Transparency International. Beretning 2009/2010. A. Aktiviteter: 25. marts 2010.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transparency International. Beretning 2009/2010. A. Aktiviteter: 25. marts 2010."

Transkript

1 25. marts Transparency International. Beretning 2009/2010. A. Aktiviteter: 1. Indledning har det været et spændende år. Den internationale bevågenhed om korruption og misbrug af betroet magt har også gjort sig gældende i Danmark, godt hjulpet på vej bl.a. af den tilstundende valgkamp og de politiske processer i forbindelse med klimatopmødet i København. Transparency International Danmark får således løbende henvendelser fra medlemmer, borgere og ikke mindst pressen om konkrete forhold, der i sig kan indebære mulighed for, at der foreligger strafbare forhold af korruptionsmæssig karakter. Og vi har hyppigt bidraget til pressens dækning heraf. Det kan dreje sig om alt fra ulovlig støtte til politiske partier, bestikkelse af offentlige myndigheder i udlandet til nepotisme og misbrug af offentlig stilling her i landet for egen vindings skyld. Det er imidlertid TI Danmarks klare politik ikke at udtale sig offentligt i enkeltsager, hvor der foreligger et uafklaret skyldsspørgsmål. Dette betyder dog ikke, at det er uden nytte at henvende sig til os i de nævnte situationer. I en række tilfælde kan vi bidrage med gode råd og vejledning, lige som vi ofte med udgangspunkt i de konkrete sager kan kommentere den indeholdte problemstilling ud fra en generel synsvinkel, som kan være nyttig også for offentligheden. TI har herudover ydet konkret støtte til enkelte firmamedlemmer om retlige spørgsmål og problemer med korruption i udlandet. F.eks. har hændelser under den netop overståede kommunalvalgkamp ført os til flere gange at fremhæve behovet for fuld gennemsigtighed i den økonomiske støtte til de politiske partier på alle planer uafhængigt af om den gives til landspartier, lokale partiafdelinger eller til enkeltkandidater. Den nugældende kr. grænse er helt vilkårligt sat og friholder stadig partierne for at oplyse om beløbsstørrelser og om bidrag til lokale partiafdelinger og enkeltkandidater. Dette er ikke godt nok. Alle bidrag skal frem i lyset i regnskaberne og vælgerne skal kunne orienteres om dem, herunder om der stillet betingelser for bidragene af en karakter, der må anses for at være stridende mod lovgivningen. Det er i den forbindelse afgørende for os, at de undersøgelser gennemføres i det fornødne omfang og med inddragelse af den fornødne eksterne ekspertise, herunder om nødvendigt bliver af politimæssig karakter. Ligeledes er forfejlet brug af gavegivning og marketingevents ikke mindst i den kommunale sektor som led i konkurrencen om offentlige udbud blevet af stigende interesse i en tid, hvor stadig flere hidtidige offentligt organiserede opgaver underlægges en eller anden form for markedsmekanisme. Spillereglerne er ganske enkelt ikke de samme for administrativ adfærd i den private og den offentlige sektor. 2. Grønland. Dernæst et par ord om vort Grønlandsprojekt. Den politiske udvikling med folkeafstemning om selvstyre og valg af et nyt landsstyre har på sin vis overhalet os og skabt en ny dagsorden. Hvor vi tidligere er blevet blokeret af finansieringsproblemer i forbindelse med det påtænkte korruptionsprojekt, ser det nu ud til, at vejen frem måske snarere er at blive fødselshjælper for skabelsen af et nyt selvstændigt TI Grønland. 1

2 3. NIS-studier. NIS-studier er særskilte undersøgelse af enkelte land ved brug af TI's National Integrity Studymetode, der fokuserer på en vurdering af styrken af et lands institutioner til at modvirke magtmisbrug og korruption. Vi sigter således på deltagelse i stort fælleseuropæisk NIS-projekt i TI-S regie med budget på omkring mill.kr. og dansk budget på kr. Afgørelse heraf er formentlig umiddelbart forestående, og selv om det bliver en stor og vanskelig opgave at løfte for TI Danmark, ser vi frem til en endelig afklaring. 4. Udredningsarbejde. I øvrigt forsøger TI at fremdyrke og støtte specialeskrivning og forskningsprojekter på vort område også nationalt. TI Danmark har således indsendt et specialeoplæg til Videnskabsbutikken om et studie af danske virksomheders tilgang til at bekæmpe korruption på fremmede markeder og i deres leverandørkæde. Videnskabsbutikken henvender sig til samfundsvidenskabelig studerende og giver de studerende mulighed for at lave deres speciale i samarbejde med firmaer eller organisationer, herunder nu altså også TI Danmark. 5. Whistleblowing. Udarbejdet oplæg i en arbejdsgruppe, som nu drøftes i en bredere kreds (Journalistforbundet, DM, FTF, LO, Tyge Trier, Det Danske Handelskammer). Høj grad af fokus herpå i TI-S (højeste prioritet) og international sammenhæng: TI-S har på baggrund af EU-bevilling udarbejdet en omfattende undersøgelse dækkende 9 EU-lande med en reality anlyse af gældende whistleblowerregler og deres faktiske effekt. Private og frivillige Whistleblowerordninger er i stort tal forelagt Datatilsynet. Et seminar om fraud med englænder Nigel Iyer skal ses i forlængelse heraf. Ligeledes B64 om offentligt ansattes ytringsfrihed, hvor vi sammen med en række store offentlige personaleorganisationer forbereder en henvendelse til og et foretræde for Folketingets Retsudvalg. 6. Sport og korruption. Sport og korruption er et emne, som TI har taget op inden for de seneste år, og har herunder forsøgt at komme med i et fælles TI-projekt. Arbejdet hermed videreføres i det kommende år. 7. Ny åbenhedsordning om ministres udgifter og aktiviteter. TI Danmark har støttet den nye aftale om åbenhed for ministres udgifter og aktiviteter velkommen, også selv om aftalen medfører, at ministrenes kalendere ikke længere vil være omfattet af de nuværende offentlighedsregler. Åbenhedsaftalens bestemmelser om, at oplysninger om ministres repræsentationsudgifter, tjenesterejser og modtagne gaver skal stilles til rådighed for offentligheden betragter vi som et klart fremskridt. Særligt er det positivt, at ministrene nu selv skal videregive disse oplysninger uopfordret og løbende, samt i et vist omfang fremadrettet. TI Danmark forventer dermed, at offentligheden fortsat kan få et sådant indblik i ministrenes udøvelse af deres ministerhverv, at et evt. misbrug af embedet og dets beføjelser - med politisk eller personlig gevinst for øje - kan forhindres eller afsløres. TI Danmark har ligeledes udarbejdet en udtalelse vedr. danske folketingsmedlemmers udgifter. 8. Offentlighedskommission. Regeringens offentlighedskommission bakker i deres 800 siders store rapport op om at ministers kalendere og dokumenter, der udarbejdes og udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer, 2

3 ikke behøver at være omfattet af retten til aktindsigt. Til gengæld foreslår kommissionen, at ytringsfrihed og informationsfrihed skal lovfæstes, hvilket ikke er tilfældet i dag. Yderligere foreslår kommissionen en ret til aktindsigt i blandt andet interne, faglige vurderinger, som har betydning for lovforslag, handlingsplaner og lignende. Desuden anbefales det at papirer i en stribe offentligt ejede selskaber og organisationer, for eksempel Kommunernes Landsforening, bliver omfattet af borgernes ret til at få oplysninger. TI tilslutter sig denne udvikling. 9. Høring om vejledning til lov om redegørelse for samfundsansvar. TI Danmark har sammen med en række andre interessenter haft lejlighed til at kommentere denne vejledning. Vores primære anke har i denne forbindelse været det for svage fokus på korruption og økonomisk uredelighed samt det fortsat for store frivillighedselement. 10. Promovering af UNCAC. TI Danmark har skrevet til Justitsministeren for at presse på for etablering af en effektiv reviewmekanisme i tilknytning til FN's konvention mod korruption (UNCAC) på den mellemstatslige konference, der fandt sted i Doha, Qatar, november Vores grundsynspunkt er, at erfaringer med andre anti-korruptionskonventioner tydeligt demonstrerer, at opfølgende kontrol er afgørende for, at ord omsættes til handling. Behovet for at følge op på de enkelte landes fremskridt i gennemførelsen af deres anti-korruptionsforpligtelser er ikke mindst betinget af, at UNCAC dækker et betydeligt større antal lande og har et bredere anvendelsesområde end de øvrige konventioner. Undlader man at etablere en effektiv review-mekanisme, vil det underminere konventionens troværdighed og forhindre fremtidige fremskridt på de områder, der påvirkes negativt af korruption, herunder menneskerettigheder, miljø, økonomisk udvikling, international handel og lige konkurrencevilkår for ikke mindst de mindre lande. TI Danmark har fået et svar fra Justitsministeren lydende på, at Danmark sammen med det øvrige EU ville presse på for en effektiv review-mekanisme. Resultatet af konferencen blev dog ikke nær så kraftfuld, som TI Danmark havde ønsket, selv om der dog blev enighed om en reviewmekanisme. Den primære mangel ligger i at regeringer ikke skal høre civilsamfundet og andre interessenter som led i deres review, hvorved der er en risiko for at de enkelte reviews ikke er gennemsigtige, upartiske og inkluderende. Ligeledes er der ikke noget krav om hvem der skal forestå lande-reviewene. Ydermere er det frivilligt for de enkelte lande om de vil offentliggøre hele rapporten eller FN s konvention mod korruption fra 2003 er til dato blevet ratificeret af 137 lande, og har dermed potentiale til at udvikle sig til at blive et afgørende instrument i den globale indsats mod korruption. Den er omfattende og indeholder både forebyggende foranstaltninger og sanktions- og erstatningsbestemmelser. Vore konkrete anbefalinger vedr. UNCAC er følgende: - En transparent proces baseret på offentliggørelse af landerapporter og de deri indeholdte anbefalinger fra gennemførte reviews. Hvis disse rapporter er fortrolige, vil review-processen ikke kunne nå sine mål. - Der skal være mulighed for, at erhvervsliv og civilsamfund skal kunne bidrage til reviewprocessen. Myndigheders selvevaluering er ikke tilstrækkelig. - Der skal være mulighed for landebesøg af review-hold fra peer-regeringer, som på egen hånd kan danne sig et indtryk af, hvordan anti-korruptionsforanstaltninger fungerer i praksis. - Skrivebordsundersøgelser fra sekretariatet i Wien vil tilsvarende ikke have en tilstrækkelige og lige så markant gennemslagskraft som reviews, hvor repræsentanter fra peer-regeringer deltager. 3

4 11. Skat og åbning af skattely. TI Danmark har sammen med en række organisationer skrevet et brev til Finansministeren og Skatteministeren, hvori vi gør opmærksom på, at G20 landene skal håndhæve deres løfte fra deres aprilmøde i London om at udvikle forslag til, hvordan udviklingslandene bedre kan få udbytte af det nye internationale samarbejde om skat og åbning af skattely. G20-landene har engageret sig stærkt i at sikre, at integritet og gennemsigtighed udgør en hjørnesten i den finansielle sektor og i økonomiske reformer, Globalt og nationalt må der fastsættes juridiske rammer, der samtidig kontrolleres og håndhæves i praksis. Dette kan føre til en hårdt tiltrængt forøgelse af tilliden til offentlige institutioner, en bæredygtig økonomisk vækst og en mere effektiv udviklingsbistand 12. Seminarer og konferencer. AMM 2009 i Berlin. TI Danmark deltog ved formanden og næstformanden i det store internationale årsmøde i Berlin i oktober måned. Årsmødets program var ikke mindst tilrettelagt med henblik på at indlede en proces, der skal lede frem til næste års endelige vedtagelse af en 5-års strategiplan for Transparency International frem til 2015 til afløsning for den gældende 5-års plan, der udløber i Det internationale sekretariat fremlagde et diskussionsoplæg, der peger på følgende fire centrale punkter for de næste 5 års arbejde: TI will offer services to the victims/witnesses of corruption in all countries it operates (very strong emphasis on citizen services). TI will mainstream anti-corruption into other organisations agenda through partnerships (very strong emphasis on coalitions) TI will seek and coordinate broad public mobilisation against corruption at global and local levels (very strong emphasis on citizen mobilisation) TI will lead and set international standards of transparency, accountability and integrity (very strong emphasis on corruption measurements, tools and solutions). Konference om udvindingsindustriens potentiale for bæredygtig udvikling. Oktober afholdt TI Danmark i samarbejde med en række andre organisation og Udenrigsministeriet en konference om udvindingsindustriens potentiale for bæredygtig udvikling. På konferencen blev det diskuteret hvorledes danske og internationale aktører fra regeringer, den private sektor og civilsamfundet fælles kan bidrage til at fremme det økonomiske potentiale indeholdt i udvindingsindustrien. Blandt andet via øgede statsindtægter og bekæmpelse af skatteunddragelse, og samtidig ved at promovere principperne indeholdt i CSR/SRI samt respekt for menneskerettighederne. Konferencen var godt besøgt med ca. 70 deltagere og der foregik en livlig debat. Trafficking og korruption. Dansif. Orientering af Latinamerikanere på vegne af Danida. Gæsteforelæsning på Ingeniørhøjskolen i København for eksportingeniører. 4

5 B. TI Rapporter: Global Corruption Report I september udkom Transparency International s globale korruptionsrapport, som i år sætter fokus på korruption i den private sektor. Det massive omfang af global korruption i form af bestikkelse, prisfastsættelseskarteller og ufin indflydelse på den offentlige politik koster milliarder og blokerer vejen til en bæredygtig økonomisk vækst. Rapporten viser, at halvdelen af adspurgte internationale erhvervsledere skønner, at korruption forøger projektomkostninger med mindst 10 pct. I sidste ende er det borgerne, der betaler. Forbrugere rundt omkring i verden har betalt ca. 300 milliarder dollar for meget forårsaget af næsten 300 internationale private kartel-dannelser afsløret fra 1990 til CPI 2009 Årets korruptionsperceptionsindeks sender Danmark ned på en andenplads. Korruption truer det globale økonomiske opsving og stiller store udfordringer til lande med konflikter. CPI en måler det formodede omfang af korruption i den offentlige sektor i et givet land. Langt størstedelen af de 180 lande, som indgår i 2009-indekset scorer under 5 på en skala fra 0 (anses for at være meget korrupt) til 10 (anses for at have en lav grad af korruption). Skrøbelige og ustabile stater, der er mærkede af krig og konflikter, placerer sig i bunden af indekset. Eksempler på sådanne er Somalia med en score på 1,1, Afghanistan på 1,3, Myanmar på 1,4 og Sudan og Irak på 1,5. De lande, der opfattes som de mest korrupte, er altså også dem, der plages af langvarige konflikter og en ødelagt politisk infrastruktur. Selv de industrialiserede lande kan ikke hvile på laurbærrene. Bestikkelse og korruption inddrager ofte virksomhederne fra disse lande. Og de bestemmelser om tavshedspligt på finansielle områder, der er gældende i mange lande, som topper CPI-indekset, underminerer alvorligt bestræbelserne på at bekæmpe korruption og erstatte virkningerne heraf Når det store flertal af lande i 2009-indekset scorer under fem, demonstrerer det, at korruption fortsat er en ubestridelig udfordring.. Global Corruption Barometer. GCB er TI s meningsmåling af almindelige borgeres syn på korruption i deres eget hjemland. Ikke overraskende er Danmark et af de lande der opfattes som mindst korrupte ifølge undersøgelsen. Ud af de forskellige sektorer og institutioner, undersøgelsen vedrører, er det i Danmark den private sektor, der opfattes som mest korrupt. Barometeret viser, at der hersker en udbredt opfattelse blandt almindelige mennesker om, at den private sektor i høj grad søger at påvirke politikker, love og reguleringer ved hjælp af bestikkelse. Blandt borgerne i EU-lande svarer mere en 50 procent, at de tror, at sådanne forhold gør sig gældende. Ligesom i Danmark er der en udbredt opfattelse af, at den private sektor er en af de mere korruptionsplagede sektorer. Interessant er det i den forbindelse, at der netop derfor også er en stor vilje til at betale ekstra for varer og ydelser produceret af korruptionsfrie virksomheder. Således svarer halvdelen af det samlede antal respondenter, at de gerne betaler mere. For virksomheder eksisterer der altså en reel markedsværdi i at tilslutte sig de højeste internationale anti-korruptions standarder. Global Economic Crime Survey. PriceWaterhouse Coopers har offentliggjort femte version af deres Global Economic Crime Survey. Undersøgelsen omfatter mere end virksomheder globalt, heraf 105 danske. 26% af danske virksomheder udsættes for en eller flere kriminelle hændelser i løbet af en 12 måneders periode. Det gennemsnitlige direkte økonomiske tab er DKK 2,7 mio. Regnskabsmanipulation er nu den mest 5

6 udbredte form for virksomhedskriminalitet blandt danske virksomheder og 61 % af besvigelsestilfældene begås af mellemledere. C. Organisatoriske emner: - Ny student (Magnus) ansat i sekretariat. - Bestyrelsesmøde med Robin Hodess, TI-S. - Bistand til TI Mongoliet i form af kursusmateriale om domstols- og anklagemyndighed samt hjælp med etablering af kontakt til Danida. - Strategiplan for 2009/2010 på foranledning af TI-S i Berlin. - Udarbejdelse af dispositionsreglement for foreningen. Formålet er at fastslå regler for, hvorledes der kan disponeres økonomisk. - Virtuelt kontor oprettet (indkøb af PC). - CVR-nummer og netbank er blevet bragt i orden. TI Danmark har fået et nyt CVR-nummer og det er derfor nu muligt for foreningen at få oprettet netbankadgang. - Egne nye lokaler hos MS. - Facebook er aktiveret og fungerer fint. - SKAT har som den første offentlige myndighed meldt sig ind i den danske afdeling af TI. - Frivillige søges inddraget.. Konkret søger vi frivillige, der vil påtage sig arbejdet med at opsætte og redigere nyhedsbreve til udsendelse ca. 2-3 gange årligt for Transparency International Danmark og evt. medvirke til at opbygge Database over korruptions-sager. Amerikanske TRACE har for nylig lanceret en søgbar database over korruptionssager. Virkeligt nyttigt værktøj når der skal findes eksempler: D. Udfordringer og tyngdepunkter i det kommende års arbejde: - Økonomien er stabiliseret via kontingenttilvækst. Nu 3 niveauer i firmakontingent, men ekspansion er fortsat ønskelig. - Tilrettelæggelse, gennemførelse og styring af NIS-studie, en overordentlig stor opgave, herunder om muligt fæstnelse af sekretariatsfunktionen i forbindelse med NIS-studiet. - Yderligere forstærket alliance omkring whistleblowerinitiativet med venligtsindede partier/organisationer. - Videreudvikling og advocacy af vore centrale politikområder ved offentlige arrangementer og i pressen. - Advocacy i internationale fora ved møde- og konferencedeltagelse. - Tuning af vores hjemmeside og medlemsorientering, f.eks. i form af nyhedsbrev, facebook og frivilligindsats. 6

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

I. INDLEDNING FORSLAG TIL UDVALGSARBEJDET OM OFFENTLIGT ANSATTES YTRINGSFRIHED OG WHISTLEBLOWERORDNINGER

I. INDLEDNING FORSLAG TIL UDVALGSARBEJDET OM OFFENTLIGT ANSATTES YTRINGSFRIHED OG WHISTLEBLOWERORDNINGER FORSLAG TIL UDVALGSARBEJDET OM OFFENTLIGT ANSATTES YTRINGSFRIHED OG WHISTLEBLOWERORDNINGER I. INDLEDNING Transparency International (TI) Danmark glæder sig over iværksættelsen af forberedende arbejde vedr.

Læs mere

POLICY PAPER NR 03. Privat Partistøtte. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N

POLICY PAPER NR 03. Privat Partistøtte. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N NR 03 Privat Partistøtte Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N Transparency International (TI) er den globale civilsamfundsorganisation, der står i spidsen for kampen mod

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Transparency International. Beretning 2010/2011.

Transparency International. Beretning 2010/2011. 24. marts 2011. Transparency International. Beretning 2010/2011. A. Aktiviteter. 1. Indledning. Først og fremmest vil jeg indlede med at fremhæve, at året har stået i NIS-studiets og akkrediteringens tegn.

Læs mere

Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission.

Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission. 22. marts 2012. Transparency International. Beretning 2011/2012. A. Indledning. Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission. Vi passerede den

Læs mere

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Indledning og formål Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder i Asien, Afrika og Latinamerika i lande, som alle har store problemer

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

POLICY PAPER NR 02. Whistleblowing. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N

POLICY PAPER NR 02. Whistleblowing. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N NR 02 Whistleblowing Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N Transparency International (TI) er den globale civilsamfundsorganisation, der står i spidsen for kampen mod korruption.

Læs mere

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks)

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks) Vedtaget af Lifs medlemmer den 10. december 2009 Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks) Formål 1 Lægemiddelvirksomheder er i løbende dialog og forhandling

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser

Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser Sagsnr. 11-0115 - - 28.01.2011 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser FTF viser i en ny undersøgelse, at forholdsvis mange FTF

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Det Systemiske Risikoråd) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr. 512 af 16.

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar?

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Juli 2015 Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (Lov nr. 738 af 1. juni 2015).

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 2 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan I henvende jer til jeres kontaktperson hos

Læs mere

POLICY PAPER NR 04. Den private sektor. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N

POLICY PAPER NR 04. Den private sektor. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N NR 04 Den private sektor Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N Transparency International (TI) er den globale civilsamfundsorganisation, der står i spidsen for kampen mod

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Transparency International er den førende globale bevægelse i kampen mod korruption. Organisationen består af mere end 100 afdelinger verden over

Transparency International er den førende globale bevægelse i kampen mod korruption. Organisationen består af mere end 100 afdelinger verden over Transparency International er den førende globale bevægelse i kampen mod korruption. Organisationen består af mere end 0 afdelinger verden over samt et internationalt sekretariat i Berlin. Vi dokumenterer

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

NATIONALT INTEGRITETSSYSTEMSTUDIE DANMARK 2011

NATIONALT INTEGRITETSSYSTEMSTUDIE DANMARK 2011 NATIONALT INTEGRITETSSYSTEMSTUDIE DANMARK 2011 TRANSPARENCY INTERNATIONAL DANMARK Forord Dette studie forsøger for første gang at give en samlet fremstilling af styrker og svagheder i det danske integritetssystem

Læs mere

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0348 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 7. januar 2013 Proces og Administration ABL SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

IBIS Analyse December 2009

IBIS Analyse December 2009 IBIS Analyse IBIS Analyse December 2009 Gennemsigtige virksomhedsregnskaber giver penge til udvikling Af: Sarah Kristine Johansen, Politikmedarbejder IBIS Resumé En ændring af virksomhedernes regnskabspraksis,

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning 2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning Arbejdsgruppens betænkning indeholder en gennemgang af de grundlæggende begreber om blandt andet udvisning og statens sikkerhed samt en beskrivelse af gældende

Læs mere

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE 0 1 1. INDLEDNING Nationalbanken nedsatte i 2012 et betalingsråd i Danmark, der skal danne ramme for det fremtidige samarbejde om borgeres og virksomheders betalinger, også kaldet detailbetalinger. Formålet

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003

Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003 Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003 Kodeenheden er et indslag Kodning sker på baggrund af oversigtsrapporter Hvis lottotal, nyhedsoversigter, vejret, etc., ikke har et nummer, skal det ikke

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 172 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager I ønsket om at tilslutte sig bestræbelserne

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

SURVEY KONKLUSIONER Medarbejdernes brug af sociale medier

SURVEY KONKLUSIONER Medarbejdernes brug af sociale medier SURVEY KONKLUSIONER Medarbejdernes brug af sociale medier Hovedkonklusioner De sociale medier er en god forretning Hele 78 % af de adspurgte HR-chefer svarer, at de anvender de sociale medier i forretningsøjemed.

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 36 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier

RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier Hovedkonklusioner De sociale medier er en god forretning Hele 78 % af de adspurgte HR-chefer svarer, at de anvender de sociale medier i forretningsøjemed.

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne,

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne, Erhvervsudvalget ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Samråd i Erhvervsudvalget den 6. oktober Spørgsmål A + B + C + D: A. Der har i de seneste uger været en del omtale i medierne af kartellignende

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere