Øliv Hjarnø. Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje. Projektets titel. Formål/mål. Navne på projektansvarlige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øliv Hjarnø. Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje. Projektets titel. Formål/mål. Navne på projektansvarlige"

Transkript

1 Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Øliv Hjarnø - et forgangsprojekt i at skabe arbejdspladser i små samfund Formål/mål Med henblik på at skabe arbejdspladser på de små øer har en arbejdsgruppe på Hjarnø de sidste to år skabt et ØSE projekt (Øerne udvikler socialt entrepenørskab). Gennem en analyse af Hjarnø har vi fundet grobund for at udvikle turismeerhvervet på Øen og har med foreningen Øliv Hjarnø startet det der om 2 år skal være en bæredygtig virksomhed med 1 ansat Ølivs medarbejder. Øliv Hjarnø skal ses som et forgangsprojekt ud i at skabe udvikling i små samfund. Projektformål UdafforeningenØLIVHjarnøetableresØlivHjarnø,enandelsvirksomhedhvisprimæreformålerat fremmeudviklingafturismeerhvervetpåøenssærligepræmisserogbevarenetopdenfredogroog særligestemningaflevetølivsomøenharimødetmedturisterne. Virksomhedenskalværefødselshjælperogplatformforøboersnyeerhvervsinitiativer,derarbejder medølivsoplevelse,ølivsprodukterogølivsværdierpåøen. Etevt.driftsoverskudiforeningenogsenerevirksomhedskalanvendestilatskabenyemulighederi ØLIVHjarnø. Projektets-delmål- Aterhverve,ombyggeogdriveenØlivsDbus,etmobiltogmultifunktioneltomdrejningspunktforakD tiviteternepåøenogsomenudsendtflagskibsbutikpåfastlandetdermarkedsførerhjarnøsøliv. Atkunnehavesåstorenindtjeningefter2D3åratderkanaflønnesenmedarbejderiforeninD gen/virksomhedenølivhjarnøtilorganiseringerafaktiviteterogformidling. For fuld projektbeskrivelse se Bilag 1. Navne på projektansvarlige Foreningen Øliv Hjarnø. CVR.: Kontaktperson: Søren Noes, Hovedvejen 13, 7130 Juelsminde. Tlf.: ,

2 Baggrund for projektet ProjektetØSE(øerneudviklersocialtentreprenørskab sebilag5)harpåhjarnøbeståetaf10perd soner,somharværetaktiveigruppenhenoverde2årprojektetharværetigang.derertaleom ca.10%afhjarnøsbefolkning,ogallehardeltagetimøderogudformningafideer.dereriprojekd tetfokuspåhjarnøsbeskednestørrelseogsårbarelokalmiljø,atbevarenaturenoglivetpåøen. Øensunikkemiljøhar100fastboendeogØenbestårforstørstedelenafkystfredetområde,strandD engeogåbentkulturlandskabogfålandmarks,sommarkerersigilandskabet. GruppenagitererforensærligbæredygtigtilgangogstrategiogønskeratudvikleøD turismeoplevelsertætpånaturogkulturressourcernedatoplevelsenogsåkanvære,atherskerder ikkenoget. Udgangspunkt,efterathavelavetenselvanalyseafHjarnøsstedbundneresurserogpotentialer(se bilag4),harværetatbrugedetuudnyttedepotentialeideca turister,sombesøgerhjarnø særligtisommerhalvåret,tiludviklingaferhvervogbeskæftigelse. For fuld projektbeskrivelse se bilag 1. For selvanalyse af Hjarnø se bilag 4. Projektets relevans og fokusområde Projektet skal støtte udvikling og etablering af erhverv i landdistrikterne. Fokusområde er turisme og social entrepenørskab, det at lokale borger i fælleskskad finder de værdier som kan være med til at sikre og udvikle de muligheder for erhverv der ligge i lige netop deres område. Social entrepenørskab som virksomhedsform forpligter sig til at geninvesterer overskuddet i virksomheden og det lokale område. For fuld projektbeskrivelse se bilag 1. Aktiviteter og tidsplan - detaljeret beskrivelse Tidsplan- ArbejdsgruppenØSEHjarnøhararbejdetpåprojektetsudviklingsiden2012.ProjektetskalgennemD føresien2dårigperiodefra1.januar2015til31.december2016. Januar juni2015: Projektetsmedarbejderhyresfra1.januar2015.BestyrelsenfastsættersammenmedmedD arbejderenbehovetforbrugenaffagspecialister Indkøbogistandsættelseafbus Udviklingafmarkedsføringsstrategi Indkøbafmobiltkøkken(Eventueltsomendelafbussen) FastsættelseafregelsætforbrugenafØlivsbussenogdetmobilekøkken Projektetsøvrigeaktiviteterudviklesoggennemføresiheleprojektperioden. OvergangenfraforeningtilerhvervsselskabiformafetA.M.B.A.planlæggesoggennemføresfra augusttildecember2016. For fuld beskrivelse se bilag 1. 2

3 Deltagere i projektet Øliv Hjarnø Borgere på Hjarnø Ø-støtten er ansøgt om at bidrage med kr. Budget for projektet Det koster kr. at gennemfører projektet, heri er indregnet en projektmedarbejder på 20 timer i 2 år. Der ansøges om kr. fra Hedenstedskommunes LUP pulje. Alle beløb er med moms. Anlægsbudget: Se Bilag 2. Driftsbudget: Se Bilag 3. Finansieringsplan for projektet Samlet budget: kr. Egenkapital: kr. (Foreningens egenkapital) LUP Hedensted: kr. Ø-støtten: kr. Hjarnø den På Øliv Hjarnøs vegne Søren Noes 3

4 Projektbeskrivelse Øliv Hjarnø Bilag 1. 1 Øliv%Hjarnø,%% et%øse%projekt% Baggrund: ProjektetØSE(øerneudviklersocialtentreprenørskab sebilag5)harpåhjarnøbeståetaf10personer, somharværetaktiveigruppenhenoverde2årprojektetharværetigang.derertaleomca.10%af Hjarnøsbefolkning,ogallehardeltagetimøderogudformningafideer.DereriprojektetfokuspåHjarnøs beskednestørrelseogsårbarelokalmiljø,atbevarenaturenoglivetpåøen.øensunikkemiljøhar100 fastboendeogøenbestårforstørstedelenafkystfredetområde,strandengeogåbentkulturlandskabogfå landmarks,sommarkerersigilandskabet. GruppenagitererforensærligbæredygtigtilgangogstrategiogønskeratudvikleøMturismeoplevelsertæt pånaturogkulturressourcernematoplevelsenogsåkanvære,atherskerderikkenoget. Udgangspunkt,efterathavelavetenselvanalyseafHjarnøsstedbundneresurserogpotentialer(sebilag4), harværetatbrugedetuudnyttedepotentialeideca turister,sombesøgerhjarnøsærligti sommerhalvåret,tiludviklingaferhvervogbeskæftigelse. IetforsøgpåatprøveØlivafsomproduktarrangeredegruppenden18.August2013enøMlivsdag,hvorder blevafprøvetmangeafdeting,somgruppenhavdetaltom.ensuccesfulddagmed1200besøgendetil Hjarnø.Dervarstrandsafari,smagpåHjarnø,foredragunderåbenhimmelafmuseumsfolkomtidligefund, traktorturerundtpåøen,cafémedmadlavetaflokaleråvarer,fællesspisningomaftenenkaldet"spismed enøbo",diskretekunstevents,lokalebodermedprodukterfrahjarnø.dagenlærtegruppen,atdervarstor interesseforømlivsoplevelserneogsamtidigvarøenogfærgenskapacitetunderhårdtpres,såderi fremtidigeaktiviteterskalarbejdesstrategiskmedatfåoplevelsernespredtudoverheleåret.ømlivsdagen varbåretaffrivillige.iprojektetarbejdesdermedlignendeaktivitetsudbud,menorganiseretafen forretningsorienteretforeningmedsigtemodskabelseafbeskæftigelseogerhverv. Organisationsform% ArbejdsgruppenomkringudviklingenafprojektetharetableretdenerhvervsdrivendeforeningØMLIV Hjarnø.Foreningensformålerigennemsocialtentreprenørskab(ØSE)atfremmeudviklingenaf beskæftigelsesmulighederisamhørighedmednaturogmiljø.(vedtægtervedlagt).foreningendrivesafen bestyrelse,somhardetoverordnedeansvar.foreningenvilkunnetrækkepåfrivilligarbejdskraftsamtlave aftaleforholdaføkonomiskkaraktermedforeningensmedlemmer.foreningenskalarbejdehenmodat overgåtilatværeetandelsselskabpådettidspunkt,hvorenstabilindtjeningfindes.foreningensformåler ativærksætteoggennemførenærværendeprojektbeskrivelsesformål. Projektformål UdafforeningenØLIVHjarnøetableresHjarnøandelsvirksomhedhvisprimæreformåleratfremme udviklingafturismeerhvervetpåøenssærligepræmisserogbevarenetopdenfredogroogsærlige stemningaflevetølivsomøenharimødetmedturisterne. Virksomhedenskalværefødselshjælperogplatformforøboersnyeerhvervsinitiativer,derarbejdermed ølivsoplevelse,ølivsprodukterogølivsværdierpåøen. Etevt.driftsoverskudiforeningenogsenerevirksomhedskalanvendestilatskabenyemulighederiØLIV Hjarnø. Projektets%delmål% Aterhverve,ombyggeogdriveenØlivsMbus,etmobiltogmultifunktioneltomdrejningspunktfor aktiviteternepåøenogsomenudsendtflagskibsbutikpåfastlandetdermarkedsførerhjarnøsøliv.

5 Projektbeskrivelse Øliv Hjarnø Bilag 1. Atkunnehavesåstorenindtjeningefter2M3åratderkanaflønnesenmedarbejderi foreningen/virksomhedenølivhjarnøtilorganiseringerafaktiviteterogformidling. Projektets%aktiviteter% Projektmedarbejderhyrespåkonsulentvilkår ialtsvarendetilenhalvtidsstilling.derudovererder mulighedforathyrefagspecialister,samtatfrivilligepåhjarnøogforeningensbestyrelsehjælpertil. Timernefordelespå: Projektledelse Udviklingafmarkedsføringsstrategiogbrand udviklesiforholdtilsommerogvinterbehov Forsatudviklingafforeningenshjemmeside Gennemførelseafaktiviteterneimarkedsføringsstrategien IndkøbafogansvarforistandsættelseafindkøbtØLIVSbus(detkonkretearbejdeudføresaf frivilligeogautoriseredefagfolk) Indkøbafgodkendtmobiltkøkkenogigangsætningafbrugenafdet HjælptiludviklingaflokaleØlivsprodukter Udviklingafindtjeningsmulighedertilforeningen/andelsvirksomhedenbaseretpådestedbundne ressourcerpåhjarnø UdviklingafHjarnøkoncepteriformafforedrag,kunsthappenings,musik,mm. Udbygningafkontaktnettilturisterhvervet,lokaleproducenterandresteder,Kulturby2017og andrekulturbegivenheder,m.fl. KonkretiseringafudviklingenafforeningenØLIVfremmoddannelseafetandelsselskabmeden ansattilvaretagelseafdennyevirksomhedsaktiviteter itætsamarbejdemedforeningens bestyrelse. % 2

6 Projektbeskrivelse Øliv Hjarnø Bilag 1. % Tidsplan% ArbejdsgruppenØSEHjarnøhararbejdetpåprojektetsudviklingsiden2012.Projektetskalgennemføresi en2mårigperiodefra1.januar2015til31.december2016. Januar juni2015: Projektetsmedarbejderhyresfra1.januar2015.Bestyrelsenfastsættersammenmed medarbejderenbehovetforbrugenaffagspecialister Indkøbogistandsættelseafbus Udviklingafmarkedsføringsstrategi Indkøbafmobiltkøkken(Eventueltsomendelafbussen) FastsættelseafregelsætforbrugenafØlivsbussenogdetmobilekøkken Projektetsøvrigeaktiviteterudviklesoggennemføresiheleprojektperioden. OvergangenfraforeningtilerhvervsselskabiformafetA.M.B.A.planlæggesoggennemføresfraaugusttil december2016. Projektets%strategi% DeteressentieltforØLivforeningen,atmarkedsføringenogsalgafHjarnøproduktererbaseretpåmobile enheder(busogkøkken).strandbeskyttelseslinjenpå300mbetyder,atderikkemåbyggespå færgehavnen,hvordeteroplagtatplacereinformationogsalg.foreningenlæggerstorvægtpåikkeat opbyggefasteinstallationerpåhjarnøforatbevareogudvikleautencitetenpåøen.nårdemangeturister ertagethjem,skaløenfortsatværeetgodtbostedfordefastboendeogkommendebeboere. ForeningenskalværemedattilvidereudvikleogopbyggeenproduktionaflokaleØlivsprodukter. Produkterneskalprimærtsælgesigennemforeningen bådeforatsikreenindtjeningtilproducenterneog tilforeningen.indtjeningentilforeningen(ogdetkommendeandelsselskab)skalogsåkommefra aktiviteterigangsatafforeningen. Hjarnøharetstortuudnyttetpotentialeiformafde35.000årligeturister.Detgiverikkesærligafkasttil øensbeboere dvs.turisternemedvirkermegetlidttilerhvervogbeskæftigelse.dererfåtilbudtil turisterneiformafindkøbteprodukter.markedsføringenafhjarnøskalprimærtrettesigmodtilbudtilde årligebesøgende måleterikke,atfåflereturistertiløen.intentionenkanværefærreturister derprturistkøberflerehjarnøprodukterendnu. BestyrelseniforeningenØLIVHjarnøvilfungeresomprojektetsstyregruppe. Ølivsbussens%virke%på%øen% IsommerhalvårethvorturisternekommertilHjarnø,skalbussenparkeresrundtpåHjarnø,hvordeter mesthensigtsmæssigtift.funktion.særligthavneneretmegetoplagtsted,daalleturisterkommerher. - enpraktiskoggenerel"turistinformation" - lokalitetforsalgogformidlingafhjarnøoplevelser,hjarnøshistorie,aktiviteterogømprodukterog specialiteter. - vedsærligelejlighederåretrundt,vedstørreølivsaktiviteterpåøenindgårbussenpåenandenogmere mangfoldigmåde.(eksempelvisservering,udstillingerm.m) Ølivsbussens%virke%på%fastlandet% Ivinterhalvåretvildenkøreistørreomfangpåfastlandet.Bussenvilheraltefterhvilkensammenhængden indgåri,haveetfortsatsalgaflokaleprodukter,formidleaktiviteterogeventkalenderentildenkommende sæson,pakkemløsninger.denmarkedsførerogsåsærligeølivsdage,ogkanogsåværeudesomenkørende aktivitet,f.eks.enmobiludstilling.bussenaltefterindholdkandeltageialtframesser,seminarer, markeder,byeventssamtmerelokaletilbagevendendesæsonprægedeaktiviteter. 3

7 Projektbeskrivelse Øliv Hjarnø Bilag 1. 4 Indtjeningen% DerskitseresflereformerforydelsersomØMlivHjarnøkanhaveindtjeningpå. Dissetreformerforydelsererdenøkonomiskeramme,hvorimedlemmerafforeningenkankommemed produkter,somkanhaveforskelligkarakter. 1.ØMlivHjarnølaverprodukter ForeningenØLivHjarnøstårselvforudviklingenogmarkedsføringenafprodukter.Dettekanforegåvedat øboerebetalesefterfastsathonorarelleratfrivilligeøboerepåtagersigopgaver,hvorindtjeningengårtil foreningen.produkterneskalhave/måmegetgernehavekarakterafmarkedsføringafhjarnø.derskal indregnesenfortjenestetilforeningenforatsikredenfortsattedrift. 2.MedlemmerafØMlivlaverevents/produkter: Hererdertaleomprivateinitiativer,hvormedlemmerkommermedetproduktsomdemarkedsfører gennemømlivhjarnø.hervilværetaleomatømlivlevererbrandetoghjemmesidesamteventueltstårfor tilmeldingogbetalingviajuelsmindeturistbookingside.ømlivtager20%afsolgtepladserellerprodukteri dennesammenhæng.hertænkespåprimærtpåeventsogkurser, 3.ØMlivsbussensælgerprodukter: IsidstetilfældefungererØMlivsombutikogfraØMlivsbussenoghjemmesidesælgesdiversevarer.Detkan værealtframadtilkunst.hertagerforeningen10%afsalget. 4.Detmobilekøkken DelokaleHjarnøproducentersbrugafdetmobilekøkkenprisfastsættestilenpris,hvordeterattraktivt bådeforproducentogforening.iprojektperiodenundersøgesmulighederneforatudlejekøkkenettil producenterpåfastlandet. Udoverdevisteformerforindtjeningundersøgesmulighederforenfastbrugafbussenfrabetalende brugere,eksherpåkunnevære:fastebørnehaveogfritidshjemsbesøg(sommanmangestederharendag ihallenomugenkunnemanhaveendagpåhjarnøinaturenhvorbussenvarbasen).skoletjeneste. Projektets%effekt% Hverturist(afde35.000nuværende)skalkøbeHjarnøprodukterformindst100kr.Effektenafensådan omsætningvilgiveindkomsttildelokaleproducenter.foreningenøliv derovergårtiletandelsselskabm vilhaveenindtjeningpå kr.årligt baseretpå%visindtjeningfradelokaleproducenter. Hjarnøvilværekendtsomenautentiskø,hvornaturogkulturbevaresogudviklesnænsomt. Hjarnøvilværekendtsomkonceptudvikleriformaf turismeudenmure. Projektets%langstidseffekt% AtderbliverpositivfokuspåHjarnønationaltoginternationalt.EnforventningomatstyrkeHjarnøs identitetogskabenytænkendeaktiviteteriforbindelsemedkulturby2017mhjarnøkulturmø2017hjarnø somølivsmambassadørforølivogøoplevelser. Påsigtbliverderbeskæftigelsetildiversedeltidsølivsformidlereiforbindelsemedforeningensaktiviteter, enølivsmedarbejderderarbejdermeddendagligedriftogorganiseringpåfuldtidmed aktivitetskalenderen,hjemmesidenogudviklingogudførselafnyeidéerisamarbejdemedforeningenøliv. EnbusMøformidlersomstårfordriftogkørselmedbussen,kommunikationogsalgnårbusseneri fastlandet. Projektetvilkunnesessomforgangsprojektforhvorledesderkanskabesudviklingilanddistriktsområder baseretpåfællesskabetogderessourcermannuengangbesidder.pådenmådeerderhermulighedenaf athavetænktnogetnytogfundetennyformforiværksætterisomerstedsbaseret,bådeiskabelsenogi indhold.%

8 Projektbeskrivelse Øliv Hjarnø Bilag 1. Forankring EnforankringilokalsamfundetgennemetsocialtentreprenørskabMenfællesskabsdrevetbus. Frabussensmobilelokalitetudgåraltsåforskelligeformerforaktiviteter,somunderstøttermulighedenfor samarbejde,virkelystogindtjeningsmulighederforøensbeboere. Manvilpersonligtkunnetjenepåegnevarer,ogdaaktiviteterneskiftergennemåret,vilmangemennesker havemulighedforat"kastesig"indiprojekter,demuligvisikketidligerehavdeforestilletsig,atdeskulle kastesigudi.foreningenkanfungeresomunderstøtningforuprøvedeideer,sommanvilletøvemedselv atkastesigudi. % Barrierer%og%risici% Forholdetmellemfrivillighedogpersonligindtjeningskalværesynligtogdeterenudfordringatfindeet grundlagfordetteforhold. ØlivHjarnøskalkunneleveresågodtetbrandatmedlemmernekanseenfordeliatværemedlemog udbydederesproduktergennemølivhjarnø. 5

9 Etableringsbudget Ø-liv Hjarnø Bilag 2 UDGIFTER Kr. Produktionsudstyr: ,00 Mobilt godtkendt køkken ,00 Kontorinventar: 6.000,00 IT (computer, printer, netværk mv.) 5.000,00 Mobiltelefon 1.000,00 Ø-livsbus ,00 Indkøb af brugt bus ,00 Forsikring og vægtafgift ,00 Indretning af bus ,00 Rådgivere: ,00 Advokat 5.000,00 Fagspecialister ,00 Markedsføring: ,00 Brochurer 5.000,00 Annoncer ,00 Hjemmeside 5.000,00 Webshop 5.000,00 Andet: 5.000,00 Andre udgifter: ,00 Dannelse af A.M.B.A ,00 Projektmedarbejder 20 timer ugentlig i 2 år ,00 Udgifter i alt: ,00 Alle tal er incl. Moms Download fra

10 Driftsbudget&Ø2liv&Hjarnø&år&1&til&3.&& Bilag&3& DRIFTSBUDGET Ø-liv Hjarnø År 1 Bilag 3.1 For tiden 1 / til 31 / Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 12 mdr. i alt Omsætning Salg af vare 1 (Ø-liv sælger events og produkter) Salg af vare 2 (Medlemmer laver events og produkter gennem Ø-liv) Salg af vare 3 (Ø-liv sælger Hjarnø produkter) Omsætning i alt: Variable omkostninger Materialer Lønomkostninger Transportomkostninger Andet Variable omkostninger i alt: Dækningsbidrag (DB): (Omsætning - vari.omkostninger) Faste omkostninger Løn (ansat som konsulent 20 timer ugentlig) Ølivsbussen Rejseudgifter Kontorartikler Porto og gebyrer Mobiltelefon Internet-forbindelse (Stofa, TDC mv) Web site abonnement/hosting og opdatering Markedsføring/annoncer/reklame Forsikringer Kontingenter for virksomheden Kursusudgifter EDB udstyr Småanskaffelser under kr Advokat Anden rådgivning Uforudsete omkostninger 5% af faste omkostninger Fasteomkostninger i alt: Resultat før renter og afskrivninger (DB-faste omkost.) Afskrivninger: Driftsmidler Andet Afskrivninger i alt: Faste omkostninger - renter og afskriv. i alt: Nettooverskud (DB - faste.omk., renter og afskr.): Download fra &

11 Bilag&3& DRIFTSBUDGET Ø-liv Hjarnø År 2 Bilag 3.2 For tiden 1 / til 31 / Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 12 mdr. i alt Omsætning Salg af vare 1 (Ø-liv sælger events og produkter) Salg af vare 2 (Medlemmer laver produkter gennem Ø-liv) Salg af vare 3 (Ø-liv sælger Hjarnø produkter + udlejning af køkken) Omsætning i alt: Variable omkostninger Lønomkostninger Transportomkostninger Andet Variable omkostninger i alt: Dækningsbidrag (DB): (Omsætning - vari.omkostninger) Faste omkostninger Løn (ansat som konsulent 20 timer ugentlig) Ølivsbussen Rejseudgifter Kontorartikler Porto og gebyrer Mobiltelefon Internet-forbindelse (Stofa, TDC mv) Web site abonnement/hosting og opdatering Markedsføring/annoncer/reklame Forsikringer Kontingenter for virksomheden Kursusudgifter EDB udstyr Småanskaffelser under kr Advokat Anden rådgivning Uforudsete omkostninger 5% af faste omkostninger Fasteomkostninger i alt: Resultat før renter og afskrivninger (DB-faste omkost.) Afskrivninger: Driftsmidler Andet Afskrivninger i alt: Faste omkostninger - renter og afskriv. i alt: Nettooverskud (DB - faste.omk., renter og afskr.): Download fra &

12 Bilag&3& DRIFTSBUDGET Ø-liv Hjarnø År 3 Bilag 3.3. For tiden 1 / til 31 / Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 12 mdr. i alt Omsætning Salg af vare 1 (Ø-liv sælger events og produkter) Salg af vare 2 (Medlemmer laver events og produkter gennem Ø-liv) Salg af vare 3 ( (Ø-liv sælger Hjarnø produkter + udlejning af køkken) Omsætning i alt: Variable omkostninger Lønomkostninger Transportomkostninger Andet Variable omkostninger i alt: Dækningsbidrag (DB): (Omsætning - vari.omkostninger) Faste omkostninger Løn (ansat som konsulent 20 timer ugentlig) Ølivsbussen Rejseudgifter Kontorartikler Porto og gebyrer Mobiltelefon Internet-forbindelse (Stofa, TDC mv) Web site abonnement/hosting og opdatering Markedsføring/annoncer/reklame Forsikringer Kontingenter for virksomheden Kursusudgifter EDB udstyr Småanskaffelser under kr Advokat Anden rådgivning Uforudsete omkostninger 5% af faste omkostninger Fasteomkostninger i alt: Resultat før renter og afskrivninger (DB-faste omkost.) Afskrivninger: Driftsmidler Andet Afskrivninger i alt: Faste omkostninger - renter og afskriv. i alt: Nettooverskud (DB - faste.omk., renter og afskr.): Download fra &

13 Bilag 4. Selvanalyse Hjarnø 2012 Cirkel-model analysegrundlag: Grønne ressourcer (De fysiske rammer): Beliggenhed / tilgængelighed: Del af trekantsområdet i nærheden af Horsens. 5 min. sejlads fra fastlandet. Bil nødvendig dårlige offentlige transportmuligheder busser m.v. Gode færgeforbindelser. IT-forsyning: TDC kobberledninger langsomt jo længere mod øst, man kommer på Hjarnø (max 5 mb). Mobilt bredbånd er næsten ikke eksisterende. Kommunal plan for ny bebyggelse m.m. Særlige beskyttelses- og fredningsområder ramsar, natur 2000 m.v. Strand, strandenge og fugleliv. Gammel stenalderboplads Vikingegrave stensætning. Det åbne land, hegn og dyrkede marker. Meget dyrevildt, særlige planter og specielle fugle som terne og havørn. Badestrand (Godt besøgt af oplandet, Glud, Snaptun). Lokalplaner: Natur: Selvanalyse baggrunden for social entreprenørskab Hjarnø 1

14 Bilag 4. Bygninger, anden konkret fremtræden: Landmarks: Kirken, Færgelejet og lystbådehavnen, Vikingegravene. Struktur efter gammel oldermandslaug med hovedgårde og bigårde. Typisk kampestensbygninger og byggeri fra nyere tid. Få bindingsværkshuse. En del ad hoc byggeri. Tidligere fælles andelsmejeri og smedje. Fleste bygninger i rimelig stand nogle få kræver nedrivning eller renovation. Landets næstmindste kirke tæt ved havet. Lystbådehavn færgehavn Minus kloakering. Enkelt anlæg med grønt siveanlæg. Mange huse med alternative energiforsyning (nogle med grøn energi). Ca. 5 sommerhuse. Mange tomme bygninger eks. staldlænger som kan bruges. Kirke, Forsamlingshus, Skolehaven og Cafe Mødesteder: Særlige forekomster / råvarer at trække på? Frodig landbrugsjord, terroir, mulighed for lystfiskeri og sejlads. Flint og forsteninger. Ren luft og støjsvag ø. Vind blæst. Strandmalurt Selvanalyse baggrunden for social entreprenørskab Hjarnø 2

15 Bilag 4. De røde ressourcer (viden, mennesker og kultur): Befolkningsudvikling, sammensætning (alder, fødte-døde, tilflyttede fraflyttede): Stabil med en lille fremgang i befolkningsudviklingen bl.a. 5 børn under skolealderen. 0-9 år 5, år 13, år 6, år 3, år 9, år 33, år 28, år 8, år 1. Samlet antal: 106. (Kilde Danmarks statistik 2012) 66% af Hjarnøs befolkning er over 50 år. Uddannelsesniveau/kompetencer: Mange med uddannelser og erfaring inden for de pædagogiske fag (lærer/pædagoger). Mange personlige kompetencer og håndværksmæssige evner. Flere med relation til både/sejlads. Flere med erfaring inden for landbrug. Flere med mellemlang og lang uddannelse, få ufaglærte. Turister som aktiv: endags besøgende om året. Badestrand. Traktor rundtur. Der gøres for lidt for turismen. Mange skoleklasser og børnehave besøger Hjarnø året rundt. Særlig lokal viden: Stor lokalhistorisk viden. Dygtige lokale guider. Stor lokalpatriotisme (familier med lang tilknytning). Asger Jorn har malet her. Sagnet om kong Hjarne. Selvforsynings kultur (historisk). Flere forskere besøger Hjarnø. Dyreliv, historie. Selvanalyse baggrunden for social entreprenørskab Hjarnø 3

16 Bilag 4. De blå ressourcer (Erhvervsmæssige, økonomiske): Erhverv hvor mange, hvilke? Særlige kompetencer? Ca. Halvdelen af beboerne på Hjarnø er erhvervsaktive. 40 ud af 104 pendler til fastlandet 16 mikrovirksomheder de fleste i fastlandet, men virksomhedsejerne bor på øen Efterskole tyrkiske drenge. (5 jobs, hvoraf 3 er bosat på Hjarnø). Landbrug primært korn, kødkvæg, kartofler, grønsager, frugt, (ænder, gæs primært til privat brug). (2 landmænd fuld tid, 2 landmænd med fritidslandbrug). Stalddørssalgssteder med æg, sylt, strik, keramik, malerier. Campingplads. (2 jobs (ejerne)) Lejrskole- ejere bor på fastlandet Færgefarten. (5 jobs, hvoraf en er bosat på Hjarnø). Billettører som er bosat på Hjarnø (deltids jobs). Galleri. Cafe. (1 job (ejeren)) Remaljeringsselskabet. ( 2 jobs (ejerne)) Kirken (ringer, graver og kirkesanger fra øen er ansat) (1. Job). Hjarnø vin (ikke kommercielt). Husky Dane (Skibsbyggeri) Turismens bidrag: Ca turister Galleri, campingplads, Cafe, lokale produkter til stalddørssalg, Lystbådehavn, besøg i vinmarken, turguider i Hjarnø-taxa. Beskæftigelse / ledighed lokalt eller hvor? Ca. Halvdelen af beboerne på Hjarnø er erhvervsaktive. 40 personer pendler fra Hjarnø til arbejde i fastlandet. Ca. 3 personer pendler til Hjarnø (efterskole) 35 pensionister Arbejdsløse 2 1 hjemmegående 1 på barsel Selvanalyse baggrunden for social entreprenørskab Hjarnø 4

17 Bilag 4. Indtjening / overførslen indkomster / lokaløkonomisk niveau: Svært at svare på. Særlige vigtige funktioner og services: Færgefarten. Cafeen. Campingpladsen. Kirken. Hjarnø-taxa (Traktor rundtur). Varebil fra fastlandet. Hjemmehjælp fra fastlandet. Container weekender. Hvad levede man af førhen? Landbrug. Lidt fiskeri. Mejeri. Købmand. Smed. Kirke. Gartneri. Sygeplejerske. Mølle. Søfart. Lodstjeneste. Særlige kompetencer og nicher, der matcher øvrige stedbundne ressourcer: Kartofler. Korn. Turisme. Guidede ture. Vinmark. Lokale kunstnere. Madkulturel viden. Historisk, lokalhistorisk viden, storytællere. Selvanalyse baggrunden for social entreprenørskab Hjarnø 5

18 Bilag 4. Relationer i lokalsamfundet: Samarbejde på tværs? Tordenskjolds soldater: Der er mange aktive borgere på Hjarnø. De fleste har gjort eller bestrider en post i en af øens mange foreninger. Foreningsliv: Hjarnø Beboerforening Jagtforening Hjarnø Bådelaug Hjarnø fritidsforening Hjarnø Vinlaug Hjarnø forsamlingshus Hjarnø aftenskole. )fx 25 på aftenskursus Italien for begyndere og rejse til Rom). Hjarnø Menighedsråd Etablering af koncerter, kirkekaffe Hjarnø Færgefart Hjarnø Nyt (lokale nyheder formidles i et lille blad der rundsendes hver anden måned) Kultur og traditioner?: Samværskultur god lokal opbakning til arrangementer, fester, fødselsdage, begravelser, markeder. Sangkor. jule- og høstmarkeder (ny tradition). Fester på øen i forsamlingshuset, Skt. Hans, Traktortræf. Container weekender. Ren Ø dag. Selvforsynings kultur. Organisering af udviklingsarbejdet hidtil? Beboerforeningen har stået for værdidebat. Første gang i Mulighed for ØSE- projekt nævnt i Hjarnø Nyt. Kort præsentation på værdimøde november. Særligt stærke, lokale relationer? Mange stærke relationer i det små. Selvanalyse baggrunden for social entreprenørskab Hjarnø 6

19 Bilag 4. Relationer til omverdenen: Præsentation overfor omverdenen fx hjemmeside? Hjemmeside. Folder til turister. Hedensted Kommune-folder. Hjarnø Nyt sendes til bl.a. Hedensted Kommune. Juelsminde Turistinformation. Repræsentation indflydelse?? Træk på viden og udefrakommende ressourcer? Landdistriktskoordinator i Hedensted Kommune bor på øen. Medlem af Sammenslutning af småøer. Lokalt medlem af Småøernes aktionsgruppe. Samarbejde med kommunen og andre eksterne parter? Møde mellem kommune og beboerforening med ønsket om et godt samarbejde. Kommunens politik? Lokalplan Bevarelse af det nuværende service- og driftniveau Hidtidige udviklingsprojekter? Lystbådehavn. Forsamlingshus. Skole (Forening). Særligt stærke strategiske relationer? Byrådspolitiker ansat på færgen. Landdistriktskoordinator i Hedensted Kommune bor på øen. Selvanalyse baggrunden for social entreprenørskab Hjarnø 7

20 Bilag 4. Temaer: Hvad er vores særkender og styrkepositioner? Højt uddannelsesniveau og mange personlige kompetencer. Gode formidlere. Mangfoldighed af mennesker. Natur. Turisme. Mellemmenneskelig relationer, nære dagligdags relationer. Fred og ro. Beliggenhed (En Ø omgivet af vand) (Tæt på Horsens, Århus og Kolding). Sejlads- og andre vandaktiviteter. Hjarnø har en overvægt af helårsbeboere. Få sommerhuse. Kulturhistorie (Stenalder, Vikingegrave). Selvforsyningskultur. Landbrugsprodukter (Hjarnø kartofler). Hvad vil vi også særligt kendes på og skabe udvikling omkring? (Til forskel fra de andre) På Hjarnø skal der arbejdes for at dyr, mennesker og natur har det godt i samhørighed. Hjarnø skal være en leve-/bæredygtig helårs ø, hvor der er gode eksistensmuligheder for både børn og voksne. Der skal være en velafbalanceret turisme-, og erhvervsudvikling så naturværdier og miljø ikke belastes. Ikke erhvervsudvikling for enhver pris. På baggrund af fællesmøde og selvanalyse har ØSE gruppen summeret de forskellige ideer op i tre temaer som der arbejdes med. Natur Kultur: Her arbejdes med Havet omkring os, levn fra fortiden og oplevelsen af natur. Events: Her arbejdes med events af kortere varighed med baggrund i temaerne fra Natur Kultur og Ø-liv. Eks.: Markeder, kunst projekter, midlertidige installationer. Ø-liv: Her arbejdes med muligheden for at skabe et cooperativ og Øtel (Samling af overnatningsmuligheder). Et cooperativ som kan stå for at samle mange af de andre ideer. Eks.: Turist info, butik. Selvanalyse baggrunden for social entreprenørskab Hjarnø 8

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden 2011-20 Handlingsplanen ved Agersø Beboerforening er støttet af Slagelse Kommune og Småøernes Aktionsgruppe med midler fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vision for Askø/Lilleø 2025 samt idékatalog

Vision for Askø/Lilleø 2025 samt idékatalog Vision for Askø/Lilleø 2025 samt idékatalog 2. udgave januar 2015 Vi udvikler visionen i samarbejde med Lolland Kommune, og skaber i fællesskab trygge rammer for en positiv udvikling på Askø/Lilleø Visionsgruppen

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

VENØ UDVIKLINGSPLAN 2010-2012

VENØ UDVIKLINGSPLAN 2010-2012 VENØ UDVIKLINGSPLAN 2010-2012 Venø udviklingsplan 2010-2012 er støttet af Småøernes Aktionsgruppe med midler fra Indenrigs- og Socialministeriet samt fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Læs mere

LOKALSAMFUND SOM NYE ENTREPRENØRER

LOKALSAMFUND SOM NYE ENTREPRENØRER LOKALSAMFUND SOM NYE ENTREPRENØRER ERFARINGER FRA ØSE-PROJEKTET (Øsamfund udvikler socialt entreprenørskab) BYFORNYELSE LOKALSAMFUND SOM NYE ENTREPRENØRER ERFARINGER FRA ØSE-PROJEKTET (Øsamfund udvikler

Læs mere

Forslag modtaget af visionsgruppen Der er i alt indkommet forslag fra 9 forslagsstillere.

Forslag modtaget af visionsgruppen Der er i alt indkommet forslag fra 9 forslagsstillere. Forslag modtaget af visionsgruppen Der er i alt indkommet forslag fra 9 forslagsstillere. 1. Hej Jeg sender her tre forslag til jeres arbejdsgruppe om udvikling af Askø. Det er lidt flot af mig, da jeg

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk]

Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Fra: Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Til: Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: 13-04-2015 12:21 Vedrørende: Ny ansøgning til Landdistriktspuljen Vedtægter for Bøgebjerg

Læs mere

Landsbyplan 2014 for Voerså, Lyngså og Præstbro. Udarbejdet af borgerne i Voerså, Lyngså og Præstbro

Landsbyplan 2014 for Voerså, Lyngså og Præstbro. Udarbejdet af borgerne i Voerså, Lyngså og Præstbro Landsbyplan 2014 for Voerså, Lyngså og Præstbro Udarbejdet af borgerne i Voerså, Lyngså og Præstbro INDLEDNING I sensommeren 2014 satte Distriktsudvalget et pilotprojekt med landsbyplaner i gang. Udvalget

Læs mere

Ø-POSTEN. Tak for ordet! Nr. 154 December 2013

Ø-POSTEN. Tak for ordet! Nr. 154 December 2013 Sammenslutningen Ø-POSTEN Nr. 154 December 2013 af Danske Småøer Tak for ordet! Siden lektor Jørgen Møller fra Aalborg Universitet den 8. november satte fokus på småøerne under overskriften luk småøerne,

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Odder

Udviklingsstrategi for LAG Odder Udviklingsstrategi for LAG Odder Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Fiskeriudviklingsprogrammet 2007 2013 Indholdsfortegnelse Gyldighed og revision af Udviklingsstrategien... 3 Formalia... 3 Kontaktpersoner...

Læs mere

STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND

STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND PROJEKT FOR UDVIKLING AF LOKALE KVALITETER I STRUER KOMMUNES LANDDISTRIKTER Indhold INDLEDNING...3 SAMMENFATNING...4 SIGNALEMENT OG IDEER... 4 INDSATSER... 4 MIDLER... 5

Læs mere

LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden

LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden Lokale aktionsgrupper i Danmark 2000-2006 LAG Vendsyssel (Hirtshals, Løkken-Vrå, Sindal, Sæby) LAG Nordjylland Vest (Fjerritslev, Brovst, Løgstør,

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Udviklingsstrategi 2007-2013

Udviklingsstrategi 2007-2013 Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december 2007 1 Udviklingsstrategi for Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune 2007-2013 Forsidefoto: Parti fra Vesterhavet Dok.nr. 306667 Sag nr. 306489 Haje

Læs mere

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

ED12-2. semester Forretningsplan Tirsdag d. 21. maj 2013. Undervisere: Bo Pedersen, Ditte Maria Bangsund-Pedersen, David Fisher, Mette Ohlendorff.

ED12-2. semester Forretningsplan Tirsdag d. 21. maj 2013. Undervisere: Bo Pedersen, Ditte Maria Bangsund-Pedersen, David Fisher, Mette Ohlendorff. ED12-2. semester Forretningsplan Tirsdag d. 21. maj 2013 Undervisere: Bo Pedersen, Ditte Maria Bangsund-Pedersen, David Fisher, Mette Ohlendorff. Af: Eva Hollbaum, Jensia Gaardlykke, Sussie Eva Pedersen

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

Kortlægningsnotat Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013

Kortlægningsnotat Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013 Kortlægningsnotat Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013 KOLOFON: Landdistritktsprojektet er udarbejdet af Rebild og Mariagerfjord kommuner i samarbejde med LIFA Plan. Projektet

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Lokal Udviklings Plan

Lokal Udviklings Plan Lokal Udviklings Plan Indholdsfortegnelse DEL 1 Visioner og planer for Kr. Stillinge 1. Forord 2. Indledning 2.2. Baggrund 2.3. Proces og metode 2.4. Ressourceprofil 3. Vision 3.2. Det langsigtede 3.3.

Læs mere

Ansøgninger om støtte til konkrete projekter

Ansøgninger om støtte til konkrete projekter Ansøgninger om støtte til konkrete projekter Notat 110210/ JP Styregruppen for nationalpark-undersøgelsen i Det Sydfynske Øhav indkaldte i december og januar ansøgninger om støtte til konkrete projekter

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

Haldum. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne.

Haldum. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Haldum Udviklingsplan 2013 Indhold Haldum Forord

Læs mere

Forretningsplan. Disposition

Forretningsplan. Disposition Forretningsplan En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed, du vil etablere og en plan for, hvordan du vil drive og udvikle den. Planen vil bl.a. kunne samle trådene fra dine øvrige forberedelser

Læs mere

MURERIET- forretningsplanen

MURERIET- forretningsplanen MURERIET- forretningsplanen www.ffe-ye.dk MURERIET - FORRETNINGSPLANEN - er et materiale, der er udviklet til undervisning i iværksætteri inden for byggeri og anlæg på erhvervsuddannelserne. Det er lavet

Læs mere

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen Ugelbølle Udsnit af Ugelbølle set fra Aarhusvej. Fotograf Jane Bay www.ugelboelle.dk Ugelbølle er også på Facebook Ugelbølle, august 2013 Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen landsbyraadet@ugelboelle.dk

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013 Ansøgning om optagelse i projekt Blomstrende Landsby 2013 Branderup en aktiv landsby med et stærkt lokalt engagement 1 Indholdsfortegnelse En blomst til Branderup Indholdsfortegnelse Indblik - Hvem er

Læs mere