekøkkenettil producenterpåfastlandet. Udoverdevisteformerforindtjeningundersøgesmulighederforenfastbrugafbussenfrabetalende brugere,eksherpåkunnevære:fastebørnehaveogfritidshjemsbesøg(sommanmangestederharendag ihallenomugenkunnemanhaveendagpåhjarnøinaturenhvorbussenvarbasen).skoletjeneste. Projektets%effekt% Hverturist(afde35.000nuværende)skalkøbeHjarnøprodukterformindst100kr.Effektenafensådan omsætningvilgiveindkomsttildelokaleproducenter.foreningenøliv derovergårtiletandelsselskabm vilhaveenindtjeningpå kr.årligt baseretpå%visindtjeningfradelokaleproducenter. Hjarnøvilværekendtsomenautentiskø,hvornaturogkulturbevaresogudviklesnænsomt. Hjarnøvilværekendtsomkonceptudvikleriformaf turismeudenmure. Projektets%langstidseffekt% AtderbliverpositivfokuspåHjarnønationaltoginternationalt.EnforventningomatstyrkeHjarnøs identitetogskabenytænkendeaktiviteteriforbindelsemedkulturby2017mhjarnøkulturmø2017hjarnø somølivsmambassadørforølivogøoplevelser. Påsigtbliverderbeskæftigelsetildiversedeltidsølivsformidlereiforbindelsemedforeningensaktiviteter, enølivsmedarbejderderarbejdermeddendagligedriftogorganiseringpåfuldtidmed aktivitetskalenderen,hjemmesidenogudviklingogudførselafnyeidéerisamarbejdemedforeningenøliv. EnbusMøformidlersomstårfordriftogkørselmedbussen,kommunikationogsalgnårbusseneri fastlandet. Projektetvilkunnesessomforgangsprojektforhvorledesderkanskabesudviklingilanddistriktsområder baseretpåfællesskabetogderessourcermannuengangbesidder.pådenmådeerderhermulighedenaf athavetænktnogetnytogfundetennyformforiværksætterisomerstedsbaseret,bådeiskabelsenogi indhold.%

8 Projektbeskrivelse Øliv Hjarnø Bilag 1. Forankring EnforankringilokalsamfundetgennemetsocialtentreprenørskabMenfællesskabsdrevetbus. Frabussensmobilelokalitetudgåraltsåforskelligeformerforaktiviteter,somunderstøttermulighedenfor samarbejde,virkelystogindtjeningsmulighederforøensbeboere. Manvilpersonligtkunnetjenepåegnevarer,ogdaaktiviteterneskiftergennemåret,vilmangemennesker havemulighedforat"kastesig"indiprojekter,demuligvisikketidligerehavdeforestilletsig,atdeskulle kastesigudi.foreningenkanfungeresomunderstøtningforuprøvedeideer,sommanvilletøvemedselv atkastesigudi. % Barrierer%og%risici% Forholdetmellemfrivillighedogpersonligindtjeningskalværesynligtogdeterenudfordringatfindeet grundlagfordetteforhold. ØlivHjarnøskalkunneleveresågodtetbrandatmedlemmernekanseenfordeliatværemedlemog udbydederesproduktergennemølivhjarnø. 5

9 Etableringsbudget Ø-liv Hjarnø Bilag 2 UDGIFTER Kr. Produktionsudstyr: ,00 Mobilt godtkendt køkken ,00 Kontorinventar: 6.000,00 IT (computer, printer, netværk mv.) 5.000,00 Mobiltelefon 1.000,00 Ø-livsbus ,00 Indkøb af brugt bus ,00 Forsikring og vægtafgift ,00 Indretning af bus ,00 Rådgivere: ,00 Advokat 5.000,00 Fagspecialister ,00 Markedsføring: ,00 Brochurer 5.000,00 Annoncer ,00 Hjemmeside 5.000,00 Webshop 5.000,00 Andet: 5.000,00 Andre udgifter: ,00 Dannelse af A.M.B.A ,00 Projektmedarbejder 20 timer ugentlig i 2 år ,00 Udgifter i alt: ,00 Alle tal er incl. Moms Download fra

10 Driftsbudget&Ø2liv&Hjarnø&år&1&til&3.&& Bilag&3& DRIFTSBUDGET Ø-liv Hjarnø År 1 Bilag 3.1 For tiden 1 / til 31 / Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 12 mdr. i alt Omsætning Salg af vare 1 (Ø-liv sælger events og produkter) Salg af vare 2 (Medlemmer laver events og produkter gennem Ø-liv) Salg af vare 3 (Ø-liv sælger Hjarnø produkter) Omsætning i alt: Variable omkostninger Materialer Lønomkostninger Transportomkostninger Andet Variable omkostninger i alt: Dækningsbidrag (DB): (Omsætning - vari.omkostninger) Faste omkostninger Løn (ansat som konsulent 20 timer ugentlig) Ølivsbussen Rejseudgifter Kontorartikler Porto og gebyrer Mobiltelefon Internet-forbindelse (Stofa, TDC mv) Web site abonnement/hosting og opdatering Markedsføring/annoncer/reklame Forsikringer Kontingenter for virksomheden Kursusudgifter EDB udstyr Småanskaffelser under kr Advokat Anden rådgivning Uforudsete omkostninger 5% af faste omkostninger Fasteomkostninger i alt: Resultat før renter og afskrivninger (DB-faste omkost.) Afskrivninger: Driftsmidler Andet Afskrivninger i alt: Faste omkostninger - renter og afskriv. i alt: Nettooverskud (DB - faste.omk., renter og afskr.): Download fra &

11 Bilag&3& DRIFTSBUDGET Ø-liv Hjarnø År 2 Bilag 3.2 For tiden 1 / til 31 / Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 12 mdr. i alt Omsætning Salg af vare 1 (Ø-liv sælger events og produkter) Salg af vare 2 (Medlemmer laver produkter gennem Ø-liv) Salg af vare 3 (Ø-liv sælger Hjarnø produkter + udlejning af køkken) Omsætning i alt: Variable omkostninger Lønomkostninger Transportomkostninger Andet Variable omkostninger i alt: Dækningsbidrag (DB): (Omsætning - vari.omkostninger) Faste omkostninger Løn (ansat som konsulent 20 timer ugentlig) Ølivsbussen Rejseudgifter Kontorartikler Porto og gebyrer Mobiltelefon Internet-forbindelse (Stofa, TDC mv) Web site abonnement/hosting og opdatering Markedsføring/annoncer/reklame Forsikringer Kontingenter for virksomheden Kursusudgifter EDB udstyr Småanskaffelser under kr Advokat Anden rådgivning Uforudsete omkostninger 5% af faste omkostninger Fasteomkostninger i alt: Resultat før renter og afskrivninger (DB-faste omkost.) Afskrivninger: Driftsmidler Andet Afskrivninger i alt: Faste omkostninger - renter og afskriv. i alt: Nettooverskud (DB - faste.omk., renter og afskr.): Download fra &

12 Bilag&3& DRIFTSBUDGET Ø-liv Hjarnø År 3 Bilag 3.3. For tiden 1 / til 31 / Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 12 mdr. i alt Omsætning Salg af vare 1 (Ø-liv sælger events og produkter) Salg af vare 2 (Medlemmer laver events og produkter gennem Ø-liv) Salg af vare 3 ( (Ø-liv sælger Hjarnø produkter + udlejning af køkken) Omsætning i alt: Variable omkostninger Lønomkostninger Transportomkostninger Andet Variable omkostninger i alt: Dækningsbidrag (DB): (Omsætning - vari.omkostninger) Faste omkostninger Løn (ansat som konsulent 20 timer ugentlig) Ølivsbussen Rejseudgifter Kontorartikler Porto og gebyrer Mobiltelefon Internet-forbindelse (Stofa, TDC mv) Web site abonnement/hosting og opdatering Markedsføring/annoncer/reklame Forsikringer Kontingenter for virksomheden Kursusudgifter EDB udstyr Småanskaffelser under kr Advokat Anden rådgivning Uforudsete omkostninger 5% af faste omkostninger Fasteomkostninger i alt: Resultat før renter og afskrivninger (DB-faste omkost.) Afskrivninger: Driftsmidler Andet Afskrivninger i alt: Faste omkostninger - renter og afskriv. i alt: Nettooverskud (DB - faste.omk., renter og afskr.): Download fra &

13 Bilag 4. Selvanalyse Hjarnø 2012 Cirkel-model analysegrundlag: Grønne ressourcer (De fysiske rammer): Beliggenhed / tilgængelighed: Del af trekantsområdet i nærheden af Horsens. 5 min. sejlads fra fastlandet. Bil nødvendig dårlige offentlige transportmuligheder busser m.v. Gode færgeforbindelser. IT-forsyning: TDC kobberledninger langsomt jo længere mod øst, man kommer på Hjarnø (max 5 mb). Mobilt bredbånd er næsten ikke eksisterende. Kommunal plan for ny bebyggelse m.m. Særlige beskyttelses- og fredningsområder ramsar, natur 2000 m.v. Strand, strandenge og fugleliv. Gammel stenalderboplads Vikingegrave stensætning. Det åbne land, hegn og dyrkede marker. Meget dyrevildt, særlige planter og specielle fugle som terne og havørn. Badestrand (Godt besøgt af oplandet, Glud, Snaptun). Lokalplaner: Natur: Selvanalyse baggrunden for social entreprenørskab Hjarnø 1

14 Bilag 4. Bygninger, anden konkret fremtræden: Landmarks: Kirken, Færgelejet og lystbådehavnen, Vikingegravene. Struktur efter gammel oldermandslaug med hovedgårde og bigårde. Typisk kampestensbygninger og byggeri fra nyere tid. Få bindingsværkshuse. En del ad hoc byggeri. Tidligere fælles andelsmejeri og smedje. Fleste bygninger i rimelig stand nogle få kræver nedrivning eller renovation. Landets næstmindste kirke tæt ved havet. Lystbådehavn færgehavn Minus kloakering. Enkelt anlæg med grønt siveanlæg. Mange huse med alternative energiforsyning (nogle med grøn energi). Ca. 5 sommerhuse. Mange tomme bygninger eks. staldlænger som kan bruges. Kirke, Forsamlingshus, Skolehaven og Cafe Mødesteder: Særlige forekomster / råvarer at trække på? Frodig landbrugsjord, terroir, mulighed for lystfiskeri og sejlads. Flint og forsteninger. Ren luft og støjsvag ø. Vind blæst. Strandmalurt Selvanalyse baggrunden for social entreprenørskab Hjarnø 2

15 Bilag 4. De røde ressourcer (viden, mennesker og kultur): Befolkningsudvikling, sammensætning (alder, fødte-døde, tilflyttede fraflyttede): Stabil med en lille fremgang i befolkningsudviklingen bl.a. 5 børn under skolealderen. 0-9 år 5, år 13, år 6, år 3, år 9, år 33, år 28, år 8, år 1. Samlet antal: 106. (Kilde Danmarks statistik 2012) 66% af Hjarnøs befolkning er over 50 år. Uddannelsesniveau/kompetencer: Mange med uddannelser og erfaring inden for de pædagogiske fag (lærer/pædagoger). Mange personlige kompetencer og håndværksmæssige evner. Flere med relation til både/sejlads. Flere med erfaring inden for landbrug. Flere med mellemlang og lang uddannelse, få ufaglærte. Turister som aktiv: endags besøgende om året. Badestrand. Traktor rundtur. Der gøres for lidt for turismen. Mange skoleklasser og børnehave besøger Hjarnø året rundt. Særlig lokal viden: Stor lokalhistorisk viden. Dygtige lokale guider. Stor lokalpatriotisme (familier med lang tilknytning). Asger Jorn har malet her. Sagnet om kong Hjarne. Selvforsynings kultur (historisk). Flere forskere besøger Hjarnø. Dyreliv, historie. Selvanalyse baggrunden for social entreprenørskab Hjarnø 3

16 Bilag 4. De blå ressourcer (Erhvervsmæssige, økonomiske): Erhverv hvor mange, hvilke? Særlige kompetencer? Ca. Halvdelen af beboerne på Hjarnø er erhvervsaktive. 40 ud af 104 pendler til fastlandet 16 mikrovirksomheder de fleste i fastlandet, men virksomhedsejerne bor på øen Efterskole tyrkiske drenge. (5 jobs, hvoraf 3 er bosat på Hjarnø). Landbrug primært korn, kødkvæg, kartofler, grønsager, frugt, (ænder, gæs primært til privat brug). (2 landmænd fuld tid, 2 landmænd med fritidslandbrug). Stalddørssalgssteder med æg, sylt, strik, keramik, malerier. Campingplads. (2 jobs (ejerne)) Lejrskole- ejere bor på fastlandet Færgefarten. (5 jobs, hvoraf en er bosat på Hjarnø). Billettører som er bosat på Hjarnø (deltids jobs). Galleri. Cafe. (1 job (ejeren)) Remaljeringsselskabet. ( 2 jobs (ejerne)) Kirken (ringer, graver og kirkesanger fra øen er ansat) (1. Job). Hjarnø vin (ikke kommercielt). Husky Dane (Skibsbyggeri) Turismens bidrag: Ca turister Galleri, campingplads, Cafe, lokale produkter til stalddørssalg, Lystbådehavn, besøg i vinmarken, turguider i Hjarnø-taxa. Beskæftigelse / ledighed lokalt eller hvor? Ca. Halvdelen af beboerne på Hjarnø er erhvervsaktive. 40 personer pendler fra Hjarnø til arbejde i fastlandet. Ca. 3 personer pendler til Hjarnø (efterskole) 35 pensionister Arbejdsløse 2 1 hjemmegående 1 på barsel Selvanalyse baggrunden for social entreprenørskab Hjarnø 4

17 Bilag 4. Indtjening / overførslen indkomster / lokaløkonomisk niveau: Svært at svare på. Særlige vigtige funktioner og services: Færgefarten. Cafeen. Campingpladsen. Kirken. Hjarnø-taxa (Traktor rundtur). Varebil fra fastlandet. Hjemmehjælp fra fastlandet. Container weekender. Hvad levede man af førhen? Landbrug. Lidt fiskeri. Mejeri. Købmand. Smed. Kirke. Gartneri. Sygeplejerske. Mølle. Søfart. Lodstjeneste. Særlige kompetencer og nicher, der matcher øvrige stedbundne ressourcer: Kartofler. Korn. Turisme. Guidede ture. Vinmark. Lokale kunstnere. Madkulturel viden. Historisk, lokalhistorisk viden, storytællere. Selvanalyse baggrunden for social entreprenørskab Hjarnø 5

18 Bilag 4. Relationer i lokalsamfundet: Samarbejde på tværs? Tordenskjolds soldater: Der er mange aktive borgere på Hjarnø. De fleste har gjort eller bestrider en post i en af øens mange foreninger. Foreningsliv: Hjarnø Beboerforening Jagtforening Hjarnø Bådelaug Hjarnø fritidsforening Hjarnø Vinlaug Hjarnø forsamlingshus Hjarnø aftenskole. )fx 25 på aftenskursus Italien for begyndere og rejse til Rom). Hjarnø Menighedsråd Etablering af koncerter, kirkekaffe Hjarnø Færgefart Hjarnø Nyt (lokale nyheder formidles i et lille blad der rundsendes hver anden måned) Kultur og traditioner?: Samværskultur god lokal opbakning til arrangementer, fester, fødselsdage, begravelser, markeder. Sangkor. jule- og høstmarkeder (ny tradition). Fester på øen i forsamlingshuset, Skt. Hans, Traktortræf. Container weekender. Ren Ø dag. Selvforsynings kultur. Organisering af udviklingsarbejdet hidtil? Beboerforeningen har stået for værdidebat. Første gang i Mulighed for ØSE- projekt nævnt i Hjarnø Nyt. Kort præsentation på værdimøde november. Særligt stærke, lokale relationer? Mange stærke relationer i det små. Selvanalyse baggrunden for social entreprenørskab Hjarnø 6

19 Bilag 4. Relationer til omverdenen: Præsentation overfor omverdenen fx hjemmeside? Hjemmeside. Folder til turister. Hedensted Kommune-folder. Hjarnø Nyt sendes til bl.a. Hedensted Kommune. Juelsminde Turistinformation. Repræsentation indflydelse?? Træk på viden og udefrakommende ressourcer? Landdistriktskoordinator i Hedensted Kommune bor på øen. Medlem af Sammenslutning af småøer. Lokalt medlem af Småøernes aktionsgruppe. Samarbejde med kommunen og andre eksterne parter? Møde mellem kommune og beboerforening med ønsket om et godt samarbejde. Kommunens politik? Lokalplan Bevarelse af det nuværende service- og driftniveau Hidtidige udviklingsprojekter? Lystbådehavn. Forsamlingshus. Skole (Forening). Særligt stærke strategiske relationer? Byrådspolitiker ansat på færgen. Landdistriktskoordinator i Hedensted Kommune bor på øen. Selvanalyse baggrunden for social entreprenørskab Hjarnø 7

20 Bilag 4. Temaer: Hvad er vores særkender og styrkepositioner? Højt uddannelsesniveau og mange personlige kompetencer. Gode formidlere. Mangfoldighed af mennesker. Natur. Turisme. Mellemmenneskelig relationer, nære dagligdags relationer. Fred og ro. Beliggenhed (En Ø omgivet af vand) (Tæt på Horsens, Århus og Kolding). Sejlads- og andre vandaktiviteter. Hjarnø har en overvægt af helårsbeboere. Få sommerhuse. Kulturhistorie (Stenalder, Vikingegrave). Selvforsyningskultur. Landbrugsprodukter (Hjarnø kartofler). Hvad vil vi også særligt kendes på og skabe udvikling omkring? (Til forskel fra de andre) På Hjarnø skal der arbejdes for at dyr, mennesker og natur har det godt i samhørighed. Hjarnø skal være en leve-/bæredygtig helårs ø, hvor der er gode eksistensmuligheder for både børn og voksne. Der skal være en velafbalanceret turisme-, og erhvervsudvikling så naturværdier og miljø ikke belastes. Ikke erhvervsudvikling for enhver pris. På baggrund af fællesmøde og selvanalyse har ØSE gruppen summeret de forskellige ideer op i tre temaer som der arbejdes med. Natur Kultur: Her arbejdes med Havet omkring os, levn fra fortiden og oplevelsen af natur. Events: Her arbejdes med events af kortere varighed med baggrund i temaerne fra Natur Kultur og Ø-liv. Eks.: Markeder, kunst projekter, midlertidige installationer. Ø-liv: Her arbejdes med muligheden for at skabe et cooperativ og Øtel (Samling af overnatningsmuligheder). Et cooperativ som kan stå for at samle mange af de andre ideer. Eks.: Turist info, butik. Selvanalyse baggrunden for social entreprenørskab Hjarnø 8

Vareindkøb: Kontorartikler 5000 Andet: Adobe, Office, software 76500. Bil: Udbetaling til bil 0 Andre anskaffelsesomkostninger 0

Vareindkøb: Kontorartikler 5000 Andet: Adobe, Office, software 76500. Bil: Udbetaling til bil 0 Andre anskaffelsesomkostninger 0 Etableringsbudget UDGIFTER Kr. Lokaler: Husleje 125352 Udbetaling ved køb af lokaler eller virksomhed 0 Depositum ved leje (3 mdr husleje) 0 Goodwill 0 Indretning og istandsættelse 0 Kontorinventar: Møbler

Læs mere

VÆRDIDEBATOPFØLGNING. Hjarnø lokalråd. Ressourcer på Hjarnø.

VÆRDIDEBATOPFØLGNING. Hjarnø lokalråd. Ressourcer på Hjarnø. VÆRDIDEBATOPFØLGNING Hjarnø lokalråd. Ressourcer på Hjarnø. Hjarnø, et ø-samfund med ca. 115 beboere beliggende i mundingen af Horsens Fjord 5 min. Sejlads fra Snaptun. 1. Virksomheder. Hjarnø Morris Mascot.

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk FORRETNINGSPLAN FOR Nordlys.dk 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Ung Kultur

FORRETNINGSPLAN FOR. Ung Kultur FORRETNINGSPLAN FOR Ung Kultur 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling Slagelse Kommune 2009 Ø-politik i Slagelse - Agersø og Omø i udvikling Øerne i Slagelse Kommune Øerne Agersø og Omø ligger i Storebælt. De er en del af Slagelse Kommune. Begge øer rummer små lokalsamfund

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN

FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Ungdomscafé

FORRETNINGSPLAN FOR. Ungdomscafé FORRETNINGSPLAN FOR Ungdomscafé 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Idébank 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling Slagelse Kommune 2009 Ø-politik i Slagelse - Agersø og Omø i udvikling Øerne i Slagelse Kommune Øerne Agersø og Omø ligger i Storebælt. De er en del af Slagelse Kommune. Begge øer rummer små lokalsamfund

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter...

Læs mere

Forretningsplan Model 2

Forretningsplan Model 2 Forretningsplanen kan hentes på Væksthusenes hjemmeside: www.startvaekst.dk Samme sted kan du finde en kommenteret udgave. Den kan du bruge som inspiration til udarbejdelse af din egen forretningsplan.

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der kan

Læs mere

Forretningsplan. Introduktion. Disposition

Forretningsplan. Introduktion. Disposition House of Innovation Jernbanegade 27 6000 Kolding Tel +45 7070 2800 Fax +45 7550 4306 reception@houseofinnovation.dk www.houseofinnovation.dk CVR 29689172 Forretningsplan Introduktion En forretningsplan

Læs mere

Bestræbelserne skal give flere arbejdspladser, som er funderet i løsninger, der kan skabe et bæredygtigt samfund; økonomisk, miljømæssigt

Bestræbelserne skal give flere arbejdspladser, som er funderet i løsninger, der kan skabe et bæredygtigt samfund; økonomisk, miljømæssigt LAG Odder-Hedensted Søg støtte til dine projekter vedrørende jobog vækstskabende erhvervsudvikling, samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne hos LAG Odder-Hedensted! LAG Odder-Hedensted er

Læs mere

Hjarnø. Landsbykatalog. Generalstabskort udarbejdet 1842-1899. Hjarnø 1986-1997. Udarbejdet af Juelsminde Kommune - november 2005

Hjarnø. Landsbykatalog. Generalstabskort udarbejdet 1842-1899. Hjarnø 1986-1997. Udarbejdet af Juelsminde Kommune - november 2005 Kig fra færgen til Hjarnøs færgeleje. Landsbykatalog Hjarnø Hjarnø 1986-1997 Generalstabskort udarbejdet 1842-1899 Udarbejdet af Juelsminde Kommune - november 2005 Det gamle mejeri og forsamlingshus fortæller

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Forretningsplan. Disposition

Forretningsplan. Disposition Forretningsplan En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed, du vil etablere og en plan for, hvordan du vil drive og udvikle den. Planen vil bl.a. kunne samle trådene fra dine øvrige forberedelser

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Borgerbudgettering 2014 Hjarnø

Borgerbudgettering 2014 Hjarnø Så er forslagene kommet til brug af de 60000 kr. som Hedensted Kommune har stillet til rådighed gennem borgerbudgettering. Vi skal stemme om hvilket af det 9 forslag som skal gennemføres for midlerne,

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Landsbyen udvikling eller afvikling. Eksempel Lolland Kommune

Landsbyen udvikling eller afvikling. Eksempel Lolland Kommune Landsbyen udvikling eller afvikling Eksempel Lolland Kommune Byplanmødet i Sønderborg 2007 Lolland kort fortalt Yderområde og mange indbyggere i landdistrikter 48.500 indbyggere Ca. 900 km2 ½ af befolkningen

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Danskerne og yderområderne Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Om undersøgelsen Repræsentativ undersøgelse blandt danskere i den erhvervsaktive alder 18-65 år (3,5 mio. ud af 5,6

Læs mere

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Handlingsplan Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Projekt Vækstgrupper for landdistriktsudvikling Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Indledning Denne handlingsplan er kommet i stand på 2 møder med Borgerforeningens

Læs mere

JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED. Jungshoved et sving ud i naturen

JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED. Jungshoved et sving ud i naturen JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED Jungshoved et sving ud i naturen Foto Tage Klee Lokal udviklingsplan for Jungshoved, Vordingborg kommune, vedtaget på borgermøde juni 2016 Handlingsplan

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR Ørnevejens Skole's omforandring til "kultur-/værksteds-/ café-/bolig-/markedscenter"

FORRETNINGSPLAN FOR Ørnevejens Skole's omforandring til kultur-/værksteds-/ café-/bolig-/markedscenter FORRETNINGSPLAN FOR Ørnevejens Skole's omforandring til "kultur-/værksteds-/ café-/bolig-/markedscenter" 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil...

Læs mere

Fadebursloven Nyborg, april 2013

Fadebursloven Nyborg, april 2013 Fadebursloven Nyborg, april 2013 Kongens Fadebur Kongens Fadebur er et fødevarenetværk etableret af Nyborg Slot for fødevareproducenter, specialiserede fødevareforhandlere og restauranter på Fyn. Mission:

Læs mere

IDÉ-MØDE for Orø s beboere

IDÉ-MØDE for Orø s beboere Selvanalyse over Orø ressourcer Indbydelse til IDÉ-MØDE for Orø s beboere (borgermøde) Hvordan skaber vi levedygtige virksomheder på Orø? ØSE - Øsamfund udvikler Socialt Entreprenørskab Baggrundsoplysninger

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

Fra små-projekter til lokal udvikling med udviklingsplaner som instrument 3. maj KU

Fra små-projekter til lokal udvikling med udviklingsplaner som instrument 3. maj KU Fra små-projekter til lokal udvikling med udviklingsplaner som instrument 3. maj 2013 - KU Småøernes udviklingsplaner mere end et katalog af enkeltprojekter? v/kirsten Malling Olsen Småøernes udviklingsplaner

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Budget for Botilbudet Norden 2014

Budget for Botilbudet Norden 2014 Budget for Botilbudet Norden 2014 Forudsætning: 8 beboere - Personalenormering 1:1,3 = 10,4 fuldtidsansatte Udgifter: Lønudgifter Normering Løn Antal fuldtidsstilling Leder (incl. pension) 0,40 270.812,00

Læs mere

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Må kun gengives med kildehenvisning Copyright 1. udgave. Idéen Produktet Kunder Kompetencer Netværk Konkurrenter Markedsføring Fremtidige mål Handlingsplan

Læs mere

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Oplysninger om ansøger Vestjyske Fødevarer og Oplevelser er et projekt under Region Midtjyllands indsats vedrørende profilering af små fødevareproducenter og netværk

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Visions- og handlingsplan for Hjortø, Skarø og Drejø

Visions- og handlingsplan for Hjortø, Skarø og Drejø Visions- og handlingsplan for Hjortø, Skarø og Drejø Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Vision...4 Målsætninger...5 Livet på øerne i dag...6 Transport og besejling...7 Erhverv...10 Turisme... 13 Bosætning...16

Læs mere

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG LAG Odder-Hedensted VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG Middagsinvitationen er en del af Gentænk Landsbyen, der gennemføres i forbindelse med, at Aarhus er udnævnt som europæisk kulturhovedstad i 2017. I Gentænk

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Landsbyklynger Lokaludvikling

Landsbyklynger Lokaludvikling Landsbyklynger Lokaludvikling Søren Møller Indhold Hvorfor interesserer DGI sig for lokaludvikling. Hvad er en Landsbyklynge. Resultater fra Landsbyklyngeprojektet. Den kommende kampagne og samarbejdet

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Jerup mikro-mejeri

FORRETNINGSPLAN FOR. Jerup mikro-mejeri FORRETNINGSPLAN FOR Jerup mikro-mejeri 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter...

Læs mere

Fællesskabelse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dialogmøde om egnsprofiler. Bjarne Ibsen. Professor Syddansk Universitet

Fællesskabelse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dialogmøde om egnsprofiler. Bjarne Ibsen. Professor Syddansk Universitet Fællesskabelse i Faaborg-Midtfyn Kommune Dialogmøde om egnsprofiler Bjarne Ibsen Professor Syddansk Universitet Verden skrumper og det gør Fyn også En personlig beretning fra Fåborg sogn For 50 år siden

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR Nordjyske delikatesser på hjul

FORRETNINGSPLAN FOR Nordjyske delikatesser på hjul FORRETNINGSPLAN FOR Nordjyske delikatesser på hjul 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter...

Læs mere

Turismeområde. Omø - udvidelse af campingmulighederne. Planlægning

Turismeområde. Omø - udvidelse af campingmulighederne. Planlægning Turismeområde Omø - udvidelse af campingmulighederne Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser, og på baggrund

Læs mere

Kommunikationsplan for Færgesekretariatet

Kommunikationsplan for Færgesekretariatet Uddrag af Kommunikationsplan for Færgesekretariatet Færgesekretariatet er et nyt samarbejde, der startede med etablering af sekretariatet pr. 1. marts 2015. Sekretariatet er etableret af landets 18 ø-kommuner.

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

BORGERMØDE TIRSDAG D. 10. JUNI 2014 LANDSBYEN DE 7 SOGNE ANSØGNING TIL STEDET TÆLLER - REALDANIA

BORGERMØDE TIRSDAG D. 10. JUNI 2014 LANDSBYEN DE 7 SOGNE ANSØGNING TIL STEDET TÆLLER - REALDANIA BORGERMØDE TIRSDAG D. 10. JUNI 2014 LANDSBYEN DE 7 SOGNE ANSØGNING TIL STEDET TÆLLER - REALDANIA INPUT FRA SIDSTE BORGERMØDE LANDSBYEN DE 7 SOGNE Fjallerslev Tæbring Outrup Rakkeby Karby Hvidbjerg Redsted

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Hvad vil du med Jungshoved?

Hvad vil du med Jungshoved? Hvad vil du med Jungshoved? Debatoplæg om lokal udvikling Ved Lokalrådets generalforsamling 2016 fremlægger bestyrelsen en ny vision for Jungshoved til debat. Mød op og vær med til at svare på vigtige

Læs mere

DanFiber A/S. Rosenkæret Søborg. CVR nr

DanFiber A/S. Rosenkæret Søborg. CVR nr Rosenkæret 13 2860 Søborg CVR nr. 13 59 13 77 Specifikationer til årsrapporten for 2011 Erklæring om gennemgang Til direktionen i. Vi har efter aftale udført gennemgang af specifikationshæftet udarbejdet

Læs mere

Tømmerby og Lild sogne mangler en præst.

Tømmerby og Lild sogne mangler en præst. Tømmerby og Lild sogne mangler en præst. Måske er det dig 3 kirker og 2 sogne søger 1 præst - der har lyst til at flytte til vores dejlige egn, midt mellem hav og fjord, hvor der er højt til himlen, og

Læs mere

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 Indtægter 1 Kommunale tilskud 1.400.000 1.370.000 1.370.000 1.333.673 2 Statslige tilskud 1.600.000 1.700.000 1.725.000 1.531.972 3

Læs mere

Folketingets Økontaktudvalg 2008-09 ØKU alm. del Bilag 20 Offentligt

Folketingets Økontaktudvalg 2008-09 ØKU alm. del Bilag 20 Offentligt Folketingets Økontaktudvalg 2008-09 ØKU alm. del Bilag 20 Offentligt MANDØ s FREMTID Turisme og Erhverv. 6. april 2009 Borgmester Johnny Søttrup Rådhuset Torvegade 74 6700 Esbjerg. Ang. Mandø s Fremtid

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Il II 01 II 1. Ansøgningsskema til udviklingspuljen. 9797c271-2e41-49b1-bad7-5940b2966781. Dato 10-07-2015 19:43:40 Blanket ID F0907_766 KLE

Il II 01 II 1. Ansøgningsskema til udviklingspuljen. 9797c271-2e41-49b1-bad7-5940b2966781. Dato 10-07-2015 19:43:40 Blanket ID F0907_766 KLE Ansøgningsskema til udviklingspuljen 1 II I II 01 II Il III 1 1 I Il Il II 1 1 Il 1 1 11111 II 1 9797c271-2e41-49b1-bad7-5940b2966781 Il II 01 Dato 10-07-2015 19:43:40 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01

Læs mere

Eksempel på forretningsplan

Eksempel på forretningsplan Start af egen virksomhed Eksempel på forretningsplan Eksempel på forretningsplan AS3 Companies 918-4510 Eksempel på forretningsplan Skema 1: Resumé Forretningsplanen redegør for virksomheden JA Marketings

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje for 2011

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje for 2011 Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje for 2011 Læs venligst vejledningen, inden ansøgningsskemaet udfyldes. For at ansøgningen

Læs mere

497600 - JANUS BYGNINGEN JANUS FORENINGEN - Saldobalance for perioden 01.01.15-07.12.15 Navn Budgetteret Perioden RESULTATOPGØRELSE.

497600 - JANUS BYGNINGEN JANUS FORENINGEN - Saldobalance for perioden 01.01.15-07.12.15 Navn Budgetteret Perioden RESULTATOPGØRELSE. 497600 - JANUS BYGNINGEN JANUS FORENINGEN - Saldobalance for perioden 01.01.15-07.12.15 Navn Budgetteret Perioden RESULTATOPGØRELSE Omsætning Indtægter fra brugere Foreningskontingent -90.000,00-84.467,50

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Invitation til Torvemarked og Julemarked på Marielyst Falster 2011

Invitation til Torvemarked og Julemarked på Marielyst Falster 2011 Invitation til Torvemarked og Julemarked på Marielyst Falster 2011 Gdr. Finn Trane, Bøtø Ringvej 4, 4873 Marielyst Væggerløse Tlf.40419514 E-mail:trane@marienet.dk www.marielystkartoffelbod.dk Marielyst

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 13. Nymindegab 13.01 Nymindegab 13.02 Houstrup 13.03 Lønne 13.10 Åbent land Nymindegab Bevaringsværdige bygninger Rammer 13.01 Nymindegab Status Nymindegab er en kystby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

STANDARDKONTOPLAN FOR CAMPINGPLADSER

STANDARDKONTOPLAN FOR CAMPINGPLADSER 998 RESULTATOPGØRELSE 1000 CAMPINGGEBYRER m.v. Overskrift 1010 Turister Resultat 1020 Fastliggere Resultat 1030 Gæster Resultat 1040 Udlejning campingvogne Resultat 1050 Udlejning hytter Resultat 1060

Læs mere

Bilag 1 til ansøgning projekt: Årø Vingård.

Bilag 1 til ansøgning projekt: Årø Vingård. Bilag 1 til ansøgning projekt: Årø Vingård. 1. Formål Idéen bag projektet er at der gennem produktion af Årø Vinen på en nyetableret vingård, vil kunne skabes aktiviteter og arbejdspladser forbundet med

Læs mere

Ilimanaq Projektet. Kulturarven som vækstpotentiale

Ilimanaq Projektet. Kulturarven som vækstpotentiale Ilimanaq Projektet Kulturarven som vækstpotentiale Ilimanaq i dag Befolkning og boliger: 1980 var der 99 indbyggere 2013 var der 57 indbyggere Mange huse trænger til istandsættelse og en del står tomme

Læs mere

Sundt Samspil Projektplan november 2013 november 2014

Sundt Samspil Projektplan november 2013 november 2014 Sundt Samspil Projektplan november 2013 november 2014 Projektplan november 2013 november 2014 tager udgangspunkt i den eksisterende Projektplan 2013, som blev vedtaget i den politiske styregruppe og sendt

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Fællesskabelse i et samfund i forandring. Bjarne Ibsen

Fællesskabelse i et samfund i forandring. Bjarne Ibsen Fællesskabelse i et samfund i forandring Dialogmøde om egnsprofiler i Faaborg-Midtfyn Kommune Bjarne Ibsen Professor Syddansk Universitet Verden skrumper og det gør Fyn også En personlig beretning fra

Læs mere

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklingsog markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

ÅRSBERETNING2012. Københavns Bybi Forening

ÅRSBERETNING2012. Københavns Bybi Forening ÅRSBERETNING Københavns Bybi Forening 1 Bybi s år Når man ser tilbage på alle de ting, der er sket i, er det ikke svært at forstå, hvorfor vi har haft så travlt i Bybi. Vi har brugt meget tid på at starte

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

VELKOMMEN Inspirations- og netværksaften på Orø

VELKOMMEN Inspirations- og netværksaften på Orø VELKOMMEN Inspirations- og netværksaften på Orø Torsdag den 29. september Sune Abelgren Nielsen og Britta Leth Hvordan kommer man i gang? Hvad virker? Samarbejde er afgørende? Hvordan tiltrækkes turister

Læs mere

Arbejde med udviklingsplan og organisering. Landlolland 17. februar 2011

Arbejde med udviklingsplan og organisering. Landlolland 17. februar 2011 Arbejde med udviklingsplan og organisering Landlolland 17. februar 2011 Præsentation Jens Peter Jacobsen Landdistriktskoordinator Faaborg-Midtfyn Kommune Ros-Mari Mattsson Lokalrådsformand Krarup-Espe

Læs mere

LAG Favrskov Kommune 30. marts 2011. 1. Landsbyen Sorring ApS stiftet i 1990. 2. Virksomhedens indre værdier

LAG Favrskov Kommune 30. marts 2011. 1. Landsbyen Sorring ApS stiftet i 1990. 2. Virksomhedens indre værdier LAG Favrskov Kommune 30. marts 2011 1. Landsbyen Sorring ApS stiftet i 1990 2. Virksomhedens indre værdier 3. Branding af landsbyen Bjarne Schmidt Bestyrelses formand Landsbyen Sorring ApS. schmidt@turbopost.dk

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

Notat. Naturskolen på Bågø. Forslag 1: Nyt naturcenter som barmarksprojekt. Til: KFU. Fra: Karen Mann

Notat. Naturskolen på Bågø. Forslag 1: Nyt naturcenter som barmarksprojekt. Til: KFU. Fra: Karen Mann Notat Til: KFU Fra: Karen Mann Naturskolen på Bågø På KFU mødet d. 8. august blev der præsenteret fire modeller for den fremtidige naturskole på Bågø. I dette notat redegøres kort for to af modellerne

Læs mere

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Projektleder Karen Skou, Realdania Filantropiske strategiområder Byen Byggeriet Bygningsarven Særlige indsatsområder Yderområdernes potentialer Hvad er yderområdernes

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Idékatalog til udmøntning af landdistriktspolitikken for Ringsted Kommune

Idékatalog til udmøntning af landdistriktspolitikken for Ringsted Kommune Idékatalog til udmøntning af landdistriktspolitikken for Ringsted Kommune Netværk og foreninger Brugere af kommunale institutioner udstyres med nøgler. Etablering af offentlig bålplads i alle lokalsamfund.

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Naturpark Nakskov Fjord

Naturpark Nakskov Fjord Naturpark Nakskov Fjord Fra idé til handling et visionsoplæg 10. januar 2009 Naturpark Nakskov Fjord Vision Naturpark Nakskov Fjord udvikler sig løbende til at være et komplet område, hvor natur, kulturmiljø

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015 REGISTREREDE REVISORER Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2015 Generalforsamling afholdes den 28/4 2016 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Aftenensprogram. 18:00 Ankomst 18:15 Velkommen oplæg til hyggesnak over maden Aftenens program planen om gruppeinddeling - idéer

Aftenensprogram. 18:00 Ankomst 18:15 Velkommen oplæg til hyggesnak over maden Aftenens program planen om gruppeinddeling - idéer Aftenensprogram 18:00 Ankomst 18:15 Velkommen oplæg til hyggesnak over maden Aftenens program planen om gruppeinddeling - idéer 19:00 Oprydning. Kaffe og kage serveres 19:15 Velkommen til de sidst ankomne

Læs mere

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen ? Kultur og Fritid TK:79755000 Niels Espes Vej 8 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk 8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk Sendestil Kultur og Fritid Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Læs mere